Tlačové správy

História prideľovania frekvencií pre mobilných operátorov

5G
18.09.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pri príležitosti príprav výberového konania, v ktorom úspešným uchádzačom plánuje prideliť voľné frekvencie z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz, 1500 MHz a 1800 MHz harmonizovaných pre mobilné/pevné elektronické komunikačné siete (MFCN), prináša historický prehľad prideľovania frekvencií pre mobilných operátorov. Pre MFCN sú v súčasnosti používané frekvencie z frekvenčných pásiem 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz. Frekvencie z týchto jednotlivých frekvenčných pásiem boli prideľované slovenským mobilným operátorom v priebehu rokov 1991 až 2013. Pre úplnosť je potrebné poznamenať, že do polovice roku 2000 frekvencie prideľovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, resp. jeho predchodca, následne až do konca roka 2013 Telekomunikačný úrad SR a od roku 2014 RÚ.
     V roku 1991 Federálne ministerstvo spojov ČSFR pridelilo predchodcovi spoločnosti Slovak Telekom, a.s. frekvencie z frekvenčného pásma 450 MHz na poskytovanie mobilných služieb prostredníctvom siete NMT (Nordic Mobile Telecommunications). Údaj o výške jednorazovej úhrady RÚ nemá k dispozícii.
     V roku 1996 na základe výsledkov výberového konania spoločnosť Orange Slovensko, a.s. (v tom čase SLOVTEL GSM, a.s.) a spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (v tom čase EuroTel Bratislava, s.r.o.) na základe dohody získali časť frekvencií v pásme 900 MHz a 1800 MHz, za ktoré zaplatili jednorazovú úhradu (každá) vo výške 8 mil. USD, resp. ekvivalent v SKK.
     V roku 2002 na základe výsledkov výberového konania spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. získali časť frekvencií v pásmach 2100 MHz (FDD a TDD) a 28/29 GHz, za ktoré zaplatili jednorazovú úhradu (každá) vo výške 1,499 miliardy SKK, t.j. cca 49 mil. EUR.
     V roku 2006 na základe výsledkov výberového konania spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. získala časť frekvencií v pásmach 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz (FDD a TDD) a 28/29 GHz, za ktoré zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 150 mil. SKK, t.j. cca 4,98 mil. EUR
     V roku 2011 na základe predložených žiadostí za predĺženie pridelenia frekvencií do 31.08.2021: a) spoločnosť Orange Slovensko, a.s. za frekvencie v pásmach 900 MHz a 1800 MHz zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 40,69 mil. EUR, b) spoločnosť Slovak Telekom, a.s. za frekvencie v pásmach 450 MHz, 900 MHz a 1800 MHz zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 46,19 mil. EUR.
     V roku 2011 na základe predložených žiadostí za predĺženie pridelenia frekvencií v pásmach 2100 MHz (FDD a TDD) a 28/29 GHz do 31.08.2026 spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. zaplatili jednorazovú úhradu (každá) vo výške 1,84 mil. EUR.
     V roku 2013 na základe výsledkov výberového konania formou elektronickej aukcie: a) spoločnosť Orange Slovensko, a.s. získala časť frekvencií v pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (FDD), za ktoré zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 56,14 mil. EUR, b) spoločnosť Slovak Telekom, a.s. časť frekvencií v pásmach 800 MHz a 2600 MHz (FDD a TDD), za ktoré zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 60,85 mil. EUR, c) spoločnosť SWAN Mobile, a.s. časť frekvencií v pásme 1800 MHz, za ktoré zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 6,6 mil. EUR, d) O2 Slovakia, s.r.o. časť frekvencií v pásmach 800 MHz a 1800 MHz, za ktoré zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 40,3 mil. EUR.
     Najnižšie jednorazové úhrady za pridelenie frekvencií zaplatili spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. (tretí mobilný operátor) a SWAN Mobile, a.s. (štvrtý mobilný operátor), čo im umožnilo investovať viac do budovania sietí a zrýchliť príchod nových mobilných operátorov na trh.

Vo výberovom konaní uspela spoločnosť Towercom

televizia
21.08.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne pridelil úspešnému účastníkovi výberového konania - spoločnosti Towercom, a.s. frekvencie. Účelom použitia pridelených frekvencií v jednotlivých frekvenčných vyhradeniach bude zabezpečenie kontinuity existujúcej komunikačnej siete DVB-T2 prvého terestriálneho multiplexu, prostredníctvom ktorej bude poskytovaná elektronická komunikačná služba – prenos obsahových služieb v štandarde DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb.
     Spoločnosť Towercom, a.s. sa zaviazala, že termín uvedenia elektronickej komunikačnej siete DVB-T2 prvého terestriálneho multiplexu do komerčnej prevádzky bude 1.6.2021. Pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom pri uvedení siete do komerčnej prevádzky bude 86,6%. Najneskorší termín začatia používania systému zdrojového kódovania H.265 / HEVC alebo novšieho systému bude 1.1.2024. Držiteľ povolenia je povinný uhradiť jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií 501 tis. EUR. Platnosť povolenia je od 1.6.2021 do 9.9.2029. Spoločnosť Towercom, a.s. mala už pred týmto výberovým konaním pridelené predmetné frekvencie s platnosťou do 31.5.2021.
     RÚ zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií pre prvý terestriálny multiplex (MUX) a určil tieto hodnotiace kritériá:
1. schopnosť žiadateľa vybudovať a uviesť do prevádzky komunikačnú sieť DVB-T prvého MUX-u do 31.05.2021 alebo zabezpečiť jej vybudovanie a uvedenie do prevádzky prostredníctvom distributéra signálu - bodová hodnota kritéria je 500 bodov,
2. plánované pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom z komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u pri začatí prevádzky - bodová hodnota kritéria je 600 bodov,
3. časový harmonogram budovania a technické riešenie komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u do 31.05.2021 - bodová hodnota kritéria je 500 bodov,
4. ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií pre prvý MUX - bodová hodnota kritéria je 500 bodov,
5. priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na budovanie alebo prenájom alebo prevádzku komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u - bodová hodnota kritéria je 300 bodov,
6. záujem žiadateľa poskytovať terestriálny MUX vo všetkých frekvenčných vyhradeniach s frekvenciami, ktoré sú predmetom tohto výberového konania - bodová hodnota kritéria je 200 bodov,
7. záväzky vo vzťahu ku koncovým užívateľom, ktoré na seba žiadateľ prevezme - bodová hodnota kritéria je 100 bodov.
     Výberové konanie sa uskutočnilo bez elektronickej aukcie.

Slovensko postupuje pri 700 MHz a 5G podľa rozhodnutia EÚ

BTS
04.07.2019, Tlačová správa
Prideľovanie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz na Slovensku nemešká, naopak Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) postupuje v súlade s Rozhodnutím (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 694 – 790 MHz v Európskej únii a do 30. júna 2020 umožní využívanie týchto frekvencií pre poskytovanie služieb prostredníctvom  mobilných sietí piatej generácie (5G). V súčasnosti prebieha proces uvoľňovania frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz, ktoré sa aktuálne používajú na digitálne pozemské televízne vysielanie DVB - T. RÚ v spolupráci s renomovaným poradcom pripravuje výberové konanie na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz. Okrem toho frekvencie v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz, ktoré sú vhodné pre 5G a iné krajiny EÚ ich ešte len prideľujú, malo Slovensko pridelené už v lete 2017.
     V súvislosti s pripravovaným výberovým konaním na frekvencie z pásma 700 MHz sa na verejnosť dostali informácie, ktoré mohli navodiť zdanie, že Slovensko pri príprave podmienok pre úspešné zavádzanie služieb ktoré budú poskytované prostredníctvom sietí 5G zaostáva za inými krajinami EÚ, čo nie je pravda. Tento informačný šum vychádza z neznalosti termínov, ktoré stanovilo vyššie spomenuté európske rozhodnutie ako aj potreby Slovenska najskôr uvoľniť frekvenčné pásmo 700 MHz, t.j. ukončiť prevádzku DVB-T.
     V súčasnosti prebieha proces uvoľňovania frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz, ktoré sa aktuálne používajú na digitálne pozemské televízne vysielanie DVB – T, preto RÚ vykonáva zmeny v  povoleniach vydaných spoločnosti Towercom, a.s., ktoré spočívajú v zámene za iné frekvencie. RÚ už v roku 2014 upozornil Európsku komisiu na situáciu na Slovensku. O zmenách informuje televíznych divákov prevádzkovateľ TV vysielačov, t.j. spoločnosť Towercom, a.s. na http://www.cezantenu.sk/. RÚ v spolupráci s renomovaným poradcom pripravuje výberové konanie na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz. RÚ pritom už od začiatku celého procesu v Európe  zhromažďuje všetky informácie o pripravovaných ale aj už realizovaných výberových konaniach. Nedávno uzavrel zmluvu s renomovaným poradcom Grant Thornton Advisory a v spolupráci s ním dokončuje zber a následné vyhodnotenie informácií o prideľovaní frekvencií (o aukciách) pre 5G najmä v členských krajinách EÚ. RÚ v spolupráci s poradcom pripravuje verejnú konzultáciu k vyhláseniu výberového konania na pridelenie predmetných frekvencií formou elektronickej aukcie, počas ktorej sa bude môcť k otázkam a návrhom vyjadriť odborná i široká verejnosť. Po vyhodnotení verejnej konzultácie RÚ v spolupráci s poradcom pripraví a následne zverejní vo svojom vestníku a na webe výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania, kde budú uvedené všetky podmienky výberového konania. Postup RÚ pri výberovom konaní upravuje § 33 zákona o elektronických komunikáciách. Predpokladaný termín výberového konania je plánovaný v priebehu 2. polroka 2019.
     RÚ umožnil operátorom, aby mohli poskytovať služby prostredníctvom sietí LTE a sietí 5G v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz. Slovenská republika, ako prvá krajina EÚ pridelila aj posledné voľné frekvencie z týchto pásiem. Operátori, ktorí plánujú poskytovať služby prostredníctvom sietí 5G preto nemusia nevyhnutne čakať na prideľovanie frekvencií v pásme 700 MHz. Mobilní operátori a niekoľko ďalších telekomunikačných operátorov má už v súčasnosti pridelené frekvencie, ktoré budú môcť využiť na 5G. Niektorí operátori už dnes testujú, resp. majú nasadené technológie vhodné pre 5G. RÚ pripravuje používanie ďalších harmonizovaných frekvencií pre siete 5G.
     Členské štáty EÚ mali podľa vyššie spomenutého rozhodnutia povinnosť do 31.12.2017 uzavrieť všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií v rámci EÚ, čo RÚ v termíne urobil a uzavrel takéto dohody so všetkými susednými členskými krajinami EÚ a Ukrajinou. Ďalšou povinnosťou bolo do 30.júna 2018 prijať a zverejniť národný plán a harmonogram uvoľňovania resp. zabezpečenia dostupnosti frekvenčného pásma 700 MHz, čo Slovenská republika taktiež splnila.

Výberové konanie na frekvencie pre prvý terestriálny multiplex

tech
23.05.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií pre prvý terestriálny multiplex (MUX). Výberové konanie sa uskutoční bez elektronickej aukcie. Účelom použitia pridelených frekvencií v jednotlivých frekvenčných vyhradeniach bude vybudovanie novej komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u alebo zabezpečenie kontinuity existujúcej komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u, prostredníctvom ktorej bude poskytovaná elektronická komunikačná služba – prenos obsahových služieb v štandarde DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb. Ponuka do výberového konania musí byť doručená najneskôr do 27. júna 2019 do 13:30 hod. do podateľne RÚ osobne alebo poštou.
   RÚ určil tieto hodnotiace kritériá:
1. schopnosť žiadateľa vybudovať a uviesť do prevádzky komunikačnú sieť DVB-T prvého MUX-u do 31.05.2021 alebo zabezpečiť jej vybudovanie a uvedenie do prevádzky prostredníctvom distributéra signálu - bodová hodnota kritéria je 500 bodov,
2. plánované pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom z komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u pri začatí prevádzky - bodová hodnota kritéria je 600 bodov,
3. časový harmonogram budovania a technické riešenie komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u do 31.05.2021 - bodová hodnota kritéria je 500 bodov,
4. ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií pre prvý MUX - bodová hodnota kritéria je 500 bodov,
5. priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na budovanie alebo prenájom alebo prevádzku komunikačnej siete DVB-T prvého MUX-u - bodová hodnota kritéria je 300 bodov,
6. záujem žiadateľa poskytovať terestriálny MUX vo všetkých frekvenčných vyhradeniach s frekvenciami, ktoré sú predmetom tohto výberového konania - bodová hodnota kritéria je 200 bodov,
7. záväzky vo vzťahu ku koncovým užívateľom, ktoré na seba žiadateľ prevezme - bodová hodnota kritéria je 100 bodov.
     RÚ stanovil minimálnu výšku ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií pre prvý MUX na 500 tis. eur. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 500 tis. eur na účet RÚ. Jej účelom je zamedzenie takému konaniu účastníka výberového konania, ktoré by viedlo k zmareniu účelu alebo priebehu výberového konania.
     Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa stanovené požiadavky, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. Ponuky spĺňajúce požiadavky budú zoradené podľa celkového dosiahnutého počtu bodov za všetky kritériá, pričom ponuka, ktorá dosiahne najvyšší počet bodov, bude ako prvá v poradí a úspešná.

Aplikáciu RÚ MobilTest používa aj Záchranná zdravotná služba

MobilnáAPP
06.05.2019, Tlačová správa
     Aplikáciu na testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia RÚ MobilTest, ktorá je bezplatne  dostupná na www.meracinternetu.sk, používajú okrem spotrebiteľov aj organizácie. Najnovším príkladom použitia sú posádky Záchrannej zdravotnej služby (ZSS). Ďalším z príkladov použitia sú Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava („ŽSR“), ktoré aplikáciu použili v rámci verejnej súťaže na výber mobilného operátora. Aplikáciu používajú aj niektorí telekomunikační operátori. Z operátorov aplikáciu najviac využíva O2 Slovakia, s.r.o.
     Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky informovalo Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („RÚ“), že mobilnú  aplikáciu RÚ MobilTest v súčasnosti využíva 104 posádok ZSS a ďalšie posádky ju plánujú využívať v najbližšom období. Posádky ZSS používajú aplikáciu v prípadoch, keď si z pracovných dôvodov potrebujú overiť kvalitu internetového pripojenia. Aplikáciu používajú len v prípadoch, keď im to situácia dovolí a nevyžaduje si riešiť vážny stav pacienta.
     Dá sa predpokladať, že aplikáciu budú postupne používať aj ďalšie zložky, ktoré si potrebujú overiť kvalitu pevného a mobilného internetového pripojenia pomocou nezávislého meracieho nástroja. Aktuálne RÚ v tejto veci komunikuje s Ministerstvom vnútra SR.
     ŽSR v lete 2017 aplikáciu použili v rámci verejnej súťaže na výber mobilného operátora. Od mobilných operátorov požadovali, aby bolo v kľúčových lokalitách ŽSR plnohodnotné pokrytie sieťou mobilných hlasových a dátových služieb 2G, 3G, 4G, poskytovanou prostredníctvom najvyššej technológie v danej lokalite. Keďže mobilní operátori súhlasili s vykonaním merania prostredníctvom tejto aplikácie, ŽSR zrealizovali merania 42 pracovísk po celej Slovenskej republike. V každej z lokalít zrealizovali 3 merania každého operátora.
     Výsledky všetkých doteraz vykonaných testov sú k dispozícii na  www.meracinternetu.sk. Používateľ mobilnej aplikácie RÚ MobilTest si môže otestovať svoje internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim. Svoje merania nájde na mape a môže ich následne porovnať s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Aplikácia je užitočná aj pri plánovaní dovoleniek alebo výletov po Slovensku. 
     MobilTest je dostupný v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a (inteligentné) mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Umožňuje testovať: rýchlosť sťahovania dát (od servera merania k užívateľovi), rýchlosť odosielania dát (od užívateľa k serveru merania), ping (odozvu), stratu paketov, transparentnosť pripojenia a intenzitu signálu (v závislosti od zariadenia a operačného systému). Ďalej ponúka napr.: možnosť synchronizovať výsledky testov z niekoľkých rôznych zariadení, mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov, otvorené dáta a otvorené zdrojové kódy. Aplikácia je na stiahnutie do mobilov a tabletov bezplatne dostupná v internetových obchodoch Apple Store a Google Play Store pod názvom „RU MobilTest“. Mediálnym partnerom je Živé.sk - web s najnovšími správami zo sveta telekomunikácií a IT, testami a cenovými prehľadmi, ktorý aktuálne publikoval recenziu aplikácie.

Obyvatelia Slovenska vygenerovali 5,1 miliardy minút hovorov

BTS
17.04.2019, Tlačová správa
V druhom polroku 2018 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,1 miliardy minút hovorov. Z toho 54% minút vygenerovaných minút hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 39% skončilo v iných mobilných sieťach, 3% minút boli medzinárodné volania a 4% minút tvorili volania na slovenské pevné siete. Obyvatelia Slovenska v rovnakom období rozoslali 1,5 miliardy SMS správ a 44,8 milióna MMS správ. V slovenských mobilných sieťach boli ukončené 2,1 miliardy minút hovorov, 751,4 mil. SMS správ a 14,5 mil. MMS správ, ktoré prišli z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V druhom polroku 2018 bolo na Slovensku cca 7,7 milióna SIM kariet. Z uvedeného počtu bolo cca 6,2 mil. aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Z toho aktívnych SIM kariet (post-paid) bolo 4,1 mil. a aktívnych predplatených SIM kariet (pre-paid) bolo 2,1 mil. Cca 1,4 mil. aktívnych SIM kariet slúžilo na iné účely, ako je poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, t.j. napr.  na M2M (Machine-to-Machine) a iné.

Vaše „áno“ povedané do telefónu môže znamenať zmenu zmluvy

Zmluvy-na-dialku
28.03.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) upozorňuje verejnosť, že vyjadrenie súhlasu počas telefonického hovoru s obchodným zástupcom telekomunikačného operátora môže mať za následok zmenu existujúcej zmluvy, napr. aktiváciou novej služby. Uzavretie zmluvy alebo dojednanie jej zmeny je možné aj na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov telekomunikačného operátora. V takýchto prípadoch dodržiavanie zákona pri uzatváraní zmlúv nekontroluje Regulačný úrad, ale Slovenská obchodná inšpekcia. 
     Verejnosť sa často obracia na Regulačný úrad s otázkami súvisiacimi s uzatváraním zmlúv a diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov operátora. Obchodní zástupcovia telekomunikačného operátora môžu navrhnúť zmenu zmluvy napr. aj telefonicky. Kontaktovať vás môžu na základe predchádzajúceho súhlasu, ktorý ste im dali napr. pri uzatvorení zmluvy. Vždy dávajte pozor s čím súhlasíte, lebo aj telefonicky dojednaná zmluva, resp. jej zmena je platná. Rovnako môžete uzavrieť alebo zmeniť zmluvu aj prostredníctvom internetu. Obchodní zástupcovia telekomunikačného operátora s vami môžu uzavrieť zmluvu aj mimo prevádzkových priestorov operátora, napr. u vás doma alebo v práci, kaviarni a pod. V takýchto prípadoch sa uzatváranie zmluvy riadi zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho dodržiavanie nekontroluje Regulačný úrad, ale Slovenská obchodná inšpekcia. Podľa skúseností Regulačného úradu takéto uzatváranie zmlúv a dojednávanie ich zmien prináša so sebou riziko nepochopenia alebo nedostatku informácií. Na druhej strane, ak si to rozmyslíte, tak máte možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní.
     Regulačný úrad zároveň upozorňuje, že zmluva o poskytovaní verejných služieb je písomná, to neplatí pre predplatené služby, poskytovanie služieb prostredníctvom verejných prístupových bodov. Písomnú zmluvu o poskytovaní verejných služieb je možné meniť aj inou ako písomnou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú; to neplatí pre záväzky účastníka, ktoré podľa Občianskeho zákonníka možno dojednať len v písomnej forme. Z vyššie uvedeného vyplýva, že účastníci si môžu individuálne dojednať zmenu zmluvy aj iným spôsobom ako písomne. V tejto súvislosti RÚ pripomína, že je dôležité venovať pozornosť dokumentom, ktoré účastník s operátorom podpisuje. V prípade, ak je súčasťou zmluvy aj zmluvná pokuta, táto musí byť dojednaná podľa Občianskeho zákonníka písomne.

Operátori nezabudnite do 10. apríla poslať vyhlásenie o výške tržieb

peniaze
27.03.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby nezabudli do 10. apríla poslať RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb súvisiacich výlučne s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb. Vyhlásenie o presnej výške tržieb je voľne formulované a musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo oprávnenou osobou. Vyhlásenie je potrebné poslať aj keď operátor nemal za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie žiadne tržby. V prípade nesplnenia povinnosti bude uložená pokuta.
     Podľa podmienok všeobecného povolenia č. 1/2014 telekomunikačný operátor, ktorý RÚ oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, predloží RÚ vyhlásenie do 10. júla. V Slovenskej republike pôsobí cca 1100 telekomunikačných operátorov, resp. poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb, medzi ktorými sú napr. aj občianske združenia, obce, obecné podniky a stavebné bytové družstvá. Časť operátorov si svoju povinnosť neplní včas. RÚ týmto operátorom ukladá pokutu za nesplnenie povinnosti, čo zaťažuje operátorov, RÚ a v niektorých prípadoch aj exekútorov.  

Používatelia telekomunikačných služieb poznáte svoje práva?

zmluva2
14.03.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pri príležitosti Európskeho dňa spotrebiteľov (15. marca) dáva do pozornosti používateľom elektronických komunikačných („telekomunikačných“) služieb ich zákonné práva.
     Záujemcovia môžu uzavrieť zmluvu s jedným alebo viacerými telekomunikačnými operátormi podľa jeho vlastného výberu, ak nie je zákonný dôvod na jej odmietnutie. Pokiaľ záujemcov osloví niektorá z ponúk telekomunikačných operátorov, tak je potrebné, aby sa pred uzavretím zmluvy dôsledne oboznámili so všetkými podmienkami a cenami. RÚ rozhodne neodporúča spoliehať sa len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré záujemcovia získajú napr. rozhovorom so „skúseným“ kamarátom alebo s predajcami služieb. Takto podané informácie bývajú neúplné. Na strane druhej, v prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku (napr. telefonicky alebo cez internet) alebo mimo prevádzkových priestorov operátora máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní. Účastníci verejnej telefónnej služby majú právo: a) zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach, b) na prístup k informačnej službe o telefónnych číslach, c) bezplatne volať na čísla tiesňových volaní vrátane čísla 112, d) bezplatne zasielať SMS na číslo 112. Ak operátor podstatne zmení zmluvné podmienky a vy s týmito zmenami nesúhlasíte, tak môžete od zmluvy bez sankcií, t.j. bez „zmluvnej pokuty“ odstúpiť. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť telefónneho operátora, tak si môžete svoje doterajšie telefónne číslo ponechať. V prípade poruchy máte zákonné právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej (telekomunikačnej) služby, ktoré ste nezavinili a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného telekomunikačným operátorom. Toto právo si musíte uplatniť u operátora najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej služby. V prípade, že vám telekomunikačný operátor poskytuje služby v rozpore so zmluvou, nekvalitne alebo vám nesprávne vyúčtuje cenu za služby, tak máte právo uplatniť si u neho reklamáciu v termíne a spôsobom podľa reklamačného poriadku daného operátora. Operátor je povinný oznámiť vám výsledok prešetrenia reklamácie písomne do 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní. Ak vám operátor neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie, tak máte zákonné právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, t.j. bez zmluvnej pokuty. Ak operátor ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, máte právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie, ak porušenie povinností operátora stále pretrváva. V prípade, že nebudete so spôsobom vybavenia reklamácie spokojní, tak sa nemusíte domáhať svojich práv súdnou cestou, ale môžete sa obrátiť na subjekty, ktoré riešia spory mimosúdne alebo alternatívnym spôsobom. Tieto subjekty nenahrádzajú činnosť súdu, ale snažia sa sprostredkovať vám s operátorom písomnú dohodu, ktorá je záväzná. Sú to rýchlejšie a lacnejšie možnosti riešenia sporu.

TV vysielače prevádzkuje 27 spoločností

Javorina
05.03.2019, Tlačová správa
K 28.02.2018 v Slovenskej republike pôsobilo 27 prevádzkovateľov, ktorí na základe povolenia od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) spolu prevádzkovali 253 digitálnych terestriálnych televíznych vysielačov (DVB-T, resp. DVB-T2). Z uvedeného počtu je 80 TV vysielačov súčasťou miestnych multiplexov.
     Poradie najväčších prevádzkovateľov podľa počtu povolených miestnych TV vysielačov: 1. AVIS s.r.o. s podielom 48%, 2. Obecné siete, s.r.o. – 6%, 3. GeCom, s.r.o. – 5%.
 
Miestne MUXy
     Poradie najväčších prevádzkovateľov podľa počtu všetkých povolených TV vysielačov:   1. Towercom, a. s. – 69%, 2. AVIS s.r.o. – 15%, 3. Obecné siete, s.r.o. – 2%. 
Všetky MUXy
Títo prevádzkovatelia zabezpečujú televíznym staniciam šírenie programov.

Svetový deň bez mobilného telefónu

bez-mobilu
06.02.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si 6. februára pripomína Svetový deň bez mobilného telefónu. Je to príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako mobilný telefón zasiahol do komunikácie medzi ľuďmi a ovplyvnil ich správanie. Mobilný telefón už dávno nie je len na telefonovanie a posielanie krátkych správ. Je to vidieť na každoročnom raste objemu prenesených dát. Mobilná komunikácia je aj na Slovensku cenovo dostupná a veľmi rozšírená. V Slovenskej republike je cca 6,2 milióna aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie mobilnej telefónnej služby.
     Pred nástupom mobilnej komunikácie na Slovensku sme mali doma aj v práci pevné telefóny. Na zriadenie pevnej telefónnej linky sme v minulosti čakali roky a bolo to pomerne drahé. Ak sme boli mimo domova a chceli sme niekomu zavolať používali sme verejné telefónne automaty, ktoré boli umiestnené na verejných priestranstvách. Začiatok mobilnej komunikácie na Slovensku sa viaže s rokom 1991, keď bol v analógovej mobilnej sieti NMT 450 uskutočnený prvý mobilný hovor a následne začala komerčná prevádzka siete. Záujemcovia na začiatku nemali možnosť výberu operátora. Pamätáte si na svoj prvý mobilný telefón? Mobilné telefóny boli spočiatku umiestnené v motorových vozidlách, neskôr boli k dispozícii aj prenosné, ktoré boli na dnešné pomery veľmi objemné a ťažké. Mobilný telefón si vtedy zaobstarávali len firmy a majetní občania. Platilo sa aj za prijaté hovory. Prvá GSM sieť bola na Slovensku spustená v roku 1997 a záujemcovia už mali na výber zo služieb dvoch mobilných operátorov. Postupne pribúdali nové služby, klesali ceny, zmenšovali sa mobilné telefóny a rástlo pokrytie mobilnými sieťami. Tretí mobilný operátor dostal povolenie v roku 2006 a štvrtý v roku 2013. K mobilným sieťam druhej generácie (2G), pribudla tretia (3G) a neskôr štvrtá generácia (4G). V súčasnosti sa v EÚ pripravujeme na nasadenie mobilnej siete piatej generácie (5G). Regulácia a zvyšujúca sa konkurencia priniesli rozširovanie a skvalitňovanie služieb. Pri zmene operátora je možné ponechať si bezplatne svoje telefónne číslo. Ceny za služby a zariadenia podstatne klesli, mobilné služby sa stali dostupnými. Mobilný telefón už dávno nie je len pracovným a komunikačným nástrojom, prináša aj stratu súkromia, ale umožňuje rýchly prístup k informáciám a zábave.

Výsledky e-aukcií na lokálne frekvencie v pásme 10 GHz

spoje
31.01.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil víťazom výberových konaní formou elektronickej aukcie frekvenčné bloky z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz).
 
Okres Víťaz Frekvenčné bloky Jednorazová úhrada (€)
Bardejov Slovanet, a.s. č. 6 551
Čadca Slovanet, a.s. č. 6 551
Dolný Kubín Slovanet, a.s. č. 6 551
Hlohovec Slovanet, a.s. č. 6 551
Kežmarok Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Košice Slovanet, a.s. č. 2, 3, 4, 5 2202
Kysucké N. Mesto Slovanet, a.s. č. 6 551
Malacky Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Michalovce Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Nitra Slovanet, a.s. č. 2 551
Prešov Slovanet, a.s. č. 2 a 3 1102
Prievidza Slovanet, a.s. č. 2 a 3 1102
Rimavská Sobota Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Skalica Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Topoľčany Wircom Group s.r.o. č. 1, 2, 3 1653
Topoľčany Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Trenčín Slovanet, a.s. č. 2, 4, 5, 6 2201
Zlaté Moravce Slovanet, a.s. č. 3 a 4 1101
Žilina Slovanet, a.s. č. 3 a 6 1101

     Predmetom každého z týchto výberových konaní boli frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2x7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa mohol uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. RÚ pozval do elektronickej aukcie účastníkov výberového konania, ktorí splnili požiadavky uvedené vo výzve Jediným hodnotiacim kritériom bola ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Najnižšie podanie bolo vyvolávacou cenou, ktorá predstavovala pre každý ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 €. Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.

Operátori nezabudnite predložiť správu o používaní čísel

cisla
23.01.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby si nezabudli splniť každoročnú povinnosť a do konca januára predložili RÚ správu o používaní pridelených čísel. Správa o používaní pridelených čísel slúži ako informácia o tom, ktoré čísla sa skutočne používajú. V prípade nesplnenia tejto povinnosti operátorom hrozí pokuta od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.
     RÚ prideľuje čísla telekomunikačným operátorom, ktorí ich potrebujú na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb. Najznámejším príkladom použitia čísel sú telefónne čísla účastníkov verejných telefónnych sietí. Za používanie čísel sa platí úhrada. Ďalším dôležitým dátumom pre operátorov je 31. marec. Je to každoročný termín na zaplatenie úhrady za používanie čísel. Zabúdať sa nevypláca. Podľa zákona o elektronických komunikáciách „úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti.“ S týmto sú spojené ďalšie dôsledky pre operátora. Podľa zákona RÚ nepridelí čísla operátorovi, ktorému v posledných troch rokoch zrušil individuálne povolenie na používanie čísla alebo rozhodol o odobratí prideleného čísla.

Začína proces uvoľňovania frekvenčného pásma pre 5G

700MHz
17.01.2019, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil na https://www.teleoff.gov.sk/konzultacie/ oznam o zámere vykonať zmenu v existujúcich terestriálnych prevádzkových povoleniach vydaných spoločnosti Towercom, a.s. Potrebu vykonania týchto zmien si vyžiadalo rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 2017/899, podľa ktorého musí Slovenská republika umožniť využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Frekvencie z pásma 700 MHz sa budú využívať najmä na budovanie mobilných sietí piatej generácie (5G). Aj po vykonaných zmenách zostane doterajší rozsah digitálneho pozemského TV vysielania zachovaný. Všetky zainteresované strany vrátane spotrebiteľov a užívateľov môžu vyjadriť svoje stanoviská k navrhovaným zmenám do 18. februára 2019.
     Frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz sú v Slovenskej republike používané na digitálne pozemské televízne vysielanie. RÚ intenzívne komunikoval so spoločnosťou Towercom, a.s. o predčasnom uvoľnení frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz. Táto spoločnosť aktuálne frekvencie používa v 1. – 4. celoplošnej digitálnej televíznej sieti („MUXe“). RÚ vypracoval plán zmeny terestriálnych prevádzkových povolení, ktorý spočíva v zmene pridelených frekvencií tak, aby bolo riadne a včasne zabezpečené splnenie povinnosti vyplývajúcej z článku 1 ods. 1 Rozhodnutia (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 694 – 790 MHz v Európskej únii.
     Slovenská republika v zmysle požiadaviek článku 1 ods. 1 Rozhodnutia (EÚ) 2017/899 do 30. júna 2020 umožní využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Frekvencie z pásma 700 MHz sa budú využívať najmä na budovanie mobilných sietí piatej generácie (5G).
     Členské štáty EÚ mali povinnosť do 31.12.2017 uzavrieť všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií v rámci EÚ. RÚ v roku 2017 uzavrel všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií so všetkými susednými krajinami (Česká republika, Poľská republika, Rakúska republika, Maďarská republika a Ukrajina), čím naplnil požiadavky čl. 1 ods. 2 Rozhodnutia (EÚ) 2017/899. Bez uzavretia týchto dohôd by Slovensko nemohlo prideliť frekvencie z pásma 700 MHz pre budovanie sietí piatej generácie (5G).

Operátori nezabudnite vyplniť elektronické dotazníky

ezd
16.01.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 31.1.2019 vyplnili dotazníky prostredníctvom on-line systému. RÚ takto robí elektronický zber dát, ktoré sú potrebné pre trhové analýzy, cenovú reguláciu, výpočet obratu a medzinárodné vykazovanie. V prípade nesplnenia povinnosti operátorovi hrozí pokuta od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak operátor nemal obrat, tak mu hrozí pokuta do 300 000 eur.
     Elektronický zber dát sa uskutočňuje dva krát do roka. Práve prebiehajúci elektronický zber dát trvá od 01.01.2019 do 31.01.2019. Príslušné dotazníky pre zber dát je potrebné vyplniť v lehote do 31.01.2019. Všetky dotazníky, ktoré telekomunikačný operátor nevyplní je potrebné odovzdať prázdne. V prípade, že subjekt už neposkytuje siete, služby alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií, tak je povinný toto oznámiť RÚ vyplnením a doručením predpísaného tlačiva podľa prílohy č. 1 všeobecného povolenia č. 1/2014. Tlačivo je dostupné na webe RÚ.

Nezabudnite do 15.1.2019 zaplatiť za právo používať frekvencie

eura
08.01.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje subjekty, ktoré majú pridelené frekvencie, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 15.1.2019 zaplatili úhradu za právo používať frekvencie. Výška úhrady a ďalšie potrebné informácie sú uvedené v povolení. Frekvencie majú pridelené okrem telekomunikačných operátorov napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky...
     Ak držiteľ povolenia nezaplatí úhradu za frekvencie, tak RÚ podľa zákona o elektronických komunikáciách zruší povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu. RÚ potom nebude môcť takémuto subjektu tri roky vydať povolenie na používanie frekvencií.

Regulačný úrad daroval autá trom obciam a jednej neziskovke

skoda
20.12.2018, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) daroval motorové vozidlá so sezónnym prezutím na diskoch a s ďalšou výbavou obciam Družstevná pri Hornáde, Horné Hámre, Zbojné a neziskovej organizácii Senion, ktorá prevádzkuje zariadenie pre seniorov v obci Rudina. Dve obce dostali vozidlo značky Škoda Fabia Combi, jedna Peugeot Boxer a zariadenie pre seniorov dostalo Škodu Superb. Obce a nezisková organizácia takto usporia finančné prostriedky za nákup motorového vozidla a sezónneho prezutia.
     Regulačný úrad nadviazal na rok 2014, keď daroval štyrom detským domovom a dvom obciam, resp. obecným úradom osobné motorové vozidlá so sezónnym prezutím na diskoch a s ďalšou výbavou. V roku 2014 dostali autá detské domovy: Pastelka vo Vidinej, Nižná Kamenica v Bidovciach, Nové Mesto nad Váhom, Holíč a obce Orechová a Krčava.

LTE využívalo na pripojenie k internetu cca 2,55 mil. užívateľov

mobil
29.11.2018, Tlačová správa
Pôvodná správa: V prvom polroku 2018 viac ako 2,22 mil. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 70% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užívatelia prostredníctvom LTE preniesli cca 16 140 TB dát, z toho bytoví zákazníci cca 11 600 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a SWAN Mobile, a.s. poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Poradie mobilných operátorov podľa celkového počtu prístupov: 1. Orange, 2. O2, 3. ST, 4. SWAN. Poradie operátorov podľa počtu bytových („nefiremných“) prístupov: 1. O2, 2. Orange, 3. SWAN, 4. ST. Poradie operátorov podľa objemu prenesených dát: 1. Orange, 2. ST, 3. O2, 4. SWAN. Rovnaké poradie je aj podľa objemu dát, ktoré preniesli bytoví zákazníci.
     V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí. 
     V prvom polroku 2018 bolo na Slovensku evidovaných 4,5 miliónov SIM kariet (spolu 3G a 4G – LTE), ktoré sa aktívne používali na širokopásmový prístup k internetu. Z uvedeného počtu cca 3,3 mil. aktívne používali bytoví zákazníci. Poradie operátorov podľa celkového počtu prístupov: 1. Orange, 2. O2, 3. ST, 4. SWAN. Užívatelia v 3G a 4G sieťach spolu preniesli 24 300 TB dát. Poradie operátorov podľa objemu prenesených dát: 1. Orange, 2. ST, 3. O2, 4. SWAN.

Aktualizácia 5.12.2018: Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. dnes aktualizovala údaje v dotazníku elektronického zberu dát, na základe ktorých prišlo k zmenám v správe publikovanej 29.11.2018. Na základe úprav správa znie:
 
     V prvom polroku 2018 cca 2,55 mil. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 78% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užívatelia prostredníctvom LTE preniesli cca 16 140 TB dát, z toho bytoví zákazníci cca 11 600 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a SWAN Mobile, a.s. poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Poradie mobilných operátorov podľa celkového počtu prístupov: 1. Orange, 2. ST, 3. O2, 4. SWAN. Poradie operátorov podľa počtu bytových („nefiremných“) prístupov: 1. O2, 2. ST, 3. Orange, 4. SWAN. Poradie operátorov podľa objemu prenesených dát: 1. Orange, 2. ST, 3. O2, 4. SWAN. Rovnaké poradie je aj podľa objemu dát, ktoré preniesli bytoví zákazníci.
V prvom polroku 2018 bolo na Slovensku evidovaných 4,8 miliónov SIM kariet a modemov (spolu 3G a 4G – LTE), ktoré sa aktívne používali na mobilný širokopásmový prístup k internetu. Z uvedeného počtu cca 3,6 mil. aktívne používali bytoví zákazníci. Užívatelia v mobilných 3G a 4G sieťach spolu preniesli 24 300 TB dát.    

     Technológiu LTE na Slovensku využíva niekoľko ďalších spoločností v pevných sieťach na nomádsky prístup. Počty ich užívateľov a prenesených dát nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených štatistikách. Za nomádsky prístup sa považuje taký prístup, pri ktorom sa umiestnenie koncového zariadenia môže meniť, ale počas používania má koncové zariadenie stále (fixné) umiestnenie.

Internetové, hlasové a televízne služby budú dostupnejšie

trubičky1
07.11.2018, Tlačová správa
     Ak poskytujete služby fixného pripojenia do internetu, hlasové alebo televízne služby, pričom využívate niektoré prvky fyzickej infraštruktúry spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) alebo ste zákazníkom takéhoto poskytovateľa, tak máme pre vás dobrú správu.  Na základe regulácie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) od 1.11.2018 telekomunikačným operátorom podstatne klesli (o 76% – 87%) náklady za používanie niektorých prvkov fyzickej infraštruktúry fixnej siete spoločnosti ST. Operátorom sa tak otvárajú ďalšie možnosti na skvalitňovanie služieb a príp. znižovanie cien pre koncových užívateľov.
     Periodické mesačné ceny za poskytnutie prístupu k trubičke bez ohľadu na jej dĺžku a priemer klesli o 87% za 1 meter, k HDPE rúre bez ohľadu na jej dĺžku a priemer o 86% za 1 meter a k otvoru v káblovode bez ohľadu na priemer o 76% za 1 meter.
     RÚ určil spoločnosť ST za významný podnik a uložil jej okrem iných povinností aj povinnosť regulácie cien fyzického prístupu. Ďalej určil metódu kalkulácie cien za veľkoobchodné služby fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry spoločnosti ST v pevnom umiestnení. V rozhodnutí RÚ určil, že spoločnosť ST je povinná pri výpočte cien za služby zriadenia a používania fyzického prístupu použiť model BU LRIC plus. Súčasne jej uložil povinnosť predložiť výpočet cien spolu so vstupnými údajmi špecifikovanými v tomto modeli. Po ich predložení RÚ overil výšku jednotlivých vypočítaných cien a schválil vypočítané jednorazové a periodické mesačné ceny za používanie prístupu ku káblovodom a infraštruktúre v pevnom umiestnení.
 
Vysvetlivky:
 
Otvor v káblovode je plocha určená zvislým prierezom káblovodu, ktorá vymedzuje rozsah využiteľnosti káblovodu pre inštaláciu káblov, HDPE rúr a multirúr. Káblovod predstavuje tvárnicovú sieť uloženú pod povrchom zeme, pozostávajúcu z niekoľkých otvorov integrovaných do jedného celku (telesa) s manipulačnými šachtami (káblové šachty). Účelom káblovodu je inštalácia káblov, HDPE rúr alebo multirúr.
HDPE rúra (bez ohľadu na priemer, no cena za m záleží na dĺžke trasy). Rúra obmedzenej dĺžky umiestnená priamo vo výkope v zemi (kynete), v otvore, v káblovode alebo v chráničke, ktorá je vyrobená z materiálu HDPE (z vysoko hustotného polyetylénu). Účelom HDPE rúry je inštalácia káblov, multirúr alebo trubičiek.
Trubička (bez ohľadu na priemer, no cena za m záleží na dĺžke trasy) je súčasťou multirúry, je vyrobená z MDPE (stredne hustotný polyetylén) alebo HDPE (vysoko hustotný polyetylén) a slúži na inštalovanie súvislých vedení alebo káblov.

Operátorom klesli náklady za volanie do fixných sietí

FTR
16.10.2018, Tlačová správa
     Na základe právoplatného rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) klesli mobilným operátorom a menším telekomunikačným operátorom náklady za to, že ich účastníci volajú „zákazníkom“ iných fixných sietí. Konkrétne klesli tzv. prepojovacie poplatky do fixných sietí (FTR) o cca 20%. Operátorom sa tak otvárajú ďalšie možnosti na skvalitňovanie služieb a príp. znižovanie cien.
     RÚ právoplatnými rozhodnutiami určil spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., BENESTRA, s.r.o., DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A., IPfon, s.r.o., O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., Slovanet, a.s., SWAN, a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., VM Telecom, s.r.o., VNET a.s., Železnice Slovenskej republiky (ŽSR, Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z.) za významný podnik na relevantnom trhu č. 1 a uložil im povinnosti, ktoré majú podporiť súťaž a rozvoj trhu. Sú to tieto povinnosti: povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom, povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia, povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia a povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia. RÚ okrem týchto povinností uložil aj povinnosť od 1.9.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového volania vo svojej verejnej telefónnej sieti (tzv. prepojovací poplatok) v pevnom umiestnení cenu vo výške maximálne 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.
     RÚ stanovil cenu za službu ukončenia volania, ktorá vychádza z nákladov teoreticky efektívneho operátora, využitím vzostupného nákladového modelu čistých prezieravých dlhodobých prírastkových nákladov - Bottom up Long Run Incremental Cost pure (ďalej len „BU LRIC pure“). Uplatnenie modelu je v súlade s koncepciou rozvoja siete efektívneho podniku. RÚ pri ukladaní povinnosti cenovej regulácie prihliadal na Odporúčanie Európskej komisie o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v pevných a mobilných telefónnych sieťach v EÚ (2009/396/ES) a na Vysvetľujúce memorandum k Odporúčaniu.
     Relevantný trh č. 1 je definovaný ako veľkoobchodné služby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »