Tlačové správy

Najviac užívateľov malo pevný širokopásmový internet od ST

20.08.2015, Tlačová správa

     Podľa údajov ku koncu roka 2014 bola podľa počtu užívateľov najväčším poskytovateľom pevného širokopásmového internetu v Slovenskej republike spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Obyvatelia Slovenska (bytoví aj nebytoví zákazníci) si najčastejšie vyberali pevný širokopásmový internet od operátorov v tomto poradí: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 4. Slovanet, a.s., 5. ANTIK Telecom s.r.o., 6. SWAN, a.s., 7. DSI DATA s.r.o., 8. SATRO, s.r.o., 9. BENESTRA, s. r. o., 10. RadioLAN, spol. s r.o. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Ku koncu roka 2014 poskytovalo v Slovenskej republike pevný širokopásmový prístup k internetu 789 oprávnených subjektov, ktoré mali k tomuto termínu pripojených cca 1,2 mil. užívateľov. Najviac, až 454 tis. užívateľov, sa pripájalo k širokopásmovému internetu prostredníctvom technológie DSL. Najviac užívateľov prostredníctvom technológie DSL mala pripojených spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Celkový počet užívateľov širokopásmového internetu prostredníctvom prístupových sietí novej generácie (NGA) bol 396 tis. Najviac užívateľov prostredníctvom NGA mala pripojených spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Najviac užívateľov prostredníctvom pevnej bezdrôtovej technológie WiFi mala pripojených spoločnosť RadioLAN, spol. s r.o.

Občania si môžu slobodne vybrať spôsob TV príjmu

17.08.2015, Tlačová správa

     V poslednom období sa občania obracajú na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) s otázkami čo majú robiť, keď im poskytovateľ služieb retransmisie (tzv. „televíznych služieb“) zmení ponuku programov alebo zmení cenu za služby. RÚ upozorňuje, že nemá v kompetencii rozhodovať o zložení programovej ponuky a ceny za televízne služby nie sú štátom regulované. Dôležité je, aby občania vedeli, že neexistuje monopol v poskytovaní televíznych služieb a nikto ich nemôže donútiť, aby si vybrali ponuku, ktorá im nevyhovuje. Je len na slobodnom rozhodnutí každého občana, aby si vybral takú ponuku, ktorá mu z pohľadu kvality, obsahu a ceny najviac vyhovuje. Rovnako, ako si občania pri výbere nového televízneho prijímača vyberajú najmä podľa kvality a ceny, tak by mali primeranú pozornosť venovať aj výberu poskytovateľa televíznych služieb. V prípade uzatvárania zmluvy s poskytovateľom televíznych služieb by sa občania mali dôkladne oboznámiť so všetkými podmienkami zmluvy.
     Príjem pre občanov bezplatného digitálneho pozemského televízneho vysielania (DVB-T) je možný, až na riedke výnimky, takmer na celom území Slovenska. Občania majú na celom území Slovenskej republiky možnosť prijímať platené alebo neplatené televízne programy prostredníctvom satelitu, pričom si v súčasnosti môžu vybrať z piatich satelitných platforiem a pripravuje sa spustenie šiestej. Občania majú okrem toho možnosť, v závislosti od miesta televízneho príjmu, vybrať si z týchto spôsobov televízneho príjmu: a) prostredníctvom káblového distribučného systému (tzv. „káblová televízia“), b) prostredníctvom mikrovlnného distribučného systému MMDS alebo MVDS (tzv. „bezdrôtová káblovka), c) prostredníctvom pevnej telefónnej alebo optickej siete v IP protokole (IPTV), d) prostredníctvom mobilnej siete.
     Ak poskytovateľ televíznych služieb zmení cenu služby, tak v prípade zmluvnej viazanosti účastník má právo podľa § 44 ods. 6 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak túto zmenu neakceptuje. Zákon upravuje, že je potrebné tak urobiť najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia podstatnej zmeny. Poskytovatelia televíznych služieb majú podľa § 43 ods. 2 písm. c) zákona povinnosť „písomne, elektronickou poštou, službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky oznámiť účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje; oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.“ Zákon upravuje aj prípady, ak by si poskytovateľ televíznych služieb povinnosť nesplnil a neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok. V takom prípade má účastník právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok. Zmluva zaniká doručením odstúpenia od zmluvy, pokiaľ v odstúpení nie je uvedený neskorší deň. Pre účastníkov bez viazanosti je dôležité vedieť, že podľa § 44 ods. 9 zákona môžu vypovedať zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Podľa § 44 ods. 11 zákona je výpovedná lehota rovnaká pre obe zmluvné strany. Ak sa účastník rozhodne ukončiť zmluvný vzťah, tak je to potrebné urobiť písomne a to tak, aby mal doklad o tom, že tak urobil a kedy tak urobil.

Počet užívateľov širokopásmového internetu stúpol o 7%

12.08.2015, Tlačová správa

     Ku koncu roka 2014 poskytovalo v Slovenskej republike pevný širokopásmový prístup k internetu 789 oprávnených subjektov, ktoré mali k tomuto termínu pripojených cca 1,2 mil. užívateľov, čo predstavuje ročný nárast o 7%. Najviac, až 454 tis. užívateľov, sa pripájalo k širokopásmovému internetu prostredníctvom technológie DSL, ktorá zaznamenala ročný nárast o 4%. Celkový počet užívateľov širokopásmového internetu prostredníctvom prístupových sietí novej generácie (NGA) bol 396 tis., čo predstavuje ročný nárast až o 18%. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V rámci NGA bolo najviac až 156 tis. užívateľov pripojených prostredníctvom FTTB, čo predstavuje ročný nárast o 3%. Technológia FTTH so 150 tis. užívateľmi zaznamenala ročný nárast o 24%.
     Počet koncových užívateľov pripojených prostredníctvom pevných bezdrôtových technológií (FWA a WiFi) dosiahol 272 tis., čo predstavuje ročný nárast o 4%. Káblový modem (s technológiou staršou ako DOCSIS 3.0, t.j. nie NGA) využívalo na pripojenie k internetu 77 tis. užívateľov, čo predstavuje ročný pokles o 16%, ale káblový modem (NGA) využívalo na pripojenie 73 tis. užívateľov, čo predstavuje ročný nárast o 28%.

Výsledky výberových konaní na frekvencie v pásme 10 GHz

06.08.2015, Tlačová správa

     Úspešnými účastníkmi výberových konaní na pridelenie frekvencií vo frekvenčnom pásme 10 150 – 10 650 MHz sú spoločnosti JUKO s.r.o., Slovanet, a.s., SNET GROUP a.s. a VOSPOL, s.r.o. Frekvencie sa využívajú na poskytovanie prístupu k internetu na lokálnej úrovni. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) rozhodnutiami pridelil frekvencie úspešným účastníkom. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 6228 EUR.
     Spoločnosť Slovanet získala frekvencie v lokalitách: Dunajská Streda, Pezinok, Prešov, Stropkov a Svidník. VOSPOL získal frekvencie v Stropkove a vo Svidníku, JUKO v Prešove a SNET GROUP v Dunajskej Strede. O frekvencie v Senci neprejavil nikto záujem.
     Výberové konania začali výzvou na predloženie ponúk do výberového konania, ktoré RÚ 5. júna 2015 zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle. RÚ určil jediné hodnotiace kritérium, ktorým bola výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčného bloku. Výberová komisia na základe ponúknutej výšky jednorazovej úhrady stanovila poradie účastníkov výberového konania, pričom na prvom mieste sa umiestnil ten, ktorého ponúkaná výška jednorazovej úhrady bola najvyššia. V každej lokalite mohlo byť úspešných niekoľko záujemcov. V lokalitách Stropkov a Svidník bolo k dispozícii sedem frekvenčných blokov, v Dunajskej Strede a Pezinku šesť, v Senci päť, a v Prešove dva frekvenčné bloky.

Najpopulárnejší spôsob TV príjmu na základe zmluvy je cez satelit

05.08.2015, Tlačová správa

     Občania Slovenskej republiky majú v závislosti od lokality na výber z viacero možností, ako si zabezpečiť príjem televíznych programov. Ku koncu roku 2014 viac ako milión televíznych divákov prijímalo TV programy prostredníctvom podmieneného prístupu k satelitnému televíznemu a rozhlasovému vysielaniu (DVB-S) na základe zmluvy uzavretej s poskytovateľom služby. Diváci mali na výber štyri satelitné platformy. Druhý najpopulárnejší spôsob plateného príjmu bol káblový distribučný systém (tzv. „káblová televízia“). Káblové distribučné systémy vykázali v rovnakom čase 470 tis. aktívnych prípojok, z toho 209 tis. bolo využívaných pre služby digitálneho TV vysielania (DVB-C). Tretí najpopulárnejší spôsob bol prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete v IP protokole (IPTV), kde bolo v danom čase aktívnych 244 tis. prípojok. Vyplýva to z údajov, ktoré operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Občania majú možnosť prijímať televízne programy, okrem už spomenutých možností, aj prostredníctvom mikrovlnného distribučného systému (MMDS alebo MVDS), mobilnej komunikačnej siete a bezplatného alebo plateného digitálneho terestriálneho vysielania (DVB-T).

Mobilné siete piatej generácie (5G) odštartujú v roku 2018

03.08.2015, Tlačová správa

     Na Slovensku sa v podstate len nedávno začali poskytovať služby prostredníctvom mobilných LTE sietí, ale svetoví lídri v oblasti poskytovania mobilných služieb a dodávatelia technológií sa už pripravujú na príchod mobilných sietí piatej generácie (5G). Podľa informácií, ktoré poskytli predstavitelia KT („kórejský telekom“) zástupcom Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) a ďalším účastníkom svetového LTE summitu, prvá 5G sieť bude v Južnej Kórei verejne dostupná v roku 2018 počas zimných olympijských hier (ZOH) v Pchjongčchangu.
     Zástupca Samsung Europe nazval 5G sieť počas ZOH v Južnej Kórei ako „olympijské 5G live demo“. O tom, kedy začnú operátori poskytovať služby prostredníctvom 5G sa vo svete veľa diskutuje. Vzhľadom na to, že Južná Kórea patrí medzi svetových lídrov vo využívaní nových technológií, rok 2018 sa dá považovať za začiatok prechodu na 5G vo svete.
     V posledných rokoch prudko rastie prenos dát. Podľa britského operátora Three až 99% prevádzky sú v súčasnosti dáta. Prenesených je až 920 TB dát denne alebo je vykonaných 180 milión stiahnutí hudby. Budúcnosťou je spolupráca viacerých základňových staníc mobilnej siete (BTS), keď používateľ sťahuje naraz väčší objem dát. Podľa ZTE budúcnosťou sú otvorené a tzv. „zelené“ siete. Dostupnosť zariadení podporujúcich LTE prudko rastie. V Číne sú dostupné telefóny podporujúce LTE v cene do 50 USD a až 90% telefónov vyrobených v tomto roku podporuje VoLTE. VoLTE podporuje cca 200 typov vyrábaných smarfónov. Dostupnosť LTE bude naďalej rásť. V roku 2020 bude podľa spoločnosti HUAWEI 3,5 miliardy ľudí „žiť v LTE svete“. Podľa jej odhadu LTE siete v súčasnosti využíva až cca miliarda ľudí po celom svete. 4G bude stimulovať vznik nových aplikácií pre 5G.
     Asociácia globálnych dodávateľov mobilných technológií (GSA) uviedla, že podľa najnovších údajov 393 operátorov v 138 krajinách komerčne prevádzkuje LTE siete. Z toho 10 operátorov už začalo komerčne využívať pásmo 700 MHz. Celkom 644 operátorov v 181 krajinách v súčasnosti investuje do výstavby LTE sietí. GSA preto predpokladá, že na konci roku bude v komerčnej prevádzke 460 LTE sietí. Ku koncu roku 2014 dosiahol počet používateľov LTE 497 miliónov a ku koncu roku 2015 GSA odhaduje, že ich bude viac ako 850 miliónov. LTE-Advanced nasadenie pokračuje ako hlavný trend so 116-timi operátormi.
     RÚ sleduje trendy, zaujíma sa o budúcnosť LTE sietí a o pripravované nasadenie 5G. Získané informácie slúžia pre lepšie pochopenie budúceho smerovania a z toho odvíjajúce sa potreby regulačných zásahov zo strany RÚ.

Výsledky aukcie na frekvencie v pásme 3,5 GHz

27.07.2015, Tlačová správa

     Úspešnými účastníkmi elektronickej aukcie na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz sú spoločnosti: O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN, a.s. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) rozhodnutiami pridelil frekvencie úspešným účastníkom aukcie a rozhodnutia o pridelení frekvencií, po nadobudnutí právoplatnosti podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zverejní na svojom webovom sídle. V aukcii boli vydražené všetky ponúkané frekvenčné úseky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 2 433 706 EUR. Technickým realizátorom elektronickej aukcie bola spoločnosť KRC partners s.r.o. z Českej republiky.
     Výberové konanie začalo výzvou na predloženie ponúk do výberového konania, ktorú RÚ 5. júna 2015 zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle. Predmetom výberového konania boli dva frekvenčné úseky so šírkou 40 MHz (2x 20 MHz FDD párový) a jeden so šírkou 20 MHz pre celé územie Slovenskej republiky. Jediným hodnotiacim kritériom bola výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie, ktoré bolo vyvolávacou cenou a predstavovalo pre jeden 40 MHz frekvenčný úsek hodnotu 500 tis. EUR a za 20 MHz frekvenčný úsek hodnotu 200 tis. EUR.
     Výberová komisia, ktorej členov vymenoval predseda RÚ, vyhodnotila, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Následne prebehla elektronická aukcia. RÚ pozval do aukcie všetkých účastníkov výberového konania, lebo ich ponuky spĺňali všetky požiadavky. Účastníci aukcie opakovane navyšovali svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady. Na základe výsledkov elektronickej aukcie, ktorá sa uskutočnila vo formáte SMRA, RÚ pridelil úspešným účastníkom frekvenčné úseky.

Test ukáže, či je potrebná regulácia trhu národného roamingu

22.07.2015, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vykonáva trojkriteriálny test, aby posúdil, či na veľkoobchodnom trhu národného roamingu je potrebná regulácia ex ante (regulácia smerom do budúcna), napriek tomu, že nie je uvedený v prílohe k odporúčaniu Európskej komisie (EK) o relevantných trhoch.
     Podľa odporúčania EK by národné regulačné orgány mali preukázať a EK overiť, že sú spoločne splnené tieto tri kritériá: a) prítomnosť významných a trvalých štrukturálnych, právnych alebo regulačných prekážok vstupu, b) štruktúra trhu, ktorá v rámci príslušného časového horizontu nesmeruje k efektívnej hospodárskej súťaži, pričom sa zohľadní stav hospodárskej súťaže založenej na infraštruktúre alebo inej hospodárskej súťaže, ktorá vytvára prekážky vstupu, c) samotné právo hospodárskej súťaže nie je postačujúce na adekvátne riešenie zistených zlyhaní trhu. Jednotlivé kritéria testu sa majú uplatňovať kumulatívne, tzn. nesplnenie jedného z nich má za následok to, že určený trh neprichádza do úvahy pre reguláciu ex ante. V prípade splnenia všetkých troch kritérií RÚ tento trh doplní do rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov a následne pristúpi k analýze predmetného trhu. V prípade, že analýza preukáže neexistenciu efektívnej súťaže, tak RÚ uloží podniku alebo podnikom s významným vplyvom na tomto trhu povinnosti s cieľom podpory efektívnej súťaže a rozvoja trhu.

Užšia spolupráca v oblasti kvality služieb a správy frekvencií

22.06.2015, Tlačová správa

     Predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Vladimír Kešjar a predseda Rady Českého telekomunikačného úradu (ČTÚ) Jaromír Novák sa v neformálnej priateľskej atmosfére stretli na Slovensku a podpísali Memorandum o spolupráci, ktoré tiež podpísali riaditeľ slovinského AKOS Franc Dolenc a prezident chorvátskeho HAKOM Dražen Lučić. Týmito podpismi bola zavŕšená dohoda o spolupráci v oblasti regulácie pevných a mobilných sietí s osobitným zameraním na 4G siete, kvality služieb pre zákazníkov, štúdií a realizácie profesionálnych postupov meraní a technického vybavenia, rozvoja postupov a nástrojov štátneho dohľadu (t.j. „kontroly operátorov“) a ďalších oblastí medzi slovenským regulačným úradom RÚ, slovinským AKOS, českým ČTÚ a chorvátskym HAKOM. S ďalšími partnermi rokovania pokračujú.
     Rýchly rozvoj technológií a očakávania zákazníkov vytvárajú tlak na regulačné autority v oblasti elektronických komunikácií (NRA), aby rýchlejšie nadobúdali svoje odborné znalosti, mali dostatok odborníkov a financií. Spolupráca medzi krajinami, ktoré majú podobné ciele a miestne podmienky je jedným z účinných prostriedkov na vyrovnanie sa s touto výzvou. NRA týchto krajín sa inšpirovali spoluprácou škandinávskych, nemecky hovoriacich a ďalších úzko spolupracujúcich NRA, preto uzavreli Memorandum o porozumení a budú si dobrovoľne a aktívne vzájomne pomáhať v rôznych oblastiach. Hlavným cieľom tohto memoranda o porozumení je stanoviť potrebný rámec pre spoluprácu a výmenu informácií medzi signatárskymi stranami. Cieľom NRA je podporovať hospodársku súťaž v sektore elektronických komunikácií a záujmy koncových užívateľov, v súlade s európskymi a medzinárodnými osvedčenými postupmi. NRA sú členmi BEREC a IRG.

RÚ plánuje poskytovať akreditácie pre cenové kalkulačky

18.06.2015, Tlačová správa

     Na internete sa v súčasnosti nachádza množstvo rôznych cenových kalkulačiek, ale občania nevedia do akej miery sú dôveryhodné. Táto situácia sa môže v blízkej budúcnosti zmeniť. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) plánuje spustiť systém akreditácie webových stránok pre porovnanie cien elektronických komunikačných služieb, t.j. akreditácie pre tzv. cenové kalkulačky. Akreditovaná cenová kalkulačka bude mať na svojej webovej stránke umiestnené logo, ktoré bude potvrdzovať, že prešla nezávislým testom. O takúto akreditáciu zo strany RÚ už neformálne prejavilo záujem niekoľko prevádzkovateľov cenových kalkulačiek.
     RÚ podľa zákona chráni záujmy koncových užívateľov a poskytuje im informácie v súvislosti so službami. RÚ po spustení ostrej prevádzky nekomerčnej webovej stránky na porovnávanie cien pevného širokopásmového prístupu k internetu plánuje poskytovať akreditáciu „telekomunikačným“ cenovým kalkulačkám, ktoré splnia stanovené podmienky. Akreditované cenové kalkulačky umožnia občanom jednoduchým a prehľadným spôsobom porovnať ceny služieb a umožniť im vybrať si pre nich najvhodnejšiu službu. Podľa skúseností zo zahraničia, prevádzka nezávislých cenových kalkulačiek a nezávislé akreditovanie cenových kalkulačiek sú nástroje na ochranu koncových užívateľov služieb, poskytovanie nezávislých informácií a podporu súťaže na trhu, čo v konečnom dôsledku má vplyv na zvýšenie kvality služieb a pokles cien pre koncových užívateľov. RÚ plánuje vychádzať najmä zo skúseností britského regulátora Ofcom, českého ČTÚ a okrajovo aj talianskeho AGCOM.
     Britský regulátor Ofcom, český ČTÚ a taliansky AGCOM na základe žiadosti prevádzkovateľa cenovej kalkulačky preverili správnu funkčnosť cenovej kalkulačky, Ofcom a ČTÚ preverili najmä dostupnosť, presnosť, transparentnosť, komplexnosť a aktuálnosť. Ofcomom je momentálne akreditovaných šesť cenových kalkulačiek, ČTÚ akreditoval tri cenové kalkulačky. V Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska majú akreditované kalkulačky na svojich webových stránkach viditeľne umiestnené logo Ofcom s textovou informáciou o tom, že porovnávanie cien schválil Ofcom. Veľmi podobne je to aj v Českej republike, kde akreditované cenové kalkulačky majú na svojich webových stránkach viditeľne umiestnené logo ČTÚ s nápisom „Schválené Českým telekomunikačným úradom.“

Porovnať služby pevného prístupu k internetu môžete na webe

16.06.2015, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v spolupráci s telekomunikačnými operátormi a neziskovou organizáciou - Výskumný ústav spojov spustil ostrú prevádzku nekomerčnej webovej stránky na porovnávanie cien pevného širokopásmového prístupu k internetu. Záujemcovia si môžu po zadaní svojej adresy porovnať ponuky primárne určené pre domácnosti od telekomunikačných operátorov, ktorí v danej lokalite poskytujú pevný prístup k internetu. Za správnosť a aktuálnosť údajov zodpovedajú telekomunikační operátori. Podľa doterajších skúseností RÚ s prevádzkou porovnávača, RÚ, široká verejnosť a vzájomná konkurencia medzi operátormi vytvárajú efektívnu kontrolu správnosti zobrazovaných údajov a zvyšujú kvalitu tejto nezávislej služby.
     Záujemcovia o internetové pripojenie doteraz nemali možnosť v takomto rozsahu na jednom mieste prostredníctvom nezávislej webovej stránky vyhľadať a porovnať ponuky poskytovateľov internetového pripojenia. Pred spustením do ostrej prevádzky prebehlo testovanie zo strany operátorov a následne testovanie verejnosťou. RÚ sa počas testovania stretol s vecnými návrhmi na skvalitnenie služby a pozitívnymi reakciami verejnosti a operátorov. RÚ aj touto formou všetkým ďakuje za spoluprácu. Telekomunikační operátori majú tri možnosti pridávania a aktualizovania informácií: automatizovanou aktualizáciou, manuálnym načítaním celej ponuky a manuálnou drobnou úpravou produktov a dostupnosti. Verejnosť môže na porovnávač pristupovať prostredníctvom odkazu z webovej stránky RÚ. Dizajn je jednoduchý, prispôsobený dizajnu stránky RÚ. Telekomunikační operátori aj verejnosť majú možnosť v prípade potreby elektronicky kontaktovať administrátora.
     Webová stránka obsahuje poplatky, ktoré účtujú operátori a tieto sú pri každej ponuke započítané do tzv. „priemernej mesačnej platby počas doby 24 mesiacov“, na základe ktorej bude možné jednoduchým spôsobom porovnať ponuky s rôznou dobou viazanosti. Porovnať je možné samostatné služby pripojenia k internetu alebo v balíčku s inými službami pre domácnosti, ako sú hlas a televízia. RÚ pri príprave postupoval plne v súlade s princípmi transparentnosti a nediskriminácie, nakoľko porovnanie bude zobrazovať kompletnú ponuku operátorov dostupných na zadanej lokalite bez akýchkoľvek preferencií. Ponuky sú primárne zoraďované vzostupne počnúc najnižšou priemernou mesačnou platbou, pričom koncový užívateľ má možnosť zvoliť si aj ďalšie možnosti filtrovania zobrazovaných údajov. Webová stránka okrem svojej informačnej hodnoty zároveň prispeje k rozvoju súťaže na trhu.
     RÚ porovnávačom cien nadväzuje na svoje doterajšie aktivity a na aktivity svojho predchodcu, ktorým bol Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR). Medzi aktivity, ktoré sa v tom čase tešili popularite verejnosti bolo publikovanie zoznamu lokalít, kde bolo možné pripojenie k internetu v cene do 250 Sk a publikovanie zoznamu bezplatných hotspotov. TÚ SR a neskôr RÚ publikovali rôzne pomôcky, upozornenia a porovnania pre užívateľov elektronických komunikačných služieb.

Skončil spor o spoločnom užívaní infraštruktúry v OC MAX

03.06.2015, Tlačová správa

     Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) vzala návrh na začatie konania o spore medzi ST a SWAN o spoločnom užívaní infraštruktúry v zábavno-obchodných centrách v Dunajskej Strede, Prešove, Skalici a v Žiline späť a požiadala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), aby konanie zastavil.
     Konanie o riešení sporu medzi operátormi začalo v júli 2013 na základe návrhu, ktorý spoločnosť ST doručila RÚ. V januári 2014 RÚ rozhodol o zamietnutí návrhu ST v celom rozsahu. RÚ dospel k záveru, že návrh zmluvy o používaní siete, ktorý SWAN predložil ST, spĺňal všetky zákonné požiadavky, a preto nie je potrebné rozhodnutím RÚ meniť jeho obsah. Podľa názoru RÚ neexistoval žiaden dôvod, aby na základe návrhu ST rozhodol o spoločnom používaní infraštruktúry a vo svojom rozhodnutí určil pravidlá rozdelenia nákladov. Rozhodnutiu RÚ predchádzali verejné konzultácie k návrhu rozhodnutia. K návrhu rozhodnutia neprišla počas mesačnej lehoty ani jedna pripomienka. Spoločnosť ST podala voči rozhodnutiu RÚ opravný prostriedok – rozklad, ktorý bol zamietnutý. Následne ST napadla rozhodnutie žalobou na Najvyššom súde. Na konci mája 2015 spoločnosť ST doručila RÚ späť vzatie návrhu na začatie konania o spore a požiadala RÚ, aby konanie zastavil.
     V ustanovení § 67 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách sú špecifikované požiadavky na podmienky, za ktorých umožní podnik („telekomunikačný operátor“) používať existujúcu infraštruktúru inému podniku, a to: nie diskriminujúce a za odplatu.

Predseda RÚ vyjadril podporu návrhom Európskej komisie

01.06.2015, Tlačová správa

     V dňoch 26. - 27. mája 2015 predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Ing. Vladimír Kešjar pracovne navštívil Brusel, kde rokoval s predstaviteľmi Európskej komisie (EK). Predmetom rokovaní boli aktuálne otázky legislatívneho návrhu „Telekomunikačný balík“ z dielne EK. Legislatívny návrh bude v prípade prijatia Európskym parlamentom a Radou znamenať zrušenie roamingových príplatkov v Európskej únii (EÚ), ako aj zaistenie „sieťovej neutrality“ pri poskytovaní internetu. Predseda RÚ vyjadril podporu návrhom EK, ale zároveň uviedol, že zrušenie roamingu musí byť vykonané tak, aby sme sa vyhli negatívnemu tlaku na ceny domácich služieb.
     Diskusie sa zamerali aj na budúce plány EK v oblasti frekvenčného pásma 470 – 790 MHz, ktoré sa v súčasnosti využíva pre DVB-T. EK uviedla, že v blízkej dobe predloží návrh na harmonizáciu tohto pásma, ktorý sa bude opierať o odporúčania tzv. „Skupiny na vysokej úrovni“, zloženej z najväčších európskych hráčov v oblasti televízneho vysielania a mobilných operátorov, ktorú viedol Pascal Lamy, bývalý šéf WTO a bývalý komisár EÚ pre obchod. Predseda RÚ uviedol, že konkrétne návrhy si budú vyžadovať diskusie s členskými štátmi EÚ, vzhľadom na to, že vo viacerých krajinách vrátane Slovenskej republiky (SR) sú tieto frekvencie dlhodobo pridelené prevádzkovateľom sietí DVB-T. Konkrétne v SR sú tieto frekvencie pridelené až do 09.09.2029. Prípadné skoršie uvoľnenie frekvencií je potrebné dôkladne uvážiť, aby to nepoškodilo oprávnené záujmy investorov, koncových užívateľov a členského štátu. EK potvrdila, že si je vedomá náročnosti tejto problematiky a zároveň uviedla, že návrhu budú predchádzať dôkladné konzultácie s členskými štátmi, ako aj zainteresovanými stranami.
     EK naznačila budúce plány na predloženie série legislatívnych návrhov na revíziu regulačného rámca pre elektronické komunikácie, ktorá prebehne paralelne s predsedníctvom SR v Rade EÚ v druhej polovici roku 2016, čím sa Slovensko stáva pre EK kľúčovým partnerom pre úspešné začatie legislatívneho procesu. Návrh vyplýva zo stratégie pre dosiahnutie Jednotného digitálneho trhu v EÚ, ktorá predstavuje jednu z top priorít EK pod vedením J.C. Junckera. Návrh sa zameria na užšiu koordináciu v oblasti prideľovania frekvenčného spektra, posilnenie inštitucionálneho postavenia siete regulačných orgánov v EÚ (BEREC) za účelom lepšej spolupráce, zabezpečenie širokopásmového pokrytia vrátane tzv. „bielych miest“ a posilnenie investícií do digitálnych služieb a infraštruktúry.

Vysvetlivka: Sieťová neutralita je princíp, keď poskytovatelia prístupu k internetu sa musia správať rovnako ku všetkým dátovým tokom a nemôžu niektoré zvýhodňovať, resp. znevýhodňovať, alebo dokonca blokovať.

Jeden občan prenesie cez mobil v priemere 158 MB dát mesačne

22.05.2015, Tlačová správa

     V druhom polroku 2014 jeden občan (bytový zákazník), ktorý aktívne využíva mobilný širokopásmový prístup, preniesol prostredníctvom svojho mobilného telefónu v priemere 158 MB dát mesačne. V sledovanom období obyvatelia Slovenskej republiky (bytoví aj nebytoví zákazníci) preniesli mobilným širokopásmovým prístupom prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iným prístupovým zariadením spolu 6679 TB dát. Z toho 42% preniesli užívatelia pripojení inak, ako prostredníctvom mobilného telefónu (cez modem/dongle). Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Ku koncu roka 2014 sa minimálne raz za posledné tri mesiace pripojilo k tzv. rýchlemu mobilnému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia 3,33 milióna užívateľov. Z uvedeného počtu sa 462 tisíc užívateľov pripájalo inými prístupovými zariadeniami. Pri zbere dát bola použitá aktuálne platná metodika Európskej komisie.
     Údaje o objeme prevádzky sú uvedené v terabytoch (TB) za posledný kalendárny polrok. Prevádzka je meraná na prístupovom bode koncového užívateľa. Ak to nie je možné, tak je to uvedená prevádzka zistená na základe meraní v iných častiach siete. Veľkoobchodná prevádzka nie je zahrnutá, aby nedošlo k prekrývaniu maloobchodnej a veľkoobchodnej prevádzky. Prevádzka zahŕňa kompletnú širokopásmovú prevádzku, nielen prevádzku internetového prístupu.
     Mobilný širokopásmový prístup na internet zahŕňa technológie tretej generácie (3G) a technológie vyššej rýchlosti (HSPA alebo LTE), technológie GSM/GPRS sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Zahrnutí sú len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.

Mobilný internet sa na Slovensku teší veľkej popularite

07.05.2015, Tlačová správa

     Popularita mobilného internetu neustále rastie. Počet aktívnych užívateľov mobilného širokopásmového internetu medziročne narástol o 622 tisíc. V roku 2014 sa v Slovenskej republike k mobilnému širokopásmovému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia aktívne pripájalo viac ako 3,33 milióna užívateľov. Z toho 462 tisíc užívateľov sa nepripájalo prostredníctvom mobilného telefónu, ale inými prístupovými zariadeniami. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Ku koncu roka 2014 sa minimálne raz za posledné tri mesiace pripojilo k tzv. rýchlemu mobilnému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia 3,33 milióna užívateľov. Z uvedeného počtu malo oddelene od hlasovej služby predplatený prídavný dátový balíček viac ako 1 milión užívateľov, 928 tisíc užívateľov využívalo balíčkové ponuky zahŕňajúce hlas a dátový prístup a 462 tisíc užívateľov sa k mobilnému širokopásmovému internetu pripájalo inými prístupovými zariadeniami. Ostatní započítaní užívatelia využívali mobilný prístup na internet bez predplatenia dátových balíčkov a platili len na základe preukázanej spotreby dát. Pri zbere dát bola použitá aktuálne platná metodika Európskej komisie.
     Mobilný širokopásmový prístup na internet zahŕňa technológie tretej generácie (3G) a technológie vyššej rýchlosti (HSPA alebo LTE), technológie GSM/GPRS sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.

Zamestnanci RÚ zažívajú úsmevné situácie nielen na prvý apríl

02.04.2015, Tlačová správa

     Zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zažívajú úsmevné situácie vďaka rôznym kurióznym požiadavkám a vyjadreniam občanov aj operátorov nielen na prvý apríl. Medzi úsmevné požiadavky občanov patria žiadosti o zrušenie telekomunikačného operátora a odvolanie generálneho riaditeľa operátora. V oblasti poštových služieb sa sťažovateľka domáhala doručovania poštových zásielok do neoznačenej domovej listovej schránky. Po upozornení, že schránka musí byť označená menami adresátov protestovala, že si ju nechcú označiť, aby ich nevykradli. Jedna známa zahraničná hudobná skupina mala skutočne hviezdnu požiadavku, keď žiadala vypnutie TV vysielačov, aby nebol rušený ich koncert. Špecialisti z RÚ chápu, že nie všetci musia byť odborníci, preto trpezlivo vysvetľujú, podávajú potrebné informácie a týmto spôsobom ďakujú za zážitky, na ktoré sa s odstupom času dobre spomína.
     Na RÚ sa obrátil zákazník poštového podniku, ktorý posielal fľaše s medom zabalené v použitom oblečení. Med sa v balíku rozbil a zákazník žiadal poštu, aby mu vyprali špinavé oblečenie. V inom prípade poštová doručovateľka prišla k dverám adresáta doručiť doporučenú zásielku. Adresát jej začal nadávať, tak radšej rýchlo pred ním utiekla do výťahu a vhodila mu oznámenie o uložení zásielky. Adresát sa sťažoval, že mu nedoručila zásielku napriek tomu, že bol doma. Zákazníčka poštového podniku poslala krabicu s topánkami v obyčajnom liste a keďže sa jej stratili, žiadala od pošty, aby jej ich okamžite našli. Občania RÚ občas považujú za generálne riaditeľstvo operátorov. Medzi úsmevné požiadavky patria tie, ktorými občania, z dôvodu neznalostí kompetencií RÚ, žiadajú o prepustenie z práce generálneho riaditeľa operátora, ktorého služby využívajú a nie sú s jeho prácou spokojní. Ďalej sú to žiadosti o zrušenie operátora, lebo jeho služby majú zlú úroveň, zamestnanci sa nevedia správať k zákazníkom a takých operátorov tu nikto nepotrebuje. Aj podnikateľské subjekty občas preceňujú znalosti svojich podriadených, ktorí následne adresujú RÚ úsmevné požiadavky a otázky. Skutočnou kuriozitou je voľne formulovaná žiadosť „potrebujem nejaké frekvencie, ale najskôr mi napíšte, koľko ma to bude stáť.“ RÚ požiadal, aby mu žiadateľ definoval účel použitia frekvencií, na základe čoho ho RÚ bude môcť informovať, ktoré frekvencie je možné na to použiť. Žiadateľ mu na to podráždene zareagoval, že to predsa musia vedieť špecialisti z RÚ. Občas sa u žiadateľov prejaví ich nepozornosť na hodinách fyziky, keď chcú vedieť, či sa platba za frekvencie vypočíta podľa objemu alebo hmotnosti frekvencií. Pri elektronickom zbere údajov od telekomunikačných operátorov RÚ dostáva nesprávne informácie, napr. podľa ktorých by na Slovensku bolo 20 mobilných operátorov a podobný počet satelitných operátorov. Napr. poskytovateľ káblovej televízie aj po upozornení RÚ na chybu tvrdil, že je satelitným poskytovateľom, lebo má na streche satelitnú anténu. Anténa slúžila na príjem televíznych programov zo satelitu.

RÚ navrhuje schváliť ceny

01.04.2015, Tlačová správa

     Dňa 31.3.2015 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil na konzultačnom mieste návrh oznámenia o schválení cien za služby zriadenia a používania fyzického prístupu k infraštruktúre na pevnom mieste. RÚ v spolupráci s odborne spôsobilou a nezávislou osobou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. overil vstupné údaje a výšku cien vypočítaných podľa metódy kalkulácie cien určenej rozhodnutím RÚ, ktoré predložila spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST). Pripomienky k návrhu opatrenia je možné predložiť do jedného mesiaca od zverejnenia na konzultačnom mieste RÚ, t.j. do 30.04.2015.
     RÚ v návrhu uvádza, že všetky vypočítané ceny sú efektívnymi cenami, sú transparentné a nediskriminačné. Ceny vypočítané spoločnosťou ST, t.j. jednorazové ceny za zriadenie a periodické mesačné ceny za požívanie služieb fyzického prístupu k infraštruktúre RÚ navrhuje schváliť oznámením. Po schválení budú všetky ceny určené ako maximálne ceny a spoločnosť ST bude oprávnená ceny účtovať jednorázovo za zriadenie fyzického prístupu a mesačne za používanie služby fyzického prístupu od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení tohto oznámenia. Schválené ceny nebude môcť spoločnosť ST prekročiť. Spoločnosť ST nebude oprávnená okrem cien uvedených v tomto oznámení účtovať žiadne ďalšie ceny (resp. poplatky) súvisiace so zriadením a používaním fyzického prístupu k infraštruktúre na pevnom mieste v jej sieti, ktoré by nepriamo zvyšovali celkovú cenu za zriadenie a používanie vyššie uvedených regulovaných služieb.

Operátori nezabudnite do 10. apríla poslať vyhlásenie o výške tržieb

31.03.2015, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby nezabudli do 10. apríla poslať RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb súvisiacich výlučne s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb. Vyhlásenie o presnej výške tržieb je voľne formulované a musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo oprávnenou osobou. Vyhlásenie je potrebné poslať aj keď operátor nemal za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie žiadne tržby. V prípade nesplnenia povinnosti hrozí pokuta.
     Podľa podmienok všeobecného povolenia č. 1/2014 telekomunikačný operátor, ktorý RÚ oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, predloží RÚ vyhlásenie do 10. júla. V Slovenskej republike pôsobí cca 1200 telekomunikačných operátorov, resp. poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb, medzi ktorými sú napr. aj občianske združenia, obce, obecné podniky a stavebné bytové družstvá. V priemere za posledné roky cca 10% operátorov si svoju povinnosť neplní včas. RÚ týmto operátorom ukladá pokutu za nesplnenie povinnosti, čo zaťažuje operátorov, RÚ a v niektorých prípadoch aj exekútorov.

 

Adresa na posielanie vyhlásení o výške tržieb:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odbor technickej regulácie
Továrenská 7
P.O. Box 40
828 55 Bratislava 24

RÚ predbežne určil podmienky národného roamingu

25.03.2015, Tlačová správa

     Dňa 25.3.2015 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) predbežným opatrením dočasne určil základné podmienky poskytovania národného roamingu a zároveň oznámil spoločnostiam O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. (ST) a SWAN, a.s., že predlžuje termín na rozhodnutie o spore medzi operátormi, ktorý sa týka podmienok národného roamingu, o štyri mesiace. Voči rozhodnutiu o predbežnom opatrení je prípustný opravný prostriedok – rozklad, ktorý podľa zákona nemá odkladný účinok a operátori musia povinnosti stanovené predbežným opatrením dodržiavať.
     RÚ predbežným opatrením uložil spoločnostiam O2, Orange a ST povinnosť poskytnúť na základe žiadosti SWAN národný roaming tejto spoločnosti za takých podmienok, aby užívatelia služieb SWAN mali zabezpečený rovnaký rozsah a kvalitu služieb ako koncoví užívatelia poskytovateľa národného roamingu. RÚ predbežným opatrením uložil spoločnostiam O2, Orange a ST povinnosť účtovať cenu za poskytovanie národného roamingu vo výške určenej budúcim rozhodnutím RÚ, alebo na základe ich dohody so spoločnosťou SWAN, a to aj spätne odo dňa začatia poskytovania národného roamingu. Tieto povinnosti budú platiť až do doby nadobudnutia právoplatnosti budúceho rozhodnutia RÚ vo veci sporu medzi operátormi.

LTE využívalo na pripojenie k internetu viac ako 170,5 tis. užívateľov

24.03.2015, Tlačová správa

     V druhom polroku 2014 viac ako 170,5 tis. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 78% z nich tvorili bytoví (t.j. „nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užívatelia prostredníctvom LTE preniesli 549 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »