Tlačové vyhlásenia


Tlačové vyhlásenia - oficiálne stanoviská úradu

Oznam o zmene otváracích hodín podateľne

clock-1
26.04.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že od 26.04.2021 má upravené otváracie hodiny podateľne v pracovných dňoch od 8:30 do 13:30 h.

Od rovnakého dátumu je povolený výkon skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti za dodržania bezpečnostných a hygienických opatrení. Termín skúšok určí predseda komisie. O termíne a mieste vykonania skúšky upovedomí žiadateľa tajomník komisie.

Podateľňa je otvorená len v stredu

hodiny
05.01.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Až do odvolania sú úradné hodiny podateľne RÚ len v stredu 8:30 - 13:30 h. Pokiaľ potrebujete komunikovať s RÚ, tak odporúčame komunikovať elektronicky, resp. využiť mailovú komunikáciu. Vstup do úradu je možný len po zazvonení pri vstupe a len do priestorov umožňujúcich podať zásielku. Vstupujte s ochranným rúškom (alebo iným prekrytím úst a nosa), rukavicami a vlastným perom (v prípade podpisovania). Ďakujeme.
 

Veľa šťastia a úspechov v novom roku 2021

novy-rok1
04.01.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň v roku 2020 a želáme Vám, aby ste vykročili do roku končiaceho číslom 21, tou správnou nohou.

Nech Vás a Vašich blízkych sprevádza „Pani Šťastena“ počas celého nasledujúceho roka a stane sa jedným z Vašich najlepších rokov v živote.

Nahliadnime teraz v skratke na náš rok 2020:

Pandémia koronavírusu ovplyvnila poskytovanie poštových služieb, najmä v oblasti doručovania poštových zásielok a prijímania opatrení počas mimoriadnej situácie. To ovplyvnilo doterajší režim služieb (prednosť bezkontaktného doručovania, úprava režimu na pobočkách pôšt a pod.). Preto bude v dohľadnej budúcnosti potrebné vyhodnotiť aj ekonomické dopady pandémie na poštový sektor, najmä na univerzálnu službu a nastavenie podmienok jeho fungovania.
 
Vzhľadom na nové hygienické opatrenia sa mnohí ľudia zo svojich pracovísk presúvali do domácností. Pracovali, či študovali z domu, čo sa stalo zároveň skúškou aj pre telekomunikačné siete. Okrem toho sme museli pomôcť vyriešiť situáciu, keď majitelia a správcovia nehnuteľností v dôsledku obáv o svoje zdravie, odmietali vpustiť technikov telekomunikačných operátorov vykonávajúcich opravy a údržbu k telekomunikačnej infraštruktúre.
 
Aj napriek koronakríze sme podľa plánu uvoľnili frekvenčné pásmo 700 MHz, prebehlo prelaďovanie televíznych vysielačov a po výberovom konaní sme mobilným operátorom pridelili veľmi dôležité frekvencie pre budovanie 5G sietí z pásma 700 MHz a zostávajúce frekvencie z pásiem 900 MHz a 1800 MHz.
 
Po potlačení pandémie koronavírusu očakávame stabilizáciu na trhu poskytovania poštových služieb a rovnako aj elektronických komunikačných služieb. Následne očakávame investície operátorov do budovania 5G sietí a zlepšenia prístupu obyvateľstva k širokopásmovému prístupu.
 
Ešte raz Vám želáme v mene celého tímu Regulačného úradu úspešný rok 2021.

Veselé Vianoce!

Vianoce4
21.12.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Drahí naši klienti, zamestnanci a fanúšikovia.

Želáme Vám krásne Vianoce v kruhu Vašich najbližších. Nech si najkrajšie sviatky v roku vychutnáte v zdraví, pohode, láske a precítite nezabudnuteľnú atmosféru Vianoc a zázrakov, ktoré so sebou prinášajú.

Prišli vám nechcené spoplatnené SMS správy? Dajte nám vedieť!

mobile-phone
17.12.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) za účelom zistenia situácie na trhu vo veci možného neoprávneného fakturovania SMS so zvýšenou tarifou zákazníkom mobilných operátorov vyzýva občanov, ktorým operátori naúčtovali SMS správy so zvýšenou tarifou a domnievajú sa, že neoprávnene, aby ho o tom informovali. Môžu tak urobiť do konca januára 2021 elektronicky na adresu prieskum@teleoff.gov.sk
 

V správe prosíme uveďte čo najviac podrobností. Ďakujeme za spoluprácu.
 
Ako sa to mohlo stať práve mne?!
 
Práca na internete prináša so sebou i úskalia. Môže sa nám totiž stať, že napr. pri sťahovaní hier, alebo rôznych aplikácií sme nepozorní a len po čase zistíme, že sme dali niekomu súhlas na zasielanie spätných (spoplatnených) SMS správ.
Často sa to deje napríklad aj pri zapojení sa do telefonických súťaží, hier a hlasovaní.
 
Toto je kľúčové
 
Vždy sa vopred oboznámte so všetkými podmienkami, vrátane cien za odoslanie SMS a za prijatie spätnej SMS správy. Je potrebné vedieť aj to, ako svoju účasť ukončiť a tým zastaviť zasielanie spätných, spoplatnených správ. Vyhnete sa vďaka tomu zbytočným problémom a vysokým účtom.

Otvárame verejné diskusie k používaniu frekvencií

antena
09.11.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

OZNAM pre odbornú verejnosť

Regulačný úrad (RÚ) uskutočňuje verejné diskusie s cieľom zistiť záujem o využívanie frekvencií zo strany poskytovateľov verejných elektronických komunikačných služieb. Zároveň chceme nastaviť vhodné podmienky pre ich prideľovanie a využívanie.

Verejné diskusie sa týkajú týchto frekvenčných pásiem:

- 174 – 230 MHz (T-DAB)
- 450 MHz
- 1500 MHz
- 3400 – 3800 MHz
- 10150 – 10 650 MHz
- 26 GHz

Súvisiace materiály sú dostupné na konzultačnom mieste webového sídla Regulačného úradu.

Príspevky do jednotlivých diskusií môžete posielať do 26.11.2020. Ďakujeme.

Smútočné oznámenie

anjel
28.10.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
S ľútosťou v srdci sme prijali správu, že nás nečakane a navždy opustil dlhoročný riaditeľ odboru technickej regulácie Kamil Mikulášek. Jeho odchodom sme nenávratne stratili uznávaného odborníka, manažéra, dobrého kolegu a kamaráta. Navždy si zachováme v pamäti nielen výsledky jeho práce, ale aj jeho priateľský prístup a zmysel pre humor.
    
Prosíme všetkých kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Prosíme uprednostnite elektronickú komunikáciu s nami

home-office
27.10.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) z dôvodu zamedzenia šírenia COVID-19 žiada občanov, aby návštevu RÚ odložili a v prípade potreby využili elektronickú komunikáciu, resp. e-mail. 
     Až do odvolania je prístup verejnosti do objektov RÚ obmedzený. Vstup do objektov RÚ je v nevyhnutných prípadoch možný iba v čase úradných hodín podateľne, t. j. v pracovných dňoch v čase od 8:30 - 13:30 h, po zazvonení pri vstupe a len do priestorov umožňujúcich podanie zásielok. Vstup je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest a s použitím rukavíc alebo dezinfekčného prostriedku na ruky. Ďakujeme za porozumenie.

Skúšky sa nekonajú až do pominutia rizika nákazy

skušky
13.10.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na základe prijatých preventívnych opatrení Ústredného krízového štábu prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 a pozastavil konanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti až do doby pominutia rizika nákazy. O obnovení konania skúšok budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Vyhlásenie k zmene termínu elektronickej aukcie

5G-vk
24.06.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) dňa 18.06.2020 informoval médiá a verejnosť o skutočnosti, že rozhodol o zmene termínu výberového konania formou elektronickej aukcie. V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné informovať, že uvedené rozhodnutie je výsledkom mu oznámených informácií, ktoré majú potenciál ohroziť účel predmetného výberového konania. Úrad preto podnikol všetky kroky potrebné pre riešenie vzniknutej situácie, čím začal proces vyvrátenia alebo potvrdenia ohrozenia účelu výberového konania. O ďalšom postupe úradu, ktorý vyplynie z výsledku tohto procesu, bude bezodkladne informovať.

S ohľadom na vzniknutú situáciu a stále prebiehajúce výberové konanie nie je momentálne možné zo strany úradu poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie.

Informácia poštovým podnikom o posune termínu odovzdania štatistického výkazu

posta
16.04.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
S ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a prijatých opatrení, Regulačný úrad posúva termín odovzdania štatistického výkazu PO (RU) 3-02 za 2. polrok 2019 z 30.04.2020 na 30.06.2020.

Vyhlásenie o výške tržieb do 10. júla

trzby
02.04.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vzhľadom na otázky z posledných dní upozorňuje, že od roku 2019 na účely vydania rozhodnutia o určení výšky administratívnej úhrady je každý telekomunikačný operátor povinný predkladať RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb za poskytovanie sietí alebo služieb v Slovenskej republike za predchádzajúci rok a to každoročne najneskôr do 10. júla.
     Vyhlásenie o presnej výške tržieb musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou na tento úkon a urobené spôsobom podľa osobitného predpisu (§ 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov)

Začína výberové konanie na frekvencie pre 5G

5G-vk
31.03.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz formou elektronickej aukcie.  Zverejnením výzvy začína výberové konanie. Záujemcovia musia ponuku do výberového konania doručiť na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 25.05.2020 do 13:30 hod.
     Výberové konanie sa uskutoční formou elektronickej aukcie vo formáte SMRA. Frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz bude úspešný účastník výberového konania môcť používať od 1.7.2020 do 31.12.2040. Frekvencie z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz do 31.12.2025.

Stanovisko RÚ k umožneniu operátorom vstupovať na cudziu nehnuteľnosť

corona
24.03.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) promptne reaguje na informácie podnikov („telekomunikačných operátorov“), podľa ktorých problém prístupu k infraštruktúre na cudzích nehnuteľnostiach naďalej pretrváva, pričom toto právo im primárne náleží zo zákona. Výzva predsedu vlády Slovenskej republiky na tlačovej konferencii a tlačová správa RÚ mali limitovaný dosah iba na osoby, ktoré túto tlačovú konferenciu videli, resp. informáciu čítali v médiách. Na základe týchto informácií RÚ vydal a doručil telekomunikačným operátorom svoje stanovisko, ktoré im má pomôcť, aby sa domohli sa svojich práv.

Skúšky sa nekonajú až do pominutia rizika nákazy

!
11.03.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 a pozastavil konanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti až do doby pominutia rizika nákazy. O obnovení konania skúšok budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Stručná reakcia na nedorozumenia

mobil
04.02.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Regulačný úrad (RÚ) si uvedomuje, že regulácia v oblasti elektronických komunikácií si vyžaduje hlboké odborné znalosti, preto len stručne reaguje na nedorozumenia, ktoré mohli vzniknúť z neznalosti problematiky. RÚ vytvoril podmienky pre vstup tretieho mobilného operátora, čo prinieslo zlacnenie volania a SMS správ a neskôr štvrtého mobilného operátora, čo prinieslo dátovú revolúciu na Slovensku.
     Ceny, ktoré mobilní operátori účtujú svojim zákazníkom, nepodliehajú regulácii zo strany RÚ. RÚ sa nezastáva mobilných operátorov, ale keď zistí chyby, tak na ne upozorňuje. Tak tomu bolo aj v prípade nedávno publikovaného porovnania maloobchodných cien. Naopak RÚ naplno využíva svoje kompetencie a podľa usmernenia Európskej komisie reguluje všetkých štyroch mobilných operátorov na veľkoobchodnom trhu. Ukladá im povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže na trhu, vrátane cenovej regulácie veľkoobchodných terminačných poplatkov, ktoré účtujú operátorom za ukončenie hovoru v ich sieti.
     V súčasnosti prebieha verejná konzultácia k príprave podmienok výberového konania, po ktorom RÚ bude úspešným uchádzačom – existujúcim alebo budúcim mobilným operátorom prideľovať frekvencie. So všetkými pripomienkami, ktoré budú predložené do 5.2.2020, sa RÚ vo vyhodnotení verejnej konzultácii vysporiada.

Pozvánka na verejné vypočutia v rámci príprav štúdií uskutočniteľnosti

verejne_vypocutie
16.11.2018, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pozýva odbornú aj laickú verejnosť na verejné vypočutie v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti projektu rozvoja IS elektronických služieb RÚ, ktoré sa uskutoční
 
dňa 26. novembra 2018 o 10:00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí v sídle Regulačného úradu, Továrenská 7, Bratislava.
 
Štúdia uskutočniteľnosti je dostupná v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (Meta IS) na https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/35f79cf2-e2f4-4afd-a566-e5acdfbf2294?tab=basicForm        
 
  
RÚ pozýva odbornú aj laickú verejnosť na verejné vypočutie v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti monitorovacieho systému pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD), ktoré sa uskutoční
 
dňa 26. novembra 2018 o 14:00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí v sídle Regulačného úradu, Továrenská 7, Bratislava.
 
Štúdia uskutočniteľnosti je dostupná v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (Meta IS) na https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/99874ac3-79b1-4555-abd0-c24124f1e890?tab=basicForm       
 

Vašu účasť prosíme potvrďte do 22.11.2018 na adrese: roman.vavro@teleoff.gov.sk
 
Svoje pripomienky k Štúdii uskutočniteľnosti prosím zaznačte v tomto dotazníku (.xlsx) alebo vo formáte .ods do 23.11.2018 a zašlite na emailovú adresu ivan.martyak@teleoff.gov.sk

Vyhlásenie k medializovanej informácii o rozhodnutí NS SR týkajúcej sa „licencie“ 4. mobilného operátora

02.11.2015, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) odmieta medializované vyjadrenia, ktorými je spochybňovaný regulačný prístup použitý v prípade kontroly plnenia povinností 4. mobilného operátora. RÚ trvá na svojom právnom názore, že hodnotenie výsledkov kontroly a namietanie použitého regulačného prístupu nepatrí do pôsobnosti prokuratúry. Štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami vykonáva RÚ. Bez ohľadu na vyššie uvedené RÚ uvádza, že povolenie („licencia“) 4. mobilného operátora je naďalej právoplatná.
     Podľa zákona o elektronických komunikáciách RÚ pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať RÚ pri vykonávaní jeho regulačnej a cenovej pôsobnosti. RÚ tiež poukazuje na skutočnosť, že pridelenie frekvencií pre 4 mobilného operátora, ako aj pre ostatných operátorov prebehlo v rámci transparentného postupu podľa platných právnych predpisov výberovým konaním, ktorého výsledkom bolo vydanie individuálnych povolení, t. z. pridelenie frekvencií. Tento postup nebol napadnutý žiadnym z dotknutých operátorov a ani iným štátnym orgánom.
     RÚ opakovane uvádza, že pri všetkých kontrolách dodržiava štandardný postup, ktorý je výlučne v intenciách zákona. V prípade kontroly 4. mobilného operátora bol preto použitý rovnaký postup kontroly a regulačný prístup, ako pri preverovaní používania frekvencií ostatnými subjektmi.
     RÚ zatiaľ rozhodnutie Najvyššieho súdu SR nebolo doručené, ani nebol o jeho obsahu oficiálne informovaný.

RÚ v prípade 4. mobilného operátora postupoval v intenciách zákona

06.10.2015, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Podľa právneho názoru Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), RÚ konal plne v intenciách zákona. Ako už 5.11.2014 RÚ informoval médiá a verejnosť „Mobilný operátor SWAN, a.s. v termíne do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia začal používať frekvencie v pásme 1800 MHz pridelené povolením. Preukázala to kontrola Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), ktorá sa uskutočnila v termíne, kedy mal operátor najneskôr začať používať pridelené frekvencie. RÚ zároveň na základe žiadosti poslal spoločnosti Orange Slovensko, a.s. vysvetlenie, aký je jeho regulačný prístup pri posudzovaní splnenia tejto povinnosti. Regulačný prístup RÚ bol v minulosti aj v súčasnosti rovnaký pri kontrolách u Orange a u ostatných operátorov. RÚ vo svojom regulačnom prístupe vychádza zo zákona o elektronických komunikáciách, právoplatného individuálneho povolenia a z doterajšej praxe. Všetci štyria mobilní operátori majú v právoplatnom povolení stanovenú povinnosť „Držiteľ individuálneho povolenia je povinný začať používať frekvencie pridelené týmto rozhodnutím do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“ RÚ postupoval rovnako, ako v minulosti, keď vykonával fyzické kontroly na staniciach mobilných sietí operátorov. Pri kontrole bolo uskutočnené dátové pripojenie do siete operátora. RÚ zároveň zistil, že v čase kontroly stanice používali frekvencie v súlade s povolením.“ Z uvedeného jasne vyplýva, že postup RÚ a výsledky kontroly sa transparentným spôsobom dozvedeli aj ostatní operátori a široká verejnosť.
     Podľa názoru RÚ nebol dôvod na začatie konania o odobratí frekvencií. To, že prokuratúra ma iný pohľad na danú situáciu ešte neznamená, že jej právny názor je správny. RÚ pripomína, že podľa platného zákona „pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať regulačný úrad pri vykonávaní jeho regulačnej a cenovej pôsobnosti.“ Oficiálny výklad zákona môže podať len súd, čoho si je zrejme prokuratúra vedomá, lebo sa s touto vecou obrátila na vecne príslušný – Najvyšší súd SR. RÚ sa nenechá vťahovať do mediálnych a súdnych súbojov, ktoré medzi sebou vedú operátori, ale počká na oficiálny výklad zákona v podaní Najvyššieho súdu SR.

TÚ SR zrušil obstarávanie poradcu

15.10.2012, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) znepokojil článok v SME, ktorý mieša fakty s fikciou bez označenia, že ide o fikciu, čím mohol zmiasť neinformovaného čitateľa. Dúfame, že nešlo o úmysel, len o pochybenie na strane zamestnanca redakcie. TÚ SR preto aj týmto spôsobom informuje verejnosť, že zrušil súťaž na poradcu, ktorý mu má poskytnúť odbornú podporu a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie. Informácia o zrušení súťaže bola publikovaná vo Vestníku verejného obstarávania č. 197/2012 z 11.10.2012 - http://www.e-vestnik.sk/#EVestnik/Detail/43823 TÚ SR podľa zákona bezodkladne písomne informoval všetkých uchádzačov o zrušení súťaže s uvedením dôvodov a oznámil im ďalší postup. Súťaž nebola zrušená náhle, ale jej zrušeniu predchádzalo dôkladné posúdenie všetkých okolností. Dôvodom zrušenia bolo, že sa zmenili okolnosti, za ktorých TÚ SR vyhlásil verejné obstarávanie. Ak by TÚ SR napriek zmene okolností pokračoval a uzavrel by zmluvu s víťazom elektronickej aukcie, tak by nemohol dosiahnuť zmenu realizácie diela, ktorú si vyžadujú zmenené okolnosti. V článku je uvedená špekulácia, že poradenská spoločnosť PwC údajne nevyhovuje TÚ SR. Táto špekulácia kríva na všetky nohy. Spoločnosť PwC poskytovala aj poskytuje k plnej spokojnosti poradenské služby TÚ SR v iných otázkach. TÚ SR napriek týmto pozitívnym skúsenostiam nepreferuje žiadneho z uchádzačov, ale poradcu si vyberie prostredníctvom verejného obstarávania. Podobne ako iné regulačné autority v krajinách Európskej únie, aj TÚ SR hodlá využiť služby medzinárodne skúseného poradcu. TÚ SR v poslednom období kontaktovalo rôznym spôsobom niekoľko poradenských spoločností, ktoré zastupujú zahraničných záujemcov o vstup na slovenský mobilný trh. O frekvencie v pásmach 800 a 2600 MHz sa okrem nových subjektov zaujímajú aj mobilní operátori, ktorí už pôsobia na Slovensku. Niektoré médiá špekulovali, že záujem o voľné frekvencie má aj niektorá z finančných skupín. TÚ SR nemá vedomosť o tom, že by sa o voľné frekvencie zaujímala niektorá z finančných skupín. Do doterajších konzultácií, ktoré súviseli s prípravou elektronickej aukcie sa nezapojila a ani iným spôsobom s TÚ SR nekomunikovala žiadna z finančných skupín.

1 2 »