Telekomunikačný úrad hospodári s vysokým prebytkom

10.08.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, ako jeden z mála slovenských úradov, hospodári veľmi efektívne a minimálne od roku 1999 aj s vysokým rozpočtovým prebytkom, keď jeho príjmy sú niekoľkonásobne vyššie ako jeho výdavky. Týmto dlhodobo preukazuje schopnosť samofinancovania. Vysoký rozpočtový prebytok úradu Slovenská republika doteraz využívala napr. aj na financovanie finančne iných neefektívnych úradov. Plánované príjmy úradu za rok 2010 sú na úrovni 15 582 944 eur, ktoré dosiahol už 23. júla 2010 a zároveň ich prekročil o 92 650 eur. Rozpočtované výdavky úradu sú 5 201 199 eur, ktoré úrad za sedem mesiacov čerpá na 43%. Úrad za sedem mesiacov tohto roku priniesol do štátneho rozpočtu už 16 673 157 eur, čo je o 587 174 eur viac ako za rovnaké obdobie roku 2009. Plánované ročné príjmy splnil už na cca 107%.

Postavenie úradu a jeho budúcnosť

     Úrad je financovaný prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR). Najvyšší podiel na príjmoch úradu majú úhrady súvisiace so správou frekvenčného spektra. Úrad sa zo svojej činnosti zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky. Dlhodobým zámerom úradu je jeho finančná nezávislosť. Podľa nového regulačného rámca majú členské štáty EÚ zabezpečiť, aby národné regulačné orgány mali samostatné ročné rozpočty. Úrad zároveň, podľa nového regulačného rámca, bude musieť mať dostatok finančných a ľudských zdrojov na vykonávanie úloh, ktoré mu umožnia aktívne sa podieľať na činnosti Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC). Personálna nezávislosť bola už zabezpečená na základe intervencie Európskej komisie novelou zákona o elektronických komunikáciách. Predsedu úradu nie je možné odvolať z funkcie pred ukončením jeho funkčného obdobia. Súčasťou nezávislosti úradu je, že podľa regulačného rámca nežiada ani neprijíma pokyny od žiadneho iného orgánu.

Najdôležitejšie výsledky činnosti v prvom polroku 2010

     Úrad v oblasti cenovej regulácie rozhodnutím určil maximálnu výšku veľkoobchodného poplatku za volania do mobilných sietí. Rozhodnutie úradu zlepšilo podmienky pre poskytovanie verejnej telefónnej služby a zároveň pomohlo rozvoju maloobchodného trhu, kde si konkurujú traja mobilní operátori. Úrad dôraznou realizáciou telekomunikačných predpisov Európskej únie, pod dohľadom Európskej komisie, otvára telekomunikačné trhy hospodárskej súťaži, čo pre občanov a podniky znamená väčší výber služieb, zvyšovanie ich kvality a nižšie ceny. Príkladom je etablovanie tretieho mobilného operátora.
     V oblasti správy frekvenčného spektra úrad na základe žiadostí prevádzkovateľa digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T) vydal 24 povolení na prevádzku televíznych vysielačov. Okrem toho povolil tam, kde to bolo možné, dočasné vysielače DVB-T, prostredníctvom ktorých bolo počas zimných olympijských hier a počas majstrovstiev sveta vo futbale dostupné digitálne vysielanie vo vysokej kvalite (HDTV). Na základe žiadostí lokálnych televízií úrad koordinoval frekvencie pre miestne DVB-T. Úrad podporil rozvoj nových technológií a dvom mobilným operátorom povolil testovanie dátových služieb prostredníctvom technológie mobilnej siete štvrtej generácie (LTE). Úrad podporil rozvoj širokopásmového internetu a ďalších služieb na lokálnej úrovni tým, že po výberových konaniach pridelil úspešným záujemcom frekvencie FWA 10 GHz, ktoré im umožnia v siedmich lokalitách Slovenska vybudovať pevné bezdrôtové prístupové siete.
     V oblasti štátneho dohľadu úrad riešil 154 prípadov rušenia rôznych služieb, z toho 68 prípadov rušenia televízie a rozhlasu. Úrad vykonal 1383 kontrol dodržiavania podmienok zákona, povolení a opatrení úradu a zistil 397 nedostatkov. Ďalej vykonal 166 kontrol poskytovania elektronických komunikačných služieb a 144 prípadov poskytovania sietí, zistil 88, resp. 22 nedostatkov. V sledovanom období úrad začal 77 správnych konaní a uložil 45 pokút vo výške 14,537 tis. eur. V neposlednom rade úrad, s využitím rôznych informačných kanálov, vzdelával koncových užívateľov elektronických komunikačných („telekomunikačných“) služieb so zameraním na ich práva a povinnosti. Projekt vzdelávania si nevyžiadal žiadne výdavky zo štátneho rozpočtu.