T-Mobile Slovakia, a.s. - Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 19.1. 2007                                                                 ZMLUVA

                           O PREPOJENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SIETÍ

                                                       medzi spoločnosťami

                                                     T-Mobile Slovensko, a.s.

                                                                      a

                                                  Telefónica O2 Slovakia s.r.o.
TÚTO ZMLUVU O PREPOJENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SIETÍ medzi sebou dňa 19.01.2007 uzavreli:


T-Mobile Slovensko, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1238/B

IČO: 35705019

Identifikačné číslo pre DPH: SK2020264829 DIČ: 2020264829

Bankové spojenie: Tatra banka, číslo účtu: 2627838535/1100

v mene spoločnosti konajú: Ing. Robert Chvátal, generálny riaditeľ/prokurista

Ing. Ivan Bošňák, výkonný riaditeľ finančnej divízie/prokurista

(ďalej “spoločnosť T-Mobile“ alebo „zmluvná strana“)

a

Telefónica O2 Slovakia s.r.o., so sídlom Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro , vložka 27 882/B

IČO: 35 848 863

Identifikačné číslo pre DPH: SK2020216748 DIČ: 202021674

Bankové spojenie: Komerční banka Bratislava, číslo účtu: 278205760237/8100

v mene spoločnosti konajú: Henrich Daubner, konateľ

Juraj Šedivý, konateľ

(ďalej “spoločnosť TO2“ alebo „zmluvná strana“)Preambula

VZHĽADOM NA TO, že Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky udelil spoločnosti T-Mobile dňa 28. júla 2000 licenciu č. 8396/2000 a dňa 28.6.2002 licenciu č. 4639/2002, ktoré sa na základe § 76 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov považujú za všeobecné povolenie a za splnenie oznamovacej povinnosti a na základe ktorých je spoločnosť T-Mobile oprávnená
  • zriaďovať a prevádzkovať verejné mobilné elektronické komunikačné siete na frekvenciách pridelených spoločnosti T-Mobile (frekvencie v pásmach NMT a GSM);
  • poskytovať verejnú mobilnú telefónnu službu prostredníctvom mobilných verejných elektronických komunikačných sietí;
  • zriaďovať a prevádzkovať verejnú dátovú sieť s komutáciou paketov;
  • poskytovať verejnú dátovú službu prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí,
  • zriaďovať a prevádzkovať verejnú mobilnú elektronickú komunikačnú sieť UMTS a poskytovať verejnú mobilnú telefónnu službu, dátové a multimediálne služby prostredníctvom tejto siete;
VZHĽADOM NA TO, že Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky rozhodol dňa 25.8.2006 o pridelení frekvencií a udelil spoločnosti TO2 povolenie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete - mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS v Slovenskej republike na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb v mobilnej sieti, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 7. septembra 2006, č. 5701/10/06 (ďalej ako „licencia spoločnosti TO2“),

VZHĽADOM NA TO, že spoločnosť TO2 splnila dňa 13.9.2006 svoju oznamovaciu povinnosť pre prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete - mobilnej telefónnej siete a poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb v mobilnej sieti v súlade s ust. § 14 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, na čo vydal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky dňa 13.9.2006 pod č.j.: 1240/12/06 spoločnosti TO2 potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti,

VZHĽADOM NA TO, že v zmysle § 28 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov podniky poskytujúce verejnú sieť majú právo a na požiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú sieť povinnosť rokovať o prepojení sietí, a ak je to uskutočniteľné, na základe zmluvy prepojiť svoju sieť so sieťou žiadajúceho podniku,

VZHĽADOM NA TO, že zmluvné strany majú v úmysle vzájomne sa prepojiť a udržiavať prepojenie svojich verejných elektronických komunikačných telefónnych sietí a vzájomne si poskytovať elektronické komunikačné služby a činnosti,

DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY TAKTO:

Základné technické podmienky:

Prepojenie oboch systémov sa zriaďuje a poskytuje v bodoch prepojenia. Body prepojenia sú špecifikované v Prílohe II a sú umiestnené na území Slovenskej republiky. Pri zriaďovaní ďalších bodov prepojenia budú uprednostnené tie miesta v rámci oboch systémov, ktoré sú podľa primeraného posúdenia zmluvných strán z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. Každá zmluvná strana je povinná pri zriaďovaní dodatočného bodu prepojenia alebo ich úprav postupovať tak, ako je uvedené v bode 1.7 Prílohy II k zmluve. Rozsah povinností oboch zmluvných strán pri zriaďovaní bodu prepojenia a inštalácii zariadení a spojovacích okruhov potrebných na prepojenie oboch systémov v bode prepojenia je stanovený v Prílohe I, II a III zmluvy.

Každá zo zmluvných strán je zodpovedná za inštaláciu, prevádzku a údržbu spojovacích okruhov a všetkých prenosových prostriedkov a zariadení používaných na prepojenie svojej siete zo strany svojej siete až po bod prepojenia.

Prepojenie medzi sieťou spoločnosti T-Mobile a sieťou spoločnosti TO2 musí zodpovedať technickým normám a špecifikáciám stanoveným v Prílohe I, II a III, tejto zmluvy. Každá zmluvná strana pre druhú zmluvnú stranu zaistí kvalitu prepojenia uvedenú v Prílohe I.

Po prijatí správy vo svojom systéme každá zmluvná strana vynaloží primerané úsilie na odovzdanie správy svojim systémom do systému druhej zmluvnej strany.

Umiestnenie, špecifikácia a spôsob určenia kapacity, spoločne s postupmi aplikovateľnými na zriaďovanie bodov prepojenia medzi sieťami prevádzkovanými spoločnosťou T-Mobile a spoločnosťou TO2 sú uvedené v Prílohe II. Zmluvné strany sa zaväzujú smerovať všetky správy medzi svojimi systémami cez tieto body prepojenia.

Každá zmluvná strana sa zaväzuje dodržiavať prevádzkové, údržbové a iné postupy stanovené v Prílohe III. V prípade prerušenia prepojenia vynaloží zmluvná strana, v ktorej systéme k tomuto prerušeniu došlo, primerané úsilie na zaistenie obnovenia prepojenia ako je uvedené v Prílohe III a na dodržanie požiadaviek na jeho kvalitu uvedených v Prílohe I tejto zmluvy.

Spoločnosť T-Mobile a spoločnosť TO2 vynaložia maximálne úsilie na zaistenie toho, aby k sieti spoločnosti T-Mobile a k sieti spoločnosti TO2 boli pripojené iba koncové zariadenia vyhovujúce príslušným technickým normám a legislatíve z oblasti elektronických komunikácií. Spoločnosť T-Mobile ani spoločnosť TO2 vedome nepripoja k svojim systémom žiadne nevyhovujúce koncové zariadenie a ani jeho pripojenie neumožnia.

Žiadna zmluvná strana nie je povinná odpovedať na žiadosti druhej zmluvnej strany o zriadenie ďalších bodov prepojenia, ak nebudú tieto požiadavky predložené v dostatočnom časovom predstihu a ak nebudú v súlade s ďalšími podmienkami podľa Prílohy II a Prílohy VIII tejto zmluvy.

Ak zmluvná strana vezme späť alebo zruší svoju záväznú požiadavku ohľadom zriadenia dodatočnej kapacity prepojenia alebo dodatočného bodu prepojenia, je táto zmluvná strana povinná nahradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady účelne a preukázateľne vynaložené v priebehu príprav na uspokojenie požiadavky žiadajúcej zmluvnej strany do doby doručenia zrušenia žiadosti druhej zmluvnej strane.

Každá zmluvná strana je oprávnená prepojiť svoj systém s verejnou elektronickou komunikačnou sieťou tretieho podniku, pričom je oprávnená smerovať volania vzniknuté v elektronickej komunikačnej sieti tretieho podniku do systému druhej zmluvnej strany prostredníctvom prepojenia za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Kvalita služby:

Kvalita služby v bode prepojenia bude preverovaná pri odovzdávaní spojovacích okruhov o kapacite 2 Mbit/s do prevádzky.

Zmluvné strany sa zaväzujú merať nasledovné kvalitatívne ukazovatele pri odovzdávaní spojovacieho okruhu o kapacite 2 Mbit/s do prevádzky v bode prepojenia:

ES - Errored Seconds (chybové sekundy)

SES - Severely Errored Seconds (niekoľko chybových sekúnd),

ktoré sú definované v ITU - T Odporúčaniach G.826, M. 2100 a M.2101, pri dĺžke merania jeden (1) deň.

Meranie sa vykonáva medzi digitálnym distribučným panelom ("DDF") pri MSC spoločnosti TO2 a DDF pri MSC spoločnosti T-Mobile.

Zmluvné strany sa zaväzujú merať prevádzku v oboch smeroch v bode prepojenia v súlade s nasledovným kvalitatívnym ukazovateľom (parameter ASR podľa ITU-T E.411):


              Počet volaní ukončených prihlásením

ASR = ------------------------------------------------- * 100 %

                        Celkový počet volaní


V prípade poklesu ukazovateľa ASR pod hodnotu 40 %, príslušná zmluvná strana, ktorej systém nespĺňa stanovenú hodnotu, sa zaväzuje, urobí všetky opatrenia, potrebné pre zvýšenie priepustnosti svojho systému. Hodnota ukazovateľa ASR bude meraná v pravidelných cykloch, súčasne v oboch systémoch, v súlade s harmonogramom meraní, ktorý bude vypracovaný a odsúhlasený zmluvnými stranami na základe vzájomnej dohody dostatočne v predstihu pred samotným meraním.

Pre účely jednorazového testovania kvality prepojenia pri zaručení odpovedanosti testovacích volaní testovanou stranou, hodnota ukazovateľa ASR nesmie klesnúť pod 98%. Pre účely merania tejto hodnoty sa neberie do úvahy rádiová časť príslušného systému.

Straty na spojovacích okruhoch nesmú prekročiť 1 % straty v hlavnej prevádzkovej hodine ("HPH"). Pri prekročení uvedenej hodnoty zmluvné strany pristúpia k zvýšeniu kapacity spojovacích okruhov medzi týmito dvoma sieťami v súlade s bodom 1.7 a časťou 3 Prílohy II.

Základné ekonomické podmienky:

Za prepojenie na základe tejto zmluvy spoločnosť TO2 súhlasí s úhradou cien za prepojenie účtovaných zo strany spoločnosti T-Mobile podľa tejto zmluvy a spoločnosť T-Mobile súhlasí s úhradou cien za prepojenie účtovaných zo strany spoločnosti TO2 podľa tejto zmluvy.

Spoločnosť T-Mobile uhradí spoločnosti TO2 ceny za prepojenie uvedené v časti I a v časti II Prílohy V tejto zmluvy.

Spoločnosť TO2 uhradí spoločnosti T-Mobile ceny za prepojenie uvedené v časti I a v časti II Prílohy V tejto zmluvy.

Výpočet cien za prepojenie podľa bodu 3.2 a bodu 3.3:

jednotkové ceny za prepojenie dohodnuté podľa kategórií uvedených v Prílohe IV sú v Prílohe V uvedené v slovenských korunách za minútu bez DPH, ak nie je uvedené inak.

Trvanie všetkých volaní danej kategórie sa určí na základe sekundového odpočtu všetkých prepojených volaní podľa bodu 3.6, ak nie je v tejto zmluve alebo v Prílohe V uvedené inak. Zmluvné strany výslovne odsúhlasujú, že volania trvajúce zlomok minúty budú účtované pomerným dielom na základe sekundového odpočtu a celková dĺžka volaní sa stanoví tak, že sa úhrnný počet volania v sekundách vydelí šesťdesiatimi (60).

Zúčtovacím obdobím pre zúčtovanie cien za prepojenie je jeden kalendárny mesiac. Pre účely výpočtu cien za prepojenie sa do zúčtovacieho obdobia zahŕňajú všetky volania, ktoré začínajú a končia v jednom zúčtovacom období, ako aj také časti všetkých volaní začínajúcich alebo končiacich v inom zúčtovacom období, ktoré sa uskutočnia v danom zúčtovacom období bez ohľadu na to, či volanie začalo alebo skončilo v inom zúčtovacom období. Ak v priebehu volania príde ku zmene časovej doby uvedenej v Prílohe IV, rozdelí sa čas takéhoto volania do príslušnej časovej doby a cena za uskutočnené volanie sa stanoví podľa časovej doby, v ktorej volanie začalo. Cena za uskutočnenie volania sa započítava do časovej doby, v ktorej volanie začalo.

Ceny za prepojenie si zmluvné strany budú vzájomne platiť za všetky volania, u ktorých sa cez bod prepojenia medzi systémami vráti správa prihlásenia volanej strany. Ceny za prepojenie si zmluvné strany navzájom nebudú platiť za volania na neexistujúce číslo a na volanú stanicu, ktorá je už obsadená, s výnimkou prípadov, kedy je volajúcemu poskytovaná doplnková služba v dôsledku toho, že volaná stanica je obsadená.

S výhradou ustanovenia bodu 3.6 písm. a) a b), začne účtovanie za volania prenášané zo systému jednej zmluvnej strany do systému druhej zmluvnej strany v okamihu, kedy je správa prihlásenia volaného účastníka prenesená do siete, z ktorej volanie vyšlo, a skončí v okamihu, kedy je do siete, z ktorej volanie vyšlo, prenesená správa ukončenia volania.

Siete zmluvných strán musia byť vybavené zariadením pre vzájomné odúčtovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich volaní, umožňujúcim meranie celkovej doby volaní, počet úspešných volaní, to všetko v členení ktoré zodpovedná jednotlivým kategóriám s využívaním časového prepínania tarify.

Spoločnosť T-Mobile sa zaväzuje viesť vlastné záznamy o všetkých volaniach prichádzajúcich do siete spoločnosti T-Mobile zo siete spoločnosti TO2 (vrátane volaní smerovaných cez sieť T-Mobile zo siete spoločnosti TO2) a spoločnosť TO2 sa zaväzuje viesť vlastné záznamy o všetkých volaniach prichádzajúcich do siete spoločnosti TO2 zo siete spoločnosti T-Mobile (vrátane volaní smerovaných cez sieť TO2 zo siete spoločnosti T-Mobile) za jednotlivé zúčtovacie obdobia. vo forme uvedenej v Prílohe VI takým spôsobom, aby si zmluvné strany na základe vlastných záznamov mohli vzájomne vystavovať faktúry za volania smerované z jedného systému do druhého cez prepojenie zriadené na základe tejto zmluvy v jednotlivých zúčtovacích obdobiach.

Každá zmluvná strana zodpovedá za riadne vystavovanie faktúr druhej zmluvnej strane pre dané zúčtovacie obdobie za volania smerované cez prepojenie svojho systému so systémom druhej zmluvnej strany, a to v rozsahu podľa bodu 3.2 (spoločnosť TO2), resp. 3.3 (spoločnosť T-Mobile). Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Každá zmluvná strana vystaví a odošle druhej zmluvnej strane faktúru za zúčtovacie obdobie podľa bodu 3.5 tejto zmluvy najneskôr v 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa účtované volania uskutočnili.

V prípade, ak pätnásty deň bude sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja, požadované informácie si poskytnú zmluvné strany najneskôr v nasledujúci pracovný deň. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán zašle nesprávne vystavenú faktúru, druhá zmluvná strana má právo takúto faktúru zaslať späť na prepracovanie, pričom sa splatnosť faktúry predĺži o počet dní zodpovedajúci trvaniu omeškania s dodaním správne vystavenej faktúry. Faktúry si zmluvné strany poskytnú poštou, kuriérom alebo osobne. Faktúra je splatná do 30 dní od vystavenia faktúry. V prípade, ak zmluvná strana bude v omeškaní s odoslaním faktúry podľa tejto zmluvy, doba splatnosti na dotknutej faktúre sa posúva o počet dní omeškania s odoslaním faktúry. 4.6 Zmluvné strany sa týmto dohodli na započítaní všetkých súm, vrátane dane z pridanej hodnoty, vyfakturovaných podľa tejto zmluvy jednou zmluvnou stranou proti sumám, vrátane dane z pridanej hodnoty, vyfakturovaným podľa tejto zmluvy za rovnaké obdobie druhou zmluvnou stranou. Ako podklad pre zápočet fakturovaných súm slúži táto zmluva a vystavené faktúry. Zmluvná strana, ktorej platobná povinnosť je vyššia než platobná povinnosť druhej zmluvnej strany, uhradí výsledný rozdiel druhej zmluvnej strane v lehote splatnosti faktúry. Pred vykonaním úhrady zmluvná strana uhrádzajúca výsledný rozdiel zašle elektronickou poštou informáciu o výške výsledného rozdielu na odsúhlasenie druhej zmluvnej strane.

Bez ohľadu na ustanovenia bodov 4.3, 4.4 a 4.5 tejto zmluvy, zmluvné strany môžu v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka o premlčaní vystaviť faktúry za volania uskutočnené v inom mesiaci, než ktorý predchádzal faktúre, ak volania neboli pôvodne fakturované nedopatrením, omylom alebo pre nedostatok potrebných účtovných podkladov.

Ceny za prepojenie podľa tejto zmluvy nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty, ktorú je každá zmluvná strana oprávnená vyúčtovať podľa príslušných právnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek peňažný záväzok platený na základe tejto zmluvy prostredníctvom banky alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený pripísaním sumy peňažného záväzku na účet oprávnenej zmluvnej strany v jej banke. V prípade, že jedna zmluvná strana nezaplatí ktorúkoľvek sumu splatnú podľa tejto zmluvy, príjemca tejto platby je oprávnený účtovať a obdržať úrok z omeškania z nezaplatenej sumy zodpovedajúci sadzbe rovnajúcej sa základnej úrokovej sadzbe vyhlásenej Národnou bankou Slovenska zvýšenej o 5% odo dňa splatnosti platby do dňa, kedy je platba prijatá oprávnenou zmluvnou stranou.

Každá zmluvná strana sa zaväzuje po dobu štyroch (4) rokov nasledujúcich po vystavení každej faktúry viesť a uchovávať verné a presné účtovné záznamy a ďalšie podklady, ktoré môžu byť odôvodnene vyžadované pre výpočet alebo overenie súm splatných na základe tejto faktúry. Ustanovenia tohto bodu nezbavujú zmluvnú stranu jej povinnosti uchovávať uvedené alebo ďalšie podklady po dlhšie časové obdobie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.


                                                                 ZMLUVA

                                    O UKONČOVANÍ MEDZINÁRODNEJ PREVÁDZKY

                                                      medzi spoločnosťami

                                                    T-Mobile Slovensko, a.s.

                                                                       a

                                                Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.


TÚTO ZMLUVU O UKONČOVANÍ MEDZINÁRODNEJ PREVÁDZKY medzi sebou dňa 19.01.2007 uzavreli:

T-Mobile Slovensko, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1238/B,

IČO: 35705019

Identifikačné číslo pre DPH: SK2020264829 DIČ: 2020264829

Bankové spojenie: Tatra banka, číslo účtu: 2627838535/1100

v mene spoločnosti konajú: Ing. Robert Chvátal, generálny riaditeľ/prokurista

Ing. Ivan Bošňák, výkonný riaditeľ finančnej divízie/prokurista

(ďalej “spoločnosť T-Mobile“ alebo „zmluvná strana“)

a

Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
, so sídlom, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro , vložka 27 882/B

IČO: 35 848 863

Identifikačné číslo pre DPH: SK2020216748 DIČ: 202021674

Bankové spojenie: Komerční banka Bratislava, číslo účtu: 278205760237/8100

v mene spoločnosti konajú: Juraj Šedivý, konateľ

Henrich Daubner, konateľ

(ďalej “spoločnosť TO2“ alebo „zmluvná strana“)Základné technické podmienky:


2. PREPOJENIE

Predmetom tejto zmluvy je ukončovanie medzinárodnej prevádzky v systéme spoločnosti T-Mobile a v systéme spoločnosti TO2, pri dodržaní príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti elektronických komunikácií, najmä zákona o elektronických komunikáciách a príslušných technických noriem ako aj oprávnení pridelených obom zmluvným stranám, ktoré ich oprávňujú na vykonávanie relevantných elektronických komunikačných činností. Zmluvné strany si vzájomne zabezpečia ukončovanie medzinárodnej prevádzky smerovanej zo systému jednej zmluvnej strany do systému druhej zmluvnej strany a naopak, a to v bodoch prepojenia špecifikovaných v Prílohe II k Zmluve o prepojení a tak aby účastníci jednej zmluvnej strany mali prístup k verejným elektronickým komunikačným telefónnym službám alebo kategóriám volaní druhej zmluvnej strany.

Po prijatí správy vo svojom systéme každá zmluvná strana vynaloží primerané úsilie na odovzdanie správy svojim systémom do systému druhej zmluvnej strany.

Umiestnenie, špecifikácia a spôsob určenia kapacity, spoločne s postupmi aplikovateľnými na zriaďovanie bodov prepojenia medzi sieťami prevádzkovanými spoločnosťou T-Mobile a spoločnosťou TO2 sú uvedené v Prílohe II Zmluvy o prepojení. Zmluvné strany sa zaväzujú smerovať všetky správy medzi svojimi systémami cez tieto body prepojenia.

Každá zmluvná strana sa zaväzuje dodržiavať prevádzkové, údržbové a iné postupy stanovené v Prílohe III Zmluvy o prepojení. V prípade prerušenia prepojenia vynaloží zmluvná strana, v ktorej systéme k tomuto prerušeniu došlo, primerané úsilie na zaistenie obnovenia prepojenia ako je uvedené v Prílohe III Zmluvy o prepojení a na dodržanie požiadaviek na jeho kvalitu, uvedených v Prílohe I Zmluvy o prepojení.

Spoločnosť T-Mobile a spoločnosť TO2 vynaložia maximálne úsilie na zaistenie toho, aby k sieti spoločnosti T-Mobile a k sieti spoločnosti TO2 boli pripojené iba koncové zariadenia vyhovujúce príslušným technickým normám a legislatíve z oblasti elektronických komunikácií. Spoločnosť T-Mobile ani spoločnosť TO2 vedome nepripoja k svojim systémom žiadne nevyhovujúce koncové zariadenie a ani jeho pripojenie neumožnia.

Žiadna zmluvná strana nie je povinná odpovedať na žiadosti druhej zmluvnej strany o zriadenie ďalších bodov prepojenia, ak nebudú tieto požiadavky predložené v dostatočnom časovom predstihu a ak nebudú v súlade s ďalšími podmienkami podľa Prílohy II a Prílohy VIII Zmluvy o prepojení.

Ak zmluvná strana vezme späť alebo zruší svoju záväznú požiadavku ohľadom zriadenia dodatočnej kapacity prepojenia alebo dodatočného bodu prepojenia, je táto zmluvná strana povinná nahradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady účelne a preukázateľne vynaložené v priebehu príprav na uspokojenie požiadavky žiadajúcej zmluvnej strany do doby doručenia zrušenia žiadosti druhej zmluvnej strane.

Každá zmluvná strana je oprávnená prepojiť svoj systém s verejnou elektronickou komunikačnou sieťou tretieho podniku, pričom je oprávnená smerovať volania vzniknuté v elektronickej komunikačnej sieti tretieho podniku do systému druhej zmluvnej strany prostredníctvom prepojenia za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Základmé ekonomické podmienky:

Za prepojenie na základe tejto zmluvy spoločnosť TO2 súhlasí s úhradou cien za prepojenie účtovaných zo strany spoločnosti T-Mobile podľa tejto zmluvy a spoločnosť T-Mobile súhlasí s úhradou cien za prepojenie účtovaných zo strany spoločnosti TO2 podľa tejto zmluvy.

Spoločnosť T-Mobile uhradí spoločnosti TO2 ceny za prepojenie uvedené v bode 2 Prílohy II tejto zmluvy.

Spoločnosť TO2 uhradí spoločnosti T-Mobile ceny za prepojenie uvedené v bodoch 3 a 4 Prílohy II tejto zmluvy.

Výpočet prepojovacích poplatkov podľa bodu 3.2 tejto zmluvy:

jednotkové ceny za prepojenie dohodnuté podľa kategórií uvedených v Prílohe I sú v Prílohe II uvedené v slovenských korunách za minútu bez DPH, ak nie je uvedené inak.

Trvanie všetkých volaní danej kategórie sa určí na základe sekundového odpočtu všetkých prepojených volaní podľa bodu 3.6, ak nie je v tejto zmluve alebo v Prílohe II uvedené inak. Zmluvné strany výslovne odsúhlasujú, že volania trvajúce zlomok minúty budú účtované pomerným dielom na základe sekundového odpočtu a celková dĺžka volaní sa stanoví tak, že sa úhrnný počet volania v sekundách vydelí šesťdesiatimi (60).

Zúčtovacím obdobím pre zúčtovanie cien za prepojenie je jeden kalendárny mesiac. Pre účely výpočtu cien za prepojenie sa do zúčtovacieho obdobia zahŕňajú všetky volania, ktoré začínajú a končia v jednom zúčtovacom období, ako aj také časti všetkých volaní začínajúcich alebo končiacich v inom zúčtovacom období, ktoré sa uskutočnia v danom zúčtovacom období bez ohľadu na to, či volanie začalo alebo skončilo v inom zúčtovacom období. Ak v priebehu volania príde ku zmene časovej doby uvedenej v Prílohe I, rozdelí sa čas takéhoto volania do príslušnej časovej doby a cena za uskutočnené volanie sa stanoví podľa časovej doby, v ktorej volanie začalo. Cena za uskutočnenie volania sa započítava do časovej doby, v ktorej volanie začalo.

Ceny za prepojenie si zmluvné strany budú vzájomne platiť za všetky volania, u ktorých sa cez bod prepojenia medzi systémami vráti správa prihlásenia volanej strany. Ceny za prepojenie si zmluvné strany navzájom nebudú platiť za volania na neexistujúce číslo a na volanú stanicu, ktorá je už obsadená, s výnimkou prípadov, kedy je volajúcemu poskytovaná doplnková služba v dôsledku toho, že volaná stanica je obsadená.

S výhradou ustanovenia bodu 3.5 písm. a) a b), začne účtovanie za volania prenášané zo systému jednej zmluvnej strany do systému druhej zmluvnej strany v okamihu, kedy je správa prihlásenia volaného účastníka prenesená do siete, z ktorej volanie vyšlo, a skončí v okamihu, kedy je do siete, z ktorej volanie vyšlo, prenesená správa ukončenia volania.

Účtovné a platobné postupy

Pre účely tohto bodu pod definovaný pojem volanie nespadajú volania realizované za okolností popísaných v ustanovení bodu 3.5 písm. a) a b) tejto zmluvy.

Siete zmluvných strán musia byť vybavené zariadením pre vzájomné odúčtovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich volaní, umožňujúcim meranie celkovej doby volaní, počet úspešných volaní, to všetko v členení ktoré zodpovedná jednotlivým kategóriám s využívaním časového prepínania tarify.

Spoločnosť T-Mobile sa zaväzuje viesť vlastné záznamy o všetkých volaniach prichádzajúcich do siete spoločnosti T-Mobile zo siete spoločnosti TO2 (vrátane volaní smerovaných cez sieť T-Mobile zo siete spoločnosti TO2)a spoločnosť TO2 sa zaväzuje viesť záznamy o všetkých volaniach prichádzajúcich do siete spoločnosti TO2 zo siete spoločnosti T-Mobile (vrátane volaní smerovaných cez sieť TO2 zo siete spoločnosti T-Mobile) za jednotlivé zúčtovacie obdobia vo forme uvedenej v Prílohe III takým spôsobom, aby si zmluvné strany na základe vlastných záznamov mohli vzájomne vystavovať faktúry za volania smerované z jedného systému do druhého cez prepojenie zriadené na základe tejto zmluvy v jednotlivých zúčtovacích obdobiach.

Každá zmluvná strana zodpovedá za riadne vystavovanie faktúr druhej zmluvnej strane pre dané zúčtovacie obdobie za volania smerované cez prepojenie svojho systému so systémom druhej zmluvnej strany, a to v rozsahu podľa bodu 3.2. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Každá zmluvná strana vystaví a odošle druhej zmluvnej strane faktúru za zúčtovacie obdobie podľa bodu 3.4 tejto zmluvy najneskôr v 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa účtované volania uskutočnili.

Zmluvné strany sa týmto dohodli na započítaní všetkých súm, vrátane dane z pridanej hodnoty, vyfakturovaných podľa tejto zmluvy jednou zmluvnou stranou proti sumám, vrátane dane z pridanej hodnoty, vyfakturovaným podľa tejto zmluvy za rovnaké obdobie druhou zmluvnou stranou. Ako podklad pre zápočet fakturovaných súm slúži táto zmluva a vystavené faktúry. Zmluvná strana, ktorej platobná povinnosť je vyššia než platobná povinnosť druhej zmluvnej strany, uhradí výsledný rozdiel druhej zmluvnej strane v lehote splatnosti faktúry. Pred vykonaním úhrady zmluvná strana uhrádzajúca výsledný rozdiel zašle elektronickou poštou informáciu o výške výsledného rozdielu na odsúhlasenie druhej zmluvnej strane.

Bez ohľadu na ustanovenia bodov 4.3, 4.4 a 4.5 tejto zmluvy, zmluvné strany môžu v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka o premlčaní vystaviť faktúry za volania uskutočnené v inom mesiaci, než ktorý predchádzal faktúre, ak volania neboli pôvodne fakturované nedopatrením, omylom alebo pre nedostatok potrebných účtovných podkladov.

Ceny za prepojenie podľa tejto zmluvy nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty, ktorú je každá zmluvná strana oprávnená vyúčtovať podľa príslušných právnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek peňažný záväzok platený na základe tejto zmluvy prostredníctvom banky alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený pripísaním sumy peňažného záväzku na účet oprávnenej zmluvnej strany v jej banke. V prípade, že jedna zmluvná strana nezaplatí ktorúkoľvek sumu splatnú podľa tejto zmluvy, príjemca tejto platby je oprávnený účtovať a obdržať úrok z omeškania z nezaplatenej sumy zodpovedajúci sadzbe rovnajúcej sa základnej úrokovej sadzbe vyhlásenej Národnou bankou Slovenska zvýšenej o 5% odo dňa splatnosti platby do dňa, kedy je platba prijatá oprávnenou zmluvnou stranou.

Každá zmluvná strana sa zaväzuje po dobu štyroch (4) rokov nasledujúcich po vystavení každej faktúry viesť a uchovávať verné a presné účtovné záznamy a ďalšie podklady, ktoré môžu byť odôvodnene vyžadované pre výpočet alebo overenie súm splatných na základe tejto faktúry. Ustanovenia tohoto bodu nezbavujú zmluvnú stranu jej povinnosti uchovávať uvedené alebo ďalšie podklady po dlhšie časové obdobie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.