Tlačové správy

TÚ SR zastavil konanie o riešení sporu medzi spol. ANTIK a UPC

13.08.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím zo 6.8.2013 zastavil konanie o riešení sporu medzi spoločnosťami ANTIK Telecom a UPC BROADBAND SLOVAKIA, pretože podľa zákona nie je príslušný v tomto spore rozhodnúť. Rozhodnutie o zastavení konania ešte nie je právoplatné. Spoločnosti ANTIK a UPC majú zákonné právo podať opravný prostriedok – rozklad.
     Spor sa týka blokovania prístupu k službám retransmisie, poskytovaným spoločnosťou ANTIK Telecom a ďalších funkcií zariadenia Smart TV set – top box v sieti spoločnosti UPC. Vzhľadom k tomu, že predmetom sporu je blokovanie služieb, ktoré v súčasnosti zákonom, rozhodnutím alebo všeobecne záväzným právnym predpisom nie je zakázané a zároveň sa nejedná o spor o prístup alebo prepojenie podľa definície zákona o elektronických komunikáciách a teda nie sú naplnené požiadavky § 77 zákona o elektronických komunikáciách, TÚ SR nie je príslušný v tomto spore rozhodnúť.

Pracovná verzia aukčného poriadku

12.08.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej internetovej stránke /data/files/35021.pdf pracovnú verziu aukčného poriadku. Aukčný poriadok bude špecifikovať pravidlá pripravovanej elektronickej aukcie. Pracovná verzia aukčného poriadku okrem iného rozpracováva, aké rozhodnutie môže prijať TÚ SR v prípade mimoriadnych udalostí, definuje akého konania sa majú zdržať účastníci aukcie, určuje pravidlá jednotlivých kôl aukcie a upravuje stanovenie víťazných ponúk.

Vyhodnotenie konzultácie k elektronickej aukcii

09.08.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Arthur D. Little GmbH vyhodnotil pripomienky doručené počas verejnej konzultácie k pripravovanému výberovému konaniu na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie. TÚ SR k pripravovanej aukcii uskutoční workshop, na ktorý pozýva všetkých prispievateľov do verejnej konzultácie a odbornú verejnosť. Workshop sa bude konať vo štvrtok 15.08.2013 o 9.30 h v zasadačke kontrolnej meracej stanice TÚ SR, ktoré sa nachádza v Trnavskom kraji, medzi obcami Alžbetin dvor a Podháj. Zemepisné súradnice: 17E2042/48N0443. Predpokladaná dĺžka konania workshopu je do 11.30 h. Záujem o účasť je potrebné nahlásiť elektronicky na adresu: patrik.jakabovic(zav)teleoff.gov.sk najneskôr v utorok 13.08.2013 do 16.00 h.

     Vyhodnotenie verejnej konzultácie je dostupné na konzultačnom mieste - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3062  

Mapa miesta konania .pdf

TÚ SR pomáha znížiť dopad krízy na štátny rozpočet

08.08.2013, Tlačová správa

     Príjmy Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) za prvých sedem mesiacov roku 2013 dosiahli už viac ako 9 mil. eur, čo predstavuje plnenie plánovaných ročných príjmov na viac ako 140%. V čase, keď štát zápasí s výpadkom príjmov, TÚ SR svojim prínosom do štátneho rozpočtu pomáha znížiť dopad krízy na štátny rozpočet Slovenskej republiky. TÚ SR aj počas hospodárskej krízy plní plánované ročné príjmy, neprekračuje rozpočtované ročné výdavky a naopak každoročne dosahuje úspory. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje pravidelný čistý príjem štátneho rozpočtu, ktorý sa každoročne počíta v miliónoch eur.
     TÚ SR je financovaný refinančným mechanizmom z opakovaných úhrad, ktoré určuje a vyberá podľa zákona o elektronických komunikáciách od telekomunikačných operátorov, za právo používať frekvencie, čísla a za právo poskytovať siete a služby. Výdavky TÚ SR, ako jedného z mála slovenských úradov, sú plne kryté jeho príjmami z opakovaných úhrad a nepredstavujú žiadnu záťaž pre štátny rozpočet Slovenskej republiky. Celkové príjmy TÚ SR sú v konečnom dôsledku každoročne vyššie, ako jeho výdavky, lebo sem patria aj príjmy z jednorazových úhrad, napr. za pridelenie frekvencií vo výberových konaniach, príjmy z pokút a pod.

Miestne DVB-T multiplexy poskytuje 19 subjektov

06.08.2013, Tlačová správa

     Na území Slovenskej republiky je dvadsať poskytovateľov digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T), z toho devätnásť poskytuje miestne multiplexy. Frekvencie pre miestne multiplexy sú pridelené už v dvadsiatich šiestich lokalitách. V Žiline sú pridelené tri, v Bratislave dve frekvencie pre miestne multiplexy a v ostaných krajských mestách zatiaľ po jednej frekvencii pre miestny multiplex. Dve frekvencie pre miestne multiplexy sú pridelené aj v mestách: Nové Zámky, Piešťany, Poprad a Skalica. Počet poskytovateľov a počet miestnych multiplexov sa neustále zvyšuje. Vyplýva to z povolení, ktoré doteraz vydal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR).
     Najväčším poskytovateľom miestnych multiplexov je spoločnosť AVIS s podielom 21%, druhým najväčším je T- Video Agency s podielom 15%, tretím najväčším poskytovateľom sú zhodne REAL TRADING a TV SEN s podielom 9% na povolených vysielačoch pre miestne multiplexy.
     Podľa zákona o digitálnom vysielaní o zložení multiplexu obsahovými službami rozhoduje poskytovateľ multiplexu. Miestne multiplexy môžu byť pre televízne stanice ďalšou alternatívou pre šírenie ich programov. Miestne multiplexy môžu divákom priniesť ďalšie programy. Najmä v lokalitách bez káblovej televízie, by mohli byť zaujímavou možnosťou aj pre šírenie prémiových programov.
     TÚ SR prideľuje frekvencie pre miestne muliplexy bez výberového konania, na základe individuálne podanej žiadosti. Záujemca o frekvenciu (TV kanál) pre miestny multiplex si na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. TÚ SR žiadosť posúdi a na základe výsledkov začne proces medzinárodnej koordinácie, alebo frekvenciu nepridelí. Ak je koordinácia úspešná, tak TÚ SR pridelí túto frekvenciu záujemcovi.

TÚ SR uložil povinnosti fixným aj mobilným operátorom

02.08.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe výsledkov analýz trhov rozhodnutiami z 10.7.2013 určil trinásť fixných operátorov za významné podniky na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v jednotlivých fixných verejných telefónnych sieťach a všetkých troch mobilných operátorov určil za významné podniky na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach a uložil im povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Operátori majú zákonnú možnosť podať rozklad do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu TÚ SR.
     Všetci spomenutí operátori majú podľa rozhodnutí TÚ SR uloženú povinnosť transparentnosti, povinnosť nediskriminácie, povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosť regulácie cien za ukončovanie volania. Mobilní aj fixní operátori mali tieto povinnosti uložené aj doteraz podľa predchádzajúcich analýz trhov. K doterajším významným podnikom na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v jednotlivých fixných verejných telefónnych sieťach: Antik Telecom, s.r.o., GTS Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovanet, a.s., Slovak Telekom, a.s., Swan, a.s., Trnavatel, s.r.o., UPC Broadband Slovakia, s.r.o. a ŽSR-ŽT, o.z. pribudli: DH Telecom, s.r.o., Inomanet, s.r.o., IPfon, s.r.o. a VM Telecom, s.r.o.
     TÚ SR už v nadväznosti na tieto povinnosti rozhodnutím z 29.7.2013 znížil tzv. prepojovacie poplatky, ktoré si účtujú mobilní operátori o 67%. V prípade prepojovacích poplatkov, ktoré si účtujú fixní operátori prebieha konanie, ktorého výsledkom bude rozhodnutie o určení maximálnej výšky prepojovacieho poplatku. TÚ SR už v marci 2013 navrhol ich radikálne zníženie.

TÚ SR rozhodol o znížení cien za prepojenie do mobilných sietí o 67%

30.07.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 29.7.2013 znižuje tzv. prepojovacie poplatky, ktoré si účtujú mobilní operátori o 67%. Všetkým trom mobilným operátorom uložil povinnosť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni doručenia rozhodnutia (od 1.8.2013) účtovať maximálnu cenu za ukončenie volania vo svojej sieti vo výške 0,01226 € za minútu pri všetkých volaniach zostavených v inej národnej alebo zahraničnej mobilnej prípadne fixnej sieti. Operátori majú zákonnú možnosť podať rozklad do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu TÚ SR. Podľa zákona rozklad proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
     TÚ SR reguluje maximálnu výšku prepojovacích poplatkov v mobilných sieťach od roku 2009, čím vytvára podmienky pre zvyšovanie konkurencie medzi operátormi, znižovanie cien a rozširovanie ponuky pre užívateľov služieb. Regulácia prepojovacích poplatkov a povinnosť prenositeľnosti čísla sú účinné nástroje pre podporu rozvoja konkurencie a znižovanie cien pre užívateľov telefónnej služby. Zníženie prepojovacích poplatkov v mobilných sieťach zníži náklady aj zahraničným operátorom a operátorom, ktorí poskytujú telefónnu službu prostredníctvom fixnej siete.
     TÚ SR stanovil cenu za službu ukončenia volania, ktorá vychádza z nákladov teoretického efektívneho podniku využitím vzostupného nákladového modelu čistých prezieravých dlhodobých prírastkových nákladov (Bottom up Long Run Incremental Costs pure, ďalej len „BU LRIC pure“). Uplatnenie modelu je v súlade s koncepciou rozvoja siete efektívneho podniku.
     Náklady i cena za službu ukončenia volania sú v modeli počítané na zaťaženie v hlavnej prevádzkovej hodine s prihliadnutím na technické rezervy, pretože na uvedené zaťaženie je nutné dimenzovať sieť efektívneho podniku a nesúvisí s cenovou a marketingovou politikou podniku. „Prírastok (increment) prevádzkového zaťaženia“, t.j. veličina, ktorá je základom pre výpočet nákladov na službu ukončenia volania sa viaže k hlavnej prevádzkovej hodine. Model vypočítal náklady efektívneho podniku na elektronické komunikačné služby so zahrnutím ukončenej prevádzky v mobilných sieťach a náklady bez zahrnutia ukončenej prevádzky v mobilných sieťach. Rozdiel, resp. prírastok (increment) v nákladoch bol následne vydelený objemom ukončenej prevádzky. Kalkulácia prírastku založená na prírastkových nákladoch identifikuje ako jediné relevantné náklady tie, ktoré závisia od objemu dodatočnej prevádzky. Takto vypočítaná cena za službu ukončenia volania nezahŕňa náklady, ktoré nezávisia od objemu prevádzky, t.j. fixné a spoločné náklady. Z uvedeného dôvodu je efektívnou cenou (transparentnou a nediskriminačnou) za služby ukončenia volania.

Rozhodnutie je zverejnené na /data/files/34481.pdf 

Surfovať na internete počas dovolenky môžete aj bezplatne

09.07.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) dáva do pozornosti možnosti pripojenia na internet počas dovolenky. Okrem možnosti využívania služieb mobilných operátorov sú na mnohých atraktívnych dovolenkových miestach doma i v zahraničí k dispozícii aj bezplatné možnosti pripojenia. Pri využití takýchto možností nezabúdajme, že otvorené a nezabezpečené Wi-Fi siete znamenajú bezpečnostné riziko.
     Pri využívaní otvorených sietí špecialisti, okrem bežného zabezpečenia prístupového zariadenia, odporúčajú nepripájať sa na nezabezpečené internetové stránky a neposielať dôležité súbory nešifrovanou cestou. Zabezpečené internetové stránky jednoducho spoznáme podľa predpony „https“. Váš internetový prehliadač zabezpečenú komunikáciu obvykle oznámi zobrazením zeleného zámku pri adrese.
     Dovolenkári majú možnosť na mnohých turisticky atraktívnych miestach na Slovensku aj v zahraničí pripojiť sa bezplatne na internet. Hotely a iné ubytovacie zariadenia doma i v zahraničí často ponúkajú dovolenkárom možnosť pripojiť sa k internetu prostredníctvom Wi-Fi bez ďalšieho poplatku. Okrem toho sú k dispozícii napr. na letiskách, na staniciach, na námestiach, v reštauráciách, na plážach a pod. bezplatné hotspoty. V ich dosahu sa v našom mobile alebo v tablete v zozname sietí identifikujú napr. ako „Free Wi-Fi“ alebo „Free Hotspot“. Zoznam takýchto bezplatných hotspotov na Slovensku sa nachádza napr. aj na internetovej stránke TÚ SR http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=66 Zoznam je aktualizovaný na základe údajov, ktoré prevádzkovatelia týchto hotspotov dobrovoľne posielajú TÚ SR. Napr. v Taliansku je na niektorých miestach možné využiť aj bezplatné pripojenie na pláži. Vzhľadom na zákonné ustanovenia je pred pripojením potrebné osobne sa zaregistrovať na určenom mieste a získať prístupové meno, heslo a podmienky používania služby. V prípade porušenia stanovených podmienok je prístup zablokovaný.

TÚ SR zefektívňuje činnosť a znižuje počet zamestnancov

08.07.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) aj napriek svojim dlhodobo kladným finančným výsledkom pristúpil k zefektívneniu svojej činnosti a k zníženiu počtu svojich zamestnancov. Fyzický počet zamestnancov sa oproti koncu roku 2012 znižuje o 5%. resp. o 13% oproti koncu roku 2009. TÚ SR od roku 1999 znížil fyzický počet zamestnancov už o 40%, naopak rozsah kompetencií narástol.
     TÚ SR je financovaný refinančným mechanizmom z opakovaných úhrad, ktoré určuje a vyberá podľa zákona o elektronických komunikáciách od telekomunikačných operátorov, za právo podnikať používať frekvencie, čísla a za právo poskytovať siete a služby. Ročné výdavky TÚ SR, ako jedného z mála slovenských úradov, sú plne kryté jeho príjmami z opakovaných úhrad a nepredstavujú žiadnu záťaž pre štátny rozpočet Slovenskej republiky. Naopak príjmy TÚ SR z jednorazových úhrad za pridelenie frekvencií vo výberových konaniach, príjmy z pokút a pod. sú čistým príjmom štátneho rozpočtu. Tieto príjmy sú rádovo v miliónoch eur.

TÚ SR radí: ukončenie zmluvy bez sankcií

01.07.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) dostal v posledných dňoch opakovane otázku, či je možné ukončiť zmluvu s telekomunikačným operátorom bez sankcií, ak účastník (zákazník operátora) nesúhlasí so zvýšením cien. Reagovali tak na oznámenie o zvýšení cien jedného z telekomunikačných operátorov.
     Pre účastníkov so zmluvnou viazanosťou je dôležité vedieť, že podľa § 44 ods. 6 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách majú právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak neakceptujú podstatné zmeny zmluvných podmienok. Podstatnou zmenou zmluvných podmienok je aj cena. Zákon upravuje, že je potrebné tak urobiť najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia podstatnej zmeny. Zákon upravuje aj prípady, ak by si telekomunikačný operátor povinnosť nesplnil a neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok. V takom prípade účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok. Zmluva zaniká doručením odstúpenia od zmluvy, pokiaľ v odstúpení nie je uvedený neskorší deň. Pre účastníkov bez viazanosti je dôležité vedieť, že podľa § 44 ods. 9 zákona môžu vypovedať zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Podľa § 44 ods. 11 zákona je výpovedná lehota rovnaká pre obe zmluvné strany. Ak sa účastník rozhodne ukončiť zmluvný vzťah, tak je to potrebné urobiť písomne a to tak, aby mal doklad o tom, že tak urobil a kedy tak urobil.
     Telekomunikační operátori majú podľa § 43 ods. 2 písm. c) zákona povinnosť „písomne, elektronickou poštou, službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky oznámiť účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje; oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.“

Zahustenie sietí druhého a verejnoprávneho multiplexu

14.06.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. dvadsaťdva povolení na prevádzkovanie DVB-T vysielačov, ktoré majú zlepšiť príjem signálu druhého a verejnoprávneho multiplexu. Desať vysielačov, resp. televíznych prevádzačov (TVP) bude súčasťou verejnoprávneho multiplexu a dvanásť bude súčasťou druhého multiplexu. Povolenia nadobudli právoplatnosť 12.6.2013.
     Povolené vysielače: TVP Dedinky K 24 s výkonom 52,8 W, TVP Hanušovce nad Topľou K 25 s výkonom 56 W, TVP Ľubochňa K 26 s výkonom 57,4 W, TVP Skalité K 32 s výkonom 55,98 W, TVP Stará Bystrica K 32 s výkonom 55,99 W, TVP Nová Baňa II. K 48 s výkonom 51 W, TVP Prakovce K 25 s výkonom 104 W, TVP Terchová I. K 32 s výkonom 77,2 W, TVP Utekáč K 54 s výkonom 91 W a Žiar nad Hronom K33 s výkonom 230 W budú súčasťou verejnoprávneho multiplexu. Povolené vysielače: Dedinky K 55 s výkonom 72,1 W, TVP Hanušovce nad Topľou K 59 s výkonom 56 W, TVP Ľubochňa K 59 s výkonom 55,97 W, TVP Medzilaborce K 40 s výkonom 141 W, TVP Nová Baňa II. K 21 s výkonom 51 W, TVP Prakovce K 59 s výkonom 106 W, TVP Skalité K 52 s výkonom 55 W, TVP Stará Bystrica K 52 s výkonom 56 W, TVP Šarišské Sokolovce K 59 s výkonom 125 W, TVP Terchová I. K 52 s výkonom 77 W, Žiar nad Hronom K 51 s výkonom 230 W a Utekáč K 27 s výkonom 100 W budú súčasťou druhého multiplexu. Všetky výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine.

Nová metóda kalkulácie cien kolokácie zahŕňa aj optické vedenia

07.06.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím z 30.5.2013 určil novú metódu kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní veľkoobchodného fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste v sieti významného podniku. TÚ SR iným rozhodnutím určil, že významný podnik je spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST). Nová metóda na rozdiel od pôvodnej zahŕňa aj optické vedenia a týka sa aj vzdialenej kolokácie. Rozhodnutie je konečné.
     Predmetom regulácie podľa tohto rozhodnutia je cena za kolokáciu pre poskytovanie služby prístupu k metalickým a optickým účastníckym vedeniam a vláknam významným podnikom. TÚ SR na základe predložených vstupných údajov a výpočtu ceny fyzickej a vzdialenej kolokácie overí aplikovanie uloženej metódy kalkulácie cien významným podnikom. Na základe overenia správnosti vstupných údajov a výsledkov kontrolného výpočtu TÚ SR cenu vypočítanú významným podnikom buď potvrdí, alebo v odôvodnených prípadoch mu rozhodnutím určí úpravu ceny.
     Kolokáciou sa rozumie poskytovanie samostatného fyzického priestoru a technického vybavenia potrebného na umiestnenie telekomunikačného zariadenia žiadateľa, t.j. iného telekomunikačného operátora za účelom poskytovania služieb jeho koncovým užívateľom prostredníctvom prístupu k účastníckym vedeniam.

Rozhodnutie je publikované na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5231  

Konzultácia k výberovému konaniu formou elektronickej aukcie

06.06.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) začal podľa zákona o elektronických komunikáciách verejnú konzultáciu k pripravovanému výberovému konaniu na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie. Dokument je dostupný na konzultačnom mieste - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3062 Pripomienky k dokumentu je možné predložiť do 10.7.2013 v súlade s Pravidlami upravujúcimi postup úradu a dotknutých osôb v procese konzultácií - /data/files/24801.pdf. TÚ SR zverejní pripomienky a stanoviská dotknutých osôb, výsledky konzultácií, vrátane vyhodnotenia pripomienok na konzultačnom mieste, ktoré na účely konzultácií zriadil na svojom webovom sídle.

Rýchly internet v mobilnom telefóne využíva viac ako 1,8 mil. užívateľov

03.06.2013, Tlačová správa

     Ku koncu roka 2012 využívalo mobilnú telefónnu službu 5 706 708 užívateľov (SIM kariet) a 1 818 872 z nich sa minimálne raz za posledné tri mesiace pripojilo k tzv. rýchlemu internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu. Ďalších 420 513 užívateľov sa k mobilnému širokopásmovému internetu pripájalo inými prístupovými zariadeniami.
     Ku koncu roka 2012 sa minimálne raz za posledné tri mesiace pripojilo k tzv. rýchlemu internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu 1 818 872 užívateľov, čo predstavuje polročný rast o 27,7%. Z uvedeného počtu malo zvlášť predplatený dátový balíček 198 980 užívateľov, čo predstavuje polročný rast o 4,8%. 1 619 892 užívateľov využívalo okrem telefónnej služby minimálne raz za posledné tri mesiace aj pripojenie k rýchlemu internetu, ale bez zvlášť predplateného dátového balíčka, čo predstavuje polročný rast o cca 31,2%. Ďalších 420 513 užívateľov sa k mobilnému širokopásmovému internetu pripájalo inými prístupovými zariadeniami, čo predstavuje polročný rast o 4,1%.
     Celkový počet aktívnych SIM kariet mobilných operátorov používaných na poskytovanie mobilnej telefónnej služby, ďalej v technologických zariadeniach, na prevádzku GSM brán, služby mobilného internetu, na telemetriu a pod. bol ku koncu uplynulého roka 6 366 672. Z uvedeného počtu bolo na poskytovanie mobilnej telefónnej služby 5 706 708. SIM kariet s uzatvorenou platnou zmluvou (post - paid) bolo 3 837 317 a aktívnych predplatených SIM kariet (pre – paid) bolo 1 869 391.
     Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (TÚ SR).

Elektronickú aukciu zrealizuje e-FRACTAL

29.05.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) uzavrel zmluvu so spoločnosťou e-FRACTAL, ktorá pre TÚ SR zrealizuje elektronickú aukciu na voľné frekvencie v pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz a zostaví správu o jej výsledkoch. Spoločnosť e-FRACTAL je úspešný uchádzač, ktorý vzišiel z verejného obstarávania.
     Spoločnosť e-FRACTAL v rámci zmluvy zabezpečí elektronickú aukčnú platformu pre realizáciu aukcie, vykoná školenie pre účastníkov aukcie, vykoná skúšobnú aukciu na overenie pripravenosti na vykonanie aukcie, na záver zrealizuje aukciu a zostaví správu o jej výsledkoch. Ďalej okrem iného predloží TÚ SR vyhlásenie o zabezpečení elektronickej aukčnej platformy proti zneužitiu treťou stranou a o garancii zaistenia bezpečnosti dát, vrátane garancie zaistenia bezpečnosti prenosu dát pri komunikácii účastníkov aukcie s elektronickou aukčnou platformou. Zmluvná cena 195 000,- eur bez DPH je stanovená ako maximálna a zahŕňa všetky náklady spojené s plnením zmluvy. Zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
     TÚ SR v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Arthur D. Little GmbH v súčasnosti dokončuje dokument k vyhláseniu elektronickej aukcie, ktorý predloží na verejnú konzultáciu. Po jej skončení konzultáciu vyhodnotí. Poradenská spoločnosť následne vypracuje návrh dokumentu „Výberové konanie“ a návrh dokumentu „Aukčný poriadok“. TÚ SR plánuje zrealizovať elektronickú aukciu na voľné frekvencie v pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz do konca roku 2013.

V roku 2012 TÚ SR riešil zaujímavé prípady rušenia

28.05.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v minulom roku vyriešil 329 podaní na rušený alebo nekvalitný príjem alebo žiadostí o meranie. Z uvedeného počtu bolo 44 prípadov rušenia televízie a 11 prípadov rušenia príjmu rozhlasu. Ďalších 64 rušení sa týkalo mobilnej telefónnej služby, 32 rušení pozemnej pohyblivej služby, napr. taxislužieb a bezpečnostných služieb, 12 prípadov rušenia amatérskej služby atď. Špecialisti TÚ SR riešili aj rôzne zaujímavé prípady rušenia. TÚ SR uložil prevádzkovateľom zariadení, ktoré spôsobovali rušenie, urobiť účinné ochranné opatrenia.
     Špecialisti TÚ SR vyriešili niekoľko zaujímavých prípadov rušenia napr. rušenie rozhlasu, ktoré vzniklo poruchou rozhlasového vysielača. V inom prípade bolo rušenie spôsobené kmitajúcim predzosilňovačom v anténe. V Žiari nad Hronom starší rádioprijímač spôsoboval rušenie rádioamatérskych frekvencií vyžarovaním frekvenčne nestabilného signálu. V Myjave nabíjačka akumulátorov spôsobovala z dôvodu poruchy rušenie amatérskej služby neprípustným vyžarovaním. V Starej Turej bolo rušenie spôsobené vyžarovaním plazmového TV prijímača. Ďalšie zaujímavé prípady rušenia boli spojené s neprípustným širokopásmovým vyžarovaním elektroniky modernizovaných výťahových zariadení.
     Podľa zákona o elektronických komunikáciách, ak dôjde k škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením, telekomunikačný operátor alebo užívateľ zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, je povinný bezodkladne urobiť účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť prevádzkovanie zariadenia. Ak to nie je možné alebo ak je hospodárnejšie, alebo účelnejšie urobiť ochranné opatrenia na rušenom zariadení, urobí ich telekomunikačný operátor. Náklady na odstránenie rušenia uhrádza ten, koho zariadenie spôsobuje rušenie.

Podpredseda TÚ SR plánuje zúročiť dlhoročné skúsenosti z biznisu

27.05.2013, Tlačová správa

     Nový podpredseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) Ing. Vladimír Kešjar plánuje od začiatku svojho šesťročného funkčného obdobia zúročiť svoje dlhoročné manažérske skúsenosti z oblasti elektronických komunikácií.
     Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 22. mája 2013 prerokovala a schválila návrh na vymenovanie Vladimíra Kešjara do funkcie podpredsedu TÚ SR. Funkčné obdobie nového podpredsedu TÚ SR sa začalo 24.5.2013. Nový podpredseda TÚ SR absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej (dnešná Slovenská technická univerzita v Bratislave). Pred nastúpením do funkcie podpredsedu TÚ SR pracoval od roku 2004 ako konateľ finančno-investičnej spoločnosti EUFINEX. V rokoch 2001 – 2004 bol generálny riaditeľ poisťovne Amslico AIG Life a v rokoch 1993 – 2000 bol riaditeľ telekomunikačnej divízie v spoločnosti Siemens. V rokoch 2002 – 2004 a 2007 – 2008 bol člen predstavenstva Americkej obchodnej komory a v rokoch 2002 - 2003 pôsobil vo finančnej komisii Centra pre strategické a medzinárodné štúdie. Ďalej bol prezident Lions Club Bratislava Istropolis a je zakladateľ Nadácie na ochranu fauny a flóry Kremnických a Štiavnických vrchov. Do roku 1993 pôsobil najskôr na univerzite a neskôr v manažérskych pozíciách v Afrike, z toho dva roky v dcérskej spoločnosti Siemens. Aktívne ovláda angličtinu, nemčinu a ruštinu.
     Historicky prvému podpredsedovi Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) Ing. Jurajovi Michňovi sa 23.5.2013 skončilo druhé, za sebou idúce funkčné obdobie a podľa platného zákona o elektronických komunikáciách už nemohol byť ďalej podpredsedom TÚ SR.

Podpredsedovi TÚ SR sa končí funkčné obdobie

22.05.2013, Tlačová správa

     Historicky prvému podpredsedovi Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) Ing. Jurajovi Michňovi sa 23.5.2013 končí druhé, za sebou idúce funkčné obdobie a podľa platného zákona o elektronických komunikáciách už preto nemôže byť ďalej podpredsedom TÚ SR. TÚ SR počas jeho dvanásťročného pôsobenia vo funkcii podpredsedu dosiahol aj napriek nedokonalostiam zákonov významný pokrok vo viacerých oblastiach, ako sú napr. príchod tretieho mobilného operátora na trh, rozvoj lokálneho digitálneho televízneho vysielania, rozvoj internetových sietí v málo osídlených oblastiach podporený znížením úhrad za frekvencie...
     Jeho prvé funkčné obdobie sa začalo 24.5.2001. Vďaka širokej podpore sa po jeho opätovnom vymenovaní 24.5.2007 začalo jeho druhé za sebou idúce funkčné obdobie. Počas funkčného obdobia Juraja Michňu, ako podpredsedu TÚ SR, sa v Slovenskej republike vymenilo päť vlád a v TÚ SR traja predsedovia. Juraj Michňa bol zároveň predsedom rozkladovej komisie, vedúci technickej komisie a člen Rady Skupiny pre digitálne vysielanie, predseda skúšobnej komisie pre overenie osobitnej odbornej spôsobilosti, ktorá skúškou a vydaním osvedčenia overuje odbornú spôsobilosť fyzických osôb na obsluhu lietadlových, leteckých, lodných, pobrežných a amatérskych staníc.
     Juraj Michňa absolvoval štúdium na Vysokej škole dopravnej v Žiline (dnešná Žilinská univerzita), odbor Technická prevádzka telekomunikácií a postgraduálne štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, odbor Riadenie národného hospodárstva. Pred pôsobením na TÚ SR v rokoch 1984 - 2001 pracoval v Lesoprojekte Zvolen.

TÚ SR si pripomenul Svetový deň telekomunikácií

20.05.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) si pripomenul Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti, keď umožnil rádioamatérom z celého sveta uskutočniť rádioamatérske spojenie s príležitostnou stanicou OM20TUSR, ktorú obsluhuje hovorca TÚ SR. Rádioamatérska stanica OM20TUSR, ktorá vysiela pri príležitosti 20. výročia vzniku TÚ SR, sa nakrátko ozvala aj počas Svetového dňa telekomunikácií a informačnej spoločnosti. Za niekoľko minút telegrafnej prevádzky nadviazala na krátkovlnnom pásme 10 MHz (40m) viac ako štyridsať rádioamatérskych spojení a následne prevádzku ukončila z dôvodu prichádzajúcej búrky.
     Od roku 1969 si svet každoročne 17. mája pripomína Svetový deň telekomunikácií, resp. od roku 2007 Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti. V tento deň bola v roku 1865 v Paríži podpísaná Medzinárodná telegrafická konvencia a založená Medzinárodná telegrafná únia, ktorá sa neskôr premenovala na Medzinárodnú telekomunikačnú úniu (ITU). Československo bolo členom ITU od roku 1929. Slovenská republika je členom ITU od roku 1993.

Širokopásmový prístup cez siete novej generácie narástol o 10,6%

17.05.2013, Tlačová správa

     Ku koncu roka 2012 malo pevný širokopásmový prístup k internetu 1 043 227 užívateľov, čo predstavuje polročný rast o cca 4%. Najviac, až 415 172 užívateľov, sa pripájalo k širokopásmovému internetu prostredníctvom technológie DSL, ktorá zaznamenala polročný rast o 1,8%. Celkový počet užívateľov širokopásmového internetu prostredníctvom prístupovej siete novej generácie (NGA) bol 278 810, čo predstavuje polročný rast až o 10,6%.
     V rámci NGA bolo najviac až 144 196 užívateľov pripojených prostredníctvom FTTB, čo predstavuje polročný rast o 7,8% a technológia FTTH so 100 831 užívateľmi, ktorá zaznamenala polročný rast o 6%. V rámci technológie DSL bolo najviac užívateľov pripojených prostredníctvom vlastnej siete telekomunikačného operátora – 354 710, čo predstavuje polročný pokles o 1,6%. Incumbent v tomto prípade zaznamenal pokles, ale alternatívni operátori naopak rast počtu užívateľov. Počet užívateľov pripojených prostredníctvom uvoľneného prístupu k účastníckym vedeniam (Full LLU) zaznamenal polročný rast o 37,5% a počet užívateľov pripojených prostredníctvom prístupu k bitovému toku (Bitstream Access) polročný rast o 27,9% na 60 209.
     Počet zmluvných užívateľov pripojených prostredníctvom pevných bezdrôtových prístupových bodov (FWA) dosiahol 236 789, čo predstavuje polročný rast o 3%. Káblový modem využívalo na pripojenie 103 461 užívateľov , čo predstavuje polročný pokles o 0,1%.
Počet poskytovateľov širokopásmového internetu polročne klesol o 3,3% na 722, počet ich užívateľov naopak narástol o cca 4%. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (TÚ SR).