Tlačové správy

Ďalšie výberové konania na lokálne frekvencie v pásme 10 GHz

18.05.2018, Tlačová správa
     Telekomunikační operátori majú možnosť získať frekvencie v pásme 10 GHz, ktoré sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) formou elektronickej aukcie v okresoch: Bardejov, Dolný Kubín, Hlohovec a Malacky. Predmetom každého z týchto výberových konaní je šesť frekvenčných blokov, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov.
     Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré sú predmetom výberového konania. Najnižšie podanie je vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 €. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 11.06.2018 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 600 €. Peňažná zábezpeka musí byť na uvedenom účte pripísaná pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.
     Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. RÚ pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa požiadavky uvedené vo výzve. RÚ vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách. RÚ zruší výberové konanie formou elektronickej aukcie, ak do aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania.
     Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.

Lokálne frekvencie v pásme 10 GHz získal Slovanet

14.05.2018, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne pridelil spoločnosti Slovanet, a.s. dva frekvenčné bloky z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) v okresoch: Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice. Spoločnosť Slovanet, a.s. sa stala víťazom výberových konaní formou elektronickej aukcie a za pridelené bloky v každej lokalite zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 1202 €. Držiteľ povolení je povinný začať používať pridelené frekvencie do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia.
     Predmetom každého z týchto výberových konaní boli tri frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa mohol uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. Výberová komisia vyhodnotila, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Všetci účastníci výberového konania splnili požiadavky uvedené vo výzve a RÚ ich pozval do elektronickej aukcie. Jediným hodnotiacim kritériom bola ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré boli predmetom výberového konania. Najnižšie podanie bolo vyvolávacou cenou, ktorá predstavovala pre každý ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 €.
     Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.

Obyvatelia Slovenska rozoslali 1,5 miliardy SMS správ

27.04.2018, Tlačová správa
     V druhom polroku 2017 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,12 miliárd minút hovorov. Z toho 56% minút vygenerovaných hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 37% skončilo v iných mobilných sieťach, 3% minút boli medzinárodné volania a 4% minút tvorili volania na slovenské pevné siete. Obyvatelia Slovenska v rovnakom období rozoslali 1,5 miliardy SMS správ a 40,7 milióna MMS správ. V slovenských mobilných sieťach boli ukončené 2 miliardy minút hovorov, 723,8 mil. SMS správ a 13,3 mil. MMS správ, ktoré prišli z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V druhom polroku 2017 bolo na Slovensku cca 7,4 milióna SIM kariet. Z uvedeného počtu bolo cca 6,1 mil. aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Z toho aktívnych SIM kariet (post-paid) bolo 3,9 mil. a aktívnych predplatených SIM kariet (pre-paid) bolo 2,2 mil. Cca 1,2 mil. aktívnych SIM kariet slúžilo na iné účely, ako je poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, t.j. napr.  na M2M (Machine-to-Machine) a iné.

LTE využívalo na pripojenie k internetu viac ako 2,32 mil. užívateľov

17.04.2018, Tlačová správa
     V druhom polroku 2017 viac ako 2,32 mil. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 76% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užívatelia prostredníctvom LTE preniesli cca 11 400 TB dát, z toho bytoví zákazníci cca 8000 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN Mobile poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.
    
     V druhom polroku 2017 bolo na Slovensku evidovaných takmer 4 milióny SIM kariet (spolu 3G a 4G – LTE), ktoré sa aktívne používali na širokopásmový prístup na internet. Z uvedeného počtu cca 3,1 mil. aktívne používali bytoví zákazníci. Užívatelia v 3G a 4G sieťach spolu preniesli 20 800 TB dát.

     Technológiu LTE na Slovensku využíva niekoľko ďalších spoločností v pevných sieťach na nomádsky prístup. Počty ich užívateľov a prenesených dát nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených štatistikách. Za nomádsky prístup sa považuje taký prístup, pri ktorom sa umiestnenie koncového zariadenia môže meniť, ale počas používania má koncové zariadenie stále (fixné) umiestnenie.

Výberové konanie na frekvencie v pásme 1800 MHz

06.04.2018, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz formou elektronickej aukcie. V tomto výberovom konaní je ponúkaných 18 blokov voľných frekvencií, ktoré predstavujú celkom 2 × 9,0 MHz z frekvenčného pásma 1800 MHz pre celé územie Slovenskej republiky. Prostredníctvom týchto frekvencií budú operátori poskytovať verejné elektronické komunikačné služby koncovým užívateľom napr. s využitím systémov GSM, UMTS, LTE, WiMAX a IoT.
     Jediným hodnotiacim kritériom je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Vyvolávacia cena predstavuje pre frekvenčný blok 2 x 5 MHz hodnotu 1 800 000,00 eura, pre frekvenčný blok 2 x 0,8 MHz hodnotu 288 000,00 eura a pre frekvenčné bloky 2 x 0,2 MHz hodnotu 72 000,00 eura.  
     Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 09.05.2018 do 13:30 h. Ponuky predložené do tohto výberového konania musia obsahovať všetky náležitosti podľa výzvy na predkladanie ponúk a peňažná zábezpeka vo výške 1 000 000,00 eura musí byť uhradená (pripísaná na určený účet úradu) do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do výberového konania. Účelom peňažnej zábezpeky je zamedzenie takého konania účastníka výberového konania, ktoré by viedlo k zmareniu účelu alebo priebehu výberového konania. RÚ z dôvodu zabránenia zmarenia účelu výberového konania neposkytuje informácie o priebehu ani o predložených ponukách až do ukončenia výberového konania. Výberová komisia, ktorej členov vymenúva predseda RÚ, vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. RÚ pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka splnila všetky požadované náležitosti. RÚ vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok.

Výsledky 34. plenárnych zasadnutí BEREC v Bratislave

19.03.2018, Tlačová správa
     Predseda BEREC 2018, Johannes Gungl, predstavil na verejnej diskusii v Bruseli výsledky 34. plenárnych zasadnutí Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC). Vo svojom úvode zdôraznil oblasti zamerania na rok 2018 vizuálne zobrazené v najnovšom videu BEREC. BEREC kladie osobitný dôraz na štúdiu o 5G, najnovšie údaje o medzinárodnom roamingu a na konzultačný dokument týkajúci sa sieťovej neutrality. Hostiteľom 34. plenárnych zasadnutí BEREC bol Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Na plenárnych zasadnutiach, ktoré sa konali 7. - 9. marca 2018 v Bratislave, sa zúčastnili najvyšší predstavitelia európskych vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti elektronických komunikácií (NRA), zástupcovia Európskej komisie, Skupiny nezávislých regulátorov (IRG) a ESA.
     BEREC urobil z 5G strategickú prioritu pre nasledujúce tri roky. Túto skutočnosť podčiarkuje štúdiou, ktorú BEREC zadal spoločnostiam DotEcon a Axon. Táto štúdia 5G je k dispozícii na webových stránkach BEREC. Gungl v tejto súvislosti vysvetlil: "Cieľom je prispieť k odstráneniu potenciálnych prekážok pre hladké nasadenie 5G v Európe." Mnoho potenciálnych prípadov použitia je v súčasnosti v ranných štádiách vývoja. V záujme lepšieho pochopenia súčasných a budúcich otázok bezpečnosti siete BEREC usporiadal seminár o 5G a "Internet vecí", ktorý bol zorganizovaný v spolupráci s Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).
   BEREC po prvýkrát prezentoval údaje o vplyve nových roamingových pravidiel "Roam Like At Home" (RLAH). Správa odhaľuje podstatné zvýšenie objemov prenesených dát v EHP. Objem prenesených dát vzrástol o 435% v období od 3. štvrťroka 2016 do 3. štvrťroka 2017. Priemerná spotreba za účastníka v EHP v 3. štvrťroku 2007 bola 242 MB. Menej významné je zvýšenie objemov hlasových a SMS služieb. Správa ukazuje, že počet hovorov roamingového zákazníka za mesiac sa zvýšil z 8,8 minút v 3. štvrťroku 2016 na 14,23 minút v 3. štvrťroku 2017. Hoci medzinárodné roamingové služby vykazujú vysokú sezónnosť, výsledky jasne naznačujú, že zmena a doplnenie nariadenia o roamingu výrazne prispelo k rozvoju jednotného trhu," povedal Gungl.
     Osvojovanie osvedčených postupov medzi NRA a angažovanosť zainteresovaných strán je kľúčovou súčasťou práce BEREC. Počas týchto plenárnych zasadnutí prebiehali diskusie o prebiehajúcich prípadoch sieťovej neutrality. Je to dôležité pre dôsledné uplatňovanie pravidiel v celej EÚ. BEREC prostredníctvom verejných konzultácií opäť oslovuje všetky zainteresované strany. Cieľom je zhromaždiť informácie pre vstup BEREC do hodnotenia Európskej komisie o nariadení o sieťovej neutralite. Konzultačný dokument pozostáva zo série otvorených otázok pre zainteresované strany týkajúce sa definícií, postupov zero-rating, traffic management, špecializovaných služieb, transparentnosti a nových technológií. BEREC sa špeciálne zaujíma o to, ako zainteresované strany vidia pravidlá sieťovej neutrality v kontexte 5G. Verejné konzultácie budú prebiehať od 14. marca 2018 do 25. apríla 2018. Príspevky je možné uplatniť prostredníctvom platformy BEREC pre online konzultácie s verejnosťou.
     BEREC nedávno zverejnil predbežnú analýzu týkajúcu sa výziev v rámci Európskej únie (vnútri EÚ) s cieľom napojiť sa na prebiehajúce diskusie o Európskom kódexe elektronických komunikácií (EECC). Úplný zoznam verejných dokumentov prijatých na 34. plenárnych zasadnutiach je dostupný na internetovej stránke BEREC.Nasledujúce plenárne zasadnutia BEREC sa budú konať 13. až 15. júna 2018 v Gdansku-Sopotu v Poľsku.

Používatelia telekomunikačných služieb poznáte svoje práva?

15.03.2018, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv dáva do pozornosti používateľom elektronických komunikačných („telekomunikačných“) služieb ich zákonné práva.
     Záujemca môže uzavrieť zmluvu s jedným alebo viacerými telekomunikačnými operátormi podľa jeho vlastného výberu, ak nie je zákonný dôvod na jej odmietnutie. Zákonným dôvodom na odmietnutie je napr. ak poskytovanie služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné, záujemca o ňu je dlžníkom niektorého z operátorov alebo sa nachádza v zozname dlžníkov, alebo  záujemca nesúhlasí s podmienkami zmluvy. V prípade poruchy máte zákonné právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej (telekomunikačnej) služby, ktoré ste nezavinili a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného telekomunikačným operátorom. Toto právo si ale musíte uplatniť u operátora najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej služby. Ako účastník verejnej telefónnej služby máte právo: a) zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach, b) na prístup k informačnej službe o telefónnych číslach, c) bezplatne volať na čísla tiesňových volaní vrátane čísla 112, d) bezplatne zasielať SMS na číslo 112. V prípade, že vám telekomunikačný operátor poskytuje služby v rozpore so zmluvou, nekvalitne alebo vám nesprávne vyúčtuje cenu za služby, tak máte právo uplatniť si u neho reklamáciu v termíne a spôsobom podľa reklamačného priadku daného operátora. Dajte si pozor na to, že ani včas uplatnená reklamácia vo veci prešetrenia faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté verejné služby. Operátor je povinný písomne oznámiť vám výsledok prešetrenia reklamácie do 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní. Operátor je povinný vás o predĺžení písomne informovať pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Ak vám operátor neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie, tak máte zákonné právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, t.j. bez zmluvnej pokuty. Ak operátor ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, máte právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie, ak porušenie povinností operátora stále pretrváva. V prípade, že nebudete so spôsobom vybavenia reklamácie spokojní, tak sa nemusíte domáhať svojich práv súdnou cestou, ale môžete sa obrátiť na subjekty, ktoré riešia spory mimosúdne alebo alternatívnym spôsobom. Tieto subjekty nenahrádzajú činnosť súdu, ale snažia sa sprostredkovať vám s operátorom písomnú dohodu, ktorá je záväzná. Sú to rýchlejšie a lacnejšie možnosti riešenia sporu. Ak operátor podstatne zmení zmluvné podmienky a vy s týmito zmenami nesúhlasíte, tak môžete od zmluvy bez sankcií, t.j. bez „zmluvnej pokuty“ odstúpiť. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť telefónneho operátora, tak si môžete svoje doterajšie telefónne číslo ponechať.

Aplikácie umožňujú vyhľadať a otestovať internetové pripojenie

06.02.2018, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („Regulačný úrad“) víta všetky aktivity, ktoré vedú k tomu, aby každý občan Slovenska mal k dispozícii širokopásmové pripojenie k internetu. Regulačný úrad bude monitorovať budovanie širokopásmových sietí na Slovensku.
     Regulačný úrad myslel na to, aby sa občan dozvedel o možnostiach pevného internetového pripojenia pre domácnosť v jeho lokalite a vytvoril webovú aplikáciu www.porovnavacinternetu.sk, ktorá vyhľadá všetky dostupné ponuky na zadanej adrese. Ak záujemca chce niektoré ponuky bližšie preskúmať, tak si ich môže zoradiť vedľa seba a porovnávať.
     Keď už občan má internetové pripojenie, tak si môže jednoducho otestovať jeho kvalitu. Komplexné testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia umožňuje bezplatná aplikácia MobilTest, ktorú spustil do prevádzky Regulačný úrad. K aplikácii je k dispozícii aj webové rozhranie www.meracinternetu.sk, ktoré umožňuje testovanie pevného pripojenia a uľahčuje stiahnutie mobilnej aplikácie z internetových obchodov. Operátori, štátne orgány a ďalší záujemcovia si môžu stiahnuť anonymizované dáta s výsledkami meraní a následne ich podľa potreby vyhodnocovať. Toto prináša cennú spätnú väzbu aj pre operátorov a umožní mapovanie kvality internetového pripojenia v Slovenskej republike.
     MobilTest nemá za úlohu „konkurovať“ komerčným meracím systémom, ktoré obvykle slúžia len na meranie rýchlosti, ale priniesť používateľom pridanú hodnotu. Používateľ meracieho systému MobilTest si môže otestovať svoje internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim. Svoje merania môže následne porovnať s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Tieto porovnania môže zohľadniť napr. aj pri budúcom rozhodovaní, ktorý z operátorov mu bude poskytovať služby v ďalšom období. Výsledky meraní budú slúžiť aj odbornej verejnosti a štátnym orgánom. Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava aplikáciu použili v rámci verejnej súťaže na výber mobilného operátora.  MobilTest je dostupný v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a (inteligentné) mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Merací systém MobilTest umožňuje testovať: rýchlosť sťahovania dát (od servera merania k užívateľovi), rýchlosť odosielania dát (od užívateľa k serveru merania), ping (odozvu), stratu paketov, transparentnosť pripojenia a intenzitu signálu (v závislosti od zariadenia a operačného systému). Ďalej ponúka napr.: možnosť synchronizovať výsledky testov z niekoľkých rôznych zariadení, mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov, otvorené dáta a otvorené zdrojové kódy. Aplikácia je na stiahnutie do mobilov a tabletov bezplatne dostupná v internetových obchodoch Apple Store a Google Play Store pod názvom „RU MobilTest“.

Aplikáciu MobilTest použili okrem spotrebiteľov aj ŽSR

02.02.2018, Tlačová správa
     Aplikáciu na testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia MobilTest, ktorá je bezplatne  dostupná na www.meracinternetu.sk, používajú okrem spotrebiteľov aj organizácie. Jedným z príkladov použitia sú Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava („ŽSR“), ktoré aplikáciu použili v rámci verejnej súťaže na výber mobilného operátora. Aplikáciu používajú aj niektorí telekomunikační operátori. Z operátorov aplikáciu najviac využíva O2 Slovakia, s.r.o.
     ŽSR informovali Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („RÚ“), že v rámci verejnej súťaže na výber mobilného operátora požadovali od mobilných operátorov v kľúčových lokalitách ŽSR plnohodnotné pokrytie sieťou mobilných hlasových a dátových služieb 2G, 3G, 4G alebo vyššou, poskytovanou prostredníctvom najvyššej technológie v danej lokalite. Pokrytie sieťou dátových služieb malo byť minimálne na úrovni 3G, vrátane pokrytia vo vnútorných priestoroch prevádzok a pracovísk ŽSR. Za účelom overenia tohto pokrytia ŽSR realizovali merania kvality siete prostredníctvom verejnosti sprístupneného meracieho systému MobilTest. Keďže mobilní operátori súhlasili s vykonaním merania prostredníctvom aplikácie MobilTest, ŽSR zrealizovali v kľúčových lokalitách ŽSR, t.j. spolu 42 pracovísk po celej Slovenskej republike v dvoch etapách od 6.8.2017 do 11.8.2017 a od 21.8.2017 do 24.8.2017 meranie kvality. Meraní sa mohli zúčastňovať aj zástupcovia mobilných operátorov. V každej z lokalít sa pre každého operátora zrealizovali 3 merania, ktoré sa zaznamenali do protokolu o vykonaní merania.
     Výsledky všetkých doteraz vykonaných testov sú k dispozícii na  www.meracinternetu.sk. Toto webové rozhranie umožňuje testovanie pevného pripojenia a uľahčuje stiahnutie mobilnej aplikácie z internetových obchodov. Používateľ mobilnej aplikácie MobilTest si môže otestovať svoje internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim. Svoje merania nájde na mape a môže ich následne porovnať s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Aplikácia je užitočná aj pri plánovaní dovoleniek alebo výletov po Slovensku. 
     MobilTest je dostupný v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a (inteligentné) mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Umožňuje testovať: rýchlosť sťahovania dát (od servera merania k užívateľovi), rýchlosť odosielania dát (od užívateľa k serveru merania), ping (odozvu), stratu paketov, transparentnosť pripojenia a intenzitu signálu (v závislosti od zariadenia a operačného systému). Ďalej ponúka napr.: možnosť synchronizovať výsledky testov z niekoľkých rôznych zariadení, mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov, otvorené dáta a otvorené zdrojové kódy. Aplikácia je na stiahnutie do mobilov a tabletov bezplatne dostupná v internetových obchodoch Apple Store a Google Play Store pod názvom „RU MobilTest“.

Výberové konania na lokálne frekvencie v pásme 10 GHz

16.01.2018, Tlačová správa
     Telekomunikační operátori, ktorí neboli úspešní v elektronických aukciách a nezískali frekvencie z frekvenčného pásma 3,7 GHz pre okresné využitia, ale nielen výlučne oni, majú možnosť získať frekvencie v pásme 10 GHz. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) formou elektronickej aukcie v okresoch: Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice. Predmetom každého z týchto výberových konaní sú tri frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov.
     Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré sú predmetom výberového konania. Najnižšie podanie je vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 €. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 31.01.2018 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 600 €. Peňažná zábezpeka musí byť na uvedenom účte pripísaná pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.
     Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. RÚ pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa požiadavky uvedené vo výzve. RÚ vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách. RÚ zruší výberové konanie formou elektronickej aukcie, ak do aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania.
     Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.

Operátori musia do konca januára predložiť správu o používaní čísel

15.01.2018, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby si nezabudli splniť každoročnú povinnosť predložiť RÚ do konca januára správu o používaní pridelených čísel. V prípade nesplnenia povinnosti hrozí operátorom pokuta. Správa o používaní pridelených čísel slúži ako informácia o tom, ktoré čísla sa skutočne používajú. RÚ prideľuje čísla telekomunikačným operátorom a sú potrebné na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb. Najznámejším príkladom použitia čísel sú telefónne čísla účastníkov verejných telefónnych sietí. 
     Podľa zákona o elektronických komunikáciách RÚ uloží pokutu tomu, kto nepredložil úradu správu o používaní čísel v lehote uvedenej v rozhodnutí úradu o pridelení čísel. RÚ pri ukladaní pokuty prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.
     Podľa rozhodnutí RÚ, ktorými boli pridelené čísla držiteľ  je povinný  predkladať RÚ každoročne v lehote do 31. januára správu o používaní prideleného čísla. Za používanie čísel sa platí úhrada. Podľa rozhodnutí RÚ, ktorými boli pridelené čísla úhrada je splatná do 31. marca nasledujúceho roka po vydaní rozhodnutia RÚ o pridelení čísla a opakovane každoročne po dobu platnosti rozhodnutia RÚ o pridelení čísla na účet RÚ. Podľa zákona o elektronických komunikáciách „úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti.“

Nezabudnite do 15.1.2018 zaplatiť za právo používať frekvencie

08.01.2018, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje subjekty, ktoré majú pridelené frekvencie, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 15.1.2018 zaplatili úhradu za právo používať frekvencie. Výška úhrady a ďalšie potrebné informácie sú uvedené v povolení. Frekvencie majú pridelené okrem telekomunikačných operátorov napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky...
     Ak držiteľ povolenia nezaplatí úhradu za frekvencie, tak RÚ podľa zákona o elektronických komunikáciách zruší povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu. RÚ potom nebude môcť takémuto subjektu tri roky vydať povolenie na používanie frekvencií.

Očakávané udalosti v roku 2018 z pohľadu Regulačného úradu

27.12.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) očakáva, že aj v roku 2018 bude na Slovensku pokračovať konsolidácia na trhu, čo môže znamenať akvizície, spájanie sa telekomunikačných operátorov, prípadne zdieľanie infraštruktúry podobne, ako sa to deje aj v iných krajinách Európskej únie. Aj na rok 2018 má RÚ naplánované prideľovanie frekvencií na budovanie pevných alebo mobilných sietí, prostredníctvom ktorých budú telekomunikační operátori poskytovať širokopásmové služby.
     Európska komisia očakáva, že v Európe prebehne konsolidácia na trhu, t.j. akvizície a spájanie sa telekomunikačných operátorov, čo už prebieha a tento trend neobchádza ani Slovensko. Očakávanou udalosťou na Slovensku je aj uskutočnenie frekvenčného refarmingu, t.j. usporiadanie frekvencií, tak aby mal každý mobilný operátor k dispozícii súvislý frekvenčný úsek. Ak to bude potrebné, tak RÚ je pripravený situáciu vyriešiť aj za pomoci prípadnej zmeny legislatívy, ktorú navrhne gestorovi zákona o elektronických komunikáciách. Ďalej sa očakáva, že vzhľadom na stanovené povinnosti a dopyt po službách operátori budú pokračovať vo zvyšovaní pokrytia obyvateľstva signálom ich sietí a skvalitňovaní služieb. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci objem prenášaných dát v mobilných sieťach a tlak zo strany používateľov je možné očakávať zatraktívnenie dátovej ponuky zo strany operátorov. Európska komisia pripravuje zmeny v legislatíve, čo bude znamenať nové povinnosti pre RÚ a telekomunikačných operátorov.

Slovensko vykročilo smerom k digitálnej Európe

21.12.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) uzavrel dohody s národnými regulačnými autoritami všetkých okolitých členských krajín EÚ, ako aj s Ukrajinou, týkajúce sa frekvenčných plánov pre digitálne terestriálne televízne vysielanie vo frekvenčnom pásme 470 – 694 MHz, čím naplnil požiadavky čl. 1 ods. 2 Rozhodnutia (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 694 – 790 MHz (ďalej len „700 MHz“) v Európskej únii (EÚ). Uzavretiu dohôd predchádzal viac ako dvojročný „maratón“ náročných dvojstranných rokovaní s regulačnou autoritou každej susednej krajiny jednotlivo, v rácmci štvorstrannej skupiny (AUT, CZE, HNG, SVK), ako aj skupiny NEDDIF (North Eastern Digital Dividend Implementation Forum) združujúcej krajiny strednej, východnej a severnej Európy. Bez uzavretia týchto dohôd by Slovensko nemohlo prideliť frekvencie z pásma 700 MHz pre budovanie sietí piatej generácie (5G).
     Frekvencie z pásma 700 MHz sa v rozhodnutí uvádzajú v súvislosti s budúcim budovaním sietí 5G. RÚ bude po uvoľnení frekvenčného pásma 700 MHz prideľovať frekvencie z tohto frekvenčného pásma vo výberovom konaní. Z dôvodu zachovania rozsahu programov šírených prostredníctvom digitálneho terestriálneho televízneho vysielania a modernizácie vysielacích zariadení v prospech technológií členské štáty EÚ prechádzajú z DVB-T na DVB-T2, resp. na DVB-T2/HEVC.
     RÚ v tejto súvislosti odporúča občanom, ktorí nevyužívajú služby niektorého z operátorov, ale prijímajú televízne stanice terestriálne, t.j. prijímajú programy prostredníctvom vonkajšej alebo izbovej antény, aby brali do úvahy prichádzajúce zmeny. Frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz, t.j. frekvencie, ktoré sa používajú na televízne vysielanie, budú onedlho používať mobilní operátori. Aj okolité krajiny preto prechádzajú z DVB-T na DVB-T2. RÚ odporúča občanom, aby si pri kúpe nového televízneho prijímača všímali, či podporuje štandard DVB-T2/HEVC. V súčasnosti je v predaji už dostatok takýchto prijímačov. Starší televízor, s ktorým sú spokojní, ale nie je nevyhnutné ho meniť, stačí k nemu dokúpiť prídavné zariadenie s podporou DVB-T2/HEVC. Prídavné zariadenie sa pripája medzi anténu a televízor a starší televízor je možné aj naďalej používať. 
     Členské štáty EÚ majú povinnosť do 31.12.2017 uzavrieť všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií v rámci EÚ a do 30. júna 2020 umožniť využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Členské štáty podľa rozhodnutia majú  do 30. júna 2018 prijať a zverejniť svoj národný plán a harmonogram, ktorý bude obsahovať podrobné kroky týkajúce sa uvoľnenia frekvenčného pásma 700 MHz. V Slovenskej republike je prijatie a zverejnenie národného plánu v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Slovensko pripravuje podmienky pre spustenie sietí 5G

20.12.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) očakáva s príchodom sietí piatej generácie (5G) poskytovanie inovačných služieb, ako sú napr. prepojené autá a inteligentné mestá a pod., čo si vyžaduje, aby operátori mali k dispozícii dostatočnú šírku frekvenčného pásma. Okrem toho RÚ očakáva príchod mobilných virtuálnych operátorov (MVNO), ktorí by mali pôsobiť vo vertikálnej rovine.
     RÚ na Slovensku a Český telekomunikačný úrad (ČTÚ) v Českej republike nedávno pridelili frekvencie z pásma 3,7 GHz, ktoré je v súčasnosti kandidátske pásmo pre budovanie sietí 5G. Obe nezávislé regulačné autority vytvorili transparentné a otvorené podmienky a výsledkom výberových konaní bolo, že tieto frekvencie získali okrem doterajších mobilných operátorov aj ďalší operátori. Obe krajiny plánujú takto postupovať aj pri ďalšom prideľovaní frekvencií, s ktorými sa do budúcna uvažuje pre budovanie sietí 5G. Na Slovensku má pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 3,5 GHz, resp. 3,7 GHz spolu 17 telekomunikačných operátorov. Tieto frekvenčné pásma sa uvádzajú, ako tie, ktoré sa budú využívať aj pre 5G.
     Vo všeobecnosti sa v Európe očakáva, že operátori budú pri budovaní sietí 5G vzájomne spolupracovať a služby na báze 5G prinesú aj MVNO. Na poskytovanie širokopásmových služieb je potrebné mať k dispozícii dostatočne široký, najlepšie súvislý frekvenčný prídel. Mobilní operátori si v minulosti vysúťažili frekvencie, ktoré v niektorých prípadoch netvorili súvislý celok. Z pohľadu RÚ je riešením danej situácie frekvenčný refarming, t.j. usporiadanie frekvencií, tak aby mal každý operátor k dispozícii súvislý frekvenčný úsek. RÚ dlhodobo navrhuje operátorom vzniknutú situáciu riešiť refarmingom, čo sa zatiaľ nestretlo s pozitívnym ohlasom z ich strany, preto RÚ je pripravený, ak to bude potrebné, situáciu vyriešiť v roku 2018 aj za pomoci prípadnej zmeny legislatívy, ktorú navrhne gestorovi zákona o elektronických komunikáciách.
     RÚ v súlade s cieľmi Európskej komisie podporuje efektívne využívanie frekvencií, budovanie nových sietí, zlepšovanie dostupnosti internetu, eliminovanie počtu bielych miest, nasadzovanie nových technológií a poskytovanie nových služieb, vrátane budovania sietí 5G na Slovensku. RÚ umožnil viacerým operátorom, aby mohli poskytovať služby prostredníctvom sietí LTE a neskôr aj prostredníctvom sietí 5G v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz. Slovenská republika, ako prvá krajina EÚ, kompletne pridelila frekvencie z týchto pásiem. Operátori, ktorí plánujú poskytovať služby prostredníctvom sietí 5G preto nemusia nevyhnutne čakať na prideľovanie frekvencií v pásme 700 MHz. Mobilní operátori a niekoľko ďalších telekomunikačných operátorov má už v súčasnosti pridelené frekvencie, ktoré budú môcť využiť na 5G.
     RÚ v povoleniach telekomunikačným operátorom uložil povinnosti, ktoré majú zabezpečiť budovanie sietí aj v menej osídlených lokalitách a okrem toho upravil výšku úhrad za frekvencie tak, aby podporil budovanie sietí aj v tzv. bielych miestach. Vychádzajúc zo zámerov EK smerujúcich k digitálnej Európe sa očakáva harmonizácia v oblasti frekvenčného spektra a často diskutovanou témou je aj budovanie tzv. vertikálnych štruktúr na telekomunikačnom trhu.
     Neustále sa zvyšujúci dopyt po prenose vyšších objemov dát bude mať za následok potrebu zefektívnenia využitia pridelených frekvencií, ako napr. frekvencií z pásma 26 GHz, respektíve ich využitie pre budovanie sietí 5G. S ohľadom na vývoj technológií a ich vplyv na poskytovanie sietí a služieb bude v nasledujúcom období jednou z priorít RÚ zabezpečiť čo najefektívnejšie využívanie už pridelených fekvencií a príprava nových frekvenčných pásiem vhodných pre rozvoj nových sietí a služieb.

Konzultácia o budúcom využívaní frekvencií z pásma 450 MHz

19.12.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pripravuje vyhlásenie výberového konania na pridelenie frekvencií vo frekvenčnom pásme 450 MHz. RÚ chce v celom pripravovanom procese výberového konania dosiahnuť maximálnu mieru transparentnosti, spravodlivosti, nediskriminácie a zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra, preto otvára verejnú konzultáciu. Dokument je dostupný na https://www.teleoff.gov.sk/konzultacie/   Záujemcovia môžu prispieť do verejnej konzultácie v elektronickej forme do 22.01.2018 s označením „450 MHz – verejná konzultácia“ na adresu e-podatelna@teleoff.gov.sk.
     V roku 2000 boli frekvencie v rozsahu 451,31 MHz – 455,73 MHz / 461,31 MHz – 465,73 MHz pridelené spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. (v súčasnosti spoločnosť Slovak Telekom, a.s.) s platnosťou do 30.08.2011. Neskôr bola predĺžená doba platnosti povolenia do 31.08.2021 a následne do 31.12.2025. V roku 2017 sa spoločnosť Slovak Telekom, a.s. ako držiteľ individuálneho povolenia vzdala svojho práva na používanie týchto frekvencií. RÚ v záujme podpory nových druhov technológií a dosiahnutia flexibilného a efektívneho využívanie frekvenčného spektra zvažuje rozšírenie úseku 2×4,42 MHz aktuálne určeného pre verejnú rádiotelefónnu službu na ucelený duplexný blok 2×5,00 MHz. Snahou RÚ je nastavenie podmienok výberového konania tak, aby sa o ponúkané frekvencie mohol uchádzať každý záujemca, ktorý plánuje budovanie širokopásmovej prístupovej siete.

Predvianočné uzatváranie zmlúv s operátormi prináša riziká

07.12.2017, Tlačová správa
     Blížia sa sviatky a zároveň aj mnohým občanom končí zmluvná viazanosť u telekomunikačného operátora. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje, že miera budúcej spokojnosti užívateľov služieb vo veľkej miere záleží od zodpovednosti ich prístupu. Pokiaľ záujemcov o služby niektorá z ponúk osloví, tak by sa mali dôkladne oboznámiť so všetkými podmienkami.
     Na Slovensku v súčasnosti poskytuje pevné pripojenie k internetu až cca 800 operátorov a väčšina z nich pôsobí len lokálne alebo regionálne. Na šťastie je tu šikovná pomôcka, ktorá záujemcom poskytne potrebné informácie a ušetrí ich čas. Možnosti pevného internetového pripojenia pre domácnosť si záujemcovia môžu bezplatne vyhľadať na webovej stránke www.porovnavacinternetu.sk, ktorá vyhľadá všetky dostupné ponuky na nimi zadanej adrese. V prípade, že chce záujemca niektoré ponuky bližšie preskúmať, tak si ich môže zoradiť vedľa seba a porovnávať. V prípade mobilného pripojenia môžu byť užitočné skúsenosti používateľov, ktoré sú dostupné vo forme výsledkov meraní. Výsledky meraní sú voľne dostupné na webovej stránke www.meracinternetu.sk, kde si záujemca môže na mape Slovenska vyhľadať lokality, ktoré ho zaujímajú. Obvykle ide o lokality, kde sa záujemca často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim.  Informácie sú k dispozícii aj v podobe krátkeho videa na YouTube.
     Pokiaľ záujemcov o služby niektorá z ponúk osloví, tak by sa mali dôkladne oboznámiť so všetkými podmienkami. RÚ neodporúča spoliehať sa len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získajú napr. rozhovorom so známymi alebo s predajcami služieb. Takto získané informácie nemusia byť úplné. RÚ upozorňuje, že operátor môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy. Na Slovensku pôsobí viac ako 1100 telekomunikačných operátorov. Operátori obvykle ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity. Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených. Nemenej dôležité je uvážiť výhody aj nevýhody riešenia sporov pomocou rozhodcovského súdu. Prípadné nejasnosti je potrebné vysvetliť si pred uzavretím zmluvy. Neskoršie tvrdenia užívateľa služby, že o niečom nevedel alebo s niečím nesúhlasil operátor zrejme nebude brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by zrejme využil svoje zákonné právo neuzavrieť s ním zmluvu. Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami, porozumeli im a že s nimi súhlasia.

LTE využívalo na pripojenie k internetu viac ako 2,09 mil. užívateľov

13.11.2017, Tlačová správa
     V prvom polroku 2017 viac ako 2,09 mil. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 78% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užívatelia prostredníctvom LTE preniesli cca 9400 TB dát, z toho bytoví zákazníci cca 6600 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.
    
     V prvom polroku 2017 bolo na Slovensku evidovaných takmer 4 milióny SIM kariet (spolu 3G a 4G – LTE), ktoré sa aktívne používali na širokopásmový prístup na internet. Z uvedeného počtu cca 3,1 mil. aktívne používali bytoví zákazníci.
    
     Technológiu LTE na Slovensku využíva niekoľko ďalších spoločností v pevných sieťach na nomádsky prístup. Za nomádsky prístup považuje taký prístup, pri ktorom sa umiestnenie koncového zariadenia môže meniť, ale počas používania má koncové zariadenie stále (fixné) umiestnenie.

Obyvatelia Slovenska rozoslali 1,4 miliardy SMS správ

07.11.2017, Tlačová správa
     K prvému polroku 2017 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,23 miliárd minút hovorov. 57% minút vygenerovaných hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 36% skončilo v iných mobilných sieťach, 4% minút boli medzinárodné volania a 3% minút tvorili volania na slovenské pevné siete. Obyvatelia Slovenska v rovnakom období rozoslali 1,4 miliardy SMS správ a 35,6 milióna MMS správ. V slovenských mobilných sieťach bolo ukončených 319,7 milióna minút hovorov, 54,1 mil. SMS správ a 251,3 tis. MMS správ, ktoré prišli z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     K prvému polroku 2017 bolo na Slovensku cca 7,4 milióna SIM kariet. Z uvedeného počtu bolo cca 6,2 mil. aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Z toho aktívnych SIM kariet (post-paid) bolo 4 mil. a aktívnych predplatených SIM kariet (pre-paid) bolo takmer 2,2 mil. Cca 1,2 mil. aktívnych SIM kariet slúžilo na iné účely, ako je poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, t.j. napr.  na M2M (Machine-to-Machine) a iné.

Rýchly internet bude v každom okrese, aj v menších obciach

03.10.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil telekomunikačným operátorom, ktorí uspeli vo výberových konaniach formou elektronickej aukcie frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz (3,7 GHz) pre jednotlivé okresy Slovenska. Tieto frekvencie sú vhodné na budovanie mobilných/pevných sietí na poskytovanie širokopásmového (rýchleho) prístupu k internetu. Úspešní operátori majú povinnosť v okresoch zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tisíc obyvateľmi. RÚ okrem toho motivuje operátorov k pokrytiu tzv. bielych miest poplatkami za právo používať frekvencie, ktoré sú v tomto prípade nižšie o 75%. Pri rozhodovaní o uplatnení tejto zľavy sa RÚ aktuálne riadi zoznamom bielych miest zo 16.2.2017.
     Elektronické aukcie prebiehali od leta 2016 do leta 2017. Frekvencie napokon získalo 16 telekomunikačných operátorov, v každom okrese dvaja. Siedmi operátori boli vyradení, lebo nesplnili podmienky výberového konania, z toho jeden v dvoch okresoch. V 20-tich okresoch podali ponuku len dvaja operátori, preto získali frekvencie za vyvolávacie ceny. V okresoch Námestovo a Dolný Kubín získali frekvencie len lokálni/regionálni operátori. Spoločnosť AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. získala frekvencie v 61 okresoch, Slovanet, a.s. v 47, Towercom, s.r.o. v ôsmich, DSI DATA s.r.o. a O2 Slovakia, s.r.o. v šiestich, HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o. v troch, ORANET, s.r.o. v dvoch okresoch a spoločnosti: Alternet, s.r.o., E-MAX INTERNET & IT, s.r.o., Fibris, s.r.o., OravaNet, Slovakia, spol. s r.o., PEGO Slovakia, s.r.o., Prvá internetová, s.r.o., RUPKKI, s.r.o., Slovak Telekom, a.s. a Wircom, s.r.o. v jednom okrese. Spolu za pridelenie frekvencií zaplatili 1,95 mil. EUR. Už v roku 2015 uspeli v elektronickej aukcii operátori BENESTRA, s.r.o., O2 Slovakia a SWAN, a.s. a získali frekvencie z tohto pásma pre celé územie Slovenska. Spolu za pridelenie frekvencií zaplatili  1,17 mil. EUR. Každá z týchto spoločností získala jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Platnosť povolení je do 31.12.2024.
     V Európe sa ešte len hovorí o potrebe prideľovania frekvencií v pásme 3,7 GHz pre širokopásmový prístup k internetu. Slovensko je prvá európska krajina, ktorá telekomunikačným operátorom už kompletne pridelila frekvencie z pásiem 3,5 GHz a 3,7 GHz a operátori budujú aj LTE siete, prostredníctvom ktorých poskytujú služby koncovým užívateľom. Slovensko spolu s Českou republikou patria medzi prvé krajiny vôbec, ktoré pridelili frekvencie z pásma 3,7 GHz a Slovensko je doteraz jedinou krajinou, ktorá v tomto pásme prideľovala frekvencie aj pre lokálne (okresné) použitie. Z uvedeného dôvodu je veľký záujem o  skúsenosti s prideľovaním týchto frekvencií, ktoré sme získali. Regulačný úrad spolu s Českým telekomunikačným úradom preto uskutočnil pracovné stretnutie národných regulátorov pre oblasť elektronických komunikácií z krajín združených v BEREC, na ktorom obe krajiny prezentovali výsledky prideľovania frekvencií z týchto pásiem. Spôsob prideľovania frekvencií na Slovensku sa stretol s veľkým záujmom zúčastnených krajín.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »