Tlačové vyhlásenia


Tlačové vyhlásenia - oficiálne stanoviská úradu

Stanovisko TÚ SR k harmonizovaným službám sociálneho významu poskytovaných v množine harmonizovaných národných čísel 116 xxx

31.08.2007, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Podľa národnej a európskej legislatívy je Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „TÚ SR“) ako národný regulátor zodpovedný za reguláciu elektronického komunikačného sektora.. V súlade s touto reguláciou TÚ SR vykonáva manažment a administráciu národného číslovacieho plánu.

Európska Komisia (ďalej len „Komisia“) prijala vo februári rozhodnutie 2007/116/EC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_049/l_04920070217en00300033.pdf

(ďalej len „rozhodnutie EC“), umožňujúce poskytovať harmonizované služby sociálneho významu v rámci všetkých členských štátov na princípe rovnaké číslo – rovnaká služba. Rozhodnutie, že v každom členskom štáte má byť rezervované rovnaké číslo na určitú službu, má zabezpečiť koordinovaný prístup k poskytovaniu harmonizovaných služieb sociálneho významu. Na základe tohto rozhodnutia Komisia požaduje od členských štátov, aby rezervovali šesťmiestne čísla začínajúce trojčíslím 116 (ďalej len „čísla 116“) na služby sociálneho významu v Európe. Rozhodnutie EC ukladá členským štátom podniknúť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby od 31. augusta 2007 príslušné národné regulačné orgány mohli prideliť čísla uvedené v prílohe rozhodnutia EC.

V záujme uľahčiť zavedenie harmonizovaných služieb na Slovensku TÚ SR na tento účel rezervoval v číslovacom pláne číselnú množinu začínajúcu trojčíslím 116. Je dôležité zdôrazniť, že služby poskytované na týchto číslach nebudú poskytované komerčne, ale majú byť zamerané na sociálne potreby občanov a majú spĺňať špecifické spoločenské potreby, najmä také, ktoré prispievajú k pohode a bezpečnosti občanov a určitých skupín občanov, alebo pomáhajú občanom v núdzi. Občania pracujúci a cestujúci v rámci EÚ, ktorí sú oboznámení s týmito číslami resp. službami vo svojich vlastných štátoch, budú môcť tieto informácie využívať vo všetkých krajinách, kde sú harmonizované služby poskytované.

V súčasnosti je v prílohe rozhodnutia EC rezervované číslo 116 000, ktoré je určené na službu horúca linka pre nezvestné deti.

Účelom tohto stanoviska je zvýšiť informovanosť verejnosti o týchto službách a zároveň načrtnúť určitý postup, ktorým budú tieto služby na území Slovenskej republiky implementované.

Východiskový stav

V mnohých európskych krajinách sú poskytované niektoré služby sociálneho významu buď prostredníctvom bežného telefónneho čísla, čísla s pridanou hodnotou, alebo prostredníctvom zvláštneho skráteného čísla. Príkladmi sú horúce linky a linky pomoci pre ľudí v núdzi. V súčasnosti sú často čísla na rovnaké služby v jednotlivých členských štátoch Európskej únie rozdielne. Komisia prijala rozhodnutie EC, ktorého cieľom je harmonizácia služieb sociálneho významu. Na základe rozhodnutia EC sa rovnaké číslo 116 rezervuje na rovnakú službu v rôznych európskych krajinách. Jednotné číslo poskytne službe európsku identitu; uľahčí kampane určené na zvyšovanie povedomia a môže zvýšiť účinnosť a efektívnosť poskytovania služby na európskej úrovni. Táto iniciatíva bola vyvinutá v úzkej spolupráci s členskými štátmi a národnými regulačnými orgánmi v oblasti elektronických komunikácií.

Zámerom je rezervovať ďalšie čísla na ďalšie služby. Rezervovaním čísla v rozhodnutí EC sa od členských štátov požaduje, aby umožnili poskytovanie uvedených služieb na špecifickom čísle 116, ale žiadnej strane sa neukladá povinnosť poskytovať predmetnú službu. V ideálnej situácii budú služby na číslach 116 dostupné v každom členskom štáte, avšak môže to trvať nejaký čas, kým sa v jednotlivých krajinách vytvorí dopyt alebo sa nájdu vhodní poskytovatelia takýchto služieb.

Charakteristika harmonizovaných služieb

Charakteristika služieb, pre ktoré sa rezervoval číselný rozsah 116, je bližšie špecifikovaná v článkoch 2 a 4 rozhodnutia EC. „Harmonizovaná služba sociálneho významu“ je služba zodpovedajúca nasledujúcemu opisu: je prístupná prostredníctvom bezplatného čísla, má potenciálny význam pre návštevníkov z iných krajín a spĺňa špecifickú spoločenskú potrebu, najmä takú, ktorá prispieva k pohode alebo bezpečnosti občanov alebo konkrétnych skupín občanov, alebo pomáha občanom v núdzi“.

Podmienky spojené s právom používať tieto čísla sú nasledovné:

 • služba poskytuje občanom informačný, asistenčný, alebo oznamovací prostriedok, prípadne ich ľubovoľnú kombináciu,
 • je prístupná všetkým občanom bez potreby predchádzajúcej registrácie,
 • nie je časovo obmedzená,
 • využívanie služby nie je podmienené nijakou úhradou ani záväzkom na úhradu,
 • počas volania sú vylúčené tieto aktivity: reklama, zábava, marketing a predaj, využívanie hovoru na nasledujúci predaj komerčných služieb.

V rozhodnutí o pridelení čísla budú tieto podmienky pripojené k všeobecným podmienkam na používanie čísiel a zároveň budú pridané ďalšie špecifické podmienky na používanie harmonizovaného čísla uvedené v dodatku rozhodnutia EC.

Rezervácia a prideľovanie harmonizovaných čísel 116

Prvým krokom implementácie harmonizovanej služby je priradenie konkrétneho čísla harmonizovanej službe na európskej úrovni. Útvary Komisie pri identifikácii ďalších služieb sociálneho významu v Európe, ktoré by mohli využívať jednotné európske bezplatné telefónne čísla začínajúce trojčíslím 116 vyzvú zainteresované strany, aby prispeli svojimi názormi, návrhmi a príslušnými informáciami k harmonizácii ďalších služieb sociálneho významu. Príspevky sa zasielajú prostredníctvom e-mailu do poštovej schránky

INFSO-116numbers@ec.europa.eu

Účelom týchto konzultácií je umožniť útvarom Komisie identifikovať služby a pripraviť návrh nového rozhodnutia Komisie s cieľom aktualizovať zoznam rezervovaných čísel. Posúdenie vhodnosti navrhovanej služby a jej zaradenie do zoznamu harmonizovaných služieb je v kompetencii Komisie. Každé revidované rozhodnutie Komisie, ktorým sa aktualizuje zoznam rezervovaných čísel, bude po svojom prijatí uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Zoznam bude obsahovať pre každé číslo 116 krátky popis druhu poskytovanej služby pre ktorú je číslo rezervované, spolu s prípadnými podmienkami, ktoré sa na službu vzťahujú.

Ak je číslo zaradené do zoznamu v prílohe rozhodnutia EC, členské štáty na vnútroštátnej úrovni zverejnia, že číslo je k dispozícii na poskytovanie príslušnej harmonizovanej služby sociálneho významu a že možno podávať žiadosti o povolenie využívania tohto čísla. Informácia bude zverejnená na internetovej stránke TÚ SR, v úradnom vestníku TÚ SR, prípadne inou vhodnou formou. Podobne bude zverejnený a pravidelne aktualizovaný zoznam všetkých harmonizovaných čísel s priradenými harmonizovanými službami, ktoré budú poskytované na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).

TÚ SR má v súlade s článkom 3 rozhodnutia EC zabezpečiť, aby:

 • sa čísla, ktorých zoznam je v prílohe, využívali len na služby, na ktoré boli rezervované;
 • sa čísla v číselnom rozsahu 116, ktoré nie sú uvedené v zozname, nevyužívali;
 • číslo 116 112 nebolo pridelené ani ho nevyužívala nijaká služba.

Implementácia harmonizovaných služieb v SR

Druhým krokom implementácie je pridelenie čísla príslušnej organizácii na úrovni členského štátu. Množina čísel 116 je podľa Číslovacieho plánu vydaného Opatrením TÚ SR z 1. februára 2007 č. O-14/2007 vyhradená na harmonizované služby sociálneho významu.

Pri prideľovaní harmonizovaných čísel bude TÚ SR uplatňovať tieto zásady:

 • Čísla z tejto množiny sú prideľované jednotlivo a podľa Sadzobníka úhrad vydaného Opatrením TÚ SR z 19. apríla 2004 O-3/2004 v znení Opatrenia O-16/2006 úhrada za právo používať čísla 116 sa neplatí, čiže používanie týchto čísel na dané služby je bezplatné.
 • Čísla 116 budú prideľované rozhodnutím TÚ SR o pridelení čísla v zmysle zákona č. 610/2003 Z. z o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • V časti rozhodnutia TÚ SR „osobitné podmienky na používanie pridelených čísel“ budú obsiahnuté podmienky uvedené v Článku 4 rozhodnutia EC – podmienky spájajúce sa s právom používať harmonizované čísla, ako aj špecifické podmienky pre jednotlivé služby uvedené v prílohe rozhodnutia EC.

Poskytovateľ obsahu, ktorý chce poskytovať na území SR harmonizovanú službu sociálneho významu na čísle 116, dohodne podmienky poskytovania harmonizovanej služby s poskytovateľom elektronických komunikačných sietí (telekomunikačným operátorom), ktorému bolo číslo pridelené. Dohoda o poskytovaní harmonizovanej služby sociálneho významu rešpektuje podmienky spájajúce sa s právom používať harmonizované čísla 116, ktoré stanovuje rozhodnutie EC vrátane špecifických podmienok uvedených v prílohe rozhodnutia EC.

Vzhľadom na predpoklad, že sa nebude jednať o veľké množstvo čísel a skutočnosť, že špecifické podmienky a podmienky spájajúce sa s právom používať konkrétne harmonizované číslo je vhodnejšie aplikovať priamo na poskytovateľa obsahu harmonizovanej služby, TÚ SR zvažuje možnosť prideľovať toto číslo priamo jemu, tak, ako je to možné vo väčšine členských štátov.

Cena volania na číslo 116

Volania na čísla 116 sa budú spracovávať rovnakým spôsobom ako volania na súčasné bezplatné čísla, pri ktorých väčšinu nákladov alebo celé náklady na hovor znáša volaná strana. Použitie tohto spôsobu spracovania volaní zaručuje bezproblémovú prevádzkyschopnosť služby. Rozhodnutie EC nezaväzuje poskytovateľov elektronických komunikačných sietí (telekomunikačných operátorov), umožňovať volania na čísla 116 na svoje vlastné náklady. Spoločnosti poskytujúce službu sociálneho významu pomocou čísla 116 musia byť preto pripravené riešiť problematiku úhrady nákladov na prichádzajúce hovory v súlade s ustanoveniami zmluvy uzavretej s poskytovateľom elektronických komunikačných sietí (telekomunikačným operátorom).

Dovolateľnosť harmonizovaných služieb sociálneho charakteru

Je zrejmé že harmonizované služby majú význam len ak sú poskytované celospoločensky, to znamená, že prístup k tejto službe má byť dostupný pre ktoréhokoľvek účastníka verejnej telefónnej služby. Zúčastnení zástupcovia majoritných telekomunikačných operátorov na pracovnom stretnutí s TÚ SR dňa 23.8. 2007 toto konštatovanie jednoznačne podporili. TÚ SR urobí všetky potrebné kroky v prípade neakceptovania tejto skutočnosti.

Predpokladá sa, že väčšina hovorov na čísla 116 bude vytvorených, smerovaných a ukončených na národnej úrovni. V súlade s harmonizáciou týchto služieb je potrebné si uvedomiť, že časť týchto hovorov bude sprostredkovaná aj v rámci roamingu občanmi iných členských štátov, ktorí budú v prípade potreby volať rovnakú harmonizovanú službu akú poznajú z domáceho prostredia. V tomto prípade je nutné, aby poskytovatelia tejto služby prípadne zabezpečili smerovanie týchto hovorov na nadnárodnej úrovni a vo vzájomných dohodách riešili aj náklady s tým spojené.

TÚ SR je pripravený splniť požiadavky rozhodnutia EC a od 31. augusta 2007 prideliť harmonizované číslo 116 000 priradené službe horúca linka pre nezvestné deti. Povinnosť členských štátov monitorovať skutočné využívanie čísel z pohľadu obsahu služby je potrebné zabezpečiť v spolupráci s príslušnými kompetentnými subjektmi, pod ktoré jednotlivé služby obsahovo patria.

TÚ SR je pripravený každú konkrétnu harmonizovanú službu implementovať na domácej úrovni v spolupráci s kompetentnými autoritami a tak zabezpečiť hladký proces uvedenia danej služby na Slovensku. V tejto oblasti naďalej bude prebiehať diskusia s poskytovateľmi elektronických sietí a/alebo služieb, ostatnými regulačnými orgánmi v rámci členských štátov na úrovni príslušných pracovných skupín, na pôde Komisie, atď., keď to bude potrebné na finalizovanie a optimalizovanie procesu rezervovania a prideľovania týchto čísel v rámci členských krajín EU.

Stanovisko k legálnosti postupu Orange a T-Mobile pri výstavbe UMTS

27.04.2007, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v súvislosti s množiacimi sa sťažnosťami občanov voči výstavbe voči výstavbe základňových staníc mobilných sietí 3. generácie UMTS spoločností Orange Slovensko, a.s. (Orange) a T-Mobile Slovensko, a.s. (T-Mobile) vydáva toto oficiálne stanovisko:

TÚ SR vyhlasuje, že postup spoločností Orange Slovensko, a.s. a T-Mobile Slovensko, a.s. pri výstavbe základňových staníc UMTS v stavebných konaniach je legálny a zariadenia, ktoré uviedli alebo uvádzajú obe spoločnosti do prevádzky sú harmonizovanými zariadeniami pre UMTS/IMT 2000. Obe spoločnosti sú zároveň držiteľmi individuálnych povolení, v ktorých im boli vymedzené frekvencie na UMTS a majú zaručenú exkluzivitu pásma vyhradeného pre UMTS.

Pri výstavbe základňových staníc UMTS sa vyskytli prípady rušenia prijímacích zariadení MMDS spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o. (UPC). Tieto zariadenia na vstupe konvertora televízneho signálu prijímajú aj signál z frekvenčného pásma, ktoré je pridelené pre UMTS výhradne spoločnostiam Orange a T-Mobile. V Národnej tabuľke frekvenčného spektra (NTFS) Slovenskej republiky je toto frekvenčné pásmo harmonizované pre využívanie mobilnými systémami UMT/IMT-2000 na primárnej báze. Znamená to, že systémy UMTS majú v uvedenom frekvenčnom úseku najvyššiu prioritu a exkluzívne právo na frekvencie.

TÚ SR vyhlasuje, že spoločnosti Orange a T-Mobile prevádzkujú rádiové zariadenia v zmysle vydaných povolení na prevádzku a podľa individuálnych povolení, v ktorom im boli vymedzené frekvencie na UMTS.

V Bratislave 27. apríla 2006.

Reakcia TÚ SR na tlačovú správu Slovak Telecom

25.08.2004, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) reaguje na tlačovú správu spoločnosti Slovak Telecom, a.s. (ST) zverejnenú na internete net, ktorou ST prostredníctvom masmédií napáda činnosť národného regulátora a cenového orgánu v oblasti elektronických komunikácií, ktorým je TÚ SR nasledovným vyhlásením:

Od okamihu ako bolo rozhodnutie vydané a doručené adresátovi je platné a svedčí mu prezumpcia správnosti. Platnosť rozhodnutia trvá po celý čas jeho existencie, takže až do času, kedy by bolo zákonným spôsobom zrušené alebo zmenené.

Napr. predbežné opatrenie, ktorým TÚ SR uložil ST zdržať sa vykonania zmeny tarify sprostredkovania prístupu do siete internet a prístupu do verejných dátových sietí prostredníctvom čísel 019XY vychádzalo z dostupných údajov o počte a dĺžke pripojení do siete internet. Úrad v rámci konania požiadal spoločnosti Slovak Telecom, GTS Slovakia, Slovanet, Euroweb a eTel o predloženie ínformácií o počte volaní na čísla 019XY, v členení podľa dĺžky volania. Spoločnosť Nextra takýto podklad predložila v rámci podnetu na začatie konania. Do 30.7.2004 úradu doručili tieto informácie spoločnosti Slovanet a GTS Slovakia.

Dňa 28.7.2004 bol úradu doručený list spoločnosti Slovak Telecom, v ktorom táto žiada úrad o predĺženie lehoty na predloženie požadovaných informácií o 10 dní, t.j. do 12.8.2004 vzhľadom na množstvo údajov a komplikovanosť ich zozbierania. Uvedené informácie spoločnosť Slovak Telecom úradu predložila až 24.8.2004.

Ak sa teda spoločnosť Slovak Telecom dovoláva skorého rozhodnutia úradu, bolo primárne v jej záujme úradu predložiť požadované informácie v čo najkratšom termíne.

Vzhľadom na to, že konania, ktoré ST tlačovou správou napáda nie sú ukončené, resp. rozhodnutia nie sú právoplatné TÚ SR sa k vyjadreniam ST bližšie vyjadrovať nebude.

V Bratislave 25. augusta 2004.

Reakcia TÚ SR na informácie publikované v Hospodárskych novinách

26.02.2003, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Reakcia TÚ SR na informácie publikované v Hospodárskych novinách

Telekomunikačný úrad SR reaguje na informácie v článku "Na ťahu je Telekomunikačný úrad", ktorý bol publikovaný 26. februára 2003 v Hospodárskych novinách.

V článku sa uvádza "Na pondelňajšom diskusnom klube Slovenského ekonomického fóra v Bratislave venovanom liberalizácii telekomunikačného trhu sa Brezovič, ako aj zástupca ST Ján Kondáš zhodli na tom, že regulátor trhu, ktorým je Telekomunikačný úrad, je slabý. Úrad sa podľa nich schováva za telekomunikačný zákon namiesto toho, aby ho aplikoval." Telekomunikačný úrad SR je len taký silný, aký je silný zákon o telekomunikáciách, resp. aké silné kompetencie mu tento zákon dáva. Súčasné znenie zákona o telekomunikáciách nedáva úradu dostatočné kompetencie a úrad sa tak bez vlastného pričinenia stáva terčom kritiky. Posilnenie kompetencií úradu mala čiastočne riešiť novela zákona o telekomunikáciách. Ak by táto novela bola schválená mnohým problémom, ktoré sú často diskutované, by sa dalo predísť a prospelo by to i urýchleniu vstupu alternatívnych operátorov na telekomunikačný trh.

V Bratislave 26.2. 2003.

TÚ SR reaguje na mediálne vystúpenia predsedu ATO

09.01.2003, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR reaguje na mediálne vystúpenia pána Vladimíra Ondroviča, predsedu ATO, ktoré sú zavádzajúce a svedčia o jeho neinformovanosti a až neznalosti zákona o telekomunikáciách. Tieto vystúpenia navyše poškodzujú záujmy členov ATO.

Podľa pána Ondroviča boli licencie na poskytovanie verejnej telefónnej služby vydané neskoro, čo podľa jeho názoru zdrží proces liberalizácie. Zákon o telekomunikáciách však nešpecifikuje žiadny termín vydania licencií pre poskytovanie hlasovej telefónnej služby po pevných sieťach. Bez ohľadu na to TÚ SR začal prípravu vydávania licencií už v júli 2002 ihneď po vydaní licencií na mobilné telekomunikačné siete tretej generácie UMTS. Začiatkom decembra 2002 úrad postupne vydal 12 licencií. Vydanie licencií podstatne skôr pred úplnou liberalizáciou by vzhľadom na nedostatky zákona vôbec liberalizačný proces neurýchlilo. Monopol Slovenských telekomunikácií (ST) v poskytovaní hlasovej telefónnej služby po pevných vedeniach skončil 31. decembra 2002, ale zákon o telekomunikáciách neukladá povinnosť ST začať rokovania s inými prevádzkovateľmi pred ukončením monopolu a TÚ nemá žiadnu oporu v zákone na to, aby donútil ST k rokovaniam s alternatívnymi prevádzkovateľmi pred týmto dátumom. Dôležitý dokument - referenčnú ponuku na prepojenie, ktorá špecifikuje technické a cenové podmienky prepojenia, doručili ST Telekomunikačnému úradu SR 2. januára 2003. TÚ SR zákon neporušil, napriek tomu predseda ATO pokračuje v nepochopiteľnej mediálnej kampani proti TÚ a argumentuje neskorým vydaním licencií ako príčinou oneskorenia liberalizačného procesu.

Podľa slov predsedu ATO niektoré spoločnosti podali voči prideleným licenciám rozklad z dôvodu množstva nejasností. Z 12 vydaných licencií bolo k 31. decembru 2002 právoplatných 11 a len jedna spoločnosť podala opravný prostriedok voči zneniu licencie.

V. Ondroviča udivuje spolupráca medzi Telekomunikačným úradom SR a ST na návrhu oddeleného účtovníctva ST, ktorý úrad zatiaľ neprijal. Spoločné vypracovanie primeraného účtovného systému, v prípade zamietnutia navrhovaného systému úradom, vychádza z podmienok licencie ST.

Podľa pána Ondroviča sa spoločnosti, ktorým Telekomunikačný úrad SR udelil licenciu na poskytovanie pevnej verejnej telefónnej služby, údajne obávajú nedodržania šesťmesačného termínu, počas ktorého sú povinné začať poskytovať svoje služby. Predstavitelia Telekomunikačného úradu SR informovali ešte v polovici decembra 2002 držiteľov licencií na stretnutí, ktoré sa konalo z iniciatívy TÚ SR, že v prípade ak držitelia licencií nedodržia termín začatia poskytovania služby z objektívnych dôvodov, tak TÚ SR tento termín predĺži a držiteľom licencie neodníme.

V Bratislave 9. januára 2003.

Reakcia TÚ SR na zavádzajúce informácie súvisiace s úhradami za licenciu GSM a UMTS

26.06.2002, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR so znepokojením sleduje dezinformačnú kampaň, ktorá môže mať za následok zneistenie investorov a vzbudenie dojmu o netransparentnosti licenčného konania na tretieho mobilného operátora a preto zverejňuje nasledovné vyjadrenie.

Celé konanie prebehlo transparentne - v súlade s platnou legislatívou. Telekomunikačný úrad SR zverejňoval celý postup a pravidelne informoval o tomto procese aj masmédiá.

Telekomunikačný úrad SR 15. marca 2002 zverejnil v jednom celoštátnom periodiku a vo vestníku MDPT SR Výzvu na podávanie žiadostí o licenciu. TÚ SR stanovil vo výzve úhradu za licenciu UMTS vo výške 1 499 mil. Sk a za kombinovanú licenciu GSM a UMTS 1 500 mil. Sk. Úrad mal v súlade s uznesením vlády udeliť dve licencie pre siete tretej generácie (UMTS) a jednu kombinovanú licenciu GSM a UMTS. Vo výzve nebol stanovený termín úhrady za licenciu. TÚ SR uviedol splátkový kalendár len v návrhu znenia licencií. Tento materiál bol k dispozícii záujemcom. Splátkový kalendár a rovnako celé znenie návrhu licencie nebolo konečné. Žiadatelia, s ktorými prebiehalo licenčné konanie, mali možnosť v zmysle zákona o správnom konaní navrhovať zmeny.

Úrad stanovil termín splatnosti prvej časti úhrady za licenciu UMTS v licencii spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. a Orange Slovensko, a.s. do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti licencie. Druhá časť úhrady má byť zaplatená do 2. decembra 2002. Vzhľadom na dodržanie rovnakých termínov platby pre všetkých držiteľov licencie a neskoršie udelenie kombinovanej licencie, úrad spoločnosti Profinet.sk, a.s. stanovil zaplatenie prvej časti úhrady za licenciu na 14. augusta. Žiadne podmienky licencií neboli po ich udelení zmenené.

Bližšie informácie o celom konaní, spolu so znením licencií sú zverejnené na stránke TÚ SR - http://www.teleoff.gov.sk.

V Bratislave 26. júla 2002.

Vyhlásenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

30.01.2001, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR oznamuje, že trvá na dodržaní svojho rozhodnutia zo dňa 8. januára 2001, ktorým určil pravidlá pre reguláciu cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 10. januára 2001, kedy bolo uverejnené v Zbierke zákonov SR v čiastke 2, bod 5. V zmysle tohto rozhodnutia je možné maximálne medziročné zvýšenie do úrovne ročného indexu inflácie vykázaného Štatistickým úradom SR, a to za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov, počítajúc odo dňa úpravy cien.

V prípade porušenia tohto rozhodnutia Telekomunikačný úrad SR dôsledne uplatní všetky sankcie, ktoré vyplývajú z právnych predpisov platných v SR.

V Bratislave 30.1. 2001

Stanovisko Telekomunikačného úradu k regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi

11.01.2001, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR má záujem, aby sa na Slovensku telekomunikačný trh rozvíjal a v žiadnom prípade nemá záujem diskriminovať ktoréhokoľvek podnikateľa na telekomunikačnom trhu ani ohrozovať jeho práva, naopak svojím nestranným rozhodovaním má záujem zabezpečiť bezpečné a stabilné trhové prostredie pre každého investora.

Vzhľadom na stav, ktorý nastal v regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi po 1.1.2001 a vzhľadom na krátkosť času nebolo možné objektívne posúdiť ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s týmito službami. TÚ SR sa preto rozhodol ponechať dočasne reguláciu cien na úrovni prakticky zhodnej s opatrením Ministerstva financií SR uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1999. TÚ SR teda nevykonal žiadnu zásadnú zmenu v regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi, ktorá platila do konca roka 2000.

Dňa 5.1. 2001 TÚ SR rokoval o vzniknutej situácii s predstaviteľmi spoločnosti UPC Slovensko a opätovne deklaroval princípy, na základe ktorých budú po analýze podkladov regulované ceny, a oznámil vedeniu ÚPC, že preskúmanie podkladov vzhľadom na zložitosť problému si vyžiada dobu 4 až 6 mesiacov. Rýchlosť vyriešenia tohto problému bude veľmi ovplyvnená ochotou poskytovateľa telekomunikačnej služby spolupracovať s TÚ SR. Po objektívnom preskúmaní podkladov, vydá TÚ SR rozhodnutie o regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi, ktoré sa bude opierať o túto analýzu.

Rokovania o problematike regulácie cien prebiehali už v minulom roku od 14.7. 2000 do 20.12.2000 a okrem 9 rokovaní boli zaslané písomné vyzvania. Na niektorých sa okrem poskytovateľov služieb a telekomunikačného úradu zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR - odbor ochrany spotrebiteľa, Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ministerstva financií SR, Protimonopolného úradu SR a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Priebeh rokovaní bol spomalený nízkou operatívnosťou pri predkladaní potrebných podkladov zo strany poskytovateľov služieb. Na týchto jednaniach boli deklarované princípy regulácie cien, ktoré vychádzajú zo zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z.. Vychádzajúc z týchto zásad TÚ SR vyzval najväčšieho operátora - spoločnosť UPC Slovensko, aby predložili účtovný rozvrh s členením triedy 5-náklady a audítorskú správu o účtovnej uzávierke. Audítorská správa bola doručená dňa 3.1. 2001, teda až po rozoslaní nového cenníka zákazníkom spoločnosti ÚPC.

Telekomunikačný úrad SR si je plne vedomý zodpovednosti, ktorá mu vyplýva zo zákona o telekomunikáciách pri regulácii telekomunikačného trhu. Úrad je si tiež vedomý, že rozhodovanie na telekomunikačnom trhu je veľmi zložitá a citlivá záležitosť, ktorá sa týka ako podnikateľskej verejnosti, tak aj občanov. Princípy, ktorými sa riadi pri rozhodovaní vychádzajú z objektívnosti, nestrannosti, nezávislosti úradu a zo zámerov nediskriminovať žiadnu zúčastnenú stranu. Samozrejmosťou je, že úrad pri vydávaní svojich rozhodnutí vychádza z platnej legislatívy s cieľom vytvoriť zdravé rovnocenné a konkurenčné prostredie na telekomunikačnom trhu a zabezpečiť ochranu spotrebiteľa i podnikateľa.

V Bratislave 11. januára 2001.
« 1 2