Tlačové správy

RÚ vykoná kontrolu používania frekvencií vo frekvenčnom pásme 60 GHz

antennas
09.09.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe ústnych „sťažností“ od lokálnych, regionálnych a celoslovenských operátorov skontroluje plnenie podmienok používania frekvencií v pásme 57 – 71 GHz. Od mája tohto roku je možné tieto frekvencie používať aj pre pevnú službu a pre pevné vonkajšie inštalácie (inštalácie mimo budovy) na princípe tzv. ľahkého licenčného režimu, kde je stanovená len podmienka registrácie a dodržania technických parametrov. Používatelia frekvencií, ktorí opomenuli niektorú z povinností majú poslednú možnosť veci napraviť.
     Frekvencie z frekvenčného pásma 57 – 71 GHz je možné používať pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom pre širokopásmové systémy na prenos dát (WAS/RLAN) a iných dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra. WAS/RLAN sú bezdrôtové systémy prístupu k miestnej rádiovej sieti (Wireless Access Systems/Radio Local Area Networks). Podmienky, za ktorých je možné frekvencie používať, sú upravené všeobecným povolením č. VPR – 01/2020. Používatelia frekvencií z frekvenčného úseku 57  - až 66 GHz (tzv. frekvenčné pásmo 60 GHz) t.j. prevádzkovateľ rádiových zariadení pevných vonkajších inštalácií typu bod – bod a bod – multibod majú uloženú povinnosť registrácie. Ak sa preukáže enormný záujem o používanie frekvenčného pásma 60 GHz, tak RÚ môže situáciu prehodnotiť a prípadne pristúpiť k prideľovaniu frekvencií individuálnym povolením.
     Za nedodržiavanie stanovených podmienok hrozí právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokuta od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Pri ukladaní pokuty RÚ prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.

Čo je potrebné vedieť pred zriadením autokina

autokino
30.06.2020, Tlačová správa
Na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) sa v poslednom období obrátilo viacero záujemcov, ktorí uvažujú o zriadení autokina. V prípade autokina diváci z pohodlia svojho auta sledujú film na plátne a zvuk si regulujú na svojom autorádiu.
     FM vysielač, ktorý sa v tomto prípade používa na distribúciu zvuku do autorádií, je možné prevádzkovať, resp. frekvenciu je možné používať len na základe povolenia od RÚ. Prideľovanie frekvencií pre účely prevádzky autokina nepodlieha výberovému konaniu o udelenie licencie, ktoré realizuje Rada pre vysielanie a retransmisiu. Záujemca musí doručiť RÚ úplnú žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na rozhlasové analógové pozemské vysielanie, ktorej súčasťou je aj požadovaná frekvencia. RÚ nevyhľadáva frekvencie pre účely prevádzky autokina. Záujemca si, podobne ako pri rozhlasovom analógovom FM vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. Pred samotným podaním žiadosti RÚ odporúča prekonzultovať s ním reálnu možnosť použitia záujemcom zvolenej frekvencie s ohľadom na existujúcich domácich a zahraničných používateľov frekvenčného pásma 87,5 - 108,0 MHz. Bližšie informácie sú dostupné na webe.

Elektronická aukcia sa oproti plánovanému termínu posúva

3G-4G-5G
18.06.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) informuje, že rozhodol o posunutí oznámeného plánovaného termínu konania elektronickej aukcie, ktorá bola naplánovaná na 22.6.2020 pre frekvenčné pásmo 1800 MHz a v nadväznosti na to aj pre frekvenčné pásma 700 a 900 MHz. Výberové konanie pokračuje. RÚ bude o novom termíne konania elektronickej aukcie včas informovať. Vzhľadom na ustanovenie § 33 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách bližšie informácie nie je možné poskytnúť.

Obnovenie poskytovania poštových služieb

pošta
22.04.2020, Tlačová správa
Na základe aktuálneho vývoja poskytovania poštových služieb počas mimoriadnej situácie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) dňom 23.04.2020 obnovuje rozsah štandardných otváracích hodín pre verejnosť na jednotlivých pobočkách Slovenskej pošty, a. s., s výnimkou zabezpečenia prestávok na nutnú dezinfekciu priestorov jednotlivých pôšt v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR. V sobotu a v nedeľu môžu byť prevádzky pôšt naďalej uzatvorené.
     V prípade nepredvídaného obmedzenia poskytovania poštových služieb z technických alebo prevádzkových dôvodov je Slovenská pošta, a. s., povinná informovať verejnosť výveskou o predpokladanom čase obmedzenia a oznámiť, ktorá najbližšia pošta je pre verejnosť dostupná.
     Ďalej sa s účinnosťou od 23.04.2020 zabezpečuje doručovanie poštových zásielok v štandardnom režime v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a. s.
     Zásielky vyžadujúce pri prevzatí podpis adresáta odporúča RÚ doručovať na verejnom priestranstve (pred bytovým domom alebo rodinným domom), pričom adresát musí byť vybavený ochranným rúškom alebo iným ochranným prostriedkom (napr. šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa), vlastným perom, nesmie byť v karanténe a musí sa dodržiavať primeraný odstup medzi doručovateľom a adresátom. Poštový doručovateľ nie je povinný ísť doručovať ku dverám bytu v bytovom dome, kontaktuje adresáta zazvonením na zvonček vo vchode do bytového domu. Poštový doručovateľ nie je povinný zásielku doručiť, ak adresát nie je vybavený ochranným rúškom alebo inými ochrannými prostriedkami (napr. šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa).
     Z týchto dôvodov žiada RÚ užívateľov poštových služieb o dodržiavanie stanovených pravidiel a porozumenie a ústretový prístup voči poštovým doručovateľom.
     Pre zásielky podané dňom 01.05.2020 sa obnovuje štandardná odberná lehota 18 kalendárnych dní v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a. s. V prípade nemožnosti dodania zásielky z dôvodu karanténnych opatrení, je potrebné vrátiť zásielky späť  s označením dôvodu „karanténa“, ak má o tom poskytovateľ univerzálnej služby vedomosť alebo v prípade adresátov v uzatvorených lokalitách z dôvodu karanténnych opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR.
     Naďalej aj po obnovení poskytovania poštových služieb v štandardnom režime je potrebné zabezpečiť prijaté bezpečnostné a hygienické podmienky na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, a to tak na jednotlivých pobočkách Slovenskej pošty, a. s., ako aj pre poštových doručovateľov.

Správa o stave sieťovej prevádzky počas krízy Covid-19

social-siete
17.04.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) ako národná regulačná autorita (NRA) a člen Orgánu európskych regulátorov elektronických komunikácií (BEREC) informuje o stave sieťovej prevádzky v Európskej únii (EÚ) počas krízy Covid-19. Počas krízy Covid-19 sa celková prevádzka v pevných a mobilných sieťach v členských štátoch EÚ zvýšila, ale nevyskytli sa žiadne závažné problémy s preťažením sietí.
     Aj keď v žiadnom členskom štáte EÚ neprišlo ku kolapsu, operátori v ôsmich štátoch EÚ zvýšili kapacitu svojej siete, aby sa dokázali vyrovnať s trvalým rastom sieťovej prevádzky. Dvanásť členských štátov EÚ vrátane Slovenska hlási, že v posledných týždňoch dochádza k stabilizácii sieťovej prevádzky. Naopak Slovinsko, Taliansko a Írsko pozorovali nárast prevádzky v sieťach. NRA v Taliansku (AGCOM) prijal prvý balík opatrení zameraných na riešenie nárastu spotreby služieb a prenosu v sieťach. NRA v Belgicku (BIPT) posudzoval súlad opatrení prijatých poskytovateľmi internetových služieb s Nariadením o sieťovej neutralite.
     V niektorých členských štátoch EÚ vrátane Slovenska časť operátorov urobilo opatrenia v prospech používateľov služieb, napr. dočasné zvýšenie objemu mobilných dát bez ďalších poplatkov, poskytovanie prémiového TV obsahu bez príplatku, distribúciu užitočných informácií rôznymi informačnými kanálmi a umožnenie vykonania on-line platby za poskytnuté služby.
     BEREC a Európska komisia (EK) vydali 19. marca 2020 spoločné vyhlásenie o tom, ako môžu telekomunikační operátori zvládnuť zvýšený dopyt po kapacite siete. BEREC pravidelne monitoruje situáciu v internetovom prenose v každom členskom štáte EÚ, aby bol schopný rýchlo reagovať na problémy s kapacitou sietí. NRA monitorujú situáciu a pravidelne zbierajú údaje od poskytovateľov internetových služieb a ostatných účastníkov trhu.
     BEREC a EK vyzvali občanov, aby zodpovedne využívali internet s nastaveniami, ktoré znižujú spotrebu dát. Poskytovateľov obsahu a aplikácií vyzvali, aby spolupracovali s poskytovateľmi telekomunikačných služieb a zvážili dočasné prispôsobenie priepustnosti streamovania videa. Niektorí z najväčších poskytovateľov obsahu, ako sú Netflix, YouTube, Amazon Prime a Facebook, zareagovali na situáciu a zaviedli v celej Európe opatrenia.

RÚ apeluje na občanov, aby umožnili operátorom prístup k infraštruktúre

tel-zamestnanec
19.03.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) apeluje na majiteľov a správcov budov, aby vychádzali v ústrety telekomunikačným operátorom a umožnili im najmä v prípadoch opráv porúch a údržby sietí prístup k ich infraštruktúre, ktorá sa nachádza v budovách. Táto povinnosť vyplýva zo zákona o elektronických komunikáciách. Telekomunikační operátori si musia plniť svoje povinnosti, pričom v súčasnej situácii zaznamenávajú nárast prevádzky v ich sieťach, lebo zabezpečujú často hlavné alebo jediné spojenie s okolitým svetom v čase, keď z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu je potrebné ostať doma. Vyskytli sa prípady, že majitelia a správcovia nechceli vpustiť telekomunikačných operátorov do budovy aj napriek tomu, že používajú ochranné prostriedky na zamedzenie šírenia koronavírusu. Toto spôsobuje problémy nielen operátorom, ale v konečnom dôsledku aj ich klientom.
     Zamestnanci RÚ ktorí vykonávajú štátny dohľad sú počas tejto situácie na celom území Slovenskej republiky v pohotovosti, monitorujú stav poskytovania elektronických komunikačných služieb a v prípade potreby sú pripravené zasiahnuť, napr. aj v prípadoch lokalizácie zdrojov rušenia sietí telekomunikačných operátorov. Pre prípad, ak by sa vyskytli prekážky ohrozujúce poskytovanie bezpečných, nepretržitých alebo kvalitných elektronických komunikačných služieb spôsobený súčasnou situáciou, RÚ zriadil operačný krízový štáb, ktorý je kontaktným miestom pre telekomunikačných operátorov.
     RÚ pozitívne vníma snahu telekomunikačných operátorov pomôcť občanom tým, že nespoplatňujú volania na čísla Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, príp. iným spôsobom vychádzajú v ústrety občanom alebo tak plánujú urobiť. Teraz pomoc telekomunikačných operátorov občania skutočne potrebujú a preto RÚ verí, že všetky ich ďalšie rozhodnutia budú v prospech všetkých občanov.

Zabezpečenie poskytovania poštových služieb z dôvodu šírenia COVID-19

pošta
19.03.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) po vyhlásení mimoriadnej situácie v Slovenskej republike z dôvodu šírenia COVID-19 pristúpil v súlade s § 16 zákona o poštových službách a na základe žiadosti Slovenskej pošty, a. s., k dočasnej úprave zabezpečenia doručovacej služby v osobitnom režime. RÚ žiada všetkých užívateľov poštových služieb o porozumenie a ústretový prístup voči poštovým doručovateľom ako aj priehradkovým zamestnancom na pobočkách. Zároveň občanom odporúča sledovať otváraciu dobu svojej pošty, keďže počas mimoriadnej situácie sa táto môže meniť.
     Obyčajné listové zásielky sa doručujú vhodením do domových listových schránok v súlade s platnými poštovými podmienkami. Doporučené zásielky okrem zásielok so službou „do vlastných rúk“, „dobierka“ a „doručenka“ sa doručujú vhodením do domových listových schránok, pričom Slovenská pošta, a. s., má povinnosť upozorňovať odosielateľov na túto skutočnosť pri podaji a vyznačiť do prevádzkových dokladov o dodaji vhodenie zásielky do schránky.  V prípade, ak to rozmery zásielky nedovoľujú,  zanechá doručovateľ v schránke oznámenie o uložení zásielky. Zásielky, ktoré vzhľadom na ich obsah, považujú odosielatelia za dôležitý a vyžadujúci podpis adresáta, odporúčame podávať so službou "do vlastných rúk". Oznámenia o uložení zásielok do vlastných rúk a so službami dobierka  a doručenka sa vhadzujú do domových listových schránok v súlade s platnými poštovými podmienkami.
     Pri poistených zásielkach sa vhadzujú oznámenia o uložení zásielok do domových listových schránok v súlade s platnými poštovými podmienkami. Balíkové zásielky na adresu sa doručujú  na verejnom priestranstve (pred bytovým domom alebo rodinným domom), pričom adresát musí byť vybavený ochranným rúškom a vlastným perom a nesmie byť v karanténe. V prípade pôšt zapojených do projektu ukladania nedoručených zásielok do BalíkoBOXov budú zásielky prednostne ukladané v BalíkoBOXe, o čom bude adresát informovaný.
     Odberná lehota zapísaných zásielok bude automaticky predĺžená bez výberu poplatkov adresátov o 14 kalendárnych dní  to znamená, že zásielky budú k dispozícii pre adresátov k vyzdvihnutiu počas 32 kalendárnych dní. Predĺženie odbernej lehoty zásielok o 14 kalendárnych dní sa nevzťahuje  na zásielky s obsahom živých zvierat, s obsahom vecí podliehajúcich rýchlej skaze, a zásielky, ktoré odosielateľ označil poznámkou dispozičných služieb „Neukladať“, „Uložiť ..... dní“.
     Poštové poukazy sa doručujú na odovzdacie miesto podľa adresy uvedenej  na poukaze; doručujú sa ako obyčajné listové zásielky, pričom došlé poštové poukazy na adresu a poštové poukazy na výplatu - dodaj určené na doručenie s peniazmi budú doručené bez peňazí.
     Táto úprava platí počas trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie. Cieľom týchto opatrení je minimalizovanie kontaktu poštových doručovateľov s adresátmi z dôvodu zamedzenia šírenia COVID-19 ako aj znižovanie koncentrácie užívateľov na jednotlivých pobočkách Slovenskej pošty, a. s. Aj s ohľadom na vývoj situácie, je možné predpokladať ďalšie úpravy poskytovania poštových  služieb aj v oblasti medzinárodných služieb.

Pracoviská RÚ sú pre verejnosť až do odvolania uzavreté

upozornenie
16.03.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v záujme ochrany zdravia jeho klientov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov uzavrel pre verejnosť všetky svoje pracoviská. Výnimkou je len pošta, ktorú prevezme zamestnanec chránený ochranným rúškom pri vstupe do objektu.

     Pokiaľ potrebujete komunikovať s RÚ, tak odporúčame komunikovať elektronicky alebo telefonicky. Kontakty sú dostupné na https://www.teleoff.gov.sk/kontakty/ Na pracoviskách sú k dispozícii len tí zamestnanci, ktorí plnia nevyhnutné a neodkladné pracovné úlohy súvisiace najmä s poskytovaním elektronických komunikačných sietí a služieb počas mimoriadnej situácie na Slovensku. Ostatní zamestnanci sú na dovolenke, OČR alebo pracujú z domu. RÚ, okrem už zrušených zahraničných pracovných ciest, zrušil aj všetky tuzemské pracovné cesty svojich zamestnancov. Výkon štátneho dohľadu sa obmedzil na nevyhnutné kontroly a riešenia prípadov rušenia dôležitej telekomunikačnej infraštruktúry.

     RÚ prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Preventívne opatrenia sa riadia pokynmi kompetentných autorít a sú platné až do odvolania. RÚ vopred ďakuje svojim klientom aj zamestnancom za pochopenie a dodržiavanie prijatých ochranných opatrení.

Preventívne opatrenia RÚ proti šíreniu ochorenia COVID-19

virus
10.03.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v záujme ochrany zdravia jeho klientov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Preventívne opatrenia sa riadia pokynmi kompetentných autorít. V rámci prijatých opatrení je napr. obmedzené prijímanie návštev v priestoroch RÚ, upravené sú pracovné hodiny podateľne, pozastavené sú skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a prijali sa ďalšie bezpečnostné a organizačné opatrenia. RÚ situáciu neustále sleduje. Preventívne opatrenia sú platné až do odvolania.
     Pokiaľ potrebujete komunikovať s RÚ, tak odporúčame komunikovať elektronicky alebo telefonicky. Ak to nie je nevyhnutné, tak návštevu RÚ odložte. RÚ obmedzil prijímanie návštev, pracovné hodiny podateľne pre verejnosť sú len v pondelok a stredu, pozastavuje konanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti. Vo vstupnej hale RÚ je zabezpečená častejšia dezinfekcia priestorov, vrátene dezinfekcie kľučiek a vypínačov. RÚ s okamžitou platnosťou zrušil všetky zahraničné pracovné cesty svojich zamestnancov, školenia, kurzy a ďalšie spoločné aktivity na úrade. Na výkon štátneho dohľadu sa vzťahujú primerané bezpečnostné a hygienické opatrenia.
     RÚ vopred ďakuje svojim klientom aj zamestnancom za pochopenie a dodržiavanie prijatých ochranných opatrení.

Nezabudnite do 15.1.2020 zaplatiť za právo používať frekvencie

peniaze
09.01.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje subjekty, ktoré majú pridelené frekvencie, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 15.1.2020 zaplatili úhradu za právo používať frekvencie. Výška úhrady a ďalšie potrebné informácie sú uvedené v povolení. Frekvencie majú pridelené okrem telekomunikačných operátorov napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky...
     Ak držiteľ povolenia nezaplatí úhradu za frekvencie, tak RÚ podľa zákona o elektronických komunikáciách zruší povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu. RÚ potom nebude môcť takémuto subjektu tri roky vydať povolenie na používanie frekvencií.

Obyvatelia Slovenska vygenerovali 5,15 miliardy minút hovorov

mobil
28.10.2019, Tlačová správa
     V prvom polroku 2019 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,15 miliardy minút hovorov. Z toho 53% minút vygenerovaných minút hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 40% skončilo v iných mobilných sieťach, 3% minút boli medzinárodné volania a 4% minút tvorili volania na slovenské pevné siete. Obyvatelia Slovenska v rovnakom období rozoslali 1,38 miliardy SMS správ a 45,6 milióna MMS správ. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V prvom polroku 2019 bolo na Slovensku cca 7,68 milióna SIM kariet. Z uvedeného počtu bolo cca 6,08 mil. aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Z toho aktívnych SIM kariet (post-paid) bolo 4,13 mil. a aktívnych predplatených SIM kariet (pre-paid) bolo 1,96 mil. Cca 707,5 tis. aktívnych SIM kariet slúžilo na iné účely, ako je poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Na M2M (Machine-to-Machine) bolo použitých 896,4 tis. aktívnych SIM kariet.

História prideľovania frekvencií pre mobilných operátorov

5G
18.09.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pri príležitosti príprav výberového konania, v ktorom úspešným uchádzačom plánuje prideliť voľné frekvencie z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz, 1500 MHz a 1800 MHz harmonizovaných pre mobilné/pevné elektronické komunikačné siete (MFCN), prináša historický prehľad prideľovania frekvencií pre mobilných operátorov. Pre MFCN sú v súčasnosti používané frekvencie z frekvenčných pásiem 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz. Frekvencie z týchto jednotlivých frekvenčných pásiem boli prideľované slovenským mobilným operátorom v priebehu rokov 1991 až 2013. Pre úplnosť je potrebné poznamenať, že do polovice roku 2000 frekvencie prideľovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, resp. jeho predchodca, následne až do konca roka 2013 Telekomunikačný úrad SR a od roku 2014 RÚ.
     V roku 1991 Federálne ministerstvo spojov ČSFR pridelilo predchodcovi spoločnosti Slovak Telekom, a.s. frekvencie z frekvenčného pásma 450 MHz na poskytovanie mobilných služieb prostredníctvom siete NMT (Nordic Mobile Telecommunications). Údaj o výške jednorazovej úhrady RÚ nemá k dispozícii.
     V roku 1996 na základe výsledkov výberového konania spoločnosť Orange Slovensko, a.s. (v tom čase SLOVTEL GSM, a.s.) a spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (v tom čase EuroTel Bratislava, s.r.o.) na základe dohody získali časť frekvencií v pásme 900 MHz a 1800 MHz, za ktoré zaplatili jednorazovú úhradu (každá) vo výške 8 mil. USD, resp. ekvivalent v SKK.
     V roku 2002 na základe výsledkov výberového konania spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. získali časť frekvencií v pásmach 2100 MHz (FDD a TDD) a 28/29 GHz, za ktoré zaplatili jednorazovú úhradu (každá) vo výške 1,499 miliardy SKK, t.j. cca 49 mil. EUR.
     V roku 2006 na základe výsledkov výberového konania spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. získala časť frekvencií v pásmach 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz (FDD a TDD) a 28/29 GHz, za ktoré zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 150 mil. SKK, t.j. cca 4,98 mil. EUR
     V roku 2011 na základe predložených žiadostí za predĺženie pridelenia frekvencií do 31.08.2021: a) spoločnosť Orange Slovensko, a.s. za frekvencie v pásmach 900 MHz a 1800 MHz zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 40,69 mil. EUR, b) spoločnosť Slovak Telekom, a.s. za frekvencie v pásmach 450 MHz, 900 MHz a 1800 MHz zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 46,19 mil. EUR.
     V roku 2011 na základe predložených žiadostí za predĺženie pridelenia frekvencií v pásmach 2100 MHz (FDD a TDD) a 28/29 GHz do 31.08.2026 spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. zaplatili jednorazovú úhradu (každá) vo výške 1,84 mil. EUR.
     V roku 2013 na základe výsledkov výberového konania formou elektronickej aukcie: a) spoločnosť Orange Slovensko, a.s. získala časť frekvencií v pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (FDD), za ktoré zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 56,14 mil. EUR, b) spoločnosť Slovak Telekom, a.s. časť frekvencií v pásmach 800 MHz a 2600 MHz (FDD a TDD), za ktoré zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 60,85 mil. EUR, c) spoločnosť SWAN Mobile, a.s. časť frekvencií v pásme 1800 MHz, za ktoré zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 6,6 mil. EUR, d) O2 Slovakia, s.r.o. časť frekvencií v pásmach 800 MHz a 1800 MHz, za ktoré zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 40,3 mil. EUR.
     Najnižšie jednorazové úhrady za pridelenie frekvencií zaplatili spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. (tretí mobilný operátor) a SWAN Mobile, a.s. (štvrtý mobilný operátor), čo im umožnilo investovať viac do budovania sietí a zrýchliť príchod nových mobilných operátorov na trh.

Vo výberovom konaní uspela spoločnosť Towercom

televizia
21.08.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne pridelil úspešnému účastníkovi výberového konania - spoločnosti Towercom, a.s. frekvencie. Účelom použitia pridelených frekvencií v jednotlivých frekvenčných vyhradeniach bude zabezpečenie kontinuity existujúcej komunikačnej siete DVB-T2 prvého terestriálneho multiplexu, prostredníctvom ktorej bude poskytovaná elektronická komunikačná služba – prenos obsahových služieb v štandarde DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb.
     Spoločnosť Towercom, a.s. sa zaviazala, že termín uvedenia elektronickej komunikačnej siete DVB-T2 prvého terestriálneho multiplexu do komerčnej prevádzky bude 1.6.2021. Pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom pri uvedení siete do komerčnej prevádzky bude 86,6%. Najneskorší termín začatia používania systému zdrojového kódovania H.265 / HEVC alebo novšieho systému bude 1.1.2024. Držiteľ povolenia je povinný uhradiť jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií 501 tis. EUR. Platnosť povolenia je od 1.6.2021 do 9.9.2029. Spoločnosť Towercom, a.s. mala už pred týmto výberovým konaním pridelené predmetné frekvencie s platnosťou do 31.5.2021.
     RÚ zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií pre prvý terestriálny multiplex (MUX) a určil tieto hodnotiace kritériá:
1. schopnosť žiadateľa vybudovať a uviesť do prevádzky komunikačnú sieť DVB-T prvého MUX-u do 31.05.2021 alebo zabezpečiť jej vybudovanie a uvedenie do prevádzky prostredníctvom distributéra signálu - bodová hodnota kritéria je 500 bodov,
2. plánované pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom z komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u pri začatí prevádzky - bodová hodnota kritéria je 600 bodov,
3. časový harmonogram budovania a technické riešenie komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u do 31.05.2021 - bodová hodnota kritéria je 500 bodov,
4. ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií pre prvý MUX - bodová hodnota kritéria je 500 bodov,
5. priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na budovanie alebo prenájom alebo prevádzku komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u - bodová hodnota kritéria je 300 bodov,
6. záujem žiadateľa poskytovať terestriálny MUX vo všetkých frekvenčných vyhradeniach s frekvenciami, ktoré sú predmetom tohto výberového konania - bodová hodnota kritéria je 200 bodov,
7. záväzky vo vzťahu ku koncovým užívateľom, ktoré na seba žiadateľ prevezme - bodová hodnota kritéria je 100 bodov.
     Výberové konanie sa uskutočnilo bez elektronickej aukcie.

Slovensko postupuje pri 700 MHz a 5G podľa rozhodnutia EÚ

BTS
04.07.2019, Tlačová správa
Prideľovanie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz na Slovensku nemešká, naopak Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) postupuje v súlade s Rozhodnutím (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 694 – 790 MHz v Európskej únii a do 30. júna 2020 umožní využívanie týchto frekvencií pre poskytovanie služieb prostredníctvom  mobilných sietí piatej generácie (5G). V súčasnosti prebieha proces uvoľňovania frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz, ktoré sa aktuálne používajú na digitálne pozemské televízne vysielanie DVB - T. RÚ v spolupráci s renomovaným poradcom pripravuje výberové konanie na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz. Okrem toho frekvencie v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz, ktoré sú vhodné pre 5G a iné krajiny EÚ ich ešte len prideľujú, malo Slovensko pridelené už v lete 2017.
     V súvislosti s pripravovaným výberovým konaním na frekvencie z pásma 700 MHz sa na verejnosť dostali informácie, ktoré mohli navodiť zdanie, že Slovensko pri príprave podmienok pre úspešné zavádzanie služieb ktoré budú poskytované prostredníctvom sietí 5G zaostáva za inými krajinami EÚ, čo nie je pravda. Tento informačný šum vychádza z neznalosti termínov, ktoré stanovilo vyššie spomenuté európske rozhodnutie ako aj potreby Slovenska najskôr uvoľniť frekvenčné pásmo 700 MHz, t.j. ukončiť prevádzku DVB-T.
     V súčasnosti prebieha proces uvoľňovania frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz, ktoré sa aktuálne používajú na digitálne pozemské televízne vysielanie DVB – T, preto RÚ vykonáva zmeny v  povoleniach vydaných spoločnosti Towercom, a.s., ktoré spočívajú v zámene za iné frekvencie. RÚ už v roku 2014 upozornil Európsku komisiu na situáciu na Slovensku. O zmenách informuje televíznych divákov prevádzkovateľ TV vysielačov, t.j. spoločnosť Towercom, a.s. na http://www.cezantenu.sk/. RÚ v spolupráci s renomovaným poradcom pripravuje výberové konanie na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz. RÚ pritom už od začiatku celého procesu v Európe  zhromažďuje všetky informácie o pripravovaných ale aj už realizovaných výberových konaniach. Nedávno uzavrel zmluvu s renomovaným poradcom Grant Thornton Advisory a v spolupráci s ním dokončuje zber a následné vyhodnotenie informácií o prideľovaní frekvencií (o aukciách) pre 5G najmä v členských krajinách EÚ. RÚ v spolupráci s poradcom pripravuje verejnú konzultáciu k vyhláseniu výberového konania na pridelenie predmetných frekvencií formou elektronickej aukcie, počas ktorej sa bude môcť k otázkam a návrhom vyjadriť odborná i široká verejnosť. Po vyhodnotení verejnej konzultácie RÚ v spolupráci s poradcom pripraví a následne zverejní vo svojom vestníku a na webe výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania, kde budú uvedené všetky podmienky výberového konania. Postup RÚ pri výberovom konaní upravuje § 33 zákona o elektronických komunikáciách. Predpokladaný termín výberového konania je plánovaný v priebehu 2. polroka 2019.
     RÚ umožnil operátorom, aby mohli poskytovať služby prostredníctvom sietí LTE a sietí 5G v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz. Slovenská republika, ako prvá krajina EÚ pridelila aj posledné voľné frekvencie z týchto pásiem. Operátori, ktorí plánujú poskytovať služby prostredníctvom sietí 5G preto nemusia nevyhnutne čakať na prideľovanie frekvencií v pásme 700 MHz. Mobilní operátori a niekoľko ďalších telekomunikačných operátorov má už v súčasnosti pridelené frekvencie, ktoré budú môcť využiť na 5G. Niektorí operátori už dnes testujú, resp. majú nasadené technológie vhodné pre 5G. RÚ pripravuje používanie ďalších harmonizovaných frekvencií pre siete 5G.
     Členské štáty EÚ mali podľa vyššie spomenutého rozhodnutia povinnosť do 31.12.2017 uzavrieť všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií v rámci EÚ, čo RÚ v termíne urobil a uzavrel takéto dohody so všetkými susednými členskými krajinami EÚ a Ukrajinou. Ďalšou povinnosťou bolo do 30.júna 2018 prijať a zverejniť národný plán a harmonogram uvoľňovania resp. zabezpečenia dostupnosti frekvenčného pásma 700 MHz, čo Slovenská republika taktiež splnila.

Výberové konanie na frekvencie pre prvý terestriálny multiplex

tech
23.05.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií pre prvý terestriálny multiplex (MUX). Výberové konanie sa uskutoční bez elektronickej aukcie. Účelom použitia pridelených frekvencií v jednotlivých frekvenčných vyhradeniach bude vybudovanie novej komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u alebo zabezpečenie kontinuity existujúcej komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u, prostredníctvom ktorej bude poskytovaná elektronická komunikačná služba – prenos obsahových služieb v štandarde DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb. Ponuka do výberového konania musí byť doručená najneskôr do 27. júna 2019 do 13:30 hod. do podateľne RÚ osobne alebo poštou.
   RÚ určil tieto hodnotiace kritériá:
1. schopnosť žiadateľa vybudovať a uviesť do prevádzky komunikačnú sieť DVB-T prvého MUX-u do 31.05.2021 alebo zabezpečiť jej vybudovanie a uvedenie do prevádzky prostredníctvom distributéra signálu - bodová hodnota kritéria je 500 bodov,
2. plánované pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom z komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u pri začatí prevádzky - bodová hodnota kritéria je 600 bodov,
3. časový harmonogram budovania a technické riešenie komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u do 31.05.2021 - bodová hodnota kritéria je 500 bodov,
4. ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií pre prvý MUX - bodová hodnota kritéria je 500 bodov,
5. priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na budovanie alebo prenájom alebo prevádzku komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u - bodová hodnota kritéria je 300 bodov,
6. záujem žiadateľa poskytovať terestriálny MUX vo všetkých frekvenčných vyhradeniach s frekvenciami, ktoré sú predmetom tohto výberového konania - bodová hodnota kritéria je 200 bodov,
7. záväzky vo vzťahu ku koncovým užívateľom, ktoré na seba žiadateľ prevezme - bodová hodnota kritéria je 100 bodov.
     RÚ stanovil minimálnu výšku ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií pre prvý MUX na 500 tis. eur. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 500 tis. eur na účet RÚ. Jej účelom je zamedzenie takému konaniu účastníka výberového konania, ktoré by viedlo k zmareniu účelu alebo priebehu výberového konania.
     Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa stanovené požiadavky, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. Ponuky spĺňajúce požiadavky budú zoradené podľa celkového dosiahnutého počtu bodov za všetky kritériá, pričom ponuka, ktorá dosiahne najvyšší počet bodov, bude ako prvá v poradí a úspešná.

Aplikáciu RÚ MobilTest používa aj Záchranná zdravotná služba

MobilnáAPP
06.05.2019, Tlačová správa
     Aplikáciu na testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia RÚ MobilTest, ktorá je bezplatne  dostupná na www.meracinternetu.sk, používajú okrem spotrebiteľov aj organizácie. Najnovším príkladom použitia sú posádky Záchrannej zdravotnej služby (ZSS). Ďalším z príkladov použitia sú Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava („ŽSR“), ktoré aplikáciu použili v rámci verejnej súťaže na výber mobilného operátora. Aplikáciu používajú aj niektorí telekomunikační operátori. Z operátorov aplikáciu najviac využíva O2 Slovakia, s.r.o.
     Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky informovalo Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („RÚ“), že mobilnú  aplikáciu RÚ MobilTest v súčasnosti využíva 104 posádok ZSS a ďalšie posádky ju plánujú využívať v najbližšom období. Posádky ZSS používajú aplikáciu v prípadoch, keď si z pracovných dôvodov potrebujú overiť kvalitu internetového pripojenia. Aplikáciu používajú len v prípadoch, keď im to situácia dovolí a nevyžaduje si riešiť vážny stav pacienta.
     Dá sa predpokladať, že aplikáciu budú postupne používať aj ďalšie zložky, ktoré si potrebujú overiť kvalitu pevného a mobilného internetového pripojenia pomocou nezávislého meracieho nástroja. Aktuálne RÚ v tejto veci komunikuje s Ministerstvom vnútra SR.
     ŽSR v lete 2017 aplikáciu použili v rámci verejnej súťaže na výber mobilného operátora. Od mobilných operátorov požadovali, aby bolo v kľúčových lokalitách ŽSR plnohodnotné pokrytie sieťou mobilných hlasových a dátových služieb 2G, 3G, 4G, poskytovanou prostredníctvom najvyššej technológie v danej lokalite. Keďže mobilní operátori súhlasili s vykonaním merania prostredníctvom tejto aplikácie, ŽSR zrealizovali merania 42 pracovísk po celej Slovenskej republike. V každej z lokalít zrealizovali 3 merania každého operátora.
     Výsledky všetkých doteraz vykonaných testov sú k dispozícii na  www.meracinternetu.sk. Používateľ mobilnej aplikácie RÚ MobilTest si môže otestovať svoje internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim. Svoje merania nájde na mape a môže ich následne porovnať s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Aplikácia je užitočná aj pri plánovaní dovoleniek alebo výletov po Slovensku. 
     MobilTest je dostupný v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a (inteligentné) mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Umožňuje testovať: rýchlosť sťahovania dát (od servera merania k užívateľovi), rýchlosť odosielania dát (od užívateľa k serveru merania), ping (odozvu), stratu paketov, transparentnosť pripojenia a intenzitu signálu (v závislosti od zariadenia a operačného systému). Ďalej ponúka napr.: možnosť synchronizovať výsledky testov z niekoľkých rôznych zariadení, mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov, otvorené dáta a otvorené zdrojové kódy. Aplikácia je na stiahnutie do mobilov a tabletov bezplatne dostupná v internetových obchodoch Apple Store a Google Play Store pod názvom „RU MobilTest“. Mediálnym partnerom je Živé.sk - web s najnovšími správami zo sveta telekomunikácií a IT, testami a cenovými prehľadmi, ktorý aktuálne publikoval recenziu aplikácie.

Obyvatelia Slovenska vygenerovali 5,1 miliardy minút hovorov

BTS
17.04.2019, Tlačová správa
V druhom polroku 2018 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,1 miliardy minút hovorov. Z toho 54% minút vygenerovaných minút hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 39% skončilo v iných mobilných sieťach, 3% minút boli medzinárodné volania a 4% minút tvorili volania na slovenské pevné siete. Obyvatelia Slovenska v rovnakom období rozoslali 1,5 miliardy SMS správ a 44,8 milióna MMS správ. V slovenských mobilných sieťach boli ukončené 2,1 miliardy minút hovorov, 751,4 mil. SMS správ a 14,5 mil. MMS správ, ktoré prišli z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V druhom polroku 2018 bolo na Slovensku cca 7,7 milióna SIM kariet. Z uvedeného počtu bolo cca 6,2 mil. aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Z toho aktívnych SIM kariet (post-paid) bolo 4,1 mil. a aktívnych predplatených SIM kariet (pre-paid) bolo 2,1 mil. Cca 1,4 mil. aktívnych SIM kariet slúžilo na iné účely, ako je poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, t.j. napr.  na M2M (Machine-to-Machine) a iné.

Vaše „áno“ povedané do telefónu môže znamenať zmenu zmluvy

Zmluvy-na-dialku
28.03.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) upozorňuje verejnosť, že vyjadrenie súhlasu počas telefonického hovoru s obchodným zástupcom telekomunikačného operátora môže mať za následok zmenu existujúcej zmluvy, napr. aktiváciou novej služby. Uzavretie zmluvy alebo dojednanie jej zmeny je možné aj na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov telekomunikačného operátora. V takýchto prípadoch dodržiavanie zákona pri uzatváraní zmlúv nekontroluje Regulačný úrad, ale Slovenská obchodná inšpekcia. 
     Verejnosť sa často obracia na Regulačný úrad s otázkami súvisiacimi s uzatváraním zmlúv a diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov operátora. Obchodní zástupcovia telekomunikačného operátora môžu navrhnúť zmenu zmluvy napr. aj telefonicky. Kontaktovať vás môžu na základe predchádzajúceho súhlasu, ktorý ste im dali napr. pri uzatvorení zmluvy. Vždy dávajte pozor s čím súhlasíte, lebo aj telefonicky dojednaná zmluva, resp. jej zmena je platná. Rovnako môžete uzavrieť alebo zmeniť zmluvu aj prostredníctvom internetu. Obchodní zástupcovia telekomunikačného operátora s vami môžu uzavrieť zmluvu aj mimo prevádzkových priestorov operátora, napr. u vás doma alebo v práci, kaviarni a pod. V takýchto prípadoch sa uzatváranie zmluvy riadi zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho dodržiavanie nekontroluje Regulačný úrad, ale Slovenská obchodná inšpekcia. Podľa skúseností Regulačného úradu takéto uzatváranie zmlúv a dojednávanie ich zmien prináša so sebou riziko nepochopenia alebo nedostatku informácií. Na druhej strane, ak si to rozmyslíte, tak máte možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní.
     Regulačný úrad zároveň upozorňuje, že zmluva o poskytovaní verejných služieb je písomná, to neplatí pre predplatené služby, poskytovanie služieb prostredníctvom verejných prístupových bodov. Písomnú zmluvu o poskytovaní verejných služieb je možné meniť aj inou ako písomnou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú; to neplatí pre záväzky účastníka, ktoré podľa Občianskeho zákonníka možno dojednať len v písomnej forme. Z vyššie uvedeného vyplýva, že účastníci si môžu individuálne dojednať zmenu zmluvy aj iným spôsobom ako písomne. V tejto súvislosti RÚ pripomína, že je dôležité venovať pozornosť dokumentom, ktoré účastník s operátorom podpisuje. V prípade, ak je súčasťou zmluvy aj zmluvná pokuta, táto musí byť dojednaná podľa Občianskeho zákonníka písomne.

Operátori nezabudnite do 10. apríla poslať vyhlásenie o výške tržieb

peniaze
27.03.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby nezabudli do 10. apríla poslať RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb súvisiacich výlučne s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb. Vyhlásenie o presnej výške tržieb je voľne formulované a musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo oprávnenou osobou. Vyhlásenie je potrebné poslať aj keď operátor nemal za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie žiadne tržby. V prípade nesplnenia povinnosti bude uložená pokuta.
     Podľa podmienok všeobecného povolenia č. 1/2014 telekomunikačný operátor, ktorý RÚ oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, predloží RÚ vyhlásenie do 10. júla. V Slovenskej republike pôsobí cca 1100 telekomunikačných operátorov, resp. poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb, medzi ktorými sú napr. aj občianske združenia, obce, obecné podniky a stavebné bytové družstvá. Časť operátorov si svoju povinnosť neplní včas. RÚ týmto operátorom ukladá pokutu za nesplnenie povinnosti, čo zaťažuje operátorov, RÚ a v niektorých prípadoch aj exekútorov.  

Používatelia telekomunikačných služieb poznáte svoje práva?

zmluva2
14.03.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pri príležitosti Európskeho dňa spotrebiteľov (15. marca) dáva do pozornosti používateľom elektronických komunikačných („telekomunikačných“) služieb ich zákonné práva.
     Záujemcovia môžu uzavrieť zmluvu s jedným alebo viacerými telekomunikačnými operátormi podľa jeho vlastného výberu, ak nie je zákonný dôvod na jej odmietnutie. Pokiaľ záujemcov osloví niektorá z ponúk telekomunikačných operátorov, tak je potrebné, aby sa pred uzavretím zmluvy dôsledne oboznámili so všetkými podmienkami a cenami. RÚ rozhodne neodporúča spoliehať sa len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré záujemcovia získajú napr. rozhovorom so „skúseným“ kamarátom alebo s predajcami služieb. Takto podané informácie bývajú neúplné. Na strane druhej, v prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku (napr. telefonicky alebo cez internet) alebo mimo prevádzkových priestorov operátora máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní. Účastníci verejnej telefónnej služby majú právo: a) zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach, b) na prístup k informačnej službe o telefónnych číslach, c) bezplatne volať na čísla tiesňových volaní vrátane čísla 112, d) bezplatne zasielať SMS na číslo 112. Ak operátor podstatne zmení zmluvné podmienky a vy s týmito zmenami nesúhlasíte, tak môžete od zmluvy bez sankcií, t.j. bez „zmluvnej pokuty“ odstúpiť. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť telefónneho operátora, tak si môžete svoje doterajšie telefónne číslo ponechať. V prípade poruchy máte zákonné právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej (telekomunikačnej) služby, ktoré ste nezavinili a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného telekomunikačným operátorom. Toto právo si musíte uplatniť u operátora najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej služby. V prípade, že vám telekomunikačný operátor poskytuje služby v rozpore so zmluvou, nekvalitne alebo vám nesprávne vyúčtuje cenu za služby, tak máte právo uplatniť si u neho reklamáciu v termíne a spôsobom podľa reklamačného poriadku daného operátora. Operátor je povinný oznámiť vám výsledok prešetrenia reklamácie písomne do 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní. Ak vám operátor neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie, tak máte zákonné právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, t.j. bez zmluvnej pokuty. Ak operátor ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, máte právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie, ak porušenie povinností operátora stále pretrváva. V prípade, že nebudete so spôsobom vybavenia reklamácie spokojní, tak sa nemusíte domáhať svojich práv súdnou cestou, ale môžete sa obrátiť na subjekty, ktoré riešia spory mimosúdne alebo alternatívnym spôsobom. Tieto subjekty nenahrádzajú činnosť súdu, ale snažia sa sprostredkovať vám s operátorom písomnú dohodu, ktorá je záväzná. Sú to rýchlejšie a lacnejšie možnosti riešenia sporu.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »