Tlačové správy

Vyššia ochrana užívateľov pri službách so zvýšenou tarifou

02.10.2014, Tlačová správa

     Dňa 1.10.2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vydal a zverejnil nové všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb, ktoré obsahuje okrem precizovania existujúcich povinností aj nové povinnosti pre telekomunikačných operátorov, ktorých cieľom je ochrana užívateľov elektronických komunikačných služieb. Najdôležitejšími novinkami v oblasti ochrany užívateľov sú hláska, ktorá automaticky upozorní volajúceho, že volá na číslo so zvýšenou tarifou a možnosť nechať si dať bezplatne zablokovať odchádzajúce volania, SMS a MMS správy na takéto čísla.
     Operátor, v ktorého sieti volanie na službu so zvýšenou tarifou vzniká, poskytne volajúcemu účastníkovi okamžite pred spojením volania formou slovného a bezplatného hlasového oznámenia v slovenskom jazyku informáciu o tom, že volajúci účastník volá na službu so zvýšenou tarifou. Sú to čísla z množín (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx a (0)98x xxxxxx. Okrem toho si účastník bude môcť dať bez poplatku zablokovať odchádzajúce volania, SMS alebo služby multimediálnych správ (MMS) na tieto čísla. Novými povinnosťami sa predíde šoku volajúcich z vysokého účtu, ku ktorým dochádza po nechcených volaniach na služby so zvýšenou tarifou. Tieto povinnosti nadobudnú účinnosť 1.1.2015.
     RÚ na základe skúseností zo snahy operátorov vykladať si svoje povinnosti v neprospech užívateľov služieb spresnil povinnosť operátorov poskytovať bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr v papierovej alebo elektronickej forme, podľa výberu účastníka. Z rovnakého dôvodu je operátor povinný pri každej podstatnej zmene zmluvy o poskytovaní verejných služieb informovať účastníka o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií podľa § 44 ods. 6 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách tak, že ho oboznámi s obsahom tohto ustanovenia.
     V prípade výberu elektronickej formy faktúry sa táto bude zasielať po dohode s účastníkom na emailovú adresu uvedenú účastníkom alebo inou elektronickou formou, ktorá umožňuje prijatie faktúry v elektronickom formáte. V prípade výberu papierovej formy základnej úrovne rozpísaných faktúr sa táto bude zasielať účastníkovi na poštovú adresu uvedenú účastníkom.
     Poskytovatelia prístupu k internetu majú povinnosť informovať o parametroch pripojenia vo vlastnej sieti, t.j. maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k užívateľovi a smerom od užívateľa. Ďalšími povinnosťami sú povinnosť informovať: o politike spravodlivého užívania, t.j. o výške mesačného dátového limitu (MB) a rýchlosti po prekročení dátového limitu (Mbit/s); o parametroch riadenia služieb vo vlastnej sieti, t.j. v prípade, ak operátor blokuje, spomaľuje alebo prioritizuje vybrané porty alebo služby.

Miestne DVB-T multiplexy poskytuje 25 subjektov

29.09.2014, Tlačová správa

     Na území Slovenskej republiky je dvadsaťšesť poskytovateľov digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T), z toho Towercom, a.s. poskytuje DVB-T celoplošne a dvadsaťpäť ďalších poskytuje miestne multiplexy. Najväčším poskytovateľom miestnych multiplexov je spoločnosť AVIS s.r.o. s podielom 23%, druhým najväčším je Multichannel, spol. s r.o. s podielom 20% a tretím najväčším poskytovateľom je T- Video Agency, s.r.o. s podielom 8% na povolených vysielačoch pre miestne multiplexy. Frekvencie pre miestne multiplexy sú pridelené už v tridsiatich siedmich lokalitách. Počet poskytovateľov a počet miestnych multiplexov sa neustále zvyšuje. Vyplýva to z povolení, ktoré doteraz vydal Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Podľa zákona o digitálnom vysielaní o zložení multiplexu obsahovými službami rozhoduje poskytovateľ multiplexu. Miestne multiplexy môžu byť pre televízne stanice ďalšou alternatívou pre šírenie ich programov. Miestne multiplexy môžu divákom priniesť ďalšie programy. Najmä v lokalitách bez káblovej televízie by mohli byť zaujímavou možnosťou aj pre šírenie prémiových programov.
     RÚ prideľuje frekvencie pre miestne muliplexy bez výberového konania, na základe individuálne podanej žiadosti. Záujemca o frekvenciu (TV kanál) pre miestny multiplex si na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. RÚ žiadosť posúdi a na základe výsledkov začne proces medzinárodnej koordinácie alebo frekvenciu nepridelí. Ak je koordinácia úspešná, tak RÚ pridelí túto frekvenciu záujemcovi.

Meracie vozidlá RÚ neodpočívajú ani počas svetového dňa bez áut

22.09.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si pripomenul svetový deň bez áut, keď mnohí jeho zamestnanci využili alternatívny spôsob dopravy do práce, napr. bicykel alebo mestskú dopravu. Napriek tomuto faktu meracie motorové vozidlá RÚ nezostali ani v tento deň v garážach. Meracie motorové vozidlá slúžia na vyhľadávanie nepovolených vysielacích zariadení a zdrojov rušenia rozhlasu, televízie a rádiových sietí letísk, zdravotnej služby, hasičov, polície, bezpečnostných služieb a ďalších. Zamestnanci RÚ pomocou meracích motorových vozidiel týmto zabezpečujú, aby v dôsledku rušenia nebol ohrozený život, zdravie a majetok občanov.

RÚ si obstaráva realizátora elektronických aukcií

18.09.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si obstaráva skúseného realizátora elektronických aukcií na pridelenie frekvencií vo frekvenčných pásmach 1 800 MHz a 3 500 MHz za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb na celoplošnej úrovni. O frekvencie v týchto pásmach majú záujem mobilní operátori, resp. poskytovatelia širokopásmového prístupu k internetu. Budúci realizátor aukcií musí mať za sebou aspoň jednu ukončenú dodávku služieb, ktorá sa týka poskytovania služieb elektronickej aukcie vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction) alebo SMRA (Simultaneous Multi-Round Ascending). Lehota na predkladanie ponúk uplynie 20.10.2014 o 10:00 h.
     Realizátor aukcií pripraví pre RÚ aukčný poriadok, zabezpečí elektronickú aukčnú platformu pre vykonanie aukcie, vykoná školenia účastníkov aukcie a zástupcov RÚ, zrealizuje aukcie a zostaví správy o ich výsledkoch. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
     Víťaz – budúci realizátor elektronických aukcií vzíde z elektronickej aukcie cez systém „AukciaAs“, v ktorej sa zúčastnia uchádzači, ktorých ponuka splnila podmienky účasti. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH. Po úvodnom vyhodnotení ponúk sa uskutoční elektronická aukcia, v ktorej budú mať uchádzači možnosť predkladať nové ceny za predmet zákazky upravené smerom nadol. Víťaznou ponukou sa stane ponuka, ktorá na základe umiestnenia v elektronickej aukcii bude vyhodnotená ako najlacnejšia. Záujemcovia nájdu viac informácií v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo publikované vo Vestníku verejného obstarávania.
     RÚ pripravuje výberové konania na pridelenie frekvencií v pásmach 1 800 MHz a 3 500 MHz. Dôvodom prípravy je uvoľnenie doteraz používaných frekvencií, resp. skončenie platnosti povolení. V minulom roku pôvodní držitelia povolení uvoľnili 2 x 8,8 MHz spojitého frekvenčného spektra v pásme 1 800 MHz a v auguste 2015 sa skončí platnosť dvoch povolení pásme 3 500 MHz, každé s prídelom 2 x 14 MHz, určených pre pevné prístupové siete.

Prídavné zariadenia k mobilu môžu spôsobiť rušenie

16.09.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že prídavné zariadenie k mobilnému telefónu – goTenna, ktoré má zabezpečiť spojenie medzi dvoma účastníkmi aj v miestach bez signálu mobilného operátora, je určené pre americký trh a v Slovenskej republike by mohlo spôsobiť rušenie zariadení mestskej polície, železníc a obranných systémov. Za používanie týchto zariadení bez povolenia hrozí pokuta až do výšky 300 tis. eur.
     Zariadenia goTenna ešte len majú prísť na americký trh, ale o ich funkcii už informovali aj niektoré slovenské médiá. Zariadenie sa podľa publikovaných informácií spáruje s mobilným telefónom cez Bluetooth a umožňuje posielať správy inému užívateľovi, ktorý má takéto zariadenie. RÚ na základe publikovaných informácií zisťoval podrobnosti o zariadeniach. Tieto zariadenia budú pracovať v pásme 151 – 154 MHz s výkonom 2 W. Na území Slovenskej republiky môžu byť v tomto pásme používané len zariadenia, ktoré majú individuálne povolenie od RÚ. Za používanie zariadení bez povolenia hrozí právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom pokuta až do výšky 300 tis. EUR. Fyzickým osobám hrozí pokuta až do výšky tisíc eur. Navyše toto frekvenčné pásmo využívajú komunikačné zariadenia mestskej polície, železníc a obranných systémov, ktoré by mohli byť rušené zariadeniami goTenna.

RÚ začal proces regulácie poplatku za prenesenie čísla

03.09.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) začal proces určenia maximálnej výšky priamych platieb účastníkov za služby spojené s prenosom čísla. RÚ 2.9.2014 zverejnil na konzultačnom mieste, ktoré spravuje na svojom webovom sídle, verejnú konzultáciu k návrhu rozhodnutia o regulácii cien. Urobiť verejnú konzultáciu pred vydaním regulačného rozhodnutia je povinnosť stanovená zákonom. RÚ v navrhovanom znení rozhodnutia ukladá všetkým operátorom povinnosť požadovať od účastníka za služby spojené s prenosom čísla priamu platbu v maximálnej výške 0,- EUR. Táto povinnosť bude platiť v prípade prenosu čísla v mobilnej aj v pevnej verejnej sieti. V praxi to znamená, že účastníci pri prechode k inému operátorovi už nebudú platiť poplatok za prenesenie čísla. Proti tomuto rozhodnutiu nebude možné podať opravný prostriedok. Príspevky do verejnej konzultácie je možné zasielať písomne alebo elektronicky do 30 dní.
     Už dnes vás nespoplatní takmer žiadny telefónny operátor, od ktorého si prenášate svoje číslo. Z trinástich telefónnych operátorov občanov spoplatnia pri odchode ku konkurencii len dvaja. Pri prenesení čísla do inej mobilnej siete účastníkov nespoplatňuje ani nespoplatňoval O2 Slovensko. Štvrtý mobilný operátor SWAN v rámci svojho zákaznícky orientovaného prístupu neplánuje poplatky za prenesenie čísla vôbec zaviesť. Orange Slovensko sa verejne zaviazal, že doteraz vyberané poplatky v mobilnej a v pevnej sieti zruší najneskôr do 1.1.2015.
     RÚ, ktorý bol 1.1.2014 zriadený zákonom, v minulosti oznámil, že pripravuje kroky v prospech občanov – užívateľov telefónnej služby, t.j. reguláciu maloobchodných poplatkov za prenesenie čísla. Zároveň vysvetlil, že paralelne s prípravou regulácie presviedča operátorov, aby si vzali príklad zo zahraničia, urobili krok v prospech užívateľov služieb a ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla. Predseda RÚ sa v polovici apríla v Bruseli stretol s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) a požiadal EK o konzultáciu o prenositeľnosti čísla, nakoľko v tom čase slovenskí operátori vyžadovali od účastníkov poplatok za prenesenie čísla. Zástupcovia EK uviedli, že rokovania s operátormi boli vo viacerých krajinách úspešné a operátori ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov a ponúkajú prenesenie čísla v rámci konkurenčnej výhody. Na začiatku júna RÚ zverejnil vo svojom vestníku a na internete otvorenú verejnú výzvu telefónnym operátorom na vydanie verejného prísľubu o nepožadovaní priamej platby od účastníkov za prenesenie telefónneho čísla.

Pozor na diaľkové uzamykanie vozidiel a garáží

26.08.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje motoristickú verejnosť na opakujúce sa prípady rušenia diaľkového uzamykania motorových vozidiel a garážových brán. Rušenie obvykle spôsobujú iné zariadenia, ktoré majú poruchu. V dôsledku rušenia ostávajú motorové vozidlo alebo garážová brána neuzamknuté. RÚ preto odporúča vždy pred odchodom od garáže alebo od vozidla presvedčiť sa, či je skutočne uzamknuté a predísť tým odcudzeniu vecí v nezabezpečenom vozidle alebo garáži. V prípade odcudzenia vecí z neuzavretého vozidla alebo garáže navyše hrozí, že poisťovňa zníži poistné plnenie alebo odmietne plniť.
     Ovládače na diaľkové uzamykanie motorových vozidiel a garážových brán sú vysielacie zariadenia malého výkonu. Občania RÚ nahlásili viacero prípadov, keď nemohli diaľkovým ovládaním uzamknúť svoje motorové vozidlo alebo garáž. Rušenie obvykle spôsobovali zariadenia, ktoré mali poruchu. V Bratislave na parkovisku pred obchodným domom nemohli vodiči diaľkovo uzamknúť svoje motorové vozidlá v dôsledku rušenia, ktoré spôsobovalo zariadenie na prenos dát umiestnené v obchodnom dome, ktoré malo poruchu. V Žiline bol zaznamenaný prípad, keď rušenie diaľkového otvárania závory spôsoboval napájací zdroj. V inom prípade rušenie spôsoboval pokazený autoalarm neďaleko zaparkovaného motorového vozidla. Zdrojom rušenia v ďalších prípadoch bol napr. termostat bytového kotla alebo tlačiareň k osobnému počítaču. RÚ upozorňuje aj na úmyselné rušenie týchto zariadení kriminálnymi skupinami, ktorých cieľom sú cenné veci v nezabezpečených vozidlách, resp. aj priamo motorové vozidlá.

     Pred tým, ako sa rozhodnete nahlásiť rušenie, tak si prosíme skontrolujte stav batérií v ovládačoch a až potom volajte. RÚ nevykonáva servis zariadení. Ďakujeme za porozumenie.

Regulované veľkoobchodné ceny klesnú

21.08.2014, Tlačová správa

     Regulované veľkoobchodné ceny, ktoré spoločnosť Slovak Telekom (ST) účtuje svojej konkurencii klesnú. Cena zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ST klesne o 4,5%, ceny za zriadenie a za používanie ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s klesnú o 6,4%, resp. o 13,6%. Klesnú aj ceny za služby kolokácie na veľkoobchodných trhoch č. 4, 5 a 6. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe uskutočneného overenia výpočtov konštatuje, že regulované ceny vypočítané spoločnosťou ST obsahujú iba náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie služieb. Zníženie veľkoobchodných cien je dobrou správou pre rozvoj konkurencie.
     RÚ schválil cenu vypočítanú spoločnosťou ST vo výške 0,003454 EUR ako maximálnu a symetrickú cenu za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ST bez ohľadu na typ a úroveň prevádzky. Spoločnosť ST je povinná schválenú cenu účtovať odo dňa 1. septembra 2014. RÚ 30.07.2014 schválil cenu za zriadenie prístupu k ukončovacím častiam prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s vo výške 746,62 EUR a cenu za používanie ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s vo výške 44,71 EUR ako maximálnu cenu. Spoločnosť ST je povinná schválenú cenu účtovať po uplynutí šesťdesiatich dní od doručenia potvrdenia RÚ. RÚ publikoval plné znenia oznámení o schválení cien vo svojom vestníku a na internete.
     RÚ v minulosti uložil ST povinnosť cenovej regulácie a rozhodnutiami určil metódu kalkulácie cien. ST je povinná vypočítať ceny podľa stanovenej metodiky a predložiť ich výpočet RÚ, ktorý ho overí a ceny schváli alebo ich upraví.

Operátori prestávajú spoplatňovať prenesenie čísla aj bez regulácie

14.08.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pozitívne hodnotí fakt, že sa telefónni operátori rozhodli vyjsť v ústrety občanom a bez potreby regulácie prestávajú spoplatňovať účastníkov za prenesenie čísla. Slovenská republika sa týmto môže pripojiť k ďalším vyspelým krajinám Európskej únie, kde si občania bez potreby regulácie môžu preniesť svoje telefónne číslo bezplatne. V súčasnosti z trinástich telefónnych operátorov občanov spoplatnia pri odchode ku konkurencii len dvaja, ale najväčší mobilný operátor – Orange Slovensko sa verejným prísľubom zaviazal, že najneskôr 1.1.2015 ich prestane spoplatňovať v mobilných aj v pevných sieťach. Najväčší poskytovateľ telefónnej služby prostredníctvom pevnej siete sa podľa otvorenej verejnej výzvy RÚ môže k tomuto kroku zaviazať do konca augusta.
     Nikto zo štyroch mobilných operátorov nespoplatňuje účastníkov za prenesenie čísla do ich siete. Pri prenesení čísla do inej mobilnej siete účastníkov nespoplatňuje ani nespoplatňoval O2 Slovensko. Štvrtý mobilný operátor SWAN v rámci svojho zákaznícky orientovaného prístupu neplánuje poplatky za prenesenie čísla vôbec zaviesť. Orange Slovensko sa verejne zaviazal, že doteraz vyberané poplatky v mobilnej a v pevnej sieti zruší najneskôr do 1.1.2015.
     RÚ, ktorý bol 1.1.2014 zriadený zákonom, v minulosti oznámil, že pripravuje kroky v prospech občanov – užívateľov telefónnej služby, t.j. reguláciu maloobchodných poplatkov za prenesenie čísla. Zároveň vysvetlil, že paralelne s prípravou regulácie presviedča operátorov, aby si vzali príklad zo zahraničia, urobili krok v prospech užívateľov služieb a ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla. Predseda RÚ sa v polovici apríla v Bruseli stretol s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) a požiadal EK o konzultáciu o prenositeľnosti čísla, nakoľko v tom čase slovenskí operátori vyžadovali od účastníkov poplatok za prenesenie čísla. Zástupcovia EK uviedli, že rokovania s operátormi boli vo viacerých krajinách úspešné a operátori ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov a ponúkajú prenesenie čísla v rámci konkurenčnej výhody. Na začiatku júna RÚ zverejnil vo svojom vestníku a na internete otvorenú verejnú výzvu telefónnym operátorom na vydanie verejného prísľubu o nepožadovaní priamej platby od účastníkov za prenesenie telefónneho čísla. Operátori na výzvu zareagovali pozitívne.

RÚ pripravuje výberové konania na frekvencie

14.08.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pripravuje výberové konania na pridelenie frekvencií v pásmach 1 800 MHz a 3 500 MHz. Dôvodom prípravy je uvoľnenie doteraz používaných frekvencií, resp. skončenie platnosti povolení. V minulom roku pôvodní držitelia povolení uvoľnili 2 x 8,8 MHz spojitého frekvenčného spektra v pásme 1 800 MHz a v auguste 2015 sa skončí platnosť dvoch povolení pásme 3 500 MHz, každé s prídelom 2 x 14 MHz, určených pre pevné prístupové siete. RÚ v súvislosti s pripravovanými výberovými konaniami otvoril na konzultačnom mieste, ktoré spravuje na svojom webovom sídle, verejné konzultácie. Príspevky do verejnej konzultácie je možné zasielať písomne alebo elektronicky do 12.9.2014.
     Frekvencie z frekvenčného úseku 1776,1 - 1784,9 / 1871,1 - 1879,9 MHz boli v minulosti používané modulačnými linkami na prenos TV a rozhlasového signálu zo štúdia do vysielača. Z toho dôvodu v roku 2013 neboli zaradené do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Úrad v roku 2013 úspešne ukončil rokovania s držiteľmi týchto frekvencií o uvoľnení a z toho dôvodu plánuje ich pridelenie v pripravovanom výberovom konaní.
RÚ pripravuje zmenu prílohy k Plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 3400 – 3600 MHz a vyhlásenie výberového konania na pridelenie frekvencií z tohto frekvenčného pásma. Frekvencie z uvedeného pásma sú využívané na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb a v Slovenskej republike sú pridelené trom telekomunikačným operátorom – Slovanet, a.s., SWAN, a.s. a GTS Slovakia, s.r.o. Spoločnostiam GTS Slovakia, s.r.o. a SWAN, a.s. skončí platnosť individuálneho povolenia v auguste 2015 (18.8.2015 a 3.8.2015), čím sa stanú ich súčasné prídely voľné. RÚ zvažuje viacero alternatív na prerozdelenie predmetného frekvenčného pásma.
     RÚ pripravuje tieto výberové konania na frekvencie v súlade s podporou dostupnosti širokopásmových prístupových sietí a služieb vysokorýchlostného prístupu, ktorý schválila vláda SR vo svojom uznesení č. 136/2011 – Národná stratégia pre širokopásmový prístup v SR. Materiály predkladané do konzultácií, ktoré obsahujú bližšie informácie, návrhy možných riešení a otázky pre odbornú verejnosť sú publikované na konzultačnom mieste RÚ.

Zlepšenie pokrytia signálom druhého a verejnoprávneho multiplexu

11.08.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil dva dokrývače pre verejnoprávny multiplex a jeden vysielač s jedným dokrývačom pre druhý multiplex. Povolené dokrývače: Zázrivá K32 s výkonom 30,9 W a Spišská Stará Ves K26 s výkonom 52,27 W budú slúžiť pre dokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom verejnoprávneho multiplexu. Povolený dokrývač Turňa nad Bodvou K27 s výkonom 50,2 W a vysielač Rimavská Sobota - Paláska K27 s výkonom 4 000 W budú súčasťou druhého multiplexu. Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. Povolenia nadobudli právoplatnosť 8.8.2014.

RÚ dal detským domovom a obecným úradom autá

07.08.2014, Tlačová správa

     Štyri detské domovy a dva obecné úrady ušetrili na výdavkoch a bezplatne získali od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) staršie osobné motorové vozidlá, ktoré im umožnia efektívne plniť úlohy. Detský domov Pastelka vo Vidinej, Detský domov Nižná Kamenica v Bidovciach, Detský domov Nové Mesto nad Váhom, Detský domov Holíč, Obecný úrad Orechová a Obecný úrad Krčava získali každý jedno pojazdné osobné motorové vozidlo so sadou sezónneho prezutia na diskoch a s ďalšou výbavou. RÚ v minulosti tieto motorové vozidlá používal pri kontrolách telekomunikačných operátorov a pri plnení ďalších služobných úloh, ale potom, ako sa stali prebytočnými ich ponúkol záujemcom. RÚ týmto nadviazal na činnosť svojho predchodcu - Telekomunikačného úradu SR, ktorý pravidelne bezplatne prevádzal svoj prebytočný majetok napr. funkčnú výpočtovú techniku školám a občianskym združeniam vykonávajúcim verejnoprospešnú činnosť.

RÚ si meria sily s operátormi aj na športovom poli

10.07.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) sa stretáva s telekomunikačnými operátormi nielen počas regulácie, ale aj na športovom poli. Príkladom takéhoto športového merania síl v duchu fair play bol priateľský futbalový zápas medzi RÚ a Asociáciou lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI). Obe mužstvá sa inšpirovali prebiehajúcim svetovým šampionátom a po množstve šancí na jednej aj druhej strane RÚ napokon zvíťazil s najtesnejším rozdielom 1:0. Ďalším príkladom športového merania síl s telekomunikačnými operátormi bol štafetový beh počas Bratislavského maratónu. Rekreační bežci RÚ sa v tvrdej konkurencii nestratili, keď predstihli niekoľko štafiet operátorov a ďalším štafetám v cieli zagratulovali k výbornému športovému výkonu.
     Nie vždy je to len športové meranie síl, ale v mnohých prípadoch je to aj o prekonaní samých seba. Svoje by o tom mohli povedať dvaja vytrvalci RÚ, ktorí sa opakovane zúčastnili diaľkového turistického pochodu na 100 km Trnavská stovka a amatérsky cyklista RÚ, ktorý sa pravidelne zúčastňuje otvorených cyklistických pretekov doma i v zahraničí. V iných prípadoch je to o spojení športového výkonu, nadviazaní nových priateľstiev a pomoci znevýhodneným športovcom. Päť rekreačných bežcov RÚ podalo pomocnú ruku mladým zrakovo postihnutým športovcom zo Základných internátnych škôl pre slabozraké a nevidiace deti v Levoči a Bratislave podporovaných Lions Club Bratislava Istropolis. Počas 67. ročníka Národného behu Devín – Bratislava sa ako dobrovoľníci postarali o to, aby títo zrakovo postihnutí športovci bezpečne zabehli trať v rámci behu Malý Devín. Mladí športovci z Levoče napriek zdravotnému hendikepu držali krok so svojimi rovesníkmi a skončili na treťom mieste v súťaži škôl. Ich optimizmus, plány do života a snaha niečo dosiahnuť sú pre nás inšpiráciou.

Nespoplatňovanie prenesenia čísla riešime ako vyspelé krajiny

26.06.2014, Tlačová správa

     Bezplatné prenesenie telefónneho čísla pre občanov, pokrývanie diaľnic a rýchlostných ciest signálom mobilných sietí, zdieľanie sietí, sieťová neutralita a ďalšie aktuálne témy regulácie v oblasti elektronických komunikácií boli témami stretnutia predstaviteľov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) s pánom Göranom Marbym. Slovensko v poslednom období rieši viaceré otázky regulácie podobne ako vo Švédsku a v ďalších vyspelých krajinách. Pán Göran Marby, predseda predsedníctva Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a generálny riaditeľ švédskej Národnej poštovej a telekomunikačnej agentúry (PTS) navštívil RÚ na základe pozvania predsedu RÚ Vladimíra Kešjara.
     Vo Švédsku a v ďalších vyspelých krajinách operátori nepožadujú od účastníkov poplatok za prenesenie čísla. Predseda BEREC skonštatoval, že operátori sa snažia dohodnúť, vyjsť v ústrety užívateľom služieb aj regulačnému úradu a vyhnúť sa tým regulácii. Na Slovensku sa v poslednom období postupuje podobne, keď bez potreby regulácie z trinástich telefónnych operátorov už len dvaja požadujú poplatok za prenesenie čísla do siete konkurenčného operátora. Celospoločenským očakávaním je, že aj títo operátori v najbližšom období prestanú požadovať tento poplatok. Bezpečné a rýchlejšie cestovanie pre občanov - motoristov je možné dosiahnuť využitím inteligentných dopravných systémov (ITS), ktoré ku svojej činnosti potrebujú elektronické komunikačné siete. Predseda RÚ informoval hosťa, že na základe zhody zainteresovaných sa v súčasnosti kreuje pracovná skupina zložená zo špecialistov RÚ, Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. a mobilných operátorov, ktorá bude na expertnej úrovni riešiť najmä odstránenie signálom nepokrytých miest a tým zabezpečenie lepšej dostupnosti hlasových a dátových služieb na diaľničných úsekoch a rýchlostných cestách. Podobne v spolupráci všetkých zainteresovaných takéto veci riešia vo Švédsku aj v ďalších vyspelých krajinách.
     Po návšteve RÚ Görana Marbyho prijal štátny tajomník Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček a čas si našiel aj na krátku prehliadku historického centra Bratislavy.

Operátori prestávajú spoplatňovať prenesenie čísla

16.06.2014, Tlačová správa

     Už dnes vás nespoplatní takmer žiadny telefónny operátor, od ktorého si prenášate svoje číslo. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe informácií z 13.6.2014 s potešením konštatuje, že telefónni operátori zareagovali na výzvu RÚ, volia zákaznícky orientovaný prístup a bez potreby regulácie prestávajú spoplatňovať účastníkov za prenesenie čísla. Z trinástich telefónnych operátorov občanov spoplatnia pri odchode ku konkurencii len dvaja, ale jeden z nich plánuje poplatky zrušiť a druhý sa k plánom zatiaľ ešte nevyjadril. RÚ bude aj naďalej pokračovať vo svojich aktivitách, ktorých cieľom je úplné nespoplatňovanie účastníkov za prenesenie telefónneho čísla.
     Nikto zo štyroch mobilných operátorov nespoplatňuje účastníkov za prenesenie čísla do ich siete. Pri prenesení čísla do inej mobilnej siete v súčasnosti účastníkov nespoplatňuje ani nespoplatňoval O2 Slovensko. Štvrtý mobilný operátor SWAN v rámci svojho zákaznícky orientovaného prístupu neplánuje poplatky za prenesenie čísla vôbec zaviesť. Orange Slovensko plánuje doteraz vyberané poplatky v mobilnej a v pevnej sieti zrušiť najneskôr do 1.1.2015.
     Pri zmene telefónneho operátora a ponechaní svojho čísla občanov pri odchode nespoplatnia títo zákaznícky orientovaní operátori: ANTIK Telecom, DH Telecom, GTS Slovakia, IPfon, O2 Slovakia, Slovanet, SWAN, TRNAVATEL, UPC Broadband Slovakia, VM Telecom a ŽSR, Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z.
     Spoločnosť VM Telecom, s.r.o. poskytla nasledovné vyjadrenie: „Spoločnosť VM Telecom poskytujúca hlasové služby VIPTel sa k platbám za prenos čísla odjakživa stavala odmietavo a odchádzajúcim zákazníkom nikdy neúčtovala priamu platbu za prenesenie čísla. Pridávame sa k výzve regulačného úradu, aby sa tieto poplatky zrušili.“... Ďalej napr. operátor GTS Slovakia, s.r.o., ktorý poskytuje verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej siete aktuálne informoval RÚ, že nespoplatňuje a ani v budúcnosti neplánuje zaviesť platbu od odchádzajúcich ani od prichádzajúcich účastníkov za prenesenie telefónneho čísla.
     Pred zverejnením a po zverejnení otvorenej verejnej výzvy RÚ telekomunikačným operátorom, ktorí poskytujú verejnú telefónnu službu na vydanie verejného prísľubu o nepožadovaní priamej platby od účastníkov za prenesenie telefónneho čísla sa časť z operátorov vyjadrila, že prenos čísla nespoplatňujú, ďalšia časť plánuje tieto poplatky zrušiť a ďalší o zrušení poplatku uvažujú. RÚ preto oslovil poskytovateľov verejnej telefónnej služby, ktorým pridelil čísla a ktorí majú uzavreté prepojovacie zmluvy, požiadal o aktuálne informácie za účelom ich zverejnenia.

Otvorená verejná výzva

04.06.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v snahe umožniť účastníkom podnikov poskytujúcich verejnú telefónnu službu bezproblémový prechod k inému podniku s ponechaním si svojho telefónneho čísla

vyhlasuje
otvorenú verejnú výzvu podnikom, ktoré poskytujú verejnú telefónnu službu na vydanie verejného prísľubu o nepožadovaní priamej platby od účastníkov za prenesenie telefónneho čísla.

     Právny rámec výzvy vychádza z § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
     Obsahom verejného prísľubu má byť záväzok podniku poskytujúceho verejnú telefónnu službu, že ako odovzdávajúci podnik ani ako prijímajúci podnik nebude požadovať od účastníkov priame platby za služby spojené s prenosom čísla. Tento verejný prísľub má byť účinný voči vopred neobmedzenému počtu osôb, ktoré sú ich účastníkmi s telefónnymi číslami z národného číslovacieho plánu a tieto osoby požiadajú, aby si mohli ponechať svoje telefónne čísla nezávisle od podniku, ktorý službu poskytuje. Verejný prísľub má byť zverejnený v termíne do konca augusta 2014 najmä na webovom sídle podniku poskytujúceho verejnú telefónnu službu.

 

Doplňujúce informácie pre redakcie:

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), ktorý bol 1.1.2014 zriadený zákonom, pripravuje kroky v prospech občanov – užívateľov telefónnej služby. RÚ pripravuje reguláciu poplatkov, ktoré operátori žiadajú od účastníkov za prenesenie čísla. Vzhľadom na to, že regulácia je „beh na dlhú trať“ paralelne s tým presviedča operátorov, aby ustúpili od požadovania týchto poplatkov. Ideálne by bolo, aby si operátori vzali príklad zo zahraničia, urobili krok v prospech užívateľov služieb a ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla. Predseda RÚ sa v polovici apríla v Bruseli stretol s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) a požiadal EK o konzultáciu o prenositeľnosti čísla, nakoľko väčšina slovenských operátorov vyžaduje od účastníkov poplatok za prenesenie čísla. Zástupcovia EK uviedli, že rokovania s operátormi boli vo viacerých krajinách úspešné a operátori ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov a ponúkajú prenesenie čísla v rámci konkurenčnej výhody. RÚ napriek vyhlásenej verejnej výzve pokračuje v príprave regulácie poplatkov, ktoré operátori žiadajú od účastníkov za prenesenie čísla.
     Podľa informácií, ktoré RÚ získal od európskych regulátorov, nulové poplatky sú v šestnástich krajinách a z toho len v troch krajinách je to vďaka regulácii, z toho vo Fínsku vyberanie poplatku od užívateľov neumožňuje zákon, v ostatných krajinách sa tak operátori dohodli alebo rozhodli bez potreby regulácie zo strany štátu.

RÚ navrhuje vyššiu ochranu užívateľov pri službách so zvýšenou tarifou

03.06.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil návrh nového všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb, ktorý obsahuje okrem precizovania existujúcich povinností aj nové povinnosti pre telekomunikačných operátorov, ktorých cieľom je ochrana užívateľov elektronických komunikačných služieb. Podľa predloženého návrhu sa pred spojením na čísla so zvýšenou tarifou ozve upozornenie a volajúci bude môcť hovor bez spoplatnenia ukončiť. Návrh vychádza z doterajších skúseností RÚ a jeho predchodcu. K návrhu je možné uplatniť pripomienky v termíne do 30 dní.
     Jednou z novo navrhovaných povinností je povinnosť poskytovateľov verejnej telefónnej služby zabezpečiť pri službách s osobitnými cenovými podmienkami, aby pred spojením volania bolo slovné a bezplatné hlasové oznámenie v slovenskom jazyku o tom, že volajúci účastník volá na službu so zvýšenou tarifou. Po skončení hlasového oznámenia bude mať volajúci minimálne tri sekundy na ukončenie hovoru bez toho, aby nastalo spoplatnenie hovoru. Novou povinnosťou sa predíde šoku volajúcich z vysokého účtu, ku ktorým dochádza po nechcených volaniach na služby so zvýšenou tarifou.
     RÚ, na základe skúseností zo snahy operátorov vykladať si svoje povinnosti v neprospech užívateľov služieb, navrhuje spresniť povinnosť operátorov poskytovať bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr v papierovej alebo elektronickej forme, podľa výberu účastníka. Ak operátorovi výber účastníka nebude známy, tak poskytne papierovú formu na adresu, ktorú účastník uviedol pri podpise zmluvy. Z rovnakého dôvodu navrhuje upraviť povinnosť pri podstatných zmenách podmienok zmluvy, t.j. najmä pri zmene cien za poskytovanú službu, zmene času trvania zmluvy, vrátane minimálnych podmienok používania alebo trvania zmluvy, informovať účastníka o jeho práve odstúpiť od zmluvy bez sankcií a oboznámiť ho s ustanoveniami zákona, ktoré jeho právo upravujú.
     RÚ pre poskytovateľov prístupu k internetu navrhuje povinnosť zrozumiteľne, ľahko dostupne a presne informovať o meraných parametroch pripojenia, meraných parametroch prevádzky, politike spravodlivého užívania, agregácii a parametroch riadenia služieb, t.j. ktorý typ prevádzky má prioritu, ktorý je spomalený a ktorý je blokovaný.

Všetci mobilní operátori zaplatili druhú časť úhrady za frekvencie

02.06.2014, Tlačová správa

     Mobilní operátori Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. SWAN, a.s. a Telefónica Slovakia, s.r.o. v stanovenom termíne zaplatili na účet Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) druhú polovicu jednorazovej úhrady spolu vo výške 81,94 mil. EUR za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Splnili si týmto svoju povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2 600 MHz. Operátori spolu za frekvencie zaplatili 163,9 mil. EUR. RÚ týmito neplánovanými príjmami pomáha znížiť schodok štátneho rozpočtu.
     Orange, ST, SWAN a Telefónica na začiatku roka zaplatili na účet RÚ prvú polovicu jednorazovej úhrady spolu vo výške 81,94 mil. eur za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Operátori si týmto splnili svoju prvú povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.
     Výberové konanie sa začalo 28.8.2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). V elektronickej aukcii boli vydražené všetky ponúkané frekvenčné bloky.

Počet užívateľov širokopásmového internetu stúpol o 7,2%

29.05.2014, Tlačová správa

     Ku koncu roka 2013 poskytovalo v Slovenskej republike pevný širokopásmový prístup k internetu 766 poskytovateľov internetu, ktorí mali k tomuto termínu pripojených 1 118 613 užívateľov, čo predstavuje ročný nárast o 7,2%. Najviac, až 435 871 užívateľov, sa pripájalo k širokopásmovému internetu prostredníctvom technológie DSL, ktorá zaznamenala ročný nárast o 5%. Celkový počet užívateľov širokopásmového internetu prostredníctvom prístupových sietí novej generácie (NGA) bol 323 108, čo predstavuje ročný nárast až o 15,9%. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V rámci NGA bolo najviac až 151 378 užívateľov pripojených prostredníctvom FTTB, čo predstavuje ročný nárast o 5%. Technológia FTTH so 113 662 užívateľmi zaznamenala ročný nárast o 12,7%.
     Počet zmluvných užívateľov pripojených prostredníctvom pevných bezdrôtových prístupových bodov (FWA a WiFi) dosiahol 261 657, čo predstavuje ročný nárast o 10,5%. Káblový modem (nie NGA) využívalo na pripojenie k internetu 89 502 užívateľov, čo predstavuje ročný pokles o 13,5%, ale káblový modem (NGA) využívalo na pripojenie 52 977 užívateľov, čo predstavuje ročný nárast o 84,2%. Počet zmluvných užívateľov pripojených prostredníctvom satelitu dosiahol 496, čo predstavuje ročný nárast o 114,7%.

Mobilné siete pomôžu k bezpečnému a rýchlejšiemu cestovaniu

26.05.2014, Tlačová správa

     Bezpečné a rýchlejšie cestovanie pre občanov - motoristov je možné dosiahnuť využitím inteligentných dopravných systémov (ITS), ktoré ku svojej činnosti potrebujú elektronické komunikačné siete. Zhodli sa na tom vrcholní predstavitelia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a Telefónica Slovakia, s.r.o. na pracovnom stretnutí, ktoré inicioval RÚ. Všetci zainteresovaní sa dohodli na ďalšej spolupráci, ktorej cieľom bude najmä odstránenie signálom nepokrytých miest a tým zabezpečenie lepšej dostupnosti hlasových a dátových služieb na diaľničných úsekoch a rýchlostných cestách.
     Prepojením informačných a telekomunikačných technológií s dopravným inžinierstvom a inými súvisiacimi odvetviami do existujúcej dopravnej infraštruktúry je v cestnej doprave možné dosiahnuť zníženie nehodovosti a zvýšiť kapacitu existujúcej infraštruktúry. Predstavte si, že vaše motorové vozidlo má terminál, vďaka ktorému komunikuje s okolitými vozidlami a posiela informácie o dopravnej situácii do centra, kde sú ďalej spracované. Systém napr. zbiera informácie o rýchlosti dopravy, nehodách, stave vozovky, počasí, ktoré môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť a rýchlosť premávky a pod. Prostredníctvom ITS sa bezpečnostné a iné dôležité informácie napr. premietnu na premenlivých informačných tabuliach pri cestách, menia sa premenlivé dopravné značky a pod. V prípade nehody alebo zníženia priepustnosti cesty môže byť doprava vďaka ITS rýchlo odklonená na inú trasu a vy sa bezpečne a rýchlejšie dostanete do cieľa. Pokrytie signálom je nevyhnutnosťou aj pre fungovanie celoeurópskeho systému pre motorové vozidlá eCall, ktorý v prípade dopravnej nehody automaticky privolá záchranné zložky integrovaného záchranného systému, čo vám v konečnom dôsledku môže zachrániť život.
     Zainteresovaní budú informovať verejnosť o ďalších krokoch.

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »