Tlačové správy

RÚ povolil dva nové DVB-T vysielače

26.03.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. vydal individuálne povolenia pre DVB-T vysielač 4. multiplexu (MUX-u) Žilina – Krížava K39 s výkonom 10 000 W a vysielač 2. MUX-u Spišské Podhradie K55 s výkonom 81 W. Okrem toho povolil zvýšenie výkonu DVB-T vysielača 2. MUX-u Rožňava – Dievčenská skala K27 z 10 000 W na 20 000 W a vysielača 2. MUX-u Banská Bystrica – Laskomer K51 z 19 590 W na 26 300 W. Rozhodnutia sú právoplatné.
     Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. Zvýšenie maximálneho výkonu ERP a zmena ďalších technických parametrov vysielačov môže pozitívne ovplyvniť kvalitu príjmu signálu druhého a štvrtého multiplexu.

Regulačný úrad vyhral súd so spoločnosťou Slovak Telekom

26.03.2014, Tlačová správa

     Najvyšší súd Slovenskej republiky zamietol žalobu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) proti rozhodnutiam Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ), ktoré sa týkajú určenia ST za významný podnik a uloženia povinností, ktoré majú podporiť efektívnu súťaž a rozvoj trhu. Povinnosti sa okrem iného týkajú umožnenia prístupu konkurenčných operátorov k metalickým a optickým vedeniam ST. Súd zároveň nepriznal ST náhradu trov konania. ST musí konkurenčným operátorom aj naďalej umožniť prístup k jej metalickým a optickým vedeniam.
     Predchodca RÚ, ktorým bol Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR), určil ST za významný podnik na relevantnom trhu č. 4 a uložil jej povinnosť transparentnosti, povinnosť nediskriminácie, povinnosť viesť oddelenú evidenciu, povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosť regulácie cien. Povinnosti sa týkajú metalických aj optických vedení ST. Potom, ako ST neuspela s opravným prostriedkom – rozkladom voči rozhodnutiu, sa obrátila na Najvyšší súd Slovenskej republiky, kde sa domáhala preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutí TÚ SR. Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh ST ako nedôvodný zamietol. Proti rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok.
     Trh č. 4 je definovaný ako veľkoobchodný fyzický prístup, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.

Mobilný internet používa polovica obyvateľov Slovenska

21.03.2014, Tlačová správa

     Popularita mobilného internetu neustále rastie. V roku 2013 sa v Slovenskej republike k mobilnému širokopásmovému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia pripájalo viac ako 2,7 mil. užívateľov. Z toho 381,5 tis. užívateľov sa k mobilnému širokopásmovému internetu nepripájalo prostredníctvom mobilného telefónu, ale inými prístupovými zariadeniami. Všetci títo užívatelia využívali k pripojeniu mobilné siete tretej generácie (3G) a technológie vyššej rýchlosti (HSPA alebo LTE). Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Ku koncu roka 2013 sa minimálne raz za posledné tri mesiace pripojilo k tzv. rýchlemu mobilnému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia 2,7 mil. užívateľov. Z uvedeného počtu malo oddelene od hlasovej služby predplatený prídavný dátový balíček 803,7 tis. užívateľov, 759 tis. užívateľov využívalo balíčkové ponuky zahŕňajúce hlas a dátový prístup a 381,5 tis. užívateľov sa k mobilnému širokopásmovému internetu pripájalo inými prístupovými zariadeniami. Ostatní započítaní užívatelia využívali mobilný prístup na internet bez predplatenia dátových balíčkov a platili len na základe preukázanej spotreby dát. Pri zbere dát bola použitá aktuálne platná metodika Európskej komisie.
     Mobilný širokopásmový prístup na internet zahŕňa technológie tretej generácie (3G) a technológie vyššej rýchlosti (HSPA alebo LTE), technológie GSM/GPRS sa nezapočítavajú.

Zvýšenie výkonu ďalších DVB-T vysielačov

07.03.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu ďalších piatich DVB-T vysielačov. Žiadosti boli odôvodnené tým, že Towercom, a.s. má v úmysle prevádzkovať DVB-T vysielače s parametrami podľa medzinárodnej dohody GE06. Regulačný úrad žiadostiam vyhovel v plnom rozsahu. Zmeny povolení nadobudli právoplatnosť 6.3.2014.
     Vysielač 1. multiplexu (MUX-u) Poprad – Kráľova hoľa K57 má povolené zvýšenie výkonu z 3 981 W na 5 000 W. Vysielač 1. MUX-u Lučenec – Blatný vrch K49 má povolené zvýšenie výkonu z 12 589 W na 20 000 W. Vysielač 4. MUX-u Lučenec – Blatný vrch K32 má povolené zvýšenie výkonu z 10 000 W na 19 952 W. Vysielač 4. MUX-u Banská Štiavnica - Sitno K31 má povolené zvýšenie výkonu z 12 590 W na 25 000 W. Vysielač 4. MUX-u Bardejov - Magura K46 má povolené zvýšenie výkonu z 10 000 W na 15 849 W. Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. Zvýšenie maximálneho výkonu ERP a zmena ďalších technických parametrov vysielačov môže pozitívne ovplyvniť kvalitu príjmu signálu prvého a štvrtého multiplexu.

V roku 2013 regulátor sprostredkoval dohodu v 40% sporov

06.03.2014, Tlačová správa

     V roku 2013 predchodca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) mimosúdne vyriešil 118 sporov medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb. TÚ SR sprostredkoval až v 40% sporov písomnú dohodu medzi užívateľmi služieb a telekomunikačnými operátormi. Ak si uvedomíme, že úrad pri mimosúdnom riešení sporov nemá rozhodovaciu právomoc, tak je to výborný výsledok. V porovnaní s rokom 2012, keď sprostredkoval dohodu v tretine sporov, v roku 2013 dosiahol ešte lepší výsledok. Regulačný úrad pripomína, že dôležitá je prevencia, aby sa užívatelia služieb v dôsledku nevedomosti nedostávali do zbytočných sporov s telekomunikačnými operátormi.
     Okrem 118-tich vyriešených sporov ďalších 56 návrhov na mimosúdne riešenie sporov bolo odložených ad acta z dôvodov neúplnosti zaslaných podaní, pričom účastníci neakceptovali výzvu na doplnenie zaslaných podkladov, príp. svoje návrhy predložili po skončení zákonnej lehoty na podanie návrhu. Počet mimosúdne vyriešených sporov neodráža počet reklamácií, ktoré si užívatelia uplatnili u operátorov, ale len počet pokračujúcich sporov aj po vybavení reklamácie, ktoré mimosúdne vyriešil úrad. Ďalšie pokračujúce spory mohli riešiť aj priamo súdy. Mimosúdne riešenie sporu nie je podmienkou na podanie žaloby.
     Regulačný úrad mimosúdne rieši spory medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb, ktoré sa týkajú najmä správnosti úhrady a kvality elektronických komunikačných služieb. Mimosúdnemu riešeniu sporu predchádzala reklamácia, ktorú si užívateľ uplatnil u operátora a nesúhlasil s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia.
     Podľa zákona o elektronických komunikáciách návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu obsahuje: a) meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu účastníka (t.j. užívateľa služby), b) názov a sídlo podniku (t.j. telekomunikačného operátora), c) predmet sporu, d) odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie, e) návrh riešenia sporu. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie. Účastník a podnik môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu. Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu.

Miestny multiplex DVB-T v Nitre

25.02.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) vydal povolenie na používanie frekvencie K52 pre účely poskytovania miestneho multiplexu DVB-T Nitra. Miestny multiplex má názov CETV. Držiteľom povolenia je spoločnosť 2M media, s.r.o. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 24.2.2014 a je platné do 31.12.2020.
     Vysielač bude umiestnený na Klokočine vo výške 220 m.n.m. a výška stredu anténneho systému bude 30 m. Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2, počet nosných 8k, modulácia 16-QAM, vertikálna polarizácia, výkon ERP 1 000 W.

Zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov

24.02.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu šiestich DVB-T vysielačov. Žiadosti boli odôvodnené tým, že Towercom, a.s. má v úmysle prevádzkovať DVB-T vysielače s parametrami podľa medzinárodnej dohody GE06. Regulačný úrad žiadostiam vyhovel v plnom rozsahu. Zmeny povolení nadobudli právoplatnosť 21.2.2014.
     Vysielač verejnoprávneho multiplexu (VP MUX-u) Čadca – TVP Čadca I. K32 má povolené zvýšenie výkonu z 3 982 W na 5 743 W. Vysielač VP MUX-u Námestovo - Magurka K26 má povolené zvýšenie výkonu z 10 000 W na 20 000 W. Vysielač druhého MUX-u Námestovo - Magurka K59 má povolené zvýšenie výkonu z 19 955 W na 20 000 W. Vysielač VP MUX-u Stará Ľubovňa - Kolník K24 má povolené zvýšenie výkonu z 3 163 W na 20 000 W. Vysielač VP MUX-u Žilina - Krížava K32 má povolené zvýšenie výkonu z 7 943 W na 10 000 W. Vysielač prvého MUX-u Žilina - Krížava K35 má povolené zvýšenie výkonu z 1 995 W na 6 300 W. Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine.

ST a SWAN už požiadali o povolenia

14.02.2014, Tlačová správa

     Mobilní operátori Slovak Telekom a SWAN požiadali Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) o povolenia, ktorými im určí podmienky používania pridelených frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Povolenia sú zákonným predpokladom na používanie frekvencií. Pridelenie frekvencií pre LTE a príchod štvrtého operátora patria medzi najvýznamnejšie udalosti v oblasti elektronických komunikácií na Slovensku. V tejto súvislosti RÚ pripravil pre rádioamatérov z celého sveta možnosť nadviazať spojenie so špeciálnou rádioamatérskou stanicou regulačného úradu, ktorá vysiela s volacím znakom OM44LTE. Operátorom stanice je tlačový hovorca RÚ. Stanica bude vysielať až do konca decembra 2014 na frekvenciách určených pre rádioamatérov.
     Orange Slovensko, Slovak Telekom, SWAN a Telefónica Slovakia nedávno zaplatili na účet RÚ prvú polovicu jednorazovej úhrady spolu vo výške 81,94 mil. EUR za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Operátori si týmto splnili svoju prvú povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Druhú polovicu sú povinní zaplatiť do 31.05.2014.
     V elektronickej aukcii boli vydražené všetky ponúkané frekvenčné bloky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 163,9 mil. EUR. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu. Povolenie pre: Telefónica Slovakia nadobudlo právoplatnosť 03.01.2014, Orange Slovensko nadobudlo právoplatnosť 07.01.2014, Slovak Telekom a SWAN nadobudli právoplatnosť 08.01.2014.
     Výberové konanie sa začalo 28.8.2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). Všetky povolenia vydal TÚ SR 30.12.2013. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu.

Mobilní operátori zaplatili prvú polovicu úhrady za frekvencie

10.02.2014, Tlačová správa

     Mobilní operátori Orange Slovensko, Slovak Telekom, SWAN a Telefónica Slovakia zaplatili na účet Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) prvú polovicu jednorazovej úhrady spolu vo výške 81,94 mil. EUR za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Operátori si týmto splnili svoju prvú povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Druhú polovicu sú povinní zaplatiť do 31.05.2014. Tieto príjmy sú príjmami štátneho rozpočtu. Najbližšie mobilných operátorov čaká povinnosť začať používať pridelené frekvencie do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolení.
     V elektronickej aukcii boli vydražené všetky ponúkané frekvenčné bloky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 163,9 mil. EUR. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu. Povolenie pre: Telefónica Slovakia nadobudlo právoplatnosť 03.01.2014, Orange Slovensko nadobudlo právoplatnosť 07.01.2014, Slovak Telekom a SWAN nadobudli právoplatnosť 08.01.2014.
     Výberové konanie sa začalo 28.8.2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). Všetky povolenia vydal TÚ SR 30.12.2013. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu.
     Cieľom výberového konania bolo umožnenie účelného využitia frekvencií vyhradených pre zaisťovanie služieb elektronických komunikácií v súlade s efektívnym naplnením nasledujúcich cieľov: podpora technologických inovácií a rozvoja nových služieb, podpora hospodárskej súťaže a efektívne využívanie spektra.

Predseda regulačného úradu sa ujal funkcie

03.02.2014, Tlačová správa

     Vladimír Kešjar pri príležitosti ujatia sa funkcie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) poďakoval Ladislavovi Mikušovi, odchádzajúcemu dočasnému štatutárovi za vykonanú prácu súvisiacu so zriadením regulačného úradu. Predseda ocenil, že dočasný štatutár vykonal všetky potrebné úkony súvisiace s riadnym fungovaním nového úradu, ako sú napr. prevzatie zamestnancov a majetku po zrušených úradoch, zriadenie účtov pre nový úrad, vydanie vnútorných predpisov a pod.
     Regulačný úrad pod vedením Vladimíra Kešjara čaká v nasledujúcom období množstvo úloh dôležitých pre fungovanie sektorov elektronických komunikácií a poštových služieb. „V oblasti elektronických komunikácií bude potrebné kontrolovať napr. plnenie povinností mobilnými operátormi, ktoré im vyplynuli z rozhodnutí o pridelení frekvencií v pásmach 800 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz. Nemenej dôležitými úlohami budú rozhodnutia o maximálnej výške tzv. prepojovacích poplatkov, t.j. poplatkov za ukončenie hovorov v mobilných a pevných telefónnych sieťach a riešenie prípadných sporov medzi operátormi alebo operátormi a užívateľmi služieb“, vysvetľuje Vladimír Kešjar, predseda regulačného úradu. „V oblasti poštových služieb regulačný úrad určí predbežné čisté náklady univerzálnej služby za predchádzajúci rok a rozhodne o čistých nákladoch univerzálnej služby a následne o ich náhrade za rok 2012“, doplnil Vladimír Kešjar.
     Vladimír Kešjar má desaťročnú prax v oblasti elektronických komunikácií, z toho viac ako dve tretiny v riadiacej funkcii. Okrem toho má bohaté manažérske skúsenosti. Nespornou výhodou je, že prácu predchodcu regulačného úradu a jeho zamestnancov dobre pozná. Pred nastúpením do funkcie predsedu bol v čase 24.5.2013 – 31.12.2013 podpredsedom Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), ktorý bol spolu s Poštovým regulačným úradom predchodcom regulačného úradu. Pred vykonávaním tejto funkcie bol od roku 2004 konateľ finančno-investičnej spoločnosti EUFINEX. V rokoch 2001 – 2004 bol generálny riaditeľ poisťovne Amslico AIG Life a v rokoch 1993 – 2000 bol riaditeľ telekomunikačnej divízie v spoločnosti Siemens. V rokoch 2002 – 2004 a 2007 – 2008 bol člen predstavenstva Americkej obchodnej komory a v rokoch 2002 - 2003 pôsobil vo finančnej komisii Centra pre strategické a medzinárodné štúdie. Ďalej bol prezident Lions Club Bratislava Istropolis a je zakladateľ Nadácie na ochranu fauny a flóry Kremnických a Štiavnických vrchov. Do roku 1993 pôsobil najskôr na univerzite a neskôr v manažérskych pozíciách v Afrike, z toho dva roky v dcérskej spoločnosti Siemens. Absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej (dnešná Slovenská technická univerzita v Bratislave). Aktívne ovláda angličtinu, nemčinu a ruštinu. Nie je členom žiadnej politickej strany ani hnutia. Spĺňa všetky zákonné požiadavky kladené na predsedu regulačného úradu.

Príjmy predchodcov regulačného úradu dosiahli 11,55 mil. eur

29.01.2014, Tlačová správa

     Predchodcovia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) a Poštový regulačný úrad (PRÚ) v roku 2013 prispeli do štátneho rozpočtu spolu sumou cca 11,55 mil. EUR.
     Príjmy PRÚ z predaja motorového vozidla, vratiek, dobropisov a refundácií dosiahli 9,2 tis. EUR. Ostatné príjmy dosiahol TÚ SR najmä z opakovaných úhrad, ktoré určuje a vyberá najmä od telekomunikačných operátorov za poskytovanie sietí alebo služieb, za právo používať čísla a za právo používať frekvencie. V príjmoch TÚ SR sú započítané aj jednorazové úhrady - doplatok mobilných operátorov Orange Slovensko a Slovak Telekom za predĺženie povolení (tzv. licencií) spolu vo výške 3,195 mil. EUR. Povolenia sú právoplatne predĺžené, obaja mobilní operátori sa voči minuloročným rozhodnutiam vzdali opravného prostriedku – rozkladu.

Návrh zmeny všeob. povolenia na poskytovanie poštových služieb

24.01.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) zverejnil vo svojom Vestníku a na webovom sídle návrh zmeny všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb. Stanoviská a pripomienky k predloženému návrhu je možné zasielať písomne v lehote do 30 dní na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Stále pracovisko pre oblasť poštových služieb, Ul. 1. mája 16, 010 01 Žilina.
     Navrhované zmeny súvisia so zrušením Poštového regulačného úradu, ktorý k 1.1.2014 nahradil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. V texte všeobecného povolenia sa mení číslo účtu, na ktorý sa uhrádza správny poplatok za registráciu a za zmenu registrovaných údajov. Ďalej v tlačivách, ktoré sú prílohou všeobecného povolenia, sa mení názov úradu.
     Všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb určuje: a) všeobecné podmienky poskytovania poštových služieb iných ako univerzálna služba a poštového platobného styku, b) doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a poskytovanie poštového platobného styku, c) podrobnosti a údaje o registrácii, d) podrobnosti o preukázaní spôsobilosti, pripravenosti a schopnosti zabezpečiť určené podmienky poskytovania poštových služieb.

Návrh SWAN o používaní siete spĺňa požiadavky zákona

23.01.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe návrhu na vydanie rozhodnutia o spoločnom užívaní infraštruktúry v zábavno-obchodných centrách v Dunajskej Strede, Prešove, Skalici a v Žiline, ktorý podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) voči spoločnosti SWAN, a.s., rozhodol o zamietnutí návrhu ST v celom rozsahu. Návrh zmluvy o používaní siete, ktorý SWAN predložil ST, spĺňa všetky zákonné požiadavky, a preto nie je potrebné rozhodnutím regulačného úradu meniť jeho obsah. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST a SWAN majú zákonné právo podať voči rozhodnutiu do 15 dní opravný prostriedok – rozklad.
     Rozhodnutiu predchádzali verejné konzultácie k návrhu rozhodnutia. K návrhu rozhodnutia neprišla počas mesačnej lehoty ani jedna pripomienka. Regulačný úrad na základe zistených skutočností je toho názoru, že neexistuje žiaden dôvod, aby na základe návrhu ST rozhodol o spoločnom používaní infraštruktúry a vo svojom rozhodnutí určil pravidlá rozdelenia nákladov. Návrh zmluvy o používaní siete, ktorý SWAN predložil ST, spĺňa všetky zákonné požiadavky, a preto nie je potrebné rozhodnutím regulačného úradu meniť jeho obsah. Z tohto dôvodu návrh ST zamieta.
     V ustanovení § 67 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách sú špecifikované požiadavky na podmienky, za ktorých umožní podnik používať existujúcu infraštruktúru inému podniku, a to: nie diskriminujúce a za odplatu. Na základe údajov z návrhu, ako aj ďalších zhromaždených podkladov pre rozhodnutie regulačný úrad dospel k záveru, že návrh zmluvy o užívaní siete, ktorý SWAN predložil ST spĺňa obe hore uvedené podmienky.
     V § 67 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách je ustanovené, že odmietnuť uzavretie zmluvy možno len z dôvodu: technickej neuskutočniteľnosti alebo zo závažných bezpečnostných dôvodov vzhľadom na verejný záujem. Vzhľadom k tomu, že SWAN predložil ST návrh zmluvy o užívaní siete s cieľom o jej uzavretie, nie je možné konštatovať, že SWAN odmietol uzavretie predmetnej zmluvy. Práve naopak, SWAN sa aktívne snažil o uzatvorenie zmluvy o používaní jeho siete jednak jej predložením, ako aj následnou účasťou na rokovaní s ST.

Skúsenosti s prípravou a realizáciou elektronickej aukcie

10.01.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) uskutoční pracovné stretnutie k ukončenému výberovému konaniu na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie, na ktorý pozýva všetkých účastníkov výberového konania, poradcov a odbornú verejnosť. Pracovné stretnutie sa bude konať v stredu 15.01.2014 o 10:00 h v zasadacej miestnosti RÚ na 2. poschodí, Továrenská č. 7, Bratislava. Témou pracovného stretnutia budú skúsenosti s prípravou a realizáciou elektronickej aukcie. Predpokladaná dĺžka trvania pracovného stretnutia je približne do 12:00 h. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zasadacej miestnosti je potrebné, aby odborná verejnosť svoj záujem o účasť nahlásila elektronicky na adresu: roman.vavro@teleoff.gov.sk. Záujem je možné nahlásiť najneskôr do utorka 14.01.2014 do 10:00 h, resp. do naplnenia kapacity miestnosti. Za jednu organizáciu možno prihlásiť maximálne dvoch účastníkov.

Kompletné informácie o výsledkoch elektronickej aukcie

09.01.2014, Tlačová správa

Bratislava, 09.01.2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) podľa bodu 2.5 Aukčného poriadku verejne oznamuje výsledky výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie.

Držiteľ povolenia: Orange Slovensko, a.s.

Pridelené frekvencie a výška jednorazovej úhrady: 800 MHz: 801 - 806/842 - 847 MHz; 806 - 811/847 - 852 MHz.
1800 MHz: 1715,1 - 1716,3/1810,1 - 1811,3 MHz; 1724,1 - 1725,1/ 1819,1 - 1820,1 MHz; 1743,9 - 1746,1/1838,9 - 1841,1 MHz; 1749,9 - 1750,3/1844,9 - 1845,3 MHz.
2600 MHz (FDD): 2620 - 2625/2500 - 2505 MHz; 2625 - 2630/2505 - 2510 MHz; 2630 - 2635/2510 - 2515 MHz; 2635 - 2640/2515 - 2520 MHz; 2640 - 2645/2520 - 2525 MHz; 2645 - 2650/2525 - 2530 MHz.
Vydané: 30.12.2013. Právoplatné: 07.01.2014. Finálna cena z hl. fázy aukcie: 46 700 000 EUR. Suma finálnych priraďovacích cien vo všetkých relevantných kategóriách blokov (ďalej len „priraďovacia fáza“): 9 440 895 EUR.  Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 56 140 895 eur.

Slovak Telekom, a.s.

800 MHz: 791 - 796/832 - 837 MHz; 796 - 801/837 - 842 MHz
2600 MHz (FDD): 2650 - 2655/2530 - 2535 MHz; 2655 - 2660/2535 - 2540 MHz; 2660 - 2665/2540 - 2545 MHz; 2665 - 2670/2545 - 2550 MHz; 2670 - 2675/2550 - 2555 MHz; 2675 - 2680/2555 - 2560 MHz; 2680 - 2685/2560 - 2565 MHz; 2685 - 2690/2565 - 2570 MHz.
2600 MHz (TDD): 2570 - 2575 MHz; 2575 - 2580 MHz; 2580 - 2585 MHz; 2585 - 2590 MHz; 2590 - 2595 MHz; 2595 - 2600 MHz; 2600 - 2605 MHz; 2605 - 2610 MHz; 2610 - 2615 MHz; 2615 - 2620 MHz.
Vydané: 30.12.2013. Právoplatné: 08.01.2014. Finálna cena z hl. fázy aukcie: 60 846 000 EUR. Priraďovacia fáza: 0. Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 60 846 000 EUR.

SWAN, a.s.

1800 MHz: 1710,1 - 1715,1/1805,1 - 1810,1 MHz; 1766,1 - 1771,1/1861,1 - 1866,1 MHz; 1771,1 - 1776,1/1866,1 - 1871,1 MHz. 
Vydané: 30.12.2013. Právoplatné: 08.01.2014. Finálna cena z hl. fázy aukcie: 6 600 000 EUR. Priraďovacia fáza: 0. Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 6 600 000 EUR.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

800 MHz: 811 - 816/852 - 857 MHz; 816 - 821/857 - 862 MHz. 1800 MHz: 1765,5 - 1766,1/1860,5 - 1861,1 MHz.  
Vydané: 30.12.2013. Právoplatné: 03.01.2014.  
Finálna cena z hl. fázy aukcie: 38 300 000 EUR. Priraďovacia fáza: 2 000 001. Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 40 300 001 EUR.

     Platnosť povolení pre pásma 800 MHz a 2600 MHz je do 31.12.2028. Platnosť povolení pre pásmo 1800 MHz je do 7.9.2026. Úhrady sú splatné v dvoch častiach. Prvá do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia a druhá do 31.05.2014. Konkrétne výšky splátok sú stanovené v povolení.

Výsledky elektronickej aukcie

08.01.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) verejne oznamuje základné informácie o výsledkoch výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie. Aukcie sa zúčastnili štyria účastníci: Orange Slovensko, Slovak Telekom, SWAN a Telefónica Slovakia. Vydražené boli všetky ponúkané frekvenčné bloky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 163,9 mil. EUR, čo je viac ako súčet vyvolávacích cien. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu.
     Orange získal 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, 2 x 4,8 MHz v pásme 1800 MHz a 2 x 30 MHz v pásme 2600 MHz. Slovak Telekom získal 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, 2 x 40 MHz v pásme 2600 MHz FDD a 50 MHz v pásme 2600 MHz TDD. SWAN získal 2 x 15 MHz v pásme 1800 MHz. Telefónica Slovakia získala 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, a 2 x 0,6 MHz v pásme 1800 MHz.
     „Sme potešení dôverou investorov, ktorá sa prejavila aj v ponúkanej jednorazovej úhrade za pridelenie frekvencií“, povedal Ladislav Mikuš, poverený predseda RÚ. „Príjemným prekvapením je vstup štvrtého operátora, čo by sa malo prejaviť v rýchlom nasadení nových technológií a v cenovo dostupných službách pre občanov“, doplnil poverený predseda RÚ. „Už pred aukciou a počas aukcie účastníci aukcie začali budovať nové siete, preto očakávame, že rozvojové kritériá budú splnené pred stanovenými termínmi“, uzavrel Mikuš. Zajtra, t.j. 9.1.2014 RÚ zverejní úplné výsledky aukcie podľa bodu 2.5 aukčného poriadku. RÚ plánuje 15.1.2014 uskutočniť pracovné stretnutie pre novinárov a odbornú verejnosť, kde bude podrobne informovať o procese prípravy a o priebehu aukcie.
     Výberové konanie sa začalo 28.8.2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie, vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). Všetky povolenia vydal 30.12.2013 TÚ SR. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu.
     Cieľom výberového konania bolo umožnenie účelného využitia frekvencií vyhradených pre zaisťovanie služieb elektronických komunikácií v súlade s efektívnym naplnením nasledujúcich cieľov: podpora technologických inovácií a rozvoja nových služieb, podpora hospodárskej súťaže a efektívne využívanie spektra.

Za trinásť a pol roka regulácie sú služby dostupnejšie a lacnejšie

20.12.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) pred svojim zrušením hodnotí svoje pôsobenie tak, že sa po niekoľkoročných bojoch o potrebné kompetencie, ktoré boli sprevádzané aj nedostatkom financií na činnosť, stal medzinárodne rešpektovanou regulačnou autoritou v oblasti elektronických komunikácií. Najvýraznejším úspechom je, že vďaka regulačnej činnosti TÚ SR prišiel na slovenský trh tretí mobilný operátor, mobilné služby sú vďaka tomu dostupnejšie a lacnejšie a boli vytvorené podmienky pre minimálne troch a prípadný vstup štvrtého mobilného operátora na trh. TÚ SR za dvadsať jeden rokov svojej činnosti, z toho trinásť a pol roka pôsobenia ako regulátor, podporoval súťaž na trhu bez toho, aby zaťažoval štátny rozpočet. V súčasnosti sa regulačnými skúsenosťami TÚ SR inšpirujú niektoré bývalé krajiny Sovietskeho zväzu, ako aj členské štáty EÚ.
     TÚ SR predbežným opatrením a výrazným znížením prepojovacích poplatkov do mobilných sietí podporil súťaž na trhu. TÚ SR zabezpečil, aby operátori umožnili prenesenie čísla a pre užívateľov výrazne skrátil a zjednodušil proces prenosu. Volajúci sú vopred upozornení na to, že volajú na prenesené číslo. Aj tieto regulačné aktivity TÚ SR umožnili nielen príchod tretieho mobilného operátora na trh, ale aj jeho ďalší rozvoj. Vďaka narastajúcej konkurencii sa mobilné služby stali pre občanov dostupnejšie a lacnejšie. Regulačné aktivity TÚ SR pozitívne ovplyvnili napr. aj dostupnosť internetu. Internetové pripojenie je oproti minulosti pre občanov dostupnejšie a lacnejšie. V krajských mestách je k dispozícii na výber niekoľko desiatok poskytovateľov pripojenia k internetu. Aj v ďalších mestách a obciach je v mnohých prípadoch možnosť výberu niekoľkých poskytovateľov internetového pripojenia. Prechod z analógového na digitálne televízne terestriálne vysielanie (DVB-T) prebehol v porovnaní s inými krajinami rýchlo a v súčasnosti prevádzkuje DVB-T vysielače už dvadsať tri subjektov.
     TÚ SR od roku 2014 nahradí Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad). Regulačný úrad, ktorý nadviaže na doterajšiu činnosť a dlhoročné skúsenosti TÚ SR a Poštového regulačného úradu, bude orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb.

Zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov Nitra a B. Štiavnica

17.12.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov, ktoré majú zlepšiť príjem signálu prvého multiplexu. Vysielač Nitra K50 má povolené zvýšenie výkonu z 2 000 W na 24 778 W. Vysielač Banská Štiavnica K50 má povolené zvýšenie výkonu z 2 000 W na 31 915 W. Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. Zmeny povolení nadobudli právoplatnosť 17.12.2013.
     Spoločnosti Towercom vo svojich žiadostiach uviedla, že ukončením prevádzky televízneho analógového terestriálneho vysielača Esztergom K50 k 31.07.2013 pominul dôvod, kvôli ktorému nie je možné používať frekvenciu K50 s technickými parametrami podľa Dohody GE06. TÚ SR požiadal administráciu Maďarska o stanovisko, či v súvislosti s avizovaným opúšťaním analógového televízneho terestriálneho vysielania v Maďarsku budú frekvenčné prídely v analógovom pláne Maďarska (ktorý je prílohou Dohody GE06) naďalej ochraňované v zmysle článku 12 Dohody GE06, t.j. do 17.06.2015, kedy skončí prechodné obdobie. Stanovisko administrácie Maďarska nebolo TÚ SR ku dňu vydania tohto rozhodnutia o zmene doručené. TÚ SR sa v snahe zlepšiť podmienky pre rozvoj terestriálneho digitálneho televízneho vysielania v rámci prvého multiplexu rozhodol pristúpiť k vykonaniu zmeny uvedeného individuálneho povolenia aj napriek uvedenej skutočnosti. V prípade, že bude TÚ SR doručené zamietavé stanovisko administrácie Maďarska k používaniu frekvencie K50 s technickými parametrami v zmysle Dohody GE06 počas prechodného obdobia, bude účastník konania povinný na základe výzvy TÚ SR a v lehote stanovenej TÚ SR znížiť v určenom azimute vyžiarený ERP výkon v nulovej rovine na takú hodnotu, aby bolo škodlivé rušenie analógového televízneho terestriálneho vysielania v Maďarsku odstránené alebo ukončiť používanie frekvencie K50.

Pracovné stretnutie k podmienkam pre pásmo 3,7 GHz

13.12.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pozýva všetkých prispievateľov do verejnej konzultácie na pracovné stretnutie k príprave podmienok pre frekvenčné pásmo 3,7 GHz. Program: a) prezentácia vyhodnotenia verejnej konzultácie k prílohe k Plánu využívania frekvenčného spektra pre pásmo 3,7 GHz, b) diskusia k problematike frekvenčného pásma 3,7 GHz. Stretnutie sa uskutoční v sídle TÚ SR na Továrenskej ulici č. 7, v Bratislave, v zasadačke úradu na 2. poschodí, 18. decembra 2013. Začiatok stretnutia bude o 9:00 hod. Predpokladané ukončenie o 12:00 hod. 

Predseda TÚ SR bude dočasným štatutárom regulačného úradu

11.12.2013, Tlačová správa

     Predseda národnej rady písomne poveril Ladislava Mikuša, predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR), aby od 1.1.2014 dočasne vykonával funkciu štatutárneho orgánu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačného úradu). Predseda TÚ SR s poverením súhlasil, čo bol zákonný predpoklad poverenia. Dočasné vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu a jeho funkčné obdobie zanikne najneskôr dňom vzniku funkcie prvého predsedu regulačného úradu.
     Predseda regulačného úradu je štatutárnym orgánom regulačného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť. Predsedu regulačného úradu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Podľa zákona najneskôr do 15. januára 2014 vláda predloží návrh na prvú voľbu predsedu regulačného úradu národnej rade. Ak k 1. januáru 2014 nie je zvolený predseda regulačného úradu, funkciu predsedu regulačného úradu podľa zákona vykonáva od 1. januára 2014 do dňa uvedeného v oznámení o zvolení prvého predsedu regulačného úradu štátny zamestnanec písomne poverený predsedom národnej rady dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu.
     Regulačný úrad, ktorý nadviaže na doterajšiu činnosť a dlhoročné skúsenosti TÚ SR a Poštového regulačného úradu, bude orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb.

« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »