Tlačové správy

Veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní postupne klesnú

FTR a MTR
03.05.2021, Tlačová správa
S účinnosťou od 1.7.2021 a následne vždy od 1.1. príslušného roku budú klesať veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní, ktoré si vzájomne účtujú telekomunikační operátori poskytujúci hlasové služby. Európska komisia nariadením stanovila jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnej v EÚ a jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnej v EÚ. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) už nebude rozhodnutím určovať maximálnu výšku poplatkov za ukončovanie volaní v pevných a mobilných sieťach.
 
Týmto nariadením nie sú dotknuté právomoci RÚ vymedzovať relevantné trhy, vykonávať test troch kritérií a ukladať iné prostriedky nápravy, ako je regulácia cien. V dôsledku toho necenové záväzky v súčasnosti uložené RÚ prevádzkovateľom s významným vplyvom na trhu v súvislosti so službami za ukončenie volania v pevných alebo mobilných sieťach, nebudú ovplyvnené nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a budú teda naďalej platné, až kým ich RÚ neprehodnotí.
 
V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa stanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií, 18.12.2020 Európska komisia prijala Delegovaný akt, ktorým sa stanovuje jednotná maximálna sadzba za ukončovanie hlasových volaní v pevnej aj mobilnej sieti.  Publikovaniu delegovaného aktu predchádzali verejné konzultácie poskytovateľov elektronických komunikačných sietí, odbornej verejnosti, národných regulačných orgánov, Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC), ako aj ďalších združení a organizácií. Delegovaný akt nadobudne účinnosť dňom 1.7.2021 kedy sa začnú aplikovať nižšie uvedené veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní.
 
  v mobilnej sieti v pevnej sieti
do 1.7.2021 0,818 cent / min 0,0976 cent / min
od 1.7.2021
do 31.12.2021
0,70 cent / min 0,078 cent / min
od 1.1.2022
do 31.12.2022
0,55 cent / min 0,07 cent / min
od 1.1.2023
do 31.12.2023
0,40 cent / min 0,07 cent / min
od 1.1.2024 0,20 cent / min 0,07 cent / min

5G: Operátori môžu požiadať o zmenu povolení pre 3,6 GHz

ant-micro
27.04.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) za účelom podpory nových technológií, budovania 5G sietí a zlepšenia efektívneho používania frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3800 MHz (3,6 GHz) týmto upovedomuje telekomunikačných operátorov, ktorí majú pridelené frekvencie z tohto frekvenčného pásma a podmienky na efektívne používanie pridelených frekvencií uvedené v ich individuálnych povoleniach im bránia pri rozvoji a budovaní sietí, o možnosti podania odôvodnenej žiadosti na zmenu individuálnych povolení.
 
Vo Vykonávacom rozhodnutí Európskej komisie z 24. januára 2019 boli aktualizované technické parametre týkajúce sa frekvenčného pásma 3,6 GHz. Technické parametre uvedené v rozhodnutí Komisie sú stanovené tak, aby bolo možné budovať siete 5G v rámci tohto frekvenčného pásma, odvolávajúc sa na Strategický plán pre Európu 5G, ktorý pripravila Skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RSPG). V tomto pláne je frekvenčné pásmo 3,6 GHz označené za hlavné priekopnícke pásmo na zavádzanie technológie 5G v EÚ.
 
Podmienky na efektívne používanie frekvencií uvedené v individuálnych povoleniach, ktorými boli v minulosti pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 3,6 GHz v súčasnej dobe neumožňujú primeraný rozvoj pohyblivej služby v tomto frekvenčnom pásme ako aj budovanie 5G sietí. Uložené povinnosti už operátori splnili a nie je ani predpoklad na to, aby začali redukovať rozsah už vybudovanej siete a tak odpájať už pripojených koncových používateľov.
 
RÚ prideľoval frekvencie z frekvenčného pásma 3,6 GHz na základe výsledkov výberových konaní realizovaných v rôznych časových obdobiach prednostne na budovanie rádiových sietí pevnej služby. Väčšina z týchto výberových konaní bola uskutočnená pred rokom 2017, kedy nebol jednoznačne známy zámer EU stanoviť toto frekvenčné pásmo ako základné frekvenčné pásmo pre budovanie sieti 5G. Z tohto dôvodu majú operátori v povoleniach stanovené rôzne podmienky používania týchto frekvencií. Rôzne podmienky pokrytia pre jedného držiteľa povolenia môžu zároveň komplikovať použitie širšieho frekvenčného bloku.
 
Podmienky na efektívne používanie frekvencií boli zamerané prevažne na pevnú službu a v čase ich uloženia nebrali do úvahy budúci stav rozvoja technológií v tomto frekvenčnom pásme ani príchod 5G. Frekvenčné pásmo 3,6 GHz bolo, v záujme zvyšovania dostupnosti prístupu na internet pre obyvateľstvo, cielené do oblastí s nízkou hustotou obyvateľstva a aj s jeho nižšou kúpyschopnosťou. Toto frekvenčné pásmo vzhľadom na schopnosť šírenia signálu (kratšie dosahy a nižšia schopnosť prestupovať stenami budov) je v prípade mobilných služieb vhodné hlavne na pokrývanie husto osídlených oblastí a zvyšovanie prenosovej kapacity sietí. Pre dosiahnutie pokrytia vidieckych oblastí signálom sietí pohyblivej služby sú vhodnejšie nižšie frekvenčné pásma, ktoré majú lepšiu schopnosť šírenia v priestore.

S inteligentnou infraštruktúrou a internetizáciou pomôžu Slovensku distribučné spoločnosti

elektrina
09.04.2021, Tlačová správa
Pre slovenský priemysel, verejnú správu, ako aj domácnosti je potrebná kvalitná sieťová infraštruktúra  pre zabezpečenie európskeho štandardu kvality života či poskytovania služieb. Technické zabezpečenie a technologické vybavenie infraštruktúry je kľúčové nielen pre fungovanie štátu, ale aj pre efektívne využívanie najmodernejších technológií. Aktuálne trendy súčasne predpovedajú ďalšie možnosti využitia v budúcnosti. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v spolupráci s kľúčovými energetickými hráčmi – distribútormi elektriny – našiel možnosti, ako multiplikovať pozitívne efekty budovania novej, modernej a predovšetkým inteligentnej sieťovej infraštruktúry. Hoci infraštruktúra bude postavená primárne za účelom distribúcie najvyužívanejšieho zdroja energie - elektriny, sekundárne môže byť využitá aj pre dátové a telekomunikačné služby.

Za účelom zefektívnenia budovania a využívania novej generácie inteligentných sietí, podpísali všetky 3 regionálne distribučné spoločnosti pôsobiace na území Slovenskej republiky Memorandum o porozumení. Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD), Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD) a Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) v rámci výstavby a rekonštrukcií už v súčasnosti rozširujú svoje distribučné sústavy o prvky optickej siete na nadzemných elektrických vedeniach vysokého napätia (VN) a nízkeho napätia (NN), a to s cieľom skvalitniť služby prostredníctvom automatizácie a optimalizácie riadenia svojich sústav, využívajúc vysokorýchlostné dátové prenosy. „Zhodli sme sa, že optické siete je možné využívať aj na zabezpečenie poskytovania vysokorýchlostných elektronických služieb prostredníctvom poskytovateľov telekomunikačných alebo iných elektronických služieb. Samozrejme, pri zachovaní politiky otvorených dverí pre všetkých a s rovnakými podmienkami,“ uviedol predseda RÚ Ivan Marták.

Predseda RÚ ďalej pripomenul, že tento model, založený na synergickom využití jednej infraštruktúry pre viacero hospodárskych odvetví, je jedinečnou príležitosťou, ako včas splniť záväzky Slovenskej republiky, ako člena Európskej únie, v oblasti využívania širokopásmového pripojenia k internetu do roku 2025 v požadovanej kvalite a rozsahu. „Vieme, že Slovensko má veľa tzv. bielych miest, teda takých, kde je internetizácia v lepšom prípade nedostatočná, v horšom možnosti internetového pripojenia ani nie sú. Ide o oblasti s malým počtom potenciálnych užívateľov, kde by vystavanie nových telekomunikačných sietí bolo časovo nestihnuteľné, o finančnej návratnosti sa ani nedá hovoriť. Elektrina, a teda aj elektroenergetické rozvody sú v každej obci, čo je veľká príležitosť aj pre pokrytie internetom a ušetrenie nemalých finančných prostriedkov,“ doplnil Ivan Marták z RÚ.

Model multipoužiteľných inteligentných sietí podporuje aj predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris, ktorý uviedol: „ÚRSO považuje možnosť, že s inteligentnou infraštruktúrou a internetizáciou v Slovenskej republike pomôžu samotné distribučné sústavy za ekonomicky optimálne riešenie pre štát, preto sme toto strategické smerovanie aj podporili. Inteligentné siete zohrajú v očakávanej transformácii energetiky, ale aj celého slovenského hospodárstva, významnú úlohu. Efektívnosť a spoľahlivosť dodávok energií   sú  dôležité nielen pre bežný chod domácností a priemyslu, ale ich význam sa preukázal aj v dnešných výnimočne ťažkých časoch pandémie. Tak isto sa preukázalo, že internetové pripojenie a dátové služby sú oveľa viac ako len jednou z alternatív k zaužívanej komunikácii. Využívanie infraštruktúry pre iné ako energetické účely je možné za podmienok transparentného a nediskriminačného prístupu, a zároveň musí platiť, že nesmie byť nijako kvalitatívne obmedzená primárna funkcionalita, teda distribúcia elektriny.“

Využívanie inteligentných sietí aj ďalšími odvetviami, konkrétne telekomunikačným sektorom, už má v rámci VSD za sebou aj 5-ročné testovanie a zbieranie know-how v praxi. „K tomuto konceptu nás doviedla myšlienka efektívneho využitia distribučnej sústavy. Vo VSD slúži infraštruktúra nielen na distribúciu elektriny, ale s dátovou a komunikačnou nadstavbou napríklad aj na identifikáciu porúch v sieti. A takto sme našli aj príležitosti pre ostatných,“ uzavrel Radoslav Haluška, predseda predstavenstva VSD.

Výstavba modernej a digitálnej infraštruktúry je náročný proces, ktorý vyžaduje nemalé investície zo strany realizátorov a často je bez externej finančnej podpory ekonomicky neefektívny. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť poskytovanie čo najširších možností podpory pre oblasť digitalizácie, a to nielen z nástrojov EÚ (mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, eurofondy), ale aj v rámci národných schém podpory.

Memorandum o porozumení podpísali distribučné spoločnosti dňa 4.3.2021.

Verejná diskusia k prideľovaniu frekvencií z pásma 3,6 GHz

anteny1
17.03.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) otvára verejnú diskusiu k príprave a realizácii výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz určených pre pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby 5G. Záujemcovia môžu predkladať stanoviská spolu so zdôvodnením v elektronickej forme v termíne do 06.04.2021 na e-mailovú adresu frequency@teleoff.gov.sk.  
 
Cieľom pripravovaného výberového konania je podpora nových technológií 5G a investícií do nových technológií, ako aj v zmysle predvídateľnosti trhu opätovné pridelenie frekvencií v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením platnosti súčasných individuálnych povolení vo frekvenčnom pásme 3,6 GHz.
 
Cieľom verejnej diskusie je zistiť názory držiteľov individuálnych povolení na možnosť nasadenia mobilných služieb vo frekvenčnom pásme 3,6 GHz a problémy s nimi súvisiace, ako aj názory verejnosti na základné podmienky opätovného prideľovania frekvencií.
 
RÚ zvažuje prideľovať frekvencie z frekvenčného úseku 3440 – 3800 MHz vo výberovom konaní formou SMRA elektronickej aukcie pre celé územie Slovenskej republiky. Frekvencie z frekvenčného úseku 3400 – 3440 MHz plánuje prideľovať v samostatnom výberovom konaní. Spektrálny limit, t.j. maximálne množstvo frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz, ktoré môže byť pridelené jednému podniku, bude stanovený na úrovni 100 MHz. V tomto roku úrad plánuje realizovať iba výberové konanie na pridelenie frekvencií z frekvenčného úseku 3440 – 3800 MHz, t.j. frekvencií určených na celoplošné použitie.
 
Frekvencie z frekvenčného pásma 3,6 GHz boli harmonizované pre pozemské systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby. V súčasnosti sú frekvencie z frekvenčného pásma 3,6 GHz pridelené pre budovanie mobilných/pevných komunikačných sietí (MFCN). Platnosť individuálnych povolení, ktorými sú pridelené frekvencie z frekvenčného úseku 3400 – 3600 MHz, končí dňa 31.08.2025 a z frekvenčného úseku 3600 – 3800 MHz končí dňa 31.12.2024.

Používatelia telekomunikačných služieb, poznáte svoje práva?

denspotrebitelov8
12.03.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si 15. marca pripomína Európsky deň spotrebiteľov. Používatelia elektronických komunikačných („telekomunikačných“) služieb, poznáte svoje zákonné práva?
 
Záujemcovia môžu uzavrieť zmluvu s jedným alebo viacerými telekomunikačnými operátormi podľa ich vlastného výberu, ak nie je zákonný dôvod na jej odmietnutie. Pokiaľ záujemcov osloví niektorá z ponúk telekomunikačných operátorov, tak je potrebné, aby sa pred uzavretím zmluvy dôsledne oboznámili so všetkými podmienkami a cenami. RÚ rozhodne neodporúča spoliehať sa len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré záujemcovia získajú napr. rozhovorom so „skúseným“ kamarátom alebo s predajcami služieb. Takto podané informácie bývajú neúplné.
 
Účastníci verejnej telefónnej služby majú právo: a) zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach, b) na prístup k informačnej službe o telefónnych číslach, c) bezplatne volať na čísla tiesňových volaní vrátane čísla 112, d) bezplatne zasielať SMS na číslo 112.
 
Ak operátor podstatne zmení zmluvné podmienky a vy s týmito zmenami nesúhlasíte, tak môžete od zmluvy bez sankcií, t.j. bez „zmluvnej pokuty“ odstúpiť. O tejto skutočnosti vás musí operátor informovať. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť telefónneho operátora, tak si môžete svoje doterajšie telefónne číslo ponechať.
 
V prípade poruchy máte zákonné právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej (telekomunikačnej) služby, ktoré ste nezavinili a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného telekomunikačným operátorom. Toto právo si musíte uplatniť u operátora najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej služby.
 
V prípade, že vám telekomunikačný operátor poskytuje služby v rozpore so zmluvou, nekvalitne alebo vám nesprávne vyúčtuje cenu za služby, tak máte právo uplatniť si u neho reklamáciu v termíne a spôsobom podľa reklamačného poriadku daného operátora. Operátor je povinný oznámiť vám výsledok prešetrenia reklamácie písomne do 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní. Ak vám operátor neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie, tak máte zákonné právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, t.j. bez zmluvnej pokuty. Ak operátor ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, máte právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie, ak porušenie povinností operátora stále pretrváva.
 
V prípade, že nebudete so spôsobom vybavenia reklamácie spokojní, tak sa nemusíte domáhať svojich práv súdnou cestou, ale môžete sa obrátiť na subjekty, ktoré riešia spory mimosúdne alebo alternatívnym spôsobom. Tieto subjekty nenahrádzajú činnosť súdu, ale snažia sa sprostredkovať vám s operátorom písomnú dohodu, ktorá je záväzná. Sú to rýchlejšie a lacnejšie možnosti riešenia sporu.

Ako postupovať pri zhoršení kvality televízneho príjmu

TVrušenie
19.02.2021, Tlačová správa
V uplynulých dňoch zaznamenali niektorí televízni diváci najmä zo severu a východu Slovenska zhoršenie kvality televízneho príjmu. Obraz im začal „štvorčekovať“, „mrznúť“ a zvuk bol prerušovaný, akoby „sekal“. Časť divákov toto vyhodnotila ako rušenie príjmu. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v takýchto prípadoch odporúča najskôr skontrolovať, či si diváci problém nechtiac nespôsobili sami, alebo vzniknutý problém nezavinila sila prírody.

Bez ohľadu na spôsob televízneho príjmu RÚ odporúča ako prvé skontrolovať televízny prijímač a kontakty. Napr. pri neopatrnom utieraní prachu alebo pri vysávaní sa kontakt môže uvoľniť, či prerušiť. Ak problém pretrváva, tak ďalší postup je závislý od toho, či televízny divák využíva služby operátora, t. j. služby retransmisie, alebo terestriálne, t. j. pomocou antény nasmerovanej na televízny vysielač.

V zimnom období môže ťažký sneh a ľad poškodiť zvod antény. Dokáže "obaliť" anténu a zhoršiť jej vlastnosti. Niekedy stačí len zbaviť anténu snehu a ľadu a príjem je opäť v poriadku. Ak problém pretrváva, tak zhoršenie kvality príjmu môže divák nahlásiť RÚ napr. e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky. RÚ vyhľadá zdroj rušenia príjmu a uloží prevádzkovateľovi zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, vykonať nápravu.

V prípade, že televízny divák využíva služby retransmisie, tak nahlási poruchu služby svojmu poskytovateľovi služby.

Svetový deň bez mobilu

bezmobilu3
04.02.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si 6. februára pripomína Svetový deň bez mobilu. Je to príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako mobilný telefón zasiahol do komunikácie medzi ľuďmi a ovplyvnil ich správanie. Mobilný telefón už dávno nie je len na telefonovanie a posielanie krátkych správ. Je to vidieť na každoročnom raste objemu prenesených dát. Mobilná komunikácia je aj na Slovensku cenovo dostupná a veľmi rozšírená.

V Slovenskej republike je cca 6,2 milióna aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie mobilnej telefónnej služby.

Pred nástupom mobilnej komunikácie na Slovensku sme mali doma aj v práci pevné telefóny. Na zriadenie pevnej telefónnej linky sme v minulosti čakali roky a bolo to pomerne drahé. Ak sme boli mimo domova a chceli sme niekomu zavolať používali sme verejné telefónne automaty, ktoré boli umiestnené na verejných priestranstvách.

Začiatok mobilnej komunikácie na Slovensku sa viaže s rokom 1991, keď bol v analógovej mobilnej sieti NMT 450 uskutočnený prvý mobilný hovor a následne začala komerčná prevádzka siete. Záujemcovia na začiatku nemali možnosť výberu operátora. Pamätáte si na svoj prvý mobilný telefón? Mobilné telefóny boli spočiatku umiestnené v motorových vozidlách, neskôr boli k dispozícii aj prenosné, ktoré boli na dnešné pomery veľmi objemné a ťažké. Mobilný telefón si vtedy zaobstarávali len firmy a majetní občania. Platilo sa aj za prijaté hovory. Prvá GSM sieť bola na Slovensku spustená v roku 1997 a záujemcovia už mali na výber zo služieb dvoch mobilných operátorov. Postupne pribúdali nové služby, klesali ceny, zmenšovali sa mobilné telefóny a rástlo pokrytie mobilnými sieťami. Tretí mobilný operátor dostal povolenie v roku 2006 a štvrtý v roku 2013. K mobilným sieťam druhej generácie (2G), pribudla tretia (3G), neskôr štvrtá generácia (4G) a nedávno piata generácia. Regulácia a zvyšujúca sa konkurencia priniesli rozširovanie a skvalitňovanie služieb. Pri zmene operátora je možné ponechať si bezplatne svoje telefónne číslo. Ceny za služby a zariadenia podstatne klesli, mobilné služby sa stali dostupnými. Mobilný telefón už dávno nie je len pracovným a komunikačným nástrojom, prináša aj stratu súkromia, ale umožňuje rýchly prístup k informáciám a zábave.

Operátori nezabudnite predložiť správu o používaní čísel

čísla3
27.01.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby si nezabudli splniť každoročnú povinnosť a do konca januára predložili RÚ správu o používaní pridelených čísel.
 
Správa o používaní pridelených čísel slúži ako informácia o tom, ktoré čísla sa skutočne používajú. V prípade nesplnenia tejto povinnosti operátorom hrozí pokuta od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

RÚ prideľuje čísla telekomunikačným operátorom, ktorí ich potrebujú na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb. Najznámejším príkladom použitia čísel sú telefónne čísla účastníkov verejných telefónnych sietí. Za používanie čísel sa platí úhrada.
 
Ďalším dôležitým dátumom pre operátorov je 31. marec. Je to každoročný termín na zaplatenie úhrady za používanie čísel. Zabúdať sa nevypláca. Podľa zákona o elektronických komunikáciách „úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti.“
 
S týmto sú spojené ďalšie dôsledky pre operátora. Podľa zákona RÚ nepridelí čísla operátorovi, ktorému v posledných troch rokoch zrušil individuálne povolenie na používanie čísla, alebo rozhodol o odobratí prideleného čísla.

Operátori nezabudnite vyplniť elektronické dotazníky

dáta
20.01.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) opakovane pripomína telekomunikačným operátorom, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 31.1.2021 vyplnili dotazníky prostredníctvom on-line systému. RÚ takto robí elektronický zber dát, ktoré sú potrebné pre trhové analýzy, cenovú reguláciu, výpočet obratu a medzinárodné vykazovanie. V prípade nesplnenia povinnosti operátorovi hrozí pokuta.


Elektronický zber dát sa uskutočňuje dva krát do roka. Práve prebiehajúci elektronický zber dát trvá od 01.01.2021 do 31.01.2021. Príslušné dotazníky pre zber dát je potrebné vyplniť v lehote do 31.01.2021. Všetky dotazníky, ktoré telekomunikačný operátor nevyplní je potrebné odovzdať prázdne. V prípade, že subjekt už neposkytuje siete, služby alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií, tak je povinný toto oznámiť RÚ vyplnením a doručením predpísaného tlačiva podľa prílohy č. 1 všeobecného povolenia č. 1/2014. Tlačivo je dostupné na webe RÚ.

Mobilní operátori majú právoplatne pridelené frekvencie pre 5G

frekvencie 2
14.01.2021, Tlačová správa
V závere roku 2020 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne pridelil mobilným operátorom frekvencie, ktoré si vysúťažili vo výberovom konaní formou elektronickej aukcie. Prvá časť úhrady za frekvencie z frekvenčných pásiem 700 MHz (5G), 900 MHz a 1800 MHz vo výške 57,665 mil. eur bola ešte v roku 2020 započítaná z peňažnej zábezpeky, ktorú zložili držitelia povolení ako súčasť svojej ponuky.  
 
Prvá časť úhrady za frekvencie z pásma 700 MHz (5G) v prípade spoločností O2 Slovakia, s.r.o. a Orange Slovensko, a.s. vo výške 16 mil. eur, resp. v prípade Slovak Telekom, a.s. vo výške 24,42 mil. eur bola ešte v roku 2020 započítaná zo zloženej peňažnej zábezpeky, ktorú uhradil držiteľ povolenia ako súčasť svojej ponuky. Druhá časť úhrady (polovice zo zostávajúcej čiastky) je splatná do 30.06.2021 a tretia časť úhrady je splatná do 31.03.2022.
 
Držitelia povolení sú povinní začať používať pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz na povolený účel do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Operátori sú povinní vybudovať verejnú mobilnú elektronickú komunikačnú sieť 5G s rádiovou prístupovou sieťou 5G NR (New Radio) v architektúre spĺňajúcej požiadavky špecifikácií ETSI.
 
Držitelia povolení (700 MHz) sú povinní zabezpečiť pokrytie všetkých prevádzkovaných úsekov diaľnic D1 – D4, všetkých prevádzkovaných úsekov rýchlostných ciest R1 – R9, všetkých prevádzkovaných úsekov paneurópskych železničných koridorov IV. – VI. a vnútrozemskej vodnej cesty medzinárodného významu - koridor č. VII - magistrálna vnútrozemská vodná cesta E80 – Dunaj (mimo časti vodnej cesty tvoriacej štátnu hranicu) nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, sieťou 5G do 31.12.2025. Operátori môžu splniť tieto kritériá komerčne dohodnutým národným roamingom. V takom prípade sa splnenie započíta na strane operátora poskytujúceho aj na strane operátora využívajúceho národný roaming.
 
Držitelia povolení (700 MHz) sú povinní zabezpečiť pokrytie minimálne 95 % obyvateľstva každého krajského mesta Slovenskej republiky sieťou 5G do 31.12.2025, 90 % obyvateľstva žijúceho mimo krajských miest sieťou 5G do 31.12.2027 (s použitím všetkých frekvencií) a 70 % obyvateľstva Slovenskej republiky sieťou 5G do 31.12.2027 (s frekvenciami z pásma 700 MHz).
 
Ak je na plnenie rozvojových kritérií a podmienok pokrytia využívané zdieľanie siete, zdieľaná sieť sa započíta do plnenia rozvojových kritérií a podmienok pokrytia všetkých príslušných účastníkov zdieľania siete, ak sú v týchto sieťach použité frekvencie pridelené všetkým operátorom, ktorí sa na zdieľaní podieľajú.
 
Úplne znenie povolení je dostupné na webe RÚ.

Nezabudnite do 15.1.2021 zaplatiť za právo používať frekvencie

peniaze2
13.01.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje subjekty, ktoré majú pridelené frekvencie, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 15.1.2021 zaplatili úhradu za právo používať frekvencie. Výška úhrady a ďalšie potrebné informácie sú uvedené v povolení. Frekvencie majú pridelené okrem telekomunikačných operátorov napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky...
     Ak držiteľ povolenia nezaplatí úhradu za frekvencie, tak RÚ podľa zákona o elektronických komunikáciách zruší povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu. RÚ potom nebude môcť takémuto subjektu tri roky vydať povolenie na používanie frekvencií.

Regulácii budú podliehať už len dva veľkoobchodné trhy

Regulácia2
04.01.2021, Tlačová správa
Dňa 29.12.2020 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/2245 zo dňa 18. decembra 2020 o relevantných trhoch produktov a služieb v sektore elektronických komunikácií, ktoré môžu podliehať regulácii ex ante, t. j. regulácii, ktorú vykonáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad).Podľa tohto Odporúčania majú na území Európskej únie podliehať regulácii dva trhy:

Trh 1: Veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení
Trh 2: Veľkoobchodná vyhradená kapacita.

Z doteraz platného Odporúčania Európskej komisie 2014/710/EÚ tak boli vypustené tri trhy:

Trh 1: Veľkoobchodné služby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení
Trh 2: Veľkoobchodné služby ukončenia hlasového volania v individuálnych mobilných sieťach
Trh 3b: Veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení pre výrobky určené na hromadný trh.

Na týchto troch trhoch Regulačný úrad najskôr vykoná tzv. test troch kritérií a v prípade, že nebude splnené ktorékoľvek z kritérií, takýto trh v Slovenskej republike nebude podliehať regulácii.

Nové Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/2245 je dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32020H2245&qid=1609754186019

Predvianočné uzatváranie zmlúv s operátormi prináša riziká

zmluva
07.12.2020, Tlačová správa
Blížia sa vianočné sviatky a zároveň aj mnohým občanom končí zmluvná viazanosť u telekomunikačného operátora. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje, že miera budúcej spokojnosti užívateľov služieb vo veľkej miere záleží od zodpovednosti ich prístupu. Pokiaľ záujemcov o služby niektorá z ponúk osloví, tak by sa mali dôkladne oboznámiť so všetkými podmienkami.
 
Naše odporúčania
 
1) Nekonajte pod tlakom. Ak nemáte dostatok času, uzavretie zmluvy radšej odložte.
2) Zmluvu, všeobecné podmienky a cenník si dôkladne preštudujte, podmienky sú dostupné aj na internetových stránkach operátorov.
3) Dôkladne si zvážte výhody a nevýhody zmluvnej viazanosti a prípadný súhlas s riešením sporov pomocou rozhodcovského súdu.
4) Vyjasnite si to, čo vám je nejasné ešte pred uzavretím zmluvy.
5) V prípade absencie potrebných znalostí si nechajte nezávisle poradiť.

 
Pokiaľ záujemcov o služby niektorá z ponúk osloví, tak by sa mali dôkladne oboznámiť so všetkými podmienkami. RÚ neodporúča spoliehať sa len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získajú napr. rozhovorom so známymi alebo s predajcami služieb. Takto získané informácie nemusia byť úplné a obvykle obsahujú len hlavné výhody služby. Pred uzavretím zmluvy je potrebné oboznámiť sa s jej podmienkami. RÚ upozorňuje, že operátor môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy.
 
Operátori obvykle ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity, ktoré sa môžu meniť dĺžkou viazanosti. Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených. Ak bude účastník chcieť ukončiť zmluvný vzťah skôr, aj napriek zmluvnej viazanosti, bude to spojené so zmluvnou pokutou.
 
V prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku a mimo prevádzkových priestorov operátora je možné od zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní. Nemenej dôležité je uvážiť výhody aj nevýhody riešenia sporov pomocou rozhodcovského súdu. Zmluva má písomnú formu, ale meniť ju je možné aj inou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. Prípadné nejasnosti si je potrebné vysvetliť pred uzavretím zmluvy.
 
Ak záujemca napr. o službu pripojenia k internetu nemá dostatok potrebných znalostí na posúdenie parametrov služby, tak by si mal nechať poradiť niekým nezávislým. Predíde tak možnému sklamaniu a nedorozumeniam s operátorom. Neskoršie tvrdenia užívateľa, že o niečom nevedel alebo s niečím nesúhlasil operátor zrejme nebude brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by využil svoje zákonné právo neuzavrieť zmluvu. Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami a že s nimi súhlasia.

Mobilní operátori si vysúťažili frekvencie pre 5G

anteny-5
23.11.2020, Tlačová správa
Dnes (23.11.2020) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („Regulačný úrad“) ukončil elektronickú aukciu na prideľovanie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz, a zostatku frekvencií z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz s týmito výsledkami:

Vo frekvenčnom pásme 700 MHz (5G) získala:
  • spoločnosť Orange Slovensko, a.s. blok s veľkosťou 2 x 10 MHz (Aukčný blok 2 x A) (723 – 733 MHz / 778 – 788 MHz)
  • spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. blok s veľkosťou 2 x 10 MHz (Aukčný blok 2 x A) (703 – 713 MHz / 758 – 768 MHz)
  • spoločnosť Slovak Telekom blok s veľkosťou 2 x 10 MHz Aukčný blok (2 x A)(713 – 723 MHz / 768 – 778 MHz)
Vo frekvenčnom pásme 900 MHz získala blok s veľkosťou 2 x 4,2 MHz (Aukčný blok B) spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o.

Vo frekvenčnom pásme 1800 MHz získala:
  • spoločnosť O2 Slovakia blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (Aukčný blok C3) (1776,1 - 1779,1 MHz / 1871,1 – 1874,1 MHz)
  • spoločnosť Slovak Telekom blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (Aukčný blok C1) (1710,0 – 1710,1 MHz / 1805,0 – 1805,1 MHz a 1782,1 – 1785,0 MHz / 1877,1 – 1880,0 MHz)
  • spoločnosť SWAN Mobile, a.s. blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (Aukčný blok C2) (1779,1 – 1782,1 MHz / 1874,1 – 1877,1 MHz)
Vo výberovom konaní boli pridelené všetky ponúkané frekvenčné bloky.

     „Výsledky výberového konania a prejavený záujem o dražené frekvencie potvrdzujú, že podmienky, ako aj samotný proces výberového konania boli nastavené správne. Tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že v priebehu výberového konania, t.j. kvalifikačnej, aukčnej a priraďovacej fáze elektronickej aukcie sa nevyskytli žiadne problémy a celý proces prebehol úspešne. Čiastka, ktorú získal štát za ponúkané frekvencie takto naplnila naše očakávania“, uviedol predseda úradu Ivan Marták.
     Predané frekvencie z pohľadu úradu zohrajú dôležitú úlohu pri budúcom budovaní nových 5G sietí, ako aj ďalšom technologickom rozvoji a inovácií mobilných komunikácií v Slovenskej republike.
     Celková suma, ktorú štát získal za ponúkané frekvencie je vo výške 100 229 000 Eur.
Informácie o výsledkoch výberového konania nájdete na webe.

Občania umožnite operátorom prístup k infraštruktúre

monter
26.10.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v súvislosti s druhou vlnou šírenia ochorenia COVID-19 apeluje na majiteľov a správcov nehnuteľností, aby vychádzali v ústrety telekomunikačným operátorom a umožnili im najmä v prípadoch opráv porúch a údržby sietí prístup k ich infraštruktúre. Povinnosť umožniť prístup vyplýva zo zákona o elektronických komunikáciách. V prípade neumožnenia prístupu hrozí, že v prípade poruchy alebo nízkej kapacity siete sa občania nebudú môcť dostať k dôležitým informáciám, nedovolajú sa pomoci, nebudú môcť komunikovať so svojou rodinou a nebudú môcť pracovať alebo vzdelávať sa z domu.
     Telekomunikační operátori si musia plniť svoje zákonné povinnosti, pričom v súčasnej situácii zaznamenávajú nárast prevádzky v ich sieťach, lebo zabezpečujú často hlavné alebo jediné spojenie s okolitým svetom v čase, keď z dôvodu zamedzenia šírenia COVID-19 je potrebné ostať doma. Vyskytli sa prípady, že majitelia a správcovia nechceli vpustiť telekomunikačných operátorov do budovy alebo na pozemok aj napriek tomu, že používajú ochranné prostriedky na zamedzenie šírenia COVID-19. Toto spôsobuje problémy telekomunikačným operátorom, negatívne ovplyvňuje riadne fungovaniu štátu a v konečnom dôsledku spôsobuje problémy všetkým občanom.
     RÚ pre telekomunikačných operátorov vypracoval „Stanovisko RÚ k problematike zabezpečenia plnenia úloh podnikov podľa § 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v čase núdzového stavu v súvislosti s COVID-19“, ktoré má úlohu uľahčiť komunikáciu a predísť nedorozumeniam  operátorov so správcami nehnuteľností pri uplatňovaní ich práva prístupu k infraštruktúre.
 

Nový predseda RÚ sa ujal funkcie

predseda
21.09.2020, Tlačová správa
Ing. Ivan Marták, pri príležitosti ujatia sa funkcie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), poďakoval svojmu predchodcovi Ing. Vladimírovi Kešjarovi za jeho prácu a ocenil dlhoročnú spoluprácu s ním. Medzi hlavné priority nového predsedu patrí implementácia nového Európskeho kódexu elektronických komunikácií (EECC) do zákona a každodennej praxe, sprístupnenie všetkých 5G frekvencií (t. j. 1500 MHz, 3500 MHz, 3700 MHz a 26 GHz) do prvého polroka 2022 a udržať konkurenčné prostredie s minimálne štyrmi mobilnými sieťovými operátormi. Nový predseda plánuje podporovať pokles maloobchodných cien mobilných služieb pod úroveň PPP váženého priemeru EÚ.
     Na kvalitné plnenie úloh je potrebné udržať kvalitných odborníkov a získať kompetentných expertov. Bez kompetentných expertov sa kvalitná regulácia robiť nedá. V tejto súvislosti je potrebné zvýšiť výdavky na mzdy, ktoré sú cca na úrovni 60% platov telekomunikačných operátorov. Ďalej by RÚ potreboval na obdobie najbližších 3-5 rokov zdvihnúť investičné prostriedky aspoň o 1 mil. eur ročne na výraznú modernizáciu výpočtovej techniky, meracích a monitorovacích zariadení, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Všetky tieto výdavky sú plne pokryté príjmami RÚ. Ďalej je potrebná plná materiálna, personálna aj finančná nezávislosť RÚ. V podmienkach Slovenskej republiky je skvelým príkladom fungovania nezávislého sektorového regulátora koncept použitý v prípade Národnej Banky Slovenska (NBS). Ako paralelu je v tomto prípade nevyhnutné uviesť, že obom regulátorom (NBS aj RÚ) je determinovaná ich nezávislosť priamo európskou legislatívou. Bližšie informácie sú dostupné v Koncepcii rozvoja a udržateľnosti RÚ, ktorú prezentoval nový predseda počas výberu kandidátov na predsedu RÚ.
     Dňa 16.09.2020 Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky zvolila Ing. Ivana Martáka za predsedu RÚ. RÚ získal v novom predsedovi skúseného manažéra a odborníka. Predseda RÚ absolvoval štúdium na elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a následne od roku 1990 pracoval na technických a manažérskych pozíciách v spoločnostiach Slovak Telekom, a. s. a Orange Slovensko, a. s. Situáciu na telekomunikačnom trhu a rovnako aj prácu RÚ dôverne pozná. Posledných osem mesiacov pred zvolením do funkcie predsedu pracoval v RÚ na pozícii vedúceho oddelenia stratégie a ďalších osemnásť rokov bol v kontakte s RÚ z pozície riaditeľa úseku stratégie, regulačných vzťahov a práva v Orange Slovensko, a. s.
     Predsedu RÚ na návrh vlády volí Národná rada Slovenskej republiky na šesťročné funkčné obdobie. Tá istá osoba môže byť predsedom RÚ maximálne dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda je štatutárnym orgánom RÚ, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť.

Odpočet odchádzajúceho predsedu RÚ

Kesjar
17.09.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pod vedením jeho odchádzajúceho predsedu Vladimíra Kešjara vytvoril podmienky pre vstup a udržanie sa štvrtého mobilného operátora na trhu a odstránil prekážku pri zmene telefónneho operátora, keď na základe jeho verejnej výzvy operátori prestali spoplatňovať prenos telefónneho čísla ku konkurencii. Vstup štvrtého operátora na trh spôsobil dátovú revolúciu. RÚ umožnil viacerým operátorom, aby mohli poskytovať služby prostredníctvom sietí LTE a neskôr aj prostredníctvom sietí 5G v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz. Slovenská republika, ako prvá krajina EÚ, kompletne pridelila frekvencie z týchto pásiem.
     RÚ ďalej úspešne vyriešil niekoľko vecí, ktoré trápili občanov, napr. otázku nechcených volaní na čísla so zvýšenou tarifou a následného šoku z vysokého účtu, keď pred spojením volania sa ozve hlasové upozornenie a telefonujúci môže hovor bezplatne ukončiť. Okrem toho umožnil bezplatné blokovanie volaní a krátkych správ na takéto čísla. Na základe skúseností zo snahy operátorov vykladať si svoje povinnosti v neprospech užívateľov služieb RÚ spresnil povinnosť operátorov poskytovať bez poplatku faktúru v papierovej alebo elektronickej forme podľa výberu účastníka a povinnosť operátorov pri každej podstatnej zmene zmluvy informovať účastníka o jeho práve odstúpiť od zmluvy bez sankcií, pokiaľ so zmenami nesúhlasí.
     RÚ myslel na to, aby sa občan dozvedel o možnostiach internetového pripojenia v jeho lokalite a v spolupráci s neziskovou organizáciou vytvoril potrebnú aplikáciu. Možnosti pevného internetového pripojenia pre domácnosť sú k dispozícii na webovej stránke www.porovnavacinternetu.sk, ktorá vyhľadá všetky dostupné ponuky na zadanej adrese. Keď už občan má internetové pripojenie, tak si môže jednoducho otestovať jeho kvalitu. Komplexné testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia umožňuje aplikácia MobilTest, ktorú spustil do prevádzky RÚ v spolupráci s rakúskou spoločnosťou. K aplikácii je k dispozícii aj webové rozhranie www.meracinternetu.sk, ktoré umožňuje testovanie pevného pripojenia a uľahčuje stiahnutie mobilnej aplikácie z internetových obchodov. Operátori, štátne orgány a ďalší záujemcovia si môžu stiahnuť anonymizované dáta s výsledkami meraní a následne ich podľa potreby vyhodnocovať. Toto prináša cennú spätnú väzbu aj pre operátorov a umožní mapovanie kvality internetového pripojenia v Slovenskej republike.
     Vladimír Kešjar vykonával funkciu predsedu RÚ nestranne a nezávisle. Pred nástupom do funkcie predsedu RÚ (v roku 2014) mal desaťročnú prax v oblasti elektronických komunikácií, z toho viac ako dve tretiny v riadiacej funkcii. Okrem toho má bohaté manažérske skúsenosti. Nespornou výhodou bolo, že prácu predchodcu RÚ a jeho zamestnancov dobre poznal. Pred nastúpením do funkcie predsedu bol v čase 24.5.2013 – 31.12.2013 podpredsedom Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), ktorý bol spolu s Poštovým regulačným úradom predchodcom regulačného úradu.

RÚ vykoná kontrolu používania frekvencií vo frekvenčnom pásme 60 GHz

antennas
09.09.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe ústnych „sťažností“ od lokálnych, regionálnych a celoslovenských operátorov skontroluje plnenie podmienok používania frekvencií v pásme 57 – 71 GHz. Od mája tohto roku je možné tieto frekvencie používať aj pre pevnú službu a pre pevné vonkajšie inštalácie (inštalácie mimo budovy) na princípe tzv. ľahkého licenčného režimu, kde je stanovená len podmienka registrácie a dodržania technických parametrov. Používatelia frekvencií, ktorí opomenuli niektorú z povinností majú poslednú možnosť veci napraviť.
     Frekvencie z frekvenčného pásma 57 – 71 GHz je možné používať pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom pre širokopásmové systémy na prenos dát (WAS/RLAN) a iných dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra. WAS/RLAN sú bezdrôtové systémy prístupu k miestnej rádiovej sieti (Wireless Access Systems/Radio Local Area Networks). Podmienky, za ktorých je možné frekvencie používať, sú upravené všeobecným povolením č. VPR – 01/2020. Používatelia frekvencií z frekvenčného úseku 57  - až 66 GHz (tzv. frekvenčné pásmo 60 GHz) t.j. prevádzkovateľ rádiových zariadení pevných vonkajších inštalácií typu bod – bod a bod – multibod majú uloženú povinnosť registrácie. Ak sa preukáže enormný záujem o používanie frekvenčného pásma 60 GHz, tak RÚ môže situáciu prehodnotiť a prípadne pristúpiť k prideľovaniu frekvencií individuálnym povolením.
     Za nedodržiavanie stanovených podmienok hrozí právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokuta od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Pri ukladaní pokuty RÚ prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.

Čo je potrebné vedieť pred zriadením autokina

autokino
30.06.2020, Tlačová správa
Na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) sa v poslednom období obrátilo viacero záujemcov, ktorí uvažujú o zriadení autokina. V prípade autokina diváci z pohodlia svojho auta sledujú film na plátne a zvuk si regulujú na svojom autorádiu.
     FM vysielač, ktorý sa v tomto prípade používa na distribúciu zvuku do autorádií, je možné prevádzkovať, resp. frekvenciu je možné používať len na základe povolenia od RÚ. Prideľovanie frekvencií pre účely prevádzky autokina nepodlieha výberovému konaniu o udelenie licencie, ktoré realizuje Rada pre vysielanie a retransmisiu. Záujemca musí doručiť RÚ úplnú žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na rozhlasové analógové pozemské vysielanie, ktorej súčasťou je aj požadovaná frekvencia. RÚ nevyhľadáva frekvencie pre účely prevádzky autokina. Záujemca si, podobne ako pri rozhlasovom analógovom FM vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. Pred samotným podaním žiadosti RÚ odporúča prekonzultovať s ním reálnu možnosť použitia záujemcom zvolenej frekvencie s ohľadom na existujúcich domácich a zahraničných používateľov frekvenčného pásma 87,5 - 108,0 MHz. Bližšie informácie sú dostupné na webe.

Elektronická aukcia sa oproti plánovanému termínu posúva

3G-4G-5G
18.06.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) informuje, že rozhodol o posunutí oznámeného plánovaného termínu konania elektronickej aukcie, ktorá bola naplánovaná na 22.6.2020 pre frekvenčné pásmo 1800 MHz a v nadväznosti na to aj pre frekvenčné pásma 700 a 900 MHz. Výberové konanie pokračuje. RÚ bude o novom termíne konania elektronickej aukcie včas informovať. Vzhľadom na ustanovenie § 33 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách bližšie informácie nie je možné poskytnúť.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »