Tlačové správy

Obyvatelia Slovenska vygenerovali 5,1 miliardy minút hovorov

BTS
17.04.2019, Tlačová správa
V druhom polroku 2018 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,1 miliardy minút hovorov. Z toho 54% minút vygenerovaných minút hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 39% skončilo v iných mobilných sieťach, 3% minút boli medzinárodné volania a 4% minút tvorili volania na slovenské pevné siete. Obyvatelia Slovenska v rovnakom období rozoslali 1,5 miliardy SMS správ a 44,8 milióna MMS správ. V slovenských mobilných sieťach boli ukončené 2,1 miliardy minút hovorov, 751,4 mil. SMS správ a 14,5 mil. MMS správ, ktoré prišli z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V druhom polroku 2018 bolo na Slovensku cca 7,7 milióna SIM kariet. Z uvedeného počtu bolo cca 6,2 mil. aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Z toho aktívnych SIM kariet (post-paid) bolo 4,1 mil. a aktívnych predplatených SIM kariet (pre-paid) bolo 2,1 mil. Cca 1,4 mil. aktívnych SIM kariet slúžilo na iné účely, ako je poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, t.j. napr.  na M2M (Machine-to-Machine) a iné.

Vaše „áno“ povedané do telefónu môže znamenať zmenu zmluvy

Zmluvy-na-dialku
28.03.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) upozorňuje verejnosť, že vyjadrenie súhlasu počas telefonického hovoru s obchodným zástupcom telekomunikačného operátora môže mať za následok zmenu existujúcej zmluvy, napr. aktiváciou novej služby. Uzavretie zmluvy alebo dojednanie jej zmeny je možné aj na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov telekomunikačného operátora. V takýchto prípadoch dodržiavanie zákona pri uzatváraní zmlúv nekontroluje Regulačný úrad, ale Slovenská obchodná inšpekcia. 
     Verejnosť sa často obracia na Regulačný úrad s otázkami súvisiacimi s uzatváraním zmlúv a diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov operátora. Obchodní zástupcovia telekomunikačného operátora môžu navrhnúť zmenu zmluvy napr. aj telefonicky. Kontaktovať vás môžu na základe predchádzajúceho súhlasu, ktorý ste im dali napr. pri uzatvorení zmluvy. Vždy dávajte pozor s čím súhlasíte, lebo aj telefonicky dojednaná zmluva, resp. jej zmena je platná. Rovnako môžete uzavrieť alebo zmeniť zmluvu aj prostredníctvom internetu. Obchodní zástupcovia telekomunikačného operátora s vami môžu uzavrieť zmluvu aj mimo prevádzkových priestorov operátora, napr. u vás doma alebo v práci, kaviarni a pod. V takýchto prípadoch sa uzatváranie zmluvy riadi zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho dodržiavanie nekontroluje Regulačný úrad, ale Slovenská obchodná inšpekcia. Podľa skúseností Regulačného úradu takéto uzatváranie zmlúv a dojednávanie ich zmien prináša so sebou riziko nepochopenia alebo nedostatku informácií. Na druhej strane, ak si to rozmyslíte, tak máte možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní.
     Regulačný úrad zároveň upozorňuje, že zmluva o poskytovaní verejných služieb je písomná, to neplatí pre predplatené služby, poskytovanie služieb prostredníctvom verejných prístupových bodov. Písomnú zmluvu o poskytovaní verejných služieb je možné meniť aj inou ako písomnou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú; to neplatí pre záväzky účastníka, ktoré podľa Občianskeho zákonníka možno dojednať len v písomnej forme. Z vyššie uvedeného vyplýva, že účastníci si môžu individuálne dojednať zmenu zmluvy aj iným spôsobom ako písomne. V tejto súvislosti RÚ pripomína, že je dôležité venovať pozornosť dokumentom, ktoré účastník s operátorom podpisuje. V prípade, ak je súčasťou zmluvy aj zmluvná pokuta, táto musí byť dojednaná podľa Občianskeho zákonníka písomne.

Operátori nezabudnite do 10. apríla poslať vyhlásenie o výške tržieb

peniaze
27.03.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby nezabudli do 10. apríla poslať RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb súvisiacich výlučne s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb. Vyhlásenie o presnej výške tržieb je voľne formulované a musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo oprávnenou osobou. Vyhlásenie je potrebné poslať aj keď operátor nemal za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie žiadne tržby. V prípade nesplnenia povinnosti bude uložená pokuta.
     Podľa podmienok všeobecného povolenia č. 1/2014 telekomunikačný operátor, ktorý RÚ oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, predloží RÚ vyhlásenie do 10. júla. V Slovenskej republike pôsobí cca 1100 telekomunikačných operátorov, resp. poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb, medzi ktorými sú napr. aj občianske združenia, obce, obecné podniky a stavebné bytové družstvá. Časť operátorov si svoju povinnosť neplní včas. RÚ týmto operátorom ukladá pokutu za nesplnenie povinnosti, čo zaťažuje operátorov, RÚ a v niektorých prípadoch aj exekútorov.  

Používatelia telekomunikačných služieb poznáte svoje práva?

zmluva2
14.03.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pri príležitosti Európskeho dňa spotrebiteľov (15. marca) dáva do pozornosti používateľom elektronických komunikačných („telekomunikačných“) služieb ich zákonné práva.
     Záujemcovia môžu uzavrieť zmluvu s jedným alebo viacerými telekomunikačnými operátormi podľa jeho vlastného výberu, ak nie je zákonný dôvod na jej odmietnutie. Pokiaľ záujemcov osloví niektorá z ponúk telekomunikačných operátorov, tak je potrebné, aby sa pred uzavretím zmluvy dôsledne oboznámili so všetkými podmienkami a cenami. RÚ rozhodne neodporúča spoliehať sa len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré záujemcovia získajú napr. rozhovorom so „skúseným“ kamarátom alebo s predajcami služieb. Takto podané informácie bývajú neúplné. Na strane druhej, v prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku (napr. telefonicky alebo cez internet) alebo mimo prevádzkových priestorov operátora máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní. Účastníci verejnej telefónnej služby majú právo: a) zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach, b) na prístup k informačnej službe o telefónnych číslach, c) bezplatne volať na čísla tiesňových volaní vrátane čísla 112, d) bezplatne zasielať SMS na číslo 112. Ak operátor podstatne zmení zmluvné podmienky a vy s týmito zmenami nesúhlasíte, tak môžete od zmluvy bez sankcií, t.j. bez „zmluvnej pokuty“ odstúpiť. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť telefónneho operátora, tak si môžete svoje doterajšie telefónne číslo ponechať. V prípade poruchy máte zákonné právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej (telekomunikačnej) služby, ktoré ste nezavinili a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného telekomunikačným operátorom. Toto právo si musíte uplatniť u operátora najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej služby. V prípade, že vám telekomunikačný operátor poskytuje služby v rozpore so zmluvou, nekvalitne alebo vám nesprávne vyúčtuje cenu za služby, tak máte právo uplatniť si u neho reklamáciu v termíne a spôsobom podľa reklamačného poriadku daného operátora. Operátor je povinný oznámiť vám výsledok prešetrenia reklamácie písomne do 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní. Ak vám operátor neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie, tak máte zákonné právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, t.j. bez zmluvnej pokuty. Ak operátor ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, máte právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie, ak porušenie povinností operátora stále pretrváva. V prípade, že nebudete so spôsobom vybavenia reklamácie spokojní, tak sa nemusíte domáhať svojich práv súdnou cestou, ale môžete sa obrátiť na subjekty, ktoré riešia spory mimosúdne alebo alternatívnym spôsobom. Tieto subjekty nenahrádzajú činnosť súdu, ale snažia sa sprostredkovať vám s operátorom písomnú dohodu, ktorá je záväzná. Sú to rýchlejšie a lacnejšie možnosti riešenia sporu.

TV vysielače prevádzkuje 27 spoločností

Javorina
05.03.2019, Tlačová správa
K 28.02.2018 v Slovenskej republike pôsobilo 27 prevádzkovateľov, ktorí na základe povolenia od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) spolu prevádzkovali 253 digitálnych terestriálnych televíznych vysielačov (DVB-T, resp. DVB-T2). Z uvedeného počtu je 80 TV vysielačov súčasťou miestnych multiplexov.
     Poradie najväčších prevádzkovateľov podľa počtu povolených miestnych TV vysielačov: 1. AVIS s.r.o. s podielom 48%, 2. Obecné siete, s.r.o. – 6%, 3. GeCom, s.r.o. – 5%.
 
Miestne MUXy
     Poradie najväčších prevádzkovateľov podľa počtu všetkých povolených TV vysielačov:   1. Towercom, a. s. – 69%, 2. AVIS s.r.o. – 15%, 3. Obecné siete, s.r.o. – 2%. 
Všetky MUXy
Títo prevádzkovatelia zabezpečujú televíznym staniciam šírenie programov.

Svetový deň bez mobilného telefónu

bez-mobilu
06.02.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si 6. februára pripomína Svetový deň bez mobilného telefónu. Je to príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako mobilný telefón zasiahol do komunikácie medzi ľuďmi a ovplyvnil ich správanie. Mobilný telefón už dávno nie je len na telefonovanie a posielanie krátkych správ. Je to vidieť na každoročnom raste objemu prenesených dát. Mobilná komunikácia je aj na Slovensku cenovo dostupná a veľmi rozšírená. V Slovenskej republike je cca 6,2 milióna aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie mobilnej telefónnej služby.
     Pred nástupom mobilnej komunikácie na Slovensku sme mali doma aj v práci pevné telefóny. Na zriadenie pevnej telefónnej linky sme v minulosti čakali roky a bolo to pomerne drahé. Ak sme boli mimo domova a chceli sme niekomu zavolať používali sme verejné telefónne automaty, ktoré boli umiestnené na verejných priestranstvách. Začiatok mobilnej komunikácie na Slovensku sa viaže s rokom 1991, keď bol v analógovej mobilnej sieti NMT 450 uskutočnený prvý mobilný hovor a následne začala komerčná prevádzka siete. Záujemcovia na začiatku nemali možnosť výberu operátora. Pamätáte si na svoj prvý mobilný telefón? Mobilné telefóny boli spočiatku umiestnené v motorových vozidlách, neskôr boli k dispozícii aj prenosné, ktoré boli na dnešné pomery veľmi objemné a ťažké. Mobilný telefón si vtedy zaobstarávali len firmy a majetní občania. Platilo sa aj za prijaté hovory. Prvá GSM sieť bola na Slovensku spustená v roku 1997 a záujemcovia už mali na výber zo služieb dvoch mobilných operátorov. Postupne pribúdali nové služby, klesali ceny, zmenšovali sa mobilné telefóny a rástlo pokrytie mobilnými sieťami. Tretí mobilný operátor dostal povolenie v roku 2006 a štvrtý v roku 2013. K mobilným sieťam druhej generácie (2G), pribudla tretia (3G) a neskôr štvrtá generácia (4G). V súčasnosti sa v EÚ pripravujeme na nasadenie mobilnej siete piatej generácie (5G). Regulácia a zvyšujúca sa konkurencia priniesli rozširovanie a skvalitňovanie služieb. Pri zmene operátora je možné ponechať si bezplatne svoje telefónne číslo. Ceny za služby a zariadenia podstatne klesli, mobilné služby sa stali dostupnými. Mobilný telefón už dávno nie je len pracovným a komunikačným nástrojom, prináša aj stratu súkromia, ale umožňuje rýchly prístup k informáciám a zábave.

Výsledky e-aukcií na lokálne frekvencie v pásme 10 GHz

spoje
31.01.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil víťazom výberových konaní formou elektronickej aukcie frekvenčné bloky z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz).
 
Okres Víťaz Frekvenčné bloky Jednorazová úhrada (€)
Bardejov Slovanet, a.s. č. 6 551
Čadca Slovanet, a.s. č. 6 551
Dolný Kubín Slovanet, a.s. č. 6 551
Hlohovec Slovanet, a.s. č. 6 551
Kežmarok Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Košice Slovanet, a.s. č. 2, 3, 4, 5 2202
Kysucké N. Mesto Slovanet, a.s. č. 6 551
Malacky Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Michalovce Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Nitra Slovanet, a.s. č. 2 551
Prešov Slovanet, a.s. č. 2 a 3 1102
Prievidza Slovanet, a.s. č. 2 a 3 1102
Rimavská Sobota Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Skalica Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Topoľčany Wircom Group s.r.o. č. 1, 2, 3 1653
Topoľčany Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Trenčín Slovanet, a.s. č. 2, 4, 5, 6 2201
Zlaté Moravce Slovanet, a.s. č. 3 a 4 1101
Žilina Slovanet, a.s. č. 3 a 6 1101

     Predmetom každého z týchto výberových konaní boli frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2x7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa mohol uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. RÚ pozval do elektronickej aukcie účastníkov výberového konania, ktorí splnili požiadavky uvedené vo výzve Jediným hodnotiacim kritériom bola ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Najnižšie podanie bolo vyvolávacou cenou, ktorá predstavovala pre každý ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 €. Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.

Operátori nezabudnite predložiť správu o používaní čísel

cisla
23.01.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby si nezabudli splniť každoročnú povinnosť a do konca januára predložili RÚ správu o používaní pridelených čísel. Správa o používaní pridelených čísel slúži ako informácia o tom, ktoré čísla sa skutočne používajú. V prípade nesplnenia tejto povinnosti operátorom hrozí pokuta od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.
     RÚ prideľuje čísla telekomunikačným operátorom, ktorí ich potrebujú na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb. Najznámejším príkladom použitia čísel sú telefónne čísla účastníkov verejných telefónnych sietí. Za používanie čísel sa platí úhrada. Ďalším dôležitým dátumom pre operátorov je 31. marec. Je to každoročný termín na zaplatenie úhrady za používanie čísel. Zabúdať sa nevypláca. Podľa zákona o elektronických komunikáciách „úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti.“ S týmto sú spojené ďalšie dôsledky pre operátora. Podľa zákona RÚ nepridelí čísla operátorovi, ktorému v posledných troch rokoch zrušil individuálne povolenie na používanie čísla alebo rozhodol o odobratí prideleného čísla.

Začína proces uvoľňovania frekvenčného pásma pre 5G

700MHz
17.01.2019, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil na https://www.teleoff.gov.sk/konzultacie/ oznam o zámere vykonať zmenu v existujúcich terestriálnych prevádzkových povoleniach vydaných spoločnosti Towercom, a.s. Potrebu vykonania týchto zmien si vyžiadalo rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 2017/899, podľa ktorého musí Slovenská republika umožniť využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Frekvencie z pásma 700 MHz sa budú využívať najmä na budovanie mobilných sietí piatej generácie (5G). Aj po vykonaných zmenách zostane doterajší rozsah digitálneho pozemského TV vysielania zachovaný. Všetky zainteresované strany vrátane spotrebiteľov a užívateľov môžu vyjadriť svoje stanoviská k navrhovaným zmenám do 18. februára 2019.
     Frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz sú v Slovenskej republike používané na digitálne pozemské televízne vysielanie. RÚ intenzívne komunikoval so spoločnosťou Towercom, a.s. o predčasnom uvoľnení frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz. Táto spoločnosť aktuálne frekvencie používa v 1. – 4. celoplošnej digitálnej televíznej sieti („MUXe“). RÚ vypracoval plán zmeny terestriálnych prevádzkových povolení, ktorý spočíva v zmene pridelených frekvencií tak, aby bolo riadne a včasne zabezpečené splnenie povinnosti vyplývajúcej z článku 1 ods. 1 Rozhodnutia (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 694 – 790 MHz v Európskej únii.
     Slovenská republika v zmysle požiadaviek článku 1 ods. 1 Rozhodnutia (EÚ) 2017/899 do 30. júna 2020 umožní využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Frekvencie z pásma 700 MHz sa budú využívať najmä na budovanie mobilných sietí piatej generácie (5G).
     Členské štáty EÚ mali povinnosť do 31.12.2017 uzavrieť všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií v rámci EÚ. RÚ v roku 2017 uzavrel všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií so všetkými susednými krajinami (Česká republika, Poľská republika, Rakúska republika, Maďarská republika a Ukrajina), čím naplnil požiadavky čl. 1 ods. 2 Rozhodnutia (EÚ) 2017/899. Bez uzavretia týchto dohôd by Slovensko nemohlo prideliť frekvencie z pásma 700 MHz pre budovanie sietí piatej generácie (5G).

Operátori nezabudnite vyplniť elektronické dotazníky

ezd
16.01.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 31.1.2019 vyplnili dotazníky prostredníctvom on-line systému. RÚ takto robí elektronický zber dát, ktoré sú potrebné pre trhové analýzy, cenovú reguláciu, výpočet obratu a medzinárodné vykazovanie. V prípade nesplnenia povinnosti operátorovi hrozí pokuta od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak operátor nemal obrat, tak mu hrozí pokuta do 300 000 eur.
     Elektronický zber dát sa uskutočňuje dva krát do roka. Práve prebiehajúci elektronický zber dát trvá od 01.01.2019 do 31.01.2019. Príslušné dotazníky pre zber dát je potrebné vyplniť v lehote do 31.01.2019. Všetky dotazníky, ktoré telekomunikačný operátor nevyplní je potrebné odovzdať prázdne. V prípade, že subjekt už neposkytuje siete, služby alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií, tak je povinný toto oznámiť RÚ vyplnením a doručením predpísaného tlačiva podľa prílohy č. 1 všeobecného povolenia č. 1/2014. Tlačivo je dostupné na webe RÚ.

Nezabudnite do 15.1.2019 zaplatiť za právo používať frekvencie

eura
08.01.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje subjekty, ktoré majú pridelené frekvencie, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 15.1.2019 zaplatili úhradu za právo používať frekvencie. Výška úhrady a ďalšie potrebné informácie sú uvedené v povolení. Frekvencie majú pridelené okrem telekomunikačných operátorov napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky...
     Ak držiteľ povolenia nezaplatí úhradu za frekvencie, tak RÚ podľa zákona o elektronických komunikáciách zruší povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu. RÚ potom nebude môcť takémuto subjektu tri roky vydať povolenie na používanie frekvencií.

Regulačný úrad daroval autá trom obciam a jednej neziskovke

skoda
20.12.2018, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) daroval motorové vozidlá so sezónnym prezutím na diskoch a s ďalšou výbavou obciam Družstevná pri Hornáde, Horné Hámre, Zbojné a neziskovej organizácii Senion, ktorá prevádzkuje zariadenie pre seniorov v obci Rudina. Dve obce dostali vozidlo značky Škoda Fabia Combi, jedna Peugeot Boxer a zariadenie pre seniorov dostalo Škodu Superb. Obce a nezisková organizácia takto usporia finančné prostriedky za nákup motorového vozidla a sezónneho prezutia.
     Regulačný úrad nadviazal na rok 2014, keď daroval štyrom detským domovom a dvom obciam, resp. obecným úradom osobné motorové vozidlá so sezónnym prezutím na diskoch a s ďalšou výbavou. V roku 2014 dostali autá detské domovy: Pastelka vo Vidinej, Nižná Kamenica v Bidovciach, Nové Mesto nad Váhom, Holíč a obce Orechová a Krčava.

LTE využívalo na pripojenie k internetu cca 2,55 mil. užívateľov

mobil
29.11.2018, Tlačová správa
Pôvodná správa: V prvom polroku 2018 viac ako 2,22 mil. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 70% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užívatelia prostredníctvom LTE preniesli cca 16 140 TB dát, z toho bytoví zákazníci cca 11 600 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a SWAN Mobile, a.s. poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Poradie mobilných operátorov podľa celkového počtu prístupov: 1. Orange, 2. O2, 3. ST, 4. SWAN. Poradie operátorov podľa počtu bytových („nefiremných“) prístupov: 1. O2, 2. Orange, 3. SWAN, 4. ST. Poradie operátorov podľa objemu prenesených dát: 1. Orange, 2. ST, 3. O2, 4. SWAN. Rovnaké poradie je aj podľa objemu dát, ktoré preniesli bytoví zákazníci.
     V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí. 
     V prvom polroku 2018 bolo na Slovensku evidovaných 4,5 miliónov SIM kariet (spolu 3G a 4G – LTE), ktoré sa aktívne používali na širokopásmový prístup k internetu. Z uvedeného počtu cca 3,3 mil. aktívne používali bytoví zákazníci. Poradie operátorov podľa celkového počtu prístupov: 1. Orange, 2. O2, 3. ST, 4. SWAN. Užívatelia v 3G a 4G sieťach spolu preniesli 24 300 TB dát. Poradie operátorov podľa objemu prenesených dát: 1. Orange, 2. ST, 3. O2, 4. SWAN.

Aktualizácia 5.12.2018: Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. dnes aktualizovala údaje v dotazníku elektronického zberu dát, na základe ktorých prišlo k zmenám v správe publikovanej 29.11.2018. Na základe úprav správa znie:
 
     V prvom polroku 2018 cca 2,55 mil. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 78% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užívatelia prostredníctvom LTE preniesli cca 16 140 TB dát, z toho bytoví zákazníci cca 11 600 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a SWAN Mobile, a.s. poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Poradie mobilných operátorov podľa celkového počtu prístupov: 1. Orange, 2. ST, 3. O2, 4. SWAN. Poradie operátorov podľa počtu bytových („nefiremných“) prístupov: 1. O2, 2. ST, 3. Orange, 4. SWAN. Poradie operátorov podľa objemu prenesených dát: 1. Orange, 2. ST, 3. O2, 4. SWAN. Rovnaké poradie je aj podľa objemu dát, ktoré preniesli bytoví zákazníci.
V prvom polroku 2018 bolo na Slovensku evidovaných 4,8 miliónov SIM kariet a modemov (spolu 3G a 4G – LTE), ktoré sa aktívne používali na mobilný širokopásmový prístup k internetu. Z uvedeného počtu cca 3,6 mil. aktívne používali bytoví zákazníci. Užívatelia v mobilných 3G a 4G sieťach spolu preniesli 24 300 TB dát.    

     Technológiu LTE na Slovensku využíva niekoľko ďalších spoločností v pevných sieťach na nomádsky prístup. Počty ich užívateľov a prenesených dát nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených štatistikách. Za nomádsky prístup sa považuje taký prístup, pri ktorom sa umiestnenie koncového zariadenia môže meniť, ale počas používania má koncové zariadenie stále (fixné) umiestnenie.

Internetové, hlasové a televízne služby budú dostupnejšie

trubičky1
07.11.2018, Tlačová správa
     Ak poskytujete služby fixného pripojenia do internetu, hlasové alebo televízne služby, pričom využívate niektoré prvky fyzickej infraštruktúry spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) alebo ste zákazníkom takéhoto poskytovateľa, tak máme pre vás dobrú správu.  Na základe regulácie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) od 1.11.2018 telekomunikačným operátorom podstatne klesli (o 76% – 87%) náklady za používanie niektorých prvkov fyzickej infraštruktúry fixnej siete spoločnosti ST. Operátorom sa tak otvárajú ďalšie možnosti na skvalitňovanie služieb a príp. znižovanie cien pre koncových užívateľov.
     Periodické mesačné ceny za poskytnutie prístupu k trubičke bez ohľadu na jej dĺžku a priemer klesli o 87% za 1 meter, k HDPE rúre bez ohľadu na jej dĺžku a priemer o 86% za 1 meter a k otvoru v káblovode bez ohľadu na priemer o 76% za 1 meter.
     RÚ určil spoločnosť ST za významný podnik a uložil jej okrem iných povinností aj povinnosť regulácie cien fyzického prístupu. Ďalej určil metódu kalkulácie cien za veľkoobchodné služby fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry spoločnosti ST v pevnom umiestnení. V rozhodnutí RÚ určil, že spoločnosť ST je povinná pri výpočte cien za služby zriadenia a používania fyzického prístupu použiť model BU LRIC plus. Súčasne jej uložil povinnosť predložiť výpočet cien spolu so vstupnými údajmi špecifikovanými v tomto modeli. Po ich predložení RÚ overil výšku jednotlivých vypočítaných cien a schválil vypočítané jednorazové a periodické mesačné ceny za používanie prístupu ku káblovodom a infraštruktúre v pevnom umiestnení.
 
Vysvetlivky:
 
Otvor v káblovode je plocha určená zvislým prierezom káblovodu, ktorá vymedzuje rozsah využiteľnosti káblovodu pre inštaláciu káblov, HDPE rúr a multirúr. Káblovod predstavuje tvárnicovú sieť uloženú pod povrchom zeme, pozostávajúcu z niekoľkých otvorov integrovaných do jedného celku (telesa) s manipulačnými šachtami (káblové šachty). Účelom káblovodu je inštalácia káblov, HDPE rúr alebo multirúr.
HDPE rúra (bez ohľadu na priemer, no cena za m záleží na dĺžke trasy). Rúra obmedzenej dĺžky umiestnená priamo vo výkope v zemi (kynete), v otvore, v káblovode alebo v chráničke, ktorá je vyrobená z materiálu HDPE (z vysoko hustotného polyetylénu). Účelom HDPE rúry je inštalácia káblov, multirúr alebo trubičiek.
Trubička (bez ohľadu na priemer, no cena za m záleží na dĺžke trasy) je súčasťou multirúry, je vyrobená z MDPE (stredne hustotný polyetylén) alebo HDPE (vysoko hustotný polyetylén) a slúži na inštalovanie súvislých vedení alebo káblov.

Operátorom klesli náklady za volanie do fixných sietí

FTR
16.10.2018, Tlačová správa
     Na základe právoplatného rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) klesli mobilným operátorom a menším telekomunikačným operátorom náklady za to, že ich účastníci volajú „zákazníkom“ iných fixných sietí. Konkrétne klesli tzv. prepojovacie poplatky do fixných sietí (FTR) o cca 20%. Operátorom sa tak otvárajú ďalšie možnosti na skvalitňovanie služieb a príp. znižovanie cien.
     RÚ právoplatnými rozhodnutiami určil spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., BENESTRA, s.r.o., DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A., IPfon, s.r.o., O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., Slovanet, a.s., SWAN, a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., VM Telecom, s.r.o., VNET a.s., Železnice Slovenskej republiky (ŽSR, Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z.) za významný podnik na relevantnom trhu č. 1 a uložil im povinnosti, ktoré majú podporiť súťaž a rozvoj trhu. Sú to tieto povinnosti: povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom, povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia, povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia a povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia. RÚ okrem týchto povinností uložil aj povinnosť od 1.9.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového volania vo svojej verejnej telefónnej sieti (tzv. prepojovací poplatok) v pevnom umiestnení cenu vo výške maximálne 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.
     RÚ stanovil cenu za službu ukončenia volania, ktorá vychádza z nákladov teoreticky efektívneho operátora, využitím vzostupného nákladového modelu čistých prezieravých dlhodobých prírastkových nákladov - Bottom up Long Run Incremental Cost pure (ďalej len „BU LRIC pure“). Uplatnenie modelu je v súlade s koncepciou rozvoja siete efektívneho podniku. RÚ pri ukladaní povinnosti cenovej regulácie prihliadal na Odporúčanie Európskej komisie o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v pevných a mobilných telefónnych sieťach v EÚ (2009/396/ES) a na Vysvetľujúce memorandum k Odporúčaniu.
     Relevantný trh č. 1 je definovaný ako veľkoobchodné služby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení.

Pevný prístup k internetu poskytovalo 810 operátorov

FixNet
27.09.2018, Tlačová správa
     Ku koncu roka 2017 poskytovalo v Slovenskej republike pevný širokopásmový prístup („prístup s vysokou rýchlosťou“) k internetu 810 oprávnených subjektov, ktoré mali k tomuto termínu pripojených cca 1,44 mil. užívateľov. Najviac, až 721 tis. užívateľov, sa pripájalo k širokopásmovému internetu prostredníctvom prístupových sietí novej generácie (NGA). Poradie poskytovateľov pevného širokopásmového pripojenia podľa počtu pripojených užívateľov: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 4. ANTIK Telecom, s.r.o., 5. SWAN, a.s., 6. Slovanet, a.s., 7. RadioLAN, spol. s.r.o., 8. DSI DATA s.r.o., 9. SATRO s.r.o., 10. BENESTRA, s.r.o. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Druhou najvyužívanejšou technológiou bola technológia DSL, prostredníctvom ktorej bolo pripojených 350 tis. užívateľov. V rámci NGA bolo najviac až 225 tis. užívateľov pripojených prostredníctvom FTTH. Prostredníctvom FTTB bolo pripojených 193 tis. užívateľov. Počet koncových užívateľov pripojených prostredníctvom pevných bezdrôtových sietí (FWA a WiFi) dosiahol 298 tis. Káblový modem (s technológiou staršou ako DOCSIS 3.0, t.j. nie NGA) využívalo na pripojenie k internetu 36 tis. užívateľov, ale káblový modem (NGA) využívalo na pripojenie až takmer 141 tis. užívateľov.
 

Vysvetlivky pre redakcie:
 
DSL - Digital Subscriber Lines.
FTTH (fiber to the home) - je riešenie, pri ktorom optické vlákno musí prekročiť hranice objektu účastníka a byť ukončené: vo vnútri objektu, alebo na vonkajšej stene objektu účastníka, alebo nie viac ako 2 metre od vonkajšej steny účastníka, kde sa distribuuje do koncových zariadení. Definícia FTTH vylučuje architektúry, kde je optické vlákno ukončené vo verejnom alebo súkromnom priestore pred dosiahnutím objektu koncového užívateľa. Komunikačná cesta optického vlákna je ukončená v objekte koncového užívateľa za účelom vykonávania komunikácie jedného užívateľa.
FTTB (fiber to the building) - optika do budovy s vnútornou kabelážou ľubovoľným neoptickým riešením. Optické vlákno dosiahne hranicu budovy, ako napríklad suterén vo viacpodlažnej obytnej jednotke, s koncovou prípojkou pre každé obytné miesto vytvorenou nejakým alternatívnym neoptickým spôsobom (WiFi, PLC, Ethernet...).
FWA - širokopásmový prístup k internetu prostredníctvom pevných bezdrôtových sietí v licencovaných pásmach. Prístup je realizovaný prostredníctvom bezdrôtovej technológie, alebo kombinácie bezdrôtová technológia + Ethernet prístup.

Nechcené spoplatnené SMS správy vás môžu vyjsť draho

sms-2
02.07.2018, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) opakovane upozorňuje na problematiku spoplatnených SMS správ, ktoré občania dostávajú, keď odsúhlasia ich odber alebo sa zapoja do telefonických súťaží, hier a hlasovaní. Občania si často vďaka nepozornosti ani neuvedomujú, že dali súhlas na zasielanie spätných (spoplatnených) SMS správ. Následne ich nepríjemne prekvapí vysoký telefónny účet, cítia sa byť oklamaní a nevedia, ako majú postupovať. 
     Pri práci na internete je potrebné dať si pozor, na čo dávate súhlas. Neopatrnosť môže viesť k odsúhlaseniu prijímania prémiových (spoplatnených) SMS správ. Podobný prípad sa stal pánovi, ktorého syn takto neopatrne postupoval pri sťahovaní aplikácií a hier. Syn nevedel ukončiť príjem spoplatnených správ. Do času pokiaľ sa svojmu otcovi priznal, prichádzali mu spoplatnené správy a rýchlo stúpal telefónny účet. Otec v spolupráci s telekomunikačným operátorom napokon situáciu vyriešil. Buďte opatrní aj pri zapojení sa do telefonických súťaží, hier a hlasovaní. Pred tým, ako sa rozhodnete do nich zapojiť, tak sa oboznámte so všetkými podmienkami, vrátane cien za volanie, resp. odoslanie SMS a za prijatie spätnej SMS správy. Situácie, keď to niekto chcel „len vyskúšať“ a potom argumentoval „ja som nevedel, urobte s tým niečo“ alebo „ja som nič neposielala, potrestajte ich“ sa pravidelne opakujú. Vytiahnutie SIM karty z mobilného telefónu vzniknutú situáciu nerieši. Preto by ste mali vedieť nielen ako sa môžete zúčastniť, ale aj ako svoju účasť ukončiť a tým aj zastaviť zasielanie spätných, spoplatnených správ. Predídete tak nepríjemným prekvapeniam v podobe vysokého účtu.
     Hry, súťaže, hlasovanie a pod. sú služby, ktoré mobilní operátori poskytujú obvykle na základe zmluvnej spolupráce s obchodnými partnermi. Spoplatnené je odoslanie a/alebo prijatie SMS správy. V prípade, že vám telekomunikačný operátor nesprávne vyúčtuje zaslanú alebo prijatú SMS správu, tak si môžete u neho uplatniť reklamáciu. Reklamácia sa uplatňuje v termíne a spôsobom podľa reklamačného poriadku operátora. Za prevádzku hier, súťaží a hlasovaní zodpovedá obchodný partner mobilného operátora, ktorý danú službu poskytuje. Regulačný úrad nereguluje obsah služieb, ktoré sa poskytujú prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a nemá v kompetencii regulovať a kontrolovať prevádzkovateľov hier, súťaží a hlasovaní.
     V minulosti bol problém aj s nechcenými volaniami alebo posielaním správ na čísla so zvýšenou tarifou. Pokiaľ chcete predísť šoku z vysokého účtu, tak si môžete dať u operátora bezplatne zablokovať odchádzajúce volania, SMS a MMS správy na čísla so zvýšenou tarifou. Čísla so zvýšenou tarifou sú čísla z množín (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx a (0)98x xxxxxx.

Čo robiť, aby vás po návrate z dovolenky nečakali nepríjemné prekvapenia

roaming-tel
28.06.2018, Tlačová správa
     Po návrate z dovolenky ich čakal nečakane vysoký účet za telefonovanie, posielanie krátkych správ a používanie dát, „vybielený“ bankový účet, vykradnutý dom alebo byt. Aj takéto nepríjemnosti pokazili spomienky na príjemne strávenú dovolenku niektorým obyvateľom Slovenska. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v tejto súvislosti ponúka niekoľko základných odporúčaní, ako sa vyhnúť podobným nepríjemnostiam. 
     Už rok môžeme používať mobilné služby počas dovoleniek v krajinách EÚ a okrem nich aj v Islande, Lichtenštajnsku a Nórsku za cenu ako doma, t.j. bez príplatkov za roaming. Napriek tomu, že mobilný telefón počas dovolenky v zahraničí používali obvyklým spôsobom, tak niektorých obyvateľov Slovenska nepríjemne prekvapil nečakane vysoký účet za telefonovanie, posielanie krátkych správ. Na RÚ sa obrátil pán, ktorý strávil dovolenku v Egypte a následne ho doma čakal účet cca 200 eur za používanie dátových služieb. Nebol si vedomý toho, že by sa pripojil k internetu, ale následne zistil, že jeho mobilný telefón počas dovolenky automaticky sťahoval aktualizácie. Niektorých turistov prekvapil vysoký účet za telefonovanie napriek tomu, že trávili dovolenku v členskom štáte EÚ. Ako sa ukázalo pohybovali sa v blízkosti hraníc a ich mobilný telefón sa automaticky pripojil na sieť operátora z krajiny, kde regulácia neplatí.
     Aby ste predišli podobným problémom, tak pred odchodom na dovolenku venujte pozornosť nastaveniu vášho mobilného telefónu. Dočasne zakážte automatickú aktualizáciu softvéru alebo si nastavte telefón tak, aby si vyžiadal pred aktualizáciou váš súhlas. Aktualizácie je najlepšie urobiť pred dovolenkou a následne až po návrate z dovolenky. V prípade, že sa budete pohybovať pri hraniciach EÚ/EHP s inými štátmi, tak si v navštívenej krajine nastavte manuálne sieť, aby sa váš mobil nechcene nepripojil na sieť operátora z krajiny, kde regulácia neplatí. Občania často v snahe ušetriť svoje mobilné dáta používajú  počas dovolenky WiFi siete napr. na plážach, v reštauráciách a hoteloch. Aby ste predišli odcudzeniu peňazí z bankového účtu, tak nikdy nepoužívajte nezabezpečené WiFi siete na bankové operácie. Niektorých občanov po návrate z dovolenky čakalo nepríjemné prekvapenie v podobe vykradnutého obydlia. Zbytočne preto neupozorňujte na to, že váš dom alebo byt je opustený. Zákon o poštových službách ukladá adresátovi používať funkčnú a označenú domovú listovú schránku. Signálom vašej dlhšej neprítomnosti je aj plná schránka. Pred odchodom na dovolenku zabezpečte, aby vám niekto počas vašej neprítomnosti pravidelne vyberal obsah poštovej schránky.

Počas leta príjem rozhlasu občas rušia vzdialené stanice

Es
13.06.2018, Tlačová správa
     Každý rok v lete sa opakujú situácie, keď veľmi vzdialené rozhlasové stanice krátkodobo rušia vysielanie miestnych rozhlasových staníc. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) informuje občanov, že rušenie  spôsobuje prírodný jav tzv. sporadická vrstva Es, ktorá na Slovensku umožňuje krátkodobý príjem vzdialených rozhlasových staníc z okrajových častí Európy, t.j. príjem staníc, ktoré za normálnych okolností na svojom rádiu nenaladia. Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať RÚ. 
     Pani Anna počas pečenia koláčov rada počúva rozhlas. Aj nedávno jej pečenie  išlo ako od ruky, ale náladu jej pokazilo rádio. Rádio začal vydávať pre ňu čudné zvuky. Pani Anna sa ho snažila naladiť, meniť polohu antény, napokon po ňom aj pobúchala rukou, ale nič nepomáhalo. Po chvíli sa situácia zmenila a na miesto dychovky bolo z rádia počuť melódie, ktoré je pripomenuli jej letnú dovolenku v Turecku. Podobnú situáciu zažil na vlastnej koži aj Karol, ktorý si počúvaním obľúbenej rozhlasovej stanice krátil cestu autom. Cestou od rodičov mu niečo začalo rušiť príjem. Do vysielania jeho obľúbenej stanice sa začala miešať iná rozhlasová stanica. Napokon rušenie akoby prestalo a na jeho prekvapenie rozpoznal, že počúva rozhlasovú stanicu z Grécka. Takéto a podobné prípady má na svedomí prírodný jav, ktorý sa volá sporadická vrstva.
     Sporadická vrstva Es je ionizovaná vrstva, ktorá vzniká najmä v letných mesiacoch. Od sporadickej vrstvy sa odrážajú elektromagnetické vlny, čo umožňuje krátkodobý príjem vzdialených vysielačov v pásme veľmi krátkych vĺn. Odrazené signály vzdialených rozhlasových vysielačov bývajú nezriedka silnejšie ako miestne vysielače, čím spôsobujú rušenie miestnych vysielačov, resp. krátkodobo znemožňujú ich príjem. Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať RÚ. Dobrá správa je, že rušenie, tak ako rýchlo začalo, napokon aj skončí. Tento prírodný jav na jednej strane znepríjemňuje počúvanie rozhlasu a na strane druhej teší rádioamatérov, ktorým umožňuje nadväzovať rádioamatérske spojenia na veľké vzdialenosti. Napr. v rádioamatérskom pásme 50 MHz bolo v posledných dňoch možné nadviazať spojenia s rádioamatérmi z Kuvajtu, Izraela, Turecka, Grécka, Cypru a ďalších krajín.
     Občania sa v prípade iného rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu môžu obrátiť na RÚ, ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad a chcú nahlásiť rušenie rozhlasu alebo televízie, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. Bližšie informácie o postupe a kontakty sú dostupné na https://www.teleoff.gov.sk/ochrana-proti-ruseniu/

Výberové konania na frekvencie v pásme 10 GHz v ďalších lokalitách

BTS
12.06.2018, Tlačová správa
     Ďalší telekomunikační operátori majú možnosť získať frekvencie v pásme 10 GHz, ktoré sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) formou elektronickej aukcie v okresoch: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Michalovce, Prievidza, Rimavská Sobota a Skalica. Predmetom výberových konaní v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto je sedem a v ostatných okresoch šesť frekvenčných blokov, každý so šírkou 14 MHz (2x7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov.
     Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré sú predmetom výberového konania. Najnižšie podanie je vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 €. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 25.07.2018 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 600 €. Peňažná zábezpeka musí byť na uvedenom účte pripísaná pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.
     Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. RÚ pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa požiadavky uvedené vo výzve. RÚ vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách. RÚ zruší výberové konanie formou elektronickej aukcie, ak do aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania.
     Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »