Tlačové správy

Podniky pozor: Nahláste svoje kontaktné údaje do databázy úradu

Tlačová správa
25.05.2022, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) začína s aktualizáciou údajov v zozname podnikov. Cieľom je vytvoriť aktuálne platnú databázu všetkých poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb v SR.
Evidencia podnikov bude aktualizovaná tak, aby boli údaje v súlade s § 10 Zákona o elektronických komunikáciách ako aj so Všeobecným povolením č. 1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb v platnom znení. „Regulátor bude od podnikov požadovať aktualizáciu údajov o osobách, ktoré sú oprávnené konať v mene podniku vo veci splnenia oznamovacej povinnosti a taktiež bude vyžadovať, aby podniky potvrdili skutočnosť, či poskytujú služby prístupu do internetu,“ povedal riaditeľ odboru regulácie elektronických komunikácií Ivan Martyák.
Aktualizácia údajov má byť v rozsahu, že každý podnik uvedie meno a priezvisko oprávnenej osoby, jej telefónne číslo a e-mailovú adresu. Úrad upozorňuje, že v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách môže podnikom za nedodržanie uvedenej povinnosti, resp. za jej porušenie, stanoviť pokutu od 200 eur do 5 % z obratu. Podniky by si preto mali vo vlastnom záujme splniť túto povinnosť čo najskôr.
Zároveň úrad pripravuje aj vykonávací všeobecne záväzný predpis, v ktorom ustanoví podrobnosti týkajúce sa procesu zmeny operátora – poskytovateľa pripojenia k internetu. Totiž zákazník si  môže zmeniť nielen svojho mobilného, či fixného operátora, ale rovnako aj operátora poskytujúceho prístup k internetu. Úrad v záujme maximálneho komfortu koncových užívateľov a zjednodušenia procesu zmeny poskytovateľa internetu predpokladá vytvorenie verejne prístupnej databázy kontaktov osôb zodpovedných za migráciu internetových zákazníkov. Vo vykonávacom predpise určí najmä podrobnosti zmluvy o uskutočnení zmeny operátora, administratívneho postupu pri zmene operátora a kompenzácie pri oneskorení vykonania zmeny alebo pri jej zneužití.


 

Frekvencie z pásma 3600 MHz sú vysúťažené: Zohrajú dôležitú úlohu v budovaní nových 5G sietí

Tlačová správa
06.05.2022, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií ukončil 5.5.2022 výberové konanie na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 MHz formou elektronickej aukcie. Predané frekvencie budú mať dôležitú úlohu v budovaní 5G sietí. Celková suma, ktorú štát získal za ponúkané frekvencie je 63 610 000 EUR. Víťazmi ponúkaných frekvenčných blokov, ktorých predložené ponuky splnili podmienky stanovené vo výzve, sú Orange Slovensko a.s., O2 Slovakia, s.r.o., Slovak Telekom, a. s. a SWAN, a.s.


Úrad začal výberové konanie formou elektronickej aukcie 1.3.2022, kedy zverejnil výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 MHz.Cieľom tohto výberového konania bola podpora investícií do nových technológií 5G výrazne skôr ako vyprší platnosť súčasných individuálnych povolení vo frekvenčnom pásme 3600 MHz (31.8.2025).“ povedal predseda úradu Ivan Marták. 
Záujemcovia mohli predkladať svoje ponuky do 5.4.2022. Následne 5-členná výberová komisia posúdila, či predložené ponuky spĺňajú všetky podmienky stanovené vo výzve. Účastníci boli informovaní, že ich ponuky splnili všetky formálne náležitosti a postúpili do aukčnej fázy výberového konania.
V rámci prípravy na elektronickú aukciu absolvovali všetci účastníci školenie na obsluhu elektronického aukčného systému a skúšobnú aukciu, počas ktorej  si mohli overiť  ich schopnosť elektronický aukčný systém obsluhovať. Jediným hodnotiacim kritériom bola výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Celý proces prebehol úspešne. „Predali sme kompletne celé pásmo a navyše za cenu, ktorá predstavuje slušný európsky priemer. Sme spokojní.” uviedol predseda úradu Ivan Marták.

Vo frekvenčnom pásme 3600 MHz (5G) získala:
  • spoločnosť SWAN, a.s. frekvenčný úsek 3410-3500 MHz za sumu 14 400 000 EUR
  • spoločnosť Orange Slovensko a.s. frekvenčný úsek  3500-3600 MHz za sumu 16 000 000 EUR
  • spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. frekvenčný úsek 3600-3700 MHz za sumu 17 210 000 EUR
  • spoločnosť Slovak Telekom, a.s. frekvenčný úsek 3700-3800 MHz za sumu 16 000 000 EUR.
Frekvencie z frekvenčného pásma 3600 MHz budú úspešní  účastníci môcť začať používať od 1.9.2025. Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií a rozhodnutia úradu o určení podmienok vydané na základe pripravovaného výberového konania budú vydané s platnosťou do 31.12.2045.

 

Prevádzkovatelia webových stránok zbystrite pozornosť: Má tá vaša správne nastavenie získavania súhlasu so spracúvaním a ukladaním súborov cookies?

Tlačová správa
04.05.2022, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) postupuje podľa Zákona o elektronických komunikáciách účinného od 1.2.2022. Podľa § 109 ods. 8 tohto zákona každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. Úrad už začal vykonávať kontroly dodržiavania predmetného ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách, a to najmä vo vzťahu k podmienkam získavania preukázateľného súhlasu so spracúvaním a ukladaním súborov cookies.Napriek tomu, že v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách úrad nie je povinný zverejňovať usmernenie k predmetnej problematike, odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií, ktorý vykonáva dohľad nad dodržiavaním ustanovenia § 109 ods. 8  zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, vypracoval stanovisko pre správne nastavenie získavania súhlasu so spracúvaním a ukladaním súborov cookies. „Chceme touto formou preventívne usmerniť prevádzkovateľov webových stránok, aby spracúvanie a ukladanie súborov cookies vrátane získavania súhlasu  od užívateľov, bolo správne a zákonné,“ povedal riaditeľ odboru štátneho dohľadu elektronických komunikácií Dušan Mozola. 
Súbormi cookies sa rozumejú malé jednoduché textové súbory, ktoré webový server ukladá do zariadenia pri návšteve a prezeraní webových stránok. Používajú sa za účelom ukladania údajov o užívateľovi a jeho nastaveniach, takže nie je potrebné, aby webová stránka tieto informácie opakovane požadovala.
Žiadosti o súhlas s ukladaním a spracúvaním informácií prostredníctvom cookies sa na webových stránkach často objavujú vo veľkosti, ktorá prekrýva takmer celý ich obsah,  a tým komplikujú používanie  webových stránok zo strany užívateľa. V niektorých prípadoch dokonca užívateľ nemá na výber, a ak chce pokračovať v prehliadaní  webovej stránky, musí kliknúť na tlačidlo „súhlasím“ alebo „prijať“. Spoločnosti používajú rôzne praktiky, aby prinútili užívateľov „súhlasiť“, napriek tomu, že iba malé percento užívateľov skutočne chce súhlasiť so spracovávaním a ukladaním informácií prostredníctvom všetkých cookies. Prevádzkovatelia webových stránok sa cielene snažia nadizajnovať možnosť udelenia súhlasu so spracovaním alebo ukladaním informácií prostredníctvom cookies tak, aby čo najviac používateľov kliklo na „súhlasím“. „Úrad chápe benefity, ktoré z ukladania a spracúvania súborov cookies pre prevádzkovateľov webových stránok vyplývajú, je však potrebné zdôrazniť, že súhlas užívateľa s ukladaním a spracúvaním súborov cookies v jeho zariadení má byť slobodne daný a nesmie byť vynucovaný alebo akokoľvek podmieňovaný, čo by bolo v rozpore so zákonom,“ dodal riaditeľ odboru štátneho dohľadu elektronických komunikácií Dušan Mozola. 
Úrad môže za nesprávne nastavenie súborov cookies udeliť pokutu od 200 eur až do 10 % z obratu prevádzkovateľa webovej stránky.

Stanovisko odboru štátneho dohľadu k získavaniu súhlasu podľa ustanovenia § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (.pdf, 1,25 MB)

Regulačný úrad urobil prieskum aktuálnych cenníkov služieb: Na zdražovanie reagujú aj 4 slovenskí mobilní operátori

Tlačová správa
27.04.2022, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) urobil v apríli 2022 prieskum aktuálnych cenníkov služieb na slovenskom trhu medzi 4 mobilnými operátormi a vyhodnotil kvartálne maloobchodné ceny ich služieb. Dôvodom zdražovania je predovšetkým nárast cien elektrickej energie, sekundárne nárast cien telekomunikačných technológií a ľudskej práce.

 
Na zdražovanie zareagoval najskôr operátor O2 Slovakia, ktorý v januári 2022 oznámil, že od februára 2022 zníži digitálny bonus z 2 eur na 1 euro pre všetkých svojich zákazníkov, ktorí akceptujú faktúry v elektronickej podobe. Žiadnym ďalším službám O2 doposiaľ ceny nezvýšil.
Koncom februára 2022 sa k zvýšenej cene za energie pridala ešte aj zvýšená cena za pohonné hmoty. Na to už v marci 2022 zareagoval ďalší operátor Orange Slovensko zrušením všetkých svojich paušálov Go, ktoré nahradil paušálmi Go safe. Tie sú v priemere o 3 eurá drahšie, no pre zákazníkov sú výhodnejšie (ďalšie extra zľavy, viac dát, viac aplikácií, a.i.) v porovnaní s tými zrušenými.
Od apríla 2022 zvýšil svoju jednotkovú cenu za volania a SMS zo 4 centov na 5 centov aj ďalší operátor SWAN (4ka). Žiadnym ďalším službám operátor SWAN doposiaľ ceny nezvýšil.
No a napokon zdražovanie ohlásil aj posledný z operátorov Slovak Telekom, keď v marci 2022 informoval svojich zákazníkov, že od mája 2022 zvýši ceny svojich paušálov. Celkom 13 paušálov zvýši o 1 euro, tri paušály zvýši o 2 eurá  a dva paušály ponechá na pôvodnej cene. 
„Pravda, ceny môžu rásť aj naďalej. Každý zákazník však má právo pri zmene ceny za službu odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca od oznámenia zmeny bez sankcií, ďalších nákladov a akýchkoľvek limitácií,“ povedal riaditeľ odboru regulácie elektronických komunikácií Ivan Martyák. Zdraželi rovnako aj ceny ďalších služieb, ktoré operátori ponúkajú - pevný internet a TV, väčšina z nich zvýšila ceny v priemere o 1,5 eura – 3 eurá.

Zhrnutie zdražovania mobilných služieb za prvý kvartál 2022:
Orange zvýšil iba ceny svojich nových hlasových paušálov o 3 eur v porovnaní so starými ktoré zrušil.
O2 Slovakia zvýšil iba ceny svojich paušálov pre zákazníkov s digitálnym bonusom o 1 eur.
SWAN zvýšil jednotkovú cenu pre predplatené karty zo 4 centov na 5 centov, ostatné služby a paušály spoločnosti SWAN sa cenovo nezmenili.

Bratislava, 27.4.2022


 

Jedinečná dohoda všetkých štyroch slovenských mobilných operátorov: Preusporiadanie frekvencií v pásme 1800 MHz zabezpečí skvalitnenie služieb verejnosti

Tlačová správa
14.04.2022, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) inicioval a moderoval jednania všetkých mobilných operátorov pôsobiacich v SR o preusporiadaní svojich frekvencií (refarming) v pásme 1800MHz. Výsledkom rokovaní je aj v Európskej únii unikátna dohoda vedúca k tomu, že už v druhom kvartáli roku 2022 tak budú mať operátori rovnaké frekvenčné prídely a navyše usporiadané do súvislých blokov. Pre verejnosť to znamená skvalitnenie služieb v podobe vytvorenia podmienok pre čo najefektívnejšie využívanie frekvencií, pre zavádzanie ďalších nových technológií, služieb a pre maximálnu podporu hospodárskej súťaže.


Viac ako 8 rokov trvajúci nevyhovujúci stav rozdelenia frekvencií sa podarilo vďaka úspešným, aj keď nie jednoduchým, rokovaniam odstrániť a napokon došlo v posledných dňoch medzi operátormi Orange, Slovak Telekom, O2 Slovensko a SWAN k dohode. „Rokovaniam sme venovali veľa času a energie, no výsledok stojí za to. Konečne sa podarilo dôležité frekvenčné pásmo sceliť, rovnomerne prerozdeliť medzi všetkých štyroch operátorov a umožniť im poskytnúť  kvalitnejšie služby verejnosti,” povedal predseda úradu Ivan Marták, ktorý tak môže uzavrieť jednu z priorít, ktorú si stanovil pri nástupe do funkcie.

Kým doteraz mali operátori prídely vo frekvenčnom spektre roztrúsené, touto dohodou sa frekvencie preusporiadajú tak, aby každý z nich mal svoj súvislý blok. Blok bude mať šírku u každého operátora na troch štvrtinách Slovenska 20 Mhz a na jednej štvrtine 15 MHz. Za potrebou preusporiadania je zmena využitia daného spektra v pásme 1800MHz. V minulosti sa totiž využívalo na hlasové služby, ktoré vyžadovali len 0,2 MHz-ové  súvislé kanály, no dnes prevažujú služby dátové, ktoré už vyžadujú súvislé spektrum, ktorého šírka musí byť násobkom 5 MHz.

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie poštovej licencie

Tlačová správa
11.04.2022, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil 11. apríla 2022 vo Vestníku RÚ č. 04/2022 výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie poštovej licencie na poskytovanie univerzálnej služby. Dôvodom začatia licenčného konania je blížiaci sa termín ukončenia súčasnej poštovej licencie, a to 31. decembra 2022.
Poštová licencia sa udelí na poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku na celom území Slovenskej republiky a na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2027.
Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby, ktoré musia byť dodržané pri poskytovaní univerzálnej služby, sú zverejnené vo Vestníku úradu č. 03/2022 zo dňa 07.04.2022 a na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk v časti Poštové služby, Kvalita poštových služieb.  
Úrad udelí poštovú licenciu účastníkovi konania, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a má najlepšie technické, organizačné a personálne predpoklady na prevádzkovanie verejnej poštovej siete a na poskytovanie univerzálnej služby.
Žiadosť o udelenie poštovej licencie je potrebné predložiť do 20.05.2022. Tlačivo Žiadosti o udelenie poštovej licencie je prílohou výzvy, je zverejnené na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk, v časti Poštové služby alebo si ho možno vyžiadať na e-mailovej adrese postovesluzby@teleoff.gov.sk.

Pilotný projekt využitia najnovších technológií v pásme 26 GHz

RRweb
13.10.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) ponúka celoplošným, regionálnym aj lokálnym telekomunikačným operátorom a akademickej obci spoluprácu pri pilotnom projekte - testovaní telekomunikačných sietí najnovšej generácie vo frekvenčnom pásme 26 GHz. Operátori, ktorí majú záujem o  testovaciu prevádzku v tomto frekvenčnom pásme sa môžu elektronicky kontaktovať RÚ, odbor správy frekvenčného spektra, e-mail: frequency@teleoff.gov.sk.
 
RÚ, ako držiteľ individuálneho povolenia, prispeje do spolupráce v rámci pilotného projektu frekvenciami z pásma 26 GHz v rozsahu 600 MHz v rámci celého územia Slovenskej republiky. Každý z operátorov, ktorý bude mať záujem o spoluprácu s RÚ bude môcť uviesť do prevádzky max. 5 základňových staníc v rámci jednej geografickej lokality. RÚ bude vykonávať technické merania a akreditované osoby spolupracujúcich organizácií budú vykonávať tzv. hygienické merania. Po ukončení pilotného projektu bude publikovaná správa o  priebehu a výsledkoch spolupráce s každým jedným operátorom samostatne. Predpokladaná doba testovacej prevádzky bude maximálne 6 mesiacov.

Pevný širokopásmový internet využíva 1,75 mil. užívateľov

internet-1
08.09.2021, Tlačová správa
Ku koncu roku 2020 využívalo pevný širokopásmový prístup k internetu (Broadband) na Slovensku cca 1,75 milióna užívateľov, čo predstavuje medziročný nárast o cca 8,8% užívateľov. Najviac využívaná technológia je FTTH (fiber to the home), ktorú využívalo 405,7 tis. užívateľov, čo predstavuje medziročný nárast o 24,4%. Vyplýva to z údajov, ktoré operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
 
Hneď po FTTH sa na druhom mieste z pohľadu využívania umiestnila technológia VDSL, ktorú využívalo 292,8 tis. užívateľov, čo predstavuje medziročný nárast o 11,9,%. Na treťom mieste sú bezdrôtové technológie WiFi + FWA, ktoré využívalo 290 tis. užívateľov s medziročným poklesom o 1,7%. Na štvrtom mieste sa umiestnila technológia FTTB (fiber to the building), ktorú využívalo 217,5 tis. užívateľov s medziročným nárastom o 9,6%. Na piatom mieste sa umiestnila technológia káblový modem (Docsis 3.0, 3.1), ktorú používalo 186,5 tis. užívateľov s medziročným nárastom o 14,3%.
 
Pevný širokopásmový prístup k internetu na území Slovenskej republiky poskytovalo 729 telekomunikačných operátorov. Poradie najväčších poskytovateľov podľa počtu užívateľov: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 4. ANTIK Telecom, s.r.o., 5. SWAN, a.s., 6. Slovanet, a.s., 7. O2 Slovakia, s.r.o., 8. RadioLAN, spol. s r.o., 9. DSI DATA, a.s., 10. Satro s.r.o.
 
Poradie najväčších poskytovateľov podľa technológie a počtu užívateľov, technológia FTTH: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. ANTIK Telecom, s.r.o., VDSL: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. SWAN, a.s., WiFi + FWA: 1. RadioLAN, spol. s r.o., 2. KONFER net, s.r.o., 3. ANTIK Telecom, s.r.o., FTTB: 1. ANTIK Telecom, s.r.o., 2. SWAN, a.s., 3. Slovanet, a.s., Káblový modem (Docsis 3.0, 3.1): 1. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 2. Slovanet, a.s., 3. MARTICO, s.r.o.

Najviac divákov využíva retransmisiu TV programov cez satelit

TVant-web
29.07.2021, Tlačová správa
Občania Slovenskej republiky majú v závislosti od lokality na výber z viacero možností, ako si zabezpečiť príjem televíznych programov. Ku koncu roku 2020 sledovalo televízne programy prostredníctvom služby retransmisie TV vysielania  cca 1,82 milióna užívateľov, čo predstavuje medziročný nárast cca 20 tis. užívateľov Uvedený počet je počtom uzavretých zmlúv s poskytovateľom služby, resp. počet aktívnych prípojok. Vyplýva to z údajov, ktoré operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
 
Najviac – 866 tis. účastníkov malo satelit (DVB-S), 543 tis. prípojok bolo prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete v IP protokole (IPTV) a 355 tis. prípojok bolo prostredníctvom káblového distribučného systému (tzv. „káblovú televíziu“), z toho 213 tis. bolo digitálnych (DVB-C). Ďalšie aktívne prípojky boli prostredníctvom mikrovlnného distribučného systému (MMDS alebo MVDS), mobilnej komunikačnej siete alebo plateného digitálneho terestriálneho vysielania (DVB-T).
 
Služby retransmisie na území Slovenskej republiky poskytovalo 194 subjektov.  Poradie piatich najväčších poskytovateľov podľa počtu účastníkov, resp. aktívnych prípojok: 1. Canal+ Luxembourg S. á r.l. (poskytovateľ služby Skylink), 2. Slovak Telekom, a.s., 3. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 4. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 5. Orange Slovensko, a.s.
 
Služby retransmisie prostredníctvom DVB-S poskytovalo 8 spoločností. Poradie troch najväčších poskytovateľov: 1. Canal+ Luxembourg S. á r.l., 2. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 3. Slovak Telekom, a.s. Služby retransmisie prostredníctvom IPTV poskytovalo 86 subjektov. Poradie troch najväčších poskytovateľov: 1. Slovak Telekom a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. ANTIK Telecom, s.r.o. Služby retransmisie prostredníctvom káblového distribučného systému poskytovalo 109 subjektov. Poradie troch najväčších poskytovateľov: 1. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 2. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 3. Slovanet, a.s.

Operátori nezabudnite vyplniť elektronické dotazníky

dáta
21.07.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) opakovane pripomína telekomunikačným operátorom termín 02.08.2021, do ktorého je potrebné vyplniť dotazníky prostredníctvom on-line systému. RÚ takto robí elektronický zber dát, ktoré sú potrebné na zverejňovanie porovnávacích prehľadov o kvalite a cene služieb v prospech koncových užívateľov, určené štatistické účely, analýzu relevantných trhov a cenovú reguláciu a na vyhodnotenie budúceho vývoja sietí alebo služieb, ktoré by mohli mať vplyv na veľkoobchodné služby. V prípade nesplnenia povinnosti operátorovi hrozí pokuta.

Elektronický zber dát sa uskutočňuje dva krát do roka. Práve prebiehajúci elektronický zber dát potrvá do 02.08.2021, čo je termín na vyplnenie elektronických dotazníkov. Všetky dotazníky, ktoré telekomunikačný operátor nevyplní je potrebné odovzdať prázdne. V prípade, že subjekt už neposkytuje siete, služby alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií, tak je povinný toto oznámiť RÚ vyplnením a doručením predpísaného tlačiva podľa prílohy č. 1 všeobecného povolenia č. 1/2014. Tlačivo je dostupné na webe RÚ.

Príjmy RÚ za rok 2020 boli vo výške 74,23 mil. eur

PríjmyRÚ3
30.06.2021, Tlačová správa
Príjmy Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) v roku 2020 boli vo výške 74,23 mil. eur. Najvyšší podiel mali prímy z úhrad za právo používať frekvencie, ktoré dosiahli výšku 72,85 mil. eur, z toho 57,665 mil. boli jednorazové úhrady, resp. prvá splátka úhrady, ktorú zaplatili mobilní operátori po výberovom konaní za pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz. Príjmy z úhrad podľa všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb boli vo výške 807,79 tis. eur a z úhrad za právo používať čísla 487,07 tis. eur. Výdavky RÚ bez prostriedkov EÚ boli na úrovni 7,699 mil. eur. 
 
Frekvencie majú pridelené okrem mobilných operátorov aj ďalší telekomunikační operátori, ďalej napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky... Všetci z nich platia každoročne opakované úhrady za právo používať frekvencie.
 
Fyzický stav zamestnancov RÚ k 31.12.2020 bol 157, z toho 87% malo vysokoškolské vzdelanie. Ženy tvorili 48% zo všetkých zamestnancov, z toho vo vedúcich funkciách ich bolo 9. K 31.12.2020 čerpali 2 zamestnankyne úradu materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku. 

Budúci piloti potrebujú úspešne absolvovať skúšky na RÚ

kokpit
24.06.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) upozorňuje budúcich pilotov, že bez dohľadu osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť nemôžu samostatne obsluhovať rádiovú stanicu na palube lietadla. V praxi to znamená, že najneskôr pred uskutočnením prvého samostatného letu sa musia  stať držiteľom osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti (tzv. osvedčenie na obsluhu rádiostaníc), ktoré získajú po úspešnom absolvovaní skúšok pred skúšobnou komisiou RÚ.
 
Obsluhovať letecké a lietadlové stanice môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. V prípade porušenia tejto povinnosti hrozí budúcemu pilotovi pokuta od 100 eur do 10 000 eur.
 
Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení. Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Osobitnú odbornú spôsobilosť RÚ overuje skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda RÚ.

Mali ste nechcený marketingový telefonát? Dajte nám o tom vedieť!

Nezelany_telefonat
01.06.2021, Tlačová správa
Ponúkal vám niekto telefonicky alebo emailom  rôzne tovary a služby bez vášho  predchádzajúceho súhlasu? Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Regulačný úrad registruje narastajúcu závažnosť problému nevyžiadanej komunikácie voči občanom Slovenskej republiky a preto  za účelom bližšieho zistenia a monitorovania situácie na trhu vo veci možného porušovania zákona o elektronických komunikáciách, sa obracia na občanov, aby ho o takýchto marketingových volaniach a emailových správach informovali. Obsahom telefonátov a emailov sú napríklad ponuky lacnejšieho odberu plynu alebo elektriny, telekomunikačných služieb, zmeny zdravotnej poisťovne alebo predaj iných rôznych tovarov a služieb (vysávačov, ponožiek, paplónov, hrncov a pod).
 
Napíšte nám o vašich konkrétnych skúsenostiach s takýmito ponukami tovarov a služieb na adresu prieskum@teleoff.gov.sk V správe prosíme uveďte čo najviac podrobností, najmä telefónne číslo, z ktorého vám volali, kedy, v akej veci, aké tovary alebo služby vám ponúkali. Ďakujeme.
 
Mohli mi volať legálne?!
 
V mnohých prípadoch sú marketingové volania  legálne, lebo ste na takéto volanie vopred udelili súhlas niekedy v minulosti a už si  to nepamätáte, resp. ste si to pri odovzdaní súhlasu ani neuvedomili. Občania často dávajú písomný súhlas s volaním alebo zasielaním ponúk emailom na účely priameho marketingu pri uzatváraní zmlúv, počas rôznych marketingových kampaní, napr. počas súťaží alebo pri získavaní rôznych kariet výhod, ako sú členské alebo vernostné karty. Pokiaľ vás takéto volania alebo správy obťažujú, váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 
Toto je kľúčové
 
V zákone o elektronických komunikáciách sa uvádza: Na účely priameho marketingu je dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom, pričom tento súhlas musí byť preukázateľný. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať. Povinnosť predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje na účastníkov a užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami.

Veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní postupne klesnú

FTR a MTR
03.05.2021, Tlačová správa
S účinnosťou od 1.7.2021 a následne vždy od 1.1. príslušného roku budú klesať veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní, ktoré si vzájomne účtujú telekomunikační operátori poskytujúci hlasové služby. Európska komisia nariadením stanovila jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnej v EÚ a jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnej v EÚ. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) už nebude rozhodnutím určovať maximálnu výšku poplatkov za ukončovanie volaní v pevných a mobilných sieťach.
 
Týmto nariadením nie sú dotknuté právomoci RÚ vymedzovať relevantné trhy, vykonávať test troch kritérií a ukladať iné prostriedky nápravy, ako je regulácia cien. V dôsledku toho necenové záväzky v súčasnosti uložené RÚ prevádzkovateľom s významným vplyvom na trhu v súvislosti so službami za ukončenie volania v pevných alebo mobilných sieťach, nebudú ovplyvnené nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a budú teda naďalej platné, až kým ich RÚ neprehodnotí.
 
V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa stanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií, 18.12.2020 Európska komisia prijala Delegovaný akt, ktorým sa stanovuje jednotná maximálna sadzba za ukončovanie hlasových volaní v pevnej aj mobilnej sieti.  Publikovaniu delegovaného aktu predchádzali verejné konzultácie poskytovateľov elektronických komunikačných sietí, odbornej verejnosti, národných regulačných orgánov, Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC), ako aj ďalších združení a organizácií. Delegovaný akt nadobudne účinnosť dňom 1.7.2021 kedy sa začnú aplikovať nižšie uvedené veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní.
 
  v mobilnej sieti v pevnej sieti
do 1.7.2021 0,818 cent / min 0,0976 cent / min
od 1.7.2021
do 31.12.2021
0,70 cent / min 0,078 cent / min
od 1.1.2022
do 31.12.2022
0,55 cent / min 0,07 cent / min
od 1.1.2023
do 31.12.2023
0,40 cent / min 0,07 cent / min
od 1.1.2024 0,20 cent / min 0,07 cent / min

5G: Operátori môžu požiadať o zmenu povolení pre 3,6 GHz

ant-micro
27.04.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) za účelom podpory nových technológií, budovania 5G sietí a zlepšenia efektívneho používania frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3800 MHz (3,6 GHz) týmto upovedomuje telekomunikačných operátorov, ktorí majú pridelené frekvencie z tohto frekvenčného pásma a podmienky na efektívne používanie pridelených frekvencií uvedené v ich individuálnych povoleniach im bránia pri rozvoji a budovaní sietí, o možnosti podania odôvodnenej žiadosti na zmenu individuálnych povolení.
 
Vo Vykonávacom rozhodnutí Európskej komisie z 24. januára 2019 boli aktualizované technické parametre týkajúce sa frekvenčného pásma 3,6 GHz. Technické parametre uvedené v rozhodnutí Komisie sú stanovené tak, aby bolo možné budovať siete 5G v rámci tohto frekvenčného pásma, odvolávajúc sa na Strategický plán pre Európu 5G, ktorý pripravila Skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RSPG). V tomto pláne je frekvenčné pásmo 3,6 GHz označené za hlavné priekopnícke pásmo na zavádzanie technológie 5G v EÚ.
 
Podmienky na efektívne používanie frekvencií uvedené v individuálnych povoleniach, ktorými boli v minulosti pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 3,6 GHz v súčasnej dobe neumožňujú primeraný rozvoj pohyblivej služby v tomto frekvenčnom pásme ako aj budovanie 5G sietí. Uložené povinnosti už operátori splnili a nie je ani predpoklad na to, aby začali redukovať rozsah už vybudovanej siete a tak odpájať už pripojených koncových používateľov.
 
RÚ prideľoval frekvencie z frekvenčného pásma 3,6 GHz na základe výsledkov výberových konaní realizovaných v rôznych časových obdobiach prednostne na budovanie rádiových sietí pevnej služby. Väčšina z týchto výberových konaní bola uskutočnená pred rokom 2017, kedy nebol jednoznačne známy zámer EU stanoviť toto frekvenčné pásmo ako základné frekvenčné pásmo pre budovanie sieti 5G. Z tohto dôvodu majú operátori v povoleniach stanovené rôzne podmienky používania týchto frekvencií. Rôzne podmienky pokrytia pre jedného držiteľa povolenia môžu zároveň komplikovať použitie širšieho frekvenčného bloku.
 
Podmienky na efektívne používanie frekvencií boli zamerané prevažne na pevnú službu a v čase ich uloženia nebrali do úvahy budúci stav rozvoja technológií v tomto frekvenčnom pásme ani príchod 5G. Frekvenčné pásmo 3,6 GHz bolo, v záujme zvyšovania dostupnosti prístupu na internet pre obyvateľstvo, cielené do oblastí s nízkou hustotou obyvateľstva a aj s jeho nižšou kúpyschopnosťou. Toto frekvenčné pásmo vzhľadom na schopnosť šírenia signálu (kratšie dosahy a nižšia schopnosť prestupovať stenami budov) je v prípade mobilných služieb vhodné hlavne na pokrývanie husto osídlených oblastí a zvyšovanie prenosovej kapacity sietí. Pre dosiahnutie pokrytia vidieckych oblastí signálom sietí pohyblivej služby sú vhodnejšie nižšie frekvenčné pásma, ktoré majú lepšiu schopnosť šírenia v priestore.

S inteligentnou infraštruktúrou a internetizáciou pomôžu Slovensku distribučné spoločnosti

elektrina
09.04.2021, Tlačová správa
Pre slovenský priemysel, verejnú správu, ako aj domácnosti je potrebná kvalitná sieťová infraštruktúra  pre zabezpečenie európskeho štandardu kvality života či poskytovania služieb. Technické zabezpečenie a technologické vybavenie infraštruktúry je kľúčové nielen pre fungovanie štátu, ale aj pre efektívne využívanie najmodernejších technológií. Aktuálne trendy súčasne predpovedajú ďalšie možnosti využitia v budúcnosti. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v spolupráci s kľúčovými energetickými hráčmi – distribútormi elektriny – našiel možnosti, ako multiplikovať pozitívne efekty budovania novej, modernej a predovšetkým inteligentnej sieťovej infraštruktúry. Hoci infraštruktúra bude postavená primárne za účelom distribúcie najvyužívanejšieho zdroja energie - elektriny, sekundárne môže byť využitá aj pre dátové a telekomunikačné služby.

Za účelom zefektívnenia budovania a využívania novej generácie inteligentných sietí, podpísali všetky 3 regionálne distribučné spoločnosti pôsobiace na území Slovenskej republiky Memorandum o porozumení. Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD), Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD) a Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) v rámci výstavby a rekonštrukcií už v súčasnosti rozširujú svoje distribučné sústavy o prvky optickej siete na nadzemných elektrických vedeniach vysokého napätia (VN) a nízkeho napätia (NN), a to s cieľom skvalitniť služby prostredníctvom automatizácie a optimalizácie riadenia svojich sústav, využívajúc vysokorýchlostné dátové prenosy. „Zhodli sme sa, že optické siete je možné využívať aj na zabezpečenie poskytovania vysokorýchlostných elektronických služieb prostredníctvom poskytovateľov telekomunikačných alebo iných elektronických služieb. Samozrejme, pri zachovaní politiky otvorených dverí pre všetkých a s rovnakými podmienkami,“ uviedol predseda RÚ Ivan Marták.

Predseda RÚ ďalej pripomenul, že tento model, založený na synergickom využití jednej infraštruktúry pre viacero hospodárskych odvetví, je jedinečnou príležitosťou, ako včas splniť záväzky Slovenskej republiky, ako člena Európskej únie, v oblasti využívania širokopásmového pripojenia k internetu do roku 2025 v požadovanej kvalite a rozsahu. „Vieme, že Slovensko má veľa tzv. bielych miest, teda takých, kde je internetizácia v lepšom prípade nedostatočná, v horšom možnosti internetového pripojenia ani nie sú. Ide o oblasti s malým počtom potenciálnych užívateľov, kde by vystavanie nových telekomunikačných sietí bolo časovo nestihnuteľné, o finančnej návratnosti sa ani nedá hovoriť. Elektrina, a teda aj elektroenergetické rozvody sú v každej obci, čo je veľká príležitosť aj pre pokrytie internetom a ušetrenie nemalých finančných prostriedkov,“ doplnil Ivan Marták z RÚ.

Model multipoužiteľných inteligentných sietí podporuje aj predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris, ktorý uviedol: „ÚRSO považuje možnosť, že s inteligentnou infraštruktúrou a internetizáciou v Slovenskej republike pomôžu samotné distribučné sústavy za ekonomicky optimálne riešenie pre štát, preto sme toto strategické smerovanie aj podporili. Inteligentné siete zohrajú v očakávanej transformácii energetiky, ale aj celého slovenského hospodárstva, významnú úlohu. Efektívnosť a spoľahlivosť dodávok energií   sú  dôležité nielen pre bežný chod domácností a priemyslu, ale ich význam sa preukázal aj v dnešných výnimočne ťažkých časoch pandémie. Tak isto sa preukázalo, že internetové pripojenie a dátové služby sú oveľa viac ako len jednou z alternatív k zaužívanej komunikácii. Využívanie infraštruktúry pre iné ako energetické účely je možné za podmienok transparentného a nediskriminačného prístupu, a zároveň musí platiť, že nesmie byť nijako kvalitatívne obmedzená primárna funkcionalita, teda distribúcia elektriny.“

Využívanie inteligentných sietí aj ďalšími odvetviami, konkrétne telekomunikačným sektorom, už má v rámci VSD za sebou aj 5-ročné testovanie a zbieranie know-how v praxi. „K tomuto konceptu nás doviedla myšlienka efektívneho využitia distribučnej sústavy. Vo VSD slúži infraštruktúra nielen na distribúciu elektriny, ale s dátovou a komunikačnou nadstavbou napríklad aj na identifikáciu porúch v sieti. A takto sme našli aj príležitosti pre ostatných,“ uzavrel Radoslav Haluška, predseda predstavenstva VSD.

Výstavba modernej a digitálnej infraštruktúry je náročný proces, ktorý vyžaduje nemalé investície zo strany realizátorov a často je bez externej finančnej podpory ekonomicky neefektívny. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť poskytovanie čo najširších možností podpory pre oblasť digitalizácie, a to nielen z nástrojov EÚ (mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, eurofondy), ale aj v rámci národných schém podpory.

Memorandum o porozumení podpísali distribučné spoločnosti dňa 4.3.2021.

Verejná diskusia k prideľovaniu frekvencií z pásma 3,6 GHz

anteny1
17.03.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) otvára verejnú diskusiu k príprave a realizácii výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz určených pre pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby 5G. Záujemcovia môžu predkladať stanoviská spolu so zdôvodnením v elektronickej forme v termíne do 06.04.2021 na e-mailovú adresu frequency@teleoff.gov.sk.  
 
Cieľom pripravovaného výberového konania je podpora nových technológií 5G a investícií do nových technológií, ako aj v zmysle predvídateľnosti trhu opätovné pridelenie frekvencií v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením platnosti súčasných individuálnych povolení vo frekvenčnom pásme 3,6 GHz.
 
Cieľom verejnej diskusie je zistiť názory držiteľov individuálnych povolení na možnosť nasadenia mobilných služieb vo frekvenčnom pásme 3,6 GHz a problémy s nimi súvisiace, ako aj názory verejnosti na základné podmienky opätovného prideľovania frekvencií.
 
RÚ zvažuje prideľovať frekvencie z frekvenčného úseku 3440 – 3800 MHz vo výberovom konaní formou SMRA elektronickej aukcie pre celé územie Slovenskej republiky. Frekvencie z frekvenčného úseku 3400 – 3440 MHz plánuje prideľovať v samostatnom výberovom konaní. Spektrálny limit, t.j. maximálne množstvo frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz, ktoré môže byť pridelené jednému podniku, bude stanovený na úrovni 100 MHz. V tomto roku úrad plánuje realizovať iba výberové konanie na pridelenie frekvencií z frekvenčného úseku 3440 – 3800 MHz, t.j. frekvencií určených na celoplošné použitie.
 
Frekvencie z frekvenčného pásma 3,6 GHz boli harmonizované pre pozemské systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby. V súčasnosti sú frekvencie z frekvenčného pásma 3,6 GHz pridelené pre budovanie mobilných/pevných komunikačných sietí (MFCN). Platnosť individuálnych povolení, ktorými sú pridelené frekvencie z frekvenčného úseku 3400 – 3600 MHz, končí dňa 31.08.2025 a z frekvenčného úseku 3600 – 3800 MHz končí dňa 31.12.2024.

Používatelia telekomunikačných služieb, poznáte svoje práva?

denspotrebitelov8
12.03.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si 15. marca pripomína Európsky deň spotrebiteľov. Používatelia elektronických komunikačných („telekomunikačných“) služieb, poznáte svoje zákonné práva?
 
Záujemcovia môžu uzavrieť zmluvu s jedným alebo viacerými telekomunikačnými operátormi podľa ich vlastného výberu, ak nie je zákonný dôvod na jej odmietnutie. Pokiaľ záujemcov osloví niektorá z ponúk telekomunikačných operátorov, tak je potrebné, aby sa pred uzavretím zmluvy dôsledne oboznámili so všetkými podmienkami a cenami. RÚ rozhodne neodporúča spoliehať sa len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré záujemcovia získajú napr. rozhovorom so „skúseným“ kamarátom alebo s predajcami služieb. Takto podané informácie bývajú neúplné.
 
Účastníci verejnej telefónnej služby majú právo: a) zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach, b) na prístup k informačnej službe o telefónnych číslach, c) bezplatne volať na čísla tiesňových volaní vrátane čísla 112, d) bezplatne zasielať SMS na číslo 112.
 
Ak operátor podstatne zmení zmluvné podmienky a vy s týmito zmenami nesúhlasíte, tak môžete od zmluvy bez sankcií, t.j. bez „zmluvnej pokuty“ odstúpiť. O tejto skutočnosti vás musí operátor informovať. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť telefónneho operátora, tak si môžete svoje doterajšie telefónne číslo ponechať.
 
V prípade poruchy máte zákonné právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej (telekomunikačnej) služby, ktoré ste nezavinili a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného telekomunikačným operátorom. Toto právo si musíte uplatniť u operátora najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej služby.
 
V prípade, že vám telekomunikačný operátor poskytuje služby v rozpore so zmluvou, nekvalitne alebo vám nesprávne vyúčtuje cenu za služby, tak máte právo uplatniť si u neho reklamáciu v termíne a spôsobom podľa reklamačného poriadku daného operátora. Operátor je povinný oznámiť vám výsledok prešetrenia reklamácie písomne do 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní. Ak vám operátor neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie, tak máte zákonné právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, t.j. bez zmluvnej pokuty. Ak operátor ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, máte právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie, ak porušenie povinností operátora stále pretrváva.
 
V prípade, že nebudete so spôsobom vybavenia reklamácie spokojní, tak sa nemusíte domáhať svojich práv súdnou cestou, ale môžete sa obrátiť na subjekty, ktoré riešia spory mimosúdne alebo alternatívnym spôsobom. Tieto subjekty nenahrádzajú činnosť súdu, ale snažia sa sprostredkovať vám s operátorom písomnú dohodu, ktorá je záväzná. Sú to rýchlejšie a lacnejšie možnosti riešenia sporu.

Ako postupovať pri zhoršení kvality televízneho príjmu

TVrušenie
19.02.2021, Tlačová správa
V uplynulých dňoch zaznamenali niektorí televízni diváci najmä zo severu a východu Slovenska zhoršenie kvality televízneho príjmu. Obraz im začal „štvorčekovať“, „mrznúť“ a zvuk bol prerušovaný, akoby „sekal“. Časť divákov toto vyhodnotila ako rušenie príjmu. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v takýchto prípadoch odporúča najskôr skontrolovať, či si diváci problém nechtiac nespôsobili sami, alebo vzniknutý problém nezavinila sila prírody.

Bez ohľadu na spôsob televízneho príjmu RÚ odporúča ako prvé skontrolovať televízny prijímač a kontakty. Napr. pri neopatrnom utieraní prachu alebo pri vysávaní sa kontakt môže uvoľniť, či prerušiť. Ak problém pretrváva, tak ďalší postup je závislý od toho, či televízny divák využíva služby operátora, t. j. služby retransmisie, alebo terestriálne, t. j. pomocou antény nasmerovanej na televízny vysielač.

V zimnom období môže ťažký sneh a ľad poškodiť zvod antény. Dokáže "obaliť" anténu a zhoršiť jej vlastnosti. Niekedy stačí len zbaviť anténu snehu a ľadu a príjem je opäť v poriadku. Ak problém pretrváva, tak zhoršenie kvality príjmu môže divák nahlásiť RÚ napr. e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky. RÚ vyhľadá zdroj rušenia príjmu a uloží prevádzkovateľovi zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, vykonať nápravu.

V prípade, že televízny divák využíva služby retransmisie, tak nahlási poruchu služby svojmu poskytovateľovi služby.

Svetový deň bez mobilu

bezmobilu3
04.02.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si 6. februára pripomína Svetový deň bez mobilu. Je to príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako mobilný telefón zasiahol do komunikácie medzi ľuďmi a ovplyvnil ich správanie. Mobilný telefón už dávno nie je len na telefonovanie a posielanie krátkych správ. Je to vidieť na každoročnom raste objemu prenesených dát. Mobilná komunikácia je aj na Slovensku cenovo dostupná a veľmi rozšírená.

V Slovenskej republike je cca 6,2 milióna aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie mobilnej telefónnej služby.

Pred nástupom mobilnej komunikácie na Slovensku sme mali doma aj v práci pevné telefóny. Na zriadenie pevnej telefónnej linky sme v minulosti čakali roky a bolo to pomerne drahé. Ak sme boli mimo domova a chceli sme niekomu zavolať používali sme verejné telefónne automaty, ktoré boli umiestnené na verejných priestranstvách.

Začiatok mobilnej komunikácie na Slovensku sa viaže s rokom 1991, keď bol v analógovej mobilnej sieti NMT 450 uskutočnený prvý mobilný hovor a následne začala komerčná prevádzka siete. Záujemcovia na začiatku nemali možnosť výberu operátora. Pamätáte si na svoj prvý mobilný telefón? Mobilné telefóny boli spočiatku umiestnené v motorových vozidlách, neskôr boli k dispozícii aj prenosné, ktoré boli na dnešné pomery veľmi objemné a ťažké. Mobilný telefón si vtedy zaobstarávali len firmy a majetní občania. Platilo sa aj za prijaté hovory. Prvá GSM sieť bola na Slovensku spustená v roku 1997 a záujemcovia už mali na výber zo služieb dvoch mobilných operátorov. Postupne pribúdali nové služby, klesali ceny, zmenšovali sa mobilné telefóny a rástlo pokrytie mobilnými sieťami. Tretí mobilný operátor dostal povolenie v roku 2006 a štvrtý v roku 2013. K mobilným sieťam druhej generácie (2G), pribudla tretia (3G), neskôr štvrtá generácia (4G) a nedávno piata generácia. Regulácia a zvyšujúca sa konkurencia priniesli rozširovanie a skvalitňovanie služieb. Pri zmene operátora je možné ponechať si bezplatne svoje telefónne číslo. Ceny za služby a zariadenia podstatne klesli, mobilné služby sa stali dostupnými. Mobilný telefón už dávno nie je len pracovným a komunikačným nástrojom, prináša aj stratu súkromia, ale umožňuje rýchly prístup k informáciám a zábave.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »