Telekomunikačný úrad sa ohradzuje proti vyjadreniam spoločnosti Slovak Telekom

28.12.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (ďalej úrad) sa ohradzuje voči verejným vyjadreniam spoločnosti Slovak Telekom v súvislosti s pokutou vo výške 525,8 mil. Sk, ktorú jej uložil Protimonopolný úrad SR za protisúťažné praktiky stláčania marží a núteného spájania rôznych služieb v rokoch 2004 až 2005. Uvedené vyjadrenia sú zavádzajúce a účelovo sa snažia navodiť dojem, že spoločnosť Slovak Telekom pri poskytovaní svojich produktov postupovala v súlade s rozhodnutiami, ktoré v minulosti vydal úrad.

Napríklad rozhodnutím zo dňa 18. júna 2004 úrad nariadil odstránenie núteného spájania poskytovania služby prístupu k širokopásmovým službám ADSL s poskytovaním telefónnych služieb. Uvedené rozhodnutie úradu bolo potvrdené aj rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Rovnako zavádzajúce je aj tvrdenie, že výšku maloobchodných cien volaní určila spoločnosť Slovak Telekom v súlade s metodikou určenou úradom. Úrad do dnešného dňa nevydal žiadne rozhodnutie, ktorým by určil metodiku kalkulácie výšky maloobchodných cien telefonovania vo vzťahu k cenám veľkoobchodným. To však neznamená, že subjekt s dominantným postavením na trhu má v prípade absencie regulačného rozhodnutia oprávnenie beztrestne stanoviť ceny tak, aby došlo k vylúčeniu alebo obmedzeniu súťaže na relevantných trhoch, resp. uplatňovať iné protisúťažné praktiky. Za takéto svoje konanie v súlade so zákonom jednoznačne zodpovedá uvedená spoločnosť a musí byť v plnom rozsahu pripravená niesť aj negatívne následky svojho protisúťažného správania.V Bratislave 28. decembra 2007.