Tlačové správy

Po desiatich rokoch prestane vychádzať Vestník TÚ SR

09.12.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) oznamuje, že po desiatich rokoch prestane vychádzať Vestník TÚ SR. Po celú dobu bol šéfredaktorom vestníka tlačový hovorca TÚ SR. Redakčné, administratívne a distribučné práce spojené s jeho vydávaním zabezpečovala externá organizácia. Posledné číslo vyjde v priebehu decembra. Od roku 2014 bude namiesto neho vychádzať Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Informácie o spôsobe vydávania poskytne regulačný úrad prostredníctvom svojej internetovej stránky.
     Vestník TÚ SR vychádzal podľa potreby, v priemere sedem krát ročne. Obsahom boli rozhodnutia TÚ SR, všeobecne záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu. TÚ SR vo vestníku napr. zverejňoval výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vybrané frekvencie, číslovací plán a jeho zmeny, určenie operátora za významný podnik, referenčné ponuky významného podniku, metódy kalkulácie nákladov, oznámenia o uzavretí zmluvy o prepojení sietí a pod.

Pre bezpečnejšie používanie služieb

22.11.2013, Tlačová správa

     Telekomunikační operátori majú povinnosť na základe písomnej žiadosti orgánu činného v trestnom konaní, z dôvodu zabránenia podvodnému konaniu alebo zneužitiu, zablokovať prístup k číslam alebo službám a zadržať platby za ne. Operátori sú ďalej povinní bezodkladne informovať Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) o narušení bezpečnosti alebo straty integrity, ktoré majú významný vplyv na prevádzku sietí alebo služieb. Telekomunikační operátori majú povinnosť oznámiť každé porušenie ochrany osobných údajov TÚ SR najneskôr do 24 hodín. Toto boli hlavné témy pracovného stretnutia s telekomunikačnými operátormi, Fórom pre komunikačné technológie (CTF) a Úradom na ochranu osobných údajov, ktoré zorganizoval TÚ SR.
     Aký má význam povinnosť zablokovania prístupu a zadržania platieb za účelom zabránenia podvodného konania alebo zneužitia? Keď vyšetrovateľ nariadi operátorovi blokovanie a zadržanie platieb, operátor nezaplatí za hovory a nemusí platby vymáhať od zákazníka. Podvodníci nedostanú peniaze, zabráni sa podvodnému konaniu alebo zneužitiu a nemal by na to doplatiť operátor ani užívatelia jeho služieb.
     Telekomunikační operátori na základe zákona prijímajú opatrenia, ktorými minimalizujú vplyv bezpečnostných incidentov na užívateľov a vzájomne prepojené siete. Bezpečnostné incidenty nahlasujú TÚ SR. Ak ide o osobitné riziko, tak operátor informuje dotknutých účastníkov o tomto riziku a možnostiach nápravy vrátane pravdepodobných nákladov potrebných na odvrátenie ohrozenia. TÚ SR každoročne predkladá Európskej komisii a agentúre ENISA súhrnnú správu o oznámených významných incidentoch a vykonaných opatreniach.
     Operátori na základe zákona prijímajú technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti svojich služieb. Každé porušenie ochrany osobných údajov majú povinnosť nahlásiť TÚ SR do 24 hodín po zistení narušenia ochrany osobných údajov a najneskôr do troch dní majú povinnosť nahlásiť bližšie informácie.

Viac informácií:

- o bezpečnosti a integrite - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5611  
- o ochrane osobných údajov - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=7481  

Podeľte sa s TÚ SR o skúsenosti s prenositeľnosťou čísla

19.11.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil on-line dotazník, pomocou ktorého vykonáva prieskum medzi užívateľmi verejnej telefónnej služby na území Slovenskej republiky. Úlohou dotazníka je zhromaždiť informácie o skúsenostiach užívateľov s prenositeľnosťou telefónneho čísla. Získané informácie poslúžia v procese prehodnocovania nastavených podmienok prenositeľnosti čísla s cieľom ich ďalšieho skvalitnenia. TÚ SR vopred ďakuje užívateľom za zapojenie sa do prieskumu.

Konzultácie k návrhu rozhodnutia o spoločnom používaní infraštruktúry

12.11.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) začal na základe „návrhu na vydanie rozhodnutia o spoločnom užívaní infraštruktúry“ v zábavno-obchodných centrách MAX v mestách Dunajská Streda, Prešov, Skalica a Žilina podaného zo strany Slovak Telekom, a.s. (ST) voči SWAN, a.s. správne konanie vo veci vydania rozhodnutia o spoločnom používaní infraštruktúry. TÚ SR môže po konzultáciách s ohľadom na verejný záujem rozhodnúť o spoločnom používaní infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení. TÚ SR v rozhodnutí, ktoré predložil do konzultácií, navrhuje návrh ST zamietnuť. Po posúdení veci TÚ SR dospel k názoru, že neexistuje žiaden dôvod, aby na základe návrhu ST rozhodol o spoločnom používaní infraštruktúry a vo svojom rozhodnutí určil pravidlá rozdelenia nákladov. Návrh zmluvy o používaní siete, ktorý SWAN predložil ST, spĺňa všetky zákonné požiadavky, a preto nie je potrebné rozhodnutím TÚ SR meniť jeho obsah. Pripomienky k návrhu rozhodnutia môžu dotknuté osoby predložiť do jedného mesiaca od jeho zverejnenia na konzultačnom mieste TÚ SR, t.j. do 11. decembra 2013. Pripomienky a stanoviská dotknutých osôb a výsledky konzultácií, vrátane vyhodnotenia pripomienok TÚ SR zverejní na konzultačnom mieste.


Výzva na podávanie pripomienok k návrhu - [f36221]  

Návrh rozhodnutia - [f36211]  

Predseda TÚ SR zamietol rozklady ST voči rozhodnutiam

11.11.2013, Tlačová správa

     Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Ladislav Mikuš na základe návrhu osobitnej (tzv. rozkladovej) komisie potvrdil dve napadnuté rozhodnutia TÚ SR a v celom rozsahu zamietol rozklady spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST). Rozhodnutia sa týkajú uloženia povinností na veľkoobchodnom trhu ukončenia hovorov v mobilných sieťach a zníženia poplatkov za prepojenie do mobilných sietí. Rozhodnutia sú konečné a právoplatné.
     Spoločnosť ST, ako jediná z troch mobilných operátorov, využila zákonné právo a podala opravný prostriedok – rozklad voči rozhodnutiu, ktorým ju TÚ SR určil za významný podnik na trhu ukončenia volania v mobilných sieťach a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. ST, ako jediná spoločnosť zo všetkých troch mobilných operátorov, podala rozklad aj voči rozhodnutiu, o znížení cien za prepojenie do mobilných sietí o 67%. Rozklad voči tomuto rozhodnutiu nemal odkladný účinok na plnenie povinnosti. Námietky ST vychádzali z návrhov a vyjadrení, ktoré si ST uplatnila v procese konzultácií a neskôr počas správneho konania. Počas nadnárodných konzultácií sa Európska komisia vyjadrila, že nemá k navrhovaným rozhodnutiam TÚ SR žiadne pripomienky. Predseda TÚ SR po posúdení rozkladov dospel k záveru, že prvostupňové rozhodnutia sú správne, vydané v súlade s platnými právnymi predpismi SR, cieľmi regulácie elektronických komunikácií podľa § 11 zákona o elektronických komunikáciách a zároveň sú dostatočne odôvodnené, jasné a zrozumiteľné. Na základe uvedeného predseda TÚ SR potvrdil obe napadnuté rozhodnutia a v celom rozsahu zamietol rozklady spoločnosti ST.

TÚ SR daroval základnej škole počítače

07.11.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) daroval Základnej škole, Ostredková 14, Bratislava vyradenú funkčnú výpočtovú techniku. TÚ SR daroval šesť počítačov vrátane príslušenstva za účelom výučby, výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy. Vyradená výpočtová technika bola plne funkčná, ale už nespĺňala technické požiadavky TÚ SR.
     Základná škola vo svojej žiadosti o darovanie vyradených počítačov uviedla, že počítače škola využije najmä na prácu so začlenenými žiakmi školy. Ako v žiadosti zdôvodnila riaditeľka školy „tieto deti majú pomalšie tempo práce ako ich rovesníci a preto niektoré vyučovacie hodiny u nich prebiehajú individuálne so špeciálnym pedagógom a asistentom učiteľa.“ Riaditeľka školy ďalej vysvetlila, že „počítače pomôžu aj pri práci školskej psychologičke, ktorá pracuje formou individuálnej alebo skupinovej terapie s deťmi s poruchami správania, s osobnými a vzťahovými problémami, s deťmi emočne nezrelými, nesústredenými a agresívnymi.“
     TÚ SR nemôže darovať novú výpočtovú techniku, preto pravidelne bezodplatne prevádza na školy funkčnú vyradenú výpočtovú techniku. Touto formou sa, v rámci svojich možností, dlhodobo snaží zlepšiť počítačové vybavenie škôl, ktoré o vyradené počítače prejavia záujem. Počítače na školách slúžia ako didaktická technika, ktorá umožňuje dokonalejšie, rýchlejšie a komplexnejšie osvojenie učiva.
     TÚ SR využíva výpočtovú techniku napr. na frekvenčné plánovanie, kalkulácie možných rušení vysielačov, návrh sietí vysielačov, databázy rádiových sietí a koordinovaných frekvencií, monitorovanie frekvenčného spektra, riadenie vzdialených neobsluhovaných monitorovacích staníc, prenos údajov z meraní, štatistické vyhodnocovanie dát z meraní, spracovávanie výsledkov meraní do 3D podoby, prácu s nákladovým modelom prepojenia...

Ceny obsahujú iba náklady potrebné na poskytovanie služieb

29.10.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) schválil cenu za zriadenie prístupu vo výške 798,036 EUR a cenu za používanie ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s vo výške 51,730 EUR ako maximálnu cenu. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) je povinná schválenú cenu účtovať po uplynutí 60 dní od doručenia potvrdenia TÚ SR. ST nie je oprávnená k schválenej cene účtovať žiadne ďalšie súvisiace jednorazové vstupné poplatky. TÚ SR tiež schválil jednorazové a mesačné ceny za služby kolokácie na trhoch č. 4 a č. 6. ST je povinná schválené ceny účtovať po uplynutí 45 dní od doručenia potvrdenia TÚ SR.
     ST nie je oprávnená k schválenej cene účtovať žiadne ďalšie jednorazové vstupné poplatky súvisiace so zriadením alebo používaním ukončovacích častí prenajatých okruhov, ktoré nepriamo zvyšujú celkovú cenu za prenájom regulovaných služieb. Pod týmito poplatkami sa rozumejú napr. poplatok za vykonanie predbežného technického šetrenia vedenia, poplatok za vykonanie predbežného návrhu technického riešenia, poplatok za obhliadku a ďalšie poplatky súvisiace s prípravou pre zriadenie ukončovacích častí prenajatých okruhov.
     TÚ SR v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. v oboch prípadoch overil výpočet ceny, ktorú mu ST predložila na základe povinnosti, ktorú jej uložil TÚ SR. TÚ SR na základe uskutočneného overenia výpočtu konštatuje, že ST pre výpočet ceny použila metódu kalkulácie cien určenú TÚ SR v rozhodnutí a cena obsahuje iba náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie služieb. Podľa § 12 ods. 5 posledná veta zákona o elektronických komunikáciách podnik je povinný uplatňovať ceny až po schválení výpočtu alebo úprave cien úradom.

Oznámenia o schválení cien:
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5181  
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5231  

Slováci volajú najmä vo vlastnej mobilnej sieti

28.10.2013, Tlačová správa

     Za prvý polrok 2013 Slováci vygenerovali mobilnými telefónmi 4,8 miliardy minút hovorov, z toho 65% skončilo vo vlastnej mobilnej sieti. V predchádzajúcom polroku skončilo vo vlastnej sieti až 69% minút hovorov. Polročne narástol počet užívateľov verejnej mobilnej telefónnej služby o 1%. Počet SIM kariet s uzatvorenou platnou zmluvou (post - paid) zaznamenal polročný rast o 2% na úkor predplatených SIM kariet (pre – paid), ktorých počet klesol o 3%.
     Slováci v prvom polroku 2013 rozoslali takmer 993 mil. SMS správ a 17,6 mil. MMS správ. V slovenských mobilných sieťach bolo ukončených 149 mil. minút hovorov, 41,9 mil. SMS správ a 211 tis. MMS správ, ktoré prišli z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete.
     Celkový počet aktívnych SIM kariet mobilných operátorov používaných na poskytovanie mobilnej telefónnej služby, ďalej v technologických zariadeniach, na prevádzku GSM brán, služby mobilného internetu, na telemetriu a pod. bol ku koncu uplynulého roka 6 337 061. Z uvedeného počtu bolo na poskytovanie mobilnej telefónnej služby 5 755 015. SIM kariet s uzatvorenou platnou zmluvou (post - paid) bolo 3 932 708 a aktívnych predplatených SIM kariet (pre – paid) bolo 1 822 307.
     Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (TÚ SR).

Zastavenie konania o spore medzi spol. ANTIK a UPC je právoplatné

24.10.2013, Tlačová správa

     Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe návrhu osobitnej komisie zamietol rozklad spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA a potvrdil rozhodnutie, ktorým TÚ SR zastavil konanie o riešení sporu medzi spoločnosťami ANTIK Telecom a UPC BROADBAND SLOVAKIA. Spoločnosť ANTIK Telecom nemusí zaplatiť náhradu trov konania. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21.10.2013.
     TÚ SR rozhodnutím zo 6.8.2013 zastavil konanie o riešení sporu, pretože podľa zákona nie je príslušný v tomto spore rozhodnúť. Spoločnosť UPC si uplatnila zákonné právo a podala opravný prostriedok – rozklad voči rozhodnutiu, ktorým namietala nepriznanie náhrady trov konania. Podľa rozhodnutia predsedu TÚ SR aplikácia § 32 ods. 2 správneho poriadku neprichádza do úvahy, keďže nebola splnená zákonná požiadavka – zavinenie spoločnosti ANTIK Telecom. Spoločnosť ANTIK Telecom tým, že podala návrh na riešenie sporu, iba využila svoje zákonné právo a nemožno ju za to sankcionovať.
     Spor medzi ANTIK Telecom a UPC BROADBAND SLOVAKIA sa týkal blokovania prístupu k službám retransmisie, poskytovaným spoločnosťou ANTIK Telecom a ďalších funkcií zariadenia Smart TV set – top box v sieti spoločnosti UPC. Vzhľadom k tomu, že predmetom sporu je blokovanie služieb, ktoré v súčasnosti zákonom, rozhodnutím alebo všeobecne záväzným právnym predpisom nie je zakázané a zároveň sa nejedná o spor o prístup alebo prepojenie podľa definície zákona o elektronických komunikáciách a teda nie sú naplnené požiadavky § 77 zákona o elektronických komunikáciách, TÚ SR nie je príslušný v tomto spore rozhodnúť.

160-tim operátorom hrozí pokuta

17.10.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vedie správne konanie so 160-timi telekomunikačnými operátormi. Telekomunikačným operátorom hrozí pokuta za porušenie zákona, ktorého sa dopustili neposkytnutím informácií, ktoré TÚ SR požaduje na plnenie zákonom stanovených úloh. V prípade, že operátor po vykonanej kontrole urobí nápravu zisteného nedostatku, má to vplyv na výšku uloženej pokuty.
     TÚ SR od telekomunikačných operátorov najčastejšie požaduje informácie na účely vykonania analýzy relevantných trhov a informácie, ktoré je povinný poskytovať Európskej komisii a orgánu európskych regulátorov. V prípade, že operátor neposkytne požadované informácie, tak mu hrozí pokuta. TÚ SR je pri ukladaní pokuty podľa zákona povinný prihliadnuť na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. Pri opätovnom porušení povinnosti je možné pokutu uložiť opakovane.

V 1. polroku 2013 TÚ SR sprostredkoval dohodu až v 43% sporov

10.10.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v prvom polroku 2013 mimosúdne vyriešil 53 sporov medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb. TÚ SR sprostredkoval až v 43% sporov písomnú dohodu medzi užívateľmi služieb a telekomunikačnými operátormi. Ak si uvedomíme, že TÚ SR pri mimosúdnom riešení sporov nemá rozhodovaciu právomoc, je to výborný výsledok. V porovnaní s minulým rokom, keď sprostredkoval dohodu v tretine sporov, v prvom polroku 2013 dosiahol ešte lepší výsledok. TÚ SR však pripomína, že dôležitá je prevencia, aby sa užívatelia služieb v dôsledku nevedomosti nedostávali do zbytočných sporov s telekomunikačnými operátormi.
     Počet mimosúdne vyriešených sporov neodráža počet reklamácií, ktoré si užívatelia uplatnili u operátorov, ale len počet pokračujúcich sporov aj po vybavení reklamácie, ktoré mimosúdne vyriešil TÚ SR. Ďalšie pokračujúce spory mohli riešiť aj priamo súdy. Mimosúdne riešenie sporu nie je podmienkou na podanie žaloby.
     TÚ SR mimosúdne riešil spory medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb, ktoré sa týkali najmä správnosti úhrady a kvality elektronických komunikačných služieb. Mimosúdnemu riešeniu sporu predchádzala reklamácia, ktorú si užívateľ uplatnil u operátora a nesúhlasil s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia.
     Podľa zákona o elektronických komunikáciách návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu obsahuje: a) meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu účastníka (t.j. užívateľa služby), b) názov a sídlo podniku (t.j. telekomunikačného operátora), c) predmet sporu, d) odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie, e) návrh riešenia sporu. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie. Účastník a podnik môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu. Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu.

Metóda kalkulácie cien kolokácie pri širokopásmovom prístupe

04.10.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím z 30.9.2013 určil, že významný podnik je povinný pri stanovovaní cien za službu kolokácie, pre poskytovanie veľkoobchodného širokopásmovému prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx, vychádzať z adaptabilného modelu nákladov na kolokáciu, ktorý určil TÚ SR. Cena musí byť nákladovo orientovaná. TÚ SR iným rozhodnutím určil, že významný podnik je spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST). Rozhodnutie je konečné.
     Predmetom regulácie podľa tohto rozhodnutia je cena za zriadenie fyzickej a vzdialenej kolokácie pre poskytovanie veľkoobchodného širokopásmového prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx významným podnikom (kolokácie zabezpečovanej významným podnikom). Významný podnik je povinný pri výpočte ceny kolokácie, t.j. ceny za vybudovanie kolokačného priestoru alebo miesta a za poskytovanie všetkých služieb spojených s poskytovaním širokopásmového prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx zabezpečiť, aby cena bola nákladovo orientovaná. Nákladovo orientovaná cena znamená, že do ceny vstupujú iba nevyhnutné náklady potrebné na zriadenie, vybudovanie a technické vybavenie kolokačného priestoru alebo miesta. Súčasne musí umožniť, aby náklady na zriadenie a vybudovanie kolokačného priestoru alebo miesta neboli hradené jednorázovo v plnej výške prvým podnikom žiadajúcim o kolokáciu pre poskytovanie širokopásmového prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx. TÚ SR na základe predložených vstupných údajov a výpočtu ceny fyzickej alebo vzdialenej kolokácie pre poskytovanie širokopásmového prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx overí aplikovanie uloženej metódy kalkulácie cien. Na základe overenia správnosti vstupných údajov a výsledkov kontrolného výpočtu úrad cenu vypočítanú významným podnikom buď potvrdí alebo v odôvodnených prípadoch mu rozhodnutím určí úpravu ceny.
     TÚ SR už uložil povinnosť použiť rovnakú metódu pri stanovení cien za službu kolokácie pri poskytovaní veľkoobchodného prístupu k infraštruktúre na pevnom mieste a pri poskytovaní prístupu k veľkoobchodným ukončovacím častiam prenajatých okruhov.
     Kolokáciou sa rozumie poskytovanie samostatného fyzického priestoru a technického vybavenia potrebného na umiestnenie telekomunikačného zariadenia žiadateľa za účelom poskytovania služieb jeho koncovým užívateľom prostredníctvom širokopásmového prístupu technológiou xDSL a FTTx.

Rozhodnutie je publikované na /data/files/35741.pdf 

TÚ SR odporúča operátorom nepožadovať úhradu za prenesenie čísla

01.10.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) znovu upriamuje pozornosť na to, že európsky trend smeruje aj bez regulácie k nepožadovaniu poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov. TÚ SR 4.4.2013 v tejto súvislosti zorganizoval pracovné stretnutie s operátormi a odbornou verejnosťou, kde informoval, že v 17-tich štátoch táto oblasť nie je regulovaná a napriek tomu v 11-tich z nich je výška uvedeného poplatku nulová a pripomenul svoje odporúčanie z roku 2009. Situácia sa od toho času veľmi nezmenila, preto TÚ SR vydáva nové odporúčanie. Pokiaľ sa situácia do konca októbra 2013 nezmení, tak TÚ SR podľa zákona začne konzultácie, po ktorých môže regulovať výšku priamych platieb účastníkov za služby spojené s prenosom čísla.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky v súvislosti s § 48 ods. 3 a § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a opatrenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011, č. O - 22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla

odporúča podnikom

nepožadovať priame úhrady účastníkov za služby spojené s prenosom čísla.

Ing. Ladislav Mikuš, v.r.
predseda úradu

     TÚ SR chcel pristúpiť k regulácii tohto poplatku už v minulosti, keď v roku 2008 predložil na pripomienkové konanie návrh záväzného predpisu, ktorého súčasťou mala byť regulácia tohto poplatku. V roku 2009 stála pracovná komisia pri legislatívnej rade vlády z návrhu TÚ SR vypustila cenovú reguláciu tohto poplatku. TÚ SR preto z dôvodu ochrany záujmov koncových užívateľov publikoval vo svojom vestníku a na internetovej stránke odporúčanie pre operátorov: 1) nepožadovať priame úhrady užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla, 2) ak podniky priamu úhradu užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla požadujú, tak maximálne vo výške 4 eurá. Po tomto odporúčaní poplatky klesli a neskôr operátori priniesli aj benefity za prenesenie čísla. V roku 2011 TÚ SR motivoval operátorov k čo najnižšiemu poplatku tým, že v záväznom predpise naviazal výšku kompenzácie účastníkom za neskoršie prenesenie čísla na výšku poplatku za prenesenie čísla.

TÚ SR odovzdáva skúsenosti krajinám Východného partnerstva

26.09.2013, Tlačová správa

     Prácu špecialistov z Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) si v Európskej únii vysoko cenia, v súčasnosti majú česť odovzdávať svoje skúsenosti z oblasti regulácie elektronických komunikácií regulačným orgánom krajín Východného partnerstva, ktoré zahŕňa šesť štátov bývalého Sovietskeho zväzu. Tieto štáty chcú vykonávať reguláciu elektronických komunikácií podľa európskych štandardov. Odovzdávanie skúseností sa koná na základe toho, že TÚ SR a Český telekomunikačný úrad (ČTÚ) spoločne porazili ďalších regulátorov v oblasti elektronických komunikácií (NRA) členských štátov EÚ a vyhrali výberové konanie Európskej komisie (EK) na projekt rozvoja NRA v krajinách Východného partnerstva.
     Špecialisti TÚ SR počas praktických seminárov oboznamovali špecialistov regulačných orgánov krajín Východného partnerstva so zavedením európskeho regulačného rámca v Slovenskej republike, s analýzami relevantných trhov prostredníctvom konkrétneho príkladu vykonanej analýzy veľkoobchodného trhu širokopásmového prístupu, určenia významného podniku pôsobiacom na trhu a uloženia povinností, ktoré podporujú efektívnu súťaž a rozvoj uvedeného trhu. Ďalšou témou bola regulácia cien za ukončenie hovorov v pevných a v mobilných sieťach (tzv. prepojovacie poplatky). Praktické semináre budú aj naďalej pokračovať. Organizačnú stránku spolupráce zabezpečuje odborný poradca PricewaterhouseCoopers (PwC). Projekt financuje EÚ.
     EK v rámci činnosti sekcie EuropeAid iniciovala projekt vzájomnej spolupráce medzi: a) NRA krajín Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina), b) NRA členských krajín Európskej únie, c) odborným poradcom PwC. Projekt vzájomnej spolupráce obsahuje tri roviny, v rámci ktorých prichádza: a) k rozvoju vzájomnej spolupráce medzi NRA krajín Východného partnerstva a NRA členských krajín Európskej únie, b) k rozvoju činnosti pracovných skupín zameraných na oblasť regulácie v sektore elektronických komunikácií, c) k spracovaniu benchmarking štúdií, t.j. poskytovanie informácií v oblasti regulácie v domovskej krajine NRA s výnimkou informácií, na ktoré sa vzťahuje obchodné tajomstvo.
     Prácu špecialistov z TÚ SR si v zahraničí vysoko cenia, napr. špecialistka pre oblasť ekonomickej regulácie vyhrala medzinárodné výberové konanie a stala sa internou zamestnankyňou BEREC, ktorý je poradným orgánom EK. Ďalší dnes už bývalý zamestnanec TÚ SR, špecialista z tejto oblasti bol interným zamestnancom NRA v Spojených arabských emirátoch, kde bol súčasťou medzinárodného tímu a takmer päť rokov uplatňoval svoje skúsenosti s reguláciou elektronických komunikácií podľa európskeho regulačného rámca. Špecialisti TÚ SR na ekonomickú reguláciu boli nominovaní do expertných skupín, ktoré pripravujú stanoviská BEREC k vážnym výhradám EK k navrhovaným opatreniam NRA (analýzy trhov, návrhy metód a cenových rozhodnutí).

Priemerné ceny internetu pre domácnosti medziročne klesli

05.09.2013, Tlačová správa

     Priemerné ceny (aritmetický priemer) najpredávanejších programov pevného širokopásmového prístupu k internetu pre domácnosti medziročne klesli. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (TÚ SR). Najviac, až 415 172 užívateľov, sa ku koncu roka 2012 pripájalo k širokopásmovému internetu prostredníctvom technológie DSL. Priemerná cena najpredávanejších programov pre domácnosti prostredníctvom tejto technológie medziročne klesla o 17,84% na 12,11 eura.
    Najnižšia priemerná cena najpredávanejších programov pevného širokopásmového prístupu k internetu pre domácnosti ku koncu roka 2012 bola pri využití technológie káblový modem, ktorá dosiahla 11,09 eura. Priemerné ceny najpredávanejších programov ku koncu roku 2012 ďalších využívaných technológií: FTTB – 11,26 eura, FTTH – 11,97 eura a WIFI - 11,46 eura. Najnižšie ceny najpredávanejších programov pevného širokopásmového prístupu k internetu pre domácnosti: WIFI – 1 euro, káblový modem - 5 eur, FTTB – 6 eur...

TÚ SR znížil prepojovacie poplatky do pevných sietí o 75% až 90%

02.09.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím uložil trinástim operátorom povinnosť od 1.9.2013 účtovať cenu za ukončenie volania v ich pevnej sieti („prepojovací poplatok v pevnej sieti“) max. vo výške 0,001234 eura, čo znamená pokles tejto ceny o cca 75% pri prepojení na miestnej úrovni, pri prepojení na prvom tranzite o 83% a pri prepojení na druhom tranzite až o 90%. TÚ SR v spolupráci s poradenskou spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko overil výpočet a schválil cenu vo výške 0,003615 eur ako maximálnu a symetrickú cenu za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) bez ohľadu na typ a úroveň prevádzky. Znamená to pokles tejto ceny o cca 11%. ST je povinná schválenú cenu účtovať odo dňa 1.9.2013.
     TÚ SR regulovaním maximálnej výšky poplatkov za zostavenie a za ukončenie volania vytvára podmienky pre zvyšovanie konkurencie medzi operátormi, znižovanie cien a rozširovanie ponuky pre užívateľov služieb.
     TÚ SR rozhodnutím uložil operátorom povinnosť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni doručenia jeho rozhodnutia účtovať za službu ukončovania volania maximálnu cenu vo výške 0,001234 eura za minútu pri všetkých volaniach ukončených vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení zostavených v inej národnej alebo zahraničnej fixnej prípadne mobilnej sieti. Je to ďalšie výrazné zníženie týchto cien, keď v minulom roku na základe rozhodnutia predsedu TÚ SR klesli o 35%. Povinnosť sa týka týchto spoločností: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. ANTIK Telecom s.r.o., 4. GTS Slovakia, a.s., 5. Slovanet, a.s., 6. SWAN, a.s., 7. TRNAVATEL, spol. s r.o., 8. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 9. Železnice Slovenskej republiky, Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z., 10. Inomanet, s.r.o., 11. IPfon, s.r.o., 12. VM Telecom, s.r.o., 13. DH Telecom, s.r.o.
     Obe ceny boli vypočítané s využitím nákladového modelu čistých prezieravých dlhodobých prírastkových nákladov (Bottom up Long Run Incremental Costs pure - BU LRIC pure). Je to nákladový model, ktorý odporúča Európska komisia.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania

28.08.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie. V prípade akýchkoľvek nejasností je záväzné znenie zverejnené na webovom sídle TÚ SR. Oznam o zverejnení výzvy je publikovaný v denníku Hospodárske noviny. Súčasťou výzvy je aukčný poriadok, ktorý okrem iného definuje kolúzne správanie. Podľa neho sa od zverejnenia výzvy účastníci výberového konania musia zdržať akejkoľvek formy koordinácie a výmeny informácií s inými subjektmi, ktoré majú záujem o účasť vo výberovom konaní, a to či už priamej, alebo prostredníctvom tretieho subjektu.
     TÚ SR pripravuje právne nezáväzný preklad výzvy do anglického jazyka, ktorý plánuje v najbližších dňoch zverejniť na svojom webovom sídle. Výberové konanie sa uskutoční formou elektronickej aukcie. Elektronická aukcia bude uskutočnená vo formáte CCA. Ponuka do výberového konania musí byť doručená TÚ SR do 07.10.2013 do 13:30 hod.
     Cieľom výberového konania je umožnenie účelného využitia frekvencií vyhradených pre zaisťovanie služieb elektronických komunikácií v súlade s efektívnym naplnením nasledujúcich cieľov: podpora technologických inovácií a rozvoja nových služieb, podpora hospodárskej súťaže a efektívne využívanie spektra.

Pozor na dodržiavanie aukčného poriadku

28.08.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) upozorňuje masmédiá a potenciálnych záujemcov o účasť vo výberovom konaní formou elektronickej aukcie, že súčasťou výzvy je aukčný poriadok, ktorý o.i. definuje kolúzne správanie. Účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok, TÚ SR vylúči z aukcie. Ak účastník výberového konania svojím konaním spôsobí zmarenie účelu alebo priebehu aukcie, banková záruka zložená účastníkom výberového konania prepadne štátu.
     Účastníci výberového konania sa počas celého priebehu výberového konania od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia zdržať akejkoľvek formy koordinácie a výmeny informácií, s cieľom ovplyvniť výsledok aukcie, s inými subjektmi, ktoré majú záujem o účasť vo výberovom konaní, a to či už priamej, alebo prostredníctvom tretieho subjektu. Účastníci výberového konania sú tiež povinní zdržať sa konania, ktoré by predstavovalo akékoľvek zverejňovanie informácií o účasti v aukcii, o predložených ponukách, o predpokladaných cenách, alebo o predpokladanej, alebo skutočnej stratégii predkladania ponúk v aukcii. Akékoľvek porušenie týchto povinností bude považované za porušenie aukčného poriadku a marenie účelu alebo priebehu aukcie. V súlade s § 33 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok. V súlade s § 33 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách prepadá banková záruka zložená účastníkom výberového konania štátu, ak účastník výberového konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu alebo priebehu aukcie.
     Účastníci výberového konania sa od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia zdržať konania, ktoré by spôsobilo zmarenie účelu alebo priebehu aukcie. Za takéto konanie sa považuje najmä:
• nenahlásenie odôvodneného podozrenia na koordinované správanie iných účastníkov výberového konania úradu. V prípade, že sa toto podozrenie vyhodnotí ako neopodstatnené, bude považované za neodôvodnené zdržovanie,
• neodôvodnené zdržovanie alebo narušovanie priebehu výberového konania,
• nekalé konanie alebo zverejňovanie informácií, ktoré bráni alebo ohrozuje účasť iného subjektu vo výberovom konaní,
• porušovanie povinností a aukčných pravidiel stanovených v aukčnom poriadku a vo výzve na predloženie ponúk.
     V súlade s § 33 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok. V súlade s § 33 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách prepadá banková záruka zložená účastníkom výberového konania štátu, ak účastník výberového konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu alebo priebehu aukcie.

Príprava aukcie vstupuje do poslednej fázy

23.08.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) po skončení a vyhodnotení konzultácie už neprijíma žiadne návrhy a v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Arthur D. Little GmbH pracuje na texte výzvy na predloženie ponúk do výberového konania. Súčasťou výzvy bude aukčný poriadok, ktorý bude špecifikovať pravidlá pripravovanej elektronickej aukcie. TÚ SR nič nenecháva na náhodu, preto pracovnú verziu aukčného poriadku posudzuje spoločnosť Alladin IT OG, ktorá má priame skúsenosti s CCA aukciou. Spoločnosť Alladin IT OG bola technickým realizátorom elektronickej aukcie v susednom Rakúsku.

Informácie pre záujemcov o účasť na workshope

13.08.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pozval všetkých prispievateľov do verejnej konzultácie a odbornú verejnosť na workshop k pripravovanej aukcii, ktorý sa bude konať vo štvrtok 15.08.2013 o 9.30 h. Vzhľadom na to, že workshop sa bude konať v zasadačke kontrolnej meracej stanice TÚ SR, ktorá je uzavretým objektom s regulovaným vstupom, je potrebné, aby záujemcovia svoju účasť elektronicky nahlásili v stanovenej lehote TÚ SR. Záujemcovia, ktorí nenahlásia účasť, nebudú môcť vstúpiť do objektu a zúčastniť sa na workshope. TÚ SR zároveň predlžuje lehotu na nahlasovanie účasti do stredy 10.00 h.
     Workshop sa bude konať vo štvrtok 15.08.2013 o 9.30 h v zasadačke kontrolnej meracej stanice TÚ SR, ktoré sa nachádza v Trnavskom kraji, medzi obcami Alžbetin dvor a Podháj. Zemepisné súradnice: 17E2042/48N0443. Predpokladaná dĺžka konania workshopu je do 11.30 h. Záujem o účasť je potrebné nahlásiť elektronicky na adresu: patrik.jakabovic(zav)teleoff.gov.sk najneskôr v stredu 14.08.2013 do 10.00 h.

Vyhodnotenie verejnej konzultácie je dostupné na konzultačnom mieste - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3062  

Mapa miesta konania .pdf