Tlačové správy

Výsledky aukcie na frekvencie v pásme 3,7 GHz

04.02.2015, Tlačová správa

     Úspešnými účastníkmi elektronickej aukcie na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz sú spoločnosti: BENESTRA, s.r.o., O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN, a.s. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) budúci týždeň rozhodnutiami pridelí frekvencie úspešným účastníkom aukcie a rozhodnutia o pridelení frekvencií, po nadobudnutí právoplatnosti podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zverejní na svojom webovom sídle. V aukcii boli vydražené všetky ponúkané frekvenčné bloky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 1 170 014 EUR. Technickým realizátorom elektronickej aukcie bola spoločnosť iTender, s.r.o.
     Výberové konanie začalo výzvou na predloženie ponúk do výberového konania, ktorú RÚ 11. decembra 2014 zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle. Predmetom výberového konania boli tri frekvenčné bloky pre celé územie Slovenskej republiky, každý so šírkou 40 MHz. Jeden operátor mohol získať jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Jediným hodnotiacim kritériom bola výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie, ktoré je vyvolávacou cenou a predstavuje pre jeden 40 MHz frekvenčný blok hodnotu 250 tis. eur.
     Ponuky do výberového konania boli doručené na podateľňu RÚ do 14.1.2015 do 13:30 h. Výberová komisia, ktorej členov vymenoval predseda RÚ, vyhodnotila, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Následne prebehla elektronická aukcia. RÚ pozval do aukcie všetkých účastníkov výberového konania, lebo ich ponuky spĺňali všetky požiadavky. Účastníci aukcie opakovane (podľa vlastného uváženia) navyšovali svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady. Po skončení aukcie bolo poradie uchádzačov zostavené zostupne podľa výšky ponúknutej jednorazovej úhrady a ich umiestnenie bolo zobrazené v aukčnom prostredí. Úspešným účastníkom sa stal ten účastník, ktorý sa v elektronickej aukcii umiestnil na prvom, druhom a treťom mieste.
     Cieľom výberového konania, v súlade so strednodobými a dlhodobými cieľmi národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR, je zvýšiť dostupnosť širokopásmového pripojenia. Ponuka frekvencií, ktorá je predmetom výberového konania, je vhodná pre naplnenie tohto cieľa a využitie ponúkaných frekvencií pre výstavbu vysokorýchlostných sietí a je v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EU – Program politiky rádiového frekvenčného spektra.

V roku 2014 príjmy RÚ dosiahli 172,92 mil. EUR

26.01.2015, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v prvom roku svojej existencie dosiahol príjmy vo výške 172,92 mil. EUR. Najväčší podiel na príjmoch RÚ tvoria jednorazové úhrady vo výške 163,89 mil. EUR, ktoré zaplatili mobilní operátori O2, Orange, Slovak Telekom a SWAN za pridelenie frekvencií pre LTE siete. RÚ svojim nedaňovým príjmom výrazne pomohol znížiť schodok štátneho rozpočtu.
     RÚ v roku 2014 nahradil dva zákonom zrušené úrady - Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) a Poštový regulačný úradu (PRÚ). Pre porovnanie príjmy predchodcov RÚ –TÚ SR a PRÚ v roku 2013 dosiahli spolu 11,55 mil. EUR. Okrem toho RÚ dosiahol oproti svojim predchodcom nižšie náklady o 889 tis. EUR za rok. V roku 2014 boli skutočné náklady RÚ 4,487 mil. EUR.

Verejný test stránky na porovnávanie služieb

20.01.2015, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v spolupráci s telekomunikačnými operátormi a neziskovou organizáciou spustil verejný test webovej stránky na porovnávanie cien pevného širokopásmového prístupu k internetu. Po spustení do ostrej prevádzky si záujemcovia budú môcť po zadaní svojej adresy porovnať ponuky primárne určené pre domácnosti od telekomunikačných operátorov, ktorí v danej lokalite poskytujú pevný prístup k internetu. Za správnosť a aktuálnosť údajov zodpovedajú telekomunikační operátori. Verejnosť má možnosť v prípade problémov alebo podnetov elektronicky kontaktovať administrátora.
     Webová stránka „Porovnávač cien širokopásmového prístupu k internetu“ je nekomerčný projekt, do ktorého sú zapojení registrovaní poskytovatelia širokopásmového prístupu k internetu v Slovenskej republike. Na porovnávač je možné pristupovať prostredníctvom odkazu z webovej stránky RÚ. Dizajn je jednoduchý, prispôsobený dizajnu stránky RÚ.
     Záujemcovia o internetové pripojenie doteraz nemali možnosť v takomto rozsahu na jednom mieste vyhľadať a porovnať ponuky poskytovateľov internetového pripojenia. Toto sa po spustení porovnávača do ostrej prevádzky zmení. V prvej fáze prebehlo testovanie porovnávača zo strany operátorov a následne začalo testovanie verejnosťou.
     Webová stránka obsahuje poplatky, ktoré účtujú operátori a tieto sú pri každej ponuke započítané do tzv. „priemernej mesačnej platby počas doby 24 mesiacov“, na základe ktorej bude možné jednoduchým spôsobom porovnať ponuky s rôznou dobou viazanosti. Porovnať je možné samostatné služby pripojenia k internetu alebo v balíčku s inými službami pre domácnosti, ako sú hlas a televízia. RÚ pri príprave postupoval plne v súlade s princípmi transparentnosti a nediskriminácie, nakoľko porovnanie bude zobrazovať kompletnú ponuku operátorov dostupných na zadanej lokalite bez akýchkoľvek preferencií. Ponuky sú primárne zoraďované vzostupne počnúc najnižšou priemernou mesačnou platbou, pričom koncový užívateľ má možnosť zvoliť si aj ďalšie možnosti filtrovania zobrazovaných údajov. Webová stránka okrem svojej informačnej hodnoty zároveň prispeje k rozvoju súťaže na trhu, lebo záujemcovia prostredníctvom nej získajú informácie aj o službách lokálnych a regionálnych operátorov.
     RÚ porovnávačom cien nadväzuje na svoje doterajšie aktivity a na aktivity svojho predchodcu, ktorým bol Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR). Medzi aktivity, ktoré sa v tom čase tešili popularite verejnosti bolo napr. v roku 2005 publikovanie zoznamu lokalít, kde je možné pripojenie k internetu v cene do 250 Sk (8,30 EUR) a v roku 2006 publikovanie zoznamu bezplatných hotspotov. Podľa prieskumu renomovanej agentúry z toho času až 57,3 % opýtaných, ktorí by si chceli dať zaviesť internet, bolo ochotných platiť maximálne 250 Sk mesačne. TÚ SR a neskôr RÚ publikovali rôzne pomôcky, upozornenia a porovnania pre užívateľov elektronických komunikačných služieb.

Výberové konanie na frekvencie v pásme 3,5 GHz

19.01.2015, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie. Predmetom výberového konania sú tri frekvenčné bloky pre celé územie Slovenskej republiky, dva 8x5 MHz (FDD, TDD) a jeden 4x5 MHz (TDD). Jeden operátor sa môže uchádzať o max. 40 MHz. Jediným hodnotiacim kritériom je výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie, ktoré je vyvolávacou cenou a predstavuje pre jeden frekvenčný úsek 8x5 MHz hodnotu 600 tis. EUR a pre frekvenčný úsek 4x5 MHz hodnotu 300 tis. EUR.
     Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 18.2.2015 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky. Peňažná zábezpeka vo výške 600 tis. EUR, resp. vo výške 300 tis EUR v prípade záujmu o úsek 4x5 MHz, musí byť pripísaná na účte RÚ pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.
     Súčasťou výzvy je aukčný poriadok, ktorý okrem iného definuje kolúzne správanie. Účastníci výberového konania sa počas celého priebehu výberového konania od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia zdržať akejkoľvek formy koordinácie a výmeny informácií, s cieľom ovplyvniť výsledok aukcie, s inými subjektmi, ktoré majú záujem o účasť vo výberovom konaní, a to či už priamej, alebo prostredníctvom tretieho subjektu. Účastníci výberového konania sú tiež povinní zdržať sa konania, ktoré by predstavovalo akékoľvek zverejňovanie informácií o predložených ponukách, o predpokladaných cenách, alebo o predpokladanej, alebo skutočnej stratégii predkladania ponúk v aukcii. Akékoľvek porušenie týchto povinností bude považované za porušenie aukčného poriadku a marenie účelu, alebo priebehu aukcie, čo bude mať za následok vylúčenie účastníka z aukcie a prepadnutie peňažnej zábezpeky.
     Výberová komisia, ktorej členov vymenúva predseda RÚ, vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. RÚ pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa všetky požiadavky. RÚ vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách.
     Cieľom výberového konania, v súlade so strednodobými a dlhodobými cieľmi národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR, je zvýšiť dostupnosť širokopásmového pripojenia. Ponuka frekvencií, ktorá je predmetom výberového konania, je vhodná pre naplnenie tohto cieľa a využitie ponúkaných frekvencií pre výstavbu vysokorýchlostných sietí a je v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EU – Program politiky rádiového frekvenčného spektra.

Pozor na drony, ktoré nie sú určené pre trh EÚ

17.12.2014, Tlačová správa

     Pod vianočným stromčekom si niektorí občania môžu nájsť aj rádiom ovládané hračky, drony, vrtuľníky vybavené kamerou a pod. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje záujemcov o kúpu takýchto zariadení, aby si pred kúpou vopred overili, či je to zariadenie určené pre trh Európskej únie (EÚ) a spĺňa predpísané parametre. Pri kúpe v zahraničí alebo cez internet sa stáva, že si záujemca obstará zariadenia určené pre ázijský alebo americký trh, ktoré majú iné technické parametre a nie je ich povolené používať v krajinách EÚ. V prípade používania nepovolených zariadení hrozí vzájomné rušenie s povolenými zariadeniami. Okrem toho hrozí, že v dôsledku rušenia môže v niektorých prípadoch dôjsť k strate kontroly nad letiacim zariadením, zariadenie sa môže zrútiť a spôsobiť škody alebo zranenie tretím osobám.
     V Slovenskej republike je prevádzkovanie rádiových zariadení možné iba na základe individuálneho povolenia alebo na základe všeobecného povolenia na používanie frekvencií. Ako kupujúci zistí, že zariadenie spĺňa predpísané parametre? Predávajúci je podľa zákona povinný pri predaji informovať kupujúceho o vlastnostiach predávaného výrobku, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod. Na základe uvedeného RÚ kupujúcim odporúča, aby si nekupovali také rádiové zariadenia, pri ktorých nie je uvedené za akých podmienok môžu byť tieto rádiové zariadenia v Slovenskej republike používané. O tom, či je možné rádiové zariadenie prevádzkovať na základe všeobecného povolenia na používanie frekvencií sa môže kupujúci i predajca dozvedieť z textu všeobecného povolenia na používanie frekvencií. Všeobecné povolenia na používanie frekvencií sú dostupné na webovom sídle RÚ. Napr. prevádzkovanie rádiových zariadení využívajúcich frekvenčné pásmo 5,8 GHz na prenos videosignálov je možné na frekvenciách 5,725 GHz - 5,875 GHz s maximálnym výkonom 25 mW e.i.r.p. Zariadenia musia spĺňať podmienky všeobecného povolenia č. VPR 10/2014.
     RÚ upozorňuje dovozcov, predajcov a výrobcov takýchto zariadení, že podmienkou ich uvedenia na trh a do prevádzky je posúdenie zhody podľa Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia. Týmto nariadením vlády bola prevzatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/EC z 9. marca 1999 o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody. Poznámka: Od 13.06.2016 je účinné Nariadenie vlády č. 193/2016 Z.z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu, ktorým sa ruší Nariadenie vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

Výberové konanie na frekvencie v pásme 3,7 GHz

11.12.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie. Predmetom výberového konania sú tri frekvenčné bloky pre celé územie Slovenskej republiky, každý so šírkou 40 MHz. Jeden operátor môže získať jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Jediným hodnotiacim kritériom je výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie, ktoré je vyvolávacou cenou a predstavuje pre jeden 40 MHz frekvenčný blok hodnotu 250 tis. EUR.
     Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 14.1.2015 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky. Peňažná zábezpeka vo výške 250 tis. EUR musí byť pripísaná na účte RÚ pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.
     Súčasťou výzvy je aukčný poriadok, ktorý okrem iného definuje kolúzne správanie. Účastníci výberového konania sa počas celého priebehu výberového konania od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia zdržať akejkoľvek formy koordinácie a výmeny informácií, s cieľom ovplyvniť výsledok aukcie, s inými subjektmi, ktoré majú záujem o účasť vo výberovom konaní, a to či už priamej, alebo prostredníctvom tretieho subjektu. Účastníci výberového konania sú tiež povinní zdržať sa konania, ktoré by predstavovalo akékoľvek zverejňovanie informácií o predložených ponukách, o predpokladaných cenách, alebo o predpokladanej, alebo skutočnej stratégii predkladania ponúk v aukcii. Akékoľvek porušenie týchto povinností bude považované za porušenie aukčného poriadku a marenie účelu, alebo priebehu aukcie, čo bude mať za následok vylúčenie účastníka z aukcie a prepadnutie peňažnej zábezpeky.
     Výberová komisia, ktorej členov vymenúva predseda RÚ, vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. RÚ pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa všetky požiadavky. RÚ vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách.
     Cieľom výberového konania, v súlade so strednodobými a dlhodobými cieľmi národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR, je zvýšiť dostupnosť širokopásmového pripojenia. Ponuka frekvencií, ktorá je predmetom výberového konania, je vhodná pre naplnenie tohto cieľa a využitie ponúkaných frekvencií pre výstavbu vysokorýchlostných sietí a je v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EU – Program politiky rádiového frekvenčného spektra.

Ak nechcete po Vianociach ľutovať buďte obozretní

27.11.2014, Tlačová správa

     Predvianočné obdobie je charakteristické rôznymi akciami telekomunikačných operátorov. Užívateľom služieb v tomto čase obvykle končí zmluvná viazanosť. Toto obdobie je okrem toho charakteristické aj prípravami na sviatky a nedostatkom času. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje, že v dôsledku nepozornosti a nedostatku času záujemcovia o služby pomerne často uzatvárajú zmluvy s operátormi neuvážene, následkom toho po čase prichádza k vytriezveniu zo sviatočnej eufórie a hľadanie vinníka za vzniknutý stav. Miera budúcej spokojnosti užívateľov vo veľkej miere záleží od zodpovednosti ich prístupu.
     Pokiaľ užívateľov niektorá z ponúk osloví, tak sa rozhodne nemôžu spoliehať len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získa napr. rozhovorom so susedom alebo s predajcami služieb. Tieto informácie sú neúplné a obvykle obsahujú len hlavné výhody služby. Pred uzavretím zmluvy s telekomunikačným operátorom je potrebné oboznámiť sa s jej podmienkami. RÚ upozorňuje, že operátor môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy. Na Slovensku pôsobí cca 1200 telekomunikačných operátorov. Operátori obvykle ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity, ktoré sa môžu meniť dĺžkou viazanosti. Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených. Ak bude účastník chcieť ukončiť zmluvný vzťah skôr, aj napriek zmluvnej viazanosti, bude to spojené so zmluvnou sankciou. Výnimkou sú prípady, kedy účastník môže odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ktoré upravuje zákon. Zmluva má písomnú formu, ale meniť ju je možné aj inou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. Prípadné nejasnosti si je potrebné vysvetliť pred uzavretím zmluvy. Ak záujemca napr. o službu pripojenia k internetu nemá dostatok potrebných znalostí na posúdenie parametrov služby, tak by si mal nechať poradiť niekým nezávislým. Predíde tak možnému sklamaniu a nedorozumeniam s operátorom. Neskoršie tvrdenia užívateľa, že o niečom nevedel alebo s niečím nesúhlasil operátor zrejme nebude brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by využil svoje zákonné právo neuzavrieť zmluvu. Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami a že s nimi súhlasia.

Odporúčania: 1) Nekonajte pod tlakom. Ak nemáte dostatok času, uzavretie zmluvy radšej odložte. 2) Všeobecné podmienky a cenník si dôkladne preštudujte, dostupné sú aj na internetových stránkach operátorov. 3) Dôkladne uvážte zmluvnú viazanosť. 4) Vyjasnite si to, čo vám je nejasné. 5) V prípade absencie potrebných znalostí si nechajte nezávisle poradiť.

Aj vaše telefónne číslo vyhralo?

20.11.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje na SMS správy, ktorými odosielatelia účastníkov nabádajú, aby volali na čísla so zvýšenou tarifou. Sú to napr. SMS správy, ktoré informujú účastníkov, že vyhrali finančnú hotovosť až do 5 000 EUR. Odosielateľ SMS správy nabáda volať na číslo 0900 xxxxxx a dodáva „ak finančnú výhru nechcete, tak nevolajte“. RÚ upozorňuje verejnosť, že uvedené číslo je číslo so zvýšenou tarifou.
     Rovnaké číslo so zvýšenou tarifou sa nachádza aj pri inzercii propagujúcej súťaž. Občania by mali vopred dôkladne zvážiť, či sa zapoja do telefonických súťaží, hier a hlasovaní. Pred tým, ako sa rozhodnú, mali by sa oboznámiť so všetkými podmienkami, vrátane cien za volanie na tieto čísla. Predídu tak nepríjemným prekvapeniam, napr. v podobe vysokého účtu.
     Takéto upozornenia zo strany RÚ už od januára nebudú potrebné, lebo RÚ uložil telekomunikačným operátorom nové povinnosti. Najdôležitejšími novinkami v oblasti ochrany užívateľov sú hláska, ktorá automaticky upozorní volajúceho, že volá na číslo so zvýšenou tarifou a možnosť nechať si dať bezplatne zablokovať odchádzajúce volania, SMS a MMS správy na takéto čísla. Novými povinnosťami sa predíde šoku volajúcich z vysokého účtu, ku ktorým dochádza po nechcených volaniach na služby so zvýšenou tarifou. Čísla so zvýšenou tarifou sú čísla z množín (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx a (0)98x xxxxxx.

Obyvatelia Slovenska rozoslali za polrok 1,2 miliardy SMS správ

13.11.2014, Tlačová správa

     Za prvý polrok 2014 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi viac ako 5 miliárd minút hovorov. 62% minút vygenerovaných hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 31% skončilo v iných mobilných sieťach, 4% minút boli medzinárodné volania a 3% minút tvorili volania na slovenské pevné siete. Obyvatelia Slovenska v rovnakom období rozoslali 1,2 miliardy SMS správ a 21,5 mil. MMS správ. V slovenských mobilných sieťach bolo ukončených 162 mil. minút hovorov, 39,3 mil. SMS správ a 208 tis. MMS správ, ktoré prišli z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).

Od roku 2015 bude prenesenie čísla bezplatné

10.11.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pozitívne hodnotí fakt, že sa všetci telefónni operátori rozhodli vyjsť v ústrety občanom a bez potreby regulácie najneskôr od 1.1.2015 prestávajú spoplatňovať účastníkov za prenesenie čísla. Slovenská republika týmto preukázala vyspelosť svojho trhu a pripojila sa k ďalším vyspelým krajinám Európskej únie, kde si občania bez potreby regulácie môžu preniesť svoje telefónne číslo bezplatne.
     Už v súčasnosti z trinástich telefónnych operátorov občanov spoplatnia pri odchode ku konkurencii len dvaja, ale obaja operátori – Slovak Telekom a Orange Slovensko prejavili svoj zákaznícky orientovaný prístup a verejným prísľubom sa zaviazali, že od 1.1.2015 ich prestanú spoplatňovať v mobilných aj v pevných sieťach.
     Nikto zo štyroch mobilných operátorov nespoplatňuje účastníkov za prenesenie čísla do ich siete. Pri prenesení čísla do inej mobilnej siete účastníkov nespoplatňuje ani nespoplatňoval O2 Slovensko. Štvrtý mobilný operátor SWAN v rámci svojho zákaznícky orientovaného prístupu neplánuje poplatky za prenesenie čísla vôbec zaviesť. Operátori Orange Slovensko a Slovak Telekom sa verejne zaviazali, že doteraz vyberané poplatky v mobilnej a v pevnej sieti zrušia do 1.1.2015.
     RÚ, ktorý bol 1.1.2014 zriadený zákonom, v minulosti oznámil, že pripravuje kroky v prospech občanov – užívateľov telefónnej služby, t.j. reguláciu maloobchodných poplatkov za prenesenie čísla. Zároveň vysvetlil, že paralelne s prípravou regulácie presviedča operátorov, aby si vzali príklad zo zahraničia, urobili krok v prospech užívateľov služieb a ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla. Správnosť tohto postupu potvrdili predstavitelia Európskej komisie (EK), s ktorými túto otázku konzultoval predseda RÚ. Zástupcovia EK uviedli, že rokovania s operátormi boli vo viacerých krajinách úspešné a operátori ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov a ponúkajú prenesenie čísla v rámci konkurenčnej výhody. Na začiatku júna RÚ zverejnil vo svojom vestníku a na internete otvorenú verejnú výzvu telefónnym operátorom na vydanie verejného prísľubu o nepožadovaní priamej platby od účastníkov za prenesenie telefónneho čísla. Na začiatku septembra 2014 RÚ predložil návrh rozhodnutia o regulácii cien do konzultácií. Konzultácie návrhu pred vydaním rozhodnutia sú zákonným predpokladom na reguláciu poplatku za prenesenie čísla. Operátori napokon zareagovali na otvorenú verejnú výzvu RÚ a aj bez regulácie sa rozhodli nepožadovať od účastníkov poplatok za prenesenie čísla.

SWAN splnil podmienku začať používať frekvencie

05.11.2014, Tlačová správa

     Mobilný operátor SWAN, a.s. v termíne do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia začal používať frekvencie v pásme 1 800 MHz pridelené povolením. Preukázala to kontrola Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), ktorá sa uskutočnila v termíne, kedy mal operátor najneskôr začať používať pridelené frekvencie. RÚ zároveň na základe žiadosti poslal spoločnosti Orange Slovensko, a.s. vysvetlenie, aký je jeho regulačný prístup pri posudzovaní splnenia tejto povinnosti. Regulačný prístup RÚ bol v minulosti aj v súčasnosti rovnaký pri kontrolách u Orange a u ostatných operátorov.
     RÚ vo svojom regulačnom prístupe vychádza zo zákona o elektronických komunikáciách, právoplatného individuálneho povolenia a z doterajšej praxe. Všetci štyria mobilní operátori majú v právoplatnom povolení stanovenú povinnosť „Držiteľ individuálneho povolenia je povinný začať používať frekvencie pridelené týmto rozhodnutím do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“ RÚ postupoval rovnako, ako v minulosti, keď vykonával fyzické kontroly na staniciach mobilných sietí operátorov. Pri kontrole bolo uskutočnené dátové pripojenie do siete operátora. RÚ zároveň zistil, že v čase kontroly stanice používali frekvencie v súlade s povolením.

Test stránky na porovnávanie služieb

29.10.2014, Tlačová správa

     Záujemcovia o internetové pripojenie nemali doteraz možnosť na jednom mieste vyhľadať a porovnať ponuky všetkých poskytovateľov internetového pripojenia v Slovenskej republike. Toto sa už onedlho zmení. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) spustil testovaciu prevádzku webovej stránky na porovnávanie cien širokopásmového prístupu k internetu. V tejto fáze prebieha testovanie zo strany operátorov a následne prebehne testovanie širokou verejnosťou. Po spustení do ostrej prevádzky si záujemcovia budú môcť po zadaní svojej adresy porovnať ponuky primárne určené pre domácnosti od všetkých operátorov, ktorí v danej lokalite poskytujú prístup k internetu.
     Webová stránka bude obsahovať všetky poplatky, ktoré účtujú operátori a tieto budú pri každej ponuke započítané do tzv. „priemernej mesačnej platby počas doby 24 mesiacov“, na základe ktorej bude možné jednoduchým spôsobom porovnať ponuky s rôznou dobou viazanosti. Porovnať bude možné samostatné služby pripojenia k internetu alebo v balíčku s inými službami pre domácnosti, ako sú hlas a televízia. RÚ pri príprave postupoval plne v súlade s princípmi transparentnosti a nediskriminácie, nakoľko porovnanie bude zobrazovať kompletnú ponuku všetkých operátorov dostupných na zadanej lokalite bez akýchkoľvek preferencií. Ponuky budú primárne zoraďované vzostupne počnúc najnižšou priemernou mesačnou platbou, pričom koncový užívateľ má možnosť zvoliť si aj ďalšie možnosti filtrovania zobrazovaných údajov. Webová stránka okrem svojej informačnej hodnoty zároveň prispeje k rozvoju súťaže na trhu, lebo záujemcovia prostredníctvom nej získajú informácie aj o službách lokálnych a regionálnych operátorov.
     RÚ vypracoval túto webovú stránku v spolupráci s Výskumným ústavom spojov, n.o. Výskumný ústav spojov je tiež správcom servera, na ktorom je umiestnená aplikácia. Pri napĺňaní aplikácie boli použité vstupné údaje poskytované registrovanými poskytovateľmi širokopásmového prístupu k internetu na Slovensku. V súčasnosti operátori testujú stránku a posielajú RÚ svoje návrhy, pripomienky a dopĺňajú vstupné dáta.

Vyššia ochrana užívateľov pri službách so zvýšenou tarifou

02.10.2014, Tlačová správa

     Dňa 1.10.2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vydal a zverejnil nové všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb, ktoré obsahuje okrem precizovania existujúcich povinností aj nové povinnosti pre telekomunikačných operátorov, ktorých cieľom je ochrana užívateľov elektronických komunikačných služieb. Najdôležitejšími novinkami v oblasti ochrany užívateľov sú hláska, ktorá automaticky upozorní volajúceho, že volá na číslo so zvýšenou tarifou a možnosť nechať si dať bezplatne zablokovať odchádzajúce volania, SMS a MMS správy na takéto čísla.
     Operátor, v ktorého sieti volanie na službu so zvýšenou tarifou vzniká, poskytne volajúcemu účastníkovi okamžite pred spojením volania formou slovného a bezplatného hlasového oznámenia v slovenskom jazyku informáciu o tom, že volajúci účastník volá na službu so zvýšenou tarifou. Sú to čísla z množín (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx a (0)98x xxxxxx. Okrem toho si účastník bude môcť dať bez poplatku zablokovať odchádzajúce volania, SMS alebo služby multimediálnych správ (MMS) na tieto čísla. Novými povinnosťami sa predíde šoku volajúcich z vysokého účtu, ku ktorým dochádza po nechcených volaniach na služby so zvýšenou tarifou. Tieto povinnosti nadobudnú účinnosť 1.1.2015.
     RÚ na základe skúseností zo snahy operátorov vykladať si svoje povinnosti v neprospech užívateľov služieb spresnil povinnosť operátorov poskytovať bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr v papierovej alebo elektronickej forme, podľa výberu účastníka. Z rovnakého dôvodu je operátor povinný pri každej podstatnej zmene zmluvy o poskytovaní verejných služieb informovať účastníka o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií podľa § 44 ods. 6 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách tak, že ho oboznámi s obsahom tohto ustanovenia.
     V prípade výberu elektronickej formy faktúry sa táto bude zasielať po dohode s účastníkom na emailovú adresu uvedenú účastníkom alebo inou elektronickou formou, ktorá umožňuje prijatie faktúry v elektronickom formáte. V prípade výberu papierovej formy základnej úrovne rozpísaných faktúr sa táto bude zasielať účastníkovi na poštovú adresu uvedenú účastníkom.
     Poskytovatelia prístupu k internetu majú povinnosť informovať o parametroch pripojenia vo vlastnej sieti, t.j. maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k užívateľovi a smerom od užívateľa. Ďalšími povinnosťami sú povinnosť informovať: o politike spravodlivého užívania, t.j. o výške mesačného dátového limitu (MB) a rýchlosti po prekročení dátového limitu (Mbit/s); o parametroch riadenia služieb vo vlastnej sieti, t.j. v prípade, ak operátor blokuje, spomaľuje alebo prioritizuje vybrané porty alebo služby.

Miestne DVB-T multiplexy poskytuje 25 subjektov

29.09.2014, Tlačová správa

     Na území Slovenskej republiky je dvadsaťšesť poskytovateľov digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T), z toho Towercom, a.s. poskytuje DVB-T celoplošne a dvadsaťpäť ďalších poskytuje miestne multiplexy. Najväčším poskytovateľom miestnych multiplexov je spoločnosť AVIS s.r.o. s podielom 23%, druhým najväčším je Multichannel, spol. s r.o. s podielom 20% a tretím najväčším poskytovateľom je T- Video Agency, s.r.o. s podielom 8% na povolených vysielačoch pre miestne multiplexy. Frekvencie pre miestne multiplexy sú pridelené už v tridsiatich siedmich lokalitách. Počet poskytovateľov a počet miestnych multiplexov sa neustále zvyšuje. Vyplýva to z povolení, ktoré doteraz vydal Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Podľa zákona o digitálnom vysielaní o zložení multiplexu obsahovými službami rozhoduje poskytovateľ multiplexu. Miestne multiplexy môžu byť pre televízne stanice ďalšou alternatívou pre šírenie ich programov. Miestne multiplexy môžu divákom priniesť ďalšie programy. Najmä v lokalitách bez káblovej televízie by mohli byť zaujímavou možnosťou aj pre šírenie prémiových programov.
     RÚ prideľuje frekvencie pre miestne muliplexy bez výberového konania, na základe individuálne podanej žiadosti. Záujemca o frekvenciu (TV kanál) pre miestny multiplex si na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. RÚ žiadosť posúdi a na základe výsledkov začne proces medzinárodnej koordinácie alebo frekvenciu nepridelí. Ak je koordinácia úspešná, tak RÚ pridelí túto frekvenciu záujemcovi.

Meracie vozidlá RÚ neodpočívajú ani počas svetového dňa bez áut

22.09.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si pripomenul svetový deň bez áut, keď mnohí jeho zamestnanci využili alternatívny spôsob dopravy do práce, napr. bicykel alebo mestskú dopravu. Napriek tomuto faktu meracie motorové vozidlá RÚ nezostali ani v tento deň v garážach. Meracie motorové vozidlá slúžia na vyhľadávanie nepovolených vysielacích zariadení a zdrojov rušenia rozhlasu, televízie a rádiových sietí letísk, zdravotnej služby, hasičov, polície, bezpečnostných služieb a ďalších. Zamestnanci RÚ pomocou meracích motorových vozidiel týmto zabezpečujú, aby v dôsledku rušenia nebol ohrozený život, zdravie a majetok občanov.

RÚ si obstaráva realizátora elektronických aukcií

18.09.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si obstaráva skúseného realizátora elektronických aukcií na pridelenie frekvencií vo frekvenčných pásmach 1 800 MHz a 3 500 MHz za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb na celoplošnej úrovni. O frekvencie v týchto pásmach majú záujem mobilní operátori, resp. poskytovatelia širokopásmového prístupu k internetu. Budúci realizátor aukcií musí mať za sebou aspoň jednu ukončenú dodávku služieb, ktorá sa týka poskytovania služieb elektronickej aukcie vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction) alebo SMRA (Simultaneous Multi-Round Ascending). Lehota na predkladanie ponúk uplynie 20.10.2014 o 10:00 h.
     Realizátor aukcií pripraví pre RÚ aukčný poriadok, zabezpečí elektronickú aukčnú platformu pre vykonanie aukcie, vykoná školenia účastníkov aukcie a zástupcov RÚ, zrealizuje aukcie a zostaví správy o ich výsledkoch. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
     Víťaz – budúci realizátor elektronických aukcií vzíde z elektronickej aukcie cez systém „AukciaAs“, v ktorej sa zúčastnia uchádzači, ktorých ponuka splnila podmienky účasti. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH. Po úvodnom vyhodnotení ponúk sa uskutoční elektronická aukcia, v ktorej budú mať uchádzači možnosť predkladať nové ceny za predmet zákazky upravené smerom nadol. Víťaznou ponukou sa stane ponuka, ktorá na základe umiestnenia v elektronickej aukcii bude vyhodnotená ako najlacnejšia. Záujemcovia nájdu viac informácií v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo publikované vo Vestníku verejného obstarávania.
     RÚ pripravuje výberové konania na pridelenie frekvencií v pásmach 1 800 MHz a 3 500 MHz. Dôvodom prípravy je uvoľnenie doteraz používaných frekvencií, resp. skončenie platnosti povolení. V minulom roku pôvodní držitelia povolení uvoľnili 2 x 8,8 MHz spojitého frekvenčného spektra v pásme 1 800 MHz a v auguste 2015 sa skončí platnosť dvoch povolení pásme 3 500 MHz, každé s prídelom 2 x 14 MHz, určených pre pevné prístupové siete.

Prídavné zariadenia k mobilu môžu spôsobiť rušenie

16.09.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že prídavné zariadenie k mobilnému telefónu – goTenna, ktoré má zabezpečiť spojenie medzi dvoma účastníkmi aj v miestach bez signálu mobilného operátora, je určené pre americký trh a v Slovenskej republike by mohlo spôsobiť rušenie zariadení mestskej polície, železníc a obranných systémov. Za používanie týchto zariadení bez povolenia hrozí pokuta až do výšky 300 tis. eur.
     Zariadenia goTenna ešte len majú prísť na americký trh, ale o ich funkcii už informovali aj niektoré slovenské médiá. Zariadenie sa podľa publikovaných informácií spáruje s mobilným telefónom cez Bluetooth a umožňuje posielať správy inému užívateľovi, ktorý má takéto zariadenie. RÚ na základe publikovaných informácií zisťoval podrobnosti o zariadeniach. Tieto zariadenia budú pracovať v pásme 151 – 154 MHz s výkonom 2 W. Na území Slovenskej republiky môžu byť v tomto pásme používané len zariadenia, ktoré majú individuálne povolenie od RÚ. Za používanie zariadení bez povolenia hrozí právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom pokuta až do výšky 300 tis. EUR. Fyzickým osobám hrozí pokuta až do výšky tisíc eur. Navyše toto frekvenčné pásmo využívajú komunikačné zariadenia mestskej polície, železníc a obranných systémov, ktoré by mohli byť rušené zariadeniami goTenna.

RÚ začal proces regulácie poplatku za prenesenie čísla

03.09.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) začal proces určenia maximálnej výšky priamych platieb účastníkov za služby spojené s prenosom čísla. RÚ 2.9.2014 zverejnil na konzultačnom mieste, ktoré spravuje na svojom webovom sídle, verejnú konzultáciu k návrhu rozhodnutia o regulácii cien. Urobiť verejnú konzultáciu pred vydaním regulačného rozhodnutia je povinnosť stanovená zákonom. RÚ v navrhovanom znení rozhodnutia ukladá všetkým operátorom povinnosť požadovať od účastníka za služby spojené s prenosom čísla priamu platbu v maximálnej výške 0,- EUR. Táto povinnosť bude platiť v prípade prenosu čísla v mobilnej aj v pevnej verejnej sieti. V praxi to znamená, že účastníci pri prechode k inému operátorovi už nebudú platiť poplatok za prenesenie čísla. Proti tomuto rozhodnutiu nebude možné podať opravný prostriedok. Príspevky do verejnej konzultácie je možné zasielať písomne alebo elektronicky do 30 dní.
     Už dnes vás nespoplatní takmer žiadny telefónny operátor, od ktorého si prenášate svoje číslo. Z trinástich telefónnych operátorov občanov spoplatnia pri odchode ku konkurencii len dvaja. Pri prenesení čísla do inej mobilnej siete účastníkov nespoplatňuje ani nespoplatňoval O2 Slovensko. Štvrtý mobilný operátor SWAN v rámci svojho zákaznícky orientovaného prístupu neplánuje poplatky za prenesenie čísla vôbec zaviesť. Orange Slovensko sa verejne zaviazal, že doteraz vyberané poplatky v mobilnej a v pevnej sieti zruší najneskôr do 1.1.2015.
     RÚ, ktorý bol 1.1.2014 zriadený zákonom, v minulosti oznámil, že pripravuje kroky v prospech občanov – užívateľov telefónnej služby, t.j. reguláciu maloobchodných poplatkov za prenesenie čísla. Zároveň vysvetlil, že paralelne s prípravou regulácie presviedča operátorov, aby si vzali príklad zo zahraničia, urobili krok v prospech užívateľov služieb a ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla. Predseda RÚ sa v polovici apríla v Bruseli stretol s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) a požiadal EK o konzultáciu o prenositeľnosti čísla, nakoľko v tom čase slovenskí operátori vyžadovali od účastníkov poplatok za prenesenie čísla. Zástupcovia EK uviedli, že rokovania s operátormi boli vo viacerých krajinách úspešné a operátori ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov a ponúkajú prenesenie čísla v rámci konkurenčnej výhody. Na začiatku júna RÚ zverejnil vo svojom vestníku a na internete otvorenú verejnú výzvu telefónnym operátorom na vydanie verejného prísľubu o nepožadovaní priamej platby od účastníkov za prenesenie telefónneho čísla.

Pozor na diaľkové uzamykanie vozidiel a garáží

26.08.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje motoristickú verejnosť na opakujúce sa prípady rušenia diaľkového uzamykania motorových vozidiel a garážových brán. Rušenie obvykle spôsobujú iné zariadenia, ktoré majú poruchu. V dôsledku rušenia ostávajú motorové vozidlo alebo garážová brána neuzamknuté. RÚ preto odporúča vždy pred odchodom od garáže alebo od vozidla presvedčiť sa, či je skutočne uzamknuté a predísť tým odcudzeniu vecí v nezabezpečenom vozidle alebo garáži. V prípade odcudzenia vecí z neuzavretého vozidla alebo garáže navyše hrozí, že poisťovňa zníži poistné plnenie alebo odmietne plniť.
     Ovládače na diaľkové uzamykanie motorových vozidiel a garážových brán sú vysielacie zariadenia malého výkonu. Občania RÚ nahlásili viacero prípadov, keď nemohli diaľkovým ovládaním uzamknúť svoje motorové vozidlo alebo garáž. Rušenie obvykle spôsobovali zariadenia, ktoré mali poruchu. V Bratislave na parkovisku pred obchodným domom nemohli vodiči diaľkovo uzamknúť svoje motorové vozidlá v dôsledku rušenia, ktoré spôsobovalo zariadenie na prenos dát umiestnené v obchodnom dome, ktoré malo poruchu. V Žiline bol zaznamenaný prípad, keď rušenie diaľkového otvárania závory spôsoboval napájací zdroj. V inom prípade rušenie spôsoboval pokazený autoalarm neďaleko zaparkovaného motorového vozidla. Zdrojom rušenia v ďalších prípadoch bol napr. termostat bytového kotla alebo tlačiareň k osobnému počítaču. RÚ upozorňuje aj na úmyselné rušenie týchto zariadení kriminálnymi skupinami, ktorých cieľom sú cenné veci v nezabezpečených vozidlách, resp. aj priamo motorové vozidlá.

     Pred tým, ako sa rozhodnete nahlásiť rušenie, tak si prosíme skontrolujte stav batérií v ovládačoch a až potom volajte. RÚ nevykonáva servis zariadení. Ďakujeme za porozumenie.

Regulované veľkoobchodné ceny klesnú

21.08.2014, Tlačová správa

     Regulované veľkoobchodné ceny, ktoré spoločnosť Slovak Telekom (ST) účtuje svojej konkurencii klesnú. Cena zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ST klesne o 4,5%, ceny za zriadenie a za používanie ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s klesnú o 6,4%, resp. o 13,6%. Klesnú aj ceny za služby kolokácie na veľkoobchodných trhoch č. 4, 5 a 6. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe uskutočneného overenia výpočtov konštatuje, že regulované ceny vypočítané spoločnosťou ST obsahujú iba náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie služieb. Zníženie veľkoobchodných cien je dobrou správou pre rozvoj konkurencie.
     RÚ schválil cenu vypočítanú spoločnosťou ST vo výške 0,003454 EUR ako maximálnu a symetrickú cenu za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ST bez ohľadu na typ a úroveň prevádzky. Spoločnosť ST je povinná schválenú cenu účtovať odo dňa 1. septembra 2014. RÚ 30.07.2014 schválil cenu za zriadenie prístupu k ukončovacím častiam prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s vo výške 746,62 EUR a cenu za používanie ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s vo výške 44,71 EUR ako maximálnu cenu. Spoločnosť ST je povinná schválenú cenu účtovať po uplynutí šesťdesiatich dní od doručenia potvrdenia RÚ. RÚ publikoval plné znenia oznámení o schválení cien vo svojom vestníku a na internete.
     RÚ v minulosti uložil ST povinnosť cenovej regulácie a rozhodnutiami určil metódu kalkulácie cien. ST je povinná vypočítať ceny podľa stanovenej metodiky a predložiť ich výpočet RÚ, ktorý ho overí a ceny schváli alebo ich upraví.

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »