Tlačové vyhlásenia


Tlačové vyhlásenia - oficiálne stanoviská úradu

Verejná diskusia k príprave výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz a obnove práv na používanie frekvencií z frekvenčného úseku 3600 - 3800 MHz

1 info
12.12.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií zodpovedný, okrem iného, aj za správu frekvenčného spektra, pripravuje vyhlásenie výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz.
Úrad zároveň zvažuje možnosti ako sprístupniť frekvencie z frekvenčného úseku 3600 - 3800 MHz v období po skončení platnosti súčasných povolení (31.12.2024) a pred začiatkom platnosti nových individuálnych povolení (1.9.2025).

Frekvencie z frekvenčného pásma 900 MHz, 2100 MH a 3600 MHz sú určené pre pozemské systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby.

Úrad uskutočňuje túto Verejnú diskusiu s cieľom zistiť názory trhu, ako aj širokej verejnosti na priebeh a podmienky pripravovaného výberového konania ako aj názory verejnosti na možnosť využívania frekvencií z frekvenčného pásma 3600 MHz pred začatím platnosti nových individuálnych povolení.

Úrad zároveň plánuje zrealizovať on-line workshop s dotknutými držiteľmi individuálnych povolení ako aj ostatnými záujemcami z radov širokej verejnosti na ktorom bližšie vysvetlí svoje zámery prezentované v tomto dokumente. On-line workshop sa uskutoční 14.12.2022 o 10:00. Pripojovací link bude zaslaný všetkým aktuálnym držiteľom individuálnych povolení na používanie frekvencií v diskutovaných frekvenčných pásmach 900 MHz, 2100 MHz a 3700 MHz. Ostatným záujemcom bude zaslaný len na vyžiadanie. Svoju žiadosť môže každý záujemca adresovať na emailovú adresu: Dominika.GIGLEROVA@teleoff.gov.sk

Svoje stanoviská k otázkam formulovaným úradom, ako aj pripomienky a návrhy nad rámec týchto otázok, predložte v písomnej forme na adresu:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7,
P. O. Box 40
828 55 Bratislava 24

alebo v elektronickej forme na e-podatelna@teleoff.gov.sk v termíne do 31.01.2023

Viac informácií nájdete: /data/files/52823_2022_12_09_verejna-diskusia-900-mhz_2100mhz_3600-mhz_final.pdf

Projekt EÚ na posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu v záverečnej etape

1 info
30.06.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Národný projekt posilnenia výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu splnil už od novembra 2019, kedy sa projekt naštartoval, sériu aktivít na zreformovanie a posilnenie výkonu štátneho regulátora pre elektronické komunikácie a poštové služby.

Žiadateľ projektu - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) úzko spolupracuje s partnerom projektu s  Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI, predtým Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu). Úrady majú pred sebou ešte niekoľko mesiacov, kým sa projekt EÚ v pôvodnom celkovom rozpočte  4 390 000,00 EUR zavŕši. V priebehu realizácie projektu došlo k zmenám v riadení projektových aktivít tak na strane úradu ako aj MIRRI, čoho dôsledkom bola finančná a časová revízia projektu.
Po odsúhlasení navrhovaných zmien Ministerstvom vnútra SR v pozícii Riadiaceho orgánu pre OP EVS predstavuje súčasný rozpočet projektu sumu 4 058 804 EUR a jeho realizácia potrvá do 30.11.2023. Projekt je financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa, podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt má 4 hlavné aktivity, na ktorých sa od novembra 2019 priebežne pracovalo:
 
1.Reforma procesov a ich implementácia

V rámci tejto odbornej aktivity sa uskutočnila optimalizácia, návrh a následná implementácia vybraných procesov v rámci jednotlivých agend úradu – ekonomická regulácia, technická regulácia, správa frekvenčného spektra, štátny dohľad elektronických komunikácií, poštové služby a pohľadávky úradu. Tieto procesy budú tvoriť základ pre budúcu elektronizáciu služieb úradu.
 
2.Optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb

Za cieľ sa určila optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií. V rámci tejto aktivity sa v súčasnosti spracováva komparatívna analýza, ktorá by mala byť akousi benchmarkovou správou o fungovaní obdobných Regulačných úradov v Európe. Uskutočňuje sa na vybranej vzorke 10 regulačných orgánov v rámci krajín EÚ a po jej dokončení umožní úradu spoznať systém výkonu regulácie a financovania nezávislého regulátora v iných štátoch. Vzorka orgánov bola vybraná v týchto krajinách: Belgicko, Česká republika, Estónsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko a Švédsko.
V ďalšej časti tejto aktivity sa vypracujú ekonomické cenovo-nákladové modely pre výpočet regulovaných cien za služby kolokácie a služby prenájmu pasívnej infraštruktúry

3. Remapovanie, monitoring a metodiky štátneho dohľadu

Časť tejto aktivity - remapovanie pokrývania bielych miest a metodiku pre reguláciu a štátny dohľad v elektronických komunikáciách začína realizovať úrad v úzkej spolupráci s partnerom projektu - MIRRI.
Ďalšiu časť tejto aktivity už mal pod palcom úrad - monitoring a meranie pokrytia broadbandu – metodika a výkon regulácie a štátneho dohľadu.
Začiatok projektových činností je naplánovaný na 8.7.2022 a ukončenie sa očakáva 30.11.2023. Očakáva sa, že po ukončení tejto časti projektu bude predstavená metodika vykonávania mapovania územia SR za účelom zistiť stupeňinternetizácie na jednotlivých adresách Slovenskej republiky.
 
4. Vzdelávanie, školenia zamestnancov

Úrad zrealizoval školenia zamestnancov úradu zamerané na procesy s cieľom adaptovať novo-vytvorené procesy, či postupy a metodiky do praxe úradu. Nasledovať budú školenia pre novovytvorené ekonomické modely a školenia a školenia pre remapovanie a metodiku výkonu štátneho dohľadu v oblasti broadbandu.
Celkovo sa v rámci projektu uskutoční 14 školení pre najmenej 100 osôb oboch úradov.
 
 
 

Vyjadrenie záujmu na poskytnutie informácií - Projekt „Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad“

1 info
21.04.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky realizuje v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť, národný projekt „Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)“.
Hlavné ciele projektu sú:
 • vytvorenie komplexnej informačnej platformy pre podporu riadiacich a rozhodovacích procesov Broadband Competence Office pri implementácii širokopásmových sietí na Slovensku, ktorej predmetom je vybudovanie riešenia zahŕňajúceho zber údajov, plánované a ad-hoc aktívne technické merania kvality služieb na jednotlivých adresných bodoch, spracovanie a vyhodnotenie meraní, vyhodnocovanie štátnych intervencií a prezentáciu výsledkov a štatistických informácií, pozostávajúceho zo samotnej informačnej platformy MSRŠD a jej integrovaného technologického podsystému pozostávajúceho zo špecializovanej meracej techniky a softvérových modulov potrebných pre meranie skutkového stavu v oblasti elektronických komunikácií, získavanie štatistických údajov a kontrolu vydaných povolení
 • zefektívnenie procesu regulácie a štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami
 • zlepšenie a zefektívnenie mapovania komunikačnej infraštruktúry a identifikácie bielych miest. 
Hlavné výstupy projektu sú:
 • vybudovanie informačného systému zabezpečujúceho biznis funkcie
   - mapovanie a monitoring pokrytia širokopásmových sietí
   - správa verejných konzultácií, plánovaných investícií a štátnych intervencií
   - poskytovanie informácií
 • špecializované meracie zariadenia pre zabezpečenie výkonu činností v súlade s cieľmi projektu. 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb má ambíciu s operátormi diskutovať navrhované riešenie a týmto vyzýva o vyjadrenie záujmu na poskytnutie informácií k projektu Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad.

Svoj záujem adresujte na email maria.martinkovicova@teleoff.gov.sk s uvedením mena spoločnosti a kontaktnými údajmi reprezentanta spoločnosti, a to v termíne do 29. 4. 2022.

Veľkonočné prianie

VN_titulka2
14.04.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Krásne a pokojné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu svojich blízkych Vám praje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.VN_web, FB_menšie

Podateľňa bude 14.04.2022 otvorená kratšie

1 info
13.04.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že jeho podateľňa bude z technických príčin vo štvrtok 14.04.2022 otvorená v čase 08:30-12:00 hod.
Ďakujeme.

Branislav z Regulačného úradu v čase svojho voľna pomáha na ukrajinskej hranici: Čo som zažil je pre silné povahy

003a – kópia
30.03.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Pre naplnenie svojej charitatívnej misie sa rozhodol, že počas svojho pracovného voľna vycestuje na ukrajinskú hranicu. Branislav Mika pracuje na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na odbore štátneho dohľadu, no má bakalársky diplom z urgentnej medicíny. A tak sa u neho od vypuknutia nepokojov na Ukrajine okamžite aktivoval pomyselný „červený gombík záchranára“ a spolu so svojou manželkou Denisou, zdravotnou sestrou, dobrovoľne pomáhajú ukrajinským utečencom. Na hranici sú svedkami toho ako tisíce ľudí mieriacich na Slovensko uteká pred vojnou a potrebujú pomoc.

 


 

Kedy ste vyrazili na ukrajinskú hranicu prvýkrát a s akým pocitom ste tam išli?

Prvýkrát sme išli na ukrajinskú hranicu prvý marcový víkend. A pocity? Predstava, že by sme sa ocitli v ich situácii je nemysliteľná. Pohľady na deti, či už malé alebo väčšie – žiadne dieťa by toto nemalo nikdy zažiť. Ako ich to poznačí? A tiež seniori. Pri pohľade na nich som mal pred očami svojich nebohých rodičov, čo by robili oni v takej situácii? No, je to pre silné povahy. Práve tieto pocity nás motivovali s manželkou a priateľmi pomáhať zo všetkých síl, pomoc blížnemu máme tak akosi v rodine, ale hlavne v krvi.

Čo sa dá utečencom vyčítať z tvárí?

Okrem obrovskej únavy, paradoxne aj úľava a nádej, že našli bezpečné miesto s otvorenou náručou, kde sa o nich dobrí ľudia postarajú.

Vyrazili ste na ukrajinskú hranicu ako dobrovoľníci sami?

V našom okolí a okruhu známych je viac takých, ako sme my. Ľudí ochotných, obetavých. Prvýkrát sme išli na tzv. prieskum s manželkou sami a zistili podrobnosti. Kontaktné osoby a informácie sme posunuli našim ďalším členom. Tí sa zariadili podľa svojho voľného času a v rámci možností a schopností pomáhajú tiež.

Spomínate aj ďalších členov. Cez koho teda pomáhate?

Záchranárstvo, hasičinu a pomoc blížnemu máme takpovediac v krvi, preto sme si ešte v roku 2018 založili občianske združenie EmComm – záchranný rádiokomunikačný systém, zameraný na pomoc a podporu dobrovoľných záchranných zložiek v oblasti rádiovej komunikácie pri živelných katastrofách, mimoriadnych situáciách, pri pátracích akciách po nezvestných osobách a podobne. V roku 2021 sme si pod hlavičkou EmComm-u zriadili Dobrovoľný hasičský zbor Košice, práve prostredníctvom tohto združenia riešime naše dobrovoľnícke aktivity aj na ukrajinskej hranici.

Ako to na ukrajinskej hranici tie prvé razy vyzeralo?

Vďaka silnému zastúpeniu dobrovoľníkov v podobe obyčajných ľudí, ktorí pripravovali jedlo, varili, až po super tímy dobrovoľných hasičských zborov skoro z celej republiky, Červeného kríža a cirkevných charít sa tam vytvorilo jedno organizované centrum. Každý vedel, čo má robiť a kde pomáhať.

Stíhate sa popri pomoci s vojnovými utečencami aj rozprávať?

Na siahodlhé debaty v podstate nebol a nie je čas. Vďaka slovanskému jazyku si celkom dobre rozumieme. Zarezonovalo vo mne vedomie, že tí ľudia opustili všetko, čo mali, čo nadobudli počas svojho života, zanechali tam svojich milovaných manželov a synov a išli do neznáma bez akéhokoľvek príjmu a s malou nádejou, že jedného dňa sa vrátia domov a či tam vôbec niečo nájdu z toho, čo tam zanechali.

Čo vaša práca na hranici obnáša?

Keďže sme s manželkou zdravotníci, tak naša prvoradá pomoc spočívala v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci. Riešili sme horúčkové stavy, kolapsy, vysoký krvný tlak, bolesti hlavy, ako aj opuchy dolných končatín z dôvodu dlhého pešieho pochodu. Hlavným dôvodom ich zdravotných problémov bola únava, vyčerpanie a stres. Niekedy stačilo pekné, vľúdne slovo, stolička na oddych, zahriatie a hneď sa stav zlepšil.

Ako často ste na hranicu jazdili?

Keďže systém dobrovoľníctva musí u nás fungovať len mimo práce, chodievame na hranicu pomáhať len cez víkend. Cez týždeň sme obaja s manželkou v práci. Naša pomoc sa sústredí na hraničné priechody. V Košicach sa neskôr zriadili veľkokapacitné registračné centrá ako aj zberné miesta materiálnej humanitárnej pomoci. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorí boli skutočne vďační aj za obyčajný milý úsmev. Hovorili o Slovákoch ako o dobrých ľuďoch.

000

001

002

003a

020

zdroj foto: Branislav Mika

Rada EÚ zakázala Russia Today a Sputnik

stop
24.03.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje podniky poskytujúce elektronické komunikačné siete a služby o zákaze vysielania Russia Today a Sputnik, ktorý nariadila Rada Európskej únie (EÚ).
 
V Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 2.3.2022 bolo publikované nariadenie Rady EÚ 2022/350 z 1.3.2022, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EÚ) č. 2014/833 z 31.7.2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine.
V zmysle uvedeného nariadenia sa prevádzkovateľom zakazuje vysielanie akéhokoľvek obsahu právnickými osobami, subjektami alebo orgánmi uvedenými v prílohe XV nariadenia - Russia Today a Sputnik. Ide o zákaz vysielania nielen prostredníctvom prenosu, distribúcie akýmikoľvek prostriedkami ako sú káblové, satelitné, IP-TV, ale aj poskytovateľmi internetových služieb, internetových platforiem alebo aplikácií na zdieľanie videí, či už ide o nové alebo vopred nainštalované alebo také, ktoré môžu takéto vysielanie umožňovať, uľahčovať alebo k nemu inak prispievať.
 
Úplné znenie nariadenia Rady (EÚ) 2022/350 je dostupné v Ú.v. EÚ tu:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A065%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.065.01.0001.01.ENG
 

Dočasná nedostupnosť webovej stránky úradu a emailov zamestnancov

1 info
16.03.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje, že dnes, t.j. 16.03.2022  z dôsledku aktualizácie IT systémov bude nedostupná internetová stránka úradu a e-maily zamestnancov budú dočasne nedostupné.
Nedostupnosť služieb úradu bude trvať v čase cca od 18:00 do 20:00 h.
Ďakujeme za porozumenie.

Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti sa opäť vykonávajú

1 info
08.03.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje, že obnovil vykonávanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti.
Záujemcovia o skúšky nájdu potrebné informácie na https://www.teleoff.gov.sk/skusky-osobitnej-odbornej-sposobilosti/
 

Výzva na výberové konanie

výzva 2
01.03.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz formou elektronickej aukcie

Viac info
 

Osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti v novej forme

1 info
16.02.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) informuje verejnosť, že od 2.2.2022 začal vydávať osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti v novej forme. Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. Túto RÚ overuje skúškou a po jej úspešnom absolvovaní vydá osvedčenie.

Zalaminované papierové osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti sú už minulosťou, pričom naďalej ostávajú v plastnosti. RÚ ich nahradil plastovými kartičkami formátu 85 x 54 mm. Každej fyzickej osobe, ktorá pred skúšobnou komisiou preukáže súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a preukáže znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení, vydá RÚ osvedčenie odbornej spôsobilosti už v novej forme. Pripomíname, že bez tejto osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Obsluhu môžu vykonávať aj osoby, ktorým úrad uznal osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení. V súčasnej dobe sa z dôvodu protipandemických opatrení skúšky nevykonávaju a o najbžších termínoch konania bude RÚ informovať.
 

Nový zákon o elektronických komunikáciách

zákon
02.12.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Dňa 1.2.2022 nadobudne účinnosť zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Jeho znenie je dostupné v Zbierke zákonov.

Ceny širokopásmového prístupu k internetu za rok 2020

mapa
16.11.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Vynikajúce umiestnenie SR v rámci všetkých krajín EÚ  


Európska komisia každoročne zverejňuje porovnanie cien prístupu k internetu v rámci celej EÚ.

Za rok 2020 sa SR v tomto porovnaní cien vo všetkých troch sledovaných kategóriách umiestnila medzi polovicou lacnejších krajín EÚ.Spoločnosť Empirica, ktorá pre Európsku komisiu vykonáva túto komplexnú analýzu porovnania cien, analyzovala za rok 2020:

 
 • 13 produktových košov fixného širokopásmového internetu, kde sa SR umiestnila na 7. mieste spomedzi všetkých krajín EÚ,
 • 9 košov konvergentných širokopásmových košov, kde je zahrnutý aj fixný aj mobilný širokopásmový prístup k internetu, kde SR skončila na 11. mieste spomedzi všetkých krajín EÚ,
 • 12 produktových košov mobilného širokopásmového prístupu k internetu, kde SR skončila na 12. mieste spomedzi všetkých krajín EÚ.

Pri fixnom internete sa vyhodnocovali internetové ponuky 5 najväčších spoločností podľa trhového podielu (počtu zákazníkov) a pri mobilnom internete sa vyhodnocovali 3 najväčšie spoločnosti počtu zákazníkov.

Každý produktový kôš obsahoval určitý počet fixných prípadne mobilných služieb a spomedzi všetkých vyhodnocovaných spoločností sa vybrala vždy spoločnosť s najnižšou cenou v konkrétnom produktovom koši.

Spoločnosť Empirica následne porovnala všetky najlacnejšie ponuky v EÚ, pričom ceny každého štátu upravila o jeho paritu kúpnej sily (PPP).

Pre viac detailov link na uverejnenú správu Európskej komisie: Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2020 | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)


Poradie krajín nájdete v správe nižšie v prvom odkaze na stiahnutie: 1. Retail Broadband Prices in Europe 2020 — Executive summary

Slovak Telekom informoval o krátkej odstávke pevnej telefónnej služby

tel
15.11.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) informovala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, že v utorok 16.11.2021 plánuje vykonať údržbu svojej pevnej siete a v dôsledku toho bude nad ránom krátka odstávka pevnej telefónnej služby. Volania na tiesňové čísla 112, 150, 155 a 158 budú dostupné.

O konkrétnych obmedzeniach bude ST informovať svojich zákazníkov prostredníctvom webu, aplikácie a sociálnych sietí.

Oznam o plánovanej odstávke

telefón
08.11.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) informovala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, že z pondelka na utorok 8. - 9.11.2021 plánuje modernizovať jeden zo svojich IT systémov a v dôsledku toho bude odstávka niektorých pevných služieb v oblasti Poprad.

O konkrétnych obmedzeniach bude ST informovať svojich zákazníkov prostredníctvom webu, aplikácie a sociálnych sietí. 

Podateľňa bude 26.10.2021 otvorená kratšie

e-mail2
25.10.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje verejnosti, že jeho podateľňa bude v utorok  26.10.2021 z technických príčin zatvorená už od 13:30 h. V prípade potreby odporúčame komunikovať s RÚ elektronicky, resp. využiť mailovú komunikáciu. Ďakujeme.

Oznam o plánovanej odstávke

telefón
12.10.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) informovala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, že v 15. – 17.10.2021 plánuje modernizovať jeden zo svojich IT systémov a v dôsledku toho bude odstávka niektorých mobilných a pevných služieb.

O konkrétnych obmedzeniach bude ST informovať svojich zákazníkov prostredníctvom webu, aplikácie a sociálnych sietí. 

Podateľňa úradu je opäť otvorená

podatelna-sk-web
06.10.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje verejnosti, že podateľňa je opäť otvorená v pondelok až štvrtok 8:30 – 11:00, 12:00 – 14:30 h a v piatok 8:30 – 11:00, 12:00 – 13:30 h.

RÚ začal verejné konzultácie

RRweb
28.07.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) začal verejnú konzultáciu návrhu výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie povolení pre používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz formou elektronickej aukcie. Pripomienky spolu s ich zdôvodnením je možné zasielať do 30.08.2021 v elektronickej forme na adresu frequency@teleoff.gov.sk.

RÚ začal verejnú konzultáciu k návrhu zmeny Prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 3400 – 3800 MHz. V navrhovanej zmene sa aktualizujú vzťahujúce sa medzinárodné dokumenty a štandardy ETSI, upravujú sa špecifické podmienky pre použitie frekvencií v prihraničných oblastiach, odstraňujú sa informácie o kanálovom rozdelení vo frekvenčnom úseku 3400 – 3600 MHz, ako aj o frekvenčnom rozdelení spôsobu prideľovania vo frekvenčnom úseku 3600 – 3800 MHz. Pripomienky spolu s ich zdôvodnením je možné zasielať do 30 dní na vyššie uvedenú adresu.

RÚ začal verejnú diskusiu k možnosti pridelenia frekvencií z frekvenčného úseku 2570 – 2620 MHz na lokálne použitie. V záujme vytvorenia náhradného priestoru pre lokálnych používateľov frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz (3600 – 3640 MHz a 3760 – 3800 MHz) RÚ uvažuje s využitím frekvencií z frekvenčného úseku 2570 – 2620 MHz (nepárovaná časť spektra – systém TDD). Pripomienky spolu s ich zdôvodnením je možné zasielať do 20.08.2021 na vyššie uvedenú adresu.

Materiály sú dostupné na Konzultačnom mieste.

Plánovaná nedostupnosť služieb RÚ

energy
20.07.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznámila Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), že na Továrenskej ulici v Bratislave bude v stredu 21.07.2021 prerušená distribúcia elektrickej energie a v dôsledku toho nebude nedostupná internetová stránka RÚ, nebude možné dovolať sa na pevné telefónne linky RÚ a e-maily zamestnancov budú dočasne nedostupné. Nedostupnosť služieb RÚ potrvá v čase cca od 7:00 do 12:00 h. Ďakujeme za porozumenie.

1 2 3 »