Tlačové správy

Konzultácia o budúcom využívaní frekvencií z pásma 450 MHz

19.12.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pripravuje vyhlásenie výberového konania na pridelenie frekvencií vo frekvenčnom pásme 450 MHz. RÚ chce v celom pripravovanom procese výberového konania dosiahnuť maximálnu mieru transparentnosti, spravodlivosti, nediskriminácie a zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra, preto otvára verejnú konzultáciu. Dokument je dostupný na https://www.teleoff.gov.sk/konzultacie/   Záujemcovia môžu prispieť do verejnej konzultácie v elektronickej forme do 22.01.2018 s označením „450 MHz – verejná konzultácia“ na adresu e-podatelna@teleoff.gov.sk.
     V roku 2000 boli frekvencie v rozsahu 451,31 MHz – 455,73 MHz / 461,31 MHz – 465,73 MHz pridelené spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. (v súčasnosti spoločnosť Slovak Telekom, a.s.) s platnosťou do 30.08.2011. Neskôr bola predĺžená doba platnosti povolenia do 31.08.2021 a následne do 31.12.2025. V roku 2017 sa spoločnosť Slovak Telekom, a.s. ako držiteľ individuálneho povolenia vzdala svojho práva na používanie týchto frekvencií. RÚ v záujme podpory nových druhov technológií a dosiahnutia flexibilného a efektívneho využívanie frekvenčného spektra zvažuje rozšírenie úseku 2×4,42 MHz aktuálne určeného pre verejnú rádiotelefónnu službu na ucelený duplexný blok 2×5,00 MHz. Snahou RÚ je nastavenie podmienok výberového konania tak, aby sa o ponúkané frekvencie mohol uchádzať každý záujemca, ktorý plánuje budovanie širokopásmovej prístupovej siete.

Predvianočné uzatváranie zmlúv s operátormi prináša riziká

07.12.2017, Tlačová správa
     Blížia sa sviatky a zároveň aj mnohým občanom končí zmluvná viazanosť u telekomunikačného operátora. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje, že miera budúcej spokojnosti užívateľov služieb vo veľkej miere záleží od zodpovednosti ich prístupu. Pokiaľ záujemcov o služby niektorá z ponúk osloví, tak by sa mali dôkladne oboznámiť so všetkými podmienkami.
     Na Slovensku v súčasnosti poskytuje pevné pripojenie k internetu až cca 800 operátorov a väčšina z nich pôsobí len lokálne alebo regionálne. Na šťastie je tu šikovná pomôcka, ktorá záujemcom poskytne potrebné informácie a ušetrí ich čas. Možnosti pevného internetového pripojenia pre domácnosť si záujemcovia môžu bezplatne vyhľadať na webovej stránke www.porovnavacinternetu.sk, ktorá vyhľadá všetky dostupné ponuky na nimi zadanej adrese. V prípade, že chce záujemca niektoré ponuky bližšie preskúmať, tak si ich môže zoradiť vedľa seba a porovnávať. V prípade mobilného pripojenia môžu byť užitočné skúsenosti používateľov, ktoré sú dostupné vo forme výsledkov meraní. Výsledky meraní sú voľne dostupné na webovej stránke www.meracinternetu.sk, kde si záujemca môže na mape Slovenska vyhľadať lokality, ktoré ho zaujímajú. Obvykle ide o lokality, kde sa záujemca často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim.  Informácie sú k dispozícii aj v podobe krátkeho videa na YouTube.
     Pokiaľ záujemcov o služby niektorá z ponúk osloví, tak by sa mali dôkladne oboznámiť so všetkými podmienkami. RÚ neodporúča spoliehať sa len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získajú napr. rozhovorom so známymi alebo s predajcami služieb. Takto získané informácie nemusia byť úplné. RÚ upozorňuje, že operátor môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy. Na Slovensku pôsobí viac ako 1100 telekomunikačných operátorov. Operátori obvykle ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity. Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených. Nemenej dôležité je uvážiť výhody aj nevýhody riešenia sporov pomocou rozhodcovského súdu. Prípadné nejasnosti je potrebné vysvetliť si pred uzavretím zmluvy. Neskoršie tvrdenia užívateľa služby, že o niečom nevedel alebo s niečím nesúhlasil operátor zrejme nebude brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by zrejme využil svoje zákonné právo neuzavrieť s ním zmluvu. Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami, porozumeli im a že s nimi súhlasia.

LTE využívalo na pripojenie k internetu viac ako 2,09 mil. užívateľov

13.11.2017, Tlačová správa
     V prvom polroku 2017 viac ako 2,09 mil. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 78% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užívatelia prostredníctvom LTE preniesli cca 9400 TB dát, z toho bytoví zákazníci cca 6600 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.
    
     V prvom polroku 2017 bolo na Slovensku evidovaných takmer 4 milióny SIM kariet (spolu 3G a 4G – LTE), ktoré sa aktívne používali na širokopásmový prístup na internet. Z uvedeného počtu cca 3,1 mil. aktívne používali bytoví zákazníci.
    
     Technológiu LTE na Slovensku využíva niekoľko ďalších spoločností v pevných sieťach na nomádsky prístup. Za nomádsky prístup považuje taký prístup, pri ktorom sa umiestnenie koncového zariadenia môže meniť, ale počas používania má koncové zariadenie stále (fixné) umiestnenie.

Obyvatelia Slovenska rozoslali 1,4 miliardy SMS správ

07.11.2017, Tlačová správa
     K prvému polroku 2017 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,23 miliárd minút hovorov. 57% minút vygenerovaných hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 36% skončilo v iných mobilných sieťach, 4% minút boli medzinárodné volania a 3% minút tvorili volania na slovenské pevné siete. Obyvatelia Slovenska v rovnakom období rozoslali 1,4 miliardy SMS správ a 35,6 milióna MMS správ. V slovenských mobilných sieťach bolo ukončených 319,7 milióna minút hovorov, 54,1 mil. SMS správ a 251,3 tis. MMS správ, ktoré prišli z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     K prvému polroku 2017 bolo na Slovensku cca 7,4 milióna SIM kariet. Z uvedeného počtu bolo cca 6,2 mil. aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Z toho aktívnych SIM kariet (post-paid) bolo 4 mil. a aktívnych predplatených SIM kariet (pre-paid) bolo takmer 2,2 mil. Cca 1,2 mil. aktívnych SIM kariet slúžilo na iné účely, ako je poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, t.j. napr.  na M2M (Machine-to-Machine) a iné.

Rýchly internet bude v každom okrese, aj v menších obciach

03.10.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil telekomunikačným operátorom, ktorí uspeli vo výberových konaniach formou elektronickej aukcie frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz (3,7 GHz) pre jednotlivé okresy Slovenska. Tieto frekvencie sú vhodné na budovanie mobilných/pevných sietí na poskytovanie širokopásmového (rýchleho) prístupu k internetu. Úspešní operátori majú povinnosť v okresoch zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tisíc obyvateľmi. RÚ okrem toho motivuje operátorov k pokrytiu tzv. bielych miest poplatkami za právo používať frekvencie, ktoré sú v tomto prípade nižšie o 75%. Pri rozhodovaní o uplatnení tejto zľavy sa RÚ aktuálne riadi zoznamom bielych miest zo 16.2.2017.
     Elektronické aukcie prebiehali od leta 2016 do leta 2017. Frekvencie napokon získalo 16 telekomunikačných operátorov, v každom okrese dvaja. Siedmi operátori boli vyradení, lebo nesplnili podmienky výberového konania, z toho jeden v dvoch okresoch. V 20-tich okresoch podali ponuku len dvaja operátori, preto získali frekvencie za vyvolávacie ceny. V okresoch Námestovo a Dolný Kubín získali frekvencie len lokálni/regionálni operátori. Spoločnosť AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. získala frekvencie v 61 okresoch, Slovanet, a.s. v 47, Towercom, s.r.o. v ôsmich, DSI DATA s.r.o. a O2 Slovakia, s.r.o. v šiestich, HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o. v troch, ORANET, s.r.o. v dvoch okresoch a spoločnosti: Alternet, s.r.o., E-MAX INTERNET & IT, s.r.o., Fibris, s.r.o., OravaNet, Slovakia, spol. s r.o., PEGO Slovakia, s.r.o., Prvá internetová, s.r.o., RUPKKI, s.r.o., Slovak Telekom, a.s. a Wircom, s.r.o. v jednom okrese. Spolu za pridelenie frekvencií zaplatili 1,95 mil. EUR. Už v roku 2015 uspeli v elektronickej aukcii operátori BENESTRA, s.r.o., O2 Slovakia a SWAN, a.s. a získali frekvencie z tohto pásma pre celé územie Slovenska. Spolu za pridelenie frekvencií zaplatili  1,17 mil. EUR. Každá z týchto spoločností získala jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Platnosť povolení je do 31.12.2024.
     V Európe sa ešte len hovorí o potrebe prideľovania frekvencií v pásme 3,7 GHz pre širokopásmový prístup k internetu. Slovensko je prvá európska krajina, ktorá telekomunikačným operátorom už kompletne pridelila frekvencie z pásiem 3,5 GHz a 3,7 GHz a operátori budujú aj LTE siete, prostredníctvom ktorých poskytujú služby koncovým užívateľom. Slovensko spolu s Českou republikou patria medzi prvé krajiny vôbec, ktoré pridelili frekvencie z pásma 3,7 GHz a Slovensko je doteraz jedinou krajinou, ktorá v tomto pásme prideľovala frekvencie aj pre lokálne (okresné) použitie. Z uvedeného dôvodu je veľký záujem o  skúsenosti s prideľovaním týchto frekvencií, ktoré sme získali. Regulačný úrad spolu s Českým telekomunikačným úradom preto uskutočnil pracovné stretnutie národných regulátorov pre oblasť elektronických komunikácií z krajín združených v BEREC, na ktorom obe krajiny prezentovali výsledky prideľovania frekvencií z týchto pásiem. Spôsob prideľovania frekvencií na Slovensku sa stretol s veľkým záujmom zúčastnených krajín.

O frekvencie pre Bratislavu a Košice bol enormný záujem

21.09.2017, Tlačová správa
     O frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz v Bratislave malo záujem šesť a v Košiciach až sedem telekomunikačných operátorov. Tieto frekvencie sú vhodné na budovanie mobilných/pevných sietí na poskytovanie širokopásmového (rýchleho) prístupu k internetu. Vďaka enormne veľkému záujmu úspešní operátori v elektronickej aukcii ponúkli za frekvencie jednorazovú úhradu, ktorej percentuálne navýšenie vyvolávacej ceny dosiahlo viac ako tisíc percent. Výberové konania zrealizoval formou elektronickej aukcie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Úspešným účastníkom elektronických aukcií a frekvencie pre okresy Bratislava a  Košice získala spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., ktorá za frekvencie zaplatila úhradu 209 999, resp. 162 034 EUR. Okrem nej v Bratislave získala frekvencie spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ktorá zaplatila 200 101 EUR a v Košiciach spoločnosť AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatila 179 999 EUR. Títo telekomunikační operátori majú povinnosť zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednom z okresov Bratislava I až V, resp. aspoň v jednom z okresov Košice I až IV a v jednej obci do 3 tisíc obyvateľov v okrese Košice – okolie. Do 36 mesiacov sú operátori povinní zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod v každom okrese Bratislava I až V, resp. Košice I až IV a aspoň v troch obciach do 3 tisíc obyvateľov v okrese Košice – okolie.
     Každý úspešný účastník výberového konania sa stal držiteľom povolenia a získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024.

Štatistiky meraní kvality internetového pripojenia za prvých sto dní

12.09.2017, Tlačová správa
     Za prvých sto dní od spustenia nekomerčnej aplikácie MobilTest do pilotnej prevádzky používatelia vykonali 22,5 tisíca testov kvality internetového pripojenia. Najvyššia rýchlosť sťahovania dát v mobilných LTE sieťach bola nameraná v Bratislave v sieti Slovak Telekom, a.s. a predstavovala hodnotu 260 Mbps, čo v mnohých prípadoch prevyšuje namerané hodnoty pri pevnom internetovom pripojení.
     Najvyššia nameraná rýchlosť odosielania dát v mobilných sieťach bola 50 Mbps (v rovnakej mobilnej sieti). Najvyššia nameraná rýchlosť sťahovania dát v pevnej sieti bola  914 Mbps a rýchlosť odosielania dát bola 785 Mbps. Obe hodnoty boli namerané v akademickej sieti SANET. Výsledky všetkých doteraz vykonaných testov sú dostupné na prehľadnej mape dostupnej na www.meracinternetu.sk. K dispozícii sú aj otvorené dáta meraní.
     Nekomerčná aplikácia MobilTest umožňuje občanom bezplatné overenie kvality mobilného a pevného pripojenia k internetu na miestach, ktoré ich zaujímajú. Používateľ si môže otestovať svoje internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim. Svoje merania môže následne porovnať na mape s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Tieto porovnania môže zohľadniť napr. aj pri budúcom rozhodovaní, ktorý z operátorov mu bude poskytovať služby v ďalšom období.
     Aplikáciu vydala nezávislá autorita - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) v spolupráci s rakúskou spoločnosťou. Je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a (inteligentné) mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Ponúka napr.: možnosť synchronizovať výsledky testov z niekoľkých rôznych zariadení a mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov. Aplikácia je na stiahnutie do mobilov a tabletov bezplatne dostupná v internetových obchodoch Apple Store a Google Play Store pod názvom „RU MobilTest“.

Aká je dostupnosť mobilného internetu na kúpaliskách?

07.08.2017, Tlačová správa
     Kto môže, ten trávi najhorúcejšie dni tohto leta na letnom kúpalisku, kde sa venuje plávaniu a počas slnenia si kráti chvíle na internete. Práve dostupnosť a kvalita mobilného pripojenia k internetu na bratislavských letných kúpaliskách bola predmetom záujmu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ). RÚ pomocou meracej aplikácie RU MobilTest zistil, že na všetkých preverovaných kúpaliskách je dostupný mobilný širokopásmový (rýchly) prístup k internetu pomocou najnovších LTE sietí. Podľa nameraných hodnôt je možné usúdiť, že kvalita mobilného pripojenia u všetkých štyroch mobilných operátorov umožňuje bežné využívanie internetového pripojenia a vo viacerých prípadoch uspokojí aj náročnejšieho návštevníka kúpaliska.
      Najvyššia nameraná rýchlosť sťahovania dát do mobilu bola 200 Mbps, čo v mnohých prípadoch prevyšuje namerané hodnoty pri pevnom internetovom pripojení. Najvyššia nameraná rýchlosť odosielania dát do mobilu bola 48 Mbps. Úplné výsledky testov sú dostupné na www.meracinternetu.sk. Na niektorých kúpaliskách sú dostupné aj bezplatné WiFi siete, ale tie neboli predmetom testovania. Aká je dostupnosť a kvalita mobilného pripojenia k internetu na ostatných kúpaliskách, príp. na iných miestach si záujemcovia môžu overiť pomocou nekomerčnej aplikácie RU MobilTest.
     Aplikáciu vydala nezávislá autorita a je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a (inteligentné) mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Ponúka napr.: možnosť synchronizovať výsledky testov z niekoľkých rôznych zariadení a mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov. Aplikácia je na stiahnutie do mobilov a tabletov bezplatne dostupná v internetových obchodoch Apple Store a Google Play Store pod názvom „RU MobilTest“.
     Zoznam letných kúpalísk, kde boli vykonané testy: Delfín, Krasňany, Lamač, Matadorka, Mičurín, Rača, Rosnička a Tehelné pole.

Mobilná appka na výlety po Slovensku

03.07.2017, Tlačová správa
Počas leta časť našich občanov plánuje výlety po Slovensku. Ľudia radi svoje zážitky, fotografie a videá zdieľajú na sociálnych sieťach. V takom prípade potrebujú kvalitné internetové pripojenie. Možno si vtedy kladú otázku, ako zistia, či im na turisticky atraktívnych miestach pôjde internet. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v tejto súvislosti dáva do pozornosti www.meracinternetu.sk, kde si na jeho mape môžu vyhľadať miesta, ktoré sa plánujú navštíviť. Ak na niektorých miestach ešte nie sú viditeľné výsledky meraní kvality internetového pripojenia ich operátora, v takom prípade majú šancu stať sa priekopníkmi. Môžu si stiahnuť bezplatnú mobilnú aplikáciu MobilTest prostredníctvom stránky www.meracinternetu.sk a urobiť prvé merania. Výsledky meraní pomôžu nielen im, ale aj ďalším turistom, ktorí danú lokalitu plánujú navštíviť. Čím viac meraní urobia, tým užitočnejšia bude aplikácia pre všetkých používateľov. Webové rozhranie a mobilná appka sú k dispozícii aj v angličtine.

Roaming nekončí, ani nebude zadarmo

14.06.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť na nepresné informácie, ktoré priniesli niektoré médiá. Roaming našťastie nekončí a ak ste doteraz v zahraničí používali svoj mobilný telefón, resp. mobilné služby, tak aj po 15.6.2017 ich môžete naďalej používať bez toho, aby ste si museli niečo aktivovať alebo zakúpiť služby od operátora v krajine, ktorú navštívite. Rovnako je nepresná informácia, že služby v roamingu sú od 15.6.2017 zadarmo. Princípom nových regulačných pravidiel je používanie mobilných služieb v krajinách EÚ a okrem nich aj v Islande, Lichtenštajnsku a Nórsku za cenu ako doma, t.j. bez príplatkov. Mobilní operátori môžu stanoviť podmienky  primeraného využívania, ktorých cieľom je zabrániť zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu roamingových služieb. S týmito podmienkami by sa mali občania vo vlastnom záujme oboznámiť.
     RÚ nemá v kompetencii podávať právne záväzný výklad Nariadenia o roamigu a  neposkytuje verejnosti poradenstvo v tejto oblasti. Európska komisia poskytuje verejnosti  informácie prostredníctvom svojho webového sídla a poskytla záujemcom možnosť kladenia otázok prostredníctvom sociálnych sietí. RÚ aktívne komunikuje s mobilnými operátormi pôsobiacimi na Slovensku. Súčasťou komunikácie boli pracovné stretnutia na tému pravidiel medzinárodného roamigu. Na Slovensku pôsobiaci mobilní operátori doteraz nemali problém s dodržiavaním európskych pravidiel súvisiacich s používaním mobilných služieb v roamingu. RÚ po 15.6.2017 overí, či mobilní operátori dodržiavajú Nariadenie o roamingu. V prípade nedodržiavania alebo porušenia príslušných ustanovení Nariadenia o roamingu hrozí mobilným operátorom pokuta až do výšky 5% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. RÚ pri ukladaní pokuty musí podľa zákona o elektronických komunikáciách prihliadnuť najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. Vzhľadom na pomerne zložité a časovo náročné postupy môže celý proces trvať mesiace. RÚ nebude v priebehu overovania alebo príp. správnych konaní poskytovať bližšie informácie.
     Plné znenie Nariadenia o roamingu Vykonávacieho nariadenia, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá sú dostupné v Úradnom vestníku Európskej únie a na webovom sídle EUR-Lex.

RÚ uložil spoločnosti M7 Group SA pokutu 100 tis. EUR

06.06.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) uložil spoločnosti M7 Group SA (služba Skylink) za viacero správnych deliktov pokutu vo výške 100 000,- EUR. M7 podala voči rozhodnutiu o pokute v zákonnej lehote rozklad (“odvolala sa“). Predseda RÚ považoval napadnuté rozhodnutie RÚ za vecne správne a zákonné a rozklad zamietol. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a M7 pokutu zaplatila.
     RÚ chráni záujmy užívateľov príslušných služieb, preto vykonal rozsiahlu kontrolu plnenia povinností spoločnosťou M7 a následne jej v správnom konaní uložil vyššie uvedenú pokutu. Jedným z dôvodov uloženia pokuty bola skutočnosť, že M7 si nesplnila zákonnú povinnosť informovať účastníkov o ich práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak neakceptujú podstatnú zmenu zmluvných podmienok – zmenu výšky servisného poplatku. Podobne, M7 neposkytovala účastníkom žiadne faktúry za poskytnuté služby v elektronickej forme, ani v papierovej forme. Ďalšou kontrolovanou oblasťou bolo posúdenie súladu Všeobecných obchodných podmienok, príp. obsahu webového sídla s predpísanými požiadavkami. V tejto súvislosti boli zistené čiastkové nedostatky napr. v reklamačnom poriadku. RÚ tiež identifikoval, že v čase od júna 2014 do septembra 2015 neboli na webovom sídle M7 zverejnené mechanizmy na urovnanie sporov, ako ani niektoré predpísané informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím o podrobnostiach produktov a služieb, ktoré sú im určené.

Otestujte si rýchlosť a kvalitu internetového pripojenia

22.05.2017, Tlačová správa
     Na Slovensku doteraz chýbal merací nástroj vydaný nezávislou autoritou, ktorý by používateľovi umožnil komplexné testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia a prostredníctvom mapy následné porovnanie nameraných výsledkov s predchádzajúcimi meraniami a výsledkami iných používateľov. To dnes už neplatí. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v spolupráci so spoločnosťou SPECURE GmbH spustil do pilotnej prevádzky merací systém MobilTest. Merací systém pozostáva z mobilnej aplikácie na testovanie aktuálnej kvality internetového pripojenia a ľahko zapamätateľného webového rozhrania www.meracinternetu.sk, ktoré uľahčuje  vyhodnocovanie a porovnávanie výsledkov meraní zobrazením v PC používateľa.
     MobilTest nemá za úlohu „konkurovať“ komerčným meracím systémom, ktoré obvykle slúžia len na meranie rýchlosti, ale priniesť používateľom pridanú hodnotu. Používateľ meracieho systému MobilTest si môže otestovať svoje internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim. Svoje merania môže následne porovnať s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Tieto porovnania môže zohľadniť napr. aj pri budúcom rozhodovaní, ktorý z operátorov mu bude poskytovať služby v ďalšom období. Výsledky meraní budú slúžiť aj odbornej verejnosti a štátnym orgánom. RÚ merací systém využije napr. na vytváranie štatistík a mapovanie kvality internetového pripojenia. 
     MobilTest je dostupný v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a (inteligentné) mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Merací systém MobilTest umožňuje testovať: rýchlosť sťahovania dát (od servera merania k užívateľovi), rýchlosť odosielania dát (od užívateľa k serveru merania), ping (odozvu), stratu paketov, transparentnosť pripojenia a intenzitu signálu (v závislosti od zariadenia a operačného systému). Ďalej ponúka napr.: možnosť synchronizovať výsledky testov z niekoľkých rôznych zariadení, mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov, otvorené dáta a otvorené zdrojové kódy. Aplikácia je na stiahnutie do mobilov a tabletov bezplatne dostupná v internetových obchodoch Apple Store a Google Play Store pod názvom „RU MobilTest“. 
     Vývoj meracieho systému začínal v spolupráci nezávislého rakúskeho regulačného úradu RTR so spoločnosťou SPECURE GmbH a opieral sa o odborné znalosti a skúsenosti viacerých regulačných úradov. Uvoľneniu prvej verzie na Slovensku predchádzala testovacia prevádzka. Počas testovacej prevádzky RÚ upravoval MobilTest aj na základe vyjadrení študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a iných používateľov, ktorí systém vyskúšali. Merací systém ešte prejde ďalšími úpravami na základe skúseností z prevádzky. Merací systém nemeria parametre pripojenia vo vnútri siete konkrétneho operátora, ale parametre približujúce sa reálnemu používaniu internetového pripojenia.
     Aj na základe skúseností z okolitých krajín je možné očakávať, že spotrebitelia ocenia vznik tohto meracieho nástroja, a že namerané hodnoty poslúžia k objektívnemu mapovaniu kvality internetového pripojenia na Slovensku. Výsledky meraní nie sú určené na podanie sťažnosti, resp. na reklamáciu kvality a rýchlosti internetového pripojenia. Na základe skúseností zahraničných regulačných úradov je aj napriek tejto skutočnosti možné spočiatku očakávať, že zo strany niektorých operátorov dôjde k snahe spochybňovať merací systém a namerané hodnoty. Na základe zahraničných skúseností je však možné konštatovať, že dostupnosť objektívnych informácií o kvalite internetu vedie v konečnom dôsledku k skvalitňovaniu služieb.         

Za porušenie roamingových pravidiel hrozí vysoká pokuta

19.05.2017, Tlačová správa
     Na Slovensku pôsobiaci mobilní operátori doteraz nemali problém s dodržiavaním európskych pravidiel súvisiacich s používaním mobilných služieb v roamingu. Napriek tomu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) nič nenecháva na náhodu a jednoznačne stojí na strane používateľov mobilných služieb. RÚ pozorne sleduje dodržiavanie európskych pravidiel. V prípade nedodržiavania alebo porušenia príslušných ustanovení Nariadenia o roamingu hrozí mobilným operátorom pokuta až do výšky 5% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.
     Špecialisti RÚ pracujú v medzinárodných tímoch, ktoré pripravovali jednotný postup národných regulačných úradov (NRA) pri posudzovaní dodržiavania európskych pravidiel. RÚ aktívne komunikuje s mobilnými operátormi pôsobiacimi na slovenskom telekomunikačnom trhu. Súčasťou komunikácie bolo pracovné stretnutie na tému pravidiel medzinárodného roamigu, ktoré sa konalo 3.5.2017 v priestoroch RÚ. V súčasnosti očakáva od mobilných operátorov písomne položené otázky, ktoré ostali po stretnutí ešte otvorené. RÚ bude aj naďalej sledovať dodržiavanie stanovených pravidiel, má naplánované ďalšiu komunikáciu s mobilnými operátormi na túto tému o čom bude priebežne informovať.

Začína sezóna rušenia rozhlasu vzdialenými stanicami

16.05.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) dáva na vedomie občanom, že sa v pásme veľmi krátkych vĺn začala sezóna krátkodobého, občasného rušenia miestnych rozhlasových staníc vzdialenými rozhlasovými stanicami. Rušenie je spôsobované prírodným javom tzv. sporadickou vrstvou Es, ktorá na Slovensku umožňuje krátkodobý príjem vzdialených rozhlasových staníc z okrajových častí Európy, t.j. príjem staníc, ktoré za normálnych podmienok nie je možné terestriálne prijímať. Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať RÚ. 
     Sporadická vrstva Es je ionizovaná vrstva, ktorá vzniká najmä v letných mesiacoch. Od sporadickej vrstvy sa odrážajú elektromagnetické vlny, čo umožňuje krátkodobý príjem vzdialených vysielačov v pásme veľmi krátkych vĺn. Sporadická vrstva v letných mesiacoch ovplyvňuje príjem aj na vyšších frekvenciách, najmä v rozhlasovom FM pásme, občasne aj v rozhlasovom pásme pre T-DAB. Odrazené signály vzdialených rozhlasových vysielačov bývajú nezriedka silnejšie ako miestne vysielače, čím spôsobujú rušenie miestnych vysielačov, resp. krátkodobo znemožňujú ich príjem. Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať RÚ. Tento prírodný jav na jednej strane znepríjemňuje počúvanie rozhlasu a na strane druhej teší rádioamatérov. Napr. v nedeľu bolo zo Slovenska možné vďaka sporadickej vrstve v pásme veľmi krátkych vĺn – 50 MHz, ktoré sa v minulosti používalo na televízne vysielanie, nadviazať  rádioamatérske spojenie z rádioamatérmi z Grécka, neskôr napr. zo Sicílie, Malty, Španielska a na večer z Írska a zo Spojeného kráľovstva.
     Občania sa v prípade iného rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu môžu obrátiť na RÚ, ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad a chcú nahlásiť rušenie rozhlasu alebo televízie, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení.

Nové siete pre širokopásmový internet v ďalších okresoch

11.05.2017, Tlačová správa
     Telekomunikační operátori, ktorí uspeli vo výberových konaniach na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Púchov, Topoľčany, Senica, Michalovce, Stará Ľubovňa, Revúca, Lučenec, Levice, Piešťany, Malacky a Považská Bystrica zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tis. obyvateľmi. Výberové konania zrealizoval formou elektronickej aukcie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Úspešnými vo výberových konaniach v okresoch Púchov, Topoľčany, Senica, Michalovce, Revúca, Lučenec, Levice a Piešťany sú spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a Slovanet, a.s. Z toho v okresoch Senica, Revúca, Lučenec, Levice a Piešťany nikto iný o frekvencie v týchto okresoch neprejavil záujem, preto uvedené spoločnosti získali frekvencie za vyvolávaciu cenu. V okrese Stará Ľubovňa sú úspešné spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a Prvá internetová, s.r.o., v okrese Malacky spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a O2 Slovakia, s.r.o., v okrese Považská Bystrica spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a PEGO Slovakia, s.r.o.
     Každý úspešný účastník výberového konania sa stal držiteľom povolenia a získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia budú v plnom znení publikované na webe RÚ.

Najpopulárnejší spôsob TV príjmu na základe zmluvy je cez satelit

02.05.2017, Tlačová správa
     Občania Slovenskej republiky majú v závislosti od lokality na výber z viacero možností, ako si zabezpečiť príjem televíznych programov. Ku koncu roku 2016 malo televízny príjem na základe zmluvy s poskytovateľom služby (retransmisia) cca 1,8 milióna užívateľov. Najviac – viac ako milión televíznych divákov prijímalo TV programy prostredníctvom podmieneného prístupu k satelitnému televíznemu a rozhlasovému vysielaniu (DVB-S resp. DVB-S2) na základe zmluvy uzavretej s poskytovateľom služby. Druhý najpopulárnejší spôsob plateného príjmu bol káblový distribučný systém (tzv. „káblová televízia“). Káblové distribučné systémy vykázali v rovnakom čase 413 tis. aktívnych prípojok, z toho 220 tis. bolo využívaných pre služby digitálneho TV vysielania (DVB-C). Tretí najpopulárnejší spôsob bol prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete v IP protokole (IPTV), kde bolo v danom čase aktívnych 337 tis. prípojok. Vyplýva to z údajov, ktoré operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Občania majú možnosť prijímať televízne programy, okrem už spomenutých možností, aj prostredníctvom mikrovlnného distribučného systému (MMDS alebo MVDS), mobilnej komunikačnej siete a bezplatného alebo plateného digitálneho terestriálneho vysielania (DVB-T). RÚ nemá k dispozícii odhady, koľko divákov prijíma TV programy prostredníctvom DVB-T.

Svetový deň rádioamatérov

18.04.2017, Tlačová správa
     Dnes si rádioamatéri pripomínajú Svetový deň rádioamatérov, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia rádioamatérov (IARU). IARU založili v Paríži 18.4.1925. Predchodca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) - Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) bol v roku 2013 prvý regulačný úrad v Európe, ktorý propagoval svoju prácu pomocou rádioamatérskeho vysielania a vysielal aj počas Svetového dňa rádioamatérov. V roku 2014 ho nasledoval aj RÚ.
     TÚ SR si v roku 2013 pripomenul Svetový deň rádioamatérov, keď v daný deň umožnil rádioamatérom z celého sveta uskutočniť rádioamatérske spojenie s príležitostnou stanicou OM20TUSR, ktorú obsluhoval hovorca TÚ SR. Rádioamatérska stanica OM20TUSR, ktorá vysielala pri príležitosti 20. výročia vzniku TÚ SR, sa nakrátko ozvala aj počas Svetového dňa rádioamatérov. Za približne päťdesiat minút fónickej prevádzky nadviazala na krátkovlnnom pásme 14 MHz stodvanásť rádioamatérskych spojení s dvadsiatimi siedmimi krajinami sveta. Okrem európskych rádioamatérov to boli rádioamatéri napr. z Puerto Rica, USA, Kanady a Japonska. V roku 2014 sa počas tohto dňa ozvala príležitostná rádioamatérska stanica RÚ s volacím znakom OM44LTE.
     Rádioamatéri sa predovšetkým venujú rádioamatérskemu vysielaniu na frekvenčných pásmach, ktoré sú určené pre rádioamatérov. Používajú rádiotelefóniu, telegrafiu alebo digitálne druhy prevádzky. Tykajú si a správajú sa voči sebe ako priatelia. Neváhajú cestovať a vysielať z rôznych ostrovov, menej rozvinutých krajín a neobývaných území, aby umožnili iným rádioamatérom nadviazať spojenie so vzácnou lokalitou. Šírenie elektromagnetických vĺn ovplyvňuje viacero faktorov, preto sa pri nadväzovaní rádioamatérskych spojení opierajú aj o svoje znalosti z fyziky, elektrotechniky, geografie, meteorológie a pod. Nadväzujú rádioamatérske spojenia aj netradičným spôsobom, napr. prostredníctvom odrazu od mesačného povrchu, od ionizovaných stôp meteorov, od sporadickej vrstvy a podobne.
     Medzi rádioamatérmi sú aj zruční konštruktéri a tvorcovia počítačových programov a mobilných aplikácií. Hoci sú medzi nimi aj špecialisti na elektronické komunikácie a IT, obvykle ich zamestnanie nemá nič spoločné s ich hobby, t.j. vysielačmi, anténami a vysielaním. Aby sa záujemca mohol stať rádioamatérom a vysielať na rádioamatérskych pásmach, tak musí mať minimálne 14 rokov a úspešne zvládnuť skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pred komisiou RÚ. Potrebné je preukázať znalosti z predpisov, techniky a prevádzky. Po úspešnom absolvovaní skúšok môže požiadať RÚ o povolenie a pridelenie volacieho znaku.

Prieskum dostupnosti TV prijímačov s DVB-T2 HEVC/H.265

10.04.2017, Tlačová správa
     Vzhľadom na uvoľňovanie pásma 700 MHz pre mobilné služby a zvyšujúce sa požiadavky na televízne terestriálne vysielanie vo vysokej kvalite, európske krajiny postupne prechádzajú zo štandardu DVB-T na DVB-T2. V tejto súvislosti Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) urobil prieskum dostupnosti televíznych prijímačov a prídavných zariadení (tzv. set-top-boxov) s podporou DVB-T2 HEVC/H.265 v dvoch najväčších internetových obchodoch na Slovensku. K 3.4.2017 boli dostupné Full HD, LED televízory s uhlopriečkou 56 cm od cca 140 EUR a prídavné Full HD zariadenia k starším alebo nekompatibilným TV prijímačom od cca 33 EUR.
     Dostupné sú TV prijímače rôznych značiek, s rôznou veľkosťou obrazovky a rôznymi funkciami. Napríklad LED TV prijímač s uhlopriečkou 80 cm od cca 183 EUR, LED Full HD s uhlopriečkou 102 cm od 283 EUR a pod. V oboch internetových obchodoch sú TV prijímače a prídavné zariadenia s podporou DVB-T2 HEVC/H.265 dobre označené a ľahko sa v nich vyhľadáva.
     RÚ odporúča občanom, ktorí v domácnosti alebo na chalupe prijímajú televízne programy terestriálne (t.j. pomocou „bežnej“ TV antény bez zmluvy s operátorom) a plánujú kúpiť nový televízor, aby pri jeho výbere brali do úvahy aj technologický pokrok. Rozhodnutie prijaté počas nákupu TV prijímača ovplyvní príp. potrebu budúcich investícií napr. do prídavných zariadení.  Vzhľadom na budúce zmeny v terestriálnom (pozemskom) digitálnom TV vysielaní RÚ odporúča, aby si diváci ktorí uprednostňujú terestriálny spôsob príjmu, zaobstarávali TV prijímače s podporou DVB-T2 HEVC/H.265. Toto odporúčanie sa netýka tých občanov, ktorí majú TV príjem zabezpečený prostredníctvom satelitného alebo káblového operátora.
     Na Slovensku sa už takmer rok vysiela aj s použitím štandardu DVB-T2. Už v lete 2016 sa na Slovensku uskutočnil prechod štvrtého multiplexu zo štandardu DVB-T na DVB-T2 s využitím staršieho kodeku H.264. Prechod prebehol z iniciatívy spoločnosti Towercom, a.s., ktorá ho financovala a poskytovala informácie pre užívateľov tejto platenej služby. V súčasnosti ešte nie je známe, kedy na Slovensku dôjde k prechodu z DVB-T na DVB-T2 HEVC/H.265.

Konzultácia k prideľovaniu frekvencií v pásmach 26 GHz a 29 GHz

06.04.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) otvára verejnú konzultáciu o spôsobe pridelenia frekvenčných blokov z frekvenčného pásma 26 GHz a  29 GHz, ktorej účelom je zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra s vhodne stanovenými technickými parametrami a podmienkami. Snahou RÚ je nastavenie podmienok výberového konania tak, aby sa o ponúkané frekvencie mohol uchádzať každý záujemca, ktorý plánuje budovanie širokopásmovej prístupovej siete. Súvisiace materiály sú zverejnené na konzultačnom mieste webového sídla RÚ. Príspevky je možné posielať v elektronickej forme do 6.5.2017.
     RÚ pripravuje vyhlásenie výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 26 GHz (dva duplexné frekvenčné bloky: 56 MHz a 112 MHz) a z pásma 29 GHz (jeden duplexný frekvenčný blok: 56 MHz). V roku 2007 regulátor pridelil vyššie uvedené frekvenčné bloky vo výberovom konaní bez aukcie. Platnosť povolení vo frekvenčnom pásme 26 GHz je pre 56 MHz blok do 23.1.2018 a pre 112 MHz blok do 11.1.2018. Platnosť povolenia pre 56 MHz blok z pásma 29 GHz je do 21.12.2017. V súčasnosti sa na úrovni Európskej komisie pripravuje harmonizácia frekvenčného pásma 26 GHz pre siete 5 generácie (5G). Z tohto dôvodu je možné frekvenčné úseky z pásma 26 GHz prideliť len do 16.7.2021.

Jednotný postup pri implementácii sieťovej neutrality

05.04.2017, Tlačová správa
     Z iniciatívy Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) sa 29.3.2017 na pôde RÚ uskutočnilo informatívne stretnutie so zástupcami podnikov („telekomunikačných operátorov“ a ich združení) poskytujúcich služby prístupu k internetu ohľadom jednotného postupu telekomunikačných operátorov pri implementácii Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2120 z 25.11.2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu (ďalej len „Nariadenie“). Táto iniciatíva vychádzala z doterajších skúseností RÚ. RÚ na stretnutí okrem povinností vyplývajúce z Nariadenia a Usmernenia orgánu európskych regulátorov BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), ktoré spresňuje a vykladá znenia jednotlivých článkov Nariadenia, predstavil svoje doteraz uskutočnené a naplánované aktivity v oblasti sieťovej neutrality, vyplývajúce z implementácie Nariadenia. Na záver stretnutia RÚ predstavil sekciu „Sieťová neutralita“, vytvorenú na jeho webovom sídle, na ktorej sú uverejňované príslušné dokumenty a aktuality z oblasti implementácie sieťovej neutrality v podmienkach telekomunikačného trhu Slovenskej republiky.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »