T - Mobile Slovensko, a.s. (ex EuroTel Bratislava, a.s.) - Orange Slovensko, a.s. z 23.12. 1999 + dodatkyZmluva o prepojení uzatvorená dňa 23. decembra 1999 medzi EuroTel Bratislava, a.s. a Globtel, a.s.

Zoznam dodatkov:

  • č. 1, evid. č. 0147/2000 zo dňa 28. januára 2000,
  • č. 2, evid. č. 1398/2000 zo dňa 31. októbra 2000,
  • č. 3, evid. č. 0335/2001 zo dňa 28. februára 2001,
  • č. 4, evid. č. 0709/2001 zo dňa 1. apríla 2001,
  • č. 5, evid. č. 1130/2001 zo dňa 29. júna 2001.

Základné technické podmienky prepojenia:

Inštaláciu, prevádzku a údržbu všetkých rádioreleových alebo lokálnych spojov a zariadení používaných na spojenie bodu prepojenia vo vlastníctve spoločnosti Globtel so sieťou prevádzkovanou spoločnosťou Globtel zabezpečí spoločnosť Globtel. Spoločnosť Globtel je vlastníkom týchto zariadení. Inštaláciu, prevádzku a údržbu všetkých rádioreleových alebo lokálnych spojov a zariadení používaných na spojenie bodu prepojenia vo vlastníctve spoločnosti EuroTel so sieťou prevádzkovanou spoločnosťou EuroTel zabezpečí spoločnosť EuroTel. Spolonosť EuroTel je vlastníkom týchto zariadení. Zmluvné strany zodpovedajú za prevádzku, údržbu a využívanie pridelených frekvencií.

Kvalita služby v bode prepojenia je posudzovaná (a) po uvedení spojovacieho okruhu 2Mbit/s do prevádzky a (b) počas riadnej prevádzky spojovacieho okruhu.

Zmluvné strany sa dohodli na meraní nasledovných ukazovateľov kvality:

?po uvedení spojovacieho okruhu 2 Mbit/s do prevádzky v bode prepojenia - chybové sekundy, sekundy s prijateľnou chybovosťou, v zmysle definície v Odporúčaniach ITU-T G.821, pričom meranie má trvať jeden deň,

? v bode prepojenia v oboch smeroch s tým, že sa prihliada na nasledovný ukazovateľ kvality:

         Počet hovorov ukončených prihlásením

ASR = ---------------------------------- *100% .

               Celkový počet hovorov

Zmluvné strany sa dohodli, že minimálna hodnota tohto ukazovateľa nesmie byť nižšia ako 45%. Pri výpočte hodnoty ukazovateľa ASR platí, že presmerované hovory sú považované za úspešné. V prípade, že ukazovateľ ASR klesne pod úroveň 45%, zmluvná strana, ktorej systém zapríčinil pokles ukazovateľa, vykoná náležité kroky pre zvýšenie kapacity svojho systému. Hodnota ukazovateľa ASR sa meria v pravidelných cykloch, a to v oboch systémoch súčasne podľa harmonogramu meraní. Harmonogram meraní je vypracovaný a odsúhlasený zmluvnými stranami na základe vzájomnej dohody dostatočne v predstihu pred samotným meraním. Straty na zväzkoch nesmú byť vyššie ako 0,1% straty počas hlavnej prevádzkovej hodiny. V prípade prekročenia uvedenej hodnoty, zmluvné strany zabezpečia zvýšenie kapacity spojovacích okruhov medzi oboma systémami.

Signalizácia - ústredne MSC zmluvných strán budú prepojené spojovacími okruhmi 2Mbit/s, pričom sa na signalizáciu použije signalizácia č.7 CCITT podľa ISUP - CS. Všetky prepojovacie okruhy budú obojsmerné a výber voľného okruhu na obsadenie bude riešený v súlade s technickými podmienkami CCITT.

Základné ekonomické podmienky prepojenia:

Čiastky za prepojenie splatné obidvomi zmluvnými stranami sa vypočítajú na sekundovom základe, pričom hovory trvajúce zlomok sekundy sú účtované pomerným dielom a celková dĺžka hovorov sa stanoví tak, že sa úhrnný počet hovorosekúnd vydelí šesťdesiatimi.

Ceny za prepojenie v určitom časovom rozmedzí sa týkajú všetkých hovorov, ktoré začínajú a končia v tomto časovom rozmedzí, a takej časti všetkých hovorov, ktorá sa uskutoční v tomto časovom rozmedzí bez ohľadu na to, či hovor začal v jednom časovom rozmedzí a skončil v inom časovom rozmedzí. Ceny za prepojenie sa vzťahujú na všetky hovory, u ktorých sa cez bod prepojenia medzi systémami vráti signál odpovede volanej strany. Ceny za prepojenie sa nevzťahujú na hovory na neexistujúce číslo a na volanú stanicu, ktorá už je obsadená, nedosiahnuteľná alebo neodpovedá, s výnimkou prípadov, kedy je volajúcemu poskytovaná doplnková služba v dôsledku toho, že je volaná stanica obsadená.

Účtovanie za hovory prenášané z jedného systému do druhého začne v okamihu, kedy je signál odpovede volaného účastníka prenesený do systému, z ktorého hovor vyšiel, a skončí v okamihu, kedy je do systému, z ktorého hovor vyšiel, prenesený signál uvoľnenia linky. Spoločnosť EuroTel vedie záznamy o všetkých hovoroch odchádzajúcich zo sietí NMT a GSM spoločnosti EuroTel do siete GSM spoločnosti Globtel a spoločnosť Globtel vedie záznamy o všetkých hovoroch odchádzajúcich zo siete GSM spoločnosti Globtel do sietí NMT a GSM spoločnosti EuroTel.Všetky ceny faktúrované zmluvnými stranami zahŕňajú všetky dane.

Výška cien za prepojenie je založená na vzájomnej dohode o cenách, nie je zásadne odlišná od zmlúv v iných prípadoch a je kontrolovaná TÚ SR.
Posledná úprava stránky: 9. február 2006 15: