Tlačové správy

Ďalšie výberové konania na lokálne frekvencie v pásme 3,7 GHz

14.09.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Galanta, Humenné, Bardejov, Sabinov, Šaľa a Ilava. Predmetom každého z týchto výberových konaní sú dva frekvenčné bloky, každý so šírkou 40 MHz. Jeden operátor môže získať jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov.
     Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie, ktoré je vyvolávacou cenou. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 11.10.2016 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky. Peňažná zábezpeka musí byť pripísaná na účte RÚ pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach. RÚ upozorňuje záujemcov, že nesplnenie stanovených podmienok má za následok vylúčenie z výberového konania.
     RÚ týmto zverejnil už tretiu sériu výziev na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie. Prvá séria sa týkala okresov: Medzilaborce, Snina, Bytča, Rimavská Sobota a Námestovo. Druhá séria sa týkala okresov: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobrance, Stropkov a Svidník. RÚ bude aj naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.
     Cieľom výberových konaní je zvýšiť dostupnosť širokopásmového pripojenia. Ponuka frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz, ktorá je predmetom výberových konaní, je vhodná pre naplnenie tohto cieľa.

RÚ usporiadal zasadnutie pracovnej skupiny európskych regulátorov poštových služieb

13.09.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) usporiadal v dňoch 6. a 7. septembra 2016 zasadnutie pracovnej skupiny ERGP (European Regulators Group for Postal Services), ktorá zabezpečuje sledovanie vývoja v oblasti kvality poštových služieb, spokojnosti zákazníkov a monitorovanie účinnej regulácie na poštovom trhu. Zasadnutia sa zúčastnilo 23 členov pracovnej skupiny zo 17 krajín Európskej Únie, vrátane 2 členov RÚ.
     Pracovná  skupina sa v roku 2016 zameriava na vyhodnotenie úrovne kvality poštových služieb, postupov pri vybavovaní sťažností a ukazovateľov ochrany zákazníka a zistenia uverejní vo finálnej správe. V priebehu dvojdňového zasadania pripravovali členovia pracovnej skupiny dve predbežné správy so spracovanými odpoveďami od 33 krajín (28 členských krajín EÚ a krajiny Švajčiarsko, Nórsko, Island, Macedónsko a Srbsko), ktoré budú predložené na schválenie na plenárnej schôdzi ERGP v novembri 2016 a následne publikované na webovej stránke.
     Správy sú venované porovnaniu rozsahu univerzálnych služieb v jednotlivých krajinách, cien základných druhov listov a balíkov, vývoju počtu poskytovateľov poštových služieb na poštovom trhu a s tým súvisiacim rozvojom konkurencie, ako aj analýze dosiahnutých výsledkov z merania kvality, spokojnosti zákazníkov a dostupnosti poštových služieb.

LTE využívalo na pripojenie k internetu 1,1 mil. užívateľov

12.09.2016, Tlačová správa
     Na Slovensku medziročne štvornásobne vzrástol počet používateľov mobilného internetu pripojených prostredníctvom LTE technológie, keď k 30.06.2016 už viac ako 1,1 mil. používateľov využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie nové mobilné siete LTE. Až 72% z nich tvorili nefiremní zákazníci. Za prvý polrok 2016 užívatelia prostredníctvom LTE preniesli 4064 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN Mobile poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Pre porovnanie v prvom polroku 2015 na širokopásmové pripojenie k internetu využívalo mobilné siete LTE na Slovensku viac ako 277,6 tis. používateľov, ktorí preniesli 978 TB dát.
     V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.

RÚ povolil TV vysielače na rozšírenie pokrytia 1. multiplexu

19.08.2016, Tlačová správa
     Signál digitálneho televízneho pozemského (terestriálneho) vysielania budú môcť prijímať ďalšie domácnosti. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil osem televíznych vysielačov. Vysielač Čadca K35 s výkonom 5455 W, Detva K49 s výkonom 2728 W, Kráľovský Chlmec K57 s výkonom 10 000 W, Považská Bystrica K35 s výkonom  6560 W, Rožňava K57 s výkonom 20 000 W, Snina K57 s výkonom  25 000 W, Stará Ľubovňa K41 s výkonom 23 368 W a Trenčín K 55 s výkonom  50 118 W rozšíria pokrytie signálom prvého multiplexu. Uvedené výkony sú maximálne výkony  ERP v nulovej rovine. Povolenia nadobudli právoplatnosť 17.08.2016.

Ceny za listy budú aj po úprave nižšie ako priemer okolitých krajín

17.08.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v súvislosti s navrhovanou úpravou cien poštových služieb urobil porovnanie cien v krajinách V4 a Rakúska. Súčasná cena listu 2. triedy je najnižšia v porovnaní s okolitými krajinami. Podľa štatistických informácií listy 1. triedy na Slovensku tvoria iba 5,93% z celkového počtu prepravovaných listov do 50 gramov. Bežní klienti – občania uprednostňujú listy 2. triedy ako lacnejšiu alternatívu. Cena listu 2. triedy bude aj po navrhovanej úprave nižšia ako je priemer krajín V4 a Rakúska spolu. Potrebné je ale dodať, že je to porovnanie produktov s rozdielnymi parametrami. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) navrhovanú úpravu cien podporuje. Súčasne by sa ceny niektorých balíkových produktov mali znížiť o 0,05, resp. 0,10 €.
     Podľa výsledkov hospodárenia SP, a.s. za obdobie rokov 2013 až 2015 znížila náklady vo všetkých kategóriách s výnimkou osobných nákladov, pričom  osobné náklady predstavujú viac ako 50 % z celkových nákladov. Vzhľadom na ich fixnú povahu a rast minimálnej mzdy dochádza k ich zvyšovaniu. KOZ SR počas medzirezortného pripomienkového konania návrh úpravy cien podporila a uviedla: „Sme toho názoru, že schválenie úpravy taríf vytvorí priaznivé podmienky na stabilizáciu zamestnanosti a zlepšenie mzdovej a sociálnej úrovne zamestnancov Slovenskej pošty, a. s., čo v konečnom dôsledku prispeje k skvalitneniu poskytovania poštových služieb.“
     Navrhované maximálne ceny zohľadňujú zvyšujúce sa jednotkové náklady v dôsledku pokračujúceho poklesu podaných, predovšetkým listových zásielok. Ceny listov sa u každej hmotnostnej kategórie do 1 kg, t.j. do 50, do 100, do 500 a do 1.000 gramov zvyšujú o 0,05 € u listov 1. a 2. triedy. Ceny vnútroštátnych listov do týchto hmotnostných kategórii sa upravovali naposledy s účinnosťou k 1.1.2013, t.j. viac ako pred tromi rokmi.
     Navrhovaná úprava maximálnych cien prihliada na ekonomicky oprávnené náklady a na primeraný zisk poskytovateľa univerzálnej služby. Podľa zákona o poštových službách sa pri regulácii cien prihliada na ekonomicky oprávnené náklady a na primeraný zisk poskytovateľa univerzálnej služby a to aj v súvislosti s rozsahom a kvalitou univerzálnej služby a výhľadovými a kvalitatívnymi požiadavkami na univerzálnu službu, vyplývajúcimi z udelenej poštovej licencie alebo poštového podniku poskytujúceho poštový platobný styk.
 
Porovnanie cien produktov/listov s rozdielnymi parametrami. Ceny sú v EUR.
Krajina 2. trieda 1. trieda
Slovensko - súčasnosť 0,45 0,65
Poľsko 0,46 0,58
Maďarsko 0,48 0,64
Slovensko - návrh 0,50 0,70
Česká republika  0,59* 0,59
Rakúsko  1,00* 1,00
Priemer V4 + Rakúsko 0,61 0,70
 

 * -  v portfóliu produktov existuje iba 1. trieda
 

O2 Slovakia získala ďalšie frekvencie v pásme 3,5 GHz

16.08.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) po elektronickej aukcii pridelil spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. (O2) ďalšie frekvenčné bloky z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz pre celé územie Slovenskej republiky na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb. Sú to štyri bloky so šírkou 5 MHz TDD nepárové, ktoré boli v minulosti využívané ako ochranné kanály a jeden frekvenčný blok so šírkou 2x5 MHz FDD párový. Spoločnosť O2 je povinná do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti povolenia zaplatiť jednorazovú úhradu 589 393 EUR za pridelené frekvencie. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 08.08.2016. Povolenie je platné do 31.08.2025.
     O2 Slovakia je povinná do 18 mesiacov od dátumu právoplatnosti tohto rozhodnutia zriadiť a trvalo prevádzkovať počas celej doby platnosti rozhodnutia minimálne jeden samostatný prístupový bod aspoň v jednej obci, resp. v prípade okresov Bratislava I až V a Košice I až IV minimálne jeden samostatný prístupový bod v každom jednom okrese, do 24 mesiacov v dvoch obciach a do 30 mesiacov v troch obciach pod 5000 obyvateľov v každom okrese Slovenskej republiky. Prístupový bod zriadený na hranici obcí alebo okresov nie je možné považovať za prístupový bod pre viac ako jednu obec alebo okres.
     Dňa 09.05.2016 RÚ zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie. Predmetom výberového konania boli spomínané frekvenčné bloky pre celé územie Slovenskej republiky. Jediným hodnotiacim kritériom bola výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie, ktoré bolo vyvolávacou cenou a predstavovalo pre jeden frekvenčný blok so šírkou 5 MHz hodnotu 45 tis. EUR a pre frekvenčný blok so šírkou 2x5 MHz hodnotu 112,5 tis. EUR. Spolu s O2 Slovakia súťažila o tieto frekvencie aj spoločnosť SWAN, a.s.

Výberové konania na lokálne frekvencie v pásme 3,7 GHz

11.08.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobrance, Stropkov a Svidník. Predmetom každého z týchto výberových konaní sú dva frekvenčné bloky, každý so šírkou 40 MHz. Jeden operátor môže získať jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov.
     Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie, ktoré je vyvolávacou cenou a predstavuje pre jeden 40 MHz frekvenčný blok pre okres: Detva hodnotu 1400 eur, Kysucké Nové Mesto 1400 eur, Myjava 1200 eur, Sobrance 1000 eur, Stropkov 900 eur a Svidník 1400 eur. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 06.09.2016 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky. Peňažná zábezpeka pre lokalitu: Detva je 2000 eur, Kysucké Nové Mesto 2000 eur, Myjava 2000 eur, Sobrance 1000 eur, Stropkov 1000 eur a Svidník 2000 eur musí byť pripísaná na účte RÚ pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.
     Výberová komisia, ktorej členov vymenúva predseda RÚ, vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. RÚ pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa všetky požiadavky. RÚ podľa zákona o elektronických komunikáciách vylúči z aukcie toho účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok.
     Cieľom výberových konaní je zvýšiť dostupnosť širokopásmového pripojenia. Ponuka frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz, ktorá je predmetom výberových konaní, je vhodná pre naplnenie tohto cieľa.

RÚ pridelil frekvenciu na prezentáciu štandardu DVB-T2

03.08.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ)  vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na používanie frekvencie K6 na terestriálne digitálne televízne vysielanie v štandarde DVB-T2 v rámci miestneho multiplexu (MUX-u) Bratislava. Držiteľ povolenia v žiadosti uviedol, že plánuje používať frekvenciu K6 v Bratislave pre účel prezentácie štandardu DVB-T2 v súvislosti s pripravovanou druhou digitálnou dividendou, t.j. v súvislosti s pripravovaným uvoľnením frekvenčného pásma 700 MHz, ktoré budú používať mobilní operátori. V súčasnosti na Slovensku prebieha prechod štvrtého terestriálneho MUX-u z vysielacieho štandardu DVB-T na modernejší DVB-T2.
     Vysielač bude vysielať zo stanovišťa Kamzík. Povolená je vertikálna polarizácia, výška stredu anténového systému nad terénom 180 m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 5000 W, počet nosných 32k, modulácia 256-QAM. Povolenie je právoplatné. Platnosť povolenia je do 31.7.2018. Frekvenciu K6 v Bratislave pre účely poskytovania miestneho MUX-u je možné používať iba do doby, kým sa táto frekvencia nezačne používať pre účely poskytovania celoplošného terestriálneho MUX-u.
     RÚ na základe žiadosti Towercom, a.s. zmenil povolenia, ktorými sú určené technické parametre vysielačov štvrtého MUX-u tak, aby bolo možné prejsť na štandard DVB-T2. Zmeny sú právoplatné. V súčasnosti na Slovensku prebieha prechod štvrtého MUX-u zo štandardu DVB-T na DVB-T2. Prechod prebieha z iniciatívy spoločnosti Towercom, a.s., ktorá ho financuje a poskytuje informácie pre užívateľov tejto platenej služby.  
     RÚ odporúča občanom, ktorí plánujú kúpiť nový televízny prijímač, aby pri jeho výbere brali do úvahy aj technologický pokrok. Rozhodnutie prijaté počas nákupu prijímača ovplyvní príp. potrebu budúcich investícií napr. do prídavných zariadení.  Vzhľadom na budúce zmeny v terestriálnom (pozemskom) digitálnom TV vysielaní RÚ odporúča, aby si diváci ktorí uprednostňujú terestriálny spôsob príjmu, zaobstarávali TV prijímače s podporou DVB-T2/HEVC.

Dostupnosť internetu vo vlakoch na Slovensku

26.07.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zisťoval dostupnosť prístupu k internetu a k ďalším elektronickým komunikačným službám vo vlakoch na Slovensku. Vykonané merania preukázali, že steny železničných vozňov spôsobujú pomerne veľký útlm signálov mobilných sietí. Pokrytie vnútorných priestorov železničných vozňov signálom je možné riešiť použitím opakovačov (alebo tzv. pikobuniek) na zosilnenie signálu alebo poskytnutím pripojenia prostredníctvom WiFi pre cestujúcich. RÚ požiadal poskytovateľov osobnej dopravy na železnici o vyjadrenie, ako toto riešia alebo plánujú riešiť. Poskytovatelia osobnej dopravy na železnici spoločnosti Arriva vlaky, LEO Express, RegioJet a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovali RÚ, že vychádzajú v ústrety cestujúcim a poskytujú im bezplatné pripojenie prostredníctvom WiFi. Pripojenie pre poskytovateľov osobnej dopravy na železnici zabezpečujú mobilní operátori.
     Český telekomunikačný úrad (ČTÚ) vykonal meranie útlmu stien železničných vozňov pre signály mobilných sietí. ČTÚ detailne testoval 9 najpoužívanejších typov železničných vozňov. Podľa výsledkov meraní steny železničných vozňov spôsobujú pomerne veľký útlm signálov mobilných sietí, čo môže až znemožniť používanie služieb poskytovaných prostredníctvom sietí mobilných operátorov. Staršie typy vozňov prepúšťajú signál lepšie, ako zmodernizované alebo nové typy. RÚ požiadal Dopravný úrad o stanovisko, či je vzhľadom na používané vozne, možné výsledky meraní využiť aj na území Slovenska. Podľa vyjadrenia Dopravného úradu je výsledky týchto meraní možné využiť aj na území Slovenska. RÚ z tohto dôvodu a z dôvodu šetrenia výdavkov nevykonal vlastné meranie a využil výsledky meraní ČTÚ.
     Podľa vyjadrenia spoločnosti Arriva vlaky, spoločnosť získava externé pripojenie prostredníctvom sady HSPA/LTE modemov a využíva pokrytie viacerých mobilných operátorov súčasne, čím je teoreticky zaistená dostatočná priepustnosť spojenia aj pre využívanie služieb typu VoIP (hlas prostredníctvom IP protokolu).  RegioJet informoval RÚ, že v ich vlakoch používa železničné vozne s dostatočným podielom sklenených a priepustných plôch a nezaznamenali väčšie problémy cestujúcich s príjmom mobilného hlasového a dátového signálu mobilných operátorov. Okrem toho poskytujú bezplatné WiFi pripojenie, ktoré nedávno upgradovali a je silnejšie a stabilnejšie. Na Slovensku aktuálne evidujú v priemere cca 5 GB stiahnutých dát denne prepočítaných na jeden železničný vozeň. ZSSK informovala, že vozne, ktoré meral ČTÚ nevlastní. Na Slovensku jazdia len vybrané typy vo vlakoch, ktoré sú zostavené z vozňov Českých dráh. ZSSK v súčasnosti disponuje so 140 železničnými vozňami s WiFi. Majú 2 alebo 3 uplinky na vozeň. Výnimkou, kde WiFi nie je, sú nočné vlaky. V bežný pracovný deň sa cestujúci pripájajú na 7 až 9 tisíc zariadeniach. Cestujúci si môžu nájsť presné informácie o vozňoch s WiFi pripojením na webe spoločnosti. ZSSK okrem toho informovala, že v spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. testovali využívanie opakovačov na zosilnenie signálu mobilnej siete vo vlakoch ZSSK.

Regulačný úrad presadzuje platbu poštovného aj formou platobných kariet

21.07.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upravil Slovenskej pošte (SP), a.s. licenciu tak, aby od 1.10.2016 umožnil úhradu poštovného nielen hotovosťou, ale aj bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet všetkých bánk. RÚ vychádza v ústrety potrebám občanov a preferuje postupné zavedenie bezhotovostnej úhrady pri viacerých typoch služieb.
     S účinnosťou od 1.10.2016 RÚ rozhodol o zmene licencie SP, a.s. v súvislosti s úhradami, keď umožnil úhradu poštovného nielen v hotovosti, ale aj bezhotovostne formou úhrady prostredníctvom platobných kariet.  Zavedenie úhrady poštovného formou platobných kariet na pobočkách Slovenskej pošty regulačný úrad podporuje z pohľadu výhody pre užívateľov poštových služieb, pričom preferuje postupné zavedenie bezhotovostnej úhrady pri viacerých typoch služieb, vrátane podaja listových a balíkových zásielok.
      Súčasne na základe žiadosti SP, a.s. zo dňa 17.3.2016 o zvýšenie cien poštových služieb RÚ pristúpil k zahájeniu medzirezortného pripomienkového konania o úprave cien niektorých základných poštových služieb a dvoch typov poštového poukazu - na účet a poukaz ekonomický. V návrhu sa uvádza, že ceny listov, s výnimkou 2 kg listov by sa mali upraviť o 5 centov, rovnako aj služby doporučene a poistenie k listom. U uvedených poštových poukazov sa rozšíri možnosť úhrady platby bezhotovostne do sumy 1 500 eur, pričom transakčné bankové poplatky zvyšujú náklady a následne cenu uvedených poštových poukazov, a to o 10 až 20 centov. Ceny balíkov sa nezvýšia. Uvedená úprava cien môže byť prípadne kompenzovaná aj znížením novými modernými formami elektronického podaja zásielok. Medzirezortné pripomienkové konanie prebieha do 5.8.2016.

Mobilný internet aktívne využíva 68% obyvateľov Slovenska

20.06.2016, Tlačová správa
     Popularita mobilného internetu neustále rastie. Počet aktívnych užívateľov mobilného širokopásmového internetu polročne narástol o 250 tisíc. V roku 2015 sa v Slovenskej republike k mobilnému širokopásmovému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia aktívne pripojilo 3,69 milióna užívateľov, čo sú takmer dve tretiny obyvateľov Slovenskej republiky. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V roku 2015 sa minimálne raz za posledné tri mesiace pripojilo k tzv. rýchlemu mobilnému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia 3,69 milióna užívateľov. Z uvedeného počtu malo dátový balíček takmer 1,96 milióna užívateľov a 526 tisíc užívateľov sa k mobilnému širokopásmovému internetu pripájalo inými prístupovými zariadeniami, ako mobilným telefónom. Ostatní započítaní užívatelia platili len na základe preukázanej spotreby dát.
     Pri zbere dát bola použitá aktuálne platná metodika Európskej komisie. Mobilný širokopásmový prístup na internet zahŕňa technológie tretej generácie (3G) a technológie vyššej rýchlosti (HSPA alebo LTE), technológie GSM/GPRS sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.

Štvrtina obyvateľov je pripojených k pevnému rýchlemu internetu

07.06.2016, Tlačová správa
     Ku koncu roka 2015 poskytovalo v Slovenskej republike pevný širokopásmový prístup k internetu 807 oprávnených subjektov, ktoré mali k tomuto termínu pripojených cca 1,3 mil. užívateľov. Najviac, až 458 tis. užívateľov širokopásmového, sa pripájalo k pevnému širokopásmovému internetu prostredníctvom prístupových sietí novej generácie (NGA), čo predstavuje ročný nárast až o 16%. NGA vystriedali na čele technológiu DSL (bez vDSL, ktorá je zahrnutá v NGA), ktorá zaznamenala ročný pokles o 1% na 448 tis. užívateľov. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V rámci NGA bolo najviac až 181 tis. užívateľov pripojených prostredníctvom FTTB, čo predstavuje ročný nárast o 16%. Technológia FTTH so 157 tis. užívateľmi zaznamenala ročný nárast o 4%.
     Káblový modem (s technológiou staršou ako DOCSIS 3.0, t.j. nie NGA) využívalo na pripojenie k internetu 74 tis. užívateľov, čo predstavuje ročný pokles o 3%, ale káblový modem (NGA) využívalo na pripojenie 84 tis. užívateľov, čo predstavuje ročný nárast o 15%.

Terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie príde do ďalších lokalít

01.06.2016, Tlačová správa
     Rozhlasoví poslucháči, ktorí majú rozhlasový prijímač s podporou T-DAB, resp. T-DAB+, si v okolí miest Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Levice a Nitra postupne môžu vychutnať príjem digitálneho rozhlasového vysielania. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vydal na základe žiadostí spoločností Towercom, a.s. a AVIS s.r.o. povolenia na používanie frekvencií pre terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie.
     RÚ vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenia na používanie frekvencií pre terestriálne (pozemské) digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB+ v rámci miestnych multiplexov Košice a  Banská Bystrica. RÚ okrem toto predĺžil povolenie spoločnosti Towercom, a.s. na používanie frekvencie 12C pre terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB+ v rámci miestneho multiplexu Bratislava do 30.09.2016. RÚ ďalej vydal na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolenie na používanie frekvencie pre terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB v rámci miestneho multiplexu Nitra.
     Vysielač Košice – Heringeš má povolenú frekvenciu 12B a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2000 W. Platnosť povolenia je do 31.12.2016. Vysielač Banská Bystrica – Laskomer má povolenú frekvenciu 12A a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2000 W. Platnosť povolenia je do 31.12.2016. Vysielač Nitra – Zobor má povolenú frekvenciu 10C a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 20 000 W. Povolenie je platné do 30.06.2017.
     RÚ už v minulosti vydal na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolenia na používanie frekvencií pre T-DAB v rámci miestnych multiplexov Nitra a Levice. Vysielač Nitra – Zobor má povolenú frekvenciu 11C a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 5000 W. Platnosť povolenia je do 31.12.2016. Vysielač Levice – Nemocnica s poliklinikou má povolené frekvencie 10C a 11C s maximálnym výkonom ERP v nulovej rovine 2000 W. V prípade frekvencie 10C je povolenie platné do 30.6.2017 a v prípade frekvencie 11C je povolenie platné do 31.12.2016. U všetkých vysielačov je povolená vertikálna polarizácia, mód I, modulácia DQPSK.
     Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex T-DAB si, podobne ako pri analógovom rozhlasovom vysielaní alebo pri miestnych multiplexoch DVB-T, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. RÚ túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak RÚ pridelí túto frekvenciu záujemcovi. RÚ prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. V jednej lokalite môže požiadať o pridelenie frekvencií pre miestny multiplex viacero záujemcov.

Regulačný úrad prijal zástupcov významných spoločností z USA

30.05.2016, Tlačová správa
     V predvečer slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ) zástupcovia Americkej obchodnej komory a významných spoločností z USA, ako sú napr. AT&T, IBM a ďalšie navštívili Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Predseda RÚ Vladimír Kešjar zástupcov amerických spoločností informoval, že RÚ reguluje trh len v nevyhnutnom prípade a len tak, aby neznemožnil budúce investície. Ďalej vysvetlil, že RÚ nie je tvorcom legislatívy, ale ako nezávislý národný regulátor reguluje trh podľa 14 rokov starých európskych smerníc. Zástupcovia RÚ a amerických spoločností sa zhodli na tom, že technologický vývoj v takom dynamickom sektore ako sú elektronické komunikácie sa za tie roky nezastavil, práve naopak. Predseda RÚ to prirovnal k situácii, ako keby EÚ sedela v rýchliku stojacom na stanici a vedľa nej by prešiel obrovskou rýchlosťou legendárny japonský rýchlovlak šinkanzen. Aj z tohto dôvodu je potrebné čo najskôr prijať v EÚ novú legislatívu v tejto oblasti.
     Zástupcovia RÚ a amerických spoločností sa zhodli aj na tom, že pripravované smernice o jednotnom trhu vo veľkej miere odstránia komplikácie pre investorov v podobe rôznych národných legislatív a prístupov. Ďalším predmetom zhody je potreba dostatočného pokrytia širokopásmovými prístupovými sieťami. Slovensko medzi prvými krajinami EÚ pridelilo frekvencie v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz a stanovilo také rozvojové kritériá, ktoré prispejú k naplneniu tohto cieľa. Zástupcovia RÚ informovali amerických partnerov o tom, že na Slovensku rýchlo rastie pokrytie sietí LTE a ich využívanie. Svetoví lídri v oblasti poskytovania mobilných služieb a dodávatelia technológií sa už pripravujú na príchod mobilných sietí piatej generácie (5G). Podľa informácií KT („kórejský telekom“) prvá 5G sieť na svete bude v Južnej Kórei. Verejne dostupná bude v roku 2018 počas zimných olympijských hier. Na nasadenie 5G sa pripravuje aj Slovenská republika. V tejto súvislosti sa v EÚ skloňuje uvoľnenie frekvenčného pásma 700 MHz pre mobilné siete do roku 2020. Slovenská republika v súčasnosti pripravuje frekvenčné plány na budúce využitie pásma 470 – 694 MHz pre digitálne televízne terestriálne vysielanie a rieši aj to, že frekvencie z pásma 700 MHz má do 09.09.2029 pridelené pre digitálne televízne terestriálne vysielanie (DVB-T).
     Americké spoločnosti oceňujú technický talent Slovákov a myslia si, že by Slovensko mohlo využiť súčasnú situáciu a presadiť sa vo svete inovácií. Radia Slovensku, aby podporilo inovácie, vzdelávanie, výskum a aby sa snažilo pritiahnuť mladých ľudí k telekomunikačným a informačným technológiám. Spoločnosť AT&T, ktorá má silné zastúpenie aj na Slovensku, oceňuje technický talent Slovákov, ale vzhľadom na rýchly vývoj technológií radí, aby Slovensko nezaspalo v oblasti vzdelávania. Predseda RÚ americké spoločnosti informoval, že RÚ si to uvedomuje a spolupracuje so slovenskými univerzitami.

LTE využívalo na pripojenie k internetu 710 tis. užívateľov

25.05.2016, Tlačová správa
     Na Slovensku medziročne vzrástol počet používateľov mobilného internetu pripojených prostredníctvom LTE technológie viac ako štvornásobne. K 31.12.2015 cca 710 tis. používateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 66% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užívatelia prostredníctvom LTE preniesli 2540 TB dát. Najviac zákazníkov využívajúcich LTE pripojenie mala spoločnosť Orange Slovensko, 2. Slovak Telekom, 3. O2 Slovakia, 4. SWAN Mobile. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN Mobile poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Pre porovnanie v druhom polroku 2014 na širokopásmové pripojenie k internetu využívalo mobilné siete LTE na Slovensku viac ako 170,5 tis. užívateľov, ktorí preniesli 549 TB dát.
     V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.

Poradie najväčších poskytovateľov prístupu k internetu v roku 2015

17.05.2016, Tlačová správa
    K 31.12.2015 poskytovalo pevný širokopásmový prístup k internetu 807 operátorov (ISP). Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe údajov o počte užívateľov zostavil poradie najväčších ISP v Slovenskej republike.
     Poradie najväčších ISP podľa počtu užívateľov bez rozdielu technológie: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 4. ANTIK Telecom, s.r.o., 5. Slovanet, a.s., 6. SWAN, a.s., 7. RadioLAN s.r.o., 8. DSI DATA s.r.o., 9. SATRO s.r.o., 10. BENESTRA, s.r.o.
     Poradie najväčších ISP podľa počtu užívateľov FTTx („optika“): 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. ANTIK Telecom, s.r.o., 4. SWAN, a.s., 5. Slovanet, a.s.
     Poradie najväčších ISP podľa počtu užívateľov DSL: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. Slovanet, a.s., 4. BENESTRA, s.r.o., 5. SWAN, a.s.
     Poradie najväčších ISP podľa počtu užívateľov WIFI a FWA: 1. RadioLAN s.r.o., 2. Slovanet, a.s., 3. ANTIK Telecom, s.r.o., 4. KONFER networks, 5. DSI DATA s.r.o.

Výberové konanie na frekvencie v pásme 3,5 GHz

09.05.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie. Každý účastník sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov, ktoré sú štyri so šírkou 5 MHz TDD nepárové - bloky, ktoré boli v minulosti využívané ako ochranné kanály a jeden frekvenčný blok so šírkou 2x5 MHz FDD párový. V tomto výberovom konaní je možné prideliť 30 MHz. Jediným hodnotiacim kritériom je výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie, ktoré je vyvolávacou cenou a predstavuje pre jeden frekvenčný blok 5 MHz hodnotu 45 tis. EUR a pre frekvenčný úsek 2x5 MHz hodnotu 112,5 tis. EUR.
     Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 31.5.2016 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky. Peňažná zábezpeka vo výške 100 tis. EUR musí byť pripísaná na účte RÚ pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.
     Súčasťou výzvy je aukčný poriadok, ktorý okrem iného definuje kolúzne správanie. Účastníci výberového konania sa počas celého priebehu výberového konania od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia zdržať akejkoľvek formy koordinácie a výmeny informácií, s cieľom ovplyvniť výsledok aukcie, s inými subjektmi, ktoré majú záujem o účasť vo výberovom konaní, a to či už priamej, alebo prostredníctvom tretieho subjektu. Účastníci výberového konania sú tiež povinní zdržať sa konania, ktoré by predstavovalo akékoľvek zverejňovanie informácií o predložených ponukách, o predpokladaných cenách, alebo o predpokladanej, alebo skutočnej stratégii predkladania ponúk v aukcii. Akékoľvek porušenie týchto povinností bude považované za porušenie aukčného poriadku a marenie účelu, alebo priebehu aukcie, čo bude mať za následok vylúčenie účastníka z aukcie a prepadnutie peňažnej zábezpeky.
     Výberová komisia, ktorej členov vymenúva predseda RÚ, vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. RÚ pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa všetky požiadavky. RÚ vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách.

Slovanet získal zostávajúce tri frekvenčné úseky v pásme 3,5 GHz

20.04.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil spoločnosti Slovanet, a.s. tri frekvenčné úseky z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz pre celé územie Slovenskej republiky, dva 2x3 MHz a jeden 2x1 MHz (FDD, TDD). Sú to úseky, ktoré vznikli implementovaním novej medzinárodnej harmonizácie, čo okrem iného znamená aj prechod zo 7 MHz na 5 MHz kanálový raster. Spoločnosť Slovanet, a.s. je povinná do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti povolenia zaplatiť jednorazovú úhradu 73 tisíc EUR za pridelené frekvencie. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 14.4.2016.
     Spoločnosť Slovanet, a.s. je najneskôr od 1.1.2020 do konca platnosti individuálneho povolenia povinná v súlade s Digitálnou agendou EÚ 2020 zabezpečiť pre všetkých svojich koncových užívateľov prístup k poskytovaným širokopásmovým službám. Za prístup k poskytovaným širokopásmovým službám sa považuje poskytovanie aspoň jednej dátovej služby, pri ktorej bude mať každý koncový užívateľ pre konkrétnu ním určenú geografickú polohu rezervovaný dátový kanál s garantovanou prenosovou rýchlosťou kanála v zostupnom smere minimálne 30 Mbit/s.
     Dňa 15.2.2016 RÚ zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz bez elektronickej aukcie. Predmetom výberového konania boli spomínané tri frekvenčné úseky pre celé územie Slovenskej republiky. Hodnotiacimi kritériami boli ponúkaná výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií a schopnosť žiadateľa efektívne využívať ponúkané frekvenčné úseky. RÚ určil vyvolávaciu cenu, ktorá predstavovala hodnotu 70 tisíc EUR za všetky ponúkané frekvenčné úseky. Spoločnosť Slovanet, a.s. bola jediná, ktorá predložila ponuku do výberového konania.

Najpopulárnejší spôsob TV príjmu na základe zmluvy je cez satelit

19.04.2016, Tlačová správa
     Občania Slovenskej republiky majú v závislosti od lokality na výber z viacero možností, ako si zabezpečiť príjem televíznych programov. Ku koncu roku 2015 malo televízny príjem na základe zmluvy s poskytovateľom služby cca 1,85 milióna užívateľov. Najviac - cca milión televíznych divákov prijímalo TV programy prostredníctvom podmieneného prístupu k satelitnému televíznemu a rozhlasovému vysielaniu (DVB-S) na základe zmluvy uzavretej s poskytovateľom služby. Diváci mali na výber päť satelitných platforiem. Druhý najpopulárnejší spôsob plateného príjmu bol káblový distribučný systém (tzv. „káblová televízia“). Káblové distribučné systémy vykázali v rovnakom čase 440 tis. aktívnych prípojok, z toho 213 tis. bolo využívaných pre služby digitálneho TV vysielania (DVB-C). Tretí najpopulárnejší spôsob bol prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete v IP protokole (IPTV), kde bolo v danom čase aktívnych 283 tis. prípojok. Vyplýva to z údajov, ktoré operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Občania majú možnosť prijímať televízne programy, okrem už spomenutých možností, aj prostredníctvom mikrovlnného distribučného systému (MMDS alebo MVDS), mobilnej komunikačnej siete a bezplatného alebo plateného digitálneho terestriálneho vysielania (DVB-T).

Blíži sa termín nahlasovania výšky tržieb

06.04.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby nezabudli na každoročnú povinnosť a do 10. apríla 2016 poslali RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb za rok 2015 súvisiacich výlučne s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb. Vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo oprávnenou osobou. Povinnosť sa týka cca 1170 subjektov. Niektoré obecné úrady a občianske združenia poskytujú pripojenie k internetu alebo televízne služby. V takomto prípade majú rovnaké povinnosti. Za nesplnenie povinností hrozí sankcia.
     Telekomunikačný operátor, ktorý RÚ oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podľa zákona o dani z príjmov má posunutý termín na predloženie vyhlásenia o presnej výške tržieb za rok 2015 do 10. júla 2016.
     RÚ na základe toho vydá rozhodnutie o výške administratívnej úhrady, ktorá je 0,08% z ročných tržieb z poskytovania elektronických komunikačných sietí alebo služieb. Najnižšia úhrada je 150 €, a to aj vtedy ak telekomunikačný operátor nemal žiadne tržby. Administratívna úhrada slúži na pokrytie nákladov RÚ na výkon regulácie.
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »