T - Mobile Slovensko, a.s. (ex EuroTel Bratislava, a.s.) - GlobalTel Slovakia, s.r.o. z 30.4. 2004

                                                                ZMLUVA

                                   O PREPOJENÍ TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETÍ

                                                     medzi spoločnosťami

                                                    EuroTel Bratislava, a.s.

                                                                      a

                                                    GlobalTel Slovakia, s.r.o.TÚTO ZMLUVU O PREPOJENÍ medzi sebou dňa 30.4.2004 uzavreli:

EuroTel Bratislava, a.s. (ďalej “ETB“ alebo „zmluvná strana“), so sídlom Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1238/B,

IČO: 35705019

DIČ: 35705019/500

Identifikačné číslo pre DPH

platné od 1.5.2004: SK2020264829

Bankové spojenie: Tatra banka 2627838535/1100

v mene spoločnosti konajú: Ing. Robert Chvátal, generálny riaditeľ/ prokurista

Ing. Ivan Bošňák, finančný riaditeľ/prokurista

a

GlobalTel Slovakia, s.r.o. (ďalej “GLOBALTEL“ alebo „zmluvná strana“), so sídlom Prokopova 24, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24507/B.

IČO: 35816091

DIČ 35816091/604

Identifikačné číslo pre DPH

platné od 1.5.2004: SK2020260209

Bankové spojenie: Komerčná Banka 27-7897360247 / 8100

v mene spoločnosti konajú: Ing. Jozef Dobiš, generálny riaditeľ/konateľ

VZHĽADOM NA TO, že Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky udelil ETB dňa 28. júla 2000 licenciu č. 8396/2000, na základe ktorej je ETB oprávnený
  • zriaďovať a prevádzkovať verejné mobilné telekomunikačné siete na frekvenciách pridelených ETB touto licenciou;
  • poskytovať verejnú mobilnú telefónnu službu prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí;
  • zriaďovať a prevádzkovať verejnú dátovú sieť s komutáciou paketov;
  • poskytovať verejnú dátovú službu prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí,
a vzhľadom na to, že ETB kontroluje prístup k viacerým koncovým bodom siete identifikovaným číslami;

VZHĽADOM NA TO, že Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky udelil GLOBALTEL dňa 4.2.2003 licenciu č. 11397/2002, na základe ktorej je GLOBALTEL oprávnený
  • zriaďovať a prevádzkovať pevnú verejnú telekomunikačnú sieť;
  • poskytovať verejnú telefónu službu prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete;
  • poskytovať telekomunikačnú dátovú službu
a vzhľadom na to, že GLOBALTEL kontroluje prístup k viacerým koncovým bodom siete identifikovaným číslami;

VZHĽADOM NA TO, že v zmysle § 28 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách podniky poskytujúce verejnú sieť, ktoré kontrolujú prístup najmenej k jednému koncovému bodu siete identifikovaným jedným číslom alebo viacerými číslami v číslovacom pláne majú právo a povinnosť sa na požiadanie navzájom prepojiť,

VZHĽADOM NA TO, že zmluvné strany majú v úmysle vzájomne si prepojiť a udržiavať prepojenie svojich verejných telekomunikačných sietí a vzájomne si poskytovať telekomunikačné služby a činnosti,

DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY TAKTO:

Základné technické podmienky:

Prepojenie oboch systémov sa zriaďuje v bode prepojenia. Bod prepojenia je špecifikovaný v Prílohe II, a bude umiestnený na území Slovenskej republiky. Pri zriaďovaní bodu prepojenia budú uprednostnené tie miesta v rámci oboch systémov, ktoré sú podľa primeraného posúdenia zmluvných strán, z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. Každá zmluvná strana je povinná pri zriaďovaní dodatočného bodu prepojenia postupovať tak ako je uvedené v oddieli 4 Prílohy II k zmluve. Rozsah povinností oboch zmluvných strán pri zriaďovaní bodu prepojenia a inštalácii zariadení ako aj spojovacích okruhov potrebných na prepojenie oboch systémov v bode prepojenia je stanovený v Prílohe I, II a III zmluvy.

Každá zo zmluvných strán je zodpovedná za inštaláciu, prevádzku a údržbu spojovacích okruhov a všetkých prenosových prostriedkov a zariadení používaných na prepojenie svojej siete zo strany svojej siete až po bod prepojenia.

Prepojenie medzi sieťou ETB a sieťou GLOBALTEL musí zodpovedať technickým normám a špecifikáciám stanoveným v Prílohe I. II.a III, tejto zmluvy. Každá zmluvná strana pre druhú zmluvnú stranu zaistí kvalitu prepojenia uvedenú v Prílohe I.

Po prijatí správy vo svojom systéme každá zmluvná strana vynaloží primerané úsilie na odovzdanie správy svojim systémom do systému alebo zo systému druhej zmluvnej strany.

Umiestnenie, špecifikácia a spôsob určenia kapacity spoločne s postupmi aplikovateľnými na zriaďovanie bodov prepojenia medzi sieťou ETB a sieťou GLOBALTEL sú uvedené v Prílohe II. Zmluvné strany sa zaväzujú smerovať všetky správy medzi svojimi systémami len cez tento bod prepojenia.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že po predložení opodstatneného oznámenia jednou zo zmluvných strán o tom, že objem hovorov v jej systéme vyžadujúci prepojenie so systémom druhej zmluvnej strany prostredníctvom bodu prepojenia podľa Prílohy II presahuje po dobu štyroch týždňov hodnoty kapacity uvedené v tejto Prílohe, začnú rokovania v dobrej viere o zriadení dodatočnej kapacity a/alebo zriadení dodatočných bodov prepojenia. Pri zriaďovaní takejto dodatočnej kapacity bodu prepojenia a pri zriaďovaní takýchto ďalších bodov prepojenia budú uprednostnené tie miesta v systémoch oboch zmluvných strán, ktoré sú podľa primeraného posúdenia zmluvných strán, z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. Proces rozširovania kapacity existujúcich bodov prepojenia a zriaďovania nových bodov prepojenia sa riadi ustanoveniami oddielu 2, 3 a 4 Prílohy II tejto zmluvy.

Každá zmluvná strana bude dodržiavať prevádzkové, údržbové a iné postupy stanovené v Prílohe III. V prípade prerušenia prepojenia vynaloží zmluvná strana, v ktorej systéme k tomuto prerušeniu došlo, primerané úsilie na zaistenie obnovenia prepojenia ako je uvedené v Prilohe III a dodržiavania požiadaviek na jej kvalitu uvedených v Prílohe I tejto zmluvy.

ETB a GLOBALTEL vynaložia čo najväčšie úsilie na zaistenie toho, že k sieti ETB a k sieti GLOBALTEL budú pripojené iba koncové telekomunikačné zariadenia vyhovujúce príslušným technickým normám schváleným TÚ SR. ETB ani GLOBALTEL vedome nepripoja k svojim systémom žiadne nevyhovujúce koncové telekomunikačné zariadenie a ani jeho pripojenie neumožnia.

Ktorákoľvek zmluvná strana nie je povinná odpovedať na žiadosti druhej zmluvnej strany o zriadenie ďalších bodov prepojenia, o zriadenie dodatočnej kapacity prepojenia alebo ďalšie prenosové prostriedky, zariadenia alebo služby, ak nebudú tieto požiadavky predložené v dostatočnom časovom predstihu a ak nebudú v súlade s ďalšími podmienkami podľa Prílohy č. II a Prílohy č. VIII.

Ak zmluvná strana vezme späť alebo zruší svoju záväznú požiadavku ohľadom zriadenia dodatočnej kapacity prepojenia alebo dodatočného bodu prepojenia, je táto zmluvná strana povinná nahradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady účelne a preukázateľne vynaložené v priebehu príprav na uspokojenie požiadavky žiadajúcej zmluvnej strany do doby doručenia zrušenia žiadosti druhej zmluvnej strane.

Každá zmluvná strana je oprávnená prepojiť svoj systém s verejnou telekomunikačnou sieťou tretieho prevádzkovateľa, pričom je oprávnená smerovať hovory vzniknuté v telekomunikačnej sieti tretieho prevádzkovateľa do systému druhej zmluvnej strany prostredníctvom prepojenia za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať iba služby, ktoré sú uvedené v Prílohe IV, a to podľa podmienok uvedených v Prílohe IV.

KVALITA SLUŽBY

Kvalita služby v bode prepojenia bude preverovaná pri odovzdávaní spojovacích okruhov o kapacite 2 Mbit/s do prevádzky.

Zmluvné strany sa zaväzujú merať nasledovné kvalitatívne ukazovatele pri odovzdávaní spojovacieho okruhu o kapacite 2 Mbit/s do prevádzky v bode prepojenia:

ES - Errored Seconds ( chybové sekundy )

SES - Severely Errored Seconds ( niekoľko chybových sekúnd ),

ktoré sú definované v ITU - T Odporúčaniach G.826, M. 2100 a M.2101, pri dĺžke merania jeden (1) deň.

Meranie sa vykonáva medzi digitálnym distribučným panelom ("DDF") pri príslušnej MSC ETB a DDF pri prísluśnej TÚ GLOBALTEL.

Zmluvné strany sa zaväzujú merať prevádzku v oboch smeroch v bode prepojenia v súlade s nasledovným kvalitatívnym ukazovateľom (parameter ASR podľa ITU –T E.411):


            Počet hovorov ukončených prihlásením

ASR = ------------------------------------------------- * 100 %

                        Celkový počet hovorov


V prípade poklesu ukazovateľa ASR pod hodnotu 40 %, príslušná zmluvná strana, ktorej systém nespĺňa stanovenú hodnotu, sa zaväzuje, že urobí všetky opatrenia, potrebné pre zvýšenie priepustnosti svojho systému. Hodnota ukazovateľa ASR bude meraná v pravidelných cykloch, súčasne v oboch systémoch, v súlade s harmonogramom meraní. Harmonogram meraní vypracuje ETB a predloží ho v dostatočnom predstihu pred meraním druhej zmluvnej strane..

Pre účely jednorazového testovania kvality prepojenia pri zaručení odpovedanosti testovacích hovorov testovanou stranou, hodnota ukazovateľa ASR nemôže klesnúť pod 98%. Pre účely merania tejto hodnoty sa neberie do úvahy rádiová časť siete ETB.

Straty na spojovacích okruhoch nesmú prekročiť 1 % straty v HPH. Pri prekročení uvedenej hodnoty zmluvné strany pristúpia k zvýšeniu kapacity spojovacích okruhov medzi svojimi sieťami v súlade s časťou 4 Prílohy II.

Základné ekonomické podmienky:

Za prepojenie na základe tejto zmluvy GLOBALTEL súhlasí s úhradou prepojovacích poplatkov a iných úhrad účtovaných zo strany ETB podľa tejto zmluvy a ETB súhlasí s úhradou prepojovacích poplatkov, účtovaných zo strany GLOBALTEL podľa tejto zmluvy.

GLOBALTEL uhradí ETB prepojovacie poplatky vypočítané na základe cien uvedených v oddieli 3, 4, 5 a 6 Prílohy V, za prepojenie hovorov zo siete GLOBALTEL do siete ETB, ktoré sú uvedené v oddieli 3 a 4 Prílohy IV a úhrady za prípadné opakovanie testovacej prevádzky v zmysle oddielu 5.3 Prílohy II tejto zmluvy.

ETB uhradí GLOBALTELu prepojovacie poplatky vypočítané na základe cien uvedených v oddieli 2 Prílohy V, za prepojenie hovorov zo siete ETB do siete GLOBALTEL, ktoré sú uvedené v oddieli 2 Prílohy IV tejto zmluvy.

Výpočet prepojovacích poplatkov podľa bodu 3.2. (a) a podľa bodu 3.3 je nasledovný: Jednotkové ceny za prepojenie dohodnuté podľa kategórií uvedených v Prílohe IV sú v Prílohe V uvedené v slovenských korunách za minútu bez DPH, ak nie je uvedené inak.

Trvanie všetkých hovorov danej kategórie sa určí na základe sekundového odpočtu všetkých prepojených hovorov podľa oddielu 3.6, ak nie je v tejto zmluve alebo v Prílohe V uvedené inak. Zmluvné strany výslovne odsúhlasujú, že hovory trvajúce zlomok minúty budú účtované pomerným dielom na základe sekundového odpočtu a celková dĺžka hovorov sa stanoví tak, že sa úhrnný počet hovorosekúnd vydelí šesťdesiatimi (60).

Zúčtovacím obdobím pre zúčtovanie prepojovacích poplatkov je jeden kalendárny mesiac. Pre účely výpočtu prepojovacích poplatkov sa do zúčtovacieho obdobia zahŕňajú všetky hovory, ktoré začínajú a končia v jednom zúčtovacom období. Ak v priebehu hovoru príde ku zmene časovej doby uvedenej v Prílohe IV., rozdelí sa čas takéhoto hovoru do príslušnej časovej doby a cena za uskutočnený hovor sa stanoví podľa časovej doby, v ktorej hovor začal. Paušálna cena za uskutočnenie hovoru sa započítava do časovej doby, v ktorej hovor začal.

Prepojovacie poplatky si zmluvné strany budú vzájomne platiť za všetky hovory, u ktorých sa cez bod prepojenia medzi systémami vráti správa prihlásenia volanej strany. Prepojovacie poplatky si zmluvné strany navzájom nebudú platiť za hovory na neexistujúce číslo a na volanú stanicu, ktorá je už obsadená, s výnimkou prípadov, kedy je volajúcemu poskytovaná doplnková služba v dôsledku toho, že je volaná stanica obsadená.

S výhradou predchádzajúcich ustanovení 3.7 (a) a (b), začne účtovanie za hovory prenášané zo systému jednej zmluvnej strany do systému druhej zmluvnej strany v okamihu, kedy je správa prihlásenia volaného účastníka prenesená do siete, z ktorej hovor vyšiel, a skončí v okamihu, kedy je do siete, z ktorej hovor vyšiel, prenesená správa ukončenia hovoru.

ÚČTOVNÉ A PLATOBNÉ POSTUPY

Pre účely tohto oddielu pod definovaný pojem hovor nespadajú hovory realizované za okolností popísaných v ustanoveniach 3.8(a) a (b) tejto zmluvy.

Siete zmluvných strán musia byť vybavené zariadením pre vzájomné odúčtovanie a to minimálne pre odchodziu prevádzku, umožňujúcou meranie celkovej doby hovorov, počet úspešných hovorov a v členení ktoré zodpovedná jednotlivým kategóriám s využívaním časového prepínania tarify.

ETB bude viesť záznamy o všetkých hovoroch odchádzajúcich zo siete ETB do siete GLOBALTEL a GLOBALTEL bude viesť záznamy o všetkých hovoroch odchádzajúcich zo siete GLOBALTEL do siete ETB za jednotlivé zúčtovacie obdobia. Zmluvné strany si navzájom budú poskytovať informácie o odpočtoch hovorov za jednotlivé zúčtovacie obdobie vo forme uvedenej v Prílohe VI. takým spôsobom, aby si mohli vzájomne vystavovať faktúry (daňové doklady) za hovory smerované z jedného systému do druhého cez prepojenie zriadené na základe tejto zmluvy v jednotlivých zúčtovacích obdobiach. Každá zmluvná strana zodpovedá za riadne vystavovanie faktúr druhej zmluvnej strane za hovory smerované cez prepojenie svojho systému zo systému druhej zmluvnej strany pre dané zúčtovacie obdobie. Každá faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Každá zmluvná strana vystaví faktúru za zúčtovacie obdobie podľa bodu 3.5. tejto zmluvy najneskôr 3. pracovný deň nasledovného kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúr bude najneskôr posledný deň mesiaca, v ktorom bola faktúra vystavená. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán zašle nesprávne vystavenú faktúru, druhá zmluvná strana má právo takúto faktúru zaslať späť na prepracovanie, pričom sa splatnosť faktúry predĺži o počet dní zodpovedajúci trvaniu omeškania s dodaním správne vystavenej faktúry.

Zmluvné strany si vzájomne poskytnú, a to na mesačnom základe, elektronickou poštou odpočty prepojených hovorov za jednotlivé zúčtovacie obdobia podľa oddielu 4.3. Zmluvná strana je povinná doručiť druhej zmluvnej strane odpočet hovorov najneskôr do troch pracovných dní od posledného dňa zúčtovacieho obdobia za ktoré je tento odpočet hovorov vyhotovený.

Zmluvné strany si vzájomne poskytnú, a to doporučenou poštou alebo osobne, faktúry vystavené na základe odpočtu prepojených hovorov podľa oddielu 4.3 a 4.4, a to tak, že faktúra bude doručená najneskôr štvrtý pracovný deň nasledujúci po skončení zúčtovacieho obdobia, v ktorom sa uskutočnili hovory, na ktoré sa vzťahuje predmetná faktúra. Ak takýto štvrtý deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo na štátny sviatok alebo na iný deň pracovného pokoja, lehota na doručenie faktúry končí v nasledujúci pracovný deň. V prípade, že zmluvná strana bude v omeškaní s doručením faktúry podľa tejto zmluvy, doba splatnosti na dotknutej faktúre sa posúva o počet dní omeškania s doručením faktúry. V prípade, že zmluvné strany z technických príčin nedodajú informácie do štyroch pracovných dní od posledného dňa zúčtovacieho obdobia, poskytnú si zmluvné strany faktúry vystavené na základe vlastných meraní. Následne, po dohode o výške fakturovanej sumy na základe reálnych podkladov, sa prípadný rozdiel vo fakturovaných čiastkach bude riešiť formou dobropisu, resp. ťarchopisu.

GLOBALTEL môže prepojovacie poplatky, ktoré je povinný zaplatiť druhej zmluvnej strane na základe faktúr vystavených podľa oddielu 3.2 (a), započítať proti prepojovacím poplatkom, ktoré je mu ETB povinný zaplatiť na základe faktúr vystavených za rovnaké obdobie podľa oddielu 3.3. ETB môže svoju pohľadávku na úhradu prepojovacích poplatkov, ktorú mu je povinný GLOBALTEL zaplatiť na základe faktúr vystavených podľa oddielu 3.2 (a) započítať proti pohľadávke GLOBALTEL-u na úhradu prepojovacích poplatkov, ktoré je mu povinný zaplatiť ETB na základe faktúr vystavených za rovnaké obdobie podľa oddielu 3.3. Táto zmluva slúži ako podklad pre zápočet faktúrovaných prepojovacích poplatkov. Zmluvná strana, ktorej platobná povinnosť je vyššia než táto povinnosť druhej zmluvnej strany, uhradí výsledný rozdiel druhej zmluvnej strane. Fakturácia začne súčasne so začatím trvalej prevádzky podľa oddielu 5 Prílohy II a v súlade s dátumom uvedeným v podpísanom Protokole o pripravenosti, podľa vzoru uvedeného v Prílohe VIII tejto zmluvy.

Bez ohľadu na ustanovenia oddielov 4.3, 4.4 a 4.5, zmluvné strany môžu v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka o premlčaní vystaviť faktúry za hovory uskutočnené v inom mesiaci, než ktorý predchádzal faktúre, ak hovory neboli pôvodne fakturované nedopatrením, omylom alebo pre nedostatok potrebných účtovných podkladov.

Všetky prepojovacie poplatky, ktoré budú fakturované zmluvnými stranami, budú zahŕňať dane v zmysle legislatívy účinnej v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek peňažný záväzok platený na základe tejto zmluvy prostredníctvom banky alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený pripísaním sumy peňažného záväzku na účet oprávnenej zmluvnej strany v jej banke. V prípade, že jedna zmluvná strana nezaplatí ktorúkoľvek čiastku splatnú podľa tejto zmluvy, príjemca tejto platby je oprávnený účtovať a obdržať úrok z omeškania z nezaplatenej čiastky zodpovedajúci sadzbe rovnajúcej sa dvojnásobku základnej úrokovej sadzby vyhlásenej Národnou bankou Slovenska odo dňa splatnosti platby do dňa, kedy je platba obdržaná.

Každá zmluvná strana bude po dobu piatich (5) rokov nasledujúcich po vystavení každej faktúry viesť a uchovávať verné a presné účtovné záznamy a ďalšie podklady ktoré môžu byť odôvodnene vyžadované pre výpočet alebo overenie čiastok splatných na základe tejto faktúry. Ustanovenia tohoto oddielu nezbavujú zmluvnú stranu jej povinnosti uchovávať uvedené alebo ďalšie podklady po dlhšie časové obdobie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.