Tlačové správy

Poskytovanie podmieneného prístupu k programom cez satelit

06.05.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C 475/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania (spor maďarského regulátora s UPC DTH Sàrl), upozorňuje spoločnosti, ktoré na území Slovenskej republiky poskytujú podmienený prístup k balíku programov prenášaných cez satelit, že si musia plniť povinnosti podľa zákona o elektronických komunikáciách. Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie dal odpoveď na doteraz nejasné otázky, ku ktorým mali členské štáty EÚ rôzne stanoviská. V prípade, že bude niektorá zo spoločností porušovať zákon o elektronických komunikáciách, tak RÚ zasiahne.
     V minulosti predchodca RÚ, ktorým bol Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), riešil otázku splnenia oznamovacej povinnosti a ďalších povinností vyplývajúcich zo zákona o elektronických komunikáciách spoločnosťami z Luxemburska, ktoré v Slovenskej republike poskytujú podmienený prístup k balíku programov prenášaných cez satelit. Jedna z týchto spoločností poskytla stanovisko príslušného orgánu podľa svojho sídla, ktorým je Institut Luxembourgeois de Régulation (Luxemburský regulačný orgán, ďalej len „ILR“), aby sa objasnila jej právna situácia. ILR vydal stanovisko, v ktorom uviedol, že územne príslušné sú luxemburské orgány, pokiaľ ide o služby, ktoré poskytuje táto spoločnosť, a že podľa luxemburského práva služba poskytovaná touto spoločnosťou nepredstavuje elektronickú komunikačnú službu. Toto stanovisko ILR je citované aj vo vyššie spomenutom rozsudku Súdneho dvora (23). V nadväznosti na to TÚ SR v spolupráci s predkladateľom zákona na základe zákona o elektronických komunikáciách a príslušných európskych smerníc dospel k záveru, že nejde o elektronickú komunikačnú službu. TÚ SR riešil vzniknutú situáciu rokovaniami s inými štátnymi orgánmi, ktoré by mohli mať príslušné kompetencie zasiahnuť. V Maďarsku vznikol spor a maďarský vnútroštátny súd sa obrátil na Súdny dvor Európskej únie s predbežnými otázkami, medzi ktorými je aj otázka či služba, ktorou poskytovateľ služby zabezpečuje za odplatu podmienený prístup k balíku programov, ktorý obsahuje služby rozhlasových a TV programov a ktorý sa prenáša cez satelit, sa má považovať za elektronickú komunikačnú službu. Súdny dvor sa obrátil na členské štáty, ktoré nemali jednotné stanovisko k položeným otázkam. Až rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C 475/12 dal na položené otázky odpovede.

„Prepojený kontinent“ je potrebné najskôr dobre pripraviť

14.04.2014, Tlačová správa

     Predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Vladimír Kešjar sa počas pracovnej návštevy Bruselu zúčastnil zasadnutia Rady regulátorov Orgánu európskych regulátorov elektronických komunikácií (BEREC) a absolvoval stretnutia s predstaviteľmi Európskej komisie (EK). Spoločným menovateľom zasadnutia ako aj bilaterálnych stretnutí boli aktuálne otázky legislatívneho návrhu „Prepojený kontinent“ z dielne EK, ktorý bude v prípade prijatia Európskym parlamentom a Radou predstavovať významné zmeny nastavenia trhu elektronických komunikácií. Podľa predsedu RÚ navrhované zmeny je potrebné najskôr dobre pripraviť, aby sa negatívne nedotkli štátneho rozpočtu menších členských štátov a ich občanov a aby naopak boli skutočným prínosom pre členské štáty, operátorov, ale v prvom rade pre občanov.
     EK navrhuje zaviesť jednotné povolenie, na základe ktorého budú operátori môcť poskytovať služby a siete kdekoľvek v EÚ bez administratívnych obmedzení, zavádza zmeny režimu pre roaming, zvyšuje úroveň ochrany zákazníka, ako aj stanovuje pravidlá tzv. „sieťovej neutrality“, t.j. právnej ochrany otvoreného internetu. Predseda RÚ počas stretnutí uvítal snahu EK reflektovať zmeny na telekomunikačnom trhu, najmä stieranie rozdielov medzi poskytovateľmi tradičných telekomunikačných služieb a poskytovateľmi obsahu a aplikácií. Je však potrebné prihliadať na zníženie administratívnych bariér, ako aj finančnej záťaže, ktorá by viedla k ďalšiemu zníženiu výnosov operátorov. To by malo negatívny vplyv na investície predovšetkým do mobilných technológií ako napr. LTE, ako aj pevných sietí, čo je v konečnom dôsledku v neprospech koncového užívateľa služieb.
     Diskusie sa zamerali aj na budúce plány EK týkajúce sa frekvenčného pásma 470 - 790MHz (z toho 694 - 790 MHz je tzv. digitálna dividenda 2), ktoré sa v súčasnosti využíva pre DVB-T. Komisia uviedla, že očakáva stimuly pre návrhy v tomto smere v podobe odporúčaní tzv. „Skupiny na vysokej úrovni“, zloženej z najväčších európskych hráčov v oblasti televízneho vysielania a mobilných operátorov. Skupinu vedie Pascal Lamy, bývalý šéf Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a bývalý európsky komisár. Výsledky rokovaní, ktoré prebiehajú za zatvorenými dverami budú predložené Komisii v priebehu júla 2014. V. Kešjar uviedol, že konkrétne návrhy si budú vyžadovať diskusie s členskými štátmi EÚ, vzhľadom na to, že vo viacerých krajinách vrátane SR sú tieto frekvencie dlhodobo pridelené prevádzkovateľom sietí DVB-T. Konkrétne v Slovenskej republike sú tieto frekvencie pridelené až do 09.09.2029. Prípadné skoršie uvoľnenie frekvencií je potrebné dôkladne uvážiť, aby to nepoškodilo oprávnené záujmy investorov a zároveň s tým budú spojené finančné náklady, s ktorými bude potrebné počítať. EK potvrdila, že si je vedomá náročnosti tejto problematiky a zároveň uviedla, že návrhu budú predchádzať dôkladné konzultácie s členskými štátmi, ako aj zainteresovanými stranami. Podľa EK v budúcnosti bude možné frekvenčné pásmo využívať efektívne, napr. prostredníctvom akcelerácie verejných hotspotov na zníženie zaťaženia mobilných sietí, ako aj prostredníctvom technologického pokroku (prechod na DVB-T2), čo umožní dosiahnuť konštruktívne riešenia pre budúcnosť digitálnej dividendy 2 .
     Predseda RÚ požiadal EK o vydanie odporúčania k prenositeľnosti čísla, nakoľko väčšina slovenských operátorov vyžaduje od užívateľov poplatok za prenesenie čísla. EK uviedla, že rokovania s operátormi boli vo viacerých krajinách úspešné. V rámci „cost-benefit“ analýzy od toho operátori ustúpili a ponúkajú prenesenie čísla v rámci konkurenčnej výhody.

Telefónica zaplatila už aj druhú polovicu úhrady za frekvencie

07.04.2014, Tlačová správa

     Spoločnosť Telefónica Slovakia, s.r.o., ako prvá z mobilných operátorov, zaplatila na účet Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) druhú polovicu jednorazovej úhrady vo výške 20 150 000,50 EUR za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražila v elektronickej aukcii. Spoločnosť si týmto splnila svoju povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz a 1800 MHz. Operátori sú podľa podmienok v povoleniach povinní zaplatiť druhú polovicu jednorazovej úhrady do 31.05.2014. Tieto príjmy sú príjmami štátneho rozpočtu.
     Orange, ST, SWAN a Telefónica Slovakia na začiatku roka zaplatili na účet RÚ prvú polovicu jednorazovej úhrady spolu vo výške 81,94 mil. eur za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Operátori si týmto splnili svoju prvú povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.
     Výberové konanie sa začalo 28.8.2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). V elektronickej aukcii boli vydražené všetky ponúkané frekvenčné bloky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 163,9 mil. EUR.

Orange, ST a SWAN už môžu začať využívať frekvencie

04.04.2014, Tlačová správa

     Spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. (ST) a SWAN, a.s. už majú právoplatné povolenia, ktorými im Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe ich žiadostí určil podmienky používania pridelených frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Je to len časť povolení, ktoré RÚ vydá operátorom na základe ich žiadosti. Spoločnosti SWAN a ST už majú všetky potrebné povolenia. Povolenia sú zákonným predpokladom na používanie frekvencií.
     Podľa podmienok stanovených v povoleniach držitelia povolení zodpovedajú za dodržiavanie podmienok pre používanie pridelených frekvencií. Podmienky sú stanovené v príslušnej prílohe k plánu využívania frekvenčného spektra. Frekvenčné plánovania v prihraničných oblastiach budú vykonávať držitelia povolení, pričom zodpovedajú za dodržanie podmienok uvedených v medzinárodných dohodách. Držitelia povolení sú povinní využívať pridelené frekvencie tak, aby nerušili prevádzku iných rádiových zariadení, ktoré pracujú v súlade s ich určením. V prípade rušenia sú povinní bezodkladne podniknúť kroky na jeho odstránenie. Držitelia povolení sú povinní štvrťročne predložiť RÚ prehľad prevádzkovaných a zrušených základňových staníc. V prípade pásma 800 MHz písomne oznámiť aj umiestnenie každej základňovej stanice najneskôr 3 pracovné dni pred jej predpokladaným termínom uvedenia do prevádzky. Podľa všeobecne záväzného právneho predpisu budú držitelia povolení od 1.1.2016 štvrťročne platiť úhrady za právo používať frekvencie v pridelených frekvenčných pásmach.
     Spoločnosti Orange nadobudlo právoplatnosť povolenie, ktorým jej RÚ určil podmienky používania pridelených frekvencií v pásme 2 600 MHz dňa 17.3.2014. Spoločnosti ST nadobudli právoplatnosť povolenia pre pásma 800 MHz a 2 600 MHz dňa 18.3.2014. Spoločnosti SWAN nadobudlo právoplatnosť povolenie pre pásmo 1 800 MHz dňa 1.4.2014. Orange, ST, SWAN a Telefónica Slovakia na začiatku roka zaplatili na účet RÚ prvú polovicu jednorazovej úhrady spolu vo výške 81,94 mil. EUR za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Operátori si týmto splnili svoju prvú povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Druhú polovicu sú povinní zaplatiť do 31.05.2014.
     Výberové konanie sa začalo 28.8.2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). V elektronickej aukcii boli vydražené všetky ponúkané frekvenčné bloky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 163,9 mil. EUR. Všetky povolenia vydal TÚ SR dňa 30.12.2013. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu.

Povolenia a súvisiace medzinárodné dohody sú dostupné na webe RÚ.

Obyvatelia Slovenska rozoslali 1,1 miliardy SMS správ

03.04.2014, Tlačová správa

     Za druhý polrok 2013 Slováci vygenerovali mobilnými telefónmi 4,9 miliardy minút hovorov, z toho 64% skončilo vo vlastnej mobilnej sieti. Percentuálny podiel hovorov do vlastnej mobilnej siete klesá. V predchádzajúcom polroku skončilo vo vlastnej sieti 65% minút hovorov a v druhom polroku 2012 až 69% minút hovorov. Slováci v druhom polroku 2013 rozoslali 1,1 miliardy SMS správ a 20,9 mil. MMS správ. V slovenských mobilných sieťach bolo ukončených 167,2 mil. minút hovorov, 43,2 mil. SMS správ a 223,9 tis. MMS správ, ktoré prišli z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete.
     Celkový počet aktívnych SIM kariet mobilných operátorov používaných na poskytovanie mobilnej telefónnej služby, v technologických zariadeniach, na prevádzku GSM brán, služby mobilného internetu, na telemetriu a pod. bol ku koncu uplynulého roka 6 468 329. Z uvedeného počtu bolo na poskytovanie mobilnej telefónnej služby 5 776 224. SIM kariet s uzatvorenou platnou zmluvou (post - paid) bolo 3 930 778 a aktívnych predplatených SIM kariet (pre – paid) bolo 1 845 446.
     Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).

RÚ povolil dva nové DVB-T vysielače

26.03.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. vydal individuálne povolenia pre DVB-T vysielač 4. multiplexu (MUX-u) Žilina – Krížava K39 s výkonom 10 000 W a vysielač 2. MUX-u Spišské Podhradie K55 s výkonom 81 W. Okrem toho povolil zvýšenie výkonu DVB-T vysielača 2. MUX-u Rožňava – Dievčenská skala K27 z 10 000 W na 20 000 W a vysielača 2. MUX-u Banská Bystrica – Laskomer K51 z 19 590 W na 26 300 W. Rozhodnutia sú právoplatné.
     Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. Zvýšenie maximálneho výkonu ERP a zmena ďalších technických parametrov vysielačov môže pozitívne ovplyvniť kvalitu príjmu signálu druhého a štvrtého multiplexu.

Regulačný úrad vyhral súd so spoločnosťou Slovak Telekom

26.03.2014, Tlačová správa

     Najvyšší súd Slovenskej republiky zamietol žalobu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) proti rozhodnutiam Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ), ktoré sa týkajú určenia ST za významný podnik a uloženia povinností, ktoré majú podporiť efektívnu súťaž a rozvoj trhu. Povinnosti sa okrem iného týkajú umožnenia prístupu konkurenčných operátorov k metalickým a optickým vedeniam ST. Súd zároveň nepriznal ST náhradu trov konania. ST musí konkurenčným operátorom aj naďalej umožniť prístup k jej metalickým a optickým vedeniam.
     Predchodca RÚ, ktorým bol Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR), určil ST za významný podnik na relevantnom trhu č. 4 a uložil jej povinnosť transparentnosti, povinnosť nediskriminácie, povinnosť viesť oddelenú evidenciu, povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosť regulácie cien. Povinnosti sa týkajú metalických aj optických vedení ST. Potom, ako ST neuspela s opravným prostriedkom – rozkladom voči rozhodnutiu, sa obrátila na Najvyšší súd Slovenskej republiky, kde sa domáhala preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutí TÚ SR. Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh ST ako nedôvodný zamietol. Proti rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok.
     Trh č. 4 je definovaný ako veľkoobchodný fyzický prístup, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.

Mobilný internet používa polovica obyvateľov Slovenska

21.03.2014, Tlačová správa

     Popularita mobilného internetu neustále rastie. V roku 2013 sa v Slovenskej republike k mobilnému širokopásmovému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia pripájalo viac ako 2,7 mil. užívateľov. Z toho 381,5 tis. užívateľov sa k mobilnému širokopásmovému internetu nepripájalo prostredníctvom mobilného telefónu, ale inými prístupovými zariadeniami. Všetci títo užívatelia využívali k pripojeniu mobilné siete tretej generácie (3G) a technológie vyššej rýchlosti (HSPA alebo LTE). Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Ku koncu roka 2013 sa minimálne raz za posledné tri mesiace pripojilo k tzv. rýchlemu mobilnému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia 2,7 mil. užívateľov. Z uvedeného počtu malo oddelene od hlasovej služby predplatený prídavný dátový balíček 803,7 tis. užívateľov, 759 tis. užívateľov využívalo balíčkové ponuky zahŕňajúce hlas a dátový prístup a 381,5 tis. užívateľov sa k mobilnému širokopásmovému internetu pripájalo inými prístupovými zariadeniami. Ostatní započítaní užívatelia využívali mobilný prístup na internet bez predplatenia dátových balíčkov a platili len na základe preukázanej spotreby dát. Pri zbere dát bola použitá aktuálne platná metodika Európskej komisie.
     Mobilný širokopásmový prístup na internet zahŕňa technológie tretej generácie (3G) a technológie vyššej rýchlosti (HSPA alebo LTE), technológie GSM/GPRS sa nezapočítavajú.

Zvýšenie výkonu ďalších DVB-T vysielačov

07.03.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu ďalších piatich DVB-T vysielačov. Žiadosti boli odôvodnené tým, že Towercom, a.s. má v úmysle prevádzkovať DVB-T vysielače s parametrami podľa medzinárodnej dohody GE06. Regulačný úrad žiadostiam vyhovel v plnom rozsahu. Zmeny povolení nadobudli právoplatnosť 6.3.2014.
     Vysielač 1. multiplexu (MUX-u) Poprad – Kráľova hoľa K57 má povolené zvýšenie výkonu z 3 981 W na 5 000 W. Vysielač 1. MUX-u Lučenec – Blatný vrch K49 má povolené zvýšenie výkonu z 12 589 W na 20 000 W. Vysielač 4. MUX-u Lučenec – Blatný vrch K32 má povolené zvýšenie výkonu z 10 000 W na 19 952 W. Vysielač 4. MUX-u Banská Štiavnica - Sitno K31 má povolené zvýšenie výkonu z 12 590 W na 25 000 W. Vysielač 4. MUX-u Bardejov - Magura K46 má povolené zvýšenie výkonu z 10 000 W na 15 849 W. Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. Zvýšenie maximálneho výkonu ERP a zmena ďalších technických parametrov vysielačov môže pozitívne ovplyvniť kvalitu príjmu signálu prvého a štvrtého multiplexu.

V roku 2013 regulátor sprostredkoval dohodu v 40% sporov

06.03.2014, Tlačová správa

     V roku 2013 predchodca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) mimosúdne vyriešil 118 sporov medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb. TÚ SR sprostredkoval až v 40% sporov písomnú dohodu medzi užívateľmi služieb a telekomunikačnými operátormi. Ak si uvedomíme, že úrad pri mimosúdnom riešení sporov nemá rozhodovaciu právomoc, tak je to výborný výsledok. V porovnaní s rokom 2012, keď sprostredkoval dohodu v tretine sporov, v roku 2013 dosiahol ešte lepší výsledok. Regulačný úrad pripomína, že dôležitá je prevencia, aby sa užívatelia služieb v dôsledku nevedomosti nedostávali do zbytočných sporov s telekomunikačnými operátormi.
     Okrem 118-tich vyriešených sporov ďalších 56 návrhov na mimosúdne riešenie sporov bolo odložených ad acta z dôvodov neúplnosti zaslaných podaní, pričom účastníci neakceptovali výzvu na doplnenie zaslaných podkladov, príp. svoje návrhy predložili po skončení zákonnej lehoty na podanie návrhu. Počet mimosúdne vyriešených sporov neodráža počet reklamácií, ktoré si užívatelia uplatnili u operátorov, ale len počet pokračujúcich sporov aj po vybavení reklamácie, ktoré mimosúdne vyriešil úrad. Ďalšie pokračujúce spory mohli riešiť aj priamo súdy. Mimosúdne riešenie sporu nie je podmienkou na podanie žaloby.
     Regulačný úrad mimosúdne rieši spory medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb, ktoré sa týkajú najmä správnosti úhrady a kvality elektronických komunikačných služieb. Mimosúdnemu riešeniu sporu predchádzala reklamácia, ktorú si užívateľ uplatnil u operátora a nesúhlasil s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia.
     Podľa zákona o elektronických komunikáciách návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu obsahuje: a) meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu účastníka (t.j. užívateľa služby), b) názov a sídlo podniku (t.j. telekomunikačného operátora), c) predmet sporu, d) odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie, e) návrh riešenia sporu. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie. Účastník a podnik môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu. Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu.

Miestny multiplex DVB-T v Nitre

25.02.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) vydal povolenie na používanie frekvencie K52 pre účely poskytovania miestneho multiplexu DVB-T Nitra. Miestny multiplex má názov CETV. Držiteľom povolenia je spoločnosť 2M media, s.r.o. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 24.2.2014 a je platné do 31.12.2020.
     Vysielač bude umiestnený na Klokočine vo výške 220 m.n.m. a výška stredu anténneho systému bude 30 m. Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2, počet nosných 8k, modulácia 16-QAM, vertikálna polarizácia, výkon ERP 1 000 W.

Zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov

24.02.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu šiestich DVB-T vysielačov. Žiadosti boli odôvodnené tým, že Towercom, a.s. má v úmysle prevádzkovať DVB-T vysielače s parametrami podľa medzinárodnej dohody GE06. Regulačný úrad žiadostiam vyhovel v plnom rozsahu. Zmeny povolení nadobudli právoplatnosť 21.2.2014.
     Vysielač verejnoprávneho multiplexu (VP MUX-u) Čadca – TVP Čadca I. K32 má povolené zvýšenie výkonu z 3 982 W na 5 743 W. Vysielač VP MUX-u Námestovo - Magurka K26 má povolené zvýšenie výkonu z 10 000 W na 20 000 W. Vysielač druhého MUX-u Námestovo - Magurka K59 má povolené zvýšenie výkonu z 19 955 W na 20 000 W. Vysielač VP MUX-u Stará Ľubovňa - Kolník K24 má povolené zvýšenie výkonu z 3 163 W na 20 000 W. Vysielač VP MUX-u Žilina - Krížava K32 má povolené zvýšenie výkonu z 7 943 W na 10 000 W. Vysielač prvého MUX-u Žilina - Krížava K35 má povolené zvýšenie výkonu z 1 995 W na 6 300 W. Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine.

ST a SWAN už požiadali o povolenia

14.02.2014, Tlačová správa

     Mobilní operátori Slovak Telekom a SWAN požiadali Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) o povolenia, ktorými im určí podmienky používania pridelených frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Povolenia sú zákonným predpokladom na používanie frekvencií. Pridelenie frekvencií pre LTE a príchod štvrtého operátora patria medzi najvýznamnejšie udalosti v oblasti elektronických komunikácií na Slovensku. V tejto súvislosti RÚ pripravil pre rádioamatérov z celého sveta možnosť nadviazať spojenie so špeciálnou rádioamatérskou stanicou regulačného úradu, ktorá vysiela s volacím znakom OM44LTE. Operátorom stanice je tlačový hovorca RÚ. Stanica bude vysielať až do konca decembra 2014 na frekvenciách určených pre rádioamatérov.
     Orange Slovensko, Slovak Telekom, SWAN a Telefónica Slovakia nedávno zaplatili na účet RÚ prvú polovicu jednorazovej úhrady spolu vo výške 81,94 mil. EUR za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Operátori si týmto splnili svoju prvú povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Druhú polovicu sú povinní zaplatiť do 31.05.2014.
     V elektronickej aukcii boli vydražené všetky ponúkané frekvenčné bloky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 163,9 mil. EUR. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu. Povolenie pre: Telefónica Slovakia nadobudlo právoplatnosť 03.01.2014, Orange Slovensko nadobudlo právoplatnosť 07.01.2014, Slovak Telekom a SWAN nadobudli právoplatnosť 08.01.2014.
     Výberové konanie sa začalo 28.8.2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). Všetky povolenia vydal TÚ SR 30.12.2013. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu.

Mobilní operátori zaplatili prvú polovicu úhrady za frekvencie

10.02.2014, Tlačová správa

     Mobilní operátori Orange Slovensko, Slovak Telekom, SWAN a Telefónica Slovakia zaplatili na účet Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) prvú polovicu jednorazovej úhrady spolu vo výške 81,94 mil. EUR za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Operátori si týmto splnili svoju prvú povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Druhú polovicu sú povinní zaplatiť do 31.05.2014. Tieto príjmy sú príjmami štátneho rozpočtu. Najbližšie mobilných operátorov čaká povinnosť začať používať pridelené frekvencie do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolení.
     V elektronickej aukcii boli vydražené všetky ponúkané frekvenčné bloky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 163,9 mil. EUR. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu. Povolenie pre: Telefónica Slovakia nadobudlo právoplatnosť 03.01.2014, Orange Slovensko nadobudlo právoplatnosť 07.01.2014, Slovak Telekom a SWAN nadobudli právoplatnosť 08.01.2014.
     Výberové konanie sa začalo 28.8.2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). Všetky povolenia vydal TÚ SR 30.12.2013. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu.
     Cieľom výberového konania bolo umožnenie účelného využitia frekvencií vyhradených pre zaisťovanie služieb elektronických komunikácií v súlade s efektívnym naplnením nasledujúcich cieľov: podpora technologických inovácií a rozvoja nových služieb, podpora hospodárskej súťaže a efektívne využívanie spektra.

Predseda regulačného úradu sa ujal funkcie

03.02.2014, Tlačová správa

     Vladimír Kešjar pri príležitosti ujatia sa funkcie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) poďakoval Ladislavovi Mikušovi, odchádzajúcemu dočasnému štatutárovi za vykonanú prácu súvisiacu so zriadením regulačného úradu. Predseda ocenil, že dočasný štatutár vykonal všetky potrebné úkony súvisiace s riadnym fungovaním nového úradu, ako sú napr. prevzatie zamestnancov a majetku po zrušených úradoch, zriadenie účtov pre nový úrad, vydanie vnútorných predpisov a pod.
     Regulačný úrad pod vedením Vladimíra Kešjara čaká v nasledujúcom období množstvo úloh dôležitých pre fungovanie sektorov elektronických komunikácií a poštových služieb. „V oblasti elektronických komunikácií bude potrebné kontrolovať napr. plnenie povinností mobilnými operátormi, ktoré im vyplynuli z rozhodnutí o pridelení frekvencií v pásmach 800 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz. Nemenej dôležitými úlohami budú rozhodnutia o maximálnej výške tzv. prepojovacích poplatkov, t.j. poplatkov za ukončenie hovorov v mobilných a pevných telefónnych sieťach a riešenie prípadných sporov medzi operátormi alebo operátormi a užívateľmi služieb“, vysvetľuje Vladimír Kešjar, predseda regulačného úradu. „V oblasti poštových služieb regulačný úrad určí predbežné čisté náklady univerzálnej služby za predchádzajúci rok a rozhodne o čistých nákladoch univerzálnej služby a následne o ich náhrade za rok 2012“, doplnil Vladimír Kešjar.
     Vladimír Kešjar má desaťročnú prax v oblasti elektronických komunikácií, z toho viac ako dve tretiny v riadiacej funkcii. Okrem toho má bohaté manažérske skúsenosti. Nespornou výhodou je, že prácu predchodcu regulačného úradu a jeho zamestnancov dobre pozná. Pred nastúpením do funkcie predsedu bol v čase 24.5.2013 – 31.12.2013 podpredsedom Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), ktorý bol spolu s Poštovým regulačným úradom predchodcom regulačného úradu. Pred vykonávaním tejto funkcie bol od roku 2004 konateľ finančno-investičnej spoločnosti EUFINEX. V rokoch 2001 – 2004 bol generálny riaditeľ poisťovne Amslico AIG Life a v rokoch 1993 – 2000 bol riaditeľ telekomunikačnej divízie v spoločnosti Siemens. V rokoch 2002 – 2004 a 2007 – 2008 bol člen predstavenstva Americkej obchodnej komory a v rokoch 2002 - 2003 pôsobil vo finančnej komisii Centra pre strategické a medzinárodné štúdie. Ďalej bol prezident Lions Club Bratislava Istropolis a je zakladateľ Nadácie na ochranu fauny a flóry Kremnických a Štiavnických vrchov. Do roku 1993 pôsobil najskôr na univerzite a neskôr v manažérskych pozíciách v Afrike, z toho dva roky v dcérskej spoločnosti Siemens. Absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej (dnešná Slovenská technická univerzita v Bratislave). Aktívne ovláda angličtinu, nemčinu a ruštinu. Nie je členom žiadnej politickej strany ani hnutia. Spĺňa všetky zákonné požiadavky kladené na predsedu regulačného úradu.

Príjmy predchodcov regulačného úradu dosiahli 11,55 mil. eur

29.01.2014, Tlačová správa

     Predchodcovia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) a Poštový regulačný úrad (PRÚ) v roku 2013 prispeli do štátneho rozpočtu spolu sumou cca 11,55 mil. EUR.
     Príjmy PRÚ z predaja motorového vozidla, vratiek, dobropisov a refundácií dosiahli 9,2 tis. EUR. Ostatné príjmy dosiahol TÚ SR najmä z opakovaných úhrad, ktoré určuje a vyberá najmä od telekomunikačných operátorov za poskytovanie sietí alebo služieb, za právo používať čísla a za právo používať frekvencie. V príjmoch TÚ SR sú započítané aj jednorazové úhrady - doplatok mobilných operátorov Orange Slovensko a Slovak Telekom za predĺženie povolení (tzv. licencií) spolu vo výške 3,195 mil. EUR. Povolenia sú právoplatne predĺžené, obaja mobilní operátori sa voči minuloročným rozhodnutiam vzdali opravného prostriedku – rozkladu.

Návrh zmeny všeob. povolenia na poskytovanie poštových služieb

24.01.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) zverejnil vo svojom Vestníku a na webovom sídle návrh zmeny všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb. Stanoviská a pripomienky k predloženému návrhu je možné zasielať písomne v lehote do 30 dní na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Stále pracovisko pre oblasť poštových služieb, Ul. 1. mája 16, 010 01 Žilina.
     Navrhované zmeny súvisia so zrušením Poštového regulačného úradu, ktorý k 1.1.2014 nahradil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. V texte všeobecného povolenia sa mení číslo účtu, na ktorý sa uhrádza správny poplatok za registráciu a za zmenu registrovaných údajov. Ďalej v tlačivách, ktoré sú prílohou všeobecného povolenia, sa mení názov úradu.
     Všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb určuje: a) všeobecné podmienky poskytovania poštových služieb iných ako univerzálna služba a poštového platobného styku, b) doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a poskytovanie poštového platobného styku, c) podrobnosti a údaje o registrácii, d) podrobnosti o preukázaní spôsobilosti, pripravenosti a schopnosti zabezpečiť určené podmienky poskytovania poštových služieb.

Návrh SWAN o používaní siete spĺňa požiadavky zákona

23.01.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe návrhu na vydanie rozhodnutia o spoločnom užívaní infraštruktúry v zábavno-obchodných centrách v Dunajskej Strede, Prešove, Skalici a v Žiline, ktorý podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) voči spoločnosti SWAN, a.s., rozhodol o zamietnutí návrhu ST v celom rozsahu. Návrh zmluvy o používaní siete, ktorý SWAN predložil ST, spĺňa všetky zákonné požiadavky, a preto nie je potrebné rozhodnutím regulačného úradu meniť jeho obsah. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST a SWAN majú zákonné právo podať voči rozhodnutiu do 15 dní opravný prostriedok – rozklad.
     Rozhodnutiu predchádzali verejné konzultácie k návrhu rozhodnutia. K návrhu rozhodnutia neprišla počas mesačnej lehoty ani jedna pripomienka. Regulačný úrad na základe zistených skutočností je toho názoru, že neexistuje žiaden dôvod, aby na základe návrhu ST rozhodol o spoločnom používaní infraštruktúry a vo svojom rozhodnutí určil pravidlá rozdelenia nákladov. Návrh zmluvy o používaní siete, ktorý SWAN predložil ST, spĺňa všetky zákonné požiadavky, a preto nie je potrebné rozhodnutím regulačného úradu meniť jeho obsah. Z tohto dôvodu návrh ST zamieta.
     V ustanovení § 67 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách sú špecifikované požiadavky na podmienky, za ktorých umožní podnik používať existujúcu infraštruktúru inému podniku, a to: nie diskriminujúce a za odplatu. Na základe údajov z návrhu, ako aj ďalších zhromaždených podkladov pre rozhodnutie regulačný úrad dospel k záveru, že návrh zmluvy o užívaní siete, ktorý SWAN predložil ST spĺňa obe hore uvedené podmienky.
     V § 67 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách je ustanovené, že odmietnuť uzavretie zmluvy možno len z dôvodu: technickej neuskutočniteľnosti alebo zo závažných bezpečnostných dôvodov vzhľadom na verejný záujem. Vzhľadom k tomu, že SWAN predložil ST návrh zmluvy o užívaní siete s cieľom o jej uzavretie, nie je možné konštatovať, že SWAN odmietol uzavretie predmetnej zmluvy. Práve naopak, SWAN sa aktívne snažil o uzatvorenie zmluvy o používaní jeho siete jednak jej predložením, ako aj následnou účasťou na rokovaní s ST.

Skúsenosti s prípravou a realizáciou elektronickej aukcie

10.01.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) uskutoční pracovné stretnutie k ukončenému výberovému konaniu na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie, na ktorý pozýva všetkých účastníkov výberového konania, poradcov a odbornú verejnosť. Pracovné stretnutie sa bude konať v stredu 15.01.2014 o 10:00 h v zasadacej miestnosti RÚ na 2. poschodí, Továrenská č. 7, Bratislava. Témou pracovného stretnutia budú skúsenosti s prípravou a realizáciou elektronickej aukcie. Predpokladaná dĺžka trvania pracovného stretnutia je približne do 12:00 h. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zasadacej miestnosti je potrebné, aby odborná verejnosť svoj záujem o účasť nahlásila elektronicky na adresu: roman.vavro@teleoff.gov.sk. Záujem je možné nahlásiť najneskôr do utorka 14.01.2014 do 10:00 h, resp. do naplnenia kapacity miestnosti. Za jednu organizáciu možno prihlásiť maximálne dvoch účastníkov.

Kompletné informácie o výsledkoch elektronickej aukcie

09.01.2014, Tlačová správa

Bratislava, 09.01.2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) podľa bodu 2.5 Aukčného poriadku verejne oznamuje výsledky výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie.

Držiteľ povolenia: Orange Slovensko, a.s.

Pridelené frekvencie a výška jednorazovej úhrady: 800 MHz: 801 - 806/842 - 847 MHz; 806 - 811/847 - 852 MHz.
1800 MHz: 1715,1 - 1716,3/1810,1 - 1811,3 MHz; 1724,1 - 1725,1/ 1819,1 - 1820,1 MHz; 1743,9 - 1746,1/1838,9 - 1841,1 MHz; 1749,9 - 1750,3/1844,9 - 1845,3 MHz.
2600 MHz (FDD): 2620 - 2625/2500 - 2505 MHz; 2625 - 2630/2505 - 2510 MHz; 2630 - 2635/2510 - 2515 MHz; 2635 - 2640/2515 - 2520 MHz; 2640 - 2645/2520 - 2525 MHz; 2645 - 2650/2525 - 2530 MHz.
Vydané: 30.12.2013. Právoplatné: 07.01.2014. Finálna cena z hl. fázy aukcie: 46 700 000 EUR. Suma finálnych priraďovacích cien vo všetkých relevantných kategóriách blokov (ďalej len „priraďovacia fáza“): 9 440 895 EUR.  Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 56 140 895 eur.

Slovak Telekom, a.s.

800 MHz: 791 - 796/832 - 837 MHz; 796 - 801/837 - 842 MHz
2600 MHz (FDD): 2650 - 2655/2530 - 2535 MHz; 2655 - 2660/2535 - 2540 MHz; 2660 - 2665/2540 - 2545 MHz; 2665 - 2670/2545 - 2550 MHz; 2670 - 2675/2550 - 2555 MHz; 2675 - 2680/2555 - 2560 MHz; 2680 - 2685/2560 - 2565 MHz; 2685 - 2690/2565 - 2570 MHz.
2600 MHz (TDD): 2570 - 2575 MHz; 2575 - 2580 MHz; 2580 - 2585 MHz; 2585 - 2590 MHz; 2590 - 2595 MHz; 2595 - 2600 MHz; 2600 - 2605 MHz; 2605 - 2610 MHz; 2610 - 2615 MHz; 2615 - 2620 MHz.
Vydané: 30.12.2013. Právoplatné: 08.01.2014. Finálna cena z hl. fázy aukcie: 60 846 000 EUR. Priraďovacia fáza: 0. Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 60 846 000 EUR.

SWAN, a.s.

1800 MHz: 1710,1 - 1715,1/1805,1 - 1810,1 MHz; 1766,1 - 1771,1/1861,1 - 1866,1 MHz; 1771,1 - 1776,1/1866,1 - 1871,1 MHz. 
Vydané: 30.12.2013. Právoplatné: 08.01.2014. Finálna cena z hl. fázy aukcie: 6 600 000 EUR. Priraďovacia fáza: 0. Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 6 600 000 EUR.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

800 MHz: 811 - 816/852 - 857 MHz; 816 - 821/857 - 862 MHz. 1800 MHz: 1765,5 - 1766,1/1860,5 - 1861,1 MHz.  
Vydané: 30.12.2013. Právoplatné: 03.01.2014.  
Finálna cena z hl. fázy aukcie: 38 300 000 EUR. Priraďovacia fáza: 2 000 001. Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 40 300 001 EUR.

     Platnosť povolení pre pásma 800 MHz a 2600 MHz je do 31.12.2028. Platnosť povolení pre pásmo 1800 MHz je do 7.9.2026. Úhrady sú splatné v dvoch častiach. Prvá do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia a druhá do 31.05.2014. Konkrétne výšky splátok sú stanovené v povolení.

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »