Tlačové vyhlásenia


Tlačové vyhlásenia - oficiálne stanoviská úradu

Reakcia TÚ SR na informácie publikované v Hospodárskych novinách

26.02.2003, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Reakcia TÚ SR na informácie publikované v Hospodárskych novinách

Telekomunikačný úrad SR reaguje na informácie v článku "Na ťahu je Telekomunikačný úrad", ktorý bol publikovaný 26. februára 2003 v Hospodárskych novinách.

V článku sa uvádza "Na pondelňajšom diskusnom klube Slovenského ekonomického fóra v Bratislave venovanom liberalizácii telekomunikačného trhu sa Brezovič, ako aj zástupca ST Ján Kondáš zhodli na tom, že regulátor trhu, ktorým je Telekomunikačný úrad, je slabý. Úrad sa podľa nich schováva za telekomunikačný zákon namiesto toho, aby ho aplikoval." Telekomunikačný úrad SR je len taký silný, aký je silný zákon o telekomunikáciách, resp. aké silné kompetencie mu tento zákon dáva. Súčasné znenie zákona o telekomunikáciách nedáva úradu dostatočné kompetencie a úrad sa tak bez vlastného pričinenia stáva terčom kritiky. Posilnenie kompetencií úradu mala čiastočne riešiť novela zákona o telekomunikáciách. Ak by táto novela bola schválená mnohým problémom, ktoré sú často diskutované, by sa dalo predísť a prospelo by to i urýchleniu vstupu alternatívnych operátorov na telekomunikačný trh.

V Bratislave 26.2. 2003.

TÚ SR reaguje na mediálne vystúpenia predsedu ATO

09.01.2003, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR reaguje na mediálne vystúpenia pána Vladimíra Ondroviča, predsedu ATO, ktoré sú zavádzajúce a svedčia o jeho neinformovanosti a až neznalosti zákona o telekomunikáciách. Tieto vystúpenia navyše poškodzujú záujmy členov ATO.

Podľa pána Ondroviča boli licencie na poskytovanie verejnej telefónnej služby vydané neskoro, čo podľa jeho názoru zdrží proces liberalizácie. Zákon o telekomunikáciách však nešpecifikuje žiadny termín vydania licencií pre poskytovanie hlasovej telefónnej služby po pevných sieťach. Bez ohľadu na to TÚ SR začal prípravu vydávania licencií už v júli 2002 ihneď po vydaní licencií na mobilné telekomunikačné siete tretej generácie UMTS. Začiatkom decembra 2002 úrad postupne vydal 12 licencií. Vydanie licencií podstatne skôr pred úplnou liberalizáciou by vzhľadom na nedostatky zákona vôbec liberalizačný proces neurýchlilo. Monopol Slovenských telekomunikácií (ST) v poskytovaní hlasovej telefónnej služby po pevných vedeniach skončil 31. decembra 2002, ale zákon o telekomunikáciách neukladá povinnosť ST začať rokovania s inými prevádzkovateľmi pred ukončením monopolu a TÚ nemá žiadnu oporu v zákone na to, aby donútil ST k rokovaniam s alternatívnymi prevádzkovateľmi pred týmto dátumom. Dôležitý dokument - referenčnú ponuku na prepojenie, ktorá špecifikuje technické a cenové podmienky prepojenia, doručili ST Telekomunikačnému úradu SR 2. januára 2003. TÚ SR zákon neporušil, napriek tomu predseda ATO pokračuje v nepochopiteľnej mediálnej kampani proti TÚ a argumentuje neskorým vydaním licencií ako príčinou oneskorenia liberalizačného procesu.

Podľa slov predsedu ATO niektoré spoločnosti podali voči prideleným licenciám rozklad z dôvodu množstva nejasností. Z 12 vydaných licencií bolo k 31. decembru 2002 právoplatných 11 a len jedna spoločnosť podala opravný prostriedok voči zneniu licencie.

V. Ondroviča udivuje spolupráca medzi Telekomunikačným úradom SR a ST na návrhu oddeleného účtovníctva ST, ktorý úrad zatiaľ neprijal. Spoločné vypracovanie primeraného účtovného systému, v prípade zamietnutia navrhovaného systému úradom, vychádza z podmienok licencie ST.

Podľa pána Ondroviča sa spoločnosti, ktorým Telekomunikačný úrad SR udelil licenciu na poskytovanie pevnej verejnej telefónnej služby, údajne obávajú nedodržania šesťmesačného termínu, počas ktorého sú povinné začať poskytovať svoje služby. Predstavitelia Telekomunikačného úradu SR informovali ešte v polovici decembra 2002 držiteľov licencií na stretnutí, ktoré sa konalo z iniciatívy TÚ SR, že v prípade ak držitelia licencií nedodržia termín začatia poskytovania služby z objektívnych dôvodov, tak TÚ SR tento termín predĺži a držiteľom licencie neodníme.

V Bratislave 9. januára 2003.

Reakcia TÚ SR na zavádzajúce informácie súvisiace s úhradami za licenciu GSM a UMTS

26.06.2002, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR so znepokojením sleduje dezinformačnú kampaň, ktorá môže mať za následok zneistenie investorov a vzbudenie dojmu o netransparentnosti licenčného konania na tretieho mobilného operátora a preto zverejňuje nasledovné vyjadrenie.

Celé konanie prebehlo transparentne - v súlade s platnou legislatívou. Telekomunikačný úrad SR zverejňoval celý postup a pravidelne informoval o tomto procese aj masmédiá.

Telekomunikačný úrad SR 15. marca 2002 zverejnil v jednom celoštátnom periodiku a vo vestníku MDPT SR Výzvu na podávanie žiadostí o licenciu. TÚ SR stanovil vo výzve úhradu za licenciu UMTS vo výške 1 499 mil. Sk a za kombinovanú licenciu GSM a UMTS 1 500 mil. Sk. Úrad mal v súlade s uznesením vlády udeliť dve licencie pre siete tretej generácie (UMTS) a jednu kombinovanú licenciu GSM a UMTS. Vo výzve nebol stanovený termín úhrady za licenciu. TÚ SR uviedol splátkový kalendár len v návrhu znenia licencií. Tento materiál bol k dispozícii záujemcom. Splátkový kalendár a rovnako celé znenie návrhu licencie nebolo konečné. Žiadatelia, s ktorými prebiehalo licenčné konanie, mali možnosť v zmysle zákona o správnom konaní navrhovať zmeny.

Úrad stanovil termín splatnosti prvej časti úhrady za licenciu UMTS v licencii spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. a Orange Slovensko, a.s. do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti licencie. Druhá časť úhrady má byť zaplatená do 2. decembra 2002. Vzhľadom na dodržanie rovnakých termínov platby pre všetkých držiteľov licencie a neskoršie udelenie kombinovanej licencie, úrad spoločnosti Profinet.sk, a.s. stanovil zaplatenie prvej časti úhrady za licenciu na 14. augusta. Žiadne podmienky licencií neboli po ich udelení zmenené.

Bližšie informácie o celom konaní, spolu so znením licencií sú zverejnené na stránke TÚ SR - http://www.teleoff.gov.sk.

V Bratislave 26. júla 2002.

Vyhlásenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

30.01.2001, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR oznamuje, že trvá na dodržaní svojho rozhodnutia zo dňa 8. januára 2001, ktorým určil pravidlá pre reguláciu cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 10. januára 2001, kedy bolo uverejnené v Zbierke zákonov SR v čiastke 2, bod 5. V zmysle tohto rozhodnutia je možné maximálne medziročné zvýšenie do úrovne ročného indexu inflácie vykázaného Štatistickým úradom SR, a to za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov, počítajúc odo dňa úpravy cien.

V prípade porušenia tohto rozhodnutia Telekomunikačný úrad SR dôsledne uplatní všetky sankcie, ktoré vyplývajú z právnych predpisov platných v SR.

V Bratislave 30.1. 2001

Stanovisko Telekomunikačného úradu k regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi

11.01.2001, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR má záujem, aby sa na Slovensku telekomunikačný trh rozvíjal a v žiadnom prípade nemá záujem diskriminovať ktoréhokoľvek podnikateľa na telekomunikačnom trhu ani ohrozovať jeho práva, naopak svojím nestranným rozhodovaním má záujem zabezpečiť bezpečné a stabilné trhové prostredie pre každého investora.

Vzhľadom na stav, ktorý nastal v regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi po 1.1.2001 a vzhľadom na krátkosť času nebolo možné objektívne posúdiť ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s týmito službami. TÚ SR sa preto rozhodol ponechať dočasne reguláciu cien na úrovni prakticky zhodnej s opatrením Ministerstva financií SR uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1999. TÚ SR teda nevykonal žiadnu zásadnú zmenu v regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi, ktorá platila do konca roka 2000.

Dňa 5.1. 2001 TÚ SR rokoval o vzniknutej situácii s predstaviteľmi spoločnosti UPC Slovensko a opätovne deklaroval princípy, na základe ktorých budú po analýze podkladov regulované ceny, a oznámil vedeniu ÚPC, že preskúmanie podkladov vzhľadom na zložitosť problému si vyžiada dobu 4 až 6 mesiacov. Rýchlosť vyriešenia tohto problému bude veľmi ovplyvnená ochotou poskytovateľa telekomunikačnej služby spolupracovať s TÚ SR. Po objektívnom preskúmaní podkladov, vydá TÚ SR rozhodnutie o regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi, ktoré sa bude opierať o túto analýzu.

Rokovania o problematike regulácie cien prebiehali už v minulom roku od 14.7. 2000 do 20.12.2000 a okrem 9 rokovaní boli zaslané písomné vyzvania. Na niektorých sa okrem poskytovateľov služieb a telekomunikačného úradu zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR - odbor ochrany spotrebiteľa, Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ministerstva financií SR, Protimonopolného úradu SR a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Priebeh rokovaní bol spomalený nízkou operatívnosťou pri predkladaní potrebných podkladov zo strany poskytovateľov služieb. Na týchto jednaniach boli deklarované princípy regulácie cien, ktoré vychádzajú zo zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z.. Vychádzajúc z týchto zásad TÚ SR vyzval najväčšieho operátora - spoločnosť UPC Slovensko, aby predložili účtovný rozvrh s členením triedy 5-náklady a audítorskú správu o účtovnej uzávierke. Audítorská správa bola doručená dňa 3.1. 2001, teda až po rozoslaní nového cenníka zákazníkom spoločnosti ÚPC.

Telekomunikačný úrad SR si je plne vedomý zodpovednosti, ktorá mu vyplýva zo zákona o telekomunikáciách pri regulácii telekomunikačného trhu. Úrad je si tiež vedomý, že rozhodovanie na telekomunikačnom trhu je veľmi zložitá a citlivá záležitosť, ktorá sa týka ako podnikateľskej verejnosti, tak aj občanov. Princípy, ktorými sa riadi pri rozhodovaní vychádzajú z objektívnosti, nestrannosti, nezávislosti úradu a zo zámerov nediskriminovať žiadnu zúčastnenú stranu. Samozrejmosťou je, že úrad pri vydávaní svojich rozhodnutí vychádza z platnej legislatívy s cieľom vytvoriť zdravé rovnocenné a konkurenčné prostredie na telekomunikačnom trhu a zabezpečiť ochranu spotrebiteľa i podnikateľa.

V Bratislave 11. januára 2001.
« 1 2