Telekomunikačný úrad SR odňal licenciu spoločnosti Profinet.sk, a.s.

13.09.2002, Tlačová správa
Dňa 10. septembra 2002 Telekomunikačný úrad SR odňal licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM a UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom týchto sietí udelenú spoločnosti Profinet.sk, a.s..

Spoločnosť Profinet.sk, a.s. sa 12. septembra 2002 vzdala zákonnej možnosti podať opravný prostriedok (rozklad) voči rozhodnutiu úradu a tak rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

12. júla 2002 úrad udelil spoločnosti Profinet.sk, a.s. licenciu, ktorá nadobudla právoplatnosť a vykonateľnosť 29. júla 2002.

Pretože držiteľ licencie prvú splátku úhrady za licenciu v sume 500 miliónov Sk do 14. augusta 2002 neuhradil, úrad listom z 15. augusta 2002 upozornil držiteľa licencie, aby podľa § 20 ods. 2 písm. b) zákona o telekomunikáciách a v súlade s ustanovením licencie, uhradil prvú splátku úhrady najneskôr do desiatich dní odo dňa doručenia tohto upozornenia. V opačnom prípade bude úrad postupovať podľa podmienok licencie a vydá rozhodnutie o odňatí licencie. Držiteľ licencie upozornenie prevzal dňa 21. augusta 2002.

Pri kontrole platieb licenčných úhrad na úrade bolo zistené, že prvá splátka úhrady za licenciu nebola do desiatich dní od doručenia upozornenia, to je do 2. septembra 2002 uhradená.

Na základe uvedených skutočností úrad 5. septembra 2002 začal správne konanie vo veci odňatia licencie. TÚ SR oboznámil držiteľa licencie o možnosti vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie v lehote do 9. septembra 2002.

V Bratislave 13. septembra 2002.