Tlačové správy

Predvianočné obdobie prináša riziká

02.12.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje, že v predvianočnom období záujemcovia o služby pomerne často uzatvárajú zmluvy s telekomunikačnými operátormi neuvážene. Je to dôsledok nepozornosti, neznalosti a nedostatku času. Okrem toho v tomto období na občanov číhajú aj ďalšie nástrahy. Napr. v obchodoch a v ich blízkosti je spustené väčšie množstvo rôznych elektronických zariadení, ktoré môžu v dôsledku poruchy alebo v rukách kriminálnikov spôsobiť rušenie diaľkového uzamykania vozidiel. Aby sa predvianočné nákupy zbytočne nepredražili, RÚ odporúča motoristom, aby sa pred odchodom od vozidla presvedčili, či je skutočne uzamknuté. Predídu tým odcudzeniu vecí z nezabezpečeného vozidla.
     Predvianočné obdobie je charakteristické rôznymi akciami telekomunikačných operátorov a užívateľom služieb obvykle končí zmluvná viazanosť. Miera budúcej spokojnosti užívateľov vo veľkej miere záleží od zodpovednosti ich prístupu. Pokiaľ užívateľov niektorá z ponúk osloví, tak sa rozhodne nemôžu spoliehať len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získa napr. rozhovorom so známymi alebo s predajcami služieb. Takto získané informácie sú neúplné. Pred uzavretím zmluvy s telekomunikačným operátorom je potrebné oboznámiť sa so všetkými podmienkami. RÚ upozorňuje, že operátor môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy. Na Slovensku pôsobí cca 1200 telekomunikačných operátorov. Operátori obvykle ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity, ktoré sa môžu meniť dĺžkou viazanosti. Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených. Nemenej dôležité je uvážiť výhody aj nevýhody riešenia sporov pomocou rozhodcovského súdu. Zmluva má písomnú formu, ale meniť ju je možné aj inou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. Prípadné nejasnosti si je potrebné vysvetliť pred uzavretím zmluvy. Neskoršie tvrdenia užívateľa, že o niečom nevedel alebo s niečím nesúhlasil operátor zrejme nebude brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by zrejme využil svoje zákonné právo neuzavrieť zmluvu. Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami a že s nimi súhlasia.
     Už v minulosti RÚ riešil viacero prípadov, keď v dôsledku rušenia nebolo možné diaľkovo uzamknúť a následne odomknúť motorové vozidlá. V mnohých prípadoch sa to udialo na parkoviskách v blízkosti obchodov, resp. obchodných domov. Ovládače na diaľkové uzamykanie motorových vozidiel a garážových brán sú vysielacie zariadenia malého výkonu.
Rušenie obvykle spôsobovali zariadenia, ktoré mali poruchu. Medzi prípadmi boli aj také, keď kriminálne skupiny úmyselne spôsobovali rušenie. V dôsledku rušenia ostalo motorové vozidlo neuzamknuté. Kriminálnici následne z neho odcudzili nakúpené darčeky a iný tovar. RÚ preto odporúča vždy pred odchodom od vozidla presvedčiť sa, či je skutočne uzamknuté. Pred tým, ako sa motorista rozhodne nahlásiť rušenie, tak by si mal skontrolovať stav batérií v ovládači a až potom volať RÚ. RÚ nevykonáva servis zariadení.

RÚ neodobral spol. ST frekvencie, ale uložil jej pokutu

21.11.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zastavil správne konanie proti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) vo veci odobratia frekvencií v rozsahu 2 570 MHz až 2 620 MHz, ktoré jej boli pridelené individuálnym povolením. Porušenie povinnosti začať používať pridelené frekvencie do 6 mesiacov od právoplatnosti povolenia nebolo možné spoločnosti ST jednoznačne preukázať. Rozhodnutie je právoplatné. V súvislosti s vyššie uvedeným uložil RÚ spoločnosti ST pokutu 100 tisíc eur, nakoľko v rozpore s povinnosťou určenou v povolení nepredložila úplnú databázu prevádzkovaných základňových staníc v pásme 2600 MHz. Toto konanie spoločnosti ST bolo jednou z príčin vzniku podozrenia, že frekvencie v rozsahu 2 570 MHz až 2 620 MHz pre režim TDD neboli využívané. Rozhodnutie o pokute ešte nie je právoplatné.
     Spoločnosť ST sa počas správneho konania vo veci odobratia frekvencií v rozsahu 2 570 MHz až 2 620 MHz vyjadrila, že v termíne do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia spustila do prevádzky základňovú stanicu v Bratislave a svoje tvrdenie podporila viacerými listinami. V zmysle zásady „v pochybnostiach v prospech obvineného“ sú správne orgány povinné rozhodnúť v prospech účastníka konania vtedy, ak sú pochybnosti o tom, či sa dopustil správneho deliktu. Vzhľadom na skutočnosti zistené v priebehu správneho konania má RÚ za to, že nie je možné jednoznačne a bez pochybností ustáliť, že spoločnosť ST nesplnila povinnosť začať používať frekvencie pridelené individuálnym povolením do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti individuálneho povolenia. Na základe uvedeného RÚ správne konanie zastavil.

Výsledky 2. série e-aukcií na lokálne frekvencie v pásme 3,7 GHz

10.11.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejňuje výsledky druhej série výberových konaní formou elektronickej aukcie na frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz v okresoch: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobrance, Stropkov a Svidník. RÚ zároveň zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle už siedmu sériu výziev na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie, ktorá sa týka okresov: Partizánske, Komárno, Kežmarok, Brezno, Čadca, Ružomberok. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 06.12.2016 do 13:30 h.
     V štyroch okresoch získali frekvencie záujemcovia za vyvolávaciu cenu. V okresoch Myjava a Sobrance výberová komisia vylúčila jedného účastníka (v každom iného), ktorého ponuka nespĺňala požiadavky uvedené vo výzve. Títo účastníci sa sami pripravili o možnosť získať frekvencie a umožnili konkurentom získať frekvencie za vyvolávaciu cenu. RÚ preto opäť upozorňuje záujemcov, aby sa dôkladne oboznámili so všetkými podmienkami výberového konania a následne ich plnili. Záujemca, ktorý nedoručí RÚ ponuku, alebo ktorého ponuka nespĺňa stanovené požiadavky nemôže získať frekvencie. Úspešnosť účastníka e-aukcie závisí od ním zvolenej stratégie. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach.
     Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Detva sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí jednorazovú úhradu za pridelené frekvencie vo výške 5800 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 1400 eur. Vyvolávacia cena bola 1400 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Kysucké Nové Mesto sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 6900 eur a HMZ Rádiokomunikácie, spol. s.r.o., ktorá zaplatí 5216 eur. Vyvolávacia cena bola 1400 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Myjava sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 6400 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 6550 eur. Vyvolávacia cena bola 1200 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Sobrance sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 1000 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 1000 eur. Vyvolávacia cena bola 1000 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Stropkov sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 900 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 900 eur. Vyvolávacia cena bola 900 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Svidník sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 5000 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 1400 eur. Vyvolávacia cena bola 1400 eur.
     Každý úspešný operátor získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia sú v plnom znení publikované na webe RÚ. RÚ bude aj v roku 2017 naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.

Výsledky e-aukcií na lokálne frekvencie v pásme 3,7 GHz

27.10.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejňuje výsledky prvej série výberových konaní formou elektronickej aukcie na frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz v okresoch: Medzilaborce, Snina, Bytča, Rimavská Sobota a Námestovo. RÚ zároveň zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle už šiestu sériu výziev na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie, ktorá sa týka okresov: Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom a Dolný Kubín. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 22.11.2016 do 13:30 h. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach.
     Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Bytča sú spoločnosti: DSI DATA s.r.o., ktorá zaplatí jednorazovú úhradu za pridelené frekvencie vo výške 9900 eur a AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 10 000 eur. Vyvolávacia cena bola 1300 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Medzilaborce sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 1000 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 600 eur. Vyvolávacia cena bola 600 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Námestovo sú spoločnosti: DSI DATA s.r.o., ktorá zaplatí 8000 eur a ORANET, s.r.o., ktorá zaplatí 19 000 eur. Vyvolávacia cena bola 2600 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Rimavská Sobota sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 13 000 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 3600 eur. Vyvolávacia cena bola 3600 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Snina sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 4300 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 1600 eur. Vyvolávacia cena bola 1600 eur.
     Každý úspešný operátor získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia budú v plnom znení publikované na webe RÚ. RÚ bude aj naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.

RÚ rozhodol o sporoch týkajúcich sa národného roamingu

24.10.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) rozhodol o spore týkajúcom sa podmienok poskytovania národného roamingu. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné, pričom niektoré z nich zatiaľ neboli niektorým účastníkom doručené. Účastníci konania môžu do 15 dní od doručenia rozhodnutia podať opravný prostriedok – rozklad voči rozhodnutiu.
     Rozhodnutia sú pomerne rozsiahle. Len výrok každého rozhodnutia má cca 4 strany. Vo všeobecnosti uložil RÚ príslušným operátorom poskytovať národný roaming odberateľovi národného roamingu, a to prostredníctvom ich elektronických komunikačných sietí používajúcich frekvencie z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz v súlade s požiadavkami podľa štandardu 3GPP TS 22.011 (ETSI TS 122 011). RÚ určil minimálny rozsah služieb národného roamingu, ktorý musia príslušní operátori poskytovať a ich maximálnu cenu. Všetky súčasti národného roamingu budú príslušní operátori povinní poskytovať za rovnakých kvalitatívnych podmienok pre koncových užívateľov odberateľa národného roamingu ako majú ich koncoví užívatelia v porovnateľných situáciách. Koncoví užívatelia odberateľa národného roamingu tak majú mať zabezpečenú rovnakú technickú a prevádzkovú kvalitu elektronických komunikačných služieb ako koncoví užívatelia príslušných operátorov.
     RÚ v rozhodnutiach zároveň uložil konkrétne kroky a termíny, ktoré majú predchádzať začatiu poskytovania národného roamingu. Začatie poskytovania národného roamingu nemôže byť navyše podmienené splnením podmienok bezprostredne nesúvisiacich s poskytnutím národného roamingu, ako napríklad povinnosťou odobrať služby nad rámec rozsahu služieb národného roamingu podľa rozhodnutia RÚ, povinnosťou poskytnúť neprimerané zabezpečenie, splnením povinnosti zaplatiť fixné zriaďovacie náklady, ani inými okolnosťami.

Frekvencie pre broadband v ďalších okresoch

14.10.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle už piatu sériu výziev na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie. Piata séria výberových konaní sa týka používania frekvencií v okresoch: Pezinok, Zlaté Moravce, Rožňava, Levoča, Žarnovica, Tvrdošín. Frekvencie sú vhodné na budovanie širokopásmových sietí, ktoré prispejú k zvýšeniu dostupnosti širokopásmového pripojenia v jednotlivých okresoch.
     Predmetom každého z týchto výberových konaní sú dva frekvenčné bloky, každý so šírkou 40 MHz. Jeden operátor môže získať jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 8.11.2016 do 13:30 h. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach.
     RÚ týmto zverejnil už piatu sériu výziev na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie. Prvá séria sa týkala okresov: Medzilaborce, Snina, Bytča, Rimavská Sobota a Námestovo. Druhá séria sa týkala okresov: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobrance, Stropkov a Svidník. Tretia séria sa týkala okresov: Galanta, Humenné, Bardejov, Sabinov, Šaľa a Ilava. Štvrtá séria sa týkala okresov: Gelnica, Skalica, Turčianske Teplice, Poltár, Krupina a Banská Štiavnica. RÚ bude aj naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.

Predaj SIM kariet (aj predplatených) má svoje pravidlá

11.10.2016, Tlačová správa
     V médiách sa objavila správa, že páchatelia parížskych a bruselských atentátov použili predplatené SIM karty do mobilných telefónov, ktoré kúpili prostredníctvom tretej osoby v inej krajine. Treťou osobou mal byť podľa medializovaných informácií bezdomovec. V tejto súvislosti vznikli otázky súvisiace s predplatenými službami (predplatenými SIM kartami) mobilných operátorov na Slovensku. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vysvetľuje, že platný zákon upravuje práva a povinnosti mobilných operátorov tak, aby bolo možné overiť identitu záujemcu, odmietnuť uzavrieť s ním zmluvu (neaktivovať mu SIM kartu) a prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služieb z dôvodu ich zneužívania.
     Telekomunikační operátori majú podľa zákona o elektronických komunikáciách povinnosť pri uzatváraní zmluvy získavať a overovať údaje účastníka vrátane účastníka používajúceho predplatené služby operátora, t.j. získavať a overovať údaje účastníka pri aktivácii predplatených SIM kariet. Operátori majú právo pri tejto príležitosti požadovať predloženie preukazu totožnosti, odčítať z neho údaje elektronickými prostriedkami a vyhotoviť si jeho kópiu. Osoby bez domova mávajú problém predložiť platný preukaz totožnosti. Telekomunikační operátori majú podľa zákona právo odmietnuť uzavretie zmluvy (neaktivovať predplatenú SIM kartu) pokiaľ záujemca o služby nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu preto, že je dlžníkom operátora alebo iného operátora alebo niektorý operátor odstúpil alebo vypovedal s ním zmluvu alebo sa nachádza v zozname dlžníkov, napríklad z dôvodu neuhradenej pohľadávky voči Sociálnej poisťovni. U osôb, ktoré bývajú zneužívané na takýto nákup SIM kariet, je veľmi pravdepodobné, že nebudú dávať záruku dodržiavania zmluvy. Operátori majú okrem toho právo dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie verejnej služby z dôvodu jej zneužívania alebo porušenia zmluvných podmienok zo strany účastníka.
 
Upozornenie: RÚ nemá v kompetencii poskytovať záväzný výklad zákona. Informácie uvedené v tejto správe sú právne nezáväzným názorom RÚ.

Predsedníctvo SR v Rade EÚ je pre RÚ zaťažkávacou skúškou

06.10.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zaznamenáva v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ zvýšený počet požiadaviek o odborné informácie, stanoviská, ako aj žiadostí o frekvencie zo zahraničia, od slovenských operátorov a orgánov štátu. Napríklad pri príležitosti konania neformálneho summitu Európskej rady v Bratislave RÚ vybavil viac ako stovku požiadaviek, ktoré sa týkali prevádzky rôznych druhov vysielacích zariadení. Vybavenie týchto mimoriadnych požiadaviek s nezmeneným počtom zamestnancov je pri plnení riadnych povinností pre RÚ veľkou výzvou.
     Slovenská republika sa v súčasnosti stáva miestom konania stretnutí najvyšších predstaviteľov krajín Európskej únie (EÚ) ako sú napr. neformálny summit Európskej rady v Bratislave, neformálne zasadnutie ministrov obrany členských štátov EÚ za účasti generálneho tajomníka NATO, neformálne stretnutie predsedov parlamentov členských štátov EÚ. RÚ v tejto súvislosti dostáva množstvo požiadaviek, niektoré z nich sú vo vzájomnej kolízii alebo v kolízii s už prevádzkovanými vysielacími zariadeniami. V niektorých prípadoch preto nie je možné zabezpečiť nerušenú prevádzku všetkým záujemcom o frekvencie. Prioritu majú požiadavky, ktoré súvisia so zabezpečením ochrany štátu a verejného poriadku, ďalej pre potreby ochrany domácich a zahraničných ústavných činiteľov. V Bratislave sa v tomto čase konajú konferencie celoeurópskeho významu, kde sa aktívne zúčastňujú zástupcovia RÚ, ako je napr. Digital Assembly 2016, kde prebiehala diskusia o hlavných témach stratégie jednotného digitálneho trhu.
     Žiadosti o krátkodobé povolenia napr. na prevádzku rádiostaníc pre sprievody zahraničných návštev Slovenskej republiky prichádzajú na RÚ krátko pred konaním návštevy. Na vybavenie žiadosti majú špecialisti RÚ v praxi len niekoľko hodín, počas ktorých je potrebné všetko posúdiť. Podobne prichádzajú žiadosti v prípade potreby zabezpečenia komunikácie alebo priamych televíznych a rozhlasových prenosov prostredníctvom satelitu od zahraničných novinárov. RÚ žiadosť posúdi a ešte pred príchodom návštevy, alebo pred konaním podujatia vydá krátkodobé povolenie.

Operátori môžu získať frekvencie v ďalších okresoch

29.09.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Gelnica, Skalica, Turčianske Teplice, Poltár, Krupina a Banská Štiavnica. Frekvencie sú vhodné na budovanie širokopásmových sietí, ktoré prispejú k zvýšeniu dostupnosti širokopásmového pripojenia v jednotlivých okresoch. Predmetom každého z týchto výberových konaní sú dva frekvenčné bloky, každý so šírkou 40 MHz. Jeden operátor môže získať jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 25.10.2016 do 13:30 h. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach.
     RÚ týmto zverejnil už štvrtú sériu výziev na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie. Prvá séria sa týkala okresov: Medzilaborce, Snina, Bytča, Rimavská Sobota a Námestovo. Druhá séria sa týkala okresov: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobrance, Stropkov a Svidník. Tretia séria sa týkala okresov: Galanta, Humenné, Bardejov, Sabinov, Šaľa a Ilava. RÚ bude aj naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.

Zamestnanci RÚ využívali alternatívne spôsoby dopravy

21.09.2016, Tlačová správa
     Zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v rámci Európskeho týždňa mobility nechali svoje osobné motorové vozidlá doma a do práce dochádzali alternatívnym spôsobom. Mnohí zamestnanci využili priaznivé počasie a okrem hromadnej dopravy dochádzali do práce bicyklom a niektorí z nich aj peši. Alternatívny spôsob dopravy použili len tí zamestnanci, ktorí sa tak dobrovoľne sami rozhodli. Časť zamestnancov RÚ, v prípade priaznivého počasia, aj počas roka dochádza do práce bicyklom alebo peši. RÚ si aj počas Európskeho týždňa mobility riadne plnil svoje zákonné povinnosti, pri ktorých naďalej používal služobné vozidlá určené napr. na kontroly plnenia povinností, vyhľadávanie zdrojov rušenia rozhlasu, televízie a pod.
 
     Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) -  alternatívy osobných motorových vozidiel.

Ďalšie výberové konania na lokálne frekvencie v pásme 3,7 GHz

14.09.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Galanta, Humenné, Bardejov, Sabinov, Šaľa a Ilava. Predmetom každého z týchto výberových konaní sú dva frekvenčné bloky, každý so šírkou 40 MHz. Jeden operátor môže získať jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov.
     Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie, ktoré je vyvolávacou cenou. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 11.10.2016 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky. Peňažná zábezpeka musí byť pripísaná na účte RÚ pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach. RÚ upozorňuje záujemcov, že nesplnenie stanovených podmienok má za následok vylúčenie z výberového konania.
     RÚ týmto zverejnil už tretiu sériu výziev na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie. Prvá séria sa týkala okresov: Medzilaborce, Snina, Bytča, Rimavská Sobota a Námestovo. Druhá séria sa týkala okresov: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobrance, Stropkov a Svidník. RÚ bude aj naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.
     Cieľom výberových konaní je zvýšiť dostupnosť širokopásmového pripojenia. Ponuka frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz, ktorá je predmetom výberových konaní, je vhodná pre naplnenie tohto cieľa.

RÚ usporiadal zasadnutie pracovnej skupiny európskych regulátorov poštových služieb

13.09.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) usporiadal v dňoch 6. a 7. septembra 2016 zasadnutie pracovnej skupiny ERGP (European Regulators Group for Postal Services), ktorá zabezpečuje sledovanie vývoja v oblasti kvality poštových služieb, spokojnosti zákazníkov a monitorovanie účinnej regulácie na poštovom trhu. Zasadnutia sa zúčastnilo 23 členov pracovnej skupiny zo 17 krajín Európskej Únie, vrátane 2 členov RÚ.
     Pracovná  skupina sa v roku 2016 zameriava na vyhodnotenie úrovne kvality poštových služieb, postupov pri vybavovaní sťažností a ukazovateľov ochrany zákazníka a zistenia uverejní vo finálnej správe. V priebehu dvojdňového zasadania pripravovali členovia pracovnej skupiny dve predbežné správy so spracovanými odpoveďami od 33 krajín (28 členských krajín EÚ a krajiny Švajčiarsko, Nórsko, Island, Macedónsko a Srbsko), ktoré budú predložené na schválenie na plenárnej schôdzi ERGP v novembri 2016 a následne publikované na webovej stránke.
     Správy sú venované porovnaniu rozsahu univerzálnych služieb v jednotlivých krajinách, cien základných druhov listov a balíkov, vývoju počtu poskytovateľov poštových služieb na poštovom trhu a s tým súvisiacim rozvojom konkurencie, ako aj analýze dosiahnutých výsledkov z merania kvality, spokojnosti zákazníkov a dostupnosti poštových služieb.

LTE využívalo na pripojenie k internetu 1,1 mil. užívateľov

12.09.2016, Tlačová správa
     Na Slovensku medziročne štvornásobne vzrástol počet používateľov mobilného internetu pripojených prostredníctvom LTE technológie, keď k 30.06.2016 už viac ako 1,1 mil. používateľov využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie nové mobilné siete LTE. Až 72% z nich tvorili nefiremní zákazníci. Za prvý polrok 2016 užívatelia prostredníctvom LTE preniesli 4064 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN Mobile poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Pre porovnanie v prvom polroku 2015 na širokopásmové pripojenie k internetu využívalo mobilné siete LTE na Slovensku viac ako 277,6 tis. používateľov, ktorí preniesli 978 TB dát.
     V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.

RÚ povolil TV vysielače na rozšírenie pokrytia 1. multiplexu

19.08.2016, Tlačová správa
     Signál digitálneho televízneho pozemského (terestriálneho) vysielania budú môcť prijímať ďalšie domácnosti. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil osem televíznych vysielačov. Vysielač Čadca K35 s výkonom 5455 W, Detva K49 s výkonom 2728 W, Kráľovský Chlmec K57 s výkonom 10 000 W, Považská Bystrica K35 s výkonom  6560 W, Rožňava K57 s výkonom 20 000 W, Snina K57 s výkonom  25 000 W, Stará Ľubovňa K41 s výkonom 23 368 W a Trenčín K 55 s výkonom  50 118 W rozšíria pokrytie signálom prvého multiplexu. Uvedené výkony sú maximálne výkony  ERP v nulovej rovine. Povolenia nadobudli právoplatnosť 17.08.2016.

Ceny za listy budú aj po úprave nižšie ako priemer okolitých krajín

17.08.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v súvislosti s navrhovanou úpravou cien poštových služieb urobil porovnanie cien v krajinách V4 a Rakúska. Súčasná cena listu 2. triedy je najnižšia v porovnaní s okolitými krajinami. Podľa štatistických informácií listy 1. triedy na Slovensku tvoria iba 5,93% z celkového počtu prepravovaných listov do 50 gramov. Bežní klienti – občania uprednostňujú listy 2. triedy ako lacnejšiu alternatívu. Cena listu 2. triedy bude aj po navrhovanej úprave nižšia ako je priemer krajín V4 a Rakúska spolu. Potrebné je ale dodať, že je to porovnanie produktov s rozdielnymi parametrami. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) navrhovanú úpravu cien podporuje. Súčasne by sa ceny niektorých balíkových produktov mali znížiť o 0,05, resp. 0,10 €.
     Podľa výsledkov hospodárenia SP, a.s. za obdobie rokov 2013 až 2015 znížila náklady vo všetkých kategóriách s výnimkou osobných nákladov, pričom  osobné náklady predstavujú viac ako 50 % z celkových nákladov. Vzhľadom na ich fixnú povahu a rast minimálnej mzdy dochádza k ich zvyšovaniu. KOZ SR počas medzirezortného pripomienkového konania návrh úpravy cien podporila a uviedla: „Sme toho názoru, že schválenie úpravy taríf vytvorí priaznivé podmienky na stabilizáciu zamestnanosti a zlepšenie mzdovej a sociálnej úrovne zamestnancov Slovenskej pošty, a. s., čo v konečnom dôsledku prispeje k skvalitneniu poskytovania poštových služieb.“
     Navrhované maximálne ceny zohľadňujú zvyšujúce sa jednotkové náklady v dôsledku pokračujúceho poklesu podaných, predovšetkým listových zásielok. Ceny listov sa u každej hmotnostnej kategórie do 1 kg, t.j. do 50, do 100, do 500 a do 1.000 gramov zvyšujú o 0,05 € u listov 1. a 2. triedy. Ceny vnútroštátnych listov do týchto hmotnostných kategórii sa upravovali naposledy s účinnosťou k 1.1.2013, t.j. viac ako pred tromi rokmi.
     Navrhovaná úprava maximálnych cien prihliada na ekonomicky oprávnené náklady a na primeraný zisk poskytovateľa univerzálnej služby. Podľa zákona o poštových službách sa pri regulácii cien prihliada na ekonomicky oprávnené náklady a na primeraný zisk poskytovateľa univerzálnej služby a to aj v súvislosti s rozsahom a kvalitou univerzálnej služby a výhľadovými a kvalitatívnymi požiadavkami na univerzálnu službu, vyplývajúcimi z udelenej poštovej licencie alebo poštového podniku poskytujúceho poštový platobný styk.
 
Porovnanie cien produktov/listov s rozdielnymi parametrami. Ceny sú v EUR.
Krajina 2. trieda 1. trieda
Slovensko - súčasnosť 0,45 0,65
Poľsko 0,46 0,58
Maďarsko 0,48 0,64
Slovensko - návrh 0,50 0,70
Česká republika  0,59* 0,59
Rakúsko  1,00* 1,00
Priemer V4 + Rakúsko 0,61 0,70
 

 * -  v portfóliu produktov existuje iba 1. trieda
 

O2 Slovakia získala ďalšie frekvencie v pásme 3,5 GHz

16.08.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) po elektronickej aukcii pridelil spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. (O2) ďalšie frekvenčné bloky z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz pre celé územie Slovenskej republiky na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb. Sú to štyri bloky so šírkou 5 MHz TDD nepárové, ktoré boli v minulosti využívané ako ochranné kanály a jeden frekvenčný blok so šírkou 2x5 MHz FDD párový. Spoločnosť O2 je povinná do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti povolenia zaplatiť jednorazovú úhradu 589 393 EUR za pridelené frekvencie. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 08.08.2016. Povolenie je platné do 31.08.2025.
     O2 Slovakia je povinná do 18 mesiacov od dátumu právoplatnosti tohto rozhodnutia zriadiť a trvalo prevádzkovať počas celej doby platnosti rozhodnutia minimálne jeden samostatný prístupový bod aspoň v jednej obci, resp. v prípade okresov Bratislava I až V a Košice I až IV minimálne jeden samostatný prístupový bod v každom jednom okrese, do 24 mesiacov v dvoch obciach a do 30 mesiacov v troch obciach pod 5000 obyvateľov v každom okrese Slovenskej republiky. Prístupový bod zriadený na hranici obcí alebo okresov nie je možné považovať za prístupový bod pre viac ako jednu obec alebo okres.
     Dňa 09.05.2016 RÚ zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie. Predmetom výberového konania boli spomínané frekvenčné bloky pre celé územie Slovenskej republiky. Jediným hodnotiacim kritériom bola výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie, ktoré bolo vyvolávacou cenou a predstavovalo pre jeden frekvenčný blok so šírkou 5 MHz hodnotu 45 tis. EUR a pre frekvenčný blok so šírkou 2x5 MHz hodnotu 112,5 tis. EUR. Spolu s O2 Slovakia súťažila o tieto frekvencie aj spoločnosť SWAN, a.s.

Výberové konania na lokálne frekvencie v pásme 3,7 GHz

11.08.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobrance, Stropkov a Svidník. Predmetom každého z týchto výberových konaní sú dva frekvenčné bloky, každý so šírkou 40 MHz. Jeden operátor môže získať jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov.
     Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie, ktoré je vyvolávacou cenou a predstavuje pre jeden 40 MHz frekvenčný blok pre okres: Detva hodnotu 1400 eur, Kysucké Nové Mesto 1400 eur, Myjava 1200 eur, Sobrance 1000 eur, Stropkov 900 eur a Svidník 1400 eur. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 06.09.2016 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky. Peňažná zábezpeka pre lokalitu: Detva je 2000 eur, Kysucké Nové Mesto 2000 eur, Myjava 2000 eur, Sobrance 1000 eur, Stropkov 1000 eur a Svidník 2000 eur musí byť pripísaná na účte RÚ pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.
     Výberová komisia, ktorej členov vymenúva predseda RÚ, vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. RÚ pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa všetky požiadavky. RÚ podľa zákona o elektronických komunikáciách vylúči z aukcie toho účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok.
     Cieľom výberových konaní je zvýšiť dostupnosť širokopásmového pripojenia. Ponuka frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz, ktorá je predmetom výberových konaní, je vhodná pre naplnenie tohto cieľa.

RÚ pridelil frekvenciu na prezentáciu štandardu DVB-T2

03.08.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ)  vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na používanie frekvencie K6 na terestriálne digitálne televízne vysielanie v štandarde DVB-T2 v rámci miestneho multiplexu (MUX-u) Bratislava. Držiteľ povolenia v žiadosti uviedol, že plánuje používať frekvenciu K6 v Bratislave pre účel prezentácie štandardu DVB-T2 v súvislosti s pripravovanou druhou digitálnou dividendou, t.j. v súvislosti s pripravovaným uvoľnením frekvenčného pásma 700 MHz, ktoré budú používať mobilní operátori. V súčasnosti na Slovensku prebieha prechod štvrtého terestriálneho MUX-u z vysielacieho štandardu DVB-T na modernejší DVB-T2.
     Vysielač bude vysielať zo stanovišťa Kamzík. Povolená je vertikálna polarizácia, výška stredu anténového systému nad terénom 180 m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 5000 W, počet nosných 32k, modulácia 256-QAM. Povolenie je právoplatné. Platnosť povolenia je do 31.7.2018. Frekvenciu K6 v Bratislave pre účely poskytovania miestneho MUX-u je možné používať iba do doby, kým sa táto frekvencia nezačne používať pre účely poskytovania celoplošného terestriálneho MUX-u.
     RÚ na základe žiadosti Towercom, a.s. zmenil povolenia, ktorými sú určené technické parametre vysielačov štvrtého MUX-u tak, aby bolo možné prejsť na štandard DVB-T2. Zmeny sú právoplatné. V súčasnosti na Slovensku prebieha prechod štvrtého MUX-u zo štandardu DVB-T na DVB-T2. Prechod prebieha z iniciatívy spoločnosti Towercom, a.s., ktorá ho financuje a poskytuje informácie pre užívateľov tejto platenej služby.  
     RÚ odporúča občanom, ktorí plánujú kúpiť nový televízny prijímač, aby pri jeho výbere brali do úvahy aj technologický pokrok. Rozhodnutie prijaté počas nákupu prijímača ovplyvní príp. potrebu budúcich investícií napr. do prídavných zariadení.  Vzhľadom na budúce zmeny v terestriálnom (pozemskom) digitálnom TV vysielaní RÚ odporúča, aby si diváci ktorí uprednostňujú terestriálny spôsob príjmu, zaobstarávali TV prijímače s podporou DVB-T2/HEVC.

Dostupnosť internetu vo vlakoch na Slovensku

26.07.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zisťoval dostupnosť prístupu k internetu a k ďalším elektronickým komunikačným službám vo vlakoch na Slovensku. Vykonané merania preukázali, že steny železničných vozňov spôsobujú pomerne veľký útlm signálov mobilných sietí. Pokrytie vnútorných priestorov železničných vozňov signálom je možné riešiť použitím opakovačov (alebo tzv. pikobuniek) na zosilnenie signálu alebo poskytnutím pripojenia prostredníctvom WiFi pre cestujúcich. RÚ požiadal poskytovateľov osobnej dopravy na železnici o vyjadrenie, ako toto riešia alebo plánujú riešiť. Poskytovatelia osobnej dopravy na železnici spoločnosti Arriva vlaky, LEO Express, RegioJet a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovali RÚ, že vychádzajú v ústrety cestujúcim a poskytujú im bezplatné pripojenie prostredníctvom WiFi. Pripojenie pre poskytovateľov osobnej dopravy na železnici zabezpečujú mobilní operátori.
     Český telekomunikačný úrad (ČTÚ) vykonal meranie útlmu stien železničných vozňov pre signály mobilných sietí. ČTÚ detailne testoval 9 najpoužívanejších typov železničných vozňov. Podľa výsledkov meraní steny železničných vozňov spôsobujú pomerne veľký útlm signálov mobilných sietí, čo môže až znemožniť používanie služieb poskytovaných prostredníctvom sietí mobilných operátorov. Staršie typy vozňov prepúšťajú signál lepšie, ako zmodernizované alebo nové typy. RÚ požiadal Dopravný úrad o stanovisko, či je vzhľadom na používané vozne, možné výsledky meraní využiť aj na území Slovenska. Podľa vyjadrenia Dopravného úradu je výsledky týchto meraní možné využiť aj na území Slovenska. RÚ z tohto dôvodu a z dôvodu šetrenia výdavkov nevykonal vlastné meranie a využil výsledky meraní ČTÚ.
     Podľa vyjadrenia spoločnosti Arriva vlaky, spoločnosť získava externé pripojenie prostredníctvom sady HSPA/LTE modemov a využíva pokrytie viacerých mobilných operátorov súčasne, čím je teoreticky zaistená dostatočná priepustnosť spojenia aj pre využívanie služieb typu VoIP (hlas prostredníctvom IP protokolu).  RegioJet informoval RÚ, že v ich vlakoch používa železničné vozne s dostatočným podielom sklenených a priepustných plôch a nezaznamenali väčšie problémy cestujúcich s príjmom mobilného hlasového a dátového signálu mobilných operátorov. Okrem toho poskytujú bezplatné WiFi pripojenie, ktoré nedávno upgradovali a je silnejšie a stabilnejšie. Na Slovensku aktuálne evidujú v priemere cca 5 GB stiahnutých dát denne prepočítaných na jeden železničný vozeň. ZSSK informovala, že vozne, ktoré meral ČTÚ nevlastní. Na Slovensku jazdia len vybrané typy vo vlakoch, ktoré sú zostavené z vozňov Českých dráh. ZSSK v súčasnosti disponuje so 140 železničnými vozňami s WiFi. Majú 2 alebo 3 uplinky na vozeň. Výnimkou, kde WiFi nie je, sú nočné vlaky. V bežný pracovný deň sa cestujúci pripájajú na 7 až 9 tisíc zariadeniach. Cestujúci si môžu nájsť presné informácie o vozňoch s WiFi pripojením na webe spoločnosti. ZSSK okrem toho informovala, že v spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. testovali využívanie opakovačov na zosilnenie signálu mobilnej siete vo vlakoch ZSSK.

Regulačný úrad presadzuje platbu poštovného aj formou platobných kariet

21.07.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upravil Slovenskej pošte (SP), a.s. licenciu tak, aby od 1.10.2016 umožnil úhradu poštovného nielen hotovosťou, ale aj bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet všetkých bánk. RÚ vychádza v ústrety potrebám občanov a preferuje postupné zavedenie bezhotovostnej úhrady pri viacerých typoch služieb.
     S účinnosťou od 1.10.2016 RÚ rozhodol o zmene licencie SP, a.s. v súvislosti s úhradami, keď umožnil úhradu poštovného nielen v hotovosti, ale aj bezhotovostne formou úhrady prostredníctvom platobných kariet.  Zavedenie úhrady poštovného formou platobných kariet na pobočkách Slovenskej pošty regulačný úrad podporuje z pohľadu výhody pre užívateľov poštových služieb, pričom preferuje postupné zavedenie bezhotovostnej úhrady pri viacerých typoch služieb, vrátane podaja listových a balíkových zásielok.
      Súčasne na základe žiadosti SP, a.s. zo dňa 17.3.2016 o zvýšenie cien poštových služieb RÚ pristúpil k zahájeniu medzirezortného pripomienkového konania o úprave cien niektorých základných poštových služieb a dvoch typov poštového poukazu - na účet a poukaz ekonomický. V návrhu sa uvádza, že ceny listov, s výnimkou 2 kg listov by sa mali upraviť o 5 centov, rovnako aj služby doporučene a poistenie k listom. U uvedených poštových poukazov sa rozšíri možnosť úhrady platby bezhotovostne do sumy 1 500 eur, pričom transakčné bankové poplatky zvyšujú náklady a následne cenu uvedených poštových poukazov, a to o 10 až 20 centov. Ceny balíkov sa nezvýšia. Uvedená úprava cien môže byť prípadne kompenzovaná aj znížením novými modernými formami elektronického podaja zásielok. Medzirezortné pripomienkové konanie prebieha do 5.8.2016.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »