Tlačové správy

Operátori nezabudnite vyplniť elektronické dotazníky

dáta
20.01.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) opakovane pripomína telekomunikačným operátorom, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 31.1.2021 vyplnili dotazníky prostredníctvom on-line systému. RÚ takto robí elektronický zber dát, ktoré sú potrebné pre trhové analýzy, cenovú reguláciu, výpočet obratu a medzinárodné vykazovanie. V prípade nesplnenia povinnosti operátorovi hrozí pokuta.


Elektronický zber dát sa uskutočňuje dva krát do roka. Práve prebiehajúci elektronický zber dát trvá od 01.01.2021 do 31.01.2021. Príslušné dotazníky pre zber dát je potrebné vyplniť v lehote do 31.01.2021. Všetky dotazníky, ktoré telekomunikačný operátor nevyplní je potrebné odovzdať prázdne. V prípade, že subjekt už neposkytuje siete, služby alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií, tak je povinný toto oznámiť RÚ vyplnením a doručením predpísaného tlačiva podľa prílohy č. 1 všeobecného povolenia č. 1/2014. Tlačivo je dostupné na webe RÚ.

Mobilní operátori majú právoplatne pridelené frekvencie pre 5G

frekvencie 2
14.01.2021, Tlačová správa
V závere roku 2020 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne pridelil mobilným operátorom frekvencie, ktoré si vysúťažili vo výberovom konaní formou elektronickej aukcie. Prvá časť úhrady za frekvencie z frekvenčných pásiem 700 MHz (5G), 900 MHz a 1800 MHz vo výške 57,665 mil. eur bola ešte v roku 2020 započítaná z peňažnej zábezpeky, ktorú zložili držitelia povolení ako súčasť svojej ponuky.  
 
Prvá časť úhrady za frekvencie z pásma 700 MHz (5G) v prípade spoločností O2 Slovakia, s.r.o. a Orange Slovensko, a.s. vo výške 16 mil. eur, resp. v prípade Slovak Telekom, a.s. vo výške 24,42 mil. eur bola ešte v roku 2020 započítaná zo zloženej peňažnej zábezpeky, ktorú uhradil držiteľ povolenia ako súčasť svojej ponuky. Druhá časť úhrady (polovice zo zostávajúcej čiastky) je splatná do 30.06.2021 a tretia časť úhrady je splatná do 31.03.2022.
 
Držitelia povolení sú povinní začať používať pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz na povolený účel do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Operátori sú povinní vybudovať verejnú mobilnú elektronickú komunikačnú sieť 5G s rádiovou prístupovou sieťou 5G NR (New Radio) v architektúre spĺňajúcej požiadavky špecifikácií ETSI.
 
Držitelia povolení (700 MHz) sú povinní zabezpečiť pokrytie všetkých prevádzkovaných úsekov diaľnic D1 – D4, všetkých prevádzkovaných úsekov rýchlostných ciest R1 – R9, všetkých prevádzkovaných úsekov paneurópskych železničných koridorov IV. – VI. a vnútrozemskej vodnej cesty medzinárodného významu - koridor č. VII - magistrálna vnútrozemská vodná cesta E80 – Dunaj (mimo časti vodnej cesty tvoriacej štátnu hranicu) nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, sieťou 5G do 31.12.2025. Operátori môžu splniť tieto kritériá komerčne dohodnutým národným roamingom. V takom prípade sa splnenie započíta na strane operátora poskytujúceho aj na strane operátora využívajúceho národný roaming.
 
Držitelia povolení (700 MHz) sú povinní zabezpečiť pokrytie minimálne 95 % obyvateľstva každého krajského mesta Slovenskej republiky sieťou 5G do 31.12.2025, 90 % obyvateľstva žijúceho mimo krajských miest sieťou 5G do 31.12.2027 (s použitím všetkých frekvencií) a 70 % obyvateľstva Slovenskej republiky sieťou 5G do 31.12.2027 (s frekvenciami z pásma 700 MHz).
 
Ak je na plnenie rozvojových kritérií a podmienok pokrytia využívané zdieľanie siete, zdieľaná sieť sa započíta do plnenia rozvojových kritérií a podmienok pokrytia všetkých príslušných účastníkov zdieľania siete, ak sú v týchto sieťach použité frekvencie pridelené všetkým operátorom, ktorí sa na zdieľaní podieľajú.
 
Úplne znenie povolení je dostupné na webe RÚ.

Nezabudnite do 15.1.2021 zaplatiť za právo používať frekvencie

peniaze2
13.01.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje subjekty, ktoré majú pridelené frekvencie, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 15.1.2021 zaplatili úhradu za právo používať frekvencie. Výška úhrady a ďalšie potrebné informácie sú uvedené v povolení. Frekvencie majú pridelené okrem telekomunikačných operátorov napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky...
     Ak držiteľ povolenia nezaplatí úhradu za frekvencie, tak RÚ podľa zákona o elektronických komunikáciách zruší povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu. RÚ potom nebude môcť takémuto subjektu tri roky vydať povolenie na používanie frekvencií.

Regulácii budú podliehať už len dva veľkoobchodné trhy

Regulácia2
04.01.2021, Tlačová správa
Dňa 29.12.2020 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/2245 zo dňa 18. decembra 2020 o relevantných trhoch produktov a služieb v sektore elektronických komunikácií, ktoré môžu podliehať regulácii ex ante, t. j. regulácii, ktorú vykonáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad).Podľa tohto Odporúčania majú na území Európskej únie podliehať regulácii dva trhy:

Trh 1: Veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení
Trh 2: Veľkoobchodná vyhradená kapacita.

Z doteraz platného Odporúčania Európskej komisie 2014/710/EÚ tak boli vypustené tri trhy:

Trh 1: Veľkoobchodné služby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení
Trh 2: Veľkoobchodné služby ukončenia hlasového volania v individuálnych mobilných sieťach
Trh 3b: Veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení pre výrobky určené na hromadný trh.

Na týchto troch trhoch Regulačný úrad najskôr vykoná tzv. test troch kritérií a v prípade, že nebude splnené ktorékoľvek z kritérií, takýto trh v Slovenskej republike nebude podliehať regulácii.

Nové Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/2245 je dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32020H2245&qid=1609754186019

Predvianočné uzatváranie zmlúv s operátormi prináša riziká

zmluva
07.12.2020, Tlačová správa
Blížia sa vianočné sviatky a zároveň aj mnohým občanom končí zmluvná viazanosť u telekomunikačného operátora. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje, že miera budúcej spokojnosti užívateľov služieb vo veľkej miere záleží od zodpovednosti ich prístupu. Pokiaľ záujemcov o služby niektorá z ponúk osloví, tak by sa mali dôkladne oboznámiť so všetkými podmienkami.
 
Naše odporúčania
 
1) Nekonajte pod tlakom. Ak nemáte dostatok času, uzavretie zmluvy radšej odložte.
2) Zmluvu, všeobecné podmienky a cenník si dôkladne preštudujte, podmienky sú dostupné aj na internetových stránkach operátorov.
3) Dôkladne si zvážte výhody a nevýhody zmluvnej viazanosti a prípadný súhlas s riešením sporov pomocou rozhodcovského súdu.
4) Vyjasnite si to, čo vám je nejasné ešte pred uzavretím zmluvy.
5) V prípade absencie potrebných znalostí si nechajte nezávisle poradiť.

 
Pokiaľ záujemcov o služby niektorá z ponúk osloví, tak by sa mali dôkladne oboznámiť so všetkými podmienkami. RÚ neodporúča spoliehať sa len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získajú napr. rozhovorom so známymi alebo s predajcami služieb. Takto získané informácie nemusia byť úplné a obvykle obsahujú len hlavné výhody služby. Pred uzavretím zmluvy je potrebné oboznámiť sa s jej podmienkami. RÚ upozorňuje, že operátor môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy.
 
Operátori obvykle ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity, ktoré sa môžu meniť dĺžkou viazanosti. Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených. Ak bude účastník chcieť ukončiť zmluvný vzťah skôr, aj napriek zmluvnej viazanosti, bude to spojené so zmluvnou pokutou.
 
V prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku a mimo prevádzkových priestorov operátora je možné od zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní. Nemenej dôležité je uvážiť výhody aj nevýhody riešenia sporov pomocou rozhodcovského súdu. Zmluva má písomnú formu, ale meniť ju je možné aj inou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. Prípadné nejasnosti si je potrebné vysvetliť pred uzavretím zmluvy.
 
Ak záujemca napr. o službu pripojenia k internetu nemá dostatok potrebných znalostí na posúdenie parametrov služby, tak by si mal nechať poradiť niekým nezávislým. Predíde tak možnému sklamaniu a nedorozumeniam s operátorom. Neskoršie tvrdenia užívateľa, že o niečom nevedel alebo s niečím nesúhlasil operátor zrejme nebude brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by využil svoje zákonné právo neuzavrieť zmluvu. Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami a že s nimi súhlasia.

Mobilní operátori si vysúťažili frekvencie pre 5G

anteny-5
23.11.2020, Tlačová správa
Dnes (23.11.2020) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („Regulačný úrad“) ukončil elektronickú aukciu na prideľovanie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz, a zostatku frekvencií z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz s týmito výsledkami:

Vo frekvenčnom pásme 700 MHz (5G) získala:
  • spoločnosť Orange Slovensko, a.s. blok s veľkosťou 2 x 10 MHz (Aukčný blok 2 x A) (723 – 733 MHz / 778 – 788 MHz)
  • spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. blok s veľkosťou 2 x 10 MHz (Aukčný blok 2 x A) (703 – 713 MHz / 758 – 768 MHz)
  • spoločnosť Slovak Telekom blok s veľkosťou 2 x 10 MHz Aukčný blok (2 x A)(713 – 723 MHz / 768 – 778 MHz)
Vo frekvenčnom pásme 900 MHz získala blok s veľkosťou 2 x 4,2 MHz (Aukčný blok B) spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o.

Vo frekvenčnom pásme 1800 MHz získala:
  • spoločnosť O2 Slovakia blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (Aukčný blok C3) (1776,1 - 1779,1 MHz / 1871,1 – 1874,1 MHz)
  • spoločnosť Slovak Telekom blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (Aukčný blok C1) (1710,0 – 1710,1 MHz / 1805,0 – 1805,1 MHz a 1782,1 – 1785,0 MHz / 1877,1 – 1880,0 MHz)
  • spoločnosť SWAN Mobile, a.s. blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (Aukčný blok C2) (1779,1 – 1782,1 MHz / 1874,1 – 1877,1 MHz)
Vo výberovom konaní boli pridelené všetky ponúkané frekvenčné bloky.

     „Výsledky výberového konania a prejavený záujem o dražené frekvencie potvrdzujú, že podmienky, ako aj samotný proces výberového konania boli nastavené správne. Tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že v priebehu výberového konania, t.j. kvalifikačnej, aukčnej a priraďovacej fáze elektronickej aukcie sa nevyskytli žiadne problémy a celý proces prebehol úspešne. Čiastka, ktorú získal štát za ponúkané frekvencie takto naplnila naše očakávania“, uviedol predseda úradu Ivan Marták.
     Predané frekvencie z pohľadu úradu zohrajú dôležitú úlohu pri budúcom budovaní nových 5G sietí, ako aj ďalšom technologickom rozvoji a inovácií mobilných komunikácií v Slovenskej republike.
     Celková suma, ktorú štát získal za ponúkané frekvencie je vo výške 100 229 000 Eur.
Informácie o výsledkoch výberového konania nájdete na webe.

Občania umožnite operátorom prístup k infraštruktúre

monter
26.10.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v súvislosti s druhou vlnou šírenia ochorenia COVID-19 apeluje na majiteľov a správcov nehnuteľností, aby vychádzali v ústrety telekomunikačným operátorom a umožnili im najmä v prípadoch opráv porúch a údržby sietí prístup k ich infraštruktúre. Povinnosť umožniť prístup vyplýva zo zákona o elektronických komunikáciách. V prípade neumožnenia prístupu hrozí, že v prípade poruchy alebo nízkej kapacity siete sa občania nebudú môcť dostať k dôležitým informáciám, nedovolajú sa pomoci, nebudú môcť komunikovať so svojou rodinou a nebudú môcť pracovať alebo vzdelávať sa z domu.
     Telekomunikační operátori si musia plniť svoje zákonné povinnosti, pričom v súčasnej situácii zaznamenávajú nárast prevádzky v ich sieťach, lebo zabezpečujú často hlavné alebo jediné spojenie s okolitým svetom v čase, keď z dôvodu zamedzenia šírenia COVID-19 je potrebné ostať doma. Vyskytli sa prípady, že majitelia a správcovia nechceli vpustiť telekomunikačných operátorov do budovy alebo na pozemok aj napriek tomu, že používajú ochranné prostriedky na zamedzenie šírenia COVID-19. Toto spôsobuje problémy telekomunikačným operátorom, negatívne ovplyvňuje riadne fungovaniu štátu a v konečnom dôsledku spôsobuje problémy všetkým občanom.
     RÚ pre telekomunikačných operátorov vypracoval „Stanovisko RÚ k problematike zabezpečenia plnenia úloh podnikov podľa § 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v čase núdzového stavu v súvislosti s COVID-19“, ktoré má úlohu uľahčiť komunikáciu a predísť nedorozumeniam  operátorov so správcami nehnuteľností pri uplatňovaní ich práva prístupu k infraštruktúre.
 

Nový predseda RÚ sa ujal funkcie

predseda
21.09.2020, Tlačová správa
Ing. Ivan Marták, pri príležitosti ujatia sa funkcie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), poďakoval svojmu predchodcovi Ing. Vladimírovi Kešjarovi za jeho prácu a ocenil dlhoročnú spoluprácu s ním. Medzi hlavné priority nového predsedu patrí implementácia nového Európskeho kódexu elektronických komunikácií (EECC) do zákona a každodennej praxe, sprístupnenie všetkých 5G frekvencií (t. j. 1500 MHz, 3500 MHz, 3700 MHz a 26 GHz) do prvého polroka 2022 a udržať konkurenčné prostredie s minimálne štyrmi mobilnými sieťovými operátormi. Nový predseda plánuje podporovať pokles maloobchodných cien mobilných služieb pod úroveň PPP váženého priemeru EÚ.
     Na kvalitné plnenie úloh je potrebné udržať kvalitných odborníkov a získať kompetentných expertov. Bez kompetentných expertov sa kvalitná regulácia robiť nedá. V tejto súvislosti je potrebné zvýšiť výdavky na mzdy, ktoré sú cca na úrovni 60% platov telekomunikačných operátorov. Ďalej by RÚ potreboval na obdobie najbližších 3-5 rokov zdvihnúť investičné prostriedky aspoň o 1 mil. eur ročne na výraznú modernizáciu výpočtovej techniky, meracích a monitorovacích zariadení, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Všetky tieto výdavky sú plne pokryté príjmami RÚ. Ďalej je potrebná plná materiálna, personálna aj finančná nezávislosť RÚ. V podmienkach Slovenskej republiky je skvelým príkladom fungovania nezávislého sektorového regulátora koncept použitý v prípade Národnej Banky Slovenska (NBS). Ako paralelu je v tomto prípade nevyhnutné uviesť, že obom regulátorom (NBS aj RÚ) je determinovaná ich nezávislosť priamo európskou legislatívou. Bližšie informácie sú dostupné v Koncepcii rozvoja a udržateľnosti RÚ, ktorú prezentoval nový predseda počas výberu kandidátov na predsedu RÚ.
     Dňa 16.09.2020 Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky zvolila Ing. Ivana Martáka za predsedu RÚ. RÚ získal v novom predsedovi skúseného manažéra a odborníka. Predseda RÚ absolvoval štúdium na elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a následne od roku 1990 pracoval na technických a manažérskych pozíciách v spoločnostiach Slovak Telekom, a. s. a Orange Slovensko, a. s. Situáciu na telekomunikačnom trhu a rovnako aj prácu RÚ dôverne pozná. Posledných osem mesiacov pred zvolením do funkcie predsedu pracoval v RÚ na pozícii vedúceho oddelenia stratégie a ďalších osemnásť rokov bol v kontakte s RÚ z pozície riaditeľa úseku stratégie, regulačných vzťahov a práva v Orange Slovensko, a. s.
     Predsedu RÚ na návrh vlády volí Národná rada Slovenskej republiky na šesťročné funkčné obdobie. Tá istá osoba môže byť predsedom RÚ maximálne dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda je štatutárnym orgánom RÚ, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť.

Odpočet odchádzajúceho predsedu RÚ

Kesjar
17.09.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pod vedením jeho odchádzajúceho predsedu Vladimíra Kešjara vytvoril podmienky pre vstup a udržanie sa štvrtého mobilného operátora na trhu a odstránil prekážku pri zmene telefónneho operátora, keď na základe jeho verejnej výzvy operátori prestali spoplatňovať prenos telefónneho čísla ku konkurencii. Vstup štvrtého operátora na trh spôsobil dátovú revolúciu. RÚ umožnil viacerým operátorom, aby mohli poskytovať služby prostredníctvom sietí LTE a neskôr aj prostredníctvom sietí 5G v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz. Slovenská republika, ako prvá krajina EÚ, kompletne pridelila frekvencie z týchto pásiem.
     RÚ ďalej úspešne vyriešil niekoľko vecí, ktoré trápili občanov, napr. otázku nechcených volaní na čísla so zvýšenou tarifou a následného šoku z vysokého účtu, keď pred spojením volania sa ozve hlasové upozornenie a telefonujúci môže hovor bezplatne ukončiť. Okrem toho umožnil bezplatné blokovanie volaní a krátkych správ na takéto čísla. Na základe skúseností zo snahy operátorov vykladať si svoje povinnosti v neprospech užívateľov služieb RÚ spresnil povinnosť operátorov poskytovať bez poplatku faktúru v papierovej alebo elektronickej forme podľa výberu účastníka a povinnosť operátorov pri každej podstatnej zmene zmluvy informovať účastníka o jeho práve odstúpiť od zmluvy bez sankcií, pokiaľ so zmenami nesúhlasí.
     RÚ myslel na to, aby sa občan dozvedel o možnostiach internetového pripojenia v jeho lokalite a v spolupráci s neziskovou organizáciou vytvoril potrebnú aplikáciu. Možnosti pevného internetového pripojenia pre domácnosť sú k dispozícii na webovej stránke www.porovnavacinternetu.sk, ktorá vyhľadá všetky dostupné ponuky na zadanej adrese. Keď už občan má internetové pripojenie, tak si môže jednoducho otestovať jeho kvalitu. Komplexné testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia umožňuje aplikácia MobilTest, ktorú spustil do prevádzky RÚ v spolupráci s rakúskou spoločnosťou. K aplikácii je k dispozícii aj webové rozhranie www.meracinternetu.sk, ktoré umožňuje testovanie pevného pripojenia a uľahčuje stiahnutie mobilnej aplikácie z internetových obchodov. Operátori, štátne orgány a ďalší záujemcovia si môžu stiahnuť anonymizované dáta s výsledkami meraní a následne ich podľa potreby vyhodnocovať. Toto prináša cennú spätnú väzbu aj pre operátorov a umožní mapovanie kvality internetového pripojenia v Slovenskej republike.
     Vladimír Kešjar vykonával funkciu predsedu RÚ nestranne a nezávisle. Pred nástupom do funkcie predsedu RÚ (v roku 2014) mal desaťročnú prax v oblasti elektronických komunikácií, z toho viac ako dve tretiny v riadiacej funkcii. Okrem toho má bohaté manažérske skúsenosti. Nespornou výhodou bolo, že prácu predchodcu RÚ a jeho zamestnancov dobre poznal. Pred nastúpením do funkcie predsedu bol v čase 24.5.2013 – 31.12.2013 podpredsedom Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), ktorý bol spolu s Poštovým regulačným úradom predchodcom regulačného úradu.

RÚ vykoná kontrolu používania frekvencií vo frekvenčnom pásme 60 GHz

antennas
09.09.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe ústnych „sťažností“ od lokálnych, regionálnych a celoslovenských operátorov skontroluje plnenie podmienok používania frekvencií v pásme 57 – 71 GHz. Od mája tohto roku je možné tieto frekvencie používať aj pre pevnú službu a pre pevné vonkajšie inštalácie (inštalácie mimo budovy) na princípe tzv. ľahkého licenčného režimu, kde je stanovená len podmienka registrácie a dodržania technických parametrov. Používatelia frekvencií, ktorí opomenuli niektorú z povinností majú poslednú možnosť veci napraviť.
     Frekvencie z frekvenčného pásma 57 – 71 GHz je možné používať pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom pre širokopásmové systémy na prenos dát (WAS/RLAN) a iných dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra. WAS/RLAN sú bezdrôtové systémy prístupu k miestnej rádiovej sieti (Wireless Access Systems/Radio Local Area Networks). Podmienky, za ktorých je možné frekvencie používať, sú upravené všeobecným povolením č. VPR – 01/2020. Používatelia frekvencií z frekvenčného úseku 57  - až 66 GHz (tzv. frekvenčné pásmo 60 GHz) t.j. prevádzkovateľ rádiových zariadení pevných vonkajších inštalácií typu bod – bod a bod – multibod majú uloženú povinnosť registrácie. Ak sa preukáže enormný záujem o používanie frekvenčného pásma 60 GHz, tak RÚ môže situáciu prehodnotiť a prípadne pristúpiť k prideľovaniu frekvencií individuálnym povolením.
     Za nedodržiavanie stanovených podmienok hrozí právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokuta od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Pri ukladaní pokuty RÚ prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.

Čo je potrebné vedieť pred zriadením autokina

autokino
30.06.2020, Tlačová správa
Na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) sa v poslednom období obrátilo viacero záujemcov, ktorí uvažujú o zriadení autokina. V prípade autokina diváci z pohodlia svojho auta sledujú film na plátne a zvuk si regulujú na svojom autorádiu.
     FM vysielač, ktorý sa v tomto prípade používa na distribúciu zvuku do autorádií, je možné prevádzkovať, resp. frekvenciu je možné používať len na základe povolenia od RÚ. Prideľovanie frekvencií pre účely prevádzky autokina nepodlieha výberovému konaniu o udelenie licencie, ktoré realizuje Rada pre vysielanie a retransmisiu. Záujemca musí doručiť RÚ úplnú žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na rozhlasové analógové pozemské vysielanie, ktorej súčasťou je aj požadovaná frekvencia. RÚ nevyhľadáva frekvencie pre účely prevádzky autokina. Záujemca si, podobne ako pri rozhlasovom analógovom FM vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. Pred samotným podaním žiadosti RÚ odporúča prekonzultovať s ním reálnu možnosť použitia záujemcom zvolenej frekvencie s ohľadom na existujúcich domácich a zahraničných používateľov frekvenčného pásma 87,5 - 108,0 MHz. Bližšie informácie sú dostupné na webe.

Elektronická aukcia sa oproti plánovanému termínu posúva

3G-4G-5G
18.06.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) informuje, že rozhodol o posunutí oznámeného plánovaného termínu konania elektronickej aukcie, ktorá bola naplánovaná na 22.6.2020 pre frekvenčné pásmo 1800 MHz a v nadväznosti na to aj pre frekvenčné pásma 700 a 900 MHz. Výberové konanie pokračuje. RÚ bude o novom termíne konania elektronickej aukcie včas informovať. Vzhľadom na ustanovenie § 33 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách bližšie informácie nie je možné poskytnúť.

Obnovenie poskytovania poštových služieb

pošta
22.04.2020, Tlačová správa
Na základe aktuálneho vývoja poskytovania poštových služieb počas mimoriadnej situácie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) dňom 23.04.2020 obnovuje rozsah štandardných otváracích hodín pre verejnosť na jednotlivých pobočkách Slovenskej pošty, a. s., s výnimkou zabezpečenia prestávok na nutnú dezinfekciu priestorov jednotlivých pôšt v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR. V sobotu a v nedeľu môžu byť prevádzky pôšt naďalej uzatvorené.
     V prípade nepredvídaného obmedzenia poskytovania poštových služieb z technických alebo prevádzkových dôvodov je Slovenská pošta, a. s., povinná informovať verejnosť výveskou o predpokladanom čase obmedzenia a oznámiť, ktorá najbližšia pošta je pre verejnosť dostupná.
     Ďalej sa s účinnosťou od 23.04.2020 zabezpečuje doručovanie poštových zásielok v štandardnom režime v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a. s.
     Zásielky vyžadujúce pri prevzatí podpis adresáta odporúča RÚ doručovať na verejnom priestranstve (pred bytovým domom alebo rodinným domom), pričom adresát musí byť vybavený ochranným rúškom alebo iným ochranným prostriedkom (napr. šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa), vlastným perom, nesmie byť v karanténe a musí sa dodržiavať primeraný odstup medzi doručovateľom a adresátom. Poštový doručovateľ nie je povinný ísť doručovať ku dverám bytu v bytovom dome, kontaktuje adresáta zazvonením na zvonček vo vchode do bytového domu. Poštový doručovateľ nie je povinný zásielku doručiť, ak adresát nie je vybavený ochranným rúškom alebo inými ochrannými prostriedkami (napr. šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa).
     Z týchto dôvodov žiada RÚ užívateľov poštových služieb o dodržiavanie stanovených pravidiel a porozumenie a ústretový prístup voči poštovým doručovateľom.
     Pre zásielky podané dňom 01.05.2020 sa obnovuje štandardná odberná lehota 18 kalendárnych dní v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a. s. V prípade nemožnosti dodania zásielky z dôvodu karanténnych opatrení, je potrebné vrátiť zásielky späť  s označením dôvodu „karanténa“, ak má o tom poskytovateľ univerzálnej služby vedomosť alebo v prípade adresátov v uzatvorených lokalitách z dôvodu karanténnych opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR.
     Naďalej aj po obnovení poskytovania poštových služieb v štandardnom režime je potrebné zabezpečiť prijaté bezpečnostné a hygienické podmienky na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, a to tak na jednotlivých pobočkách Slovenskej pošty, a. s., ako aj pre poštových doručovateľov.

Správa o stave sieťovej prevádzky počas krízy Covid-19

social-siete
17.04.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) ako národná regulačná autorita (NRA) a člen Orgánu európskych regulátorov elektronických komunikácií (BEREC) informuje o stave sieťovej prevádzky v Európskej únii (EÚ) počas krízy Covid-19. Počas krízy Covid-19 sa celková prevádzka v pevných a mobilných sieťach v členských štátoch EÚ zvýšila, ale nevyskytli sa žiadne závažné problémy s preťažením sietí.
     Aj keď v žiadnom členskom štáte EÚ neprišlo ku kolapsu, operátori v ôsmich štátoch EÚ zvýšili kapacitu svojej siete, aby sa dokázali vyrovnať s trvalým rastom sieťovej prevádzky. Dvanásť členských štátov EÚ vrátane Slovenska hlási, že v posledných týždňoch dochádza k stabilizácii sieťovej prevádzky. Naopak Slovinsko, Taliansko a Írsko pozorovali nárast prevádzky v sieťach. NRA v Taliansku (AGCOM) prijal prvý balík opatrení zameraných na riešenie nárastu spotreby služieb a prenosu v sieťach. NRA v Belgicku (BIPT) posudzoval súlad opatrení prijatých poskytovateľmi internetových služieb s Nariadením o sieťovej neutralite.
     V niektorých členských štátoch EÚ vrátane Slovenska časť operátorov urobilo opatrenia v prospech používateľov služieb, napr. dočasné zvýšenie objemu mobilných dát bez ďalších poplatkov, poskytovanie prémiového TV obsahu bez príplatku, distribúciu užitočných informácií rôznymi informačnými kanálmi a umožnenie vykonania on-line platby za poskytnuté služby.
     BEREC a Európska komisia (EK) vydali 19. marca 2020 spoločné vyhlásenie o tom, ako môžu telekomunikační operátori zvládnuť zvýšený dopyt po kapacite siete. BEREC pravidelne monitoruje situáciu v internetovom prenose v každom členskom štáte EÚ, aby bol schopný rýchlo reagovať na problémy s kapacitou sietí. NRA monitorujú situáciu a pravidelne zbierajú údaje od poskytovateľov internetových služieb a ostatných účastníkov trhu.
     BEREC a EK vyzvali občanov, aby zodpovedne využívali internet s nastaveniami, ktoré znižujú spotrebu dát. Poskytovateľov obsahu a aplikácií vyzvali, aby spolupracovali s poskytovateľmi telekomunikačných služieb a zvážili dočasné prispôsobenie priepustnosti streamovania videa. Niektorí z najväčších poskytovateľov obsahu, ako sú Netflix, YouTube, Amazon Prime a Facebook, zareagovali na situáciu a zaviedli v celej Európe opatrenia.

RÚ apeluje na občanov, aby umožnili operátorom prístup k infraštruktúre

tel-zamestnanec
19.03.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) apeluje na majiteľov a správcov budov, aby vychádzali v ústrety telekomunikačným operátorom a umožnili im najmä v prípadoch opráv porúch a údržby sietí prístup k ich infraštruktúre, ktorá sa nachádza v budovách. Táto povinnosť vyplýva zo zákona o elektronických komunikáciách. Telekomunikační operátori si musia plniť svoje povinnosti, pričom v súčasnej situácii zaznamenávajú nárast prevádzky v ich sieťach, lebo zabezpečujú často hlavné alebo jediné spojenie s okolitým svetom v čase, keď z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu je potrebné ostať doma. Vyskytli sa prípady, že majitelia a správcovia nechceli vpustiť telekomunikačných operátorov do budovy aj napriek tomu, že používajú ochranné prostriedky na zamedzenie šírenia koronavírusu. Toto spôsobuje problémy nielen operátorom, ale v konečnom dôsledku aj ich klientom.
     Zamestnanci RÚ ktorí vykonávajú štátny dohľad sú počas tejto situácie na celom území Slovenskej republiky v pohotovosti, monitorujú stav poskytovania elektronických komunikačných služieb a v prípade potreby sú pripravené zasiahnuť, napr. aj v prípadoch lokalizácie zdrojov rušenia sietí telekomunikačných operátorov. Pre prípad, ak by sa vyskytli prekážky ohrozujúce poskytovanie bezpečných, nepretržitých alebo kvalitných elektronických komunikačných služieb spôsobený súčasnou situáciou, RÚ zriadil operačný krízový štáb, ktorý je kontaktným miestom pre telekomunikačných operátorov.
     RÚ pozitívne vníma snahu telekomunikačných operátorov pomôcť občanom tým, že nespoplatňujú volania na čísla Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, príp. iným spôsobom vychádzajú v ústrety občanom alebo tak plánujú urobiť. Teraz pomoc telekomunikačných operátorov občania skutočne potrebujú a preto RÚ verí, že všetky ich ďalšie rozhodnutia budú v prospech všetkých občanov.

Zabezpečenie poskytovania poštových služieb z dôvodu šírenia COVID-19

pošta
19.03.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) po vyhlásení mimoriadnej situácie v Slovenskej republike z dôvodu šírenia COVID-19 pristúpil v súlade s § 16 zákona o poštových službách a na základe žiadosti Slovenskej pošty, a. s., k dočasnej úprave zabezpečenia doručovacej služby v osobitnom režime. RÚ žiada všetkých užívateľov poštových služieb o porozumenie a ústretový prístup voči poštovým doručovateľom ako aj priehradkovým zamestnancom na pobočkách. Zároveň občanom odporúča sledovať otváraciu dobu svojej pošty, keďže počas mimoriadnej situácie sa táto môže meniť.
     Obyčajné listové zásielky sa doručujú vhodením do domových listových schránok v súlade s platnými poštovými podmienkami. Doporučené zásielky okrem zásielok so službou „do vlastných rúk“, „dobierka“ a „doručenka“ sa doručujú vhodením do domových listových schránok, pričom Slovenská pošta, a. s., má povinnosť upozorňovať odosielateľov na túto skutočnosť pri podaji a vyznačiť do prevádzkových dokladov o dodaji vhodenie zásielky do schránky.  V prípade, ak to rozmery zásielky nedovoľujú,  zanechá doručovateľ v schránke oznámenie o uložení zásielky. Zásielky, ktoré vzhľadom na ich obsah, považujú odosielatelia za dôležitý a vyžadujúci podpis adresáta, odporúčame podávať so službou "do vlastných rúk". Oznámenia o uložení zásielok do vlastných rúk a so službami dobierka  a doručenka sa vhadzujú do domových listových schránok v súlade s platnými poštovými podmienkami.
     Pri poistených zásielkach sa vhadzujú oznámenia o uložení zásielok do domových listových schránok v súlade s platnými poštovými podmienkami. Balíkové zásielky na adresu sa doručujú  na verejnom priestranstve (pred bytovým domom alebo rodinným domom), pričom adresát musí byť vybavený ochranným rúškom a vlastným perom a nesmie byť v karanténe. V prípade pôšt zapojených do projektu ukladania nedoručených zásielok do BalíkoBOXov budú zásielky prednostne ukladané v BalíkoBOXe, o čom bude adresát informovaný.
     Odberná lehota zapísaných zásielok bude automaticky predĺžená bez výberu poplatkov adresátov o 14 kalendárnych dní  to znamená, že zásielky budú k dispozícii pre adresátov k vyzdvihnutiu počas 32 kalendárnych dní. Predĺženie odbernej lehoty zásielok o 14 kalendárnych dní sa nevzťahuje  na zásielky s obsahom živých zvierat, s obsahom vecí podliehajúcich rýchlej skaze, a zásielky, ktoré odosielateľ označil poznámkou dispozičných služieb „Neukladať“, „Uložiť ..... dní“.
     Poštové poukazy sa doručujú na odovzdacie miesto podľa adresy uvedenej  na poukaze; doručujú sa ako obyčajné listové zásielky, pričom došlé poštové poukazy na adresu a poštové poukazy na výplatu - dodaj určené na doručenie s peniazmi budú doručené bez peňazí.
     Táto úprava platí počas trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie. Cieľom týchto opatrení je minimalizovanie kontaktu poštových doručovateľov s adresátmi z dôvodu zamedzenia šírenia COVID-19 ako aj znižovanie koncentrácie užívateľov na jednotlivých pobočkách Slovenskej pošty, a. s. Aj s ohľadom na vývoj situácie, je možné predpokladať ďalšie úpravy poskytovania poštových  služieb aj v oblasti medzinárodných služieb.

Pracoviská RÚ sú pre verejnosť až do odvolania uzavreté

upozornenie
16.03.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v záujme ochrany zdravia jeho klientov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov uzavrel pre verejnosť všetky svoje pracoviská. Výnimkou je len pošta, ktorú prevezme zamestnanec chránený ochranným rúškom pri vstupe do objektu.

     Pokiaľ potrebujete komunikovať s RÚ, tak odporúčame komunikovať elektronicky alebo telefonicky. Kontakty sú dostupné na https://www.teleoff.gov.sk/kontakty/ Na pracoviskách sú k dispozícii len tí zamestnanci, ktorí plnia nevyhnutné a neodkladné pracovné úlohy súvisiace najmä s poskytovaním elektronických komunikačných sietí a služieb počas mimoriadnej situácie na Slovensku. Ostatní zamestnanci sú na dovolenke, OČR alebo pracujú z domu. RÚ, okrem už zrušených zahraničných pracovných ciest, zrušil aj všetky tuzemské pracovné cesty svojich zamestnancov. Výkon štátneho dohľadu sa obmedzil na nevyhnutné kontroly a riešenia prípadov rušenia dôležitej telekomunikačnej infraštruktúry.

     RÚ prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Preventívne opatrenia sa riadia pokynmi kompetentných autorít a sú platné až do odvolania. RÚ vopred ďakuje svojim klientom aj zamestnancom za pochopenie a dodržiavanie prijatých ochranných opatrení.

Preventívne opatrenia RÚ proti šíreniu ochorenia COVID-19

virus
10.03.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v záujme ochrany zdravia jeho klientov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Preventívne opatrenia sa riadia pokynmi kompetentných autorít. V rámci prijatých opatrení je napr. obmedzené prijímanie návštev v priestoroch RÚ, upravené sú pracovné hodiny podateľne, pozastavené sú skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a prijali sa ďalšie bezpečnostné a organizačné opatrenia. RÚ situáciu neustále sleduje. Preventívne opatrenia sú platné až do odvolania.
     Pokiaľ potrebujete komunikovať s RÚ, tak odporúčame komunikovať elektronicky alebo telefonicky. Ak to nie je nevyhnutné, tak návštevu RÚ odložte. RÚ obmedzil prijímanie návštev, pracovné hodiny podateľne pre verejnosť sú len v pondelok a stredu, pozastavuje konanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti. Vo vstupnej hale RÚ je zabezpečená častejšia dezinfekcia priestorov, vrátene dezinfekcie kľučiek a vypínačov. RÚ s okamžitou platnosťou zrušil všetky zahraničné pracovné cesty svojich zamestnancov, školenia, kurzy a ďalšie spoločné aktivity na úrade. Na výkon štátneho dohľadu sa vzťahujú primerané bezpečnostné a hygienické opatrenia.
     RÚ vopred ďakuje svojim klientom aj zamestnancom za pochopenie a dodržiavanie prijatých ochranných opatrení.

Nezabudnite do 15.1.2020 zaplatiť za právo používať frekvencie

peniaze
09.01.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje subjekty, ktoré majú pridelené frekvencie, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 15.1.2020 zaplatili úhradu za právo používať frekvencie. Výška úhrady a ďalšie potrebné informácie sú uvedené v povolení. Frekvencie majú pridelené okrem telekomunikačných operátorov napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky...
     Ak držiteľ povolenia nezaplatí úhradu za frekvencie, tak RÚ podľa zákona o elektronických komunikáciách zruší povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu. RÚ potom nebude môcť takémuto subjektu tri roky vydať povolenie na používanie frekvencií.

Obyvatelia Slovenska vygenerovali 5,15 miliardy minút hovorov

mobil
28.10.2019, Tlačová správa
     V prvom polroku 2019 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,15 miliardy minút hovorov. Z toho 53% minút vygenerovaných minút hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 40% skončilo v iných mobilných sieťach, 3% minút boli medzinárodné volania a 4% minút tvorili volania na slovenské pevné siete. Obyvatelia Slovenska v rovnakom období rozoslali 1,38 miliardy SMS správ a 45,6 milióna MMS správ. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V prvom polroku 2019 bolo na Slovensku cca 7,68 milióna SIM kariet. Z uvedeného počtu bolo cca 6,08 mil. aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Z toho aktívnych SIM kariet (post-paid) bolo 4,13 mil. a aktívnych predplatených SIM kariet (pre-paid) bolo 1,96 mil. Cca 707,5 tis. aktívnych SIM kariet slúžilo na iné účely, ako je poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Na M2M (Machine-to-Machine) bolo použitých 896,4 tis. aktívnych SIM kariet.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »