Tlačové vyhlásenia


Tlačové vyhlásenia - oficiálne stanoviská úradu

Do konca januára RÚ nebude stanovovať termíny konania skúšok

Vysielacky2
10.01.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje verejnosti, že do konca januára 2022 nebude stanovovať termíny konania skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti. O obnovení vykonávania skúšok bude RÚ informovať. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť. Spolu to zvládneme.

Nový zákon o elektronických komunikáciách

zákon
02.12.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Dňa 1.2.2022 nadobudne účinnosť zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Jeho znenie je dostupné v Zbierke zákonov.

Ceny širokopásmového prístupu k internetu za rok 2020

mapa
16.11.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Vynikajúce umiestnenie SR v rámci všetkých krajín EÚ  


Európska komisia každoročne zverejňuje porovnanie cien prístupu k internetu v rámci celej EÚ.

Za rok 2020 sa SR v tomto porovnaní cien vo všetkých troch sledovaných kategóriách umiestnila medzi polovicou lacnejších krajín EÚ.Spoločnosť Empirica, ktorá pre Európsku komisiu vykonáva túto komplexnú analýzu porovnania cien, analyzovala za rok 2020:

 
  • 13 produktových košov fixného širokopásmového internetu, kde sa SR umiestnila na 7. mieste spomedzi všetkých krajín EÚ,
  • 9 košov konvergentných širokopásmových košov, kde je zahrnutý aj fixný aj mobilný širokopásmový prístup k internetu, kde SR skončila na 11. mieste spomedzi všetkých krajín EÚ,
  • 12 produktových košov mobilného širokopásmového prístupu k internetu, kde SR skončila na 12. mieste spomedzi všetkých krajín EÚ.

Pri fixnom internete sa vyhodnocovali internetové ponuky 5 najväčších spoločností podľa trhového podielu (počtu zákazníkov) a pri mobilnom internete sa vyhodnocovali 3 najväčšie spoločnosti počtu zákazníkov.

Každý produktový kôš obsahoval určitý počet fixných prípadne mobilných služieb a spomedzi všetkých vyhodnocovaných spoločností sa vybrala vždy spoločnosť s najnižšou cenou v konkrétnom produktovom koši.

Spoločnosť Empirica následne porovnala všetky najlacnejšie ponuky v EÚ, pričom ceny každého štátu upravila o jeho paritu kúpnej sily (PPP).

Pre viac detailov link na uverejnenú správu Európskej komisie: Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2020 | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)


Poradie krajín nájdete v správe nižšie v prvom odkaze na stiahnutie: 1. Retail Broadband Prices in Europe 2020 — Executive summary

Slovak Telekom informoval o krátkej odstávke pevnej telefónnej služby

tel
15.11.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) informovala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, že v utorok 16.11.2021 plánuje vykonať údržbu svojej pevnej siete a v dôsledku toho bude nad ránom krátka odstávka pevnej telefónnej služby. Volania na tiesňové čísla 112, 150, 155 a 158 budú dostupné.

O konkrétnych obmedzeniach bude ST informovať svojich zákazníkov prostredníctvom webu, aplikácie a sociálnych sietí.

Oznam o plánovanej odstávke

telefón
08.11.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) informovala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, že z pondelka na utorok 8. - 9.11.2021 plánuje modernizovať jeden zo svojich IT systémov a v dôsledku toho bude odstávka niektorých pevných služieb v oblasti Poprad.

O konkrétnych obmedzeniach bude ST informovať svojich zákazníkov prostredníctvom webu, aplikácie a sociálnych sietí. 

Podateľňa bude 26.10.2021 otvorená kratšie

e-mail2
25.10.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje verejnosti, že jeho podateľňa bude v utorok  26.10.2021 z technických príčin zatvorená už od 13:30 h. V prípade potreby odporúčame komunikovať s RÚ elektronicky, resp. využiť mailovú komunikáciu. Ďakujeme.

Oznam o plánovanej odstávke

telefón
12.10.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) informovala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, že v 15. – 17.10.2021 plánuje modernizovať jeden zo svojich IT systémov a v dôsledku toho bude odstávka niektorých mobilných a pevných služieb.

O konkrétnych obmedzeniach bude ST informovať svojich zákazníkov prostredníctvom webu, aplikácie a sociálnych sietí. 

Podateľňa úradu je opäť otvorená

podatelna-sk-web
06.10.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje verejnosti, že podateľňa je opäť otvorená v pondelok až štvrtok 8:30 – 11:00, 12:00 – 14:30 h a v piatok 8:30 – 11:00, 12:00 – 13:30 h.

RÚ začal verejné konzultácie

RRweb
28.07.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) začal verejnú konzultáciu návrhu výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie povolení pre používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz formou elektronickej aukcie. Pripomienky spolu s ich zdôvodnením je možné zasielať do 30.08.2021 v elektronickej forme na adresu frequency@teleoff.gov.sk.

RÚ začal verejnú konzultáciu k návrhu zmeny Prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 3400 – 3800 MHz. V navrhovanej zmene sa aktualizujú vzťahujúce sa medzinárodné dokumenty a štandardy ETSI, upravujú sa špecifické podmienky pre použitie frekvencií v prihraničných oblastiach, odstraňujú sa informácie o kanálovom rozdelení vo frekvenčnom úseku 3400 – 3600 MHz, ako aj o frekvenčnom rozdelení spôsobu prideľovania vo frekvenčnom úseku 3600 – 3800 MHz. Pripomienky spolu s ich zdôvodnením je možné zasielať do 30 dní na vyššie uvedenú adresu.

RÚ začal verejnú diskusiu k možnosti pridelenia frekvencií z frekvenčného úseku 2570 – 2620 MHz na lokálne použitie. V záujme vytvorenia náhradného priestoru pre lokálnych používateľov frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz (3600 – 3640 MHz a 3760 – 3800 MHz) RÚ uvažuje s využitím frekvencií z frekvenčného úseku 2570 – 2620 MHz (nepárovaná časť spektra – systém TDD). Pripomienky spolu s ich zdôvodnením je možné zasielať do 20.08.2021 na vyššie uvedenú adresu.

Materiály sú dostupné na Konzultačnom mieste.

Plánovaná nedostupnosť služieb RÚ

energy
20.07.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznámila Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), že na Továrenskej ulici v Bratislave bude v stredu 21.07.2021 prerušená distribúcia elektrickej energie a v dôsledku toho nebude nedostupná internetová stránka RÚ, nebude možné dovolať sa na pevné telefónne linky RÚ a e-maily zamestnancov budú dočasne nedostupné. Nedostupnosť služieb RÚ potrvá v čase cca od 7:00 do 12:00 h. Ďakujeme za porozumenie.

Vyhlásenie o výške tržieb je potrebné predložiť do 10. júla

trzby-web
08.07.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje, že na účely vydania rozhodnutia o určení výšky administratívnej úhrady je každý telekomunikačný operátor povinný predkladať RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb za poskytovanie sietí alebo služieb v Slovenskej republike za predchádzajúci rok a to každoročne najneskôr do 10. júla. Vyhlásenie o presnej výške tržieb musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou na tento úkon a urobené spôsobom podľa osobitného predpisu (§ 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

Oznam o zmene otváracích hodín podateľne

clock-1
26.04.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že od 26.04.2021 má upravené otváracie hodiny podateľne v pracovných dňoch od 8:30 do 13:30 h.

Od rovnakého dátumu je povolený výkon skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti za dodržania bezpečnostných a hygienických opatrení. Termín skúšok určí predseda komisie. O termíne a mieste vykonania skúšky upovedomí žiadateľa tajomník komisie.

Podateľňa je otvorená len v stredu

hodiny
05.01.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Až do odvolania sú úradné hodiny podateľne RÚ len v stredu 8:30 - 13:30 h. Pokiaľ potrebujete komunikovať s RÚ, tak odporúčame komunikovať elektronicky, resp. využiť mailovú komunikáciu. Vstup do úradu je možný len po zazvonení pri vstupe a len do priestorov umožňujúcich podať zásielku. Vstupujte s ochranným rúškom (alebo iným prekrytím úst a nosa), rukavicami a vlastným perom (v prípade podpisovania). Ďakujeme.
 

Veľa šťastia a úspechov v novom roku 2021

novy-rok1
04.01.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň v roku 2020 a želáme Vám, aby ste vykročili do roku končiaceho číslom 21, tou správnou nohou.

Nech Vás a Vašich blízkych sprevádza „Pani Šťastena“ počas celého nasledujúceho roka a stane sa jedným z Vašich najlepších rokov v živote.

Nahliadnime teraz v skratke na náš rok 2020:

Pandémia koronavírusu ovplyvnila poskytovanie poštových služieb, najmä v oblasti doručovania poštových zásielok a prijímania opatrení počas mimoriadnej situácie. To ovplyvnilo doterajší režim služieb (prednosť bezkontaktného doručovania, úprava režimu na pobočkách pôšt a pod.). Preto bude v dohľadnej budúcnosti potrebné vyhodnotiť aj ekonomické dopady pandémie na poštový sektor, najmä na univerzálnu službu a nastavenie podmienok jeho fungovania.
 
Vzhľadom na nové hygienické opatrenia sa mnohí ľudia zo svojich pracovísk presúvali do domácností. Pracovali, či študovali z domu, čo sa stalo zároveň skúškou aj pre telekomunikačné siete. Okrem toho sme museli pomôcť vyriešiť situáciu, keď majitelia a správcovia nehnuteľností v dôsledku obáv o svoje zdravie, odmietali vpustiť technikov telekomunikačných operátorov vykonávajúcich opravy a údržbu k telekomunikačnej infraštruktúre.
 
Aj napriek koronakríze sme podľa plánu uvoľnili frekvenčné pásmo 700 MHz, prebehlo prelaďovanie televíznych vysielačov a po výberovom konaní sme mobilným operátorom pridelili veľmi dôležité frekvencie pre budovanie 5G sietí z pásma 700 MHz a zostávajúce frekvencie z pásiem 900 MHz a 1800 MHz.
 
Po potlačení pandémie koronavírusu očakávame stabilizáciu na trhu poskytovania poštových služieb a rovnako aj elektronických komunikačných služieb. Následne očakávame investície operátorov do budovania 5G sietí a zlepšenia prístupu obyvateľstva k širokopásmovému prístupu.
 
Ešte raz Vám želáme v mene celého tímu Regulačného úradu úspešný rok 2021.

Veselé Vianoce!

Vianoce4
21.12.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Drahí naši klienti, zamestnanci a fanúšikovia.

Želáme Vám krásne Vianoce v kruhu Vašich najbližších. Nech si najkrajšie sviatky v roku vychutnáte v zdraví, pohode, láske a precítite nezabudnuteľnú atmosféru Vianoc a zázrakov, ktoré so sebou prinášajú.

Prišli vám nechcené spoplatnené SMS správy? Dajte nám vedieť!

mobile-phone
17.12.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) za účelom zistenia situácie na trhu vo veci možného neoprávneného fakturovania SMS so zvýšenou tarifou zákazníkom mobilných operátorov vyzýva občanov, ktorým operátori naúčtovali SMS správy so zvýšenou tarifou a domnievajú sa, že neoprávnene, aby ho o tom informovali. Môžu tak urobiť do konca januára 2021 elektronicky na adresu prieskum@teleoff.gov.sk
 

V správe prosíme uveďte čo najviac podrobností. Ďakujeme za spoluprácu.
 
Ako sa to mohlo stať práve mne?!
 
Práca na internete prináša so sebou i úskalia. Môže sa nám totiž stať, že napr. pri sťahovaní hier, alebo rôznych aplikácií sme nepozorní a len po čase zistíme, že sme dali niekomu súhlas na zasielanie spätných (spoplatnených) SMS správ.
Často sa to deje napríklad aj pri zapojení sa do telefonických súťaží, hier a hlasovaní.
 
Toto je kľúčové
 
Vždy sa vopred oboznámte so všetkými podmienkami, vrátane cien za odoslanie SMS a za prijatie spätnej SMS správy. Je potrebné vedieť aj to, ako svoju účasť ukončiť a tým zastaviť zasielanie spätných, spoplatnených správ. Vyhnete sa vďaka tomu zbytočným problémom a vysokým účtom.

Otvárame verejné diskusie k používaniu frekvencií

antena
09.11.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

OZNAM pre odbornú verejnosť

Regulačný úrad (RÚ) uskutočňuje verejné diskusie s cieľom zistiť záujem o využívanie frekvencií zo strany poskytovateľov verejných elektronických komunikačných služieb. Zároveň chceme nastaviť vhodné podmienky pre ich prideľovanie a využívanie.

Verejné diskusie sa týkajú týchto frekvenčných pásiem:

- 174 – 230 MHz (T-DAB)
- 450 MHz
- 1500 MHz
- 3400 – 3800 MHz
- 10150 – 10 650 MHz
- 26 GHz

Súvisiace materiály sú dostupné na konzultačnom mieste webového sídla Regulačného úradu.

Príspevky do jednotlivých diskusií môžete posielať do 26.11.2020. Ďakujeme.

Smútočné oznámenie

anjel
28.10.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
S ľútosťou v srdci sme prijali správu, že nás nečakane a navždy opustil dlhoročný riaditeľ odboru technickej regulácie Kamil Mikulášek. Jeho odchodom sme nenávratne stratili uznávaného odborníka, manažéra, dobrého kolegu a kamaráta. Navždy si zachováme v pamäti nielen výsledky jeho práce, ale aj jeho priateľský prístup a zmysel pre humor.
    
Prosíme všetkých kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Prosíme uprednostnite elektronickú komunikáciu s nami

home-office
27.10.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) z dôvodu zamedzenia šírenia COVID-19 žiada občanov, aby návštevu RÚ odložili a v prípade potreby využili elektronickú komunikáciu, resp. e-mail. 
     Až do odvolania je prístup verejnosti do objektov RÚ obmedzený. Vstup do objektov RÚ je v nevyhnutných prípadoch možný iba v čase úradných hodín podateľne, t. j. v pracovných dňoch v čase od 8:30 - 13:30 h, po zazvonení pri vstupe a len do priestorov umožňujúcich podanie zásielok. Vstup je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest a s použitím rukavíc alebo dezinfekčného prostriedku na ruky. Ďakujeme za porozumenie.

Skúšky sa nekonajú až do pominutia rizika nákazy

skušky
13.10.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na základe prijatých preventívnych opatrení Ústredného krízového štábu prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 a pozastavil konanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti až do doby pominutia rizika nákazy. O obnovení konania skúšok budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

1 2 »