Telekomunikačným operátorom robí duálne zobrazovania problémy

29.09.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zistil kontrolou duálneho zobrazovania cien u 15 najväčších podnikov („telekomunikačných operátorov“) z pohľadu ich dosiahnutého obratu, že im plnenie týchto povinností robí problémy. TÚ SR vykonal fyzickú kontrolu v 73 predajných, obchodných a zákazníckych miestach podnikov a u ich obchodných zástupcov v 15-tich mestách Slovenska. Na Slovensku je v súčasnosti registrovaných viac ako tisíc operátorov a úrad postupne u nich preveruje povinnosti v súvislosti s duálnym zobrazovaním cien. TÚ SR v prípade zistenia nedostatkov ukladá operátorom povinnosť vykonať nápravu.

Pri kontrolách bolo zistené, že až siedmim operátorom robí problémy viditeľné sprístupnenie konverzného kurzu. Pri kontrolách boli ďalej zistené tieto nedostatky: nesprávne zobrazenie konverzného kurzu iba s tromi desatinnými miestami, nesprávne zaokrúhľovanie konečných súm cien uvedených na regálových cenovkách a v marketingových materiáloch - niektoré v neprospech, a niektoré v prospech zákazníka, absencia duálneho zobrazovania alebo niektorá položka v cenníku neobsahuje duálne zobrazenie ceny, nedodržanie počtu desatinných miest v konečných sumách a v jednotkových sumách, duálne zobrazenie nie je dobre čitateľné, duálne zobrazenie nie je vykonané jednoznačným zobrazením, ktoré spotrebiteľovi umožní jasné a jednoznačné rozlíšenie cien uvedených v hlavnej mene od cien uvedených v informatívnej mene, nie je uvedené v štátnom jazyku, neprehľadné alebo nezrozumiteľné duálne zobrazenie, v tarife podniku nie je uvedená jednotková cena služby v informatívnej mene.

TÚ SR ďalej skontroloval 85 mincových a kartových VTA v 16-tich mestách. Pri kontrolách verejných telefónnych automatov (VTA) zistil porušenie zásady duálneho zobrazovania tým, že: a) na kartových VTA nie je zobrazená informácia o bezplatnom telefónnom čísle s nepretržitou prevádzkou, na ktorej sú poskytované informácie o cenách a táto informácia nie je ani v ich bezprostrednej blízkosti. Informácia o bezplatnom telefónnom čísle sa zobrazí na ich displeji až počas uskutočnenia hovoru, takže spotrebiteľ pred uskutočnením volania (pred použitím služby a jej zaplatením) nemá k dispozícií jednoznačnú, prehľadnú, ľahko prístupnú a dobre čitateľnú informáciu o cenách za služby poskytovaných prostredníctvom VTA, b) na mincových VTA po zdvihnutí mikrotelefónu sa na krátky čas zobrazí na displeji informácia „Informácie o cenách v euro 0800 123 456“. Po uskutočnení volania na toto telefónne číslo sa ozve automatická hláska, ktorá neobsahuje informáciu o cene za službu odosielanie SMS správy z VTA, za službu odosielanie e-mail správy z VTA a za ostatné automaticky uskutočnené volania z VTA, napr. volania na informačné služby, na službu skrátené číslo a iné. Na záver oznamuje hláska „Ostatné ceny pre volania z VTA nájdete na ktoromkoľvek mieste predaja T-centra“. To však nespĺňa metódu duálneho zobrazovania „...informácie o cenách za služby poskytované prostredníctvom verejných telefónnych automatov sa uvedú v oboch menách na bezplatnom zákazníckom telefónnom čísle s nepretržitou prevádzkou ...“

Hlavným cieľom TÚ SR je napomôcť podnikom adaptovať sa na novú menu prostredníctvom duálneho zobrazovania a v rámci ochrany ekonomických záujmov koncových užívateľov verejných elektronických komunikačných služieb kontrolou preveriť dodržiavanie princípov a zásad duálneho zobrazovania cien, platieb a iných hodnôt, sprístupnenia konverzného kurzu a správnosti prepočtu zo slovenskej meny na euro vrátane zaokrúhľovania.