Tlačové správy

Koľko je na Slovensku mobilných operátorov?

21.03.2016, Tlačová správa
Mobilné telefónne a dátové služby poskytujú štyri spoločnosti: O2 Slovakia s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a SWAN Mobile, a.s. Zdalo by sa, že toto je všetkým jasné. Napriek tomu v poslednom období občania kontaktujú Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) s otázkami, koľko je v Slovenskej republike „mobilných operátorov“. Ako sami uvádzajú, zmiatli ich reklamy v médiách na FunFón, JURO, Tesco mobile a 4ka.
     Poskytovatelia mobilných elektronických komunikačných služieb, laikmi nazývaní „telekomunikační, resp. mobilní operátori“, v reklamách označujú niektoré ponuky marketingovými názvami, ktoré navodzujú dojem, že ide o ďalšieho „operátora, resp. mobilného operátora“. V informáciách o službe je zároveň uvedené, kto z vyššie spomínanej štvorice poskytovateľov služieb je poskytovateľom služby. Informácia je obvykle uvedená v tvare „Poskytovateľom služby je ...“ (obchodné meno niektorej z vyššie uvedených spoločností) alebo „Poskytovateľom služby ... (názov služby) je ...“ (obchodné meno niektorej z vyššie uvedených spoločností).
     RÚ spoločnostiam O2 Slovakia s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a SWAN Mobile, a.s. pridelil frekvencie. Tieto spoločnosti majú vybudované siete, prostredníctvom ktorých poskytujú mobilné služby a sú registrované ako poskytovatelia služieb (t.j. podľa zákona ako podniky). Označujú sa aj skratkou MNO (mobile network operator), t.j. mobilní sieťoví operátori. O2 Slovakia s.r.o. a SWAN Mobile, a.s. okrem vlastných sietí využívajú tam, kde nemajú pokrytie, v rámci národného roamingu sieť inej spoločnosti. Okrem toho vo svete existujú aj MVNO (mobile virtual network operator), t.j. virtuálni operátori alebo operátori virtuálnej mobilnej siete. MVNO nevlastní mobilnú sieť, ale uzatvára dohodu s MNO, získa prístup k sieťovým službám za veľkoobchodné ceny a potom nastaví maloobchodné ceny. MVNO majú svoj vlastný zákaznícky servis, billing, marketing... Najčastejšie sa uplatňuje model, kde obchodný partner pôsobí ako predajca služieb MNO a spolu s nejakou pridanou hodnotou služby predáva pod vlastným menom. V takomto prípade zákonom stanovené povinnosti kladené na poskytovateľa služby plní MNO. Tento model sa uplatňuje aj v Slovenskej republike.

Spotrebitelia poznáte svoje práva?

16.03.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pri príležitosti dnešného dňa spotrebiteľov a spotrebiteľských práv pripomína spotrebiteľom potrebu znalosti ich práv. Viete, aké máte práva v prípade porúch, ktoré ste nezavinili? Viete ako sa brániť pri nesprávnom vyúčtovaní služby alebo pri nekvalitne poskytovaných službách a kedy môžete odstúpiť od zmluvy bez sankcií?
     Spotrebiteľ má právo slobodne si vybrať poskytovateľa služieb. Zákon o elektronických komunikáciách dáva právo na uzavretie zmluvy o poskytovaní verejných služieb s jedným alebo viacerými telekomunikačnými operátormi, ak nie je zákonný dôvod na jej odmietnutie. Od zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je možné podľa rovnomenného zákona odstúpiť do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Zákon o elektronických komunikáciách garantuje spotrebiteľom právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, ktoré nezavinili a vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného telekomunikačným operátorom. Vrátenie pomernej časti ceny je potrebné si uplatniť u operátora do 3 mesiacov po obnovení poskytovania služby. V prípade, že operátor napr. poskytuje služby nekvalitne alebo nesprávne vyúčtuje služby, tak zákon garantuje právo na reklamáciu. Reklamáciu je potrebné uplatniť si v lehote a spôsobom podľa reklamačného poriadku operátora, ktorý službu poskytol. Reklamácia vo veci prešetrenia faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie za poskytnuté služby. Operátor je povinný písomne oznámiť výsledok prešetrenia reklamácie do 30 dní, v zložitých prípadoch max. však do 60 dní, inak sa reklamácia považuje za uznanú. Okrem toho zákon dáva právo na odstúpenie od zmluvy bez sankcií, t.j. bez zmluvnej pokuty, ak operátor neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie, alebo aj po opakovanej uznanej reklamácii poskytuje službu nekvalitne. Zákon dáva právo na odstúpenie od zmluvy bez sankcií aj v prípade, že operátor jednostranne a v neprospech spotrebiteľa zmení zmluvné podmienky, napr. zmení cenu, kvalitu alebo čas trvania zmluvy a spotrebiteľ zmenu neakceptuje. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane, ak nie je v odstúpení uvedený neskorší deň. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany. Spotrebiteľ má právo vybrať si iného operátora. V prípade využívania pevnej alebo mobilnej telefónnej služby si pri prechode k inému operátorovi môže svoje telefónne číslo ponechať.
     Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že jeho práva boli porušené a ak operátor zamietol jeho žiadosť o nápravu, má právo podať sťažnosť u telekomunikačného operátora. V prípade pretrvávajúcej nespokojnosti má možnosť obrátiť sa na mediátora. Zoznam mediátorov a ďalšie informácie sú dostupné na web stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Okrem toho je tu aj nové právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS) u subjektu ARS podľa vlastného výberu, ktorý je uvedený v zozname na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Posledná možnosť je obrátiť sa na príslušný súd formou podania žaloby voči telekomunikačnému operátorovi. Spotrebitelia, ktorí sú v materiálnej núdzi môžu požiadať o právnu pomoc Centrum právnej pomoci.

Pri používaní mobilu nezabúdajte na bezpečnostné riziká

04.03.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe výsledkov diskusie odborníkov na Svetovom kongrese mobilných komunikácií (MWC 2016) v Barcelone upozorňuje občanov na bezpečnostné riziká spojené s využívaním mobilných elektronických telekomunikačných služieb. Podceňovanie bezpečnostných rizík môže viesť napr. k poškodeniu alebo k strate údajov v mobilnom telefóne, prístupu útočníka k elektronickej pošte obete, ovládnutiu profilu na sociálnych sieťach, krádeži financií z bankových účtov...
     Najčastejšími hrozbami v mobilnom elektronickom priestore sú prenos a šírenie infikovaných multimediálnych správ, e-mailov s prílohami, prezeranie web stránok obsahujúcich škodlivý kód a reakcia na phishingové správy. Druhou podstatnou rizikovou oblasťou je podceňovanie osobných nastavení zo strany užívateľa, ako sú prístupové mená a heslá. Užívatelia často krát používajú príliš jednoduché prihlasovacie údaje, ktoré pravidelne neobmieňajú, navyše používajú rovnaké heslá pre prístup k rôznym službám či aplikáciám.
     RÚ sa zúčastnil na MWC 2016 v Barcelone, kde svetoví odborníci počas panelovej diskusie na tému bezpečnosť v mobilných elektronických komunikačných sieťach konštatovali, že bezpečnostné hrozby nemajú pôvod v aplikáciách inštalovaných na koncových užívateľských zariadeniach, resp. majú len v minimálnom množstve. Bezpečnostné hrozby obvykle nemajú pôvod ani v spôsobe kryptovania a šifrovania, ale riziko je skôr spojené so správaním samotného užívateľa. Odborníci v panelovej diskusii sa zhodli v názore, že zo strany operátorov nie je viditeľná snaha upozorňovať svojich zákazníkov na skutočnosť, že ich osobné prihlasovanie údaje sú ľahko identifikovateľné, resp. že dlhú dobu neboli menené...
 
     Phishing znamená rybolov, resp. v tomto prípade lov hesiel pre prístup k rôznym službám či aplikáciám, napr. k Internet Bankingu, k e-mailu, k profilu na sociálnych sieťach a pod. Útočník využíva dôverčivosť obete s cieľom získať citlivé údaje. Najjednoduchšia a zároveň aj efektívna ochrana je nedôverovať e-mailom a web stránkam, ktoré chcú od užívateľa vylákať rôzne citlivé údaje, najmä heslá.

Odporúčania pri kúpe televízneho alebo rozhlasového prijímača

22.02.2016, Tlačová správa
     Pred nákupom televízneho prijímača je potrebné uvedomiť si, že obvykle nejde o krátkodobú investíciu. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) odporúča občanom, ktorí plánujú kúpiť nový televízny alebo rozhlasový prijímač, aby pri výbere vhodného prijímača brali do úvahy aj technologický pokrok.  Rozhodnutie prijaté počas nákupu prijímača ovplyvní príp. potrebu budúcich investícií napr. do prídavných zariadení.
     Vzhľadom na budúce zmeny v terestriálnom (pozemskom) digitálnom TV vysielaní RÚ odporúča, aby si diváci ktorí uprednostňujú terestriálny spôsob príjmu, zaobstarávali TV prijímače s podporou DVB-T2/HEVC. RÚ odporúča divákom, ktorí chcú prijímať aj voľné TV programy prostredníctvom satelitu, aby si zaobstarávali TV prijímače s podporou DVB-S2. Divákom, ktorí majú príjem TV zabezpečený napr. prostredníctvom káblového alebo satelitného operátora obvykle potrebné prídavné zariadenie prenajme alebo predá poskytovateľ služby. Vzhľadom na nástup terestriálneho digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike a v okolitých krajinách, by rozhlasoví poslucháči mali uvážiť, či sa im oplatí obstarať si už teraz prijímač s podporou T-DAB+, alebo po čase opäť investovať do kúpy nového rozhlasového prijímača.
     Od začiatku pravidelného televízneho vysielania na Slovensku v päťdesiatych rokoch minulého storočia prešlo vysielanie technologickými zmenami, ktoré ovplyvnili požiadavky kladené na televízne prijímače. Medzi významné zmeny patrilo začatie vysielania vo farbe v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Začiatkom deväťdesiatych rokov to bolo vysielanie zvukového sprievodu v móde stereo a duo a prechod zo systému farebnej televízie SECAM na systém PAL. Následne po vzniku Slovenskej republiky to bola zmena subnosnej frekvencie zvuku v analógovom TV kanáli na frekvenciu používanú vo väčšine štátov západnej Európy. V roku 2009 začala na Slovensku pravidelná prevádzka DVB-T s využitím metódy zdrojového kódovania MPEG-2 a neskôr aj MPEG-4. Vzhľadom na budúce zmeny, napr. plánované uvoľnenie frekvenčného pásma 700 MHz, sa dá v najbližších rokoch očakávať prechod na DVB-T2/HEVC.  

RÚ povolil ďalšie rozhlasové vysielače v štandarde T-DAB

16.02.2016, Tlačová správa
     Terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB (Terestrial-Digital Audio Broadcast) postupne začne aj v ďalších lokalitách Slovenskej republiky. Po vydaní povolenia spoločnosti Towercom, a.s. pre miestny multiplex T-DAB+ Bratislava Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vydal na základe žiadostí spoločnosti AVIS s.r.o. povolenia na používanie frekvencií pre T-DAB v rámci miestnych multiplexov Nitra a Levice. Prevádzkovateľ spolupracuje na tomto projekte s Výskumným ústavom spojov.
     Vysielač Nitra – Zobor má povolenú frekvenciu 11C a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 5000 W. Platnosť povolenia je do 31.12.2016. Vysielač Levice – Nemocnica s poliklinikou má povolené frekvencie 10C a 11C s maximálnym výkonom ERP v nulovej rovine 2000 W. V prípade frekvencie 10C je povolenie platné do 30.6.2017 a v prípade frekvencie 11C je povolenie platné do 31.12.2016. U všetkých vysielačov je povolená vertikálna polarizácia, mód I, modulácia DQPSK.
     Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex T-DAB si, podobne ako pri analógovom rozhlasovom vysielaní alebo pri miestnych multiplexoch DVB-T, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. RÚ túto frekvenciu posúdi a v prípade, že je vhodná začne proces koordinácie. Ak bude koordinácia úspešná, tak RÚ pridelí túto frekvenciu záujemcovi. RÚ prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. V jednej lokalite môže požiadať o pridelenie frekvencií pre miestny multiplex viacero záujemcov.

Výberové konanie na frekvencie v pásme 3,5 GHz

15.02.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz bez elektronickej aukcie. Predmetom výberového konania sú tri frekvenčné úseky pre celé územie Slovenskej republiky, dva 2x3 MHz a jeden 2x1 MHz (FDD, TDD). Sú to úseky, ktoré vznikli implementovaním novej medzinárodnej harmonizácie, čo okrem iného znamená aj prechod zo 7 MHz na 5 MHz kanálový raster.
     Hodnotiacimi kritériami sú ponúkaná výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií a schopnosť žiadateľa efektívne využívať ponúkané frekvenčné úseky. RÚ určil vyvolávaciu cenu, ktorá predstavuje hodnotu 70 tis. eur za všetky ponúkané frekvenčné úseky.
     Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 7.3.2016 do 13:30 h. Podľa zákona RÚ z dôvodu zabránenia zmarenia účelu výberového konania neposkytuje informácie o priebehu ani o predložených ponukách až do ukončenia výberového konania. Výberová komisia, ktorej členov vymenúva predseda RÚ, vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. Výberová komisia vyhodnotí ponuky poľa kritérií uvedených vo výzve a určí poradie účastníkov výberového konania. RÚ je viazaný poradím určeným výberovou komisiou.

RÚ si pripomína Svetový deň bez mobilného telefónu

05.02.2016, Tlačová správa
     Svetový deň bez mobilného telefónu je príležitosťou zamyslieť sa nad tým, ako mobilný telefón zasiahol do komunikácie medzi ľuďmi a ovplyvnil ich správanie. Mobilný telefón už dávno nie je len na telefonovanie a posielanie krátkych správ. Je to vidieť na každoročnom raste objemu prenesených dát. Mobilná komunikácia je aj na Slovensku cenovo dostupná a veľmi rozšírená. Podľa informácií, ktoré poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) mobilní operátori bolo k 31.12.2015 v Slovenskej republike cca 6 miliónov aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie mobilnej telefónnej služby. Pamätáte si na svoj prvý mobilný telefón? Pamätáte si na časy, keď na Slovensku ešte neboli mobilné telefóny rozšírené a na zriadenie pevnej telefónnej linky sme čakali roky?
     Pred nástupom mobilnej komunikácie na Slovensku sme mali doma aj v práci pevné telefóny. Ak sme boli mimo domova a chceli sme niekomu zavolať používali sme verejné telefónne automaty, ktoré boli umiestnené na verejných priestranstvách. Začiatok mobilnej komunikácie na  Slovensku sa viaže s rokom 1991, keď bol v analógovej mobilnej sieti NMT 450 uskutočnený prvý mobilný hovor a následne začala komerčná prevádzka siete. Záujemcovia na začiatku nemali možnosť výberu operátora. Mobilné telefóny boli spočiatku umiestnené v motorových vozidlách, neskôr boli k dispozícii aj prenosné, ktoré boli na dnešné pomery veľmi objemné a ťažké. Mobilný telefón si vtedy zaobstarávali len firmy a majetní občania. Platilo sa aj za prijaté hovory. Prvá GSM sieť bola na Slovensku spustená v roku 1997 a záujemcovia už mali na výber zo služieb dvoch mobilných operátorov. Postupne pribúdali nové služby, klesali ceny, zmenšovali sa mobilné telefóny a rástlo pokrytie mobilnými sieťami. Tretí mobilný operátor dostal povolenie v roku 2006 a štvrtý v roku 2013. K mobilným sieťam druhej generácie (2G), pribudla tretia (3G) a neskôr štvrtá generácia (4G). V súčasnosti sa svet pripravuje na komerčné nasadenie mobilnej siete piatej generácie (5G). Regulácia a zvyšujúca sa konkurencia priniesli rozširovanie a skvalitňovanie služieb. Pri zmene operátora je možné ponechať si bezplatne svoje telefónne číslo. Ceny za služby a zariadenia podstatne klesli, mobilné služby sa stali dostupnými. Mobilný telefón už nie je len pracovným a komunikačným nástrojom, ale umožňuje rýchly prístup k informáciám a zábave. Tieto zmeny prinášajú nielen úžitok, ale za určitých okolností aj stratu súkromia a rôzne formy nebezpečenstva, ktorých podceňovanie sa nevypláca.

Podľa Google by krajiny V4 mohli podporiť príbeh o internete

18.01.2016, Tlačová správa
     Vzhľadom na rastúci význam a využitie vzájomnej komunikácie medzi rôznymi zariadeniami bude enormné množstvo zariadení potrebovať vlastné IP adresy. Túto požiadavku bude možné  uspokojiť vďaka najnovšej verzii IP protokolu IPv6. Dôležité je myslieť aj na kompatibilitu technologických riešení, pretože už dnes existujú významné zdroje dát, ktoré ale nedokážu spolupracovať z dôvodu nekompatibility technológií. Americké spoločnosti oceňujú technický talent Slovákov a myslia si, že by Slovensko mohlo využiť súčasnú situáciu a presadiť sa vo svete inovácií. Radia Slovensku, aby podporilo inovácie, vzdelávanie, výskum a aby sa snažilo pritiahnuť mladých ľudí k informačným technológiám. Tieto a ďalšie informácie odzneli počas spoločnej návštevy predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Vladimíra Kešjara a predsedov regulačných úradov pre oblasť elektronických komunikácií z krajín V4 v USA.
     Predsedovia regulačných úradov pre oblasť elektronických komunikácií z krajín V4 absolvovali stretnutia s predstaviteľmi federálnych inštitúcií, internetovými a telekomunikačnými asociáciami a významnými americkými spoločnosťami. Predseda nezávislej federálnej agentúry zodpovedajúcej za reguláciu elektronických komunikácií (FCC) Tom Wheeler sa živo zaujímal o kompetencie Orgánu európskych regulátorov v oblasti elektronických komunikácií (BEREC) a o aktuálne témy regulácie v EÚ. Internetové a telekomunikačné asociácie a americké spoločnosti diskutovali s predstaviteľmi regulačných úradov krajín V4 o aktuálnych otázkach regulácie a oboznámili ich so svojimi názormi a plánmi do budúcnosti. Pre Google je veľmi dôležité, aby regulácia internetu bola férová. Spoločnosť vyzdvihla prezentáciu krajín V4 v USA. Google označuje krajiny V4 ako tie, ktoré veria v silu internetu a inovácií. Myslia si, že krajiny V4 by mohli vhodne podporiť príbeh o internete a jeho dôležitosti aj na pôde EÚ. Americké spoločnosti si veľa sľubujú od nových obchodných dohôd medzi USA a EÚ. Podľa ITIF (Technology and Innovation Foundation) krajiny strednej Európy majú príležitosť presadiť sa vo svete inovácií, napr. internet vecí a aplikácie a mali by súčasnú situáciu využiť. Spoločnosť AT&T, ktorá má silné zastúpenie aj na Slovensku, oceňuje technický talent Slovákov, ale vzhľadom na rýchly vývoj technológií radí, aby Slovensko nezaspalo v oblasti vzdelávania. Nezisková organizácia ICANN, ktorá sa zaoberá správou domén a IP adries, predstavila svoj pohľad na nový pojem „Internet of Everything“, ktorý predstavuje prienik internetu do priemyslu. Podľa ICANN bude enormné množstvo zariadení potrebovať vlastné IP adresy, čo ICANN dokáže uspokojiť najnovšou verziou IP protokolu IPv6, ktorá nahradí dosluhujúcu verziu IPv4. Podľa ITIF je dôležité myslieť aj na kompatibilitu technologických riešení, pretože už dnes existujú významné zdroje dát, ktoré ale nedokážu spolupracovať z dôvodu nekompatibility technológií. Podľa ich názoru inovácie v oblasti práce s dátami v EÚ brzdí súčasná koncepcia ochrany súkromia. Asociácia telekomunikačného priemyslu (TIA) sa zaujímala o skúsenosti krajín V4 s pokrytím širokopásmového prístupu, meraniami rýchlosti pripojenia a so správou frekvenčného spektra. V USA sú mnohé oblasti pokryté iba káblovými operátormi a širokopásmový prístup aj pre menej majetných Američanov sa stal súčasťou predvolebnej kampane na prezidenta USA. V USA investovali do vybudovania širokopásmového prístupu cca 280 miliárd USD zo štátneho rozpočtu.

Nezabudnite do 15.1.2016 zaplatiť za právo používať frekvencie

12.01.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje subjekty, ktoré majú pridelené frekvencie, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 15.1.2016 zaplatili úhradu za právo používať frekvencie. Výška úhrady a ďalšie potrebné informácie sú uvedené v povolení. Frekvencie majú pridelené okrem telekomunikačných operátorov napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky...
     Ak držiteľ povolenia nezaplatí úhradu za frekvencie, tak RÚ podľa zákona o elektronických komunikáciách zruší povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu. RÚ potom nebude môcť takémuto subjektu tri roky vydať povolenie na používanie frekvencií.

Pozor na predvianočné uzatváranie zmlúv s operátormi

17.12.2015, Tlačová správa
     Predvianočné obdobie je charakteristické rôznymi akciami telekomunikačných operátorov. Užívateľom služieb v tomto čase obvykle končí zmluvná viazanosť. Obdobie posledných dní pred sviatkami je mimoriadne rizikové pre uzatváranie zmlúv. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje, že v dôsledku nepozornosti a nedostatku času záujemcovia o služby pomerne často uzatvárajú zmluvy s operátormi neuvážene, následkom toho po čase prichádza k vytriezveniu zo sviatočnej eufórie a hľadanie vinníka za vzniknutý stav. Miera budúcej spokojnosti užívateľov vo veľkej miere záleží od zodpovednosti ich prístupu.
     Pokiaľ užívateľov niektorá z ponúk osloví, tak sa rozhodne nemôžu spoliehať len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získa napr. rozhovorom so susedom alebo s predajcami služieb. Tieto informácie sú neúplné a obvykle obsahujú len hlavné výhody služby. Pred uzavretím zmluvy s telekomunikačným operátorom je potrebné oboznámiť sa s jej podmienkami. RÚ upozorňuje, že operátor môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy. Na Slovensku pôsobí cca 1200 telekomunikačných operátorov. Operátori obvykle ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity, ktoré sa môžu meniť dĺžkou viazanosti. Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených. Ak bude účastník chcieť ukončiť zmluvný vzťah skôr, aj napriek zmluvnej viazanosti, bude to spojené so zmluvnou sankciou. Výnimkou sú prípady, kedy účastník môže odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ktoré upravuje zákon. V prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku je možné od zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní. Nemenej dôležité je uvážiť výhody aj nevýhody riešenia sporov pomocou rozhodcovského súdu. Zmluva má písomnú formu, ale meniť ju je možné aj inou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. Prípadné nejasnosti si je potrebné vysvetliť pred uzavretím zmluvy. Ak záujemca napr. o službu pripojenia k internetu nemá dostatok potrebných znalostí na posúdenie parametrov služby, tak by si mal nechať poradiť niekým nezávislým. Predíde tak možnému sklamaniu a nedorozumeniam s operátorom. Neskoršie tvrdenia užívateľa, že o niečom nevedel alebo s niečím nesúhlasil operátor zrejme nebude brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by zrejme využil svoje zákonné právo neuzavrieť zmluvu. Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami a že s nimi súhlasia.

Odporúčania: 1) Nekonajte pod tlakom. Ak nemáte dostatok času, uzavretie zmluvy radšej odložte. 2) Všeobecné podmienky a cenník si dôkladne preštudujte, dostupné sú aj na internetových stránkach operátorov. 3) Dôkladne uvážte zmluvnú viazanosť a prípadný súhlas s riešením sporov pomocou rozhodcovského súdu. 4) Vyjasnite si to, čo vám je nejasné. 5) V prípade absencie potrebných znalostí si nechajte nezávisle poradiť.

RÚ povolil prvý rozhlasový vysielač v štandarde T-DAB+

15.12.2015, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na používanie frekvencie 12C na terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB+ (Terestrial-Digital Audio Broadcast) v rámci miestneho multiplexu Bratislava. Na Slovensku je to historicky prvé povolenie na digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB+.
     Vysielač bude vysielať zo stanovišťa Kamzík. Povolená je vertikálna polarizácia, výška stredu anténového systému nad terénom 135 m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 3600 W, mód I, modulácia DQPSK. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 10.12.2015. Platnosť povolenia je do 31.5.2016.
     Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex T-DAB si, podobne ako pri analógovom rozhlasovom vysielaní alebo pri miestnych multiplexoch DVB-T, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. RÚ túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak RÚ pridelí túto frekvenciu záujemcovi. RÚ prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. V jednej lokalite môže požiadať o pridelenie frekvencií pre miestny multiplex viacero záujemcov.

Štvrtý mobilný operátor môže naďalej poskytovať služby

07.12.2015, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) individuálne povolenie spoločnosti SWAN, a.s. nezrušil.
     Na základe uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 28. októbra 2015 začal RÚ konanie vo veci preskúmania povinnosti spoločnosti SWAN, a.s. začať používať frekvencie pridelené individuálnym povolením na povolený účel v lehote 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. RÚ bol povinný v zmysle uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodnúť v lehote 30 dní od doručenia uznesenia. RÚ rozhodol o zastavení konania o zrušení individuálneho povolenia („licencie“) spoločnosti SWAN, a.s. Dôvodom zastavenia konania je fakt, že spoločnosť SWAN, a.s. splnila povinnosť začať používať pridelené frekvencie na povolený účel a v určenom územnom rozsahu do 6 mesiacov od právoplatnosti povolenia.
     Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je možné podať rozklad a je preskúmateľné súdom.

Tri spory medzi operátormi sú vyriešené

25.11.2015, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne rozhodol spor medzi Orange Slovensko, a.s. a Net-Connect s.r.o. a zastavil konania o riešení sporu medzi spoločnosťami Localcom s.r.o. a Orange Slovensko, a.s. a spoločnosťami Net-Connect s.r.o. a O2 Slovakia, s.r.o. Všetky tri spory sa týkali prepojenia elektronických komunikačných sietí.
     Vzhľadom na to, že spoločnosti Localcom a Orange uzatvorili dohodu o urovnaní a súvisiacich záväzkoch a zároveň uzatvorili zmluvu o prepojení, tak spoločnosť Localcom vzala svoj podnet na začatie konania v celom rozsahu späť a požiadala RÚ, aby konanie zastavil. Spoločnosť Orange súhlasila so späť vzatím návrhu na začatie konania. Podobne aj v prípade sporu medzi spoločnosťami Net-Connect s.r.o. a O2 Slovakia, s.r.o. sa v priebehu riešenia sporu operátori napokon dohodli. RÚ rozhodol v prípade sporu medzi spoločnosťami Net-Connect a Orange tak, že spoločnosť Orange je povinná upraviť kapacitu prepojenia sietí medzi týmito spoločnosťami v súlade s prílohou II referenčnej ponuky (špecifikácia prepojenia) zverejnenej na základe rozhodnutia regulátora z 10.7.2013, a to na dva okruhy E1 (2x2 Mbit/s) najneskôr do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie je právoplatné.
     Podľa zákona o elektronických komunikáciách RÚ rozhoduje o spore medzi telekomunikačnými operátormi alebo osobami, ktoré využívajú výhody z prístupu alebo prepojenia na návrh ktorejkoľvek zo strán sporu, ktorý vznikol v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, rozhodnutia alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného RÚ.

Mobilný internet aktívne využíva takmer 2/3 obyvateľov Slovenska

19.11.2015, Tlačová správa

     Popularita mobilného internetu neustále rastie. Počet aktívnych užívateľov mobilného širokopásmového internetu polročne narástol o 100 tisíc. V 1. polroku 2015 sa v Slovenskej republike k mobilnému širokopásmovému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia aktívne pripojilo 3,44 milióna užívateľov, čo sú takmer dve tretiny obyvateľov Slovenskej republiky. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V 1. polroku 2015 sa minimálne raz za posledné tri mesiace pripojilo k tzv. rýchlemu mobilnému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia 3,44 milióna užívateľov. Z uvedeného počtu malo dátový balíček takmer 2,1 milióna užívateľov a 440 tisíc užívateľov sa k mobilnému širokopásmovému internetu pripájalo inými prístupovými zariadeniami. Ostatní započítaní užívatelia platili len na základe preukázanej spotreby dát.
     Pri zbere dát bola použitá aktuálne platná metodika Európskej komisie. Mobilný širokopásmový prístup na internet zahŕňa technológie tretej generácie (3G) a technológie vyššej rýchlosti (HSPA alebo LTE), technológie GSM/GPRS sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.

Rozhlasové vysielače prevádzkuje 32 spoločností

12.11.2015, Tlačová správa

     K 31.10.2015 v Slovenskej republike pôsobilo 32 prevádzkovateľov, ktorí na základe povolenia od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) spolu prevádzkovali 386 analógových terestriálnych rozhlasových vysielačov. Títo prevádzkovatelia zabezpečujú rozhlasovým staniciam šírenie programov. Poradie najväčších prevádzkovateľov podľa počtu prevádzkovaných rozhlasových vysielačov: 1. Towercom, a.s., 2. EXPRES NET k. s., 3. ANTENA PLUS, a.s., 4. - 5. Best FM Media spol. s r.o., 4. – 5. Rádio LUMEN, spol. s r.o.

RÚ znovu preverí plnenie podmienok „licencie“ 4. mobilného operátora

05.11.2015, Tlačová správa

     Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR) povolenie („licenciu“) 4. mobilného operátora nezrušil, je naďalej právoplatná a operátor môže naďalej poskytovať služby. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) aj napriek tomu, že trvá na svojom právnom názore, bude postupovať podľa uznesenia NS SR a do 30 dní opäť preskúma plnenie povinností 4. mobilným operátorom a podľa výsledkov rozhodne. Predmetom opätovného preskúmania bude, či operátor začal používať pridelené frekvencie na povolený účel a v určenom územnom rozsahu do 6 mesiacov od právoplatnosti povolenia.
     Ako rozhodol NS SR? NS SR uznesením uložil RÚ „povinnosť v lehote do 30 dní od doručenia uznesenia začať konať a rozhodnúť v konaní o preskúmanie povinnosti spoločnosti SWAN, a.s. začať používať frekvencie pridelené rozhodnutím 1310541004 z 30. decembra 2013 na povolený účel a v určenom územnom rozsahu do 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.“
     Ako argumentoval RÚ počas konania? Podľa právneho názoru RÚ hodnotenie výsledkov kontroly a namietanie použitého regulačného prístupu nepatrí do pôsobnosti prokuratúry a NS SR mal návrh prokuratúry ako nedôvodný zamietnuť. Podľa zákona o elektronických komunikáciách štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami vykonáva RÚ. Na to, aby RÚ mohol odobrať pridelené frekvencie musí byt' dostatočne preukázané, že spoločnosť SWAN, a.s. nezačala do 6 mesiacov od právoplatnosti povolenia používať pridelené frekvencie na povolený účel. Táto skutočnosť nemôže byt' preukazovaná iba prostredníctvom verejne dostupných informácií na internete a v médiách. RÚ preto využil svoju zákonnú právomoc a vykonal kontroly. Kontrolami bolo preukázané, že spol. SWAN začala používať pridelené frekvencie na povolený účel v stanovenej lehote a poskytovala aj elektronické komunikačné služby. RÚ rozhodne nemožno vyčítať nečinnosť. Krajská prokuratúra Bratislava si oprávnenie využívať pridelené frekvencie na celom území vysvetlila ako povinnosť pokryť službami úplne celé územie Slovenska do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia. S uvedeným príliš rozširujúcim výkladom ustanovenia zákona sa RÚ nestotožnil. V zákone absentuje povinnosť začať využívať pridelené frekvencie na celom území Slovenska a povolenie prostredníctvom rozvojových kritérií ukladá povinnosť pokryť prostredníctvom svojej vlastnej siete používajúcej pridelené frekvencie v pásme 1 800 MHz mobilnými komunikačnými službami 25% obyvateľstva Slovenskej republiky najneskôr do 31.12.2015 a 50% obyvateľstva najneskôr do 31.12.2018. Okrem toho, ak by RÚ postupoval podľa extenzívneho výkladu prokuratúry, musel by odobrať frekvencie väčšine poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, čo by mohlo viesť k veľkému obmedzeniu podnikania a možnej likvidácii trhu elektronických služieb.

Počas inverzie dochádza k rušeniu rozhlasu vzdialenými stanicami

04.11.2015, Tlačová správa

     Možno aj vás prekvapilo, že v posledných dňoch naladíte na svojom rozhlasovom prijímači vzdialené zahraničné rozhlasové stanice. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) dáva na vedomie občanom, že „vďaka“ inverznému počasiu dochádza v pásme veľmi krátkych vĺn ku krátkodobému, občasnému rušeniu miestnych rozhlasových staníc vzdialenými rozhlasovými stanicami. Rušenie je spôsobované prírodným javom, ktorý umožňuje krátkodobý príjem vzdialených rozhlasových staníc, ktoré za normálnych podmienok nie je možné terestriálne prijímať. Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať RÚ. Rušenie príjmu po zmene počasia ustane.
     Za normálnych okolností teplota vzduchu rastúcou výškou klesá. V tomto období je slnečné, bezoblačné počasie a v horách býva teplejšie ako v dolinách. Toto obrátenie teplôt sa volá inverzia. Príjem blízkych vysielačov je utlmený a naopak je počuť vysielače vzdialené stovky kilometrov. Tento prírodný jav na jednej strane znepríjemňuje počúvanie bežným poslucháčom rozhlasu a na strane druhej teší lovcov vzdialených rozhlasových staníc. Na svoje si prídu aj rádioamatéri vysielajúci na rádioamatérskych VKV pásmach. Tento prírodný jav im umožňuje nadviazať spojenia na vzdialenosti, na ktoré by za bežných podmienok šírenia elektromagnetických vĺn spojenia nenadviazali.
     Za normálnych príjmových podmienok sa občania v prípade rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu môžu obrátiť na RÚ. RÚ zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Pred tým, ako sa občania obrátia na RÚ a chcú nahlásiť rušenie rozhlasu alebo televízie, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. Bližšie informácie o postupe a kontakty sú dostupné na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=64  

Pred nechceným volaním na „audiotexové“ čísla sú občania chránení

27.10.2015, Tlačová správa

     Posledné dni sa slovenské médiá venujú rôznym súťažiam v televíziách, ktoré jeden z divákov na základe ním vykonanej analýzy označil za podvodné. Podstatou súťaží sú jednoduché otázky, na ktoré súťažiaci divák odpovedá telefonicky volaním na číslo so zvýšenou tarifou (tzv. audiotexové číslo). Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) urobil také opatrenia, že od 1.1.2015 sa už nestáva, aby niekto omylom, nechcene, bez toho aby si toho bol vedomý, pretelefonoval vysokú sumu pri volaniach na rôzne súťaže, hlasovanie, veštenie a pod. Podozrenia z podvodu riešia orgány činné v trestnom konaní, ktoré podľa zákona o elektronických komunikáciách môžu zabrániť podvodnému konaniu alebo zneužitiu tak, že uložia telekomunikačným operátorom, aby zablokovali prístup k číslam alebo službám a zadržali platby za ne.
     RÚ a ďalšie štátne orgány už v minulosti upozorňovali občanov, aby sa pred takýmto volaním dôkladne oboznámili s podmienkami súťaže a s cenou volania. Najviac ohrozenými skupinami občanov sú deti a starší ľudia. Už pred cca rokom Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) a česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní spoločne varovali divákov pred podvodnými televíznymi súťažami. RVR následne za takéto televízne súťaže ukladala pokuty. RÚ sa neuspokojil len s upozorňovaním občanov, ale urobil konkrétne kroky, ktorými sa predchádza šoku volajúcich z vysokého účtu, ku ktorým by dochádzalo po nechcených volaniach na služby so zvýšenou tarifou. Podľa povinností, ktoré RÚ uložil telefónnym operátorom pred volaním na službu so zvýšenou tarifou sa okamžite pred spojením volania spustí oznámenie v slovenskom jazyku s informáciou o tom, že volajúci účastník volá na službu so zvýšenou tarifou a volajúci môže hovor ešte pred tarifikáciou ukončiť. Čísla so zvýšenou tarifou sú čísla z množín (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx a (0)98x xxxxxx. Ak sa niekto napr. obáva, že jeho telefón by mohol byť zneužitý na takéto volanie, tak si môže u svojho telefónneho operátora dať bez poplatku zablokovať odchádzajúce volania, SMS alebo služby multimediálnych správ (MMS) na tieto čísla.

LTE využívalo na pripojenie k internetu 277,6 tis. užívateľov

20.10.2015, Tlačová správa

     V prvom polroku 2015 cca 277,6 tis. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 72% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užívatelia prostredníctvom LTE preniesli 978 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Pre porovnanie v druhom polroku 2014 na širokopásmové pripojenie k internetu využívalo mobilné siete LTE na Slovensku viac ako 170,5 tis. užívateľov, ktorí preniesli 549 TB dát.
     V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.

Mobilní operátori pristupujú k problému vlažne

26.08.2015, Tlačová správa

     Zástupcovia štátu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR) a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vyšli mobilným operátorom v maximálnej možnej miere v ústrety, aby im uľahčili pokrytie problematických úsekov diaľnic a rýchlostných komunikácií signálom mobilných prístupových sietí. Zástupcovia štátu po roku musia skonštatovať, že mobilní operátori sa k tejto otázke bohužiaľ stavajú vlažne. Je to sklamanie, keď vezmeme do úvahy, že napr. po obchvate Nitry, kde absentuje signál, prejde v oboch smeroch 20 tisíc áut denne a zabezpečeniu dostupnosti mobilných sietí a tým aj zvýšeniu bezpečnosti pre posádky týchto áut mobilní operátori nevenujú náležitú pozornosť. Napriek minimálnej snahe zo strany operátorov RÚ bude aj naďalej hľadať cestu zabezpečenia neprerušovanej komunikácie v kritických úsekoch diaľnic a rýchlostných komunikácií.
     Špecialisti z RÚ, MDVaRR, NDS, Orange, ST, SWAN a O2 pred cca rokom vytvorili pracovnú skupinu, ktorej cieľom je spolupracovať na dosiahnutí 100% pokrytia diaľnic a rýchlostných komunikácií signálom mobilných prístupových sietí, resp. odstránenie vypadávania hovorov. Dôvodom potreby dosiahnutia 100% pokrytia je najmä ochrana zdravia a životov účastníkov cestnej premávky. Pracovná skupina pracuje na báze dobrovoľnosti. Zástupcovia NDS odovzdali operátorom informácie na CD k všetkým novým úsekom diaľnic, ktoré majú byť odovzdané do konca roku 2016. Upozornili, že mapa v súčasnosti prevádzkovaných diaľnic a rýchlostných ciest je dostupná na webe NDS a v cestnej databanke SSC. Rovnako verejne dostupné sú informácie o pripravovaných úsekoch, zmluvách, termínoch a pod. Taktiež uviedli, že v novo budovaných tuneloch sa inštalujú vysielacie (vyžarovacie) káble vhodné aj pre šírenie signálu mobilných sietí a pracuje sa na postupnej obnove káblov aj v starších tuneloch. Zainteresovaní špecialisti sa dohodli na definovaní problematických lokalít budovania stožiarov základňových staníc mobilných operátorov a na hľadaní možností efektívneho riešenia situácie. Zástupcovia štátu navrhli mobilným operátorom, aby pri výstavbe stožiarov pre základňové stanice uvažovali nad ich zdieľaním. Zrýchli to výstavbu a zníži náklady. Zdieľanie infraštruktúry podporuje aj Európska komisia. RÚ ponúkol mobilným operátorom aktívnu pomoc pri riešení lokalít – úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, v ktorých majú problém zriadiť základňovú stanicu. Požiadal ich o explicitné určenie takýchto miest, aby mohol následne v spolupráci s ostatnými štátnymi organizáciami podniknúť všetky kroky a byť nápomocný pri prekonávaní týchto problémov. Na túto ponuku nereagoval ani jeden z operátorov.
     Bezpečné a rýchlejšie cestovanie pre občanov - motoristov je možné dosiahnuť využitím inteligentných dopravných systémov (ITS), ktoré ku svojej činnosti potrebujú elektronické komunikačné siete. Pokrytie signálom elektronických komunikačných sietí je nevyhnutnosťou aj pre fungovanie celoeurópskeho systému pre motorové vozidlá eCall, ktorý v prípade dopravnej nehody automaticky privolá záchranné zložky integrovaného záchranného systému, čo motoristom v konečnom dôsledku môže zachrániť život. Európska komisia presadzuje, aby už od apríla 2018 mali všetky nové vozidlá zabudovanú túto technológiu. K tomu, aby celý systém fungoval sú potrebné prístupové siete. Zarážajúci je vlažný prístup operátorov k tejto problematike.

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »