Tlačové správy

RÚ si obstaráva realizátora elektronických aukcií

18.09.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si obstaráva skúseného realizátora elektronických aukcií na pridelenie frekvencií vo frekvenčných pásmach 1 800 MHz a 3 500 MHz za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb na celoplošnej úrovni. O frekvencie v týchto pásmach majú záujem mobilní operátori, resp. poskytovatelia širokopásmového prístupu k internetu. Budúci realizátor aukcií musí mať za sebou aspoň jednu ukončenú dodávku služieb, ktorá sa týka poskytovania služieb elektronickej aukcie vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction) alebo SMRA (Simultaneous Multi-Round Ascending). Lehota na predkladanie ponúk uplynie 20.10.2014 o 10:00 h.
     Realizátor aukcií pripraví pre RÚ aukčný poriadok, zabezpečí elektronickú aukčnú platformu pre vykonanie aukcie, vykoná školenia účastníkov aukcie a zástupcov RÚ, zrealizuje aukcie a zostaví správy o ich výsledkoch. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
     Víťaz – budúci realizátor elektronických aukcií vzíde z elektronickej aukcie cez systém „AukciaAs“, v ktorej sa zúčastnia uchádzači, ktorých ponuka splnila podmienky účasti. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH. Po úvodnom vyhodnotení ponúk sa uskutoční elektronická aukcia, v ktorej budú mať uchádzači možnosť predkladať nové ceny za predmet zákazky upravené smerom nadol. Víťaznou ponukou sa stane ponuka, ktorá na základe umiestnenia v elektronickej aukcii bude vyhodnotená ako najlacnejšia. Záujemcovia nájdu viac informácií v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo publikované vo Vestníku verejného obstarávania.
     RÚ pripravuje výberové konania na pridelenie frekvencií v pásmach 1 800 MHz a 3 500 MHz. Dôvodom prípravy je uvoľnenie doteraz používaných frekvencií, resp. skončenie platnosti povolení. V minulom roku pôvodní držitelia povolení uvoľnili 2 x 8,8 MHz spojitého frekvenčného spektra v pásme 1 800 MHz a v auguste 2015 sa skončí platnosť dvoch povolení pásme 3 500 MHz, každé s prídelom 2 x 14 MHz, určených pre pevné prístupové siete.

Prídavné zariadenia k mobilu môžu spôsobiť rušenie

16.09.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že prídavné zariadenie k mobilnému telefónu – goTenna, ktoré má zabezpečiť spojenie medzi dvoma účastníkmi aj v miestach bez signálu mobilného operátora, je určené pre americký trh a v Slovenskej republike by mohlo spôsobiť rušenie zariadení mestskej polície, železníc a obranných systémov. Za používanie týchto zariadení bez povolenia hrozí pokuta až do výšky 300 tis. eur.
     Zariadenia goTenna ešte len majú prísť na americký trh, ale o ich funkcii už informovali aj niektoré slovenské médiá. Zariadenie sa podľa publikovaných informácií spáruje s mobilným telefónom cez Bluetooth a umožňuje posielať správy inému užívateľovi, ktorý má takéto zariadenie. RÚ na základe publikovaných informácií zisťoval podrobnosti o zariadeniach. Tieto zariadenia budú pracovať v pásme 151 – 154 MHz s výkonom 2 W. Na území Slovenskej republiky môžu byť v tomto pásme používané len zariadenia, ktoré majú individuálne povolenie od RÚ. Za používanie zariadení bez povolenia hrozí právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom pokuta až do výšky 300 tis. EUR. Fyzickým osobám hrozí pokuta až do výšky tisíc eur. Navyše toto frekvenčné pásmo využívajú komunikačné zariadenia mestskej polície, železníc a obranných systémov, ktoré by mohli byť rušené zariadeniami goTenna.

RÚ začal proces regulácie poplatku za prenesenie čísla

03.09.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) začal proces určenia maximálnej výšky priamych platieb účastníkov za služby spojené s prenosom čísla. RÚ 2.9.2014 zverejnil na konzultačnom mieste, ktoré spravuje na svojom webovom sídle, verejnú konzultáciu k návrhu rozhodnutia o regulácii cien. Urobiť verejnú konzultáciu pred vydaním regulačného rozhodnutia je povinnosť stanovená zákonom. RÚ v navrhovanom znení rozhodnutia ukladá všetkým operátorom povinnosť požadovať od účastníka za služby spojené s prenosom čísla priamu platbu v maximálnej výške 0,- EUR. Táto povinnosť bude platiť v prípade prenosu čísla v mobilnej aj v pevnej verejnej sieti. V praxi to znamená, že účastníci pri prechode k inému operátorovi už nebudú platiť poplatok za prenesenie čísla. Proti tomuto rozhodnutiu nebude možné podať opravný prostriedok. Príspevky do verejnej konzultácie je možné zasielať písomne alebo elektronicky do 30 dní.
     Už dnes vás nespoplatní takmer žiadny telefónny operátor, od ktorého si prenášate svoje číslo. Z trinástich telefónnych operátorov občanov spoplatnia pri odchode ku konkurencii len dvaja. Pri prenesení čísla do inej mobilnej siete účastníkov nespoplatňuje ani nespoplatňoval O2 Slovensko. Štvrtý mobilný operátor SWAN v rámci svojho zákaznícky orientovaného prístupu neplánuje poplatky za prenesenie čísla vôbec zaviesť. Orange Slovensko sa verejne zaviazal, že doteraz vyberané poplatky v mobilnej a v pevnej sieti zruší najneskôr do 1.1.2015.
     RÚ, ktorý bol 1.1.2014 zriadený zákonom, v minulosti oznámil, že pripravuje kroky v prospech občanov – užívateľov telefónnej služby, t.j. reguláciu maloobchodných poplatkov za prenesenie čísla. Zároveň vysvetlil, že paralelne s prípravou regulácie presviedča operátorov, aby si vzali príklad zo zahraničia, urobili krok v prospech užívateľov služieb a ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla. Predseda RÚ sa v polovici apríla v Bruseli stretol s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) a požiadal EK o konzultáciu o prenositeľnosti čísla, nakoľko v tom čase slovenskí operátori vyžadovali od účastníkov poplatok za prenesenie čísla. Zástupcovia EK uviedli, že rokovania s operátormi boli vo viacerých krajinách úspešné a operátori ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov a ponúkajú prenesenie čísla v rámci konkurenčnej výhody. Na začiatku júna RÚ zverejnil vo svojom vestníku a na internete otvorenú verejnú výzvu telefónnym operátorom na vydanie verejného prísľubu o nepožadovaní priamej platby od účastníkov za prenesenie telefónneho čísla.

Pozor na diaľkové uzamykanie vozidiel a garáží

26.08.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje motoristickú verejnosť na opakujúce sa prípady rušenia diaľkového uzamykania motorových vozidiel a garážových brán. Rušenie obvykle spôsobujú iné zariadenia, ktoré majú poruchu. V dôsledku rušenia ostávajú motorové vozidlo alebo garážová brána neuzamknuté. RÚ preto odporúča vždy pred odchodom od garáže alebo od vozidla presvedčiť sa, či je skutočne uzamknuté a predísť tým odcudzeniu vecí v nezabezpečenom vozidle alebo garáži. V prípade odcudzenia vecí z neuzavretého vozidla alebo garáže navyše hrozí, že poisťovňa zníži poistné plnenie alebo odmietne plniť.
     Ovládače na diaľkové uzamykanie motorových vozidiel a garážových brán sú vysielacie zariadenia malého výkonu. Občania RÚ nahlásili viacero prípadov, keď nemohli diaľkovým ovládaním uzamknúť svoje motorové vozidlo alebo garáž. Rušenie obvykle spôsobovali zariadenia, ktoré mali poruchu. V Bratislave na parkovisku pred obchodným domom nemohli vodiči diaľkovo uzamknúť svoje motorové vozidlá v dôsledku rušenia, ktoré spôsobovalo zariadenie na prenos dát umiestnené v obchodnom dome, ktoré malo poruchu. V Žiline bol zaznamenaný prípad, keď rušenie diaľkového otvárania závory spôsoboval napájací zdroj. V inom prípade rušenie spôsoboval pokazený autoalarm neďaleko zaparkovaného motorového vozidla. Zdrojom rušenia v ďalších prípadoch bol napr. termostat bytového kotla alebo tlačiareň k osobnému počítaču. RÚ upozorňuje aj na úmyselné rušenie týchto zariadení kriminálnymi skupinami, ktorých cieľom sú cenné veci v nezabezpečených vozidlách, resp. aj priamo motorové vozidlá.

     Pred tým, ako sa rozhodnete nahlásiť rušenie, tak si prosíme skontrolujte stav batérií v ovládačoch a až potom volajte. RÚ nevykonáva servis zariadení. Ďakujeme za porozumenie.

Regulované veľkoobchodné ceny klesnú

21.08.2014, Tlačová správa

     Regulované veľkoobchodné ceny, ktoré spoločnosť Slovak Telekom (ST) účtuje svojej konkurencii klesnú. Cena zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ST klesne o 4,5%, ceny za zriadenie a za používanie ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s klesnú o 6,4%, resp. o 13,6%. Klesnú aj ceny za služby kolokácie na veľkoobchodných trhoch č. 4, 5 a 6. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe uskutočneného overenia výpočtov konštatuje, že regulované ceny vypočítané spoločnosťou ST obsahujú iba náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie služieb. Zníženie veľkoobchodných cien je dobrou správou pre rozvoj konkurencie.
     RÚ schválil cenu vypočítanú spoločnosťou ST vo výške 0,003454 EUR ako maximálnu a symetrickú cenu za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ST bez ohľadu na typ a úroveň prevádzky. Spoločnosť ST je povinná schválenú cenu účtovať odo dňa 1. septembra 2014. RÚ 30.07.2014 schválil cenu za zriadenie prístupu k ukončovacím častiam prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s vo výške 746,62 EUR a cenu za používanie ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s vo výške 44,71 EUR ako maximálnu cenu. Spoločnosť ST je povinná schválenú cenu účtovať po uplynutí šesťdesiatich dní od doručenia potvrdenia RÚ. RÚ publikoval plné znenia oznámení o schválení cien vo svojom vestníku a na internete.
     RÚ v minulosti uložil ST povinnosť cenovej regulácie a rozhodnutiami určil metódu kalkulácie cien. ST je povinná vypočítať ceny podľa stanovenej metodiky a predložiť ich výpočet RÚ, ktorý ho overí a ceny schváli alebo ich upraví.

Operátori prestávajú spoplatňovať prenesenie čísla aj bez regulácie

14.08.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pozitívne hodnotí fakt, že sa telefónni operátori rozhodli vyjsť v ústrety občanom a bez potreby regulácie prestávajú spoplatňovať účastníkov za prenesenie čísla. Slovenská republika sa týmto môže pripojiť k ďalším vyspelým krajinám Európskej únie, kde si občania bez potreby regulácie môžu preniesť svoje telefónne číslo bezplatne. V súčasnosti z trinástich telefónnych operátorov občanov spoplatnia pri odchode ku konkurencii len dvaja, ale najväčší mobilný operátor – Orange Slovensko sa verejným prísľubom zaviazal, že najneskôr 1.1.2015 ich prestane spoplatňovať v mobilných aj v pevných sieťach. Najväčší poskytovateľ telefónnej služby prostredníctvom pevnej siete sa podľa otvorenej verejnej výzvy RÚ môže k tomuto kroku zaviazať do konca augusta.
     Nikto zo štyroch mobilných operátorov nespoplatňuje účastníkov za prenesenie čísla do ich siete. Pri prenesení čísla do inej mobilnej siete účastníkov nespoplatňuje ani nespoplatňoval O2 Slovensko. Štvrtý mobilný operátor SWAN v rámci svojho zákaznícky orientovaného prístupu neplánuje poplatky za prenesenie čísla vôbec zaviesť. Orange Slovensko sa verejne zaviazal, že doteraz vyberané poplatky v mobilnej a v pevnej sieti zruší najneskôr do 1.1.2015.
     RÚ, ktorý bol 1.1.2014 zriadený zákonom, v minulosti oznámil, že pripravuje kroky v prospech občanov – užívateľov telefónnej služby, t.j. reguláciu maloobchodných poplatkov za prenesenie čísla. Zároveň vysvetlil, že paralelne s prípravou regulácie presviedča operátorov, aby si vzali príklad zo zahraničia, urobili krok v prospech užívateľov služieb a ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla. Predseda RÚ sa v polovici apríla v Bruseli stretol s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) a požiadal EK o konzultáciu o prenositeľnosti čísla, nakoľko v tom čase slovenskí operátori vyžadovali od účastníkov poplatok za prenesenie čísla. Zástupcovia EK uviedli, že rokovania s operátormi boli vo viacerých krajinách úspešné a operátori ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov a ponúkajú prenesenie čísla v rámci konkurenčnej výhody. Na začiatku júna RÚ zverejnil vo svojom vestníku a na internete otvorenú verejnú výzvu telefónnym operátorom na vydanie verejného prísľubu o nepožadovaní priamej platby od účastníkov za prenesenie telefónneho čísla. Operátori na výzvu zareagovali pozitívne.

RÚ pripravuje výberové konania na frekvencie

14.08.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pripravuje výberové konania na pridelenie frekvencií v pásmach 1 800 MHz a 3 500 MHz. Dôvodom prípravy je uvoľnenie doteraz používaných frekvencií, resp. skončenie platnosti povolení. V minulom roku pôvodní držitelia povolení uvoľnili 2 x 8,8 MHz spojitého frekvenčného spektra v pásme 1 800 MHz a v auguste 2015 sa skončí platnosť dvoch povolení pásme 3 500 MHz, každé s prídelom 2 x 14 MHz, určených pre pevné prístupové siete. RÚ v súvislosti s pripravovanými výberovými konaniami otvoril na konzultačnom mieste, ktoré spravuje na svojom webovom sídle, verejné konzultácie. Príspevky do verejnej konzultácie je možné zasielať písomne alebo elektronicky do 12.9.2014.
     Frekvencie z frekvenčného úseku 1776,1 - 1784,9 / 1871,1 - 1879,9 MHz boli v minulosti používané modulačnými linkami na prenos TV a rozhlasového signálu zo štúdia do vysielača. Z toho dôvodu v roku 2013 neboli zaradené do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Úrad v roku 2013 úspešne ukončil rokovania s držiteľmi týchto frekvencií o uvoľnení a z toho dôvodu plánuje ich pridelenie v pripravovanom výberovom konaní.
RÚ pripravuje zmenu prílohy k Plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 3400 – 3600 MHz a vyhlásenie výberového konania na pridelenie frekvencií z tohto frekvenčného pásma. Frekvencie z uvedeného pásma sú využívané na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb a v Slovenskej republike sú pridelené trom telekomunikačným operátorom – Slovanet, a.s., SWAN, a.s. a GTS Slovakia, s.r.o. Spoločnostiam GTS Slovakia, s.r.o. a SWAN, a.s. skončí platnosť individuálneho povolenia v auguste 2015 (18.8.2015 a 3.8.2015), čím sa stanú ich súčasné prídely voľné. RÚ zvažuje viacero alternatív na prerozdelenie predmetného frekvenčného pásma.
     RÚ pripravuje tieto výberové konania na frekvencie v súlade s podporou dostupnosti širokopásmových prístupových sietí a služieb vysokorýchlostného prístupu, ktorý schválila vláda SR vo svojom uznesení č. 136/2011 – Národná stratégia pre širokopásmový prístup v SR. Materiály predkladané do konzultácií, ktoré obsahujú bližšie informácie, návrhy možných riešení a otázky pre odbornú verejnosť sú publikované na konzultačnom mieste RÚ.

Zlepšenie pokrytia signálom druhého a verejnoprávneho multiplexu

11.08.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil dva dokrývače pre verejnoprávny multiplex a jeden vysielač s jedným dokrývačom pre druhý multiplex. Povolené dokrývače: Zázrivá K32 s výkonom 30,9 W a Spišská Stará Ves K26 s výkonom 52,27 W budú slúžiť pre dokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom verejnoprávneho multiplexu. Povolený dokrývač Turňa nad Bodvou K27 s výkonom 50,2 W a vysielač Rimavská Sobota - Paláska K27 s výkonom 4 000 W budú súčasťou druhého multiplexu. Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. Povolenia nadobudli právoplatnosť 8.8.2014.

RÚ dal detským domovom a obecným úradom autá

07.08.2014, Tlačová správa

     Štyri detské domovy a dva obecné úrady ušetrili na výdavkoch a bezplatne získali od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) staršie osobné motorové vozidlá, ktoré im umožnia efektívne plniť úlohy. Detský domov Pastelka vo Vidinej, Detský domov Nižná Kamenica v Bidovciach, Detský domov Nové Mesto nad Váhom, Detský domov Holíč, Obecný úrad Orechová a Obecný úrad Krčava získali každý jedno pojazdné osobné motorové vozidlo so sadou sezónneho prezutia na diskoch a s ďalšou výbavou. RÚ v minulosti tieto motorové vozidlá používal pri kontrolách telekomunikačných operátorov a pri plnení ďalších služobných úloh, ale potom, ako sa stali prebytočnými ich ponúkol záujemcom. RÚ týmto nadviazal na činnosť svojho predchodcu - Telekomunikačného úradu SR, ktorý pravidelne bezplatne prevádzal svoj prebytočný majetok napr. funkčnú výpočtovú techniku školám a občianskym združeniam vykonávajúcim verejnoprospešnú činnosť.

RÚ si meria sily s operátormi aj na športovom poli

10.07.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) sa stretáva s telekomunikačnými operátormi nielen počas regulácie, ale aj na športovom poli. Príkladom takéhoto športového merania síl v duchu fair play bol priateľský futbalový zápas medzi RÚ a Asociáciou lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI). Obe mužstvá sa inšpirovali prebiehajúcim svetovým šampionátom a po množstve šancí na jednej aj druhej strane RÚ napokon zvíťazil s najtesnejším rozdielom 1:0. Ďalším príkladom športového merania síl s telekomunikačnými operátormi bol štafetový beh počas Bratislavského maratónu. Rekreační bežci RÚ sa v tvrdej konkurencii nestratili, keď predstihli niekoľko štafiet operátorov a ďalším štafetám v cieli zagratulovali k výbornému športovému výkonu.
     Nie vždy je to len športové meranie síl, ale v mnohých prípadoch je to aj o prekonaní samých seba. Svoje by o tom mohli povedať dvaja vytrvalci RÚ, ktorí sa opakovane zúčastnili diaľkového turistického pochodu na 100 km Trnavská stovka a amatérsky cyklista RÚ, ktorý sa pravidelne zúčastňuje otvorených cyklistických pretekov doma i v zahraničí. V iných prípadoch je to o spojení športového výkonu, nadviazaní nových priateľstiev a pomoci znevýhodneným športovcom. Päť rekreačných bežcov RÚ podalo pomocnú ruku mladým zrakovo postihnutým športovcom zo Základných internátnych škôl pre slabozraké a nevidiace deti v Levoči a Bratislave podporovaných Lions Club Bratislava Istropolis. Počas 67. ročníka Národného behu Devín – Bratislava sa ako dobrovoľníci postarali o to, aby títo zrakovo postihnutí športovci bezpečne zabehli trať v rámci behu Malý Devín. Mladí športovci z Levoče napriek zdravotnému hendikepu držali krok so svojimi rovesníkmi a skončili na treťom mieste v súťaži škôl. Ich optimizmus, plány do života a snaha niečo dosiahnuť sú pre nás inšpiráciou.

Nespoplatňovanie prenesenia čísla riešime ako vyspelé krajiny

26.06.2014, Tlačová správa

     Bezplatné prenesenie telefónneho čísla pre občanov, pokrývanie diaľnic a rýchlostných ciest signálom mobilných sietí, zdieľanie sietí, sieťová neutralita a ďalšie aktuálne témy regulácie v oblasti elektronických komunikácií boli témami stretnutia predstaviteľov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) s pánom Göranom Marbym. Slovensko v poslednom období rieši viaceré otázky regulácie podobne ako vo Švédsku a v ďalších vyspelých krajinách. Pán Göran Marby, predseda predsedníctva Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a generálny riaditeľ švédskej Národnej poštovej a telekomunikačnej agentúry (PTS) navštívil RÚ na základe pozvania predsedu RÚ Vladimíra Kešjara.
     Vo Švédsku a v ďalších vyspelých krajinách operátori nepožadujú od účastníkov poplatok za prenesenie čísla. Predseda BEREC skonštatoval, že operátori sa snažia dohodnúť, vyjsť v ústrety užívateľom služieb aj regulačnému úradu a vyhnúť sa tým regulácii. Na Slovensku sa v poslednom období postupuje podobne, keď bez potreby regulácie z trinástich telefónnych operátorov už len dvaja požadujú poplatok za prenesenie čísla do siete konkurenčného operátora. Celospoločenským očakávaním je, že aj títo operátori v najbližšom období prestanú požadovať tento poplatok. Bezpečné a rýchlejšie cestovanie pre občanov - motoristov je možné dosiahnuť využitím inteligentných dopravných systémov (ITS), ktoré ku svojej činnosti potrebujú elektronické komunikačné siete. Predseda RÚ informoval hosťa, že na základe zhody zainteresovaných sa v súčasnosti kreuje pracovná skupina zložená zo špecialistov RÚ, Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. a mobilných operátorov, ktorá bude na expertnej úrovni riešiť najmä odstránenie signálom nepokrytých miest a tým zabezpečenie lepšej dostupnosti hlasových a dátových služieb na diaľničných úsekoch a rýchlostných cestách. Podobne v spolupráci všetkých zainteresovaných takéto veci riešia vo Švédsku aj v ďalších vyspelých krajinách.
     Po návšteve RÚ Görana Marbyho prijal štátny tajomník Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček a čas si našiel aj na krátku prehliadku historického centra Bratislavy.

Operátori prestávajú spoplatňovať prenesenie čísla

16.06.2014, Tlačová správa

     Už dnes vás nespoplatní takmer žiadny telefónny operátor, od ktorého si prenášate svoje číslo. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe informácií z 13.6.2014 s potešením konštatuje, že telefónni operátori zareagovali na výzvu RÚ, volia zákaznícky orientovaný prístup a bez potreby regulácie prestávajú spoplatňovať účastníkov za prenesenie čísla. Z trinástich telefónnych operátorov občanov spoplatnia pri odchode ku konkurencii len dvaja, ale jeden z nich plánuje poplatky zrušiť a druhý sa k plánom zatiaľ ešte nevyjadril. RÚ bude aj naďalej pokračovať vo svojich aktivitách, ktorých cieľom je úplné nespoplatňovanie účastníkov za prenesenie telefónneho čísla.
     Nikto zo štyroch mobilných operátorov nespoplatňuje účastníkov za prenesenie čísla do ich siete. Pri prenesení čísla do inej mobilnej siete v súčasnosti účastníkov nespoplatňuje ani nespoplatňoval O2 Slovensko. Štvrtý mobilný operátor SWAN v rámci svojho zákaznícky orientovaného prístupu neplánuje poplatky za prenesenie čísla vôbec zaviesť. Orange Slovensko plánuje doteraz vyberané poplatky v mobilnej a v pevnej sieti zrušiť najneskôr do 1.1.2015.
     Pri zmene telefónneho operátora a ponechaní svojho čísla občanov pri odchode nespoplatnia títo zákaznícky orientovaní operátori: ANTIK Telecom, DH Telecom, GTS Slovakia, IPfon, O2 Slovakia, Slovanet, SWAN, TRNAVATEL, UPC Broadband Slovakia, VM Telecom a ŽSR, Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z.
     Spoločnosť VM Telecom, s.r.o. poskytla nasledovné vyjadrenie: „Spoločnosť VM Telecom poskytujúca hlasové služby VIPTel sa k platbám za prenos čísla odjakživa stavala odmietavo a odchádzajúcim zákazníkom nikdy neúčtovala priamu platbu za prenesenie čísla. Pridávame sa k výzve regulačného úradu, aby sa tieto poplatky zrušili.“... Ďalej napr. operátor GTS Slovakia, s.r.o., ktorý poskytuje verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej siete aktuálne informoval RÚ, že nespoplatňuje a ani v budúcnosti neplánuje zaviesť platbu od odchádzajúcich ani od prichádzajúcich účastníkov za prenesenie telefónneho čísla.
     Pred zverejnením a po zverejnení otvorenej verejnej výzvy RÚ telekomunikačným operátorom, ktorí poskytujú verejnú telefónnu službu na vydanie verejného prísľubu o nepožadovaní priamej platby od účastníkov za prenesenie telefónneho čísla sa časť z operátorov vyjadrila, že prenos čísla nespoplatňujú, ďalšia časť plánuje tieto poplatky zrušiť a ďalší o zrušení poplatku uvažujú. RÚ preto oslovil poskytovateľov verejnej telefónnej služby, ktorým pridelil čísla a ktorí majú uzavreté prepojovacie zmluvy, požiadal o aktuálne informácie za účelom ich zverejnenia.

Otvorená verejná výzva

04.06.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v snahe umožniť účastníkom podnikov poskytujúcich verejnú telefónnu službu bezproblémový prechod k inému podniku s ponechaním si svojho telefónneho čísla

vyhlasuje
otvorenú verejnú výzvu podnikom, ktoré poskytujú verejnú telefónnu službu na vydanie verejného prísľubu o nepožadovaní priamej platby od účastníkov za prenesenie telefónneho čísla.

     Právny rámec výzvy vychádza z § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
     Obsahom verejného prísľubu má byť záväzok podniku poskytujúceho verejnú telefónnu službu, že ako odovzdávajúci podnik ani ako prijímajúci podnik nebude požadovať od účastníkov priame platby za služby spojené s prenosom čísla. Tento verejný prísľub má byť účinný voči vopred neobmedzenému počtu osôb, ktoré sú ich účastníkmi s telefónnymi číslami z národného číslovacieho plánu a tieto osoby požiadajú, aby si mohli ponechať svoje telefónne čísla nezávisle od podniku, ktorý službu poskytuje. Verejný prísľub má byť zverejnený v termíne do konca augusta 2014 najmä na webovom sídle podniku poskytujúceho verejnú telefónnu službu.

 

Doplňujúce informácie pre redakcie:

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), ktorý bol 1.1.2014 zriadený zákonom, pripravuje kroky v prospech občanov – užívateľov telefónnej služby. RÚ pripravuje reguláciu poplatkov, ktoré operátori žiadajú od účastníkov za prenesenie čísla. Vzhľadom na to, že regulácia je „beh na dlhú trať“ paralelne s tým presviedča operátorov, aby ustúpili od požadovania týchto poplatkov. Ideálne by bolo, aby si operátori vzali príklad zo zahraničia, urobili krok v prospech užívateľov služieb a ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla. Predseda RÚ sa v polovici apríla v Bruseli stretol s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) a požiadal EK o konzultáciu o prenositeľnosti čísla, nakoľko väčšina slovenských operátorov vyžaduje od účastníkov poplatok za prenesenie čísla. Zástupcovia EK uviedli, že rokovania s operátormi boli vo viacerých krajinách úspešné a operátori ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov a ponúkajú prenesenie čísla v rámci konkurenčnej výhody. RÚ napriek vyhlásenej verejnej výzve pokračuje v príprave regulácie poplatkov, ktoré operátori žiadajú od účastníkov za prenesenie čísla.
     Podľa informácií, ktoré RÚ získal od európskych regulátorov, nulové poplatky sú v šestnástich krajinách a z toho len v troch krajinách je to vďaka regulácii, z toho vo Fínsku vyberanie poplatku od užívateľov neumožňuje zákon, v ostatných krajinách sa tak operátori dohodli alebo rozhodli bez potreby regulácie zo strany štátu.

RÚ navrhuje vyššiu ochranu užívateľov pri službách so zvýšenou tarifou

03.06.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil návrh nového všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb, ktorý obsahuje okrem precizovania existujúcich povinností aj nové povinnosti pre telekomunikačných operátorov, ktorých cieľom je ochrana užívateľov elektronických komunikačných služieb. Podľa predloženého návrhu sa pred spojením na čísla so zvýšenou tarifou ozve upozornenie a volajúci bude môcť hovor bez spoplatnenia ukončiť. Návrh vychádza z doterajších skúseností RÚ a jeho predchodcu. K návrhu je možné uplatniť pripomienky v termíne do 30 dní.
     Jednou z novo navrhovaných povinností je povinnosť poskytovateľov verejnej telefónnej služby zabezpečiť pri službách s osobitnými cenovými podmienkami, aby pred spojením volania bolo slovné a bezplatné hlasové oznámenie v slovenskom jazyku o tom, že volajúci účastník volá na službu so zvýšenou tarifou. Po skončení hlasového oznámenia bude mať volajúci minimálne tri sekundy na ukončenie hovoru bez toho, aby nastalo spoplatnenie hovoru. Novou povinnosťou sa predíde šoku volajúcich z vysokého účtu, ku ktorým dochádza po nechcených volaniach na služby so zvýšenou tarifou.
     RÚ, na základe skúseností zo snahy operátorov vykladať si svoje povinnosti v neprospech užívateľov služieb, navrhuje spresniť povinnosť operátorov poskytovať bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr v papierovej alebo elektronickej forme, podľa výberu účastníka. Ak operátorovi výber účastníka nebude známy, tak poskytne papierovú formu na adresu, ktorú účastník uviedol pri podpise zmluvy. Z rovnakého dôvodu navrhuje upraviť povinnosť pri podstatných zmenách podmienok zmluvy, t.j. najmä pri zmene cien za poskytovanú službu, zmene času trvania zmluvy, vrátane minimálnych podmienok používania alebo trvania zmluvy, informovať účastníka o jeho práve odstúpiť od zmluvy bez sankcií a oboznámiť ho s ustanoveniami zákona, ktoré jeho právo upravujú.
     RÚ pre poskytovateľov prístupu k internetu navrhuje povinnosť zrozumiteľne, ľahko dostupne a presne informovať o meraných parametroch pripojenia, meraných parametroch prevádzky, politike spravodlivého užívania, agregácii a parametroch riadenia služieb, t.j. ktorý typ prevádzky má prioritu, ktorý je spomalený a ktorý je blokovaný.

Všetci mobilní operátori zaplatili druhú časť úhrady za frekvencie

02.06.2014, Tlačová správa

     Mobilní operátori Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. SWAN, a.s. a Telefónica Slovakia, s.r.o. v stanovenom termíne zaplatili na účet Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) druhú polovicu jednorazovej úhrady spolu vo výške 81,94 mil. EUR za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Splnili si týmto svoju povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2 600 MHz. Operátori spolu za frekvencie zaplatili 163,9 mil. EUR. RÚ týmito neplánovanými príjmami pomáha znížiť schodok štátneho rozpočtu.
     Orange, ST, SWAN a Telefónica na začiatku roka zaplatili na účet RÚ prvú polovicu jednorazovej úhrady spolu vo výške 81,94 mil. eur za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Operátori si týmto splnili svoju prvú povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.
     Výberové konanie sa začalo 28.8.2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). V elektronickej aukcii boli vydražené všetky ponúkané frekvenčné bloky.

Počet užívateľov širokopásmového internetu stúpol o 7,2%

29.05.2014, Tlačová správa

     Ku koncu roka 2013 poskytovalo v Slovenskej republike pevný širokopásmový prístup k internetu 766 poskytovateľov internetu, ktorí mali k tomuto termínu pripojených 1 118 613 užívateľov, čo predstavuje ročný nárast o 7,2%. Najviac, až 435 871 užívateľov, sa pripájalo k širokopásmovému internetu prostredníctvom technológie DSL, ktorá zaznamenala ročný nárast o 5%. Celkový počet užívateľov širokopásmového internetu prostredníctvom prístupových sietí novej generácie (NGA) bol 323 108, čo predstavuje ročný nárast až o 15,9%. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V rámci NGA bolo najviac až 151 378 užívateľov pripojených prostredníctvom FTTB, čo predstavuje ročný nárast o 5%. Technológia FTTH so 113 662 užívateľmi zaznamenala ročný nárast o 12,7%.
     Počet zmluvných užívateľov pripojených prostredníctvom pevných bezdrôtových prístupových bodov (FWA a WiFi) dosiahol 261 657, čo predstavuje ročný nárast o 10,5%. Káblový modem (nie NGA) využívalo na pripojenie k internetu 89 502 užívateľov, čo predstavuje ročný pokles o 13,5%, ale káblový modem (NGA) využívalo na pripojenie 52 977 užívateľov, čo predstavuje ročný nárast o 84,2%. Počet zmluvných užívateľov pripojených prostredníctvom satelitu dosiahol 496, čo predstavuje ročný nárast o 114,7%.

Mobilné siete pomôžu k bezpečnému a rýchlejšiemu cestovaniu

26.05.2014, Tlačová správa

     Bezpečné a rýchlejšie cestovanie pre občanov - motoristov je možné dosiahnuť využitím inteligentných dopravných systémov (ITS), ktoré ku svojej činnosti potrebujú elektronické komunikačné siete. Zhodli sa na tom vrcholní predstavitelia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a Telefónica Slovakia, s.r.o. na pracovnom stretnutí, ktoré inicioval RÚ. Všetci zainteresovaní sa dohodli na ďalšej spolupráci, ktorej cieľom bude najmä odstránenie signálom nepokrytých miest a tým zabezpečenie lepšej dostupnosti hlasových a dátových služieb na diaľničných úsekoch a rýchlostných cestách.
     Prepojením informačných a telekomunikačných technológií s dopravným inžinierstvom a inými súvisiacimi odvetviami do existujúcej dopravnej infraštruktúry je v cestnej doprave možné dosiahnuť zníženie nehodovosti a zvýšiť kapacitu existujúcej infraštruktúry. Predstavte si, že vaše motorové vozidlo má terminál, vďaka ktorému komunikuje s okolitými vozidlami a posiela informácie o dopravnej situácii do centra, kde sú ďalej spracované. Systém napr. zbiera informácie o rýchlosti dopravy, nehodách, stave vozovky, počasí, ktoré môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť a rýchlosť premávky a pod. Prostredníctvom ITS sa bezpečnostné a iné dôležité informácie napr. premietnu na premenlivých informačných tabuliach pri cestách, menia sa premenlivé dopravné značky a pod. V prípade nehody alebo zníženia priepustnosti cesty môže byť doprava vďaka ITS rýchlo odklonená na inú trasu a vy sa bezpečne a rýchlejšie dostanete do cieľa. Pokrytie signálom je nevyhnutnosťou aj pre fungovanie celoeurópskeho systému pre motorové vozidlá eCall, ktorý v prípade dopravnej nehody automaticky privolá záchranné zložky integrovaného záchranného systému, čo vám v konečnom dôsledku môže zachrániť život.
     Zainteresovaní budú informovať verejnosť o ďalších krokoch.

RÚ a ČTÚ si vymieňali skúsenosti v oblasti regulácie

16.05.2014, Tlačová správa

     V dňoch 13. a 14.5.2014 sa v Českej republike konalo pracovné stretnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) a Českého telekomunikačného úradu (ČTÚ). Pracovné stretnutie nadviazalo na tradíciu pracovných stretnutí ČTÚ a predchodcu RÚ, ktorým bol Telekomunikačný úrad SR. Témou pracovného stretnutia bola výmena skúseností a poznatkov z oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. Medzi preberanými témami bola aj problematika spoplatňovania prenosu čísla a rozsudok Súdneho dvora Európskej únie ohľadom podmieneného prístupu k balíku programom prenášaným cez satelit. Partnerské úrady sa dohodli na ďalšej spolupráci a na konaní každoročných pracovných stretnutí, ktoré sa budú konať striedavo v Slovenskej republike a v Českej republike.
     Oba regulačné úrady sa zhodli na tom, že je problematické porovnávanie RÚ a ČTÚ masmédiami, odbornou a laickou verejnosťou. Často sa takto porovnáva neporovnateľné a vznikajú zbytočné nedorozumenia. V krajinách je odlišná právna úprava, úrady majú odlišné kompetencie, personálne a finančné zabezpečenie a navyše je aj rozdielna situácia na trhu. V roku 2012 boli na ČTÚ presunuté niektoré kompetencie z iných orgánov. Tieto zmeny si v roku 2013 vyžiadali zvýšenie počtu zamestnancov zo 472 na 622 a skutočne čerpané výdavky úradu vo výške 21,43 mil. EUR. ČTÚ navyše disponuje s rádiokomunikačným účtom, z ktorého môže financovať niektoré aktivity. Myšlienku vzniku takéhoto účtu na Slovensku sa napriek niekoľkoročnej snahe predchodcu RÚ nepodarilo presadiť. Pre ilustráciu počet zamestnancov RÚ klesne na 158 a jeho rozpočtované výdavky klesli na 4,59 mil. EUR. Slovenská republika znižuje výdavky štátnej správy znižovaním počtu úradov a počtu štátnych zamestnancov. Deklarovaným cieľom tohto postupu je aj to, aby si občan mohol vybaviť maximum vecí na jednom mieste.
     Predstavitelia ČTÚ sa v oblasti správy frekvenčného spektra živo zaujímali o elektronickú aukciu, ktorou predchodca RÚ bez akýchkoľvek námietok, rozkladov alebo žalôb vydražil všetky ponúkané frekvenčné bloky a na trh prišiel štvrtý mobilný operátor. V Českej republike na trh neprišiel nový operátor a neboli vydražené frekvencie 2 x 15,6 MHz vo frekvenčnom pásme 1 800 MHz, 2 x 10 MHz a 50 MHz (TDD) v pásme 2 600 MHz. ČTÚ plánuje prideliť nevydražené frekvencie v pripravovanom výberovom konaní. Zástupcovia oboch regulačných úradov hovorili aj o pripravovaných výberových konaniach na frekvencie v pásme 3 700 MHz. Odlišná situácia je aj v rozsahu povinností univerzálnej (elektronickej komunikačnej) služby, kde Slovenská republika v minulosti povinnosti výrazne zoštíhlila. V ČR je odlišná situácia na trhu, preto je uložený odlišný rozsah povinností. Na rozdiel od Slovenska je v ČR kompenzácia čistých nákladov univerzálnej služby zo štátneho rozpočtu.

Začína sezóna rušenia rozhlasu vzdialenými stanicami

12.05.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) dáva na vedomie občanom, že sa v pásme veľmi krátkych vĺn začala sezóna krátkodobého, občasného rušenia miestnych rozhlasových staníc vzdialenými rozhlasovými stanicami. Rušenie je spôsobované prírodným javom tzv. sporadickou vrstvou Es, ktorá na Slovensku umožňuje krátkodobý príjem vzdialených rozhlasových staníc napr. z Talianska, Francúzska, Španielska, Turecka a pod., t.j. príjem staníc, ktoré za normálnych podmienok nie je možné terestriálne prijímať. Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať RÚ.
     Pán Jozef pri práci v záhrade pravidelne počúva svoju obľúbenú rozhlasovú stanicu. Nebolo tomu inak ani v posledných dňoch. Práca mu išla ako od ruky, ale náladu mu pokazilo rušenie rozhlasu. Rozhlasový prijímač začal chrčať a do vysielania jeho obľúbenej stanice sa miešala iná rozhlasová stanica. Spočiatku si myslel, že nemá správne naladenú obľúbenú stanicu a pokúšal sa ju doladiť, ale nepomohlo to. Nepomohlo ani premiestnenie rádioprijímača na iné miesto. Pri ladení rádioprijímača bolo rozhlasové pásmo preplnené stanicami a počul rôzne neznáme zahraničné stanice. Šokovaný pán Jozef preto zatelefonoval na RÚ, kde riešia rušenie rozhlasového a televízneho príjmu. Na RÚ sa dozvedel, že rušenie mu spôsobuje prírodný jav - tzv. sporadická vrstva Es. Je to ionizovaná vrstva, ktorá vzniká najmä v letných mesiacoch a umožňuje krátkodobý príjem vzdialených vysielačov. Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať RÚ. Tento prírodný jav na jednej strane znepríjemňuje počúvanie rozhlasu a na strane druhej teší rádioamatérov. Rádioamatéri zo Slovenska vďaka tomuto javu už v predchádzajúce dni uskutočnili v pásme veľmi krátkych vĺn – 50 MHz spojenia napr. s rádioamatérmi z Afriky a z okrajových častí juhu a severu Európy.
     Občania sa v prípade iného rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu môžu obrátiť na RÚ, ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad a chcú nahlásiť rušenie rozhlasu alebo televízie, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. Bližšie informácie o postupe a kontakty sú dostupné na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=64  

Poskytovanie podmieneného prístupu k programom cez satelit

06.05.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C 475/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania (spor maďarského regulátora s UPC DTH Sàrl), upozorňuje spoločnosti, ktoré na území Slovenskej republiky poskytujú podmienený prístup k balíku programov prenášaných cez satelit, že si musia plniť povinnosti podľa zákona o elektronických komunikáciách. Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie dal odpoveď na doteraz nejasné otázky, ku ktorým mali členské štáty EÚ rôzne stanoviská. V prípade, že bude niektorá zo spoločností porušovať zákon o elektronických komunikáciách, tak RÚ zasiahne.
     V minulosti predchodca RÚ, ktorým bol Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), riešil otázku splnenia oznamovacej povinnosti a ďalších povinností vyplývajúcich zo zákona o elektronických komunikáciách spoločnosťami z Luxemburska, ktoré v Slovenskej republike poskytujú podmienený prístup k balíku programov prenášaných cez satelit. Jedna z týchto spoločností poskytla stanovisko príslušného orgánu podľa svojho sídla, ktorým je Institut Luxembourgeois de Régulation (Luxemburský regulačný orgán, ďalej len „ILR“), aby sa objasnila jej právna situácia. ILR vydal stanovisko, v ktorom uviedol, že územne príslušné sú luxemburské orgány, pokiaľ ide o služby, ktoré poskytuje táto spoločnosť, a že podľa luxemburského práva služba poskytovaná touto spoločnosťou nepredstavuje elektronickú komunikačnú službu. Toto stanovisko ILR je citované aj vo vyššie spomenutom rozsudku Súdneho dvora (23). V nadväznosti na to TÚ SR v spolupráci s predkladateľom zákona na základe zákona o elektronických komunikáciách a príslušných európskych smerníc dospel k záveru, že nejde o elektronickú komunikačnú službu. TÚ SR riešil vzniknutú situáciu rokovaniami s inými štátnymi orgánmi, ktoré by mohli mať príslušné kompetencie zasiahnuť. V Maďarsku vznikol spor a maďarský vnútroštátny súd sa obrátil na Súdny dvor Európskej únie s predbežnými otázkami, medzi ktorými je aj otázka či služba, ktorou poskytovateľ služby zabezpečuje za odplatu podmienený prístup k balíku programov, ktorý obsahuje služby rozhlasových a TV programov a ktorý sa prenáša cez satelit, sa má považovať za elektronickú komunikačnú službu. Súdny dvor sa obrátil na členské štáty, ktoré nemali jednotné stanovisko k položeným otázkam. Až rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C 475/12 dal na položené otázky odpovede.

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »