Tlačivá žiadostí

Tlačivá je možné použiť ako žiadosť:

   1. o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií 
   2. o vykonanie zmeny v povolení

Tlačivá žiadostí sú určené na ďalšie spracovanie/vyplnenie zo strany príjímateľa. Vyplnené žiadosti o povolenie zasielajte na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24.