Tlačové správy

Výberové konanie na frekvencie v pásme 3,5 GHz

15.02.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz bez elektronickej aukcie. Predmetom výberového konania sú tri frekvenčné úseky pre celé územie Slovenskej republiky, dva 2x3 MHz a jeden 2x1 MHz (FDD, TDD). Sú to úseky, ktoré vznikli implementovaním novej medzinárodnej harmonizácie, čo okrem iného znamená aj prechod zo 7 MHz na 5 MHz kanálový raster.
     Hodnotiacimi kritériami sú ponúkaná výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií a schopnosť žiadateľa efektívne využívať ponúkané frekvenčné úseky. RÚ určil vyvolávaciu cenu, ktorá predstavuje hodnotu 70 tis. eur za všetky ponúkané frekvenčné úseky.
     Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 7.3.2016 do 13:30 h. Podľa zákona RÚ z dôvodu zabránenia zmarenia účelu výberového konania neposkytuje informácie o priebehu ani o predložených ponukách až do ukončenia výberového konania. Výberová komisia, ktorej členov vymenúva predseda RÚ, vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. Výberová komisia vyhodnotí ponuky poľa kritérií uvedených vo výzve a určí poradie účastníkov výberového konania. RÚ je viazaný poradím určeným výberovou komisiou.

RÚ si pripomína Svetový deň bez mobilného telefónu

05.02.2016, Tlačová správa
     Svetový deň bez mobilného telefónu je príležitosťou zamyslieť sa nad tým, ako mobilný telefón zasiahol do komunikácie medzi ľuďmi a ovplyvnil ich správanie. Mobilný telefón už dávno nie je len na telefonovanie a posielanie krátkych správ. Je to vidieť na každoročnom raste objemu prenesených dát. Mobilná komunikácia je aj na Slovensku cenovo dostupná a veľmi rozšírená. Podľa informácií, ktoré poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) mobilní operátori bolo k 31.12.2015 v Slovenskej republike cca 6 miliónov aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie mobilnej telefónnej služby. Pamätáte si na svoj prvý mobilný telefón? Pamätáte si na časy, keď na Slovensku ešte neboli mobilné telefóny rozšírené a na zriadenie pevnej telefónnej linky sme čakali roky?
     Pred nástupom mobilnej komunikácie na Slovensku sme mali doma aj v práci pevné telefóny. Ak sme boli mimo domova a chceli sme niekomu zavolať používali sme verejné telefónne automaty, ktoré boli umiestnené na verejných priestranstvách. Začiatok mobilnej komunikácie na  Slovensku sa viaže s rokom 1991, keď bol v analógovej mobilnej sieti NMT 450 uskutočnený prvý mobilný hovor a následne začala komerčná prevádzka siete. Záujemcovia na začiatku nemali možnosť výberu operátora. Mobilné telefóny boli spočiatku umiestnené v motorových vozidlách, neskôr boli k dispozícii aj prenosné, ktoré boli na dnešné pomery veľmi objemné a ťažké. Mobilný telefón si vtedy zaobstarávali len firmy a majetní občania. Platilo sa aj za prijaté hovory. Prvá GSM sieť bola na Slovensku spustená v roku 1997 a záujemcovia už mali na výber zo služieb dvoch mobilných operátorov. Postupne pribúdali nové služby, klesali ceny, zmenšovali sa mobilné telefóny a rástlo pokrytie mobilnými sieťami. Tretí mobilný operátor dostal povolenie v roku 2006 a štvrtý v roku 2013. K mobilným sieťam druhej generácie (2G), pribudla tretia (3G) a neskôr štvrtá generácia (4G). V súčasnosti sa svet pripravuje na komerčné nasadenie mobilnej siete piatej generácie (5G). Regulácia a zvyšujúca sa konkurencia priniesli rozširovanie a skvalitňovanie služieb. Pri zmene operátora je možné ponechať si bezplatne svoje telefónne číslo. Ceny za služby a zariadenia podstatne klesli, mobilné služby sa stali dostupnými. Mobilný telefón už nie je len pracovným a komunikačným nástrojom, ale umožňuje rýchly prístup k informáciám a zábave. Tieto zmeny prinášajú nielen úžitok, ale za určitých okolností aj stratu súkromia a rôzne formy nebezpečenstva, ktorých podceňovanie sa nevypláca.

Podľa Google by krajiny V4 mohli podporiť príbeh o internete

18.01.2016, Tlačová správa
     Vzhľadom na rastúci význam a využitie vzájomnej komunikácie medzi rôznymi zariadeniami bude enormné množstvo zariadení potrebovať vlastné IP adresy. Túto požiadavku bude možné  uspokojiť vďaka najnovšej verzii IP protokolu IPv6. Dôležité je myslieť aj na kompatibilitu technologických riešení, pretože už dnes existujú významné zdroje dát, ktoré ale nedokážu spolupracovať z dôvodu nekompatibility technológií. Americké spoločnosti oceňujú technický talent Slovákov a myslia si, že by Slovensko mohlo využiť súčasnú situáciu a presadiť sa vo svete inovácií. Radia Slovensku, aby podporilo inovácie, vzdelávanie, výskum a aby sa snažilo pritiahnuť mladých ľudí k informačným technológiám. Tieto a ďalšie informácie odzneli počas spoločnej návštevy predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Vladimíra Kešjara a predsedov regulačných úradov pre oblasť elektronických komunikácií z krajín V4 v USA.
     Predsedovia regulačných úradov pre oblasť elektronických komunikácií z krajín V4 absolvovali stretnutia s predstaviteľmi federálnych inštitúcií, internetovými a telekomunikačnými asociáciami a významnými americkými spoločnosťami. Predseda nezávislej federálnej agentúry zodpovedajúcej za reguláciu elektronických komunikácií (FCC) Tom Wheeler sa živo zaujímal o kompetencie Orgánu európskych regulátorov v oblasti elektronických komunikácií (BEREC) a o aktuálne témy regulácie v EÚ. Internetové a telekomunikačné asociácie a americké spoločnosti diskutovali s predstaviteľmi regulačných úradov krajín V4 o aktuálnych otázkach regulácie a oboznámili ich so svojimi názormi a plánmi do budúcnosti. Pre Google je veľmi dôležité, aby regulácia internetu bola férová. Spoločnosť vyzdvihla prezentáciu krajín V4 v USA. Google označuje krajiny V4 ako tie, ktoré veria v silu internetu a inovácií. Myslia si, že krajiny V4 by mohli vhodne podporiť príbeh o internete a jeho dôležitosti aj na pôde EÚ. Americké spoločnosti si veľa sľubujú od nových obchodných dohôd medzi USA a EÚ. Podľa ITIF (Technology and Innovation Foundation) krajiny strednej Európy majú príležitosť presadiť sa vo svete inovácií, napr. internet vecí a aplikácie a mali by súčasnú situáciu využiť. Spoločnosť AT&T, ktorá má silné zastúpenie aj na Slovensku, oceňuje technický talent Slovákov, ale vzhľadom na rýchly vývoj technológií radí, aby Slovensko nezaspalo v oblasti vzdelávania. Nezisková organizácia ICANN, ktorá sa zaoberá správou domén a IP adries, predstavila svoj pohľad na nový pojem „Internet of Everything“, ktorý predstavuje prienik internetu do priemyslu. Podľa ICANN bude enormné množstvo zariadení potrebovať vlastné IP adresy, čo ICANN dokáže uspokojiť najnovšou verziou IP protokolu IPv6, ktorá nahradí dosluhujúcu verziu IPv4. Podľa ITIF je dôležité myslieť aj na kompatibilitu technologických riešení, pretože už dnes existujú významné zdroje dát, ktoré ale nedokážu spolupracovať z dôvodu nekompatibility technológií. Podľa ich názoru inovácie v oblasti práce s dátami v EÚ brzdí súčasná koncepcia ochrany súkromia. Asociácia telekomunikačného priemyslu (TIA) sa zaujímala o skúsenosti krajín V4 s pokrytím širokopásmového prístupu, meraniami rýchlosti pripojenia a so správou frekvenčného spektra. V USA sú mnohé oblasti pokryté iba káblovými operátormi a širokopásmový prístup aj pre menej majetných Američanov sa stal súčasťou predvolebnej kampane na prezidenta USA. V USA investovali do vybudovania širokopásmového prístupu cca 280 miliárd USD zo štátneho rozpočtu.

Nezabudnite do 15.1.2016 zaplatiť za právo používať frekvencie

12.01.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje subjekty, ktoré majú pridelené frekvencie, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 15.1.2016 zaplatili úhradu za právo používať frekvencie. Výška úhrady a ďalšie potrebné informácie sú uvedené v povolení. Frekvencie majú pridelené okrem telekomunikačných operátorov napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky...
     Ak držiteľ povolenia nezaplatí úhradu za frekvencie, tak RÚ podľa zákona o elektronických komunikáciách zruší povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu. RÚ potom nebude môcť takémuto subjektu tri roky vydať povolenie na používanie frekvencií.

Pozor na predvianočné uzatváranie zmlúv s operátormi

17.12.2015, Tlačová správa
     Predvianočné obdobie je charakteristické rôznymi akciami telekomunikačných operátorov. Užívateľom služieb v tomto čase obvykle končí zmluvná viazanosť. Obdobie posledných dní pred sviatkami je mimoriadne rizikové pre uzatváranie zmlúv. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje, že v dôsledku nepozornosti a nedostatku času záujemcovia o služby pomerne často uzatvárajú zmluvy s operátormi neuvážene, následkom toho po čase prichádza k vytriezveniu zo sviatočnej eufórie a hľadanie vinníka za vzniknutý stav. Miera budúcej spokojnosti užívateľov vo veľkej miere záleží od zodpovednosti ich prístupu.
     Pokiaľ užívateľov niektorá z ponúk osloví, tak sa rozhodne nemôžu spoliehať len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získa napr. rozhovorom so susedom alebo s predajcami služieb. Tieto informácie sú neúplné a obvykle obsahujú len hlavné výhody služby. Pred uzavretím zmluvy s telekomunikačným operátorom je potrebné oboznámiť sa s jej podmienkami. RÚ upozorňuje, že operátor môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy. Na Slovensku pôsobí cca 1200 telekomunikačných operátorov. Operátori obvykle ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity, ktoré sa môžu meniť dĺžkou viazanosti. Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených. Ak bude účastník chcieť ukončiť zmluvný vzťah skôr, aj napriek zmluvnej viazanosti, bude to spojené so zmluvnou sankciou. Výnimkou sú prípady, kedy účastník môže odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ktoré upravuje zákon. V prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku je možné od zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní. Nemenej dôležité je uvážiť výhody aj nevýhody riešenia sporov pomocou rozhodcovského súdu. Zmluva má písomnú formu, ale meniť ju je možné aj inou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. Prípadné nejasnosti si je potrebné vysvetliť pred uzavretím zmluvy. Ak záujemca napr. o službu pripojenia k internetu nemá dostatok potrebných znalostí na posúdenie parametrov služby, tak by si mal nechať poradiť niekým nezávislým. Predíde tak možnému sklamaniu a nedorozumeniam s operátorom. Neskoršie tvrdenia užívateľa, že o niečom nevedel alebo s niečím nesúhlasil operátor zrejme nebude brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by zrejme využil svoje zákonné právo neuzavrieť zmluvu. Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami a že s nimi súhlasia.

Odporúčania: 1) Nekonajte pod tlakom. Ak nemáte dostatok času, uzavretie zmluvy radšej odložte. 2) Všeobecné podmienky a cenník si dôkladne preštudujte, dostupné sú aj na internetových stránkach operátorov. 3) Dôkladne uvážte zmluvnú viazanosť a prípadný súhlas s riešením sporov pomocou rozhodcovského súdu. 4) Vyjasnite si to, čo vám je nejasné. 5) V prípade absencie potrebných znalostí si nechajte nezávisle poradiť.

RÚ povolil prvý rozhlasový vysielač v štandarde T-DAB+

15.12.2015, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na používanie frekvencie 12C na terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB+ (Terestrial-Digital Audio Broadcast) v rámci miestneho multiplexu Bratislava. Na Slovensku je to historicky prvé povolenie na digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB+.
     Vysielač bude vysielať zo stanovišťa Kamzík. Povolená je vertikálna polarizácia, výška stredu anténového systému nad terénom 135 m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 3600 W, mód I, modulácia DQPSK. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 10.12.2015. Platnosť povolenia je do 31.5.2016.
     Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex T-DAB si, podobne ako pri analógovom rozhlasovom vysielaní alebo pri miestnych multiplexoch DVB-T, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. RÚ túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak RÚ pridelí túto frekvenciu záujemcovi. RÚ prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. V jednej lokalite môže požiadať o pridelenie frekvencií pre miestny multiplex viacero záujemcov.

Štvrtý mobilný operátor môže naďalej poskytovať služby

07.12.2015, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) individuálne povolenie spoločnosti SWAN, a.s. nezrušil.
     Na základe uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 28. októbra 2015 začal RÚ konanie vo veci preskúmania povinnosti spoločnosti SWAN, a.s. začať používať frekvencie pridelené individuálnym povolením na povolený účel v lehote 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. RÚ bol povinný v zmysle uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodnúť v lehote 30 dní od doručenia uznesenia. RÚ rozhodol o zastavení konania o zrušení individuálneho povolenia („licencie“) spoločnosti SWAN, a.s. Dôvodom zastavenia konania je fakt, že spoločnosť SWAN, a.s. splnila povinnosť začať používať pridelené frekvencie na povolený účel a v určenom územnom rozsahu do 6 mesiacov od právoplatnosti povolenia.
     Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je možné podať rozklad a je preskúmateľné súdom.

Tri spory medzi operátormi sú vyriešené

25.11.2015, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne rozhodol spor medzi Orange Slovensko, a.s. a Net-Connect s.r.o. a zastavil konania o riešení sporu medzi spoločnosťami Localcom s.r.o. a Orange Slovensko, a.s. a spoločnosťami Net-Connect s.r.o. a O2 Slovakia, s.r.o. Všetky tri spory sa týkali prepojenia elektronických komunikačných sietí.
     Vzhľadom na to, že spoločnosti Localcom a Orange uzatvorili dohodu o urovnaní a súvisiacich záväzkoch a zároveň uzatvorili zmluvu o prepojení, tak spoločnosť Localcom vzala svoj podnet na začatie konania v celom rozsahu späť a požiadala RÚ, aby konanie zastavil. Spoločnosť Orange súhlasila so späť vzatím návrhu na začatie konania. Podobne aj v prípade sporu medzi spoločnosťami Net-Connect s.r.o. a O2 Slovakia, s.r.o. sa v priebehu riešenia sporu operátori napokon dohodli. RÚ rozhodol v prípade sporu medzi spoločnosťami Net-Connect a Orange tak, že spoločnosť Orange je povinná upraviť kapacitu prepojenia sietí medzi týmito spoločnosťami v súlade s prílohou II referenčnej ponuky (špecifikácia prepojenia) zverejnenej na základe rozhodnutia regulátora z 10.7.2013, a to na dva okruhy E1 (2x2 Mbit/s) najneskôr do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie je právoplatné.
     Podľa zákona o elektronických komunikáciách RÚ rozhoduje o spore medzi telekomunikačnými operátormi alebo osobami, ktoré využívajú výhody z prístupu alebo prepojenia na návrh ktorejkoľvek zo strán sporu, ktorý vznikol v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, rozhodnutia alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného RÚ.

Mobilný internet aktívne využíva takmer 2/3 obyvateľov Slovenska

19.11.2015, Tlačová správa

     Popularita mobilného internetu neustále rastie. Počet aktívnych užívateľov mobilného širokopásmového internetu polročne narástol o 100 tisíc. V 1. polroku 2015 sa v Slovenskej republike k mobilnému širokopásmovému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia aktívne pripojilo 3,44 milióna užívateľov, čo sú takmer dve tretiny obyvateľov Slovenskej republiky. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V 1. polroku 2015 sa minimálne raz za posledné tri mesiace pripojilo k tzv. rýchlemu mobilnému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia 3,44 milióna užívateľov. Z uvedeného počtu malo dátový balíček takmer 2,1 milióna užívateľov a 440 tisíc užívateľov sa k mobilnému širokopásmovému internetu pripájalo inými prístupovými zariadeniami. Ostatní započítaní užívatelia platili len na základe preukázanej spotreby dát.
     Pri zbere dát bola použitá aktuálne platná metodika Európskej komisie. Mobilný širokopásmový prístup na internet zahŕňa technológie tretej generácie (3G) a technológie vyššej rýchlosti (HSPA alebo LTE), technológie GSM/GPRS sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.

Rozhlasové vysielače prevádzkuje 32 spoločností

12.11.2015, Tlačová správa

     K 31.10.2015 v Slovenskej republike pôsobilo 32 prevádzkovateľov, ktorí na základe povolenia od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) spolu prevádzkovali 386 analógových terestriálnych rozhlasových vysielačov. Títo prevádzkovatelia zabezpečujú rozhlasovým staniciam šírenie programov. Poradie najväčších prevádzkovateľov podľa počtu prevádzkovaných rozhlasových vysielačov: 1. Towercom, a.s., 2. EXPRES NET k. s., 3. ANTENA PLUS, a.s., 4. - 5. Best FM Media spol. s r.o., 4. – 5. Rádio LUMEN, spol. s r.o.

RÚ znovu preverí plnenie podmienok „licencie“ 4. mobilného operátora

05.11.2015, Tlačová správa

     Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR) povolenie („licenciu“) 4. mobilného operátora nezrušil, je naďalej právoplatná a operátor môže naďalej poskytovať služby. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) aj napriek tomu, že trvá na svojom právnom názore, bude postupovať podľa uznesenia NS SR a do 30 dní opäť preskúma plnenie povinností 4. mobilným operátorom a podľa výsledkov rozhodne. Predmetom opätovného preskúmania bude, či operátor začal používať pridelené frekvencie na povolený účel a v určenom územnom rozsahu do 6 mesiacov od právoplatnosti povolenia.
     Ako rozhodol NS SR? NS SR uznesením uložil RÚ „povinnosť v lehote do 30 dní od doručenia uznesenia začať konať a rozhodnúť v konaní o preskúmanie povinnosti spoločnosti SWAN, a.s. začať používať frekvencie pridelené rozhodnutím 1310541004 z 30. decembra 2013 na povolený účel a v určenom územnom rozsahu do 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.“
     Ako argumentoval RÚ počas konania? Podľa právneho názoru RÚ hodnotenie výsledkov kontroly a namietanie použitého regulačného prístupu nepatrí do pôsobnosti prokuratúry a NS SR mal návrh prokuratúry ako nedôvodný zamietnuť. Podľa zákona o elektronických komunikáciách štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami vykonáva RÚ. Na to, aby RÚ mohol odobrať pridelené frekvencie musí byt' dostatočne preukázané, že spoločnosť SWAN, a.s. nezačala do 6 mesiacov od právoplatnosti povolenia používať pridelené frekvencie na povolený účel. Táto skutočnosť nemôže byt' preukazovaná iba prostredníctvom verejne dostupných informácií na internete a v médiách. RÚ preto využil svoju zákonnú právomoc a vykonal kontroly. Kontrolami bolo preukázané, že spol. SWAN začala používať pridelené frekvencie na povolený účel v stanovenej lehote a poskytovala aj elektronické komunikačné služby. RÚ rozhodne nemožno vyčítať nečinnosť. Krajská prokuratúra Bratislava si oprávnenie využívať pridelené frekvencie na celom území vysvetlila ako povinnosť pokryť službami úplne celé územie Slovenska do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia. S uvedeným príliš rozširujúcim výkladom ustanovenia zákona sa RÚ nestotožnil. V zákone absentuje povinnosť začať využívať pridelené frekvencie na celom území Slovenska a povolenie prostredníctvom rozvojových kritérií ukladá povinnosť pokryť prostredníctvom svojej vlastnej siete používajúcej pridelené frekvencie v pásme 1 800 MHz mobilnými komunikačnými službami 25% obyvateľstva Slovenskej republiky najneskôr do 31.12.2015 a 50% obyvateľstva najneskôr do 31.12.2018. Okrem toho, ak by RÚ postupoval podľa extenzívneho výkladu prokuratúry, musel by odobrať frekvencie väčšine poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, čo by mohlo viesť k veľkému obmedzeniu podnikania a možnej likvidácii trhu elektronických služieb.

Počas inverzie dochádza k rušeniu rozhlasu vzdialenými stanicami

04.11.2015, Tlačová správa

     Možno aj vás prekvapilo, že v posledných dňoch naladíte na svojom rozhlasovom prijímači vzdialené zahraničné rozhlasové stanice. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) dáva na vedomie občanom, že „vďaka“ inverznému počasiu dochádza v pásme veľmi krátkych vĺn ku krátkodobému, občasnému rušeniu miestnych rozhlasových staníc vzdialenými rozhlasovými stanicami. Rušenie je spôsobované prírodným javom, ktorý umožňuje krátkodobý príjem vzdialených rozhlasových staníc, ktoré za normálnych podmienok nie je možné terestriálne prijímať. Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať RÚ. Rušenie príjmu po zmene počasia ustane.
     Za normálnych okolností teplota vzduchu rastúcou výškou klesá. V tomto období je slnečné, bezoblačné počasie a v horách býva teplejšie ako v dolinách. Toto obrátenie teplôt sa volá inverzia. Príjem blízkych vysielačov je utlmený a naopak je počuť vysielače vzdialené stovky kilometrov. Tento prírodný jav na jednej strane znepríjemňuje počúvanie bežným poslucháčom rozhlasu a na strane druhej teší lovcov vzdialených rozhlasových staníc. Na svoje si prídu aj rádioamatéri vysielajúci na rádioamatérskych VKV pásmach. Tento prírodný jav im umožňuje nadviazať spojenia na vzdialenosti, na ktoré by za bežných podmienok šírenia elektromagnetických vĺn spojenia nenadviazali.
     Za normálnych príjmových podmienok sa občania v prípade rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu môžu obrátiť na RÚ. RÚ zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Pred tým, ako sa občania obrátia na RÚ a chcú nahlásiť rušenie rozhlasu alebo televízie, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. Bližšie informácie o postupe a kontakty sú dostupné na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=64  

Pred nechceným volaním na „audiotexové“ čísla sú občania chránení

27.10.2015, Tlačová správa

     Posledné dni sa slovenské médiá venujú rôznym súťažiam v televíziách, ktoré jeden z divákov na základe ním vykonanej analýzy označil za podvodné. Podstatou súťaží sú jednoduché otázky, na ktoré súťažiaci divák odpovedá telefonicky volaním na číslo so zvýšenou tarifou (tzv. audiotexové číslo). Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) urobil také opatrenia, že od 1.1.2015 sa už nestáva, aby niekto omylom, nechcene, bez toho aby si toho bol vedomý, pretelefonoval vysokú sumu pri volaniach na rôzne súťaže, hlasovanie, veštenie a pod. Podozrenia z podvodu riešia orgány činné v trestnom konaní, ktoré podľa zákona o elektronických komunikáciách môžu zabrániť podvodnému konaniu alebo zneužitiu tak, že uložia telekomunikačným operátorom, aby zablokovali prístup k číslam alebo službám a zadržali platby za ne.
     RÚ a ďalšie štátne orgány už v minulosti upozorňovali občanov, aby sa pred takýmto volaním dôkladne oboznámili s podmienkami súťaže a s cenou volania. Najviac ohrozenými skupinami občanov sú deti a starší ľudia. Už pred cca rokom Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) a česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní spoločne varovali divákov pred podvodnými televíznymi súťažami. RVR následne za takéto televízne súťaže ukladala pokuty. RÚ sa neuspokojil len s upozorňovaním občanov, ale urobil konkrétne kroky, ktorými sa predchádza šoku volajúcich z vysokého účtu, ku ktorým by dochádzalo po nechcených volaniach na služby so zvýšenou tarifou. Podľa povinností, ktoré RÚ uložil telefónnym operátorom pred volaním na službu so zvýšenou tarifou sa okamžite pred spojením volania spustí oznámenie v slovenskom jazyku s informáciou o tom, že volajúci účastník volá na službu so zvýšenou tarifou a volajúci môže hovor ešte pred tarifikáciou ukončiť. Čísla so zvýšenou tarifou sú čísla z množín (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx a (0)98x xxxxxx. Ak sa niekto napr. obáva, že jeho telefón by mohol byť zneužitý na takéto volanie, tak si môže u svojho telefónneho operátora dať bez poplatku zablokovať odchádzajúce volania, SMS alebo služby multimediálnych správ (MMS) na tieto čísla.

LTE využívalo na pripojenie k internetu 277,6 tis. užívateľov

20.10.2015, Tlačová správa

     V prvom polroku 2015 cca 277,6 tis. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 72% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užívatelia prostredníctvom LTE preniesli 978 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Pre porovnanie v druhom polroku 2014 na širokopásmové pripojenie k internetu využívalo mobilné siete LTE na Slovensku viac ako 170,5 tis. užívateľov, ktorí preniesli 549 TB dát.
     V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.

Mobilní operátori pristupujú k problému vlažne

26.08.2015, Tlačová správa

     Zástupcovia štátu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR) a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vyšli mobilným operátorom v maximálnej možnej miere v ústrety, aby im uľahčili pokrytie problematických úsekov diaľnic a rýchlostných komunikácií signálom mobilných prístupových sietí. Zástupcovia štátu po roku musia skonštatovať, že mobilní operátori sa k tejto otázke bohužiaľ stavajú vlažne. Je to sklamanie, keď vezmeme do úvahy, že napr. po obchvate Nitry, kde absentuje signál, prejde v oboch smeroch 20 tisíc áut denne a zabezpečeniu dostupnosti mobilných sietí a tým aj zvýšeniu bezpečnosti pre posádky týchto áut mobilní operátori nevenujú náležitú pozornosť. Napriek minimálnej snahe zo strany operátorov RÚ bude aj naďalej hľadať cestu zabezpečenia neprerušovanej komunikácie v kritických úsekoch diaľnic a rýchlostných komunikácií.
     Špecialisti z RÚ, MDVaRR, NDS, Orange, ST, SWAN a O2 pred cca rokom vytvorili pracovnú skupinu, ktorej cieľom je spolupracovať na dosiahnutí 100% pokrytia diaľnic a rýchlostných komunikácií signálom mobilných prístupových sietí, resp. odstránenie vypadávania hovorov. Dôvodom potreby dosiahnutia 100% pokrytia je najmä ochrana zdravia a životov účastníkov cestnej premávky. Pracovná skupina pracuje na báze dobrovoľnosti. Zástupcovia NDS odovzdali operátorom informácie na CD k všetkým novým úsekom diaľnic, ktoré majú byť odovzdané do konca roku 2016. Upozornili, že mapa v súčasnosti prevádzkovaných diaľnic a rýchlostných ciest je dostupná na webe NDS a v cestnej databanke SSC. Rovnako verejne dostupné sú informácie o pripravovaných úsekoch, zmluvách, termínoch a pod. Taktiež uviedli, že v novo budovaných tuneloch sa inštalujú vysielacie (vyžarovacie) káble vhodné aj pre šírenie signálu mobilných sietí a pracuje sa na postupnej obnove káblov aj v starších tuneloch. Zainteresovaní špecialisti sa dohodli na definovaní problematických lokalít budovania stožiarov základňových staníc mobilných operátorov a na hľadaní možností efektívneho riešenia situácie. Zástupcovia štátu navrhli mobilným operátorom, aby pri výstavbe stožiarov pre základňové stanice uvažovali nad ich zdieľaním. Zrýchli to výstavbu a zníži náklady. Zdieľanie infraštruktúry podporuje aj Európska komisia. RÚ ponúkol mobilným operátorom aktívnu pomoc pri riešení lokalít – úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, v ktorých majú problém zriadiť základňovú stanicu. Požiadal ich o explicitné určenie takýchto miest, aby mohol následne v spolupráci s ostatnými štátnymi organizáciami podniknúť všetky kroky a byť nápomocný pri prekonávaní týchto problémov. Na túto ponuku nereagoval ani jeden z operátorov.
     Bezpečné a rýchlejšie cestovanie pre občanov - motoristov je možné dosiahnuť využitím inteligentných dopravných systémov (ITS), ktoré ku svojej činnosti potrebujú elektronické komunikačné siete. Pokrytie signálom elektronických komunikačných sietí je nevyhnutnosťou aj pre fungovanie celoeurópskeho systému pre motorové vozidlá eCall, ktorý v prípade dopravnej nehody automaticky privolá záchranné zložky integrovaného záchranného systému, čo motoristom v konečnom dôsledku môže zachrániť život. Európska komisia presadzuje, aby už od apríla 2018 mali všetky nové vozidlá zabudovanú túto technológiu. K tomu, aby celý systém fungoval sú potrebné prístupové siete. Zarážajúci je vlažný prístup operátorov k tejto problematike.

Najviac užívateľov malo pevný širokopásmový internet od ST

20.08.2015, Tlačová správa

     Podľa údajov ku koncu roka 2014 bola podľa počtu užívateľov najväčším poskytovateľom pevného širokopásmového internetu v Slovenskej republike spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Obyvatelia Slovenska (bytoví aj nebytoví zákazníci) si najčastejšie vyberali pevný širokopásmový internet od operátorov v tomto poradí: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 4. Slovanet, a.s., 5. ANTIK Telecom s.r.o., 6. SWAN, a.s., 7. DSI DATA s.r.o., 8. SATRO, s.r.o., 9. BENESTRA, s. r. o., 10. RadioLAN, spol. s r.o. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Ku koncu roka 2014 poskytovalo v Slovenskej republike pevný širokopásmový prístup k internetu 789 oprávnených subjektov, ktoré mali k tomuto termínu pripojených cca 1,2 mil. užívateľov. Najviac, až 454 tis. užívateľov, sa pripájalo k širokopásmovému internetu prostredníctvom technológie DSL. Najviac užívateľov prostredníctvom technológie DSL mala pripojených spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Celkový počet užívateľov širokopásmového internetu prostredníctvom prístupových sietí novej generácie (NGA) bol 396 tis. Najviac užívateľov prostredníctvom NGA mala pripojených spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Najviac užívateľov prostredníctvom pevnej bezdrôtovej technológie WiFi mala pripojených spoločnosť RadioLAN, spol. s r.o.

Občania si môžu slobodne vybrať spôsob TV príjmu

17.08.2015, Tlačová správa

     V poslednom období sa občania obracajú na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) s otázkami čo majú robiť, keď im poskytovateľ služieb retransmisie (tzv. „televíznych služieb“) zmení ponuku programov alebo zmení cenu za služby. RÚ upozorňuje, že nemá v kompetencii rozhodovať o zložení programovej ponuky a ceny za televízne služby nie sú štátom regulované. Dôležité je, aby občania vedeli, že neexistuje monopol v poskytovaní televíznych služieb a nikto ich nemôže donútiť, aby si vybrali ponuku, ktorá im nevyhovuje. Je len na slobodnom rozhodnutí každého občana, aby si vybral takú ponuku, ktorá mu z pohľadu kvality, obsahu a ceny najviac vyhovuje. Rovnako, ako si občania pri výbere nového televízneho prijímača vyberajú najmä podľa kvality a ceny, tak by mali primeranú pozornosť venovať aj výberu poskytovateľa televíznych služieb. V prípade uzatvárania zmluvy s poskytovateľom televíznych služieb by sa občania mali dôkladne oboznámiť so všetkými podmienkami zmluvy.
     Príjem pre občanov bezplatného digitálneho pozemského televízneho vysielania (DVB-T) je možný, až na riedke výnimky, takmer na celom území Slovenska. Občania majú na celom území Slovenskej republiky možnosť prijímať platené alebo neplatené televízne programy prostredníctvom satelitu, pričom si v súčasnosti môžu vybrať z piatich satelitných platforiem a pripravuje sa spustenie šiestej. Občania majú okrem toho možnosť, v závislosti od miesta televízneho príjmu, vybrať si z týchto spôsobov televízneho príjmu: a) prostredníctvom káblového distribučného systému (tzv. „káblová televízia“), b) prostredníctvom mikrovlnného distribučného systému MMDS alebo MVDS (tzv. „bezdrôtová káblovka), c) prostredníctvom pevnej telefónnej alebo optickej siete v IP protokole (IPTV), d) prostredníctvom mobilnej siete.
     Ak poskytovateľ televíznych služieb zmení cenu služby, tak v prípade zmluvnej viazanosti účastník má právo podľa § 44 ods. 6 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak túto zmenu neakceptuje. Zákon upravuje, že je potrebné tak urobiť najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia podstatnej zmeny. Poskytovatelia televíznych služieb majú podľa § 43 ods. 2 písm. c) zákona povinnosť „písomne, elektronickou poštou, službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky oznámiť účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje; oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.“ Zákon upravuje aj prípady, ak by si poskytovateľ televíznych služieb povinnosť nesplnil a neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok. V takom prípade má účastník právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok. Zmluva zaniká doručením odstúpenia od zmluvy, pokiaľ v odstúpení nie je uvedený neskorší deň. Pre účastníkov bez viazanosti je dôležité vedieť, že podľa § 44 ods. 9 zákona môžu vypovedať zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Podľa § 44 ods. 11 zákona je výpovedná lehota rovnaká pre obe zmluvné strany. Ak sa účastník rozhodne ukončiť zmluvný vzťah, tak je to potrebné urobiť písomne a to tak, aby mal doklad o tom, že tak urobil a kedy tak urobil.

Počet užívateľov širokopásmového internetu stúpol o 7%

12.08.2015, Tlačová správa

     Ku koncu roka 2014 poskytovalo v Slovenskej republike pevný širokopásmový prístup k internetu 789 oprávnených subjektov, ktoré mali k tomuto termínu pripojených cca 1,2 mil. užívateľov, čo predstavuje ročný nárast o 7%. Najviac, až 454 tis. užívateľov, sa pripájalo k širokopásmovému internetu prostredníctvom technológie DSL, ktorá zaznamenala ročný nárast o 4%. Celkový počet užívateľov širokopásmového internetu prostredníctvom prístupových sietí novej generácie (NGA) bol 396 tis., čo predstavuje ročný nárast až o 18%. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V rámci NGA bolo najviac až 156 tis. užívateľov pripojených prostredníctvom FTTB, čo predstavuje ročný nárast o 3%. Technológia FTTH so 150 tis. užívateľmi zaznamenala ročný nárast o 24%.
     Počet koncových užívateľov pripojených prostredníctvom pevných bezdrôtových technológií (FWA a WiFi) dosiahol 272 tis., čo predstavuje ročný nárast o 4%. Káblový modem (s technológiou staršou ako DOCSIS 3.0, t.j. nie NGA) využívalo na pripojenie k internetu 77 tis. užívateľov, čo predstavuje ročný pokles o 16%, ale káblový modem (NGA) využívalo na pripojenie 73 tis. užívateľov, čo predstavuje ročný nárast o 28%.

Výsledky výberových konaní na frekvencie v pásme 10 GHz

06.08.2015, Tlačová správa

     Úspešnými účastníkmi výberových konaní na pridelenie frekvencií vo frekvenčnom pásme 10 150 – 10 650 MHz sú spoločnosti JUKO s.r.o., Slovanet, a.s., SNET GROUP a.s. a VOSPOL, s.r.o. Frekvencie sa využívajú na poskytovanie prístupu k internetu na lokálnej úrovni. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) rozhodnutiami pridelil frekvencie úspešným účastníkom. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 6228 EUR.
     Spoločnosť Slovanet získala frekvencie v lokalitách: Dunajská Streda, Pezinok, Prešov, Stropkov a Svidník. VOSPOL získal frekvencie v Stropkove a vo Svidníku, JUKO v Prešove a SNET GROUP v Dunajskej Strede. O frekvencie v Senci neprejavil nikto záujem.
     Výberové konania začali výzvou na predloženie ponúk do výberového konania, ktoré RÚ 5. júna 2015 zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle. RÚ určil jediné hodnotiace kritérium, ktorým bola výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčného bloku. Výberová komisia na základe ponúknutej výšky jednorazovej úhrady stanovila poradie účastníkov výberového konania, pričom na prvom mieste sa umiestnil ten, ktorého ponúkaná výška jednorazovej úhrady bola najvyššia. V každej lokalite mohlo byť úspešných niekoľko záujemcov. V lokalitách Stropkov a Svidník bolo k dispozícii sedem frekvenčných blokov, v Dunajskej Strede a Pezinku šesť, v Senci päť, a v Prešove dva frekvenčné bloky.

Najpopulárnejší spôsob TV príjmu na základe zmluvy je cez satelit

05.08.2015, Tlačová správa

     Občania Slovenskej republiky majú v závislosti od lokality na výber z viacero možností, ako si zabezpečiť príjem televíznych programov. Ku koncu roku 2014 viac ako milión televíznych divákov prijímalo TV programy prostredníctvom podmieneného prístupu k satelitnému televíznemu a rozhlasovému vysielaniu (DVB-S) na základe zmluvy uzavretej s poskytovateľom služby. Diváci mali na výber štyri satelitné platformy. Druhý najpopulárnejší spôsob plateného príjmu bol káblový distribučný systém (tzv. „káblová televízia“). Káblové distribučné systémy vykázali v rovnakom čase 470 tis. aktívnych prípojok, z toho 209 tis. bolo využívaných pre služby digitálneho TV vysielania (DVB-C). Tretí najpopulárnejší spôsob bol prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete v IP protokole (IPTV), kde bolo v danom čase aktívnych 244 tis. prípojok. Vyplýva to z údajov, ktoré operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Občania majú možnosť prijímať televízne programy, okrem už spomenutých možností, aj prostredníctvom mikrovlnného distribučného systému (MMDS alebo MVDS), mobilnej komunikačnej siete a bezplatného alebo plateného digitálneho terestriálneho vysielania (DVB-T).

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »