Tlačové správy

TÚ SR sa nechystá vytlačiť z trhu žiadneho operátora

14.05.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) ešte nepredložil na verejnú konzultáciu dokument k pripravovanej elektronickej aukcii, ani vopred neavizoval o akých podmienkach elektronickej aukcie bude uvažovať. Aj z tohto dôvodu sa TÚ SR ohradzuje voči nebezpečným špekuláciám denníka SME, ktoré môžu ohroziť ochotu existujúcich operátorov investovať na území Slovenskej republiky. Cieľom TÚ SR nie je vytlačenie žiadneho existujúceho operátora z trhu, ani diskriminácia existujúcich operátorov alebo preferovanie prípadných zahraničných záujemcov. TÚ SR verejne žiada, aby denník SME upustil od tejto veľmi nebezpečnej mediálnej hry, ktorá môže zneistiť existujúcich aj prípadných budúcich investorov.
     TÚ SR sa k otázkam pripravovanej elektronickej aukcie pre masmédiá opakovane vyjadril, že v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Arthur D. Little GmbH finalizuje dokument, ktorý sa týka pripravovanej elektronickej aukcie na pridelenie frekvencií vo frekvenčných pásmach 800, 1800 a 2600 MHz. Tento dokument TÚ SR v najbližších dňoch predloží na verejné konzultácie.
     Prípadný príchod štvrtého mobilného operátora je závislý od sentimentu investorov. Ako už TÚ SR informoval, niekoľko zahraničných aj slovenských spoločností prejavilo predbežný záujem o vstup na trh mobilného širokopásmového prístupu. Všetky tieto podniky pozorne sledujú vývoj situácie, ale svoj záujem zo strategických dôvodov nemedializujú. To isté sa týka aj operátorov už pôsobiacich na území Slovenskej republiky. TÚ SR predbežne diskutuje so zainteresovanými operátormi o tom, ako vnímajú situáciu na trhu, o ich zámeroch z pohľadu rozvoja širokopásmového prístupu a tieto informácie priebežne vyhodnocuje.

V tretine sporov sa operátori a užívatelia mimosúdne dohodli

09.05.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v roku 2012 mimosúdne vyriešil 117 sporov medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb. Tretina sporov bola mimosúdne urovnaná a riešenie troch sporov bolo ukončené na pokyn užívateľa služby, ktorý pôvodne návrh na mimosúdne riešenie sporu predložil. Ak si uvedomíme, že TÚ SR pri mimosúdnom riešení sporov nemá rozhodovaciu právomoc, je to výborný výsledok. TÚ SR však pripomína, že dôležitá je prevencia, aby sa užívatelia služieb v dôsledku nevedomosti nedostávali do zbytočných sporov s telekomunikačnými operátormi.
     Počet mimosúdne vyriešených sporov neodráža počet reklamácií, ktoré si užívatelia uplatnili u operátorov, ale len počet pokračujúcich sporov aj po vybavení reklamácie, ktoré mimosúdne vyriešil TÚ SR. Ďalšie pokračujúce spory mohli riešiť aj priamo súdy. Mimosúdne riešenie sporu nie je podmienkou na riešenie sporu súdnou cestou.
     TÚ SR ďalších 44 sporov odložil ad acta. Dôvodom odloženia sporov boli neúplne zaslané podania a účastníci neakceptovali výzvu TÚ SR na doplnenie zaslaných podkladov. Ďalším dôvodom bolo, že návrhy na začatie mimosúdneho sporu užívateľ služby predložil viac ako po 45-tich dňoch odo dňa doručenia vybavenia reklamácie, kedy sa spory stali podľa zákona neriešiteľnými.
     TÚ SR mimosúdne riešil spory medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb, ktoré sa týkali najmä správnosti úhrady a kvality elektronických komunikačných služieb. Mimosúdnemu riešeniu sporu predchádzala reklamácia, ktorú si užívateľ uplatnil u operátora a nesúhlasil s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia.
     Podľa zákona o elektronických komunikáciách návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu obsahuje: a) meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu účastníka (t.j. užívateľa služby), b) názov a sídlo podniku (t.j. telekomunikačného operátora), c) predmet sporu, d) odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie, e) návrh riešenia sporu. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie. Účastník a podnik môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu. TÚ SR nenahrádza činnosť súdu, t.j. nevydáva rozhodnutie. Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu.

TÚ SR povolil rádiostanice pre ochranu prezidenta ECB

03.05.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal krátkodobé povolenia na prevádzku vysielacích zariadení pre potreby zabezpečenia ochrany prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý sa 2.5.2013 zúčastnil zasadnutia ECB v Bratislave. TÚ SR okrem toho vydal krátkodobé povolenia pre potreby majstrovstiev sveta cestných automobilov WTCC, ktoré sa konali 27. – 28.4.2013 na Slovakia Ringu. Medzi povolenými zariadeniami boli napr. rádiostanice pre komunikáciu tímov s jazdcami a bezdrôtové kamery umiestnené na palube automobilov.
     Žiadosti o povolenia na prevádzku rádiostaníc pre sprievody zahraničných návštev Slovenskej republiky prichádzajú na TÚ SR pred konaním návštevy. Podobne prichádzajú žiadosti v prípade potreby zabezpečenia komunikácie alebo priamych televíznych a rozhlasových prenosov zo športových podujatí. TÚ SR žiadosť posúdi a ešte pred príchodom návštevy, alebo pred konaním športového podujatia vydá krátkodobé povolenie. Takéto povolenie v minulosti vydal napr. pre sprievod Vladimíra Putina, ktorý navštívil Bratislavu, ďalej pre sprievod Pavla Gantara, predsedu parlamentu Slovinska, ktorý sa počas MS 2011 v ľadovom hokeji zúčastnil na zápase Slovensko - Slovinsko. V minulosti TÚ SR vydal podobné povolenia napr. pre sprievod princa Charlesa, pre sprievod svätého otca, na zabezpečenie zasadnutia krajín V4, na zabezpečenia zasadnutia ministrov členských krajín NATO, pre priame prenosy zo zápasov našich zástupcov v Európskej lige UEFA a pre ďalšie významné zahraničné návštevy a športové podujatia, ktoré sa konali na Slovensku.

TÚ SR si pripomenul Svetový deň rádioamatérov

22.04.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) si pripomenul Svetový deň rádioamatérov, keď umožnil rádioamatérom z celého sveta uskutočniť rádioamatérske spojenie s príležitostnou stanicou OM20TUSR, ktorú obsluhuje hovorca TÚ SR. Rádioamatérska stanica OM20TUSR, ktorá vysiela pri príležitosti 20. výročia vzniku TÚ SR, sa nakrátko ozvala aj počas Svetového dňa rádioamatérov. Za približne päťdesiat minút fónickej prevádzky nadviazala na krátkovlnnom pásme 14 MHz stodvanásť rádioamatérskych spojení s dvadsiatimi siedmimi krajinami sveta. Okrem európskych rádioamatérov to boli rádioamatéri napr. z Puerto Rica, USA, Kanady a Japonska. Príležitostná stanica TÚ SR zároveň splnila podmienky pre vydanie diplomov za nadviazanie rádioamatérskych spojení počas Svetového dňa rádioamatérov.
     Rádioamatéri si pripomínajú Svetový deň rádioamatérov 18. apríla, keď v roku 1925 sa v Paríži stretli popredné rádioamatérske osobnosti z dvadsiatich piatich krajín a založili Medzinárodnú rádioamatérsku úniu – IARU, ktorá zastupuje záujmy rádioamatérov na celom svete. Prvým veľkým úspechom IARU bola účasť na Medzinárodnej rádiotelegrafnej konferencii vo Washingtone v roku 1927, na ktorej boli rádioamatérom pridelené frekvenčné pásma, ktoré využívajú dodnes.
     Podmienkou pre získanie rádioamatérskeho povolenia je úspešné absolvovanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a následné získanie povolenia od TÚ SR.

Výberové konania na frekvencie v pásme 10 GHz

19.04.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil výzvy, ktorými začal štrnásť výberových konaní na pridelenie frekvencií vo frekvenčnom pásme 10 GHz na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete FWA – Fixed Wireless Access (pevný bezdrôtový prístup). Tieto siete sa budú využívať na poskytovanie elektronických komunikačných služieb v lokalitách: Banská Bystrica, Humenné, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Trebišov, Trnava, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Žilina.
     V týchto lokalitách môžu pre záujemcov pribudnúť ďalšie možnosti výberu elektronických komunikačných služieb, najmä pripojenia k internetu. Pre každú z lokalít Humenné, Levoča, Nové Mesto nad Váhom, Trebišov, Trnava, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom sú k dispozícii frekvenčné bloky pre šiestich operátorov, v lokalitách Liptovský Mikuláš a Púchov v každej pre piatich operátorov, v lokalitách Banská Bystrica a Levice v každej pre štyroch operátorov a v lokalitách Nitra a Žilina v každej pre dvoch operátorov.
     TÚ SR určil jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčného bloku. Minimálna výška ponúknutej jednorazovej úhrady je 665 eur. Predložené ponuky posúdi minimálne päťčlenná výberová komisia, ktorej členovia budú podľa zákona bezúhonné a odborne spôsobilé osoby. Výberová komisia na základe ponúknutej výšky jednorazovej úhrady stanoví poradie účastníkov výberového konania, pričom na prvom mieste sa umiestni ten, ktorého ponúkaná výška jednorazovej úhrady bude najvyššia. TÚ SR je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Úspešní účastníci výberových konaní získajú frekvenčný blok 2 x 7 MHz na dobu 10 rokov.
     Záujemcovia musia svoje ponuky doručiť TÚ SR osobne alebo poštou najneskôr do 14. mája 2013 do 13:30 hodiny. V prípade, ak predkladateľ doručuje ponuku poštou, je rozhodujúci dátum doručenia ponuky TÚ SR.

Výzvy sú publikované vo Vestníku TÚ SR a na /data/files/33011.pdf  

Európsky trend smeruje k nepožadovaniu poplatkov za prenesenie čísla

11.04.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) opätovne upriamuje pozornosť telekomunikačných operátorov na svoje odporúčanie, aby od účastníkov (zákazníkov) nepožadovali poplatky za prenesenie čísla. Napriek tomu, že tieto poplatky sú regulované skôr len vo výnimočných prípadoch, európsky trend smeruje k nepožadovaniu takýchto poplatkov.
     TÚ SR pozorne sleduje a vyhodnocuje situáciu v oblasti využívania služby prenosu čísla k inému operátorovi. V tejto súvislosti zorganizoval 4.4.2013 pracovné stretnutie s operátormi a odbornou verejnosťou. Hlavnou témou stretnutia bola problematika výšky poplatkov za služby prenesenia čísla, ktoré operátori vyžadujú od účastníkov. TÚ SR zúčastneným prezentoval výsledky prieskumu na domácom trhu i v zahraničí. Dňa 12.2.2013 TÚ SR oslovil s otázkou výšky poplatkov a ich regulovania národných regulátorov v oblasti elektronických komunikácií (NRA) krajín Európskej únie a niektorých ďalších európskych štátov. Do 12.3. dostalo odpoveď od 22 NRA. Výsledkom tohto prieskumu je, že v 17-tich štátoch táto oblasť nie je regulovaná a napriek tomu v 11-tich z nich je výška uvedeného poplatku nulová. Tieto poplatky regulujú len v piatich štátoch, z toho v dvoch prípadoch je výška poplatku pre účastníka nulová a v dvoch prípadoch je vyššia, ako v súčasnosti požadované poplatky v Slovenskej republike. Z odpovedí členských štátov vyplýva, že v rámci samoregulácie trhu veľké spoločnosti dospeli k rozhodnutiu nepožadovať poplatky od účastníkov, kým účastníci menších operátorov v niektorých členských štátoch stále platia tieto poplatky spojené so službou prenosu čísla.
     Európsky trend smeruje k nepožadovaniu poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov. Napriek tomuto trendu TÚ SR v nedávnej dobe zaznamenal zvýšenie poplatku na slovenskom trhu. Štatistika prenesených čísel, aj vzhľadom na benefity poskytované operátormi, nezaznamenala zatiaľ nezáujem účastníkov o prenesenie čísla. TÚ SR bude vývoj situácie na trhu, vzhľadom na nedávne zvyšovanie poplatkov, aj naďalej pozorne sledovať a vyhodnocovať, pokiaľ si to situácia vyžiada, tak začne proces regulácie.
     TÚ SR chcel pristúpiť k regulácii tohto poplatku už v minulosti, keď v roku 2008 predložil na pripomienkové konanie návrh záväzného predpisu, ktorého súčasťou mala byť regulácia tohto poplatku. V roku 2009 stála pracovná komisia pri legislatívnej rade vlády z návrhu TÚ SR vypustila cenovú reguláciu tohto poplatku. TÚ SR preto z dôvodu ochrany záujmov koncových užívateľov publikoval vo svojom vestníku a na internetovej stránke odporúčanie pre operátorov: 1) nepožadovať priame úhrady užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla, 2) ak podniky priamu úhradu užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla požadujú, tak maximálne vo výške 4 eurá. Po tomto odporúčaní poplatky klesli a neskôr operátori priniesli aj benefity za prenesenie čísla. V roku 2011 TÚ SR motivoval operátorov k čo najnižšiemu poplatku tým, že naviazal výšku kompenzácie účastníkom za neskoršie prenesenie čísla na výšku poplatku za prenesenie čísla.

Regulačné orgány diskutovali o otázkach aukcií frekvencií

09.04.2013, Tlačová správa

     Dňa 4. apríla 2013 sa vo Viedni stretli vrcholní predstavitelia šiestich národných regulačných orgánov (NRA) v oblasti elektronických komunikácií štátov strednej a východnej Európy, ktorí diskutovali o pripravovaných výberových konaniach na pridelenie frekvencií pre mobilné siete štvrtej generácie. Zástupcovia rumunského ANCOM, slovinského APEK, českého ČTÚ, maďarského NMHH, rakúskeho RTR a slovenského TÚ SR sa zhodli na dôležitosti nepretržitej spolupráce medzi NRA v oblasti prideľovania frekvencií. Spolupráca prispeje k využívaniu frekvencií efektívnym spôsobom a prispeje tak k dosiahnutiu cieľov Európskej Digitálnej Agendy.
     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na stretnutí zastupovali Ladislav Mikuš, predseda TÚ SR a Milan Mizera, riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra, ktorý riadi tím špeciálne zriadený na realizáciu pridelenia frekvencií formou elektronickej aukcie. NRA v krajinách strednej a východnej Európy súhlasia s cieľmi Európskej Digitálnej Agendy, ktoré sa týkajú rozvoja širokopásmového pripojenia, v ktorom bezdrôtové širokopásmové pripojenie zohráva dôležitú úlohu. Cenovo dostupné mobilné širokopásmové služby, ktoré budú k dispozícii pre celú populáciu, môžu podstatne prispieť k sociálnemu a ekonomickému rozvoju. Okrem toho, môžu byť jedným z nových zdrojov ekonomického rastu, ktorý bude mať za následok vytvorenie ďalších pracovných miest v európskych ekonomikách.
     NRA v regióne strednej a východnej Európy sa zaviazali k spolupráci týkajúcej sa aukcie frekvenčného spektra, ktorá im pomáha prideliť frekvencie takým spôsobom, ktorý prináša najvyššiu hodnotu pre európsku spoločnosť a európske hospodárstvo. Tento druh rokovaní prispieva k rozvoju 27 národných trhov do skutočne jednotného trhu, kde občania môžu skutočne kúpiť a používať mobilné služby voľne v celej EÚ. NRA diskutovali najmä o tom, ako stimulovať investície do infraštruktúry a zabezpečiť príťažlivé podmienky pre efektívne využívanie frekvenčného spektra. Poučenie hľadali v minulosti, v už uskutočnených aukciách frekvencií. Rozoberali kritické faktory úspechu a riziká spojené s aukciami frekvencií. Všetci sa zhodli o tom, že je dôležité zvýšiť hospodársku súťaž vytváraním stimulov pre vstup nových účastníkov na vnútroštátne trhy. Zhodnotili výhody a nevýhody použiteľných formátov elektronických aukcií.
     Tento typ nepretržitej spolupráce NRA podporuje efektívne využívanie frekvenčného spektra v regióne a prispieva k vytvoreniu prostredia podporujúceho investície do vysokorýchlostných sietí.

Poplatky za zostavenie volania v pevnej sieti klesli o 56 až 68 %

03.04.2013, Tlačová správa

     Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) je povinná od 1.4.2013 účtovať pevným a mobilným operátorom maximálnu a symetrickú cenu vo výške 0,004053 eur za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo svojej pevnej verejnej telefónnej sieti bez ohľadu na typ a úroveň prevádzky. Predstavuje to pokles ceny za túto veľkoobchodnú službu o 56 až 68 %.
     TÚ SR v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. overil výpočet ceny, ktorú mu ST predložila na základe povinnosti, ktorú jej uložil TÚ SR. TÚ SR na základe uskutočneného overenia výpočtu konštatuje, že ST pre výpočet ceny za službu zostavenia volania použila metódu kalkulácie cien určenú TÚ SR v rozhodnutí a cena obsahuje iba náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie veľkoobchodnej služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ST. V poslednej vete § 12 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách sa uvádza, že podnik je povinný uplatňovať ceny až po schválení výpočtu alebo úprave cien úradom. TÚ SR preto schválil cenu vypočítanú spoločnosťou ST vo výške 0,004053 eur ako maximálnu a symetrickú cenu za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ST bez ohľadu na typ a úroveň prevádzky. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je povinná schválenú cenu účtovať odo dňa 1.4.2013.
     TÚ SR v rozhodnutí, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti významného podniku v pevnom umiestnení, uložil ST povinnosť predložiť TÚ SR výpočet ceny za službu zostavenia volania. TÚ SR vo svojom rozhodnutí stanovil, že významný podnik, ktorému bola uložená povinnosť regulácie cien, je povinný pri výpočte ceny za službu zostavenie volania použiť nákladový model čistých prezieravých dlhodobých prírastkových nákladov (Bottom up Long Run Incremental Costs pure - BU LRIC pure) pre výpočet ceny za službu ukončovania volania, Mark-up režijných nákladov a OPEX Mark-up pre spoločné (nesieťové) veľkoobchodné náklady.
     Veľkoobchodná služba zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení je prenos volania alebo volania do siete internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou.

Workshop - priame platby za služby spojené s prenosom čísla

26.03.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) pozýva odbornú verejnosť na workshop na tému priamych platieb za služby spojené s prenosom čísla, ktoré operátori požadujú od účastníkov. Workshop sa bude konať 4.4.2013 o 10,00 h. v zasadačke TÚ SR.

Východiská:

1. TÚ SR nedávno zaznamenal zvýšenie priamych platieb za služby spojené s prenosom čísla.
2. Podľa § 48 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách „Ak podnik požaduje od účastníkov priame platby za služby spojené s prenosom čísla, ceny týchto služieb nesmú spôsobovať nezáujem o ich využívanie. Na účely zabezpečenia tejto povinnosti úrad môže po konzultáciách podľa § 10 vydať rozhodnutie, ktorým sa určuje maximálna výška priamych platieb účastníkov za služby spojené s prenosom čísla. Toto rozhodnutie je záväzné pre všetky podniky a nadobúda účinnosť po uplynutí 30 dní od jeho zverejnenia vo vestníku.“

     TÚ SR už v minulosti všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým upravil podrobnosti týkajúce sa prenosu čísla (platným od 1.1.2012), vyzval podniky k vyberaniu čo najnižšej platby od účastníka za služby spojené s prenosom čísla.

TÚ SR navrhuje znížiť cenu za prepojenie do mobilných sietí o 67%

25.03.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil 22.3.2013 návrh rozhodnutia, ktorým plánuje znížiť tzv. prepojovacie poplatky, ktoré si účtujú mobilní operátori. Na základe tohto rozhodnutia budú všetci traja mobilní operátori povinní účtovať maximálnu cenu za ukončenie volania vo svojej sieti vo výške 0,0122 € za minútu, čo by znamenalo pokles tejto ceny o cca 67%. TÚ SR reguluje maximálnu výšku prepojovacích poplatkov v mobilných sieťach od roku 2009, čím vytvára podmienky pre zvyšovanie konkurencie medzi operátormi, znižovanie cien a rozširovanie ponuky pre užívateľov služieb.
     TÚ SR navrhuje, aby všetci traja mobilní operátori boli povinní od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni doručenia jeho rozhodnutia účtovať za službu ukončenia volania maximálnu cenu vo výške 0,0122 € za minútu pri všetkých volaniach zostavených v inej národnej alebo zahraničnej mobilnej, prípadne fixnej sieti. Pripomienky k návrhu rozhodnutia o regulácii cien môžu dotknuté osoby predložiť do jedného mesiaca od zverejnenia na konzultačnom mieste úradu, t.j. do 22.4.2013.
     TÚ SR stanovil cenu za službu ukončenia volania, ktorá vychádza z nákladov teoretického efektívneho podniku využitím nákladového modelu čistých prezieravých dlhodobých prírastkových nákladov (Bottom up Long Run Incremental Costs pure ďalej len „BU LRIC pure“). Uplatnenie tohto modelu je v súlade s koncepciou rozvoja siete efektívneho podniku. Cieľom modelu je vypočítať cenu za službu ukončenia volania jedného teoretického podniku a preto vychádza z celkovej prevádzky všetkých podnikov poskytujúcich služby v mobilných sieťach na Slovensku, tzn. z jedného teoretického trhu, na ktorom pôsobí viac podnikov. Teoretický podnik simuluje správanie efektívneho podniku na plne konkurenčnom trhu. Efektívny podnik je podnik využívajúci efektívne technológie a efektívne sieťové prvky, pričom sa vychádza z priemernej ceny vstupov pri súčasnom zohľadnení kapacitných parametrov zariadení. Vypočítaná cena za službu ukončenia volania vychádza z topológie siete teoretického efektívneho podniku. Z toho vyplýva, že vypočítaná cena pre službu ukončenia je maximálnou a symetrickou cenou, ktorú je významný podnik oprávnený účtovať za službu ukončenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti významného podniku.
     TÚ SR reguluje aj prepojovacie poplatky v pevných sieťach. Pred dvomi týždňami navrhol uložiť trinástim operátorom povinnosť účtovať cenu za ukončenie volania v ich pevnej sieti max. vo výške 0,001234 eura, čo by znamenalo pokles tejto ceny o cca 75% pri prepojení na miestnej úrovni, pri prepojení na prvom tranzite o 83% a pri prepojení na druhom tranzite až o 90%.
     Návrh cenového rozhodnutia a výzva na podávanie pripomienok k návrhu sú zverejnené na konzultačnom mieste TÚ SR - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3062  

TÚ SR si pripomína dvadsiate výročie vzniku

21.03.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) si v tomto roku pripomína 20. výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti sa v nedeľu jeho štvorčlenná štafeta rekreačných bežcov zúčastní ČSOB Bratislava Marathonu. V štafete TÚ SR s názvom „REGULATORS Running Team“ majú zastúpenie obe pohlavia a jej vekový priemer je 27 rokov. Pri príležitosti 20. výročia vzniku TÚ SR si prídu na svoje aj rádioamatéri, ktorí majú po celý rok možnosť nadviazať rádioamatérske spojenie s príležitostnou stanicou OM20TUSR, ktorú obsluhuje hovorca TÚ SR. TÚ SR v priebehu roka pripraví aj ďalšie aktivity, ktorými priblíži svoju činnosť verejnosti.
     Občania sa s činnosťou TÚ SR najčastejšie stretávajú, keď im pomáha riešiť problémy s rušením rozhlasu a televízie a pri mimosúdnom riešení sporov s telekomunikačnými operátormi. TÚ SR svoju činnosťou podporuje súťaž medzi operátormi, z čoho profitujú užívatelia služieb. Vďaka činnosti TÚ SR prišiel na Slovensko tretí mobilný operátor, bola zavedená prenositeľnosť čísla, zvýšila sa konkurencia a klesli ceny za telefonovanie a internet. TÚ SR výrazne znížil prepojovacie poplatky v mobilných aj v pevných sieťach a skrátil dobu na prenesenie čísla. Volajúci sa pred spojením hovoru dozvie, že volá do inej ako vlastnej siete. TÚ SR pravidelne preventívne upozorňuje spotrebiteľov na rôzne nebezpečenstvá a zvyšuje ich povedomie o ich právach a povinnostiach, aby sa nevedomosťou nedostali do zbytočných problémov.
     TÚ SR bol zriadený v roku 1993 zákonom, ale práca jeho predchodcov pre občanov je tu už od konca druhej svetovej vojny. Najstaršia činnosť TÚ SR a jeho predchodcov je spojená s rozvojom rozhlasového a neskôr aj televízneho vysielania, keď už jeho predchodcovia vyhľadávali zdroje rušenia rozhlasu, televízie a rádiových sietí letísk, hasičov, taxislužby, polície atď. Túto činnosť TÚ SR vykonáva až do súčasnosti, menia sa najčastejšie zdroje rušenia. V minulosti rušenie často spôsobovali domáce spotrebiče, neskôr rozkmitané predzosilňovače spoločných a individuálnych televíznych antén, faxy, impulzné zdroje, nabíjačky, diaľkové ovládanie brán a objavili sa aj prípady rušivého vyžarovania „plazmovými“ televízormi.
     TÚ SR bol pôvodne podriadenou organizáciou ministerstva dopravy a neskôr sa stal nezávislým regulátorom v oblasti elektronických komunikácií. TÚ SR je jedna z mála štátnych inštitúcii, ktorá nezaťažuje štátny rozpočet, naopak do neho roky prispieva. Financovanie TÚ SR je zabezpečené refinančným mechanizmom z opakovaných úhrad, ktoré TÚ SR určuje a vyberá od telekomunikačných operátorov. Štátny rozpočet získava financie, ktoré TÚ SR jednorazovo vyberá za pridelenie frekvencií vo výberových konaniach. TÚ SR nie je typickým úradom, ale od jeho zamestnancov sa vyžaduje vysoká kvalifikácia a špecializácia. V TÚ SR sa uplatňujú vysokoškolsky vzdelaní špecialisti najmä z oblastí elektrotechniky, rádiotechniky, telekomunikačných technológií, ekonómie a práva.

Predseda Výboru pre elektronické komunikácie poďakoval TÚ SR

19.03.2013, Tlačová správa

     Pán Eric Fournier, predseda Výboru pre elektronické komunikácie (ECC), Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administrácií (CEPT) písomne poďakoval predsedovi Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) za organizáciu 33. zasadnutia ECC, ktoré sa konalo 5. – 8. marca 2013 v Bratislave. Predseda ECC písomne vyjadril úprimné potešenie, že ECC mohlo byť hosťom TÚ SR a vyjadril vďaku organizačnému tímu TÚ SR za profesionálnu a vynikajúcu realizáciu, ktorá podľa neho v mnohom pomohla k úspešnosti zasadnutia ECC. Na záver vyjadril presvedčenie, že spolupráca medzi ECC a TÚ SR bude pokračovať aj v budúcnosti.
     TÚ SR organizoval zasadnutie Výboru pre elektronické komunikácie (ECC), Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administrácií (CEPT), ktoré sa historicky prvý krát konalo na Slovensku. Na zasadnutí bol zvolený nový podpredseda ECC a boli schválené návrhy znení rozhodnutí ECC, ktoré sa viažu k využívaniu frekvencií a ďalšie významné dokumenty. TÚ SR v spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu (BTB) a ďalšími partnermi túto príležitosť využil a jeden večer venoval aj zviditeľneniu Bratislavy a Slovenskej republiky v zahraničí. Cestu, ubytovanie, stravu a ďalšie služby platili organizácie, ktoré účastníci zastupovali.

Poradca pri príprave elektronickej aukcie je Arthur D. Little

18.03.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) uzavrel zmluvu s medzinárodne skúseným poradcom – Arthur D. Little GmbH, ktorý mu poskytne poradenské služby pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie v pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Poradca je úspešný uchádzač, ktorý vzišiel z verejného obstarávania. Úlohou poradcu bude okrem iného vypracovať návrh vhodných variantov elektronickej aukcie vrátane stanovenia vyvolávacej ceny pre jednotlivé kategórie frekvenčných blokov.
     Arthur D. Little GmbH podľa zmluvy ďalej pripraví návrh verejnej konzultácie k vyhláseniu elektronickej aukcie a po jej skončení návrh jej vyhodnotenia. Ďalšími úlohami poradcu bude návrh dokumentu „Výberové konanie“ a návrh dokumentu „Aukčný poriadok“. Zmluvná cena 19 850,- eur bez DPH je stanovená ako konečná, maximálna, je splatná v eurách a zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s dodaním služieb. Zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
     Služby elektronickej aukcie pre TÚ SR zabezpečí skúsená spoločnosť, ktorá uspeje v práve prebiehajúcom verejnom obstarávaní. Záujemcovia môžu ponuku predložiť do 2.4.2013. TÚ SR zrealizuje elektronickú aukciu na voľné frekvencie v pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz do konca roku 2013. TÚ SR pred jej vyhlásením uskutoční verejnú konzultáciu k vyhláseniu aukcie a vyhodnotí jej výsledky.

TÚ SR navrhuje zníženie prepojovacích poplatkov o 75% až 90%

14.03.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) navrhuje uložiť trinástim operátorom povinnosť účtovať cenu za ukončenie volania v ich pevnej sieti („prepojovací poplatok v pevnej sieti“) max. vo výške 0,001234 eura, čo by znamenalo pokles tejto ceny o cca 75% pri prepojení na miestnej úrovni, pri prepojení na prvom tranzite o 83% a pri prepojení na druhom tranzite až o 90%. Bude to ďalšie výrazné zníženie týchto cien, keď v minulom roku na základe rozhodnutia predsedu TÚ SR klesli o 35%. TÚ SR regulovaním maximálnej výšky prepojovacích poplatkov vytvára podmienky pre zvyšovanie konkurencie medzi operátormi, znižovanie cien a rozširovanie ponuky pre užívateľov služieb.
     TÚ SR navrhuje, aby od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni doručenia jeho rozhodnutia trinásti operátori účtovali za službu ukončovania volania maximálnu cenu vo výške 0,001234 eura za minútu pri všetkých volaniach ukončených vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení zostavených v inej národnej alebo zahraničnej fixnej prípadne mobilnej sieti. Navrhovaná povinnosť sa má týkať týchto spoločností: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. ANTIK Telecom s.r.o., 4. GTS Slovakia, a.s., 5. Slovanet, a.s., 6. SWAN, a.s., 7. TRNAVATEL, spol. s r.o., 8. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 9. Železnice Slovenskej republiky, Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z., 10. Inomanet, s.r.o., 11. IPfon, s.r.o., 12. VM Telecom, s.r.o., 13. DH Telecom, s.r.o.
     TÚ SR stanovil cenu za službu ukončovania volania, ktorá vychádza z nákladov teoretického efektívneho podniku („telekomunikačného operátora“) využitím nákladového modelu čistých prezieravých dlhodobých prírastkových nákladov (Bottom up Long Run Incremental Costs pure - BU LRIC pure). Uplatnenie tohto modelu je v súlade s koncepciou rozvoja siete efektívneho podniku. Vypočítaná cena za službu ukončovania volania vychádza z topológie siete teoretického efektívneho podniku. Použitie tejto metodiky vychádza zo všeobecného princípu, že siete ostatných podnikov, ktoré boli budované v liberalizovanom prostredí sú najmenej rovnako efektívne. Z toho vyplýva, že vypočítaná cena pre službu ukončovania je maximálnou a symetrickou cenou, ktorú je významný podnik oprávnený účtovať za službu ukončovania volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení významného podniku bez ohľadu na typ a úroveň prevádzky.
     Návrh rozhodnutia o regulácii cien je publikovaný na konzultačnom mieste TÚ SR http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3062 Pripomienky k návrhu rozhodnutia môžu dotknuté osoby predložiť do jedného mesiaca od zverejnenia, t.j. do 12.4.2013.

Odporučia Bratislavu a Slovensko v zahraničí

11.03.2013, Tlačová správa

     „Bratislava je malebné mesto so zaujímavou históriou, jedlá máte chutné, víno lahodné a ľudia sú tu príjemní. Radi sa sem vrátime a budeme Bratislavu a Slovensko odporúčať svojim krajanom“. Takýmito slovami, ako vystrihnutými z katalógu, sa pri odchode lúčili zástupcovia dvadsiatich deviatich európskych národných agentúr a medzinárodných inštitúcií, ktorým Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v spolupráci s partnermi predstavil Bratislavu a Slovensko.
     Zástupcovia európskych národných agentúr a medzinárodných inštitúcií otestovali hotelové služby v Bratislave, ochutnali slovenské a európske jedlá a nápoje. Zaujímali sa o názvy tradičných slovenských jedál a slovenských vín. Turistickí sprievodcovia ich oboznámili s históriou a súčasnosťou Bratislavy a regiónu. Spoznávali zákutia starého mesta, živo sa zaujímali o príbehy, ktoré sa viažu k domom a postavičkám historickej Bratislavy. Prekvapilo ich, ktoré významné európske osobnosti kultúrneho a spoločenského života v minulosti bývali, tvorili a vystupovali v Bratislave. Učarovali im ľudové kroje z Krupiny a slovenská ľudová hudba. Na záver prijali pozvanie do tanca od speváčky v krupinskom ľudovom kroji.
     TÚ SR v minulom týždni organizoval zasadnutie Výboru pre elektronické komunikácie (ECC), Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administrácií (CEPT), ktoré sa historicky prvý krát konalo na Slovensku. Na zasadnutí bol zvolený nový podpredseda ECC a boli schválené návrhy znení rozhodnutí ECC, ktoré sa viažu k využívaniu frekvencií a ďalšie významné dokumenty. TÚ SR v spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu (BTB) a ďalšími partnermi túto príležitosť využil a jeden večer venoval aj zviditeľneniu Bratislavy a Slovenskej republiky v zahraničí. Cestu, ubytovanie, stravu a ďalšie služby platili organizácie, ktoré účastníci zastupovali.

Pozitívne zviditeľnenie Bratislavy a Slovenska

04.03.2013, Tlačová správa

     Pozornosť európskych špecialistov na správu frekvenčného spektra sa v týchto dňoch upriamila na Bratislavu. Slovenská republika reprezentovaná Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky (TÚ SR) má tú česť, že v dňoch 5. – 8. marca 2013 organizuje pravidelné 33. zasadnutie Výboru pre elektronické komunikácie (ECC), Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administrácií (CEPT). Toto zasadnutie sa historicky prvý krát koná na Slovensku, čo je výborná príležitosť zviditeľnenia Bratislavy a Slovenskej republiky. Bratislavské zasadnutie ECC je dôležité aj preto, že na ňom budú prerokované a prijaté dôležité rozhodnutia ECC v oblasti elektronických komunikácií a bude zvolený nový podpredseda ECC.
     Zasadnutie ECC sa začína 5. marca 2013 o 9,30 h v hoteli Devín. Zasadnutia sa zúčastnia zástupcovia všetkých európskych štátov a zástupcovia Európskej komisie, NATO, ETSI a ďalších dotknutých inštitúcií. Na zasadnutí bude zvolený nový podpredseda ECC, bude schválený návrh znenia rozhodnutia ECC o vymedzení a dostupnosti frekvenčných pásiem 876-880 MHz a 921-925 MHz pre mobilnú komunikáciu na železnici, bude schválený napr. návrh znenia rozhodnutia ECC o využívaní pásma 27,5-29,5 GHz pevnou službou a pozemskými stanicami pevnej družicovej služby (frekvencie pre vzostupný smer) a ďalšie významné dokumenty. TÚ SR v spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu (BTB) túto príležitosť využije aj na zviditeľnenie Bratislavy a Slovenskej republiky v zahraničí. Turistickí sprievodcovia oboznámia účastníkov zasadnutia s históriou a súčasnosťou Bratislavy a prevedú ich zákutiami historickej časti mesta. Približne dvojhodinová prechádzka historickým centrom Bratislavy účastníkov prevedie od počiatkov osídlenia územia na brehu Dunaja, cez jeho rozkvet v rukách mocných vládcov, až po najmladšie zmeny či už v urbanisticko-architektonickom alebo spoločensko-kultúrnom vývoji. TÚ SR v spolupráci s BTB pre účastníkov zasadnutia zabezpečil informačné brožúry o Bratislave a o malokarpatskom vinárskom regióne.

TÚ SR a polícia chytili vodiča s rušičkou a bez vodičského oprávnenia

27.02.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) a Policajný zbor Slovenskej republiky (polícia) v minulom roku pravidelne kontrolovali a odhalili 26 nelegálnych rušičiek v motorových vozidlách. Pri medziročnom raste počtu kontrolných akcií bol zaznamenaný rovnaký počet odhalených nelegálnych rušičiek ako v roku 2011. Vodiči sa vďaka preventívnym kontrolám menej uchyľujú k porušovaniu zákona. Kontroly naďalej pokračujú.
     K zaujímavému odhaleniu prišlo, keď TÚ SR zameral a polícia zastavila nákladné motorové vozidlo s rušičkou na palube. Ukázalo sa, že vodičom je osoba so zadržaným vodičským oprávnením. Vodič sa spočiatku snažil tento fakt zakryť tvrdením, že on „len“ nemá pri sebe potrebné doklady, ale jeho klamstvo bolo odhalené. Vodiči skúšajú rôzne spôsoby, ako sa vyhnúť postihom. Zaznamenaná bola napr. flotila za sebou idúcich nákladných vozidiel s rušičkami. Vodiči sa spoliehali na to, že spoločná hliadka polície a TÚ SR zachytí len jedno vozidlo a ostatné uniknú bez postihu. Táto stratégia páchateľom nevyšla. Hliadka TÚ SR monitorovala flotilu vozidiel a policajné hliadky vozidlá postupne zastavili. V inom prípade TÚ SR zameral dodávku s rušičkou na palube. Vozidlo nepodliehalo platbe mýta. Policajti zistili, že po vozidle je Interpolom vyhlásené medzinárodné pátranie z dôvodu jeho odcudzenia v Nemecku. Rušička slúžila na znemožnenie lokalizácie vozidla. Vozidlo aj vodič boli zaistení, prípad prevzal vyšetrovateľ.
     TÚ SR, v rámci ochrany pred rušením, v spolupráci s políciou pravidelne odhaľuje nelegálne používanie rušičiek v motorových vozidlách. Kontroly prebiehajú na základe dohody o spolupráci medzi TÚ SR a Ministerstvom vnútra SR. TÚ SR na mieste ukladá okamžité ukončenie prevádzky nepovoleného zariadenia a odoberá rušičky. TÚ SR počas kontroly neskúma dôvod použitia rušičiek, ale pri ukladaní pokuty prihliada najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia zákona. Za takéto porušenie zákona hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 1 000 eur a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa až 300 000 eur. Páchatelia použitím rušičky neraz kryjú tzv. čierne jazdy so služobnými vozidlami alebo rôznu trestnú činnosť, príp. sa snažia obísť mýtny systém. Polícia za jazdu bez úhrady mýta ukladá podľa zákona o elektronickom výbere mýta pokutu v blokovom konaní vo výške 700 eur.

TÚ SR navrhuje uložiť povinnosti trinástim operátorom

26.02.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) uverejnil na konzultačnom mieste  návrh analýzy relevantného trhu č. 3, ktorý je definovaný ako veľkoobchodná služba ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení. TÚ SR na základe výsledkov predmetnej analýzy navrhuje určiť trinásť telekomunikačných operátorov za významný podnik na predmetnom trhu a uložiť im povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Pripomienky k návrhu je možné predložiť do jedného mesiaca od zverejnenia na konzultačnom mieste, t.j. do 26.3.2013.
     TÚ SR navrhuje uložiť spoločnostiam Antik Telecom, s.r.o., DH Telecom, s.r.o., Inomanet, s.r.o., IPfon, s.r.o., GTS Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovanet, a.s., Slovak Telekom, a.s., Swan, a.s., Trnavatel, s.r.o., UPC Broadband Slovakia, s.r.o., VM Telecom, s.r.o. a ŽSR-ŽT, o.z. tieto povinnosti: povinnosť transparentnosti, povinnosť nediskriminácie, povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosť regulácie cien za ukončovanie volania.
     Bez uloženia cenovej regulácie by mohli významné podniky na tomto trhu účtovať neprimerane vysoké ceny za ukončovanie volania v sieti v pevnom umiestnení, čo by sa v konečnom dôsledku mohlo prejaviť v neprospech koncového užívateľa. Návrh rozhodnutia o regulácii cien bude vydávaný v samostatnom konaní a jeho súčasťou bude spôsob výpočtu ceny. Návrh rozhodnutia bude podliehať režimu národných a nadnárodných konzultácii a po ich ukončení TÚ SR vydá rozhodnutie o regulácii cien. V cenovom rozhodnutí bude vypočítaná maximálna cena za ukončovanie volania, ktorú môžu všetky významné podniky účtovať za ukončovanie volaní zostavených v inej národnej a zahraničnej mobilnej alebo fixnej sieti.

     Veľkoobchodná služba ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou.

Zahustenie sietí druhého a verejnoprávneho multiplexu

20.02.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. šestnásť povolení na prevádzkovanie DVB-T vysielačov, ktoré majú zlepšiť pokrytie signálom druhého a verejnoprávneho multiplexu. Osem vysielačov, resp. televíznych prevádzačov (TVP) bude súčasťou verejnoprávneho multiplexu a rovnaký počet bude súčasťou druhého multiplexu. Povolenia nadobudli právoplatnosť 19.2.2013.
     Povolené vysielače: TVP Brezová pod Bradlom K 27 s výkonom 108 W, Brezno - Skalka K 33 s výkonom 6 025 W, TVP Kapušany K 25 s výkonom 245 W, TVP Medzilaborce K 54 s výkonom 141 W, TVP Opava K 33 s výkonom 58,6 W, TVP Spišské Podhradie K 24 s výkonom 81 W, Stropkov – Baňa K 54 s výkonom 6 456 W a Žilina – Krížava K 32 s výkonom 7 943 W budú súčasťou verejnoprávneho multiplexu. Povolené vysielače: Borský Mikuláš – Dubník K 56 s výkonom 19 915 W, Bralova skala K 59 s výkonom 3 785 W, TVP Dolný Kubín I. K 59 s výkonom 1 611 W, TVP Modrý kameň K 60 s výkonom 1 435 W, TVP Kapušany K 59 s výkonom 245 W, TVP Opava K 60 s výkonom 58,6 W, Stropkov - Baňa K 40 s výkonom 7 928 W a Uhrovec – Ostrý vrch K 52 s výkonom 3 148 W budú súčasťou 2. multiplexu. Všetky výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine.

Orange sa vzdal frekvencií v pásme 870 MHz

01.02.2013, Tlačová správa

     Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. písomne oznámila Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR), že sa k 31.1.2013 vzdáva povolenia, ktorým jej boli pridelené frekvencie v pásme 872-876/917-921 MHz. Frekvencie boli určené na poskytovanie mobilnej siete, ktorá využíva širokopásmovú digitálnu technológiu a na poskytovanie elektronických komunikačných služieb. TÚ SR bude môcť uvoľnené frekvencie prideliť inému záujemcovi.
     Orange získal frekvencie v pásme 870 MHz v roku 2008 ako úspešný účastník výberového konania. Povolenie malo platiť do polovice júna 2028. Orange sa povolenia vzdal. Orange uviedol ako dôvod podstatne slabšiu dostupnosť a rozšírenosť koncových zariadení pre pásmo 870 MHz, ako sa na trhu v čase získania povolenia očakávalo. Podľa Orange služby zostali na okraji záujmu zákazníkov a ich ďalšie poskytovanie by bolo pre Orange vysoko nerentabilné. Orange uviedol, že všetkým zákazníkom ponúkol náhradu. Podľa zákona o elektronických komunikáciách povolenie stráca platnosť dňom, ktorý je uvedený v oznámení o vzdaní sa povolenia doručenom TÚ SR.
     Orange na základe jeho žiadosti mal v tomto pásme povolené dve základňové stanice: Hrochoť a Banská Bystrica. TÚ SR v minulom roku zmenil spôsob stanovovania úhrad za právo používať frekvencie. Úhrady sa v globále výrazne znížili, ale napr. mobilní operátori už neplatia podľa počtu povolených základňových staníc, ale podľa šírky prideleného pásma. Vyšší počet povolených staníc je pre nich oproti minulosti lacnejší, ale nízky počet povolených staníc im naopak zdražel. Táto zmena má nútiť operátorov využívať pridelené frekvencie efektívne. Zmena konkrétne spôsobila, že Orange v roku 2011 platil úhradu za právo používať frekvencie v pásme 870 MHz vo výške cca 2390 eur ročne a v roku 2012 už zaplatil ročnú úhradu cca 154 tis. eur.