T - Mobile Slovensko, a.s. (ex EuroTel Bratislava, a.s.) - Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava, odštepný závod z 6.2. 2006

TÚTO ZMLUVU O PREPOJENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SIETÍ medzi sebou uzavreli:


T-Mobile Slovensko, a.s. (ďalej “TMSK“ alebo „zmluvná strana“), so sídlom Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1238/B,

IČO: 35705019

DIČ: 2020264829

Identifikačné číslo pre DPH: SK2020264829

Bankové spojenie: Tatra banka, číslo účtu: 2627838535/1100

v mene spoločnosti konajú: Ing. Robert Chvátal, generálny riaditeľ/prokurista

Ing. Ivan Bošňák, výkonný finančný riaditeľ/prokurista

a

Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava, odštepný závod
(ďalej “ŽSR “ alebo „zmluvná strana“), so sídlom Klemensova 8, Bratislava, 813 61, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po , vložka: 312/B.

IČO: 31 364 501

DIČ: 2020480121

Identifikačné číslo pre DPH: SK2020480121

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. číslo účtu 2621740844/1100

v mene spoločnosti konajú: Ing. Juraj Homoľa, vedúci odštepného závodu Železničné telekomunikácie Bratislava


Preambula

VZHĽADOM NA TO, že Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky udelil TMSK dňa 28. júla 2000 licenciu č. 8396/2000, na základe ktorej je TMSK oprávnený
  • zriaďovať a prevádzkovať verejné mobilné telekomunikačné siete na frekvenciách pridelených TMSK touto licenciou;
  • poskytovať verejnú mobilnú telefónnu službu prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí;
  • zriaďovať a prevádzkovať verejnú dátovú sieť s komutáciou paketov;
  • poskytovať verejnú dátovú službu prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí,
a vzhľadom na to, že TMSK kontroluje prístup k viacerým koncovým bodom siete identifikovaným číslami;

VZHĽADOM NA TO, že ŽSR je oprávnený na základe licencie č. 9726/2002 zo dňa 20.12.2002 Udelenej Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky
  • zriaďovať a prevádzkovať pevnú verejnú telekomunikačnú sieť;
  • poskytovať verejnú telefónu službu prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete;
  • poskytovať verejné telekomunikačné služby
a vzhľadom na to, že ŽSR kontroluje prístup k viacerým koncovým bodom siete identifikovaným číslami;

VZHĽADOM NA TO, že v zmysle § 28 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách podniky poskytujúce verejnú sieť, ktoré kontrolujú prístup najmenej k jednému koncovému bodu siete identifikovaným jedným číslom alebo viacerými číslami v číslovacom pláne majú právo a povinnosť sa na požiadanie navzájom prepojiť,

VZHĽADOM NA TO, že zmluvné strany majú v úmysle vzájomne si prepojiť a udržiavať prepojenie svojich verejných telekomunikačných sietí a vzájomne si poskytovať elektronické komunikačné služby a činnosti,

DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY TAKTO:

Základné technické podmienky:

2. PREPOJENIE

Prepojenie oboch systémov sa zriaďuje v bode prepojenia. Bod prepojenia je špecifikovaný v Prílohe II, a bude umiestnený na území Slovenskej republiky. Pri zriaďovaní bodu prepojenia budú uprednostnené tie miesta v rámci oboch systémov, ktoré sú podľa primeraného posúdenia zmluvných strán, z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. Každá zmluvná strana je povinná pri zriaďovaní dodatočného bodu prepojenia postupovať tak ako je uvedené v oddieli 4 Prílohy II k zmluve. Rozsah povinností oboch zmluvných strán pri zriaďovaní bodu prepojenia a inštalácii zariadení ako aj spojovacích okruhov potrebných na prepojenie oboch systémov v bode prepojenia je stanovený v Prílohe I, II a III zmluvy.

Každá zo zmluvných strán je zodpovedná za inštaláciu, prevádzku a údržbu spojovacích okruhov a všetkých prenosových prostriedkov a zariadení používaných na prepojenie svojej siete zo strany svojej siete až po bod prepojenia.

Prepojenie medzi sieťou TMSK a sieťou ŽSR musí zodpovedať technickým normám a špecifikáciám stanoveným v Prílohe I, II a III, tejto zmluvy. Každá zmluvná strana pre druhú zmluvnú stranu zaistí kvalitu prepojenia uvedenú v Prílohe I.

Po prijatí správy vo svojom systéme každá zmluvná strana vynaloží primerané úsilie na odovzdanie správy svojim systémom do systému druhej zmluvnej strany.

Umiestnenie, špecifikácia a spôsob určenia kapacity spoločne s postupmi aplikovateľnými na zriaďovanie bodov prepojenia medzi sieťou TMSK a sieťou ŽSR sú uvedené v Prílohe II. Zmluvné strany sa zaväzujú smerovať všetky správy medzi svojimi systémami len cez tento bod prepojenia. Dojednaním podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté oprávnenie každej zmluvnej strany ukončovať hovory svojich účastníkov v systéme druhej zmluvnej strany prostredníctvom tretej strany (podniku poskytujúceho služby elektronických komunikácií), s ktorou má každá zmluvná strana (TMSK aj ŽSR) uzatvorenú samostatnú zmluvu o pripojení.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že po predložení opodstatneného oznámenia jednou zo zmluvných strán o tom, že objem hovorov v jej systéme vyžadujúci prepojenie so systémom druhej zmluvnej strany prostredníctvom bodu prepojenia podľa Prílohy II presahuje po dobu štyroch týždňov hodnoty kapacity uvedené v tejto Prílohe, začnú rokovania v dobrej viere o zriadení dodatočnej kapacity a/alebo zriadení dodatočných bodov prepojenia. Pri zriaďovaní takejto dodatočnej kapacity bodu prepojenia a pri zriaďovaní takýchto ďalších bodov prepojenia budú uprednostnené tie miesta v systémoch oboch zmluvných strán, ktoré sú podľa primeraného posúdenia zmluvných strán, z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. Proces rozširovania kapacity existujúcich bodov prepojenia a zriaďovania nových bodov prepojenia sa riadi ustanoveniami oddielu 2, 3 a 4 Prílohy II tejto zmluvy.

Každá zmluvná strana bude dodržiavať prevádzkové, údržbové a iné postupy stanovené v Prílohe III. V prípade prerušenia prepojenia vynaloží zmluvná strana, v ktorej systéme k tomuto prerušeniu došlo, primerané úsilie na zaistenie obnovenia prepojenia ako je uvedené v Prílohe III a dodržiavania požiadaviek na jej kvalitu uvedených v Prílohe I tejto zmluvy.

TMSK a ŽSR vynaložia čo najväčšie úsilie na zaistenie toho, že k sieti TMSK a k sieti ŽSR budú pripojené iba koncové zariadenia vyhovujúce príslušným technickým normám schváleným TÚ SR. TMSK ani ŽSR vedome nepripoja k svojim systémom žiadne nevyhovujúce koncové zariadenie a ani jeho pripojenie neumožnia.

Ktorákoľvek zmluvná strana nie je povinná odpovedať na žiadosti druhej zmluvnej strany o zriadenie ďalších bodov prepojenia, o zriadenie dodatočnej kapacity prepojenia alebo ďalšie prenosové prostriedky, zariadenia alebo služby, ak nebudú tieto požiadavky predložené v dostatočnom časovom predstihu a ak nebudú v súlade s ďalšími podmienkami podľa Prílohy II a Prílohy VIII.

Ak zmluvná strana vezme späť alebo zruší svoju záväznú požiadavku ohľadom zriadenia dodatočnej kapacity prepojenia alebo dodatočného bodu prepojenia, je táto zmluvná strana povinná nahradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady účelne a preukázateľne vynaložené v priebehu príprav na uspokojenie požiadavky žiadajúcej zmluvnej strany do doby doručenia zrušenia žiadosti druhej zmluvnej strane.

Každá zmluvná strana je oprávnená prepojiť svoj systém s verejnou sieťou elektronickej komunikácie tretieho podniku, pričom je oprávnená smerovať hovory vzniknuté v sieti elektronickej komunikácie tretieho podniku do systému druhej zmluvnej strany prostredníctvom prepojenia za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Kvalita služby:


    Kvalita služby v bode prepojenia bude preverovaná pri odovzdávaní spojovacích                                   okruhov o kapacite 2 Mbit/s do prevádzky.
Zmluvné strany sa zaväzujú merať nasledovné kvalitatívne ukazovatele pri odovzdávaní spojovacieho okruhu o kapacite 2 Mbit/s do prevádzky v bode prepojenia:


ES - Errored Seconds (chybové sekundy)

SES - Severely Errored Seconds (niekoľko chybových sekúnd)

ktoré sú definované v ITU - T Odporúčaniach G.826, M. 2100 a M.2101, pri dĺžke merania jeden (1) deň.

Meranie sa vykonáva medzi digitálnym distribučným panelom ("DDF") pri príslušnej MSC TMSK a DDF pri prísluśnej TÚ ŽSR.

Zmluvné strany sa zaväzujú merať prevádzku v oboch smeroch v bode prepojenia v súlade s nasledovným kvalitatívnym ukazovateľom (parameter ASR podľa ITU –T E.411):


          Počet hovorov ukončených prihlásením

ASR = ------------------------------------------------- * 100 %

                       Celkový počet hovorov


V prípade poklesu ukazovateľa ASR pod hodnotu 40%, príslušná zmluvná strana, ktorej systém nespĺňa stanovenú hodnotu, sa zaväzuje, že urobí všetky opatrenia, potrebné pre zvýšenie priepustnosti svojho systému. Hodnota ukazovateľa ASR bude meraná v pravidelných cykloch, súčasne v oboch systémoch, v súlade s harmonogramom meraní. Harmonogram meraní vypracuje TMSK a predloží ho v dostatočnom predstihu pred meraním druhej zmluvnej strane.

Pre účely jednorazového testovania kvality prepojenia pri zaručení odpovedanosti testovacích hovorov testovanou stranou, hodnota ukazovateľa ASR nemôže klesnúť pod 98%. Pre účely merania tejto hodnoty sa neberie do úvahy rádiová časť siete TMSK.

Straty na spojovacích okruhoch nesmú prekročiť 1 % straty v HPH. Pri prekročení uvedenej hodnoty zmluvné strany pristúpia k zvýšeniu kapacity spojovacích okruhov medzi svojimi sieťami v súlade s časťou 4 Prílohy II.

Základné ekonomické podmienky:

Za prepojenie na základe tejto zmluvy ŽSR súhlasí s úhradou prepojovacích poplatkov a iných úhrad účtovaných zo strany TMSK podľa tejto zmluvy a TMSK súhlasí s úhradou prepojovacích poplatkov a iných úhrad, účtovaných zo strany ŽSR podľa tejto zmluvy.

ŽSR uhradí TMSK Prepojovacie poplatky vypočítané na základe cien uvedených v Prílohe V oddiel 2 bod 2.2, oddiel 3 bod 3.1, oddiel 4 bod 4.1, 4.2 a 4.3 a oddiel 5 za prepojenie kategórií hovorov uvedených v Prílohe IV oddiel 2 bod 2.A.2, oddiel 3 bod 3.A1, 3.B1., 3.B.2 a 3.B4 a oddiel 4 a uhrady za prípadné opakovanie testovacej prevádzky v zmysle oddielu 5.3 Prílohy II tejto zmluvy.

TMSK uhradí ŽSR prepojovacie poplatky vypočítané na základe cien uvedených v Prílohe V oddiel 2 bod 2.1 a oddiel 4 bod 4.4 za prepojenie kategórií hovorov uvedených v Prílohe IV oddiel 2 bod 2.A.1, oddiel 3 bod 3.B.3 a oddiel 4 a úhrady za prípadné opakovanie testovacej prevádzky v zmysle oddielu 5.3 Prílohy II tejto zmluvy.

Výpočet prepojovacích poplatkov podľa bodu 3.2. (a) a podľa bodu 3.3. (a). Jednotkové ceny za prepojenie dohodnuté podľa kategórií uvedených v Prílohe IV sú v Prílohe V uvedené v slovenských korunách za minútu bez DPH, ak nie je uvedené inak.

Trvanie všetkých hovorov danej kategórie sa určí na základe sekundového odpočtu všetkých prepojených hovorov podľa oddielu 3.6, ak nie je v tejto zmluve alebo v Prílohe V uvedené inak. Zmluvné strany výslovne odsúhlasujú, že hovory trvajúce zlomok minúty budú účtované pomerným dielom na základe sekundového odpočtu a celková dĺžka hovorov sa stanoví tak, že sa úhrnný počet hovorosekúnd vydelí šesťdesiatimi (60).

Zúčtovacím obdobím pre zúčtovanie prepojovacích poplatkov je jeden kalendárny mesiac. Pre účely výpočtu prepojovacích poplatkov sa do zúčtovacieho obdobia zahŕňajú všetky hovory, ktoré začínajú v jednom zúčtovacom období. Ak v priebehu hovoru dôjde k zmene kalendárneho mesiaca, cena celého hovoru bude vyúčtovaná a započítaná v tom kelandárnom mesiaci, v ktorom hovor začal. Ak v priebehu hovoru príde ku zmene časovej doby uvedenej v Prílohe IV, rozdelí sa čas takéhoto hovoru do príslušnej časovej doby a cena za uskutočnený hovor sa stanoví podľa časovej doby, v ktorej hovor začal. Cena za uskutočnenie hovoru sa započítava do časovej doby, v ktorej hovor začal.

Prepojovacie poplatky si zmluvné strany budú vzájomne platiť za všetky hovory, u ktorých sa cez bod prepojenia medzi systémami vráti správa prihlásenia volanej strany. Prepojovacie poplatky si zmluvné strany navzájom nebudú platiť za hovory na neexistujúce číslo a na volanú stanicu, ktorá je už obsadená, s výnimkou prípadov, kedy je volajúcemu poskytovaná doplnková služba v dôsledku toho, že je volaná stanica obsadená.

S výhradou predchádzajúcich ustanovení 3.6 (a) a (b), začne účtovanie za hovory prenášané zo systému jednej zmluvnej strany do systému druhej zmluvnej strany v okamihu, kedy je správa prihlásenia volaného účastníka prenesená do siete, z ktorej hovor vyšiel, a skončí v okamihu, kedy je do siete, z ktorej hovor vyšiel, prenesená správa ukončenia hovoru.

Siete zmluvných strán musia byť vybavené zariadením pre vzájomné odúčtovanie a to minimálne pre odchodziu prevádzku, umožňujúcou meranie celkovej doby hovorov, počet úspešných hovorov a v členení ktoré zodpovedná jednotlivým kategóriám s využívaním časového prepínania tarify.

TMSK bude viesť záznamy o všetkých hovoroch odchádzajúcich zo siete TMSK do siete ŽSR a ŽSR bude viesť záznamy o všetkých hovoroch odchádzajúcich zo siete ŽSR do siete TMSK za jednotlivé zúčtovacie obdobia. Zmluvné strany si navzájom budú poskytovať informácie o odpočtoch hovorov za jednotlivé zúčtovacie obdobie vo forme uvedenej v Prílohe VI. takým spôsobom, aby si mohli vzájomne vystavovať faktúry (daňové doklady) za hovory smerované z jedného systému do druhého cez prepojenie zriadené na základe tejto zmluvy v jednotlivých zúčtovacích obdobiach. Každá zmluvná strana zodpovedá za riadne vystavovanie faktúr druhej zmluvnej strane za hovory smerované cez prepojenie svojho systému zo systému druhej zmluvnej strany pre dané zúčtovacie obdobie. Každá faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Každá zmluvná strana vystaví faktúru za zúčtovacie obdobie podľa bodu 3.5. tejto zmluvy najneskôr 3. pracovný deň nasledovného kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúr bude najneskôr posledný deň mesiaca, v ktorom bola faktúra vystavená. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán zašle nesprávne vystavenú faktúru, druhá zmluvná strana má právo takúto faktúru zaslať späť na prepracovanie, pričom sa splatnosť faktúry predĺži o počet dní zodpovedajúci trvaniu omeškania s dodaním správne vystavenej faktúry.

Zmluvné strany si vzájomne poskytnú, a to na mesačnom základe, elektronickou poštou odpočty prepojených hovorov za jednotlivé zúčtovacie obdobia podľa oddielu 4.3. Zmluvná strana je povinná doručiť druhej zmluvnej strane odpočet hovorov najneskôr do troch pracovných dní od posledného dňa zúčtovacieho obdobia za ktoré je tento odpočet hovorov vyhotovený.

Zmluvné strany si vzájomne poskytnú, a to doporučenou poštou alebo osobne, faktúry vystavené na základe odpočtu prepojených hovorov podľa oddielu 4.3 a 4.4, a to tak, že faktúra bude doručená najneskôr štvrtý pracovný deň nasledujúci po skončení zúčtovacieho obdobia, v ktorom sa uskutočnili hovory, na ktoré sa vzťahuje predmetná faktúra. V prípade, že zmluvná strana bude v omeškaní s doručením faktúry podľa tejto zmluvy, doba splatnosti na dotknutej faktúre sa posúva o počet dní omeškania s doručením faktúry. V prípade, že zmluvné strany z technických príčin nedodajú informácie do štyroch pracovných dní od posledného dňa zúčtovacieho obdobia, poskytnú si zmluvné strany faktúry vystavené na základe vlastných meraní. Následne, po dohode o výške fakturovanej sumy na základe reálnych podkladov, sa prípadný rozdiel vo fakturovaných čiastkach bude riešiť formou dobropisu, resp. ťarchopisu.

ŽSR môže prepojovacie poplatky, ktoré je povinný zaplatiť druhej zmluvnej strane na základe faktúr vystavených podľa oddielu 3.2 (a), započítať proti prepojovacím poplatkom, ktoré je mu TMSK povinný zaplatiť na základe faktúr vystavených za rovnaké obdobie podľa oddielu 3.3. (a) TMSK môže svoju pohľadávku na úhradu prepojovacích poplatkov, ktorú mu je povinný ŽSR zaplatiť na základe faktúr vystavených podľa oddielu 3.2 (a) započítať proti pohľadávke ŽSR-u na úhradu prepojovacích poplatkov, ktoré je mu povinný zaplatiť TMSK na základe faktúr vystavených za rovnaké obdobie podľa oddielu 3.3 (a). Táto zmluva slúži ako podklad pre zápočet faktúrovaných prepojovacích poplatkov. Zmluvná strana, ktorej platobná povinnosť je vyššia než táto povinnosť druhej zmluvnej strany, uhradí výsledný rozdiel druhej zmluvnej strane. Fakturácia začne súčasne so začatím trvalej prevádzky podľa oddielu 5 Prílohy II a v súlade s dátumom uvedeným v podpísanom Protokole o pripravenosti, podľa vzoru uvedeného v Prílohe VIII tejto zmluvy.

Bez ohľadu na ustanovenia oddielov 4.3, 4.4 a 4.5, zmluvné strany môžu v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka o premlčaní vystaviť faktúry za hovory uskutočnené v inom mesiaci, než ktorý predchádzal faktúre, ak hovory neboli pôvodne fakturované nedopatrením, omylom alebo pre nedostatok potrebných účtovných podkladov.

Prepojovacie poplatky podľa tejto zmluvy nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty, ktorú je každá zmluvná strana oprávnená vyúčtovať podľa príslušných právnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek peňažný záväzok platený na základe tejto zmluvy prostredníctvom banky alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený pripísaním sumy peňažného záväzku na účet oprávnenej zmluvnej strany v jej banke. V prípade, že jedna zmluvná strana nezaplatí ktorúkoľvek čiastku splatnú podľa tejto zmluvy, príjemca tejto platby je oprávnený účtovať a obdržať úrok z omeškania z nezaplatenej čiastky zodpovedajúci sadzbe základnej úrokovej sadzby vyhlásenej Národnou bankou Slovenska ku dňu splatnosti platby zvýšenej o 10%, a to za obdobie odo dňa splatnosti platby do dňa, kedy je platba obdržaná.

Každá zmluvná strana bude po dobu piatich (5) rokov nasledujúcich po vystavení každej faktúry viesť a uchovávať verné a presné účtovné záznamy a ďalšie podklady ktoré môžu byť odôvodnene vyžadované pre výpočet alebo overenie čiastok splatných na základe tejto faktúry. Ustanovenia tohoto oddielu nezbavujú zmluvnú stranu jej povinnosti uchovávať uvedené alebo ďalšie podklady po dlhšie časové obdobie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.