Tlačové vyhlásenia


Tlačové vyhlásenia - oficiálne stanoviská úradu

Otvárame verejné diskusie k používaniu frekvencií

antena
09.11.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

OZNAM pre odbornú verejnosť

Regulačný úrad (RÚ) uskutočňuje verejné diskusie s cieľom zistiť záujem o využívanie frekvencií zo strany poskytovateľov verejných elektronických komunikačných služieb. Zároveň chceme nastaviť vhodné podmienky pre ich prideľovanie a využívanie.

Verejné diskusie sa týkajú týchto frekvenčných pásiem:

- 174 – 230 MHz (T-DAB)
- 450 MHz
- 1500 MHz
- 3400 – 3800 MHz
- 10150 – 10 650 MHz
- 26 GHz

Súvisiace materiály sú dostupné na konzultačnom mieste webového sídla Regulačného úradu.

Príspevky do jednotlivých diskusií môžete posielať do 26.11.2020. Ďakujeme.

Smútočné oznámenie

anjel
28.10.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
S ľútosťou v srdci sme prijali správu, že nás nečakane a navždy opustil dlhoročný riaditeľ odboru technickej regulácie Kamil Mikulášek. Jeho odchodom sme nenávratne stratili uznávaného odborníka, manažéra, dobrého kolegu a kamaráta. Navždy si zachováme v pamäti nielen výsledky jeho práce, ale aj jeho priateľský prístup a zmysel pre humor.
    
Prosíme všetkých kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Prosíme uprednostnite elektronickú komunikáciu s nami

home-office
27.10.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) z dôvodu zamedzenia šírenia COVID-19 žiada občanov, aby návštevu RÚ odložili a v prípade potreby využili elektronickú komunikáciu, resp. e-mail. 
     Až do odvolania je prístup verejnosti do objektov RÚ obmedzený. Vstup do objektov RÚ je v nevyhnutných prípadoch možný iba v čase úradných hodín podateľne, t. j. v pracovných dňoch v čase od 8:30 - 13:30 h, po zazvonení pri vstupe a len do priestorov umožňujúcich podanie zásielok. Vstup je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest a s použitím rukavíc alebo dezinfekčného prostriedku na ruky. Ďakujeme za porozumenie.

Skúšky sa nekonajú až do pominutia rizika nákazy

skušky
13.10.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na základe prijatých preventívnych opatrení Ústredného krízového štábu prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 a pozastavil konanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti až do doby pominutia rizika nákazy. O obnovení konania skúšok budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Vyhlásenie k zmene termínu elektronickej aukcie

5G-vk
24.06.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) dňa 18.06.2020 informoval médiá a verejnosť o skutočnosti, že rozhodol o zmene termínu výberového konania formou elektronickej aukcie. V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné informovať, že uvedené rozhodnutie je výsledkom mu oznámených informácií, ktoré majú potenciál ohroziť účel predmetného výberového konania. Úrad preto podnikol všetky kroky potrebné pre riešenie vzniknutej situácie, čím začal proces vyvrátenia alebo potvrdenia ohrozenia účelu výberového konania. O ďalšom postupe úradu, ktorý vyplynie z výsledku tohto procesu, bude bezodkladne informovať.

S ohľadom na vzniknutú situáciu a stále prebiehajúce výberové konanie nie je momentálne možné zo strany úradu poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie.

Informácia poštovým podnikom o posune termínu odovzdania štatistického výkazu

posta
16.04.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
S ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a prijatých opatrení, Regulačný úrad posúva termín odovzdania štatistického výkazu PO (RU) 3-02 za 2. polrok 2019 z 30.04.2020 na 30.06.2020.

Vyhlásenie o výške tržieb do 10. júla

trzby
02.04.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vzhľadom na otázky z posledných dní upozorňuje, že od roku 2019 na účely vydania rozhodnutia o určení výšky administratívnej úhrady je každý telekomunikačný operátor povinný predkladať RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb za poskytovanie sietí alebo služieb v Slovenskej republike za predchádzajúci rok a to každoročne najneskôr do 10. júla.
     Vyhlásenie o presnej výške tržieb musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou na tento úkon a urobené spôsobom podľa osobitného predpisu (§ 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov)

Začína výberové konanie na frekvencie pre 5G

5G-vk
31.03.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz formou elektronickej aukcie.  Zverejnením výzvy začína výberové konanie. Záujemcovia musia ponuku do výberového konania doručiť na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 25.05.2020 do 13:30 hod.
     Výberové konanie sa uskutoční formou elektronickej aukcie vo formáte SMRA. Frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz bude úspešný účastník výberového konania môcť používať od 1.7.2020 do 31.12.2040. Frekvencie z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz do 31.12.2025.

Stanovisko RÚ k umožneniu operátorom vstupovať na cudziu nehnuteľnosť

corona
24.03.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) promptne reaguje na informácie podnikov („telekomunikačných operátorov“), podľa ktorých problém prístupu k infraštruktúre na cudzích nehnuteľnostiach naďalej pretrváva, pričom toto právo im primárne náleží zo zákona. Výzva predsedu vlády Slovenskej republiky na tlačovej konferencii a tlačová správa RÚ mali limitovaný dosah iba na osoby, ktoré túto tlačovú konferenciu videli, resp. informáciu čítali v médiách. Na základe týchto informácií RÚ vydal a doručil telekomunikačným operátorom svoje stanovisko, ktoré im má pomôcť, aby sa domohli sa svojich práv.

Skúšky sa nekonajú až do pominutia rizika nákazy

!
11.03.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 a pozastavil konanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti až do doby pominutia rizika nákazy. O obnovení konania skúšok budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Stručná reakcia na nedorozumenia

mobil
04.02.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Regulačný úrad (RÚ) si uvedomuje, že regulácia v oblasti elektronických komunikácií si vyžaduje hlboké odborné znalosti, preto len stručne reaguje na nedorozumenia, ktoré mohli vzniknúť z neznalosti problematiky. RÚ vytvoril podmienky pre vstup tretieho mobilného operátora, čo prinieslo zlacnenie volania a SMS správ a neskôr štvrtého mobilného operátora, čo prinieslo dátovú revolúciu na Slovensku.
     Ceny, ktoré mobilní operátori účtujú svojim zákazníkom, nepodliehajú regulácii zo strany RÚ. RÚ sa nezastáva mobilných operátorov, ale keď zistí chyby, tak na ne upozorňuje. Tak tomu bolo aj v prípade nedávno publikovaného porovnania maloobchodných cien. Naopak RÚ naplno využíva svoje kompetencie a podľa usmernenia Európskej komisie reguluje všetkých štyroch mobilných operátorov na veľkoobchodnom trhu. Ukladá im povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže na trhu, vrátane cenovej regulácie veľkoobchodných terminačných poplatkov, ktoré účtujú operátorom za ukončenie hovoru v ich sieti.
     V súčasnosti prebieha verejná konzultácia k príprave podmienok výberového konania, po ktorom RÚ bude úspešným uchádzačom – existujúcim alebo budúcim mobilným operátorom prideľovať frekvencie. So všetkými pripomienkami, ktoré budú predložené do 5.2.2020, sa RÚ vo vyhodnotení verejnej konzultácii vysporiada.

Pozvánka na verejné vypočutia v rámci príprav štúdií uskutočniteľnosti

verejne_vypocutie
16.11.2018, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pozýva odbornú aj laickú verejnosť na verejné vypočutie v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti projektu rozvoja IS elektronických služieb RÚ, ktoré sa uskutoční
 
dňa 26. novembra 2018 o 10:00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí v sídle Regulačného úradu, Továrenská 7, Bratislava.
 
Štúdia uskutočniteľnosti je dostupná v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (Meta IS) na https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/35f79cf2-e2f4-4afd-a566-e5acdfbf2294?tab=basicForm        
 
  
RÚ pozýva odbornú aj laickú verejnosť na verejné vypočutie v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti monitorovacieho systému pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD), ktoré sa uskutoční
 
dňa 26. novembra 2018 o 14:00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí v sídle Regulačného úradu, Továrenská 7, Bratislava.
 
Štúdia uskutočniteľnosti je dostupná v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (Meta IS) na https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/99874ac3-79b1-4555-abd0-c24124f1e890?tab=basicForm       
 

Vašu účasť prosíme potvrďte do 22.11.2018 na adrese: roman.vavro@teleoff.gov.sk
 
Svoje pripomienky k Štúdii uskutočniteľnosti prosím zaznačte v tomto dotazníku (.xlsx) alebo vo formáte .ods do 23.11.2018 a zašlite na emailovú adresu ivan.martyak@teleoff.gov.sk

Vyhlásenie k medializovanej informácii o rozhodnutí NS SR týkajúcej sa „licencie“ 4. mobilného operátora

02.11.2015, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) odmieta medializované vyjadrenia, ktorými je spochybňovaný regulačný prístup použitý v prípade kontroly plnenia povinností 4. mobilného operátora. RÚ trvá na svojom právnom názore, že hodnotenie výsledkov kontroly a namietanie použitého regulačného prístupu nepatrí do pôsobnosti prokuratúry. Štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami vykonáva RÚ. Bez ohľadu na vyššie uvedené RÚ uvádza, že povolenie („licencia“) 4. mobilného operátora je naďalej právoplatná.
     Podľa zákona o elektronických komunikáciách RÚ pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať RÚ pri vykonávaní jeho regulačnej a cenovej pôsobnosti. RÚ tiež poukazuje na skutočnosť, že pridelenie frekvencií pre 4 mobilného operátora, ako aj pre ostatných operátorov prebehlo v rámci transparentného postupu podľa platných právnych predpisov výberovým konaním, ktorého výsledkom bolo vydanie individuálnych povolení, t. z. pridelenie frekvencií. Tento postup nebol napadnutý žiadnym z dotknutých operátorov a ani iným štátnym orgánom.
     RÚ opakovane uvádza, že pri všetkých kontrolách dodržiava štandardný postup, ktorý je výlučne v intenciách zákona. V prípade kontroly 4. mobilného operátora bol preto použitý rovnaký postup kontroly a regulačný prístup, ako pri preverovaní používania frekvencií ostatnými subjektmi.
     RÚ zatiaľ rozhodnutie Najvyššieho súdu SR nebolo doručené, ani nebol o jeho obsahu oficiálne informovaný.

RÚ v prípade 4. mobilného operátora postupoval v intenciách zákona

06.10.2015, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Podľa právneho názoru Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), RÚ konal plne v intenciách zákona. Ako už 5.11.2014 RÚ informoval médiá a verejnosť „Mobilný operátor SWAN, a.s. v termíne do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia začal používať frekvencie v pásme 1800 MHz pridelené povolením. Preukázala to kontrola Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), ktorá sa uskutočnila v termíne, kedy mal operátor najneskôr začať používať pridelené frekvencie. RÚ zároveň na základe žiadosti poslal spoločnosti Orange Slovensko, a.s. vysvetlenie, aký je jeho regulačný prístup pri posudzovaní splnenia tejto povinnosti. Regulačný prístup RÚ bol v minulosti aj v súčasnosti rovnaký pri kontrolách u Orange a u ostatných operátorov. RÚ vo svojom regulačnom prístupe vychádza zo zákona o elektronických komunikáciách, právoplatného individuálneho povolenia a z doterajšej praxe. Všetci štyria mobilní operátori majú v právoplatnom povolení stanovenú povinnosť „Držiteľ individuálneho povolenia je povinný začať používať frekvencie pridelené týmto rozhodnutím do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“ RÚ postupoval rovnako, ako v minulosti, keď vykonával fyzické kontroly na staniciach mobilných sietí operátorov. Pri kontrole bolo uskutočnené dátové pripojenie do siete operátora. RÚ zároveň zistil, že v čase kontroly stanice používali frekvencie v súlade s povolením.“ Z uvedeného jasne vyplýva, že postup RÚ a výsledky kontroly sa transparentným spôsobom dozvedeli aj ostatní operátori a široká verejnosť.
     Podľa názoru RÚ nebol dôvod na začatie konania o odobratí frekvencií. To, že prokuratúra ma iný pohľad na danú situáciu ešte neznamená, že jej právny názor je správny. RÚ pripomína, že podľa platného zákona „pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať regulačný úrad pri vykonávaní jeho regulačnej a cenovej pôsobnosti.“ Oficiálny výklad zákona môže podať len súd, čoho si je zrejme prokuratúra vedomá, lebo sa s touto vecou obrátila na vecne príslušný – Najvyšší súd SR. RÚ sa nenechá vťahovať do mediálnych a súdnych súbojov, ktoré medzi sebou vedú operátori, ale počká na oficiálny výklad zákona v podaní Najvyššieho súdu SR.

TÚ SR zrušil obstarávanie poradcu

15.10.2012, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) znepokojil článok v SME, ktorý mieša fakty s fikciou bez označenia, že ide o fikciu, čím mohol zmiasť neinformovaného čitateľa. Dúfame, že nešlo o úmysel, len o pochybenie na strane zamestnanca redakcie. TÚ SR preto aj týmto spôsobom informuje verejnosť, že zrušil súťaž na poradcu, ktorý mu má poskytnúť odbornú podporu a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie. Informácia o zrušení súťaže bola publikovaná vo Vestníku verejného obstarávania č. 197/2012 z 11.10.2012 - http://www.e-vestnik.sk/#EVestnik/Detail/43823 TÚ SR podľa zákona bezodkladne písomne informoval všetkých uchádzačov o zrušení súťaže s uvedením dôvodov a oznámil im ďalší postup. Súťaž nebola zrušená náhle, ale jej zrušeniu predchádzalo dôkladné posúdenie všetkých okolností. Dôvodom zrušenia bolo, že sa zmenili okolnosti, za ktorých TÚ SR vyhlásil verejné obstarávanie. Ak by TÚ SR napriek zmene okolností pokračoval a uzavrel by zmluvu s víťazom elektronickej aukcie, tak by nemohol dosiahnuť zmenu realizácie diela, ktorú si vyžadujú zmenené okolnosti. V článku je uvedená špekulácia, že poradenská spoločnosť PwC údajne nevyhovuje TÚ SR. Táto špekulácia kríva na všetky nohy. Spoločnosť PwC poskytovala aj poskytuje k plnej spokojnosti poradenské služby TÚ SR v iných otázkach. TÚ SR napriek týmto pozitívnym skúsenostiam nepreferuje žiadneho z uchádzačov, ale poradcu si vyberie prostredníctvom verejného obstarávania. Podobne ako iné regulačné autority v krajinách Európskej únie, aj TÚ SR hodlá využiť služby medzinárodne skúseného poradcu. TÚ SR v poslednom období kontaktovalo rôznym spôsobom niekoľko poradenských spoločností, ktoré zastupujú zahraničných záujemcov o vstup na slovenský mobilný trh. O frekvencie v pásmach 800 a 2600 MHz sa okrem nových subjektov zaujímajú aj mobilní operátori, ktorí už pôsobia na Slovensku. Niektoré médiá špekulovali, že záujem o voľné frekvencie má aj niektorá z finančných skupín. TÚ SR nemá vedomosť o tom, že by sa o voľné frekvencie zaujímala niektorá z finančných skupín. Do doterajších konzultácií, ktoré súviseli s prípravou elektronickej aukcie sa nezapojila a ani iným spôsobom s TÚ SR nekomunikovala žiadna z finančných skupín.

TÚ SR pripravuje výberové konanie transparentne a zákonne

27.03.2012, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) sa ostro ohradzuje voči vyjadreniam generálneho riaditeľa Národnej agentúry pre sieťové elektronické služby (NASES) Branislava Máčaja k pripravovanému výberovému konaniu. Vyjadrenia generálneho riaditeľa NASES navodzujú dojem, že TÚ SR porušuje alebo chce nastavením výberového konania porušiť zákon, čo nie je pravda. TÚ SR pripravuje výberové konanie transparentne a zákonne. Pri každom kroku deklaruje, že bude postupovať výlučne len zákonným spôsobom a dáva odbornej verejnosti možnosť vyjadriť sa k návrhom. Generálny riaditeľ NASES zatiaľ túto zákonnú možnosť nevyužil. TÚ SR neporušuje a ani nemohol porušiť zákon, lebo ešte nerozhodol o podmienkach výberového konania na frekvencie v pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, ale zatiaľ len uverejnil výsledky konzultácií, pričom prebiehajú ďalšie nadväzujúce konzultácie. V tomto duchu predseda TÚ SR prijal generálnych riaditeľov všetkých troch mobilných operátorov, aby si osobne vypočul ich názory a námety k príprave výberového konania. TÚ SR stále uvažuje nad tým, ako zákonným spôsobom vytvoriť podmienky pre vstup možného 4. mobilného operátora na trh. Pokiaľ má ktokoľvek záujem svojimi odbornými vyjadreniami prispieť k tomuto procesu, tak má zákonnú možnosť urobiť tak zapojením sa do verejných konzultácií.

Nepravdivé tvrdenia denníka SME

16.12.2011, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) sa ostro ohradzuje voči nepravdivým a tendenčným informáciám, ktoré boli publikované 16.12.2011 v denníku SME na strane 8 s názvom Towercom má monopol. Informácie v publikovanom článku navodzujú dojem, že TÚ SR sa regulácie vzdal a digitálny televízny signál na celom Slovensku bude šíriť jediná firma. Mnohé z publikovaných informácií sú nepravdivé alebo zavádzajúce.
     TÚ SR sa regulácie nevzdal. Veľkoobchodný trh so službami prenosu rozhlasového a televízneho vysielania poskytujúcimi vysielací obsah koncovým užívateľom Európska komisia (EK) vyradila zo zoznamu trhov (2007/879/ES) určených na reguláciu ex ante (regulácia smerom dopredu), ktorú na Slovensku vykonáva TÚ SR. TÚ SR na základe toho vykonal predpísaný trojkriteriálny test. TÚ SR dospel k záveru, že prvé kritérium nie je splnené, pretože v súčasnosti existuje na príslušnom trhu 16 spoločností, ktoré poskytujú analógové alebo digitálne služby pozemného prenosu vysielania. Navyše 7 televíznych vysielacích spoločností a 15 rozhlasových vysielacích spoločností poskytujú prenos vysielacieho obsahu koncovým užívateľom samostatne. TÚ SR taktiež zistil, že ani druhé kritérium nie je splnené a poukazuje na zvýšenú dôležitosť konkurenčných prenosových platforiem (satelit, DSL, káblové siete). EK vec preskúmala a rozhodnutím Komisie v prípade SK/2010/1075 súhlasila so zisteniami bez akýchkoľvek pripomienok. Informácia o údajnom monopole spoločnosti Towercom je aj na základe vyššie spomenutého rozhodnutia EK nepravdivá.
     Nepravdivé je aj tvrdenie SME, podľa ktorého sa mali pochybnosťami skončiť predchádzajúce výberové konania. Predchádzajúce výberové konania neboli spochybnené žalobou ani rozhodnutím súdu. Ďalším nepravdivým tvrdením je, že TÚ SR pripustil neférovú súťaž. Kritériá výberu stanovil zákon o digitálnom vysielaní a proces výberového konania upravuje zákon o elektronických komunikáciách. TÚ SR konal podľa platných zákonov. TÚ SR pripomenul, že kontinuálne zotrváva v názore potreby novelizácie zákona o digitálnom vysielaní. Zákon by nemal určovať kritériá výberového konania, ale mal by ich stanovovať TÚ SR, podobne ako je to v prípade frekvencií pre telekomunikačných operátorov. Zákonom stanovené kritériá sú historicky prekonané, ako napr. projekt podpory prístupu divákov k tzv. set-top-boxom, čo malo význam v dobe zavádzania prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Predchádzajúce vedenie TÚ SR sa pokúsilo nedokonalosti v zákone naprávať stanovením kritérií nad rámec zákona, čo malo za následok prerušenie výberového konania súdom. TÚ SR sa voči rozsudku súdu odvolal, ale neuspel. Na základe tejto skúsenosti nasledujúce výberové konania obsahovali kritériá stanovené zákonom.

TÚ SR víta prípadný poslanecký prieskum na jeho pôde

26.09.2011, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) víta iniciovanie poslaneckého prieskumu na pôde TÚ SR. Všetky právoplatné povolenia, vrátane ich zmien, sú transparentne dostupné na internete a o ich zmenách TÚ SR transparentne informoval na začiatku augusta. Po viac ako mesiaci boli v médiách publikované jednostranné názory, ktoré mali vyvolať pochybnosti o zmenách povolení pre 1. multiplex (MUX) DVB-T. TÚ SR postupoval podľa platného zákona o elektronických komunikáciách a verí, že to potvrdí aj výsledok poslaneckého prieskumu. Ak by boli aj naďalej nejasnosti, tak TÚ SR nemá problém sám sa obrátiť na prokuratúru, aby preverila zákonnosť jeho postupu. Spoločnosť Towercom má z celkového počtu osem celoplošných MUXov pridelený jeden úplný a jeden neúplný celoplošný MUX a prevádzkuje MUX určený pre verejnoprávne médiá (RTVS).
     TÚ SR podľa zákona pridelil frekvencie pre 1. MUX víťazovi výberového konania. Tento MUX bol podľa zákona a národnej stratégie pre širokopásmový prístup zostavený z frekvencií, ktoré sa nepoužívali pre analógové televízne terestrálne vysielanie. Spustenie 1. MUXu si z uvedeného dôvodu nevyžadovalo vypínanie analógových vysielačov. TÚ SR vydal povolenia pre 1. MUX s platnosťou podľa záverov Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie (RRC-06), ktorú organizovala Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) v roku 2006, t.j. do konca mája 2015. Táto doba platnosti bola stanovená už vo výzve na predkladanie ponúk do výberového konania, ktorú podpísal predchádzajúci predseda TÚ SR Branislav Máčaj. Pridelenie povolení na kratší čas by bolo právne neodôvodniteľné, podľa platnej judikatúry NS SR (3Sž 50/2009-46). Zákonný dôvod na skoršie odňatie frekvencií neexistoval. TÚ SR po rozhodnutí Európskej komisie zo 6.5.2010 o harmonizovanom využívaní pásma 800 MHz a po uznesení vlády Slovenskej republiky č. 136/2011 k Národnej stratégii pre širokopásmový prístup, inicioval rokovania s držiteľom povolení o skoršom vrátení frekvencií (pásmo 800 MHz – tzv. digitálna dividenda). Tieto frekvencie budú pridelené úspešným uchádzačom vo výberovom konaní. Jedným z cieľov budúceho využitia pridelených frekvencií bude zabezpečenie pokrytia miest, kde ešte v súčasnosti nie je dostupný širokopásmový internet. TÚ SR robí všetko preto, aby ich operátori mohli začať využívať už v roku 2012. Podľa skúsenosti zo zahraničia, čím skôr začne výberové konanie, tým väčší je záujem a trhová cena frekvencií je vyššia. Držiteľ povolení žiadal za predčasné vrátenie frekvencií od štátu kompenzáciu vo forme finančného plnenia alebo vo forme náhradných frekvencií a predĺženia platnosti povolení. Zákon ani schválený návrh nového zákona nepočítajú s vytvorením finančnej rezervy, z ktorej by bolo možné takúto kompenzáciu realizovať. V pripomienkovom konaní neprešiel TÚ SR navrhovaný rádiokomunikačný účet, z prostriedkov ktorého sa mohol aj tento prípad riešiť. Držiteľ povolení následne predložil žiadosť o zmenu povolení podľa § 32 ods. 26 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách a zároveň podľa novely tohto zákona z mája 2011 požiadal o predĺženie platnosti povolení pre 1. MUX. Vzhľadom na to, že neexistoval žiaden zákonný dôvod na zamietnutie žiadosti, tak TÚ SR na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia zmenil a predĺžil platnosť doby, na ktorú boli frekvencie pridelené. V prípade 1. MUXu nejde o úplný MUX, držiteľ povolenia nemal a naďalej nemá frekvenciu pre územie frekvenčného vyhradenia Nitra. Úhrada za predĺženie vymedzenia frekvencií bol stanovená podľa § 33 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách (novelizované znenie zákona). Stanovenie úhrady je zdôvodnené v právoplatných rozhodnutiach, ktoré sú transparentne dostupné na internete. TÚ SR poskytol spoločnosti frekvencie, ktorých trhová cena je podstatne nižšia, ako cena frekvencií ktoré získal späť. Dôkazom toho je aj plánovaný príjem do štátneho rozpočtu zo strany Ministerstva financií SR za pridelenie frekvencií. TÚ SR s týmito frekvenciami, vzhľadom na ich využiteľnosť v najbližšom období, nepočítal pri prideľovaní vo výberových konaniach. TÚ SR počíta s inými frekvenciami a na základe prejaveného záujmu pripravuje výberové konanie na ďalší celoplošný MUX.

Operátori sa odvolali, ale služby môžu aj naďalej poskytovať

25.08.2011, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Mobilní operátori Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. (T-Mobile) využili svoje zákonné právo a podali rozklad voči rozhodnutiu vecne príslušného odboru Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), ktorý podľa zákona o elektronických komunikáciách rozhodol o predĺžení povolení a o výške jednorazovej úhrady za predĺženie vymedzenia frekvencií. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné, operátori zatiaľ nemusia zaplatiť jednorazovú úhradu. Rozhodnutia sú vykonateľné a operátori môžu aj naďalej poskytovať svoje služby. TÚ SR neprejudikuje svoje budúce rozhodnutia v tejto veci.
     Podanie opravného prostriedku – rozkladu je legitímne právo operátorov, ktorí ho využili. Je to bežný postup, nie je to hanba pre operátora ani pre správny orgán, ktorým je v tomto prípade TÚ SR. Operátori toto právo využívajú, aby oddialili právoplatnosť rozhodnutí štátnych orgánov a prípadne zmenili pôvodné rozhodnutie. Vyjadrenia pre masmédiá bývajú súčasťou procesu. Svojimi vyjadreniami sa operátori snažia získať verejnú mienku na svoju stranu. Novinári si robia svoju prácu a nahliadajú na prácu štátnej správy prirodzene kriticky. Niektoré médiá citovali laický názor redaktora celoštátneho periodika, ktorý sa domnieval, že TÚ SR rozhodoval chybne. TÚ SR rešpektuje právo každého na svoj názor, aj keď bol vytvorený bez dostatočnej znalosti vecí. Na rozhodnutiach pracoval tím špecialistov pre oblasť správy frekvenčného spektra, ekonomickej regulácie a práva. Je preto potrebné opätovne uviesť, že TÚ SR začal prípravu na predlžovanie platností povolení už v roku 2010, vystúpil s touto témou na odborných konferenciách, následne urobil verejnú konzultáciu na túto tému a urobil prieskum medzi národnými regulačnými autoritami pre oblasť elektronických komunikácií (NRA) v krajinách Európskej únie (na Slovensku ňou je TÚ SR) a zisťoval, ako postupovali pri predlžovaní platnosti povolení. Účinnosť novely zákona, ktorá upravuje predĺženie a spoplatnenie predĺženia povolení je 1. mája 2011. Operátori doručili TÚ SR žiadosť o predĺženie povolenia v druhej polovici, resp. na konci júna 2011, čím sa podľa zákona začalo konanie vo veci. TÚ SR rozhodoval striktne podľa príslušných zákonov. Pri výpočte výšky jednorazovej úhrady za predĺženie povolení vychádzal z údajov od operátorov. Za správnosť predložených údajov zodpovedajú operátori. Pri určovaní výšky poplatku za predĺženie platnosti povolení neexistuje medzinárodne stanovená ani odporúčaná metodika. TÚ SR preto urobil vyššie spomínaný prieskum medzi NRA. Miera finančného zaťaženia operátorov je v rozpätí, v ktorom rozhodovali aj iné NRA v krajinách EÚ.
     TÚ SR neprejudikuje svoje budúce rozhodnutia v tejto veci. TÚ SR bude ďalej postupovať podľa zákona, ktorý umožňuje, aby svoje rozhodnutia zmenil alebo, aby vec postúpil nadriadenému orgánu, ktorým je predseda TÚ SR. Rozhodnutie predsedu TÚ SR je podľa zákona konečné a nadobúda právoplatnosť dňom doručenia účastníkovi konania, v tomto prípade mobilnému operátorovi.

Spoplatnenie volania na číslo obecnej polície nie je rozhodnutím úradu

11.01.2010, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dementuje nesprávne informácie v súvislosti so spoplatnením volania na číslo obecnej polície 159, ktorú masmédiám poskytla spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST). TÚ SR v poslednom období neurobil žiadne rozhodnutie súvisiace so spoplatnením volaní na číslo 159. Všeobecne záväzný právny predpis – číslovací plán je z 1.2.2007 a TÚ SR ho žiadnym spôsobom nemenil. Spoplatnenie volaní na číslo 159 od januára 2010 je rozhodnutím operátora a nie TÚ SR. Volanie na číslo 159 ST spoplatnil ako miestny hovor cenou 0,075 € a nie mediálne uvádzanou cenou 0,7 €. V prípade, že obecné a mestské polície budú chcieť umožniť občanom bezplatné volanie na ich linku, tak je to možné obrátiť sa na operátora a využívať čísla 0800 xxx xxx.
     Podľa zákona č. 129/2002 o integrovanom záchrannom systéme obecná polícia, na rozdiel od „útvarov Policajného zboru Slovenskej republiky“ nepatrí medzi „základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému“. Obdobná situácia je tiež v takmer všetkých ostatných členských štátoch EU, kde sú medzi tiesňové volania popri jednotnom európskom čísle 112 zaradené len volania na zložky hasičského zboru, zdravotníckej pomoci a štátnej polície. Všetky kroky v budúcnosti budú smerovať k univerzálnemu používaniu čísla 112.
     Zákon o integrovanom záchrannom systéme navyše pojem tieseň definuje ako „stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.“ Podľa zákona o obecnej polícii je obecná polícia poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku. Na základe hore uvedeného Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa zákona o elektronických komunikáciách vydal všeobecne záväzný právny predpis - Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 1. februára 2007 č. O - 14/2007 o číslovacom pláne (http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=202) v ktorom vyčlenil skrátené číslo 159 z množiny tiesňových volaní. Návrh záväzného predpisu prešiel pripomienkovým konaním a jeho znenie pred vydaním prerokovala Stála pracovná komisia pri Legislatívnej rade vlády. K spoplatneniu predmetných volaní pristúpil Slovak Telekom, a.s. po takmer troch rokoch platnosti číslovacieho plánu. TÚ SR preveril aj výšku spoplatnenia volania na číslo 159. Volania na číslo 159 (mestská resp. obecná polícia) sú operátorom ST spoplatnené ako miestny hovor – 0,075 € čo je 7,5 centa a nie mediálne avizovanou sumou 0,7 €.
     Len cca štvrtina obecných polícií používa číslo 159.

1 2 »