Tlačové správy

Operátori nezabudnite do 10. apríla poslať vyhlásenie o výške tržieb

20.03.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby nezabudli do 10. apríla poslať RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb súvisiacich výlučne s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb. Vyhlásenie o presnej výške tržieb je voľne formulované a musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo oprávnenou osobou. Vyhlásenie je potrebné poslať aj keď operátor nemal za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie žiadne tržby. V prípade nesplnenia povinnosti hrozí pokuta.
     Podľa podmienok všeobecného povolenia č. 1/2014 telekomunikačný operátor, ktorý RÚ oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, predloží RÚ vyhlásenie do 10. júla. V Slovenskej republike pôsobí cca 1200 telekomunikačných operátorov, resp. poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb, medzi ktorými sú napr. aj občianske združenia, obce, obecné podniky a stavebné bytové družstvá. V priemere za posledné roky cca do 10% operátorov si svoju povinnosť neplní včas. RÚ týmto operátorom ukladá pokutu za nesplnenie povinnosti, čo zaťažuje operátorov, RÚ a v niektorých prípadoch aj exekútorov.  

Rozhlasové vysielače prevádzkuje 33 spoločností

14.03.2017, Tlačová správa
     K 20.02.2017 v Slovenskej republike pôsobilo 33 prevádzkovateľov, ktorí na základe povolenia od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) spolu prevádzkovali 407 analógových terestriálnych rozhlasových vysielačov. Títo prevádzkovatelia zabezpečujú rozhlasovým staniciam šírenie programov. Poradie najväčších prevádzkovateľov podľa počtu prevádzkovaných rozhlasových vysielačov: 1. Towercom, a.s., 2. EXPRES NET k.s., 3. ANTENA PLUS, a.s., 4. - 5. Best FM Media spol. s r.o., 4. – 5. Rádio LUMEN, spol. s r.o. 

Širokopásmový internet sa dostane do ďalších obcí

06.03.2017, Tlačová správa
     Telekomunikační operátori, ktorí uspeli vo výberových konaniach na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Bánovce nad Bebravou, Dolný Kubín, Hlohovec, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tis. obyvateľmi. Výberové konania zrealizoval formou elektronickej aukcie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Úspešnými vo výberových konaniach v okresoch Bánovce nad Bebravou, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom sú spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a Slovanet, a.s. Nikto iný o frekvencie v týchto okresoch neprejavil záujem, preto uvedené spoločnosti získali frekvencie za vyvolávaciu cenu. V okrese Dolný Kubín sú úspešné spoločnosti DSI DATA s.r.o. a ORANET, s.r.o. a v okrese Hlohovec spoločnosť AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. Dvaja zo záujemcov o frekvencie v okrese Hlohovec nesplnili podmienky výberového konania. O ďalší voľný frekvenčný blok v tomto okrese nikto neprejavil záujem. V okrese Nové Mesto nad Váhom výberová komisia vylúčila jedného účastníka, ktorého ponuka nespĺňala požiadavky uvedené vo výzve. Vzhľadom na to, že do aukcie postúpil len jeden účastník výberového konania, tak RÚ musel podľa § 33 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie zrušiť. RÚ preto opäť upozorňuje záujemcov, aby sa dôkladne oboznámili so všetkými podmienkami výberového konania a následne ich plnili. Záujemca o vyššie uvedené frekvencie, ktorý nedoručí RÚ ponuku, alebo ktorého ponuka nespĺňa stanovené požiadavky nemôže získať frekvencie. Úspešnosť účastníka e-aukcie závisí od ním zvolenej stratégie. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach na predkladanie ponúk. Vyvolávacia cena v jednotlivých okresoch je odvodená z vyvolávacej ceny pre celoplošné prídely, pričom je zohľadnený počet obyvateľov okresu a počet rokov platnosti povolenia.
     Každý úspešný účastník výberového konania sa stal držiteľom povolenia a získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia budú v plnom znení publikované na webe RÚ.

Rokovali o vývoji povinností univerzálnej (poštovej) služby v EÚ

17.02.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) usporiadal v dňoch 14. a 15. februára 2017 zasadnutie pracovnej skupiny ERGP (European Regulators Group for Postal Services), ktorá sa venuje problematike Implementácie a vývoja povinnosti univerzálnej služby v jednotlivých krajinách EÚ.
     Pracovná skupina sa v roku 2017 bude zameriavať na vypracovanie dvoch správ. Jedna z nich bude zameraná na analýzu a návrh odporúčaní na vytvorenie  jednotných kritérií pri vypracovávaní rôznych štúdií, ktoré monitorujú a hodnotia  potreby koncových užívateľov poštových služieb. Cieľom vypracovania jednotných kritérií je možné porovnávanie výsledkov štúdií v rámci celej Európy v budúcnosti. Druhá správa bude zameraná na posúdenie prípadných zmien v oblasti rozsahu povinnosti univerzálnej služby v súvislosti so zmenami na poštovom trhu s cieľom trvalej udržateľnosti. Aktivity pracovnej skupiny sú v súlade so schváleným pracovným programom ERGP na rok 2017 a všetky informácie a správy sú publikované na webovej stránke.
     Zasadnutia sa zúčastnilo 23 členov pracovnej skupiny z osemnástich krajín, vrátane dvoch zástupcov RÚ.

Aj v okresoch bude možné vybrať si z väčšieho počtu operátorov

16.02.2017, Tlačová správa
     Telekomunikační operátori, ktorí uspeli v šiestej sérii výberových konaní na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Brezno, Čadca, Kežmarok, Komárno, Partizánske a Ružomberok zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tis. obyvateľmi. Výberové konania zrealizoval formou elektronickej aukcie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Úspešnými vo výberových konaniach v okresoch Brezno, Kežmarok a Komárno sú spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a Slovanet, a.s., v okrese Čadca spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o., v okrese Partizánske spoločnosti Slovanet, a.s. a Wircom, s.r.o., v okrese Ružomberok spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a DSI DATA s.r.o. Jeden zo záujemcov o frekvencie v okrese Komárno nesplnil podmienky výberového konania. RÚ preto opäť upozorňuje záujemcov, aby sa dôkladne oboznámili so všetkými podmienkami výberového konania a následne ich plnili. Záujemca, ktorý nedoručí RÚ ponuku, alebo ktorého ponuka nespĺňa stanovené požiadavky nemôže získať frekvencie. Úspešnosť účastníka e-aukcie závisí od ním zvolenej stratégie. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach.
     Každý úspešný účastník výberového konania sa stal držiteľom povolenia a získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia budú v plnom znení publikované na webe RÚ.
     Dňa 16.2.2017 RÚ zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 MHz – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v lokalitách: Prievidza, Poprad, Veľký Krtíš, Martin, Dunajská Streda, Trenčín. Výzvy sú zverejnené vo Vestníku č. 4/2017 a na webe, oznam v celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.  RÚ bude aj naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.

RÚ podporuje pokrývanie bielych miest

14.02.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) o 75 % znížil výšku úhrad za právo používať frekvencie v obciach označených ako biele miesto, ktoré sú/budú v zozname bielych miest vytvorenom v rámci operačného programu Broadband. Operátorovi, ktorý sa rozhodne pokryť biele miesto sa týmto zníži časť nákladov, ktoré mu vznikajú pri prevádzke základňovej stanice (t.j. vysielača). Podľa predchádzajúcich skúseností RÚ sa znížením nákladov zvyšuje motivácia budovať siete aj v menej atraktívnych lokalitách. Je to ďalšia z aktivít, ktorou RÚ dlhodobo podporuje zlepšenie pokrytia Slovenskej republiky širokopásmovým prístupom k internetu (Broadband).
     RÚ prideľuje telekomunikačným operátorom vhodné frekvencie na poskytovanie širokopásmového (rýchleho) prístupu k internetu. Operátorom zároveň určuje rozvojové kritériá, vďaka ktorým sa širokopásmový internet dostal aj do menších obcí. RÚ motivuje operátorov k zlepšovaniu pokrytia aj znižovaním úhrad za používanie frekvencií. S účinnosťou od 15.02.2017 je pri zriadení prístupového bodu (základňovej stanice vo frekvenčných pásmach nad 1 GHz do 11 GHz) v obci označenej ako biele miesto v zozname bielych miest vytvorenom v rámci operačného programu Broadband úhrada vo výške len 25 % celkovej úhrady.
     Už v roku 2012 predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR začal motivovať telekomunikačných operátorov k budovaniu sietí plošným znížením úhrad za frekvencie v priemere o 60%. Okrem plošného zníženia úhrad podporil aj budovanie sietí (bod – multibod nad 1 GHz do 11 GHz) v nízko osídleným lokalitách. Čím má obec menej obyvateľov, tým je úhrada nižšia. Konkrétne je v obciach do 2 tis. obyvateľov úhrada za frekvencie len vo výške 8,7% z úhrady ako je pri obciach nad 100 tis. obyvateľov. V obciach do 5 tis. obyvateľov je úhrada len vo výške 17,4%, v obciach do 10 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 20,1%, v obciach do 20 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 43,5%, v obciach do 50 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 60,9%, v obciach do 75 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 73,9% a do 100 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 87% z úhrady ako je pri obciach nad 100 tis. obyvateľov. Výsledkom je, že výstavba sietí je pre operátorov atraktívnejšia a širokopásmový prístup k internetu sa stáva dostupným aj v obciach s nízkym počtom obyvateľov. RÚ to vidí prostredníctvom povolení, o ktoré ho žiadajú operátori, pre nízko osídlené lokality, kde sa operátorom v minulosti neoplatilo budovať siete.  

Do obcí prichádzajú ďalší poskytovatelia rýchleho internetu

19.01.2017, Tlačová správa
     Telekomunikační operátori, ktorí uspeli v štvrtej a piatej sérii výberových konaní na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Banská Štiavnica, Gelnica, Krupina, Levoča, Pezinok, Poltár, Rožňava, Skalica, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Zlaté Moravce a Žarnovica zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tis. obyvateľmi. Výberové konania zrealizoval formou elektronickej aukcie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Úspešnými vo výberových konaniach v okresoch Banská Štiavnica, Krupina, Rožňava, Turčianske Teplice, Zlaté Moravce a Žarnovica sú spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a Slovanet, a.s., v okresoch Pezinok, Poltár a Skalica spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a O2 Slovakia, s.r.o., v okrese Gelnica spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a Alternet, s.r.o., v okrese Levoča spoločnosti Fibris, s.r.o. a Slovanet, a.s., v okrese Tvrdošín spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a OravaNet, Slovakia, spol. s r.o. V okrese Zlaté Moravce boli štyria záujemcovia o frekvencie, ale napriek tomu obaja úspešní účastníci výberového konania získali frekvencie za vyvolávaciu cenu. Bolo to spôsobené tým, že ďalší dvaja účastníci výberového konania nepotvrdili ani len vyvolávaciu cenu.
     Každý úspešný účastník výberového konania sa stal držiteľom povolenia a získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia budú v plnom znení publikované na webe RÚ.
     Dňa 9.1.2017 RÚ zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 MHz – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v lokalitách: Senec, Púchov, Topoľčany, Senica, Michalovce, Stará Ľubovňa. Výzvy sú zverejnené vo Vestníku č. 1/2017 a na webe, oznam v celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.  RÚ bude aj naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.

Operátori nezabúdajte nahlasovať incidenty

16.01.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb („telekomunikačných operátorov“) na povinnosť zaregistrovať sa na Informačnom portále bezpečnosti - https://www.ezd.sk/ipb/bezaintegrita.php Telekomunikační operátori majú okrem toho povinnosť ohlásiť prostredníctvom on-line oznamovacieho formulára vzniknuté incidenty, resp. výpadky svojich sietí alebo služieb vo svojej sieti a incidenty ohľadom porušenia osobných údajov. Potrebné je, aby telekomunikační operátori ohlásili všetky prípady, vrátane nedovolania sa na tiesňové číslo 112 a to aj v prípade, že zodpovednosť za to nesie iná strana. V prípade neplnenia týchto povinností hrozia operátorom sankcie v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
     RÚ na základe vyplnených formulárov predkladá Európskej komisii a Európskej agentúre ENISA súhrnnú správu. ENISA  spracováva, vyhodnocuje a archivuje nahlásené incidenty, výpadky sietí alebo služieb a nahlásené porušenia osobných údajov príslušných telekomunikačných operátorov jednotlivých členských štátov EÚ, ktorých štatistiky každoročne predkladá do Európskej komisie.
     Vyplnenie oznamovacieho formuláru nemá len formálny charakter, ale slúži najmä na riešenie vzniknutých incidentov, výpadkov elektronických komunikačných sietí a služieb a prípadov porušenia ochrany osobných údajov v rámci opatrení, ktoré prijali príslušní telekomunikační operátori. Cieľom prijatých opatrení je predchádzať vzniku incidentov, výpadkov sietí alebo služieb a porušeniam osobných údajov.
     Povinnosti vyplývajú zo smerníc Európskeho parlamentu a Rady (2009/140/ES a 2002/58/ES), zákona o elektronických komunikáciách, opatrenia úradu O – 30/2012 a metodického pokynu k ohlasovaniu porušenia ochrany osobných údajov.

Zvýši sa dostupnosť rýchleho internetu v menších obciach

20.12.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejňuje výsledky tretej série výberových konaní formou elektronickej aukcie na frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz v okresoch: Bardejov, Galanta, Humenné, Ilava, Sabinov a Šaľa. Úspešní uchádzači majú v každom okrese povinnosť zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tis. obyvateľov. RÚ bude aj v roku 2017 naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.
     V okresoch Bardejov a Ilava získali frekvencie obaja záujemcovia za vyvolávaciu cenu. V okrese Nové Mesto nad Váhom výberová komisia vylúčila jedného účastníka, ktorého ponuka nespĺňala požiadavky uvedené vo výzve. Vzhľadom na to, že do aukcie postúpil len jeden účastník výberového konania, tak RÚ musel podľa § 33 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie zrušiť. RÚ preto opäť upozorňuje záujemcov, aby sa dôkladne oboznámili so všetkými podmienkami výberového konania a následne ich plnili. Záujemca, ktorý nedoručí RÚ ponuku, alebo ktorého ponuka nespĺňa stanovené požiadavky nemôže získať frekvencie. Úspešnosť účastníka e-aukcie závisí od ním zvolenej stratégie. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach. Vyvolávacia cena v jednotlivých okresoch je odvodená z vyvolávacej ceny pre celoplošné prídely, pričom je zohľadnený počet obyvateľov okresu a počet rokov platnosti povolenia.  
     Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Bardejov sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí jednorazovú úhradu za pridelené frekvencie vo výške 3300 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 3300 eur. Vyvolávacia cena bola 3300 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Galanta sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 26 000 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 10 525 eur. Vyvolávacia cena bola 3900 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Humenné sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 5210 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 4500 eur. Vyvolávacia cena bola 2700 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Ilava sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 2600 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 2600 eur. Vyvolávacia cena bola 2600 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Sabinov sú spoločnosti: DSI DATA s.r.o., ktorá zaplatí 8500 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 8601 eur. Vyvolávacia cena bola 2500 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Šaľa sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 16 100 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 17 306 eur. Vyvolávacia cena bola 2200 eur.
     Každý úspešný operátor získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia budú v plnom znení publikované na webe RÚ.

Vyhľadajte si internetové pripojenie na jednom mieste

15.12.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pripravil pre domácnosti vianočný darček v podobe graficky vylepšenej internetovej aplikácie, prostredníctvom ktorej si môžu porovnať všetky ponuky poskytovateľov pevného širokopásmového prístupu k internetu vrátane doplnkových služieb, ktoré sú dostupné na nimi zadanej adrese. Vďaka responzívnej grafike sa aplikácia dá lepšie zobraziť aj v tabletoch a mobiloch. Novinkou je aj, že aplikácia už má ľahko zapamätateľnú adresu http://porovnavacinternetu.sk Na začiatku roku 2017 RÚ občanom aj firmám prinesie novoročný darček v podobe mobilnej aplikácie, prostredníctvom ktorej si budú môcť zmerať kvalitu internetového pripojenia. Táto služba bude k dispozícii aj cez web rozhranie.
     Nezávislá a nekomerčná mobilná aplikácia, prostredníctvom ktorej si záujemcovia budú môcť zmerať kvalitu internetového pripojenia, bude dostupná v slovenskom a anglickom jazyku. Aplikácia bude dostupná pre všetky moderné webové prehliadače a mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Pomocou aplikácie bude možné otestovať okrem iných tieto základné kvalitatívne parametre pripojenia: rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania, ping (latenciu) a intenzitu signálu. Aplikácia napr. ponúkne: kombináciu bežne známych testov rýchlosti a možnosť testovať kvalitu internetového pripojenia v rámci neutrality siete, možnosť synchronizovať výsledky testovaní z niekoľkých rôznych zariadení, mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov, otvorené dáta a otvorený zdroj. Záujemcovia si budú môcť mobilnú aplikáciu bezplatne stiahnuť prostredníctvom App Store a Google Play. Vývoj aplikácií sa opieral o odborné znalosti a skúsenosti viacerých regulačných úradov. Podobné aplikácie pre občanov medzičasom priniesli napr. tieto regulačné úrady: RTR v Rakúsku, ČTÚ v Českej republike, AKOS v Slovinsku a ďalšie.
     Porovavacinternetu.sk je nezávislá a nekomerčná služba pre širokú verejnosť, ktorú pripravil RÚ v spolupráci s telekomunikačnými operátormi a neziskovou organizáciou. Za správnosť a aktuálnosť údajov zodpovedajú telekomunikační operátori. Aplikácia obsahuje informácie o poplatkoch, ktoré účtujú operátori a tieto sú pri každej ponuke započítané do tzv. „priemernej mesačnej platby počas doby 24 mesiacov“, na základe ktorej bude možné jednoduchým spôsobom porovnať ponuky s rôznou dobou viazanosti. Porovnať je možné samostatné služby pripojenia k internetu alebo v balíčku s inými službami pre domácnosti, ako sú hlas a televízia. RÚ pri príprave postupoval plne v súlade s princípmi transparentnosti a nediskriminácie, nakoľko porovnanie bude zobrazovať kompletnú ponuku operátorov dostupných na zadanej lokalite bez akýchkoľvek preferencií. Ponuky sú primárne zoraďované vzostupne počnúc najnižšou priemernou mesačnou platbou, možné je zvoliť si aj ďalšie možnosti filtrovania zobrazovaných údajov. Aplikácia okrem svojej informačnej hodnoty zároveň prispieva k rozvoju súťaže na trhu, lebo záujemcovia prostredníctvom nej získajú informácie aj o službách lokálnych a regionálnych operátorov.

Predvianočné obdobie prináša riziká

02.12.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje, že v predvianočnom období záujemcovia o služby pomerne často uzatvárajú zmluvy s telekomunikačnými operátormi neuvážene. Je to dôsledok nepozornosti, neznalosti a nedostatku času. Okrem toho v tomto období na občanov číhajú aj ďalšie nástrahy. Napr. v obchodoch a v ich blízkosti je spustené väčšie množstvo rôznych elektronických zariadení, ktoré môžu v dôsledku poruchy alebo v rukách kriminálnikov spôsobiť rušenie diaľkového uzamykania vozidiel. Aby sa predvianočné nákupy zbytočne nepredražili, RÚ odporúča motoristom, aby sa pred odchodom od vozidla presvedčili, či je skutočne uzamknuté. Predídu tým odcudzeniu vecí z nezabezpečeného vozidla.
     Predvianočné obdobie je charakteristické rôznymi akciami telekomunikačných operátorov a užívateľom služieb obvykle končí zmluvná viazanosť. Miera budúcej spokojnosti užívateľov vo veľkej miere záleží od zodpovednosti ich prístupu. Pokiaľ užívateľov niektorá z ponúk osloví, tak sa rozhodne nemôžu spoliehať len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získa napr. rozhovorom so známymi alebo s predajcami služieb. Takto získané informácie sú neúplné. Pred uzavretím zmluvy s telekomunikačným operátorom je potrebné oboznámiť sa so všetkými podmienkami. RÚ upozorňuje, že operátor môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy. Na Slovensku pôsobí cca 1200 telekomunikačných operátorov. Operátori obvykle ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity, ktoré sa môžu meniť dĺžkou viazanosti. Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených. Nemenej dôležité je uvážiť výhody aj nevýhody riešenia sporov pomocou rozhodcovského súdu. Zmluva má písomnú formu, ale meniť ju je možné aj inou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. Prípadné nejasnosti si je potrebné vysvetliť pred uzavretím zmluvy. Neskoršie tvrdenia užívateľa, že o niečom nevedel alebo s niečím nesúhlasil operátor zrejme nebude brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by zrejme využil svoje zákonné právo neuzavrieť zmluvu. Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami a že s nimi súhlasia.
     Už v minulosti RÚ riešil viacero prípadov, keď v dôsledku rušenia nebolo možné diaľkovo uzamknúť a následne odomknúť motorové vozidlá. V mnohých prípadoch sa to udialo na parkoviskách v blízkosti obchodov, resp. obchodných domov. Ovládače na diaľkové uzamykanie motorových vozidiel a garážových brán sú vysielacie zariadenia malého výkonu.
Rušenie obvykle spôsobovali zariadenia, ktoré mali poruchu. Medzi prípadmi boli aj také, keď kriminálne skupiny úmyselne spôsobovali rušenie. V dôsledku rušenia ostalo motorové vozidlo neuzamknuté. Kriminálnici následne z neho odcudzili nakúpené darčeky a iný tovar. RÚ preto odporúča vždy pred odchodom od vozidla presvedčiť sa, či je skutočne uzamknuté. Pred tým, ako sa motorista rozhodne nahlásiť rušenie, tak by si mal skontrolovať stav batérií v ovládači a až potom volať RÚ. RÚ nevykonáva servis zariadení.

RÚ neodobral spol. ST frekvencie, ale uložil jej pokutu

21.11.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zastavil správne konanie proti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) vo veci odobratia frekvencií v rozsahu 2 570 MHz až 2 620 MHz, ktoré jej boli pridelené individuálnym povolením. Porušenie povinnosti začať používať pridelené frekvencie do 6 mesiacov od právoplatnosti povolenia nebolo možné spoločnosti ST jednoznačne preukázať. Rozhodnutie je právoplatné. V súvislosti s vyššie uvedeným uložil RÚ spoločnosti ST pokutu 100 tisíc eur, nakoľko v rozpore s povinnosťou určenou v povolení nepredložila úplnú databázu prevádzkovaných základňových staníc v pásme 2600 MHz. Toto konanie spoločnosti ST bolo jednou z príčin vzniku podozrenia, že frekvencie v rozsahu 2 570 MHz až 2 620 MHz pre režim TDD neboli využívané. Rozhodnutie o pokute ešte nie je právoplatné.
     Spoločnosť ST sa počas správneho konania vo veci odobratia frekvencií v rozsahu 2 570 MHz až 2 620 MHz vyjadrila, že v termíne do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia spustila do prevádzky základňovú stanicu v Bratislave a svoje tvrdenie podporila viacerými listinami. V zmysle zásady „v pochybnostiach v prospech obvineného“ sú správne orgány povinné rozhodnúť v prospech účastníka konania vtedy, ak sú pochybnosti o tom, či sa dopustil správneho deliktu. Vzhľadom na skutočnosti zistené v priebehu správneho konania má RÚ za to, že nie je možné jednoznačne a bez pochybností ustáliť, že spoločnosť ST nesplnila povinnosť začať používať frekvencie pridelené individuálnym povolením do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti individuálneho povolenia. Na základe uvedeného RÚ správne konanie zastavil.

Výsledky 2. série e-aukcií na lokálne frekvencie v pásme 3,7 GHz

10.11.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejňuje výsledky druhej série výberových konaní formou elektronickej aukcie na frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz v okresoch: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobrance, Stropkov a Svidník. RÚ zároveň zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle už siedmu sériu výziev na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie, ktorá sa týka okresov: Partizánske, Komárno, Kežmarok, Brezno, Čadca, Ružomberok. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 06.12.2016 do 13:30 h.
     V štyroch okresoch získali frekvencie záujemcovia za vyvolávaciu cenu. V okresoch Myjava a Sobrance výberová komisia vylúčila jedného účastníka (v každom iného), ktorého ponuka nespĺňala požiadavky uvedené vo výzve. Títo účastníci sa sami pripravili o možnosť získať frekvencie a umožnili konkurentom získať frekvencie za vyvolávaciu cenu. RÚ preto opäť upozorňuje záujemcov, aby sa dôkladne oboznámili so všetkými podmienkami výberového konania a následne ich plnili. Záujemca, ktorý nedoručí RÚ ponuku, alebo ktorého ponuka nespĺňa stanovené požiadavky nemôže získať frekvencie. Úspešnosť účastníka e-aukcie závisí od ním zvolenej stratégie. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach.
     Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Detva sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí jednorazovú úhradu za pridelené frekvencie vo výške 5800 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 1400 eur. Vyvolávacia cena bola 1400 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Kysucké Nové Mesto sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 6900 eur a HMZ Rádiokomunikácie, spol. s.r.o., ktorá zaplatí 5216 eur. Vyvolávacia cena bola 1400 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Myjava sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 6400 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 6550 eur. Vyvolávacia cena bola 1200 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Sobrance sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 1000 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 1000 eur. Vyvolávacia cena bola 1000 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Stropkov sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 900 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 900 eur. Vyvolávacia cena bola 900 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Svidník sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 5000 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 1400 eur. Vyvolávacia cena bola 1400 eur.
     Každý úspešný operátor získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia sú v plnom znení publikované na webe RÚ. RÚ bude aj v roku 2017 naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.

Výsledky e-aukcií na lokálne frekvencie v pásme 3,7 GHz

27.10.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejňuje výsledky prvej série výberových konaní formou elektronickej aukcie na frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz v okresoch: Medzilaborce, Snina, Bytča, Rimavská Sobota a Námestovo. RÚ zároveň zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle už šiestu sériu výziev na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie, ktorá sa týka okresov: Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom a Dolný Kubín. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 22.11.2016 do 13:30 h. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach.
     Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Bytča sú spoločnosti: DSI DATA s.r.o., ktorá zaplatí jednorazovú úhradu za pridelené frekvencie vo výške 9900 eur a AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 10 000 eur. Vyvolávacia cena bola 1300 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Medzilaborce sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 1000 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 600 eur. Vyvolávacia cena bola 600 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Námestovo sú spoločnosti: DSI DATA s.r.o., ktorá zaplatí 8000 eur a ORANET, s.r.o., ktorá zaplatí 19 000 eur. Vyvolávacia cena bola 2600 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Rimavská Sobota sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 13 000 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 3600 eur. Vyvolávacia cena bola 3600 eur. Úspešnými účastníkmi výberového konania v okrese Snina sú spoločnosti: AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatí 4300 eur a Slovanet, a.s., ktorá zaplatí 1600 eur. Vyvolávacia cena bola 1600 eur.
     Každý úspešný operátor získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia budú v plnom znení publikované na webe RÚ. RÚ bude aj naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.

RÚ rozhodol o sporoch týkajúcich sa národného roamingu

24.10.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) rozhodol o spore týkajúcom sa podmienok poskytovania národného roamingu. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné, pričom niektoré z nich zatiaľ neboli niektorým účastníkom doručené. Účastníci konania môžu do 15 dní od doručenia rozhodnutia podať opravný prostriedok – rozklad voči rozhodnutiu.
     Rozhodnutia sú pomerne rozsiahle. Len výrok každého rozhodnutia má cca 4 strany. Vo všeobecnosti uložil RÚ príslušným operátorom poskytovať národný roaming odberateľovi národného roamingu, a to prostredníctvom ich elektronických komunikačných sietí používajúcich frekvencie z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz v súlade s požiadavkami podľa štandardu 3GPP TS 22.011 (ETSI TS 122 011). RÚ určil minimálny rozsah služieb národného roamingu, ktorý musia príslušní operátori poskytovať a ich maximálnu cenu. Všetky súčasti národného roamingu budú príslušní operátori povinní poskytovať za rovnakých kvalitatívnych podmienok pre koncových užívateľov odberateľa národného roamingu ako majú ich koncoví užívatelia v porovnateľných situáciách. Koncoví užívatelia odberateľa národného roamingu tak majú mať zabezpečenú rovnakú technickú a prevádzkovú kvalitu elektronických komunikačných služieb ako koncoví užívatelia príslušných operátorov.
     RÚ v rozhodnutiach zároveň uložil konkrétne kroky a termíny, ktoré majú predchádzať začatiu poskytovania národného roamingu. Začatie poskytovania národného roamingu nemôže byť navyše podmienené splnením podmienok bezprostredne nesúvisiacich s poskytnutím národného roamingu, ako napríklad povinnosťou odobrať služby nad rámec rozsahu služieb národného roamingu podľa rozhodnutia RÚ, povinnosťou poskytnúť neprimerané zabezpečenie, splnením povinnosti zaplatiť fixné zriaďovacie náklady, ani inými okolnosťami.

Frekvencie pre broadband v ďalších okresoch

14.10.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle už piatu sériu výziev na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie. Piata séria výberových konaní sa týka používania frekvencií v okresoch: Pezinok, Zlaté Moravce, Rožňava, Levoča, Žarnovica, Tvrdošín. Frekvencie sú vhodné na budovanie širokopásmových sietí, ktoré prispejú k zvýšeniu dostupnosti širokopásmového pripojenia v jednotlivých okresoch.
     Predmetom každého z týchto výberových konaní sú dva frekvenčné bloky, každý so šírkou 40 MHz. Jeden operátor môže získať jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 8.11.2016 do 13:30 h. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach.
     RÚ týmto zverejnil už piatu sériu výziev na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie. Prvá séria sa týkala okresov: Medzilaborce, Snina, Bytča, Rimavská Sobota a Námestovo. Druhá séria sa týkala okresov: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobrance, Stropkov a Svidník. Tretia séria sa týkala okresov: Galanta, Humenné, Bardejov, Sabinov, Šaľa a Ilava. Štvrtá séria sa týkala okresov: Gelnica, Skalica, Turčianske Teplice, Poltár, Krupina a Banská Štiavnica. RÚ bude aj naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.

Predaj SIM kariet (aj predplatených) má svoje pravidlá

11.10.2016, Tlačová správa
     V médiách sa objavila správa, že páchatelia parížskych a bruselských atentátov použili predplatené SIM karty do mobilných telefónov, ktoré kúpili prostredníctvom tretej osoby v inej krajine. Treťou osobou mal byť podľa medializovaných informácií bezdomovec. V tejto súvislosti vznikli otázky súvisiace s predplatenými službami (predplatenými SIM kartami) mobilných operátorov na Slovensku. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vysvetľuje, že platný zákon upravuje práva a povinnosti mobilných operátorov tak, aby bolo možné overiť identitu záujemcu, odmietnuť uzavrieť s ním zmluvu (neaktivovať mu SIM kartu) a prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služieb z dôvodu ich zneužívania.
     Telekomunikační operátori majú podľa zákona o elektronických komunikáciách povinnosť pri uzatváraní zmluvy získavať a overovať údaje účastníka vrátane účastníka používajúceho predplatené služby operátora, t.j. získavať a overovať údaje účastníka pri aktivácii predplatených SIM kariet. Operátori majú právo pri tejto príležitosti požadovať predloženie preukazu totožnosti, odčítať z neho údaje elektronickými prostriedkami a vyhotoviť si jeho kópiu. Osoby bez domova mávajú problém predložiť platný preukaz totožnosti. Telekomunikační operátori majú podľa zákona právo odmietnuť uzavretie zmluvy (neaktivovať predplatenú SIM kartu) pokiaľ záujemca o služby nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu preto, že je dlžníkom operátora alebo iného operátora alebo niektorý operátor odstúpil alebo vypovedal s ním zmluvu alebo sa nachádza v zozname dlžníkov, napríklad z dôvodu neuhradenej pohľadávky voči Sociálnej poisťovni. U osôb, ktoré bývajú zneužívané na takýto nákup SIM kariet, je veľmi pravdepodobné, že nebudú dávať záruku dodržiavania zmluvy. Operátori majú okrem toho právo dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie verejnej služby z dôvodu jej zneužívania alebo porušenia zmluvných podmienok zo strany účastníka.
 
Upozornenie: RÚ nemá v kompetencii poskytovať záväzný výklad zákona. Informácie uvedené v tejto správe sú právne nezáväzným názorom RÚ.

Predsedníctvo SR v Rade EÚ je pre RÚ zaťažkávacou skúškou

06.10.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zaznamenáva v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ zvýšený počet požiadaviek o odborné informácie, stanoviská, ako aj žiadostí o frekvencie zo zahraničia, od slovenských operátorov a orgánov štátu. Napríklad pri príležitosti konania neformálneho summitu Európskej rady v Bratislave RÚ vybavil viac ako stovku požiadaviek, ktoré sa týkali prevádzky rôznych druhov vysielacích zariadení. Vybavenie týchto mimoriadnych požiadaviek s nezmeneným počtom zamestnancov je pri plnení riadnych povinností pre RÚ veľkou výzvou.
     Slovenská republika sa v súčasnosti stáva miestom konania stretnutí najvyšších predstaviteľov krajín Európskej únie (EÚ) ako sú napr. neformálny summit Európskej rady v Bratislave, neformálne zasadnutie ministrov obrany členských štátov EÚ za účasti generálneho tajomníka NATO, neformálne stretnutie predsedov parlamentov členských štátov EÚ. RÚ v tejto súvislosti dostáva množstvo požiadaviek, niektoré z nich sú vo vzájomnej kolízii alebo v kolízii s už prevádzkovanými vysielacími zariadeniami. V niektorých prípadoch preto nie je možné zabezpečiť nerušenú prevádzku všetkým záujemcom o frekvencie. Prioritu majú požiadavky, ktoré súvisia so zabezpečením ochrany štátu a verejného poriadku, ďalej pre potreby ochrany domácich a zahraničných ústavných činiteľov. V Bratislave sa v tomto čase konajú konferencie celoeurópskeho významu, kde sa aktívne zúčastňujú zástupcovia RÚ, ako je napr. Digital Assembly 2016, kde prebiehala diskusia o hlavných témach stratégie jednotného digitálneho trhu.
     Žiadosti o krátkodobé povolenia napr. na prevádzku rádiostaníc pre sprievody zahraničných návštev Slovenskej republiky prichádzajú na RÚ krátko pred konaním návštevy. Na vybavenie žiadosti majú špecialisti RÚ v praxi len niekoľko hodín, počas ktorých je potrebné všetko posúdiť. Podobne prichádzajú žiadosti v prípade potreby zabezpečenia komunikácie alebo priamych televíznych a rozhlasových prenosov prostredníctvom satelitu od zahraničných novinárov. RÚ žiadosť posúdi a ešte pred príchodom návštevy, alebo pred konaním podujatia vydá krátkodobé povolenie.

Operátori môžu získať frekvencie v ďalších okresoch

29.09.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Gelnica, Skalica, Turčianske Teplice, Poltár, Krupina a Banská Štiavnica. Frekvencie sú vhodné na budovanie širokopásmových sietí, ktoré prispejú k zvýšeniu dostupnosti širokopásmového pripojenia v jednotlivých okresoch. Predmetom každého z týchto výberových konaní sú dva frekvenčné bloky, každý so šírkou 40 MHz. Jeden operátor môže získať jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 25.10.2016 do 13:30 h. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach.
     RÚ týmto zverejnil už štvrtú sériu výziev na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie. Prvá séria sa týkala okresov: Medzilaborce, Snina, Bytča, Rimavská Sobota a Námestovo. Druhá séria sa týkala okresov: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobrance, Stropkov a Svidník. Tretia séria sa týkala okresov: Galanta, Humenné, Bardejov, Sabinov, Šaľa a Ilava. RÚ bude aj naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.

Zamestnanci RÚ využívali alternatívne spôsoby dopravy

21.09.2016, Tlačová správa
     Zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v rámci Európskeho týždňa mobility nechali svoje osobné motorové vozidlá doma a do práce dochádzali alternatívnym spôsobom. Mnohí zamestnanci využili priaznivé počasie a okrem hromadnej dopravy dochádzali do práce bicyklom a niektorí z nich aj peši. Alternatívny spôsob dopravy použili len tí zamestnanci, ktorí sa tak dobrovoľne sami rozhodli. Časť zamestnancov RÚ, v prípade priaznivého počasia, aj počas roka dochádza do práce bicyklom alebo peši. RÚ si aj počas Európskeho týždňa mobility riadne plnil svoje zákonné povinnosti, pri ktorých naďalej používal služobné vozidlá určené napr. na kontroly plnenia povinností, vyhľadávanie zdrojov rušenia rozhlasu, televízie a pod.
 
     Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) -  alternatívy osobných motorových vozidiel.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »