Tlačové správy

Skúsenosti s prípravou a realizáciou elektronickej aukcie

10.01.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) uskutoční pracovné stretnutie k ukončenému výberovému konaniu na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie, na ktorý pozýva všetkých účastníkov výberového konania, poradcov a odbornú verejnosť. Pracovné stretnutie sa bude konať v stredu 15.01.2014 o 10:00 h v zasadacej miestnosti RÚ na 2. poschodí, Továrenská č. 7, Bratislava. Témou pracovného stretnutia budú skúsenosti s prípravou a realizáciou elektronickej aukcie. Predpokladaná dĺžka trvania pracovného stretnutia je približne do 12:00 h. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zasadacej miestnosti je potrebné, aby odborná verejnosť svoj záujem o účasť nahlásila elektronicky na adresu: roman.vavro@teleoff.gov.sk. Záujem je možné nahlásiť najneskôr do utorka 14.01.2014 do 10:00 h, resp. do naplnenia kapacity miestnosti. Za jednu organizáciu možno prihlásiť maximálne dvoch účastníkov.

Kompletné informácie o výsledkoch elektronickej aukcie

09.01.2014, Tlačová správa

Bratislava, 09.01.2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) podľa bodu 2.5 Aukčného poriadku verejne oznamuje výsledky výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie.

Držiteľ povolenia: Orange Slovensko, a.s.

Pridelené frekvencie a výška jednorazovej úhrady: 800 MHz: 801 - 806/842 - 847 MHz; 806 - 811/847 - 852 MHz.
1800 MHz: 1715,1 - 1716,3/1810,1 - 1811,3 MHz; 1724,1 - 1725,1/ 1819,1 - 1820,1 MHz; 1743,9 - 1746,1/1838,9 - 1841,1 MHz; 1749,9 - 1750,3/1844,9 - 1845,3 MHz.
2600 MHz (FDD): 2620 - 2625/2500 - 2505 MHz; 2625 - 2630/2505 - 2510 MHz; 2630 - 2635/2510 - 2515 MHz; 2635 - 2640/2515 - 2520 MHz; 2640 - 2645/2520 - 2525 MHz; 2645 - 2650/2525 - 2530 MHz.
Vydané: 30.12.2013. Právoplatné: 07.01.2014. Finálna cena z hl. fázy aukcie: 46 700 000 EUR. Suma finálnych priraďovacích cien vo všetkých relevantných kategóriách blokov (ďalej len „priraďovacia fáza“): 9 440 895 EUR.  Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 56 140 895 eur.

Slovak Telekom, a.s.

800 MHz: 791 - 796/832 - 837 MHz; 796 - 801/837 - 842 MHz
2600 MHz (FDD): 2650 - 2655/2530 - 2535 MHz; 2655 - 2660/2535 - 2540 MHz; 2660 - 2665/2540 - 2545 MHz; 2665 - 2670/2545 - 2550 MHz; 2670 - 2675/2550 - 2555 MHz; 2675 - 2680/2555 - 2560 MHz; 2680 - 2685/2560 - 2565 MHz; 2685 - 2690/2565 - 2570 MHz.
2600 MHz (TDD): 2570 - 2575 MHz; 2575 - 2580 MHz; 2580 - 2585 MHz; 2585 - 2590 MHz; 2590 - 2595 MHz; 2595 - 2600 MHz; 2600 - 2605 MHz; 2605 - 2610 MHz; 2610 - 2615 MHz; 2615 - 2620 MHz.
Vydané: 30.12.2013. Právoplatné: 08.01.2014. Finálna cena z hl. fázy aukcie: 60 846 000 EUR. Priraďovacia fáza: 0. Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 60 846 000 EUR.

SWAN, a.s.

1800 MHz: 1710,1 - 1715,1/1805,1 - 1810,1 MHz; 1766,1 - 1771,1/1861,1 - 1866,1 MHz; 1771,1 - 1776,1/1866,1 - 1871,1 MHz. 
Vydané: 30.12.2013. Právoplatné: 08.01.2014. Finálna cena z hl. fázy aukcie: 6 600 000 EUR. Priraďovacia fáza: 0. Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 6 600 000 EUR.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

800 MHz: 811 - 816/852 - 857 MHz; 816 - 821/857 - 862 MHz. 1800 MHz: 1765,5 - 1766,1/1860,5 - 1861,1 MHz.  
Vydané: 30.12.2013. Právoplatné: 03.01.2014.  
Finálna cena z hl. fázy aukcie: 38 300 000 EUR. Priraďovacia fáza: 2 000 001. Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 40 300 001 EUR.

     Platnosť povolení pre pásma 800 MHz a 2600 MHz je do 31.12.2028. Platnosť povolení pre pásmo 1800 MHz je do 7.9.2026. Úhrady sú splatné v dvoch častiach. Prvá do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia a druhá do 31.05.2014. Konkrétne výšky splátok sú stanovené v povolení.

Výsledky elektronickej aukcie

08.01.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) verejne oznamuje základné informácie o výsledkoch výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie. Aukcie sa zúčastnili štyria účastníci: Orange Slovensko, Slovak Telekom, SWAN a Telefónica Slovakia. Vydražené boli všetky ponúkané frekvenčné bloky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 163,9 mil. EUR, čo je viac ako súčet vyvolávacích cien. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu.
     Orange získal 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, 2 x 4,8 MHz v pásme 1800 MHz a 2 x 30 MHz v pásme 2600 MHz. Slovak Telekom získal 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, 2 x 40 MHz v pásme 2600 MHz FDD a 50 MHz v pásme 2600 MHz TDD. SWAN získal 2 x 15 MHz v pásme 1800 MHz. Telefónica Slovakia získala 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, a 2 x 0,6 MHz v pásme 1800 MHz.
     „Sme potešení dôverou investorov, ktorá sa prejavila aj v ponúkanej jednorazovej úhrade za pridelenie frekvencií“, povedal Ladislav Mikuš, poverený predseda RÚ. „Príjemným prekvapením je vstup štvrtého operátora, čo by sa malo prejaviť v rýchlom nasadení nových technológií a v cenovo dostupných službách pre občanov“, doplnil poverený predseda RÚ. „Už pred aukciou a počas aukcie účastníci aukcie začali budovať nové siete, preto očakávame, že rozvojové kritériá budú splnené pred stanovenými termínmi“, uzavrel Mikuš. Zajtra, t.j. 9.1.2014 RÚ zverejní úplné výsledky aukcie podľa bodu 2.5 aukčného poriadku. RÚ plánuje 15.1.2014 uskutočniť pracovné stretnutie pre novinárov a odbornú verejnosť, kde bude podrobne informovať o procese prípravy a o priebehu aukcie.
     Výberové konanie sa začalo 28.8.2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie, vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). Všetky povolenia vydal 30.12.2013 TÚ SR. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu.
     Cieľom výberového konania bolo umožnenie účelného využitia frekvencií vyhradených pre zaisťovanie služieb elektronických komunikácií v súlade s efektívnym naplnením nasledujúcich cieľov: podpora technologických inovácií a rozvoja nových služieb, podpora hospodárskej súťaže a efektívne využívanie spektra.

Za trinásť a pol roka regulácie sú služby dostupnejšie a lacnejšie

20.12.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) pred svojim zrušením hodnotí svoje pôsobenie tak, že sa po niekoľkoročných bojoch o potrebné kompetencie, ktoré boli sprevádzané aj nedostatkom financií na činnosť, stal medzinárodne rešpektovanou regulačnou autoritou v oblasti elektronických komunikácií. Najvýraznejším úspechom je, že vďaka regulačnej činnosti TÚ SR prišiel na slovenský trh tretí mobilný operátor, mobilné služby sú vďaka tomu dostupnejšie a lacnejšie a boli vytvorené podmienky pre minimálne troch a prípadný vstup štvrtého mobilného operátora na trh. TÚ SR za dvadsať jeden rokov svojej činnosti, z toho trinásť a pol roka pôsobenia ako regulátor, podporoval súťaž na trhu bez toho, aby zaťažoval štátny rozpočet. V súčasnosti sa regulačnými skúsenosťami TÚ SR inšpirujú niektoré bývalé krajiny Sovietskeho zväzu, ako aj členské štáty EÚ.
     TÚ SR predbežným opatrením a výrazným znížením prepojovacích poplatkov do mobilných sietí podporil súťaž na trhu. TÚ SR zabezpečil, aby operátori umožnili prenesenie čísla a pre užívateľov výrazne skrátil a zjednodušil proces prenosu. Volajúci sú vopred upozornení na to, že volajú na prenesené číslo. Aj tieto regulačné aktivity TÚ SR umožnili nielen príchod tretieho mobilného operátora na trh, ale aj jeho ďalší rozvoj. Vďaka narastajúcej konkurencii sa mobilné služby stali pre občanov dostupnejšie a lacnejšie. Regulačné aktivity TÚ SR pozitívne ovplyvnili napr. aj dostupnosť internetu. Internetové pripojenie je oproti minulosti pre občanov dostupnejšie a lacnejšie. V krajských mestách je k dispozícii na výber niekoľko desiatok poskytovateľov pripojenia k internetu. Aj v ďalších mestách a obciach je v mnohých prípadoch možnosť výberu niekoľkých poskytovateľov internetového pripojenia. Prechod z analógového na digitálne televízne terestriálne vysielanie (DVB-T) prebehol v porovnaní s inými krajinami rýchlo a v súčasnosti prevádzkuje DVB-T vysielače už dvadsať tri subjektov.
     TÚ SR od roku 2014 nahradí Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad). Regulačný úrad, ktorý nadviaže na doterajšiu činnosť a dlhoročné skúsenosti TÚ SR a Poštového regulačného úradu, bude orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb.

Zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov Nitra a B. Štiavnica

17.12.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov, ktoré majú zlepšiť príjem signálu prvého multiplexu. Vysielač Nitra K50 má povolené zvýšenie výkonu z 2 000 W na 24 778 W. Vysielač Banská Štiavnica K50 má povolené zvýšenie výkonu z 2 000 W na 31 915 W. Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. Zmeny povolení nadobudli právoplatnosť 17.12.2013.
     Spoločnosti Towercom vo svojich žiadostiach uviedla, že ukončením prevádzky televízneho analógového terestriálneho vysielača Esztergom K50 k 31.07.2013 pominul dôvod, kvôli ktorému nie je možné používať frekvenciu K50 s technickými parametrami podľa Dohody GE06. TÚ SR požiadal administráciu Maďarska o stanovisko, či v súvislosti s avizovaným opúšťaním analógového televízneho terestriálneho vysielania v Maďarsku budú frekvenčné prídely v analógovom pláne Maďarska (ktorý je prílohou Dohody GE06) naďalej ochraňované v zmysle článku 12 Dohody GE06, t.j. do 17.06.2015, kedy skončí prechodné obdobie. Stanovisko administrácie Maďarska nebolo TÚ SR ku dňu vydania tohto rozhodnutia o zmene doručené. TÚ SR sa v snahe zlepšiť podmienky pre rozvoj terestriálneho digitálneho televízneho vysielania v rámci prvého multiplexu rozhodol pristúpiť k vykonaniu zmeny uvedeného individuálneho povolenia aj napriek uvedenej skutočnosti. V prípade, že bude TÚ SR doručené zamietavé stanovisko administrácie Maďarska k používaniu frekvencie K50 s technickými parametrami v zmysle Dohody GE06 počas prechodného obdobia, bude účastník konania povinný na základe výzvy TÚ SR a v lehote stanovenej TÚ SR znížiť v určenom azimute vyžiarený ERP výkon v nulovej rovine na takú hodnotu, aby bolo škodlivé rušenie analógového televízneho terestriálneho vysielania v Maďarsku odstránené alebo ukončiť používanie frekvencie K50.

Pracovné stretnutie k podmienkam pre pásmo 3,7 GHz

13.12.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pozýva všetkých prispievateľov do verejnej konzultácie na pracovné stretnutie k príprave podmienok pre frekvenčné pásmo 3,7 GHz. Program: a) prezentácia vyhodnotenia verejnej konzultácie k prílohe k Plánu využívania frekvenčného spektra pre pásmo 3,7 GHz, b) diskusia k problematike frekvenčného pásma 3,7 GHz. Stretnutie sa uskutoční v sídle TÚ SR na Továrenskej ulici č. 7, v Bratislave, v zasadačke úradu na 2. poschodí, 18. decembra 2013. Začiatok stretnutia bude o 9:00 hod. Predpokladané ukončenie o 12:00 hod. 

Predseda TÚ SR bude dočasným štatutárom regulačného úradu

11.12.2013, Tlačová správa

     Predseda národnej rady písomne poveril Ladislava Mikuša, predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR), aby od 1.1.2014 dočasne vykonával funkciu štatutárneho orgánu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačného úradu). Predseda TÚ SR s poverením súhlasil, čo bol zákonný predpoklad poverenia. Dočasné vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu a jeho funkčné obdobie zanikne najneskôr dňom vzniku funkcie prvého predsedu regulačného úradu.
     Predseda regulačného úradu je štatutárnym orgánom regulačného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť. Predsedu regulačného úradu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Podľa zákona najneskôr do 15. januára 2014 vláda predloží návrh na prvú voľbu predsedu regulačného úradu národnej rade. Ak k 1. januáru 2014 nie je zvolený predseda regulačného úradu, funkciu predsedu regulačného úradu podľa zákona vykonáva od 1. januára 2014 do dňa uvedeného v oznámení o zvolení prvého predsedu regulačného úradu štátny zamestnanec písomne poverený predsedom národnej rady dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu.
     Regulačný úrad, ktorý nadviaže na doterajšiu činnosť a dlhoročné skúsenosti TÚ SR a Poštového regulačného úradu, bude orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb.

Po desiatich rokoch prestane vychádzať Vestník TÚ SR

09.12.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) oznamuje, že po desiatich rokoch prestane vychádzať Vestník TÚ SR. Po celú dobu bol šéfredaktorom vestníka tlačový hovorca TÚ SR. Redakčné, administratívne a distribučné práce spojené s jeho vydávaním zabezpečovala externá organizácia. Posledné číslo vyjde v priebehu decembra. Od roku 2014 bude namiesto neho vychádzať Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Informácie o spôsobe vydávania poskytne regulačný úrad prostredníctvom svojej internetovej stránky.
     Vestník TÚ SR vychádzal podľa potreby, v priemere sedem krát ročne. Obsahom boli rozhodnutia TÚ SR, všeobecne záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu. TÚ SR vo vestníku napr. zverejňoval výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vybrané frekvencie, číslovací plán a jeho zmeny, určenie operátora za významný podnik, referenčné ponuky významného podniku, metódy kalkulácie nákladov, oznámenia o uzavretí zmluvy o prepojení sietí a pod.

Pre bezpečnejšie používanie služieb

22.11.2013, Tlačová správa

     Telekomunikační operátori majú povinnosť na základe písomnej žiadosti orgánu činného v trestnom konaní, z dôvodu zabránenia podvodnému konaniu alebo zneužitiu, zablokovať prístup k číslam alebo službám a zadržať platby za ne. Operátori sú ďalej povinní bezodkladne informovať Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) o narušení bezpečnosti alebo straty integrity, ktoré majú významný vplyv na prevádzku sietí alebo služieb. Telekomunikační operátori majú povinnosť oznámiť každé porušenie ochrany osobných údajov TÚ SR najneskôr do 24 hodín. Toto boli hlavné témy pracovného stretnutia s telekomunikačnými operátormi, Fórom pre komunikačné technológie (CTF) a Úradom na ochranu osobných údajov, ktoré zorganizoval TÚ SR.
     Aký má význam povinnosť zablokovania prístupu a zadržania platieb za účelom zabránenia podvodného konania alebo zneužitia? Keď vyšetrovateľ nariadi operátorovi blokovanie a zadržanie platieb, operátor nezaplatí za hovory a nemusí platby vymáhať od zákazníka. Podvodníci nedostanú peniaze, zabráni sa podvodnému konaniu alebo zneužitiu a nemal by na to doplatiť operátor ani užívatelia jeho služieb.
     Telekomunikační operátori na základe zákona prijímajú opatrenia, ktorými minimalizujú vplyv bezpečnostných incidentov na užívateľov a vzájomne prepojené siete. Bezpečnostné incidenty nahlasujú TÚ SR. Ak ide o osobitné riziko, tak operátor informuje dotknutých účastníkov o tomto riziku a možnostiach nápravy vrátane pravdepodobných nákladov potrebných na odvrátenie ohrozenia. TÚ SR každoročne predkladá Európskej komisii a agentúre ENISA súhrnnú správu o oznámených významných incidentoch a vykonaných opatreniach.
     Operátori na základe zákona prijímajú technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti svojich služieb. Každé porušenie ochrany osobných údajov majú povinnosť nahlásiť TÚ SR do 24 hodín po zistení narušenia ochrany osobných údajov a najneskôr do troch dní majú povinnosť nahlásiť bližšie informácie.

Viac informácií:

- o bezpečnosti a integrite - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5611  
- o ochrane osobných údajov - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=7481  

Podeľte sa s TÚ SR o skúsenosti s prenositeľnosťou čísla

19.11.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil on-line dotazník, pomocou ktorého vykonáva prieskum medzi užívateľmi verejnej telefónnej služby na území Slovenskej republiky. Úlohou dotazníka je zhromaždiť informácie o skúsenostiach užívateľov s prenositeľnosťou telefónneho čísla. Získané informácie poslúžia v procese prehodnocovania nastavených podmienok prenositeľnosti čísla s cieľom ich ďalšieho skvalitnenia. TÚ SR vopred ďakuje užívateľom za zapojenie sa do prieskumu.

Konzultácie k návrhu rozhodnutia o spoločnom používaní infraštruktúry

12.11.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) začal na základe „návrhu na vydanie rozhodnutia o spoločnom užívaní infraštruktúry“ v zábavno-obchodných centrách MAX v mestách Dunajská Streda, Prešov, Skalica a Žilina podaného zo strany Slovak Telekom, a.s. (ST) voči SWAN, a.s. správne konanie vo veci vydania rozhodnutia o spoločnom používaní infraštruktúry. TÚ SR môže po konzultáciách s ohľadom na verejný záujem rozhodnúť o spoločnom používaní infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení. TÚ SR v rozhodnutí, ktoré predložil do konzultácií, navrhuje návrh ST zamietnuť. Po posúdení veci TÚ SR dospel k názoru, že neexistuje žiaden dôvod, aby na základe návrhu ST rozhodol o spoločnom používaní infraštruktúry a vo svojom rozhodnutí určil pravidlá rozdelenia nákladov. Návrh zmluvy o používaní siete, ktorý SWAN predložil ST, spĺňa všetky zákonné požiadavky, a preto nie je potrebné rozhodnutím TÚ SR meniť jeho obsah. Pripomienky k návrhu rozhodnutia môžu dotknuté osoby predložiť do jedného mesiaca od jeho zverejnenia na konzultačnom mieste TÚ SR, t.j. do 11. decembra 2013. Pripomienky a stanoviská dotknutých osôb a výsledky konzultácií, vrátane vyhodnotenia pripomienok TÚ SR zverejní na konzultačnom mieste.


Výzva na podávanie pripomienok k návrhu - /data/files/36221.pdf  

Návrh rozhodnutia - /data/files/36211.pdf  

Predseda TÚ SR zamietol rozklady ST voči rozhodnutiam

11.11.2013, Tlačová správa

     Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Ladislav Mikuš na základe návrhu osobitnej (tzv. rozkladovej) komisie potvrdil dve napadnuté rozhodnutia TÚ SR a v celom rozsahu zamietol rozklady spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST). Rozhodnutia sa týkajú uloženia povinností na veľkoobchodnom trhu ukončenia hovorov v mobilných sieťach a zníženia poplatkov za prepojenie do mobilných sietí. Rozhodnutia sú konečné a právoplatné.
     Spoločnosť ST, ako jediná z troch mobilných operátorov, využila zákonné právo a podala opravný prostriedok – rozklad voči rozhodnutiu, ktorým ju TÚ SR určil za významný podnik na trhu ukončenia volania v mobilných sieťach a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. ST, ako jediná spoločnosť zo všetkých troch mobilných operátorov, podala rozklad aj voči rozhodnutiu, o znížení cien za prepojenie do mobilných sietí o 67%. Rozklad voči tomuto rozhodnutiu nemal odkladný účinok na plnenie povinnosti. Námietky ST vychádzali z návrhov a vyjadrení, ktoré si ST uplatnila v procese konzultácií a neskôr počas správneho konania. Počas nadnárodných konzultácií sa Európska komisia vyjadrila, že nemá k navrhovaným rozhodnutiam TÚ SR žiadne pripomienky. Predseda TÚ SR po posúdení rozkladov dospel k záveru, že prvostupňové rozhodnutia sú správne, vydané v súlade s platnými právnymi predpismi SR, cieľmi regulácie elektronických komunikácií podľa § 11 zákona o elektronických komunikáciách a zároveň sú dostatočne odôvodnené, jasné a zrozumiteľné. Na základe uvedeného predseda TÚ SR potvrdil obe napadnuté rozhodnutia a v celom rozsahu zamietol rozklady spoločnosti ST.

TÚ SR daroval základnej škole počítače

07.11.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) daroval Základnej škole, Ostredková 14, Bratislava vyradenú funkčnú výpočtovú techniku. TÚ SR daroval šesť počítačov vrátane príslušenstva za účelom výučby, výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy. Vyradená výpočtová technika bola plne funkčná, ale už nespĺňala technické požiadavky TÚ SR.
     Základná škola vo svojej žiadosti o darovanie vyradených počítačov uviedla, že počítače škola využije najmä na prácu so začlenenými žiakmi školy. Ako v žiadosti zdôvodnila riaditeľka školy „tieto deti majú pomalšie tempo práce ako ich rovesníci a preto niektoré vyučovacie hodiny u nich prebiehajú individuálne so špeciálnym pedagógom a asistentom učiteľa.“ Riaditeľka školy ďalej vysvetlila, že „počítače pomôžu aj pri práci školskej psychologičke, ktorá pracuje formou individuálnej alebo skupinovej terapie s deťmi s poruchami správania, s osobnými a vzťahovými problémami, s deťmi emočne nezrelými, nesústredenými a agresívnymi.“
     TÚ SR nemôže darovať novú výpočtovú techniku, preto pravidelne bezodplatne prevádza na školy funkčnú vyradenú výpočtovú techniku. Touto formou sa, v rámci svojich možností, dlhodobo snaží zlepšiť počítačové vybavenie škôl, ktoré o vyradené počítače prejavia záujem. Počítače na školách slúžia ako didaktická technika, ktorá umožňuje dokonalejšie, rýchlejšie a komplexnejšie osvojenie učiva.
     TÚ SR využíva výpočtovú techniku napr. na frekvenčné plánovanie, kalkulácie možných rušení vysielačov, návrh sietí vysielačov, databázy rádiových sietí a koordinovaných frekvencií, monitorovanie frekvenčného spektra, riadenie vzdialených neobsluhovaných monitorovacích staníc, prenos údajov z meraní, štatistické vyhodnocovanie dát z meraní, spracovávanie výsledkov meraní do 3D podoby, prácu s nákladovým modelom prepojenia...

Ceny obsahujú iba náklady potrebné na poskytovanie služieb

29.10.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) schválil cenu za zriadenie prístupu vo výške 798,036 EUR a cenu za používanie ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s vo výške 51,730 EUR ako maximálnu cenu. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) je povinná schválenú cenu účtovať po uplynutí 60 dní od doručenia potvrdenia TÚ SR. ST nie je oprávnená k schválenej cene účtovať žiadne ďalšie súvisiace jednorazové vstupné poplatky. TÚ SR tiež schválil jednorazové a mesačné ceny za služby kolokácie na trhoch č. 4 a č. 6. ST je povinná schválené ceny účtovať po uplynutí 45 dní od doručenia potvrdenia TÚ SR.
     ST nie je oprávnená k schválenej cene účtovať žiadne ďalšie jednorazové vstupné poplatky súvisiace so zriadením alebo používaním ukončovacích častí prenajatých okruhov, ktoré nepriamo zvyšujú celkovú cenu za prenájom regulovaných služieb. Pod týmito poplatkami sa rozumejú napr. poplatok za vykonanie predbežného technického šetrenia vedenia, poplatok za vykonanie predbežného návrhu technického riešenia, poplatok za obhliadku a ďalšie poplatky súvisiace s prípravou pre zriadenie ukončovacích častí prenajatých okruhov.
     TÚ SR v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. v oboch prípadoch overil výpočet ceny, ktorú mu ST predložila na základe povinnosti, ktorú jej uložil TÚ SR. TÚ SR na základe uskutočneného overenia výpočtu konštatuje, že ST pre výpočet ceny použila metódu kalkulácie cien určenú TÚ SR v rozhodnutí a cena obsahuje iba náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie služieb. Podľa § 12 ods. 5 posledná veta zákona o elektronických komunikáciách podnik je povinný uplatňovať ceny až po schválení výpočtu alebo úprave cien úradom.

Oznámenia o schválení cien:
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5181  
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5231  

Slováci volajú najmä vo vlastnej mobilnej sieti

28.10.2013, Tlačová správa

     Za prvý polrok 2013 Slováci vygenerovali mobilnými telefónmi 4,8 miliardy minút hovorov, z toho 65% skončilo vo vlastnej mobilnej sieti. V predchádzajúcom polroku skončilo vo vlastnej sieti až 69% minút hovorov. Polročne narástol počet užívateľov verejnej mobilnej telefónnej služby o 1%. Počet SIM kariet s uzatvorenou platnou zmluvou (post - paid) zaznamenal polročný rast o 2% na úkor predplatených SIM kariet (pre – paid), ktorých počet klesol o 3%.
     Slováci v prvom polroku 2013 rozoslali takmer 993 mil. SMS správ a 17,6 mil. MMS správ. V slovenských mobilných sieťach bolo ukončených 149 mil. minút hovorov, 41,9 mil. SMS správ a 211 tis. MMS správ, ktoré prišli z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete.
     Celkový počet aktívnych SIM kariet mobilných operátorov používaných na poskytovanie mobilnej telefónnej služby, ďalej v technologických zariadeniach, na prevádzku GSM brán, služby mobilného internetu, na telemetriu a pod. bol ku koncu uplynulého roka 6 337 061. Z uvedeného počtu bolo na poskytovanie mobilnej telefónnej služby 5 755 015. SIM kariet s uzatvorenou platnou zmluvou (post - paid) bolo 3 932 708 a aktívnych predplatených SIM kariet (pre – paid) bolo 1 822 307.
     Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (TÚ SR).

Zastavenie konania o spore medzi spol. ANTIK a UPC je právoplatné

24.10.2013, Tlačová správa

     Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe návrhu osobitnej komisie zamietol rozklad spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA a potvrdil rozhodnutie, ktorým TÚ SR zastavil konanie o riešení sporu medzi spoločnosťami ANTIK Telecom a UPC BROADBAND SLOVAKIA. Spoločnosť ANTIK Telecom nemusí zaplatiť náhradu trov konania. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21.10.2013.
     TÚ SR rozhodnutím zo 6.8.2013 zastavil konanie o riešení sporu, pretože podľa zákona nie je príslušný v tomto spore rozhodnúť. Spoločnosť UPC si uplatnila zákonné právo a podala opravný prostriedok – rozklad voči rozhodnutiu, ktorým namietala nepriznanie náhrady trov konania. Podľa rozhodnutia predsedu TÚ SR aplikácia § 32 ods. 2 správneho poriadku neprichádza do úvahy, keďže nebola splnená zákonná požiadavka – zavinenie spoločnosti ANTIK Telecom. Spoločnosť ANTIK Telecom tým, že podala návrh na riešenie sporu, iba využila svoje zákonné právo a nemožno ju za to sankcionovať.
     Spor medzi ANTIK Telecom a UPC BROADBAND SLOVAKIA sa týkal blokovania prístupu k službám retransmisie, poskytovaným spoločnosťou ANTIK Telecom a ďalších funkcií zariadenia Smart TV set – top box v sieti spoločnosti UPC. Vzhľadom k tomu, že predmetom sporu je blokovanie služieb, ktoré v súčasnosti zákonom, rozhodnutím alebo všeobecne záväzným právnym predpisom nie je zakázané a zároveň sa nejedná o spor o prístup alebo prepojenie podľa definície zákona o elektronických komunikáciách a teda nie sú naplnené požiadavky § 77 zákona o elektronických komunikáciách, TÚ SR nie je príslušný v tomto spore rozhodnúť.

160-tim operátorom hrozí pokuta

17.10.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vedie správne konanie so 160-timi telekomunikačnými operátormi. Telekomunikačným operátorom hrozí pokuta za porušenie zákona, ktorého sa dopustili neposkytnutím informácií, ktoré TÚ SR požaduje na plnenie zákonom stanovených úloh. V prípade, že operátor po vykonanej kontrole urobí nápravu zisteného nedostatku, má to vplyv na výšku uloženej pokuty.
     TÚ SR od telekomunikačných operátorov najčastejšie požaduje informácie na účely vykonania analýzy relevantných trhov a informácie, ktoré je povinný poskytovať Európskej komisii a orgánu európskych regulátorov. V prípade, že operátor neposkytne požadované informácie, tak mu hrozí pokuta. TÚ SR je pri ukladaní pokuty podľa zákona povinný prihliadnuť na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. Pri opätovnom porušení povinnosti je možné pokutu uložiť opakovane.

V 1. polroku 2013 TÚ SR sprostredkoval dohodu až v 43% sporov

10.10.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v prvom polroku 2013 mimosúdne vyriešil 53 sporov medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb. TÚ SR sprostredkoval až v 43% sporov písomnú dohodu medzi užívateľmi služieb a telekomunikačnými operátormi. Ak si uvedomíme, že TÚ SR pri mimosúdnom riešení sporov nemá rozhodovaciu právomoc, je to výborný výsledok. V porovnaní s minulým rokom, keď sprostredkoval dohodu v tretine sporov, v prvom polroku 2013 dosiahol ešte lepší výsledok. TÚ SR však pripomína, že dôležitá je prevencia, aby sa užívatelia služieb v dôsledku nevedomosti nedostávali do zbytočných sporov s telekomunikačnými operátormi.
     Počet mimosúdne vyriešených sporov neodráža počet reklamácií, ktoré si užívatelia uplatnili u operátorov, ale len počet pokračujúcich sporov aj po vybavení reklamácie, ktoré mimosúdne vyriešil TÚ SR. Ďalšie pokračujúce spory mohli riešiť aj priamo súdy. Mimosúdne riešenie sporu nie je podmienkou na podanie žaloby.
     TÚ SR mimosúdne riešil spory medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb, ktoré sa týkali najmä správnosti úhrady a kvality elektronických komunikačných služieb. Mimosúdnemu riešeniu sporu predchádzala reklamácia, ktorú si užívateľ uplatnil u operátora a nesúhlasil s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia.
     Podľa zákona o elektronických komunikáciách návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu obsahuje: a) meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu účastníka (t.j. užívateľa služby), b) názov a sídlo podniku (t.j. telekomunikačného operátora), c) predmet sporu, d) odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie, e) návrh riešenia sporu. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie. Účastník a podnik môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu. Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu.

Metóda kalkulácie cien kolokácie pri širokopásmovom prístupe

04.10.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím z 30.9.2013 určil, že významný podnik je povinný pri stanovovaní cien za službu kolokácie, pre poskytovanie veľkoobchodného širokopásmovému prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx, vychádzať z adaptabilného modelu nákladov na kolokáciu, ktorý určil TÚ SR. Cena musí byť nákladovo orientovaná. TÚ SR iným rozhodnutím určil, že významný podnik je spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST). Rozhodnutie je konečné.
     Predmetom regulácie podľa tohto rozhodnutia je cena za zriadenie fyzickej a vzdialenej kolokácie pre poskytovanie veľkoobchodného širokopásmového prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx významným podnikom (kolokácie zabezpečovanej významným podnikom). Významný podnik je povinný pri výpočte ceny kolokácie, t.j. ceny za vybudovanie kolokačného priestoru alebo miesta a za poskytovanie všetkých služieb spojených s poskytovaním širokopásmového prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx zabezpečiť, aby cena bola nákladovo orientovaná. Nákladovo orientovaná cena znamená, že do ceny vstupujú iba nevyhnutné náklady potrebné na zriadenie, vybudovanie a technické vybavenie kolokačného priestoru alebo miesta. Súčasne musí umožniť, aby náklady na zriadenie a vybudovanie kolokačného priestoru alebo miesta neboli hradené jednorázovo v plnej výške prvým podnikom žiadajúcim o kolokáciu pre poskytovanie širokopásmového prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx. TÚ SR na základe predložených vstupných údajov a výpočtu ceny fyzickej alebo vzdialenej kolokácie pre poskytovanie širokopásmového prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx overí aplikovanie uloženej metódy kalkulácie cien. Na základe overenia správnosti vstupných údajov a výsledkov kontrolného výpočtu úrad cenu vypočítanú významným podnikom buď potvrdí alebo v odôvodnených prípadoch mu rozhodnutím určí úpravu ceny.
     TÚ SR už uložil povinnosť použiť rovnakú metódu pri stanovení cien za službu kolokácie pri poskytovaní veľkoobchodného prístupu k infraštruktúre na pevnom mieste a pri poskytovaní prístupu k veľkoobchodným ukončovacím častiam prenajatých okruhov.
     Kolokáciou sa rozumie poskytovanie samostatného fyzického priestoru a technického vybavenia potrebného na umiestnenie telekomunikačného zariadenia žiadateľa za účelom poskytovania služieb jeho koncovým užívateľom prostredníctvom širokopásmového prístupu technológiou xDSL a FTTx.

Rozhodnutie je publikované na /data/files/35741.pdf 

TÚ SR odporúča operátorom nepožadovať úhradu za prenesenie čísla

01.10.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) znovu upriamuje pozornosť na to, že európsky trend smeruje aj bez regulácie k nepožadovaniu poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov. TÚ SR 4.4.2013 v tejto súvislosti zorganizoval pracovné stretnutie s operátormi a odbornou verejnosťou, kde informoval, že v 17-tich štátoch táto oblasť nie je regulovaná a napriek tomu v 11-tich z nich je výška uvedeného poplatku nulová a pripomenul svoje odporúčanie z roku 2009. Situácia sa od toho času veľmi nezmenila, preto TÚ SR vydáva nové odporúčanie. Pokiaľ sa situácia do konca októbra 2013 nezmení, tak TÚ SR podľa zákona začne konzultácie, po ktorých môže regulovať výšku priamych platieb účastníkov za služby spojené s prenosom čísla.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky v súvislosti s § 48 ods. 3 a § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a opatrenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011, č. O - 22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla

odporúča podnikom

nepožadovať priame úhrady účastníkov za služby spojené s prenosom čísla.

Ing. Ladislav Mikuš, v.r.
predseda úradu

     TÚ SR chcel pristúpiť k regulácii tohto poplatku už v minulosti, keď v roku 2008 predložil na pripomienkové konanie návrh záväzného predpisu, ktorého súčasťou mala byť regulácia tohto poplatku. V roku 2009 stála pracovná komisia pri legislatívnej rade vlády z návrhu TÚ SR vypustila cenovú reguláciu tohto poplatku. TÚ SR preto z dôvodu ochrany záujmov koncových užívateľov publikoval vo svojom vestníku a na internetovej stránke odporúčanie pre operátorov: 1) nepožadovať priame úhrady užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla, 2) ak podniky priamu úhradu užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla požadujú, tak maximálne vo výške 4 eurá. Po tomto odporúčaní poplatky klesli a neskôr operátori priniesli aj benefity za prenesenie čísla. V roku 2011 TÚ SR motivoval operátorov k čo najnižšiemu poplatku tým, že v záväznom predpise naviazal výšku kompenzácie účastníkom za neskoršie prenesenie čísla na výšku poplatku za prenesenie čísla.

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »