Tlačové správy

Poďakovanie Ing. Romanovi Vavrovi za 22 rokov trvajúcu prácu na poste hovorcu Regulačného úradu

Vavro
11.01.2022, Tlačová správa
Zatiaľ, čo sa na úradoch a ministerstvách ľudia často vymieňajú, na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad – RÚ) sedel Ing. Roman Vavro na tej istej stoličke tlačového hovorcu rekordných 22 rokov.

Roman Vavro bol poradcom a PR manažérom viacerých úspešných projektov napr. aplikácie na meranie kvality internetového pripojenia, webu na porovnávanie cien internetového pripojenia a zoznamu možností pripojenia k internetu prostredníctvom bezplatných hot spotov. Venoval sa aj správe webu RÚ, prednášaniu na telekomunikačných konferenciách, publikovaniu, písaniu spotrebiteľských seriálov pre rozhlas a scenárov videí pre kanál úradu na YouTube a fotografovaniu.

Po 26 rokoch Romanovho pôsobenia na RÚ (z toho 22 rokov na poste hovorcu) sa naše cesty na konci januára 2022 rozídu. Chceme aj touto cestou Romanovi poďakovať za jeho prácu a zaželať mu veľa úspechov v jeho budúcom profesionálnom aj osobnom živote.

Pilotný projekt využitia najnovších technológií v pásme 26 GHz

RRweb
13.10.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) ponúka celoplošným, regionálnym aj lokálnym telekomunikačným operátorom a akademickej obci spoluprácu pri pilotnom projekte - testovaní telekomunikačných sietí najnovšej generácie vo frekvenčnom pásme 26 GHz. Operátori, ktorí majú záujem o  testovaciu prevádzku v tomto frekvenčnom pásme sa môžu elektronicky kontaktovať RÚ, odbor správy frekvenčného spektra, e-mail: frequency@teleoff.gov.sk.
 
RÚ, ako držiteľ individuálneho povolenia, prispeje do spolupráce v rámci pilotného projektu frekvenciami z pásma 26 GHz v rozsahu 600 MHz v rámci celého územia Slovenskej republiky. Každý z operátorov, ktorý bude mať záujem o spoluprácu s RÚ bude môcť uviesť do prevádzky max. 5 základňových staníc v rámci jednej geografickej lokality. RÚ bude vykonávať technické merania a akreditované osoby spolupracujúcich organizácií budú vykonávať tzv. hygienické merania. Po ukončení pilotného projektu bude publikovaná správa o  priebehu a výsledkoch spolupráce s každým jedným operátorom samostatne. Predpokladaná doba testovacej prevádzky bude maximálne 6 mesiacov.

Pevný širokopásmový internet využíva 1,75 mil. užívateľov

internet-1
08.09.2021, Tlačová správa
Ku koncu roku 2020 využívalo pevný širokopásmový prístup k internetu (Broadband) na Slovensku cca 1,75 milióna užívateľov, čo predstavuje medziročný nárast o cca 8,8% užívateľov. Najviac využívaná technológia je FTTH (fiber to the home), ktorú využívalo 405,7 tis. užívateľov, čo predstavuje medziročný nárast o 24,4%. Vyplýva to z údajov, ktoré operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
 
Hneď po FTTH sa na druhom mieste z pohľadu využívania umiestnila technológia VDSL, ktorú využívalo 292,8 tis. užívateľov, čo predstavuje medziročný nárast o 11,9,%. Na treťom mieste sú bezdrôtové technológie WiFi + FWA, ktoré využívalo 290 tis. užívateľov s medziročným poklesom o 1,7%. Na štvrtom mieste sa umiestnila technológia FTTB (fiber to the building), ktorú využívalo 217,5 tis. užívateľov s medziročným nárastom o 9,6%. Na piatom mieste sa umiestnila technológia káblový modem (Docsis 3.0, 3.1), ktorú používalo 186,5 tis. užívateľov s medziročným nárastom o 14,3%.
 
Pevný širokopásmový prístup k internetu na území Slovenskej republiky poskytovalo 729 telekomunikačných operátorov. Poradie najväčších poskytovateľov podľa počtu užívateľov: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 4. ANTIK Telecom, s.r.o., 5. SWAN, a.s., 6. Slovanet, a.s., 7. O2 Slovakia, s.r.o., 8. RadioLAN, spol. s r.o., 9. DSI DATA, a.s., 10. Satro s.r.o.
 
Poradie najväčších poskytovateľov podľa technológie a počtu užívateľov, technológia FTTH: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. ANTIK Telecom, s.r.o., VDSL: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. SWAN, a.s., WiFi + FWA: 1. RadioLAN, spol. s r.o., 2. KONFER net, s.r.o., 3. ANTIK Telecom, s.r.o., FTTB: 1. ANTIK Telecom, s.r.o., 2. SWAN, a.s., 3. Slovanet, a.s., Káblový modem (Docsis 3.0, 3.1): 1. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 2. Slovanet, a.s., 3. MARTICO, s.r.o.

Najviac divákov využíva retransmisiu TV programov cez satelit

TVant-web
29.07.2021, Tlačová správa
Občania Slovenskej republiky majú v závislosti od lokality na výber z viacero možností, ako si zabezpečiť príjem televíznych programov. Ku koncu roku 2020 sledovalo televízne programy prostredníctvom služby retransmisie TV vysielania  cca 1,82 milióna užívateľov, čo predstavuje medziročný nárast cca 20 tis. užívateľov Uvedený počet je počtom uzavretých zmlúv s poskytovateľom služby, resp. počet aktívnych prípojok. Vyplýva to z údajov, ktoré operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
 
Najviac – 866 tis. účastníkov malo satelit (DVB-S), 543 tis. prípojok bolo prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete v IP protokole (IPTV) a 355 tis. prípojok bolo prostredníctvom káblového distribučného systému (tzv. „káblovú televíziu“), z toho 213 tis. bolo digitálnych (DVB-C). Ďalšie aktívne prípojky boli prostredníctvom mikrovlnného distribučného systému (MMDS alebo MVDS), mobilnej komunikačnej siete alebo plateného digitálneho terestriálneho vysielania (DVB-T).
 
Služby retransmisie na území Slovenskej republiky poskytovalo 194 subjektov.  Poradie piatich najväčších poskytovateľov podľa počtu účastníkov, resp. aktívnych prípojok: 1. Canal+ Luxembourg S. á r.l. (poskytovateľ služby Skylink), 2. Slovak Telekom, a.s., 3. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 4. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 5. Orange Slovensko, a.s.
 
Služby retransmisie prostredníctvom DVB-S poskytovalo 8 spoločností. Poradie troch najväčších poskytovateľov: 1. Canal+ Luxembourg S. á r.l., 2. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 3. Slovak Telekom, a.s. Služby retransmisie prostredníctvom IPTV poskytovalo 86 subjektov. Poradie troch najväčších poskytovateľov: 1. Slovak Telekom a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. ANTIK Telecom, s.r.o. Služby retransmisie prostredníctvom káblového distribučného systému poskytovalo 109 subjektov. Poradie troch najväčších poskytovateľov: 1. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 2. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 3. Slovanet, a.s.

Operátori nezabudnite vyplniť elektronické dotazníky

dáta
21.07.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) opakovane pripomína telekomunikačným operátorom termín 02.08.2021, do ktorého je potrebné vyplniť dotazníky prostredníctvom on-line systému. RÚ takto robí elektronický zber dát, ktoré sú potrebné na zverejňovanie porovnávacích prehľadov o kvalite a cene služieb v prospech koncových užívateľov, určené štatistické účely, analýzu relevantných trhov a cenovú reguláciu a na vyhodnotenie budúceho vývoja sietí alebo služieb, ktoré by mohli mať vplyv na veľkoobchodné služby. V prípade nesplnenia povinnosti operátorovi hrozí pokuta.

Elektronický zber dát sa uskutočňuje dva krát do roka. Práve prebiehajúci elektronický zber dát potrvá do 02.08.2021, čo je termín na vyplnenie elektronických dotazníkov. Všetky dotazníky, ktoré telekomunikačný operátor nevyplní je potrebné odovzdať prázdne. V prípade, že subjekt už neposkytuje siete, služby alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií, tak je povinný toto oznámiť RÚ vyplnením a doručením predpísaného tlačiva podľa prílohy č. 1 všeobecného povolenia č. 1/2014. Tlačivo je dostupné na webe RÚ.

Príjmy RÚ za rok 2020 boli vo výške 74,23 mil. eur

PríjmyRÚ3
30.06.2021, Tlačová správa
Príjmy Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) v roku 2020 boli vo výške 74,23 mil. eur. Najvyšší podiel mali prímy z úhrad za právo používať frekvencie, ktoré dosiahli výšku 72,85 mil. eur, z toho 57,665 mil. boli jednorazové úhrady, resp. prvá splátka úhrady, ktorú zaplatili mobilní operátori po výberovom konaní za pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz. Príjmy z úhrad podľa všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb boli vo výške 807,79 tis. eur a z úhrad za právo používať čísla 487,07 tis. eur. Výdavky RÚ bez prostriedkov EÚ boli na úrovni 7,699 mil. eur. 
 
Frekvencie majú pridelené okrem mobilných operátorov aj ďalší telekomunikační operátori, ďalej napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky... Všetci z nich platia každoročne opakované úhrady za právo používať frekvencie.
 
Fyzický stav zamestnancov RÚ k 31.12.2020 bol 157, z toho 87% malo vysokoškolské vzdelanie. Ženy tvorili 48% zo všetkých zamestnancov, z toho vo vedúcich funkciách ich bolo 9. K 31.12.2020 čerpali 2 zamestnankyne úradu materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku. 

Budúci piloti potrebujú úspešne absolvovať skúšky na RÚ

kokpit
24.06.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) upozorňuje budúcich pilotov, že bez dohľadu osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť nemôžu samostatne obsluhovať rádiovú stanicu na palube lietadla. V praxi to znamená, že najneskôr pred uskutočnením prvého samostatného letu sa musia  stať držiteľom osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti (tzv. osvedčenie na obsluhu rádiostaníc), ktoré získajú po úspešnom absolvovaní skúšok pred skúšobnou komisiou RÚ.
 
Obsluhovať letecké a lietadlové stanice môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. V prípade porušenia tejto povinnosti hrozí budúcemu pilotovi pokuta od 100 eur do 10 000 eur.
 
Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení. Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Osobitnú odbornú spôsobilosť RÚ overuje skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda RÚ.

Mali ste nechcený marketingový telefonát? Dajte nám o tom vedieť!

Nezelany_telefonat
01.06.2021, Tlačová správa
Ponúkal vám niekto telefonicky alebo emailom  rôzne tovary a služby bez vášho  predchádzajúceho súhlasu? Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Regulačný úrad registruje narastajúcu závažnosť problému nevyžiadanej komunikácie voči občanom Slovenskej republiky a preto  za účelom bližšieho zistenia a monitorovania situácie na trhu vo veci možného porušovania zákona o elektronických komunikáciách, sa obracia na občanov, aby ho o takýchto marketingových volaniach a emailových správach informovali. Obsahom telefonátov a emailov sú napríklad ponuky lacnejšieho odberu plynu alebo elektriny, telekomunikačných služieb, zmeny zdravotnej poisťovne alebo predaj iných rôznych tovarov a služieb (vysávačov, ponožiek, paplónov, hrncov a pod).
 
Napíšte nám o vašich konkrétnych skúsenostiach s takýmito ponukami tovarov a služieb na adresu prieskum@teleoff.gov.sk V správe prosíme uveďte čo najviac podrobností, najmä telefónne číslo, z ktorého vám volali, kedy, v akej veci, aké tovary alebo služby vám ponúkali. Ďakujeme.
 
Mohli mi volať legálne?!
 
V mnohých prípadoch sú marketingové volania  legálne, lebo ste na takéto volanie vopred udelili súhlas niekedy v minulosti a už si  to nepamätáte, resp. ste si to pri odovzdaní súhlasu ani neuvedomili. Občania často dávajú písomný súhlas s volaním alebo zasielaním ponúk emailom na účely priameho marketingu pri uzatváraní zmlúv, počas rôznych marketingových kampaní, napr. počas súťaží alebo pri získavaní rôznych kariet výhod, ako sú členské alebo vernostné karty. Pokiaľ vás takéto volania alebo správy obťažujú, váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 
Toto je kľúčové
 
V zákone o elektronických komunikáciách sa uvádza: Na účely priameho marketingu je dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom, pričom tento súhlas musí byť preukázateľný. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať. Povinnosť predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje na účastníkov a užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami.

Veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní postupne klesnú

FTR a MTR
03.05.2021, Tlačová správa
S účinnosťou od 1.7.2021 a následne vždy od 1.1. príslušného roku budú klesať veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní, ktoré si vzájomne účtujú telekomunikační operátori poskytujúci hlasové služby. Európska komisia nariadením stanovila jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnej v EÚ a jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnej v EÚ. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) už nebude rozhodnutím určovať maximálnu výšku poplatkov za ukončovanie volaní v pevných a mobilných sieťach.
 
Týmto nariadením nie sú dotknuté právomoci RÚ vymedzovať relevantné trhy, vykonávať test troch kritérií a ukladať iné prostriedky nápravy, ako je regulácia cien. V dôsledku toho necenové záväzky v súčasnosti uložené RÚ prevádzkovateľom s významným vplyvom na trhu v súvislosti so službami za ukončenie volania v pevných alebo mobilných sieťach, nebudú ovplyvnené nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a budú teda naďalej platné, až kým ich RÚ neprehodnotí.
 
V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa stanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií, 18.12.2020 Európska komisia prijala Delegovaný akt, ktorým sa stanovuje jednotná maximálna sadzba za ukončovanie hlasových volaní v pevnej aj mobilnej sieti.  Publikovaniu delegovaného aktu predchádzali verejné konzultácie poskytovateľov elektronických komunikačných sietí, odbornej verejnosti, národných regulačných orgánov, Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC), ako aj ďalších združení a organizácií. Delegovaný akt nadobudne účinnosť dňom 1.7.2021 kedy sa začnú aplikovať nižšie uvedené veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní.
 
  v mobilnej sieti v pevnej sieti
do 1.7.2021 0,818 cent / min 0,0976 cent / min
od 1.7.2021
do 31.12.2021
0,70 cent / min 0,078 cent / min
od 1.1.2022
do 31.12.2022
0,55 cent / min 0,07 cent / min
od 1.1.2023
do 31.12.2023
0,40 cent / min 0,07 cent / min
od 1.1.2024 0,20 cent / min 0,07 cent / min

5G: Operátori môžu požiadať o zmenu povolení pre 3,6 GHz

ant-micro
27.04.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) za účelom podpory nových technológií, budovania 5G sietí a zlepšenia efektívneho používania frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3800 MHz (3,6 GHz) týmto upovedomuje telekomunikačných operátorov, ktorí majú pridelené frekvencie z tohto frekvenčného pásma a podmienky na efektívne používanie pridelených frekvencií uvedené v ich individuálnych povoleniach im bránia pri rozvoji a budovaní sietí, o možnosti podania odôvodnenej žiadosti na zmenu individuálnych povolení.
 
Vo Vykonávacom rozhodnutí Európskej komisie z 24. januára 2019 boli aktualizované technické parametre týkajúce sa frekvenčného pásma 3,6 GHz. Technické parametre uvedené v rozhodnutí Komisie sú stanovené tak, aby bolo možné budovať siete 5G v rámci tohto frekvenčného pásma, odvolávajúc sa na Strategický plán pre Európu 5G, ktorý pripravila Skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RSPG). V tomto pláne je frekvenčné pásmo 3,6 GHz označené za hlavné priekopnícke pásmo na zavádzanie technológie 5G v EÚ.
 
Podmienky na efektívne používanie frekvencií uvedené v individuálnych povoleniach, ktorými boli v minulosti pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 3,6 GHz v súčasnej dobe neumožňujú primeraný rozvoj pohyblivej služby v tomto frekvenčnom pásme ako aj budovanie 5G sietí. Uložené povinnosti už operátori splnili a nie je ani predpoklad na to, aby začali redukovať rozsah už vybudovanej siete a tak odpájať už pripojených koncových používateľov.
 
RÚ prideľoval frekvencie z frekvenčného pásma 3,6 GHz na základe výsledkov výberových konaní realizovaných v rôznych časových obdobiach prednostne na budovanie rádiových sietí pevnej služby. Väčšina z týchto výberových konaní bola uskutočnená pred rokom 2017, kedy nebol jednoznačne známy zámer EU stanoviť toto frekvenčné pásmo ako základné frekvenčné pásmo pre budovanie sieti 5G. Z tohto dôvodu majú operátori v povoleniach stanovené rôzne podmienky používania týchto frekvencií. Rôzne podmienky pokrytia pre jedného držiteľa povolenia môžu zároveň komplikovať použitie širšieho frekvenčného bloku.
 
Podmienky na efektívne používanie frekvencií boli zamerané prevažne na pevnú službu a v čase ich uloženia nebrali do úvahy budúci stav rozvoja technológií v tomto frekvenčnom pásme ani príchod 5G. Frekvenčné pásmo 3,6 GHz bolo, v záujme zvyšovania dostupnosti prístupu na internet pre obyvateľstvo, cielené do oblastí s nízkou hustotou obyvateľstva a aj s jeho nižšou kúpyschopnosťou. Toto frekvenčné pásmo vzhľadom na schopnosť šírenia signálu (kratšie dosahy a nižšia schopnosť prestupovať stenami budov) je v prípade mobilných služieb vhodné hlavne na pokrývanie husto osídlených oblastí a zvyšovanie prenosovej kapacity sietí. Pre dosiahnutie pokrytia vidieckych oblastí signálom sietí pohyblivej služby sú vhodnejšie nižšie frekvenčné pásma, ktoré majú lepšiu schopnosť šírenia v priestore.

S inteligentnou infraštruktúrou a internetizáciou pomôžu Slovensku distribučné spoločnosti

elektrina
09.04.2021, Tlačová správa
Pre slovenský priemysel, verejnú správu, ako aj domácnosti je potrebná kvalitná sieťová infraštruktúra  pre zabezpečenie európskeho štandardu kvality života či poskytovania služieb. Technické zabezpečenie a technologické vybavenie infraštruktúry je kľúčové nielen pre fungovanie štátu, ale aj pre efektívne využívanie najmodernejších technológií. Aktuálne trendy súčasne predpovedajú ďalšie možnosti využitia v budúcnosti. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v spolupráci s kľúčovými energetickými hráčmi – distribútormi elektriny – našiel možnosti, ako multiplikovať pozitívne efekty budovania novej, modernej a predovšetkým inteligentnej sieťovej infraštruktúry. Hoci infraštruktúra bude postavená primárne za účelom distribúcie najvyužívanejšieho zdroja energie - elektriny, sekundárne môže byť využitá aj pre dátové a telekomunikačné služby.

Za účelom zefektívnenia budovania a využívania novej generácie inteligentných sietí, podpísali všetky 3 regionálne distribučné spoločnosti pôsobiace na území Slovenskej republiky Memorandum o porozumení. Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD), Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD) a Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) v rámci výstavby a rekonštrukcií už v súčasnosti rozširujú svoje distribučné sústavy o prvky optickej siete na nadzemných elektrických vedeniach vysokého napätia (VN) a nízkeho napätia (NN), a to s cieľom skvalitniť služby prostredníctvom automatizácie a optimalizácie riadenia svojich sústav, využívajúc vysokorýchlostné dátové prenosy. „Zhodli sme sa, že optické siete je možné využívať aj na zabezpečenie poskytovania vysokorýchlostných elektronických služieb prostredníctvom poskytovateľov telekomunikačných alebo iných elektronických služieb. Samozrejme, pri zachovaní politiky otvorených dverí pre všetkých a s rovnakými podmienkami,“ uviedol predseda RÚ Ivan Marták.

Predseda RÚ ďalej pripomenul, že tento model, založený na synergickom využití jednej infraštruktúry pre viacero hospodárskych odvetví, je jedinečnou príležitosťou, ako včas splniť záväzky Slovenskej republiky, ako člena Európskej únie, v oblasti využívania širokopásmového pripojenia k internetu do roku 2025 v požadovanej kvalite a rozsahu. „Vieme, že Slovensko má veľa tzv. bielych miest, teda takých, kde je internetizácia v lepšom prípade nedostatočná, v horšom možnosti internetového pripojenia ani nie sú. Ide o oblasti s malým počtom potenciálnych užívateľov, kde by vystavanie nových telekomunikačných sietí bolo časovo nestihnuteľné, o finančnej návratnosti sa ani nedá hovoriť. Elektrina, a teda aj elektroenergetické rozvody sú v každej obci, čo je veľká príležitosť aj pre pokrytie internetom a ušetrenie nemalých finančných prostriedkov,“ doplnil Ivan Marták z RÚ.

Model multipoužiteľných inteligentných sietí podporuje aj predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris, ktorý uviedol: „ÚRSO považuje možnosť, že s inteligentnou infraštruktúrou a internetizáciou v Slovenskej republike pomôžu samotné distribučné sústavy za ekonomicky optimálne riešenie pre štát, preto sme toto strategické smerovanie aj podporili. Inteligentné siete zohrajú v očakávanej transformácii energetiky, ale aj celého slovenského hospodárstva, významnú úlohu. Efektívnosť a spoľahlivosť dodávok energií   sú  dôležité nielen pre bežný chod domácností a priemyslu, ale ich význam sa preukázal aj v dnešných výnimočne ťažkých časoch pandémie. Tak isto sa preukázalo, že internetové pripojenie a dátové služby sú oveľa viac ako len jednou z alternatív k zaužívanej komunikácii. Využívanie infraštruktúry pre iné ako energetické účely je možné za podmienok transparentného a nediskriminačného prístupu, a zároveň musí platiť, že nesmie byť nijako kvalitatívne obmedzená primárna funkcionalita, teda distribúcia elektriny.“

Využívanie inteligentných sietí aj ďalšími odvetviami, konkrétne telekomunikačným sektorom, už má v rámci VSD za sebou aj 5-ročné testovanie a zbieranie know-how v praxi. „K tomuto konceptu nás doviedla myšlienka efektívneho využitia distribučnej sústavy. Vo VSD slúži infraštruktúra nielen na distribúciu elektriny, ale s dátovou a komunikačnou nadstavbou napríklad aj na identifikáciu porúch v sieti. A takto sme našli aj príležitosti pre ostatných,“ uzavrel Radoslav Haluška, predseda predstavenstva VSD.

Výstavba modernej a digitálnej infraštruktúry je náročný proces, ktorý vyžaduje nemalé investície zo strany realizátorov a často je bez externej finančnej podpory ekonomicky neefektívny. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť poskytovanie čo najširších možností podpory pre oblasť digitalizácie, a to nielen z nástrojov EÚ (mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, eurofondy), ale aj v rámci národných schém podpory.

Memorandum o porozumení podpísali distribučné spoločnosti dňa 4.3.2021.

Verejná diskusia k prideľovaniu frekvencií z pásma 3,6 GHz

anteny1
17.03.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) otvára verejnú diskusiu k príprave a realizácii výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz určených pre pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby 5G. Záujemcovia môžu predkladať stanoviská spolu so zdôvodnením v elektronickej forme v termíne do 06.04.2021 na e-mailovú adresu frequency@teleoff.gov.sk.  
 
Cieľom pripravovaného výberového konania je podpora nových technológií 5G a investícií do nových technológií, ako aj v zmysle predvídateľnosti trhu opätovné pridelenie frekvencií v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením platnosti súčasných individuálnych povolení vo frekvenčnom pásme 3,6 GHz.
 
Cieľom verejnej diskusie je zistiť názory držiteľov individuálnych povolení na možnosť nasadenia mobilných služieb vo frekvenčnom pásme 3,6 GHz a problémy s nimi súvisiace, ako aj názory verejnosti na základné podmienky opätovného prideľovania frekvencií.
 
RÚ zvažuje prideľovať frekvencie z frekvenčného úseku 3440 – 3800 MHz vo výberovom konaní formou SMRA elektronickej aukcie pre celé územie Slovenskej republiky. Frekvencie z frekvenčného úseku 3400 – 3440 MHz plánuje prideľovať v samostatnom výberovom konaní. Spektrálny limit, t.j. maximálne množstvo frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz, ktoré môže byť pridelené jednému podniku, bude stanovený na úrovni 100 MHz. V tomto roku úrad plánuje realizovať iba výberové konanie na pridelenie frekvencií z frekvenčného úseku 3440 – 3800 MHz, t.j. frekvencií určených na celoplošné použitie.
 
Frekvencie z frekvenčného pásma 3,6 GHz boli harmonizované pre pozemské systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby. V súčasnosti sú frekvencie z frekvenčného pásma 3,6 GHz pridelené pre budovanie mobilných/pevných komunikačných sietí (MFCN). Platnosť individuálnych povolení, ktorými sú pridelené frekvencie z frekvenčného úseku 3400 – 3600 MHz, končí dňa 31.08.2025 a z frekvenčného úseku 3600 – 3800 MHz končí dňa 31.12.2024.

Používatelia telekomunikačných služieb, poznáte svoje práva?

denspotrebitelov8
12.03.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si 15. marca pripomína Európsky deň spotrebiteľov. Používatelia elektronických komunikačných („telekomunikačných“) služieb, poznáte svoje zákonné práva?
 
Záujemcovia môžu uzavrieť zmluvu s jedným alebo viacerými telekomunikačnými operátormi podľa ich vlastného výberu, ak nie je zákonný dôvod na jej odmietnutie. Pokiaľ záujemcov osloví niektorá z ponúk telekomunikačných operátorov, tak je potrebné, aby sa pred uzavretím zmluvy dôsledne oboznámili so všetkými podmienkami a cenami. RÚ rozhodne neodporúča spoliehať sa len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré záujemcovia získajú napr. rozhovorom so „skúseným“ kamarátom alebo s predajcami služieb. Takto podané informácie bývajú neúplné.
 
Účastníci verejnej telefónnej služby majú právo: a) zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach, b) na prístup k informačnej službe o telefónnych číslach, c) bezplatne volať na čísla tiesňových volaní vrátane čísla 112, d) bezplatne zasielať SMS na číslo 112.
 
Ak operátor podstatne zmení zmluvné podmienky a vy s týmito zmenami nesúhlasíte, tak môžete od zmluvy bez sankcií, t.j. bez „zmluvnej pokuty“ odstúpiť. O tejto skutočnosti vás musí operátor informovať. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť telefónneho operátora, tak si môžete svoje doterajšie telefónne číslo ponechať.
 
V prípade poruchy máte zákonné právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej (telekomunikačnej) služby, ktoré ste nezavinili a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného telekomunikačným operátorom. Toto právo si musíte uplatniť u operátora najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej služby.
 
V prípade, že vám telekomunikačný operátor poskytuje služby v rozpore so zmluvou, nekvalitne alebo vám nesprávne vyúčtuje cenu za služby, tak máte právo uplatniť si u neho reklamáciu v termíne a spôsobom podľa reklamačného poriadku daného operátora. Operátor je povinný oznámiť vám výsledok prešetrenia reklamácie písomne do 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní. Ak vám operátor neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie, tak máte zákonné právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, t.j. bez zmluvnej pokuty. Ak operátor ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, máte právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie, ak porušenie povinností operátora stále pretrváva.
 
V prípade, že nebudete so spôsobom vybavenia reklamácie spokojní, tak sa nemusíte domáhať svojich práv súdnou cestou, ale môžete sa obrátiť na subjekty, ktoré riešia spory mimosúdne alebo alternatívnym spôsobom. Tieto subjekty nenahrádzajú činnosť súdu, ale snažia sa sprostredkovať vám s operátorom písomnú dohodu, ktorá je záväzná. Sú to rýchlejšie a lacnejšie možnosti riešenia sporu.

Ako postupovať pri zhoršení kvality televízneho príjmu

TVrušenie
19.02.2021, Tlačová správa
V uplynulých dňoch zaznamenali niektorí televízni diváci najmä zo severu a východu Slovenska zhoršenie kvality televízneho príjmu. Obraz im začal „štvorčekovať“, „mrznúť“ a zvuk bol prerušovaný, akoby „sekal“. Časť divákov toto vyhodnotila ako rušenie príjmu. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v takýchto prípadoch odporúča najskôr skontrolovať, či si diváci problém nechtiac nespôsobili sami, alebo vzniknutý problém nezavinila sila prírody.

Bez ohľadu na spôsob televízneho príjmu RÚ odporúča ako prvé skontrolovať televízny prijímač a kontakty. Napr. pri neopatrnom utieraní prachu alebo pri vysávaní sa kontakt môže uvoľniť, či prerušiť. Ak problém pretrváva, tak ďalší postup je závislý od toho, či televízny divák využíva služby operátora, t. j. služby retransmisie, alebo terestriálne, t. j. pomocou antény nasmerovanej na televízny vysielač.

V zimnom období môže ťažký sneh a ľad poškodiť zvod antény. Dokáže "obaliť" anténu a zhoršiť jej vlastnosti. Niekedy stačí len zbaviť anténu snehu a ľadu a príjem je opäť v poriadku. Ak problém pretrváva, tak zhoršenie kvality príjmu môže divák nahlásiť RÚ napr. e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky. RÚ vyhľadá zdroj rušenia príjmu a uloží prevádzkovateľovi zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, vykonať nápravu.

V prípade, že televízny divák využíva služby retransmisie, tak nahlási poruchu služby svojmu poskytovateľovi služby.

Svetový deň bez mobilu

bezmobilu3
04.02.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si 6. februára pripomína Svetový deň bez mobilu. Je to príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako mobilný telefón zasiahol do komunikácie medzi ľuďmi a ovplyvnil ich správanie. Mobilný telefón už dávno nie je len na telefonovanie a posielanie krátkych správ. Je to vidieť na každoročnom raste objemu prenesených dát. Mobilná komunikácia je aj na Slovensku cenovo dostupná a veľmi rozšírená.

V Slovenskej republike je cca 6,2 milióna aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie mobilnej telefónnej služby.

Pred nástupom mobilnej komunikácie na Slovensku sme mali doma aj v práci pevné telefóny. Na zriadenie pevnej telefónnej linky sme v minulosti čakali roky a bolo to pomerne drahé. Ak sme boli mimo domova a chceli sme niekomu zavolať používali sme verejné telefónne automaty, ktoré boli umiestnené na verejných priestranstvách.

Začiatok mobilnej komunikácie na Slovensku sa viaže s rokom 1991, keď bol v analógovej mobilnej sieti NMT 450 uskutočnený prvý mobilný hovor a následne začala komerčná prevádzka siete. Záujemcovia na začiatku nemali možnosť výberu operátora. Pamätáte si na svoj prvý mobilný telefón? Mobilné telefóny boli spočiatku umiestnené v motorových vozidlách, neskôr boli k dispozícii aj prenosné, ktoré boli na dnešné pomery veľmi objemné a ťažké. Mobilný telefón si vtedy zaobstarávali len firmy a majetní občania. Platilo sa aj za prijaté hovory. Prvá GSM sieť bola na Slovensku spustená v roku 1997 a záujemcovia už mali na výber zo služieb dvoch mobilných operátorov. Postupne pribúdali nové služby, klesali ceny, zmenšovali sa mobilné telefóny a rástlo pokrytie mobilnými sieťami. Tretí mobilný operátor dostal povolenie v roku 2006 a štvrtý v roku 2013. K mobilným sieťam druhej generácie (2G), pribudla tretia (3G), neskôr štvrtá generácia (4G) a nedávno piata generácia. Regulácia a zvyšujúca sa konkurencia priniesli rozširovanie a skvalitňovanie služieb. Pri zmene operátora je možné ponechať si bezplatne svoje telefónne číslo. Ceny za služby a zariadenia podstatne klesli, mobilné služby sa stali dostupnými. Mobilný telefón už dávno nie je len pracovným a komunikačným nástrojom, prináša aj stratu súkromia, ale umožňuje rýchly prístup k informáciám a zábave.

Operátori nezabudnite predložiť správu o používaní čísel

čísla3
27.01.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby si nezabudli splniť každoročnú povinnosť a do konca januára predložili RÚ správu o používaní pridelených čísel.
 
Správa o používaní pridelených čísel slúži ako informácia o tom, ktoré čísla sa skutočne používajú. V prípade nesplnenia tejto povinnosti operátorom hrozí pokuta od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

RÚ prideľuje čísla telekomunikačným operátorom, ktorí ich potrebujú na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb. Najznámejším príkladom použitia čísel sú telefónne čísla účastníkov verejných telefónnych sietí. Za používanie čísel sa platí úhrada.
 
Ďalším dôležitým dátumom pre operátorov je 31. marec. Je to každoročný termín na zaplatenie úhrady za používanie čísel. Zabúdať sa nevypláca. Podľa zákona o elektronických komunikáciách „úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti.“
 
S týmto sú spojené ďalšie dôsledky pre operátora. Podľa zákona RÚ nepridelí čísla operátorovi, ktorému v posledných troch rokoch zrušil individuálne povolenie na používanie čísla, alebo rozhodol o odobratí prideleného čísla.

Operátori nezabudnite vyplniť elektronické dotazníky

dáta
20.01.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) opakovane pripomína telekomunikačným operátorom, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 31.1.2021 vyplnili dotazníky prostredníctvom on-line systému. RÚ takto robí elektronický zber dát, ktoré sú potrebné pre trhové analýzy, cenovú reguláciu, výpočet obratu a medzinárodné vykazovanie. V prípade nesplnenia povinnosti operátorovi hrozí pokuta.


Elektronický zber dát sa uskutočňuje dva krát do roka. Práve prebiehajúci elektronický zber dát trvá od 01.01.2021 do 31.01.2021. Príslušné dotazníky pre zber dát je potrebné vyplniť v lehote do 31.01.2021. Všetky dotazníky, ktoré telekomunikačný operátor nevyplní je potrebné odovzdať prázdne. V prípade, že subjekt už neposkytuje siete, služby alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií, tak je povinný toto oznámiť RÚ vyplnením a doručením predpísaného tlačiva podľa prílohy č. 1 všeobecného povolenia č. 1/2014. Tlačivo je dostupné na webe RÚ.

Mobilní operátori majú právoplatne pridelené frekvencie pre 5G

frekvencie 2
14.01.2021, Tlačová správa
V závere roku 2020 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne pridelil mobilným operátorom frekvencie, ktoré si vysúťažili vo výberovom konaní formou elektronickej aukcie. Prvá časť úhrady za frekvencie z frekvenčných pásiem 700 MHz (5G), 900 MHz a 1800 MHz vo výške 57,665 mil. eur bola ešte v roku 2020 započítaná z peňažnej zábezpeky, ktorú zložili držitelia povolení ako súčasť svojej ponuky.  
 
Prvá časť úhrady za frekvencie z pásma 700 MHz (5G) v prípade spoločností O2 Slovakia, s.r.o. a Orange Slovensko, a.s. vo výške 16 mil. eur, resp. v prípade Slovak Telekom, a.s. vo výške 24,42 mil. eur bola ešte v roku 2020 započítaná zo zloženej peňažnej zábezpeky, ktorú uhradil držiteľ povolenia ako súčasť svojej ponuky. Druhá časť úhrady (polovice zo zostávajúcej čiastky) je splatná do 30.06.2021 a tretia časť úhrady je splatná do 31.03.2022.
 
Držitelia povolení sú povinní začať používať pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz na povolený účel do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Operátori sú povinní vybudovať verejnú mobilnú elektronickú komunikačnú sieť 5G s rádiovou prístupovou sieťou 5G NR (New Radio) v architektúre spĺňajúcej požiadavky špecifikácií ETSI.
 
Držitelia povolení (700 MHz) sú povinní zabezpečiť pokrytie všetkých prevádzkovaných úsekov diaľnic D1 – D4, všetkých prevádzkovaných úsekov rýchlostných ciest R1 – R9, všetkých prevádzkovaných úsekov paneurópskych železničných koridorov IV. – VI. a vnútrozemskej vodnej cesty medzinárodného významu - koridor č. VII - magistrálna vnútrozemská vodná cesta E80 – Dunaj (mimo časti vodnej cesty tvoriacej štátnu hranicu) nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, sieťou 5G do 31.12.2025. Operátori môžu splniť tieto kritériá komerčne dohodnutým národným roamingom. V takom prípade sa splnenie započíta na strane operátora poskytujúceho aj na strane operátora využívajúceho národný roaming.
 
Držitelia povolení (700 MHz) sú povinní zabezpečiť pokrytie minimálne 95 % obyvateľstva každého krajského mesta Slovenskej republiky sieťou 5G do 31.12.2025, 90 % obyvateľstva žijúceho mimo krajských miest sieťou 5G do 31.12.2027 (s použitím všetkých frekvencií) a 70 % obyvateľstva Slovenskej republiky sieťou 5G do 31.12.2027 (s frekvenciami z pásma 700 MHz).
 
Ak je na plnenie rozvojových kritérií a podmienok pokrytia využívané zdieľanie siete, zdieľaná sieť sa započíta do plnenia rozvojových kritérií a podmienok pokrytia všetkých príslušných účastníkov zdieľania siete, ak sú v týchto sieťach použité frekvencie pridelené všetkým operátorom, ktorí sa na zdieľaní podieľajú.
 
Úplne znenie povolení je dostupné na webe RÚ.

Nezabudnite do 15.1.2021 zaplatiť za právo používať frekvencie

peniaze2
13.01.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje subjekty, ktoré majú pridelené frekvencie, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 15.1.2021 zaplatili úhradu za právo používať frekvencie. Výška úhrady a ďalšie potrebné informácie sú uvedené v povolení. Frekvencie majú pridelené okrem telekomunikačných operátorov napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky...
     Ak držiteľ povolenia nezaplatí úhradu za frekvencie, tak RÚ podľa zákona o elektronických komunikáciách zruší povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu. RÚ potom nebude môcť takémuto subjektu tri roky vydať povolenie na používanie frekvencií.

Regulácii budú podliehať už len dva veľkoobchodné trhy

Regulácia2
04.01.2021, Tlačová správa
Dňa 29.12.2020 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/2245 zo dňa 18. decembra 2020 o relevantných trhoch produktov a služieb v sektore elektronických komunikácií, ktoré môžu podliehať regulácii ex ante, t. j. regulácii, ktorú vykonáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad).Podľa tohto Odporúčania majú na území Európskej únie podliehať regulácii dva trhy:

Trh 1: Veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení
Trh 2: Veľkoobchodná vyhradená kapacita.

Z doteraz platného Odporúčania Európskej komisie 2014/710/EÚ tak boli vypustené tri trhy:

Trh 1: Veľkoobchodné služby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení
Trh 2: Veľkoobchodné služby ukončenia hlasového volania v individuálnych mobilných sieťach
Trh 3b: Veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení pre výrobky určené na hromadný trh.

Na týchto troch trhoch Regulačný úrad najskôr vykoná tzv. test troch kritérií a v prípade, že nebude splnené ktorékoľvek z kritérií, takýto trh v Slovenskej republike nebude podliehať regulácii.

Nové Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/2245 je dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32020H2245&qid=1609754186019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »