Tlačové vyhlásenia


Tlačové vyhlásenia - oficiálne stanoviská úradu

TÚ SR zrušil obstarávanie poradcu

15.10.2012, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) znepokojil článok v SME, ktorý mieša fakty s fikciou bez označenia, že ide o fikciu, čím mohol zmiasť neinformovaného čitateľa. Dúfame, že nešlo o úmysel, len o pochybenie na strane zamestnanca redakcie. TÚ SR preto aj týmto spôsobom informuje verejnosť, že zrušil súťaž na poradcu, ktorý mu má poskytnúť odbornú podporu a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie. Informácia o zrušení súťaže bola publikovaná vo Vestníku verejného obstarávania č. 197/2012 z 11.10.2012 - http://www.e-vestnik.sk/#EVestnik/Detail/43823 TÚ SR podľa zákona bezodkladne písomne informoval všetkých uchádzačov o zrušení súťaže s uvedením dôvodov a oznámil im ďalší postup. Súťaž nebola zrušená náhle, ale jej zrušeniu predchádzalo dôkladné posúdenie všetkých okolností. Dôvodom zrušenia bolo, že sa zmenili okolnosti, za ktorých TÚ SR vyhlásil verejné obstarávanie. Ak by TÚ SR napriek zmene okolností pokračoval a uzavrel by zmluvu s víťazom elektronickej aukcie, tak by nemohol dosiahnuť zmenu realizácie diela, ktorú si vyžadujú zmenené okolnosti. V článku je uvedená špekulácia, že poradenská spoločnosť PwC údajne nevyhovuje TÚ SR. Táto špekulácia kríva na všetky nohy. Spoločnosť PwC poskytovala aj poskytuje k plnej spokojnosti poradenské služby TÚ SR v iných otázkach. TÚ SR napriek týmto pozitívnym skúsenostiam nepreferuje žiadneho z uchádzačov, ale poradcu si vyberie prostredníctvom verejného obstarávania. Podobne ako iné regulačné autority v krajinách Európskej únie, aj TÚ SR hodlá využiť služby medzinárodne skúseného poradcu. TÚ SR v poslednom období kontaktovalo rôznym spôsobom niekoľko poradenských spoločností, ktoré zastupujú zahraničných záujemcov o vstup na slovenský mobilný trh. O frekvencie v pásmach 800 a 2600 MHz sa okrem nových subjektov zaujímajú aj mobilní operátori, ktorí už pôsobia na Slovensku. Niektoré médiá špekulovali, že záujem o voľné frekvencie má aj niektorá z finančných skupín. TÚ SR nemá vedomosť o tom, že by sa o voľné frekvencie zaujímala niektorá z finančných skupín. Do doterajších konzultácií, ktoré súviseli s prípravou elektronickej aukcie sa nezapojila a ani iným spôsobom s TÚ SR nekomunikovala žiadna z finančných skupín.

TÚ SR pripravuje výberové konanie transparentne a zákonne

27.03.2012, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) sa ostro ohradzuje voči vyjadreniam generálneho riaditeľa Národnej agentúry pre sieťové elektronické služby (NASES) Branislava Máčaja k pripravovanému výberovému konaniu. Vyjadrenia generálneho riaditeľa NASES navodzujú dojem, že TÚ SR porušuje alebo chce nastavením výberového konania porušiť zákon, čo nie je pravda. TÚ SR pripravuje výberové konanie transparentne a zákonne. Pri každom kroku deklaruje, že bude postupovať výlučne len zákonným spôsobom a dáva odbornej verejnosti možnosť vyjadriť sa k návrhom. Generálny riaditeľ NASES zatiaľ túto zákonnú možnosť nevyužil. TÚ SR neporušuje a ani nemohol porušiť zákon, lebo ešte nerozhodol o podmienkach výberového konania na frekvencie v pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, ale zatiaľ len uverejnil výsledky konzultácií, pričom prebiehajú ďalšie nadväzujúce konzultácie. V tomto duchu predseda TÚ SR prijal generálnych riaditeľov všetkých troch mobilných operátorov, aby si osobne vypočul ich názory a námety k príprave výberového konania. TÚ SR stále uvažuje nad tým, ako zákonným spôsobom vytvoriť podmienky pre vstup možného 4. mobilného operátora na trh. Pokiaľ má ktokoľvek záujem svojimi odbornými vyjadreniami prispieť k tomuto procesu, tak má zákonnú možnosť urobiť tak zapojením sa do verejných konzultácií.

TÚ SR víta prípadný poslanecký prieskum na jeho pôde

26.09.2011, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) víta iniciovanie poslaneckého prieskumu na pôde TÚ SR. Všetky právoplatné povolenia, vrátane ich zmien, sú transparentne dostupné na internete a o ich zmenách TÚ SR transparentne informoval na začiatku augusta. Po viac ako mesiaci boli v médiách publikované jednostranné názory, ktoré mali vyvolať pochybnosti o zmenách povolení pre 1. multiplex (MUX) DVB-T. TÚ SR postupoval podľa platného zákona o elektronických komunikáciách a verí, že to potvrdí aj výsledok poslaneckého prieskumu. Ak by boli aj naďalej nejasnosti, tak TÚ SR nemá problém sám sa obrátiť na prokuratúru, aby preverila zákonnosť jeho postupu. Spoločnosť Towercom má z celkového počtu osem celoplošných MUXov pridelený jeden úplný a jeden neúplný celoplošný MUX a prevádzkuje MUX určený pre verejnoprávne médiá (RTVS).
     TÚ SR podľa zákona pridelil frekvencie pre 1. MUX víťazovi výberového konania. Tento MUX bol podľa zákona a národnej stratégie pre širokopásmový prístup zostavený z frekvencií, ktoré sa nepoužívali pre analógové televízne terestrálne vysielanie. Spustenie 1. MUXu si z uvedeného dôvodu nevyžadovalo vypínanie analógových vysielačov. TÚ SR vydal povolenia pre 1. MUX s platnosťou podľa záverov Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie (RRC-06), ktorú organizovala Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) v roku 2006, t.j. do konca mája 2015. Táto doba platnosti bola stanovená už vo výzve na predkladanie ponúk do výberového konania, ktorú podpísal predchádzajúci predseda TÚ SR Branislav Máčaj. Pridelenie povolení na kratší čas by bolo právne neodôvodniteľné, podľa platnej judikatúry NS SR (3Sž 50/2009-46). Zákonný dôvod na skoršie odňatie frekvencií neexistoval. TÚ SR po rozhodnutí Európskej komisie zo 6.5.2010 o harmonizovanom využívaní pásma 800 MHz a po uznesení vlády Slovenskej republiky č. 136/2011 k Národnej stratégii pre širokopásmový prístup, inicioval rokovania s držiteľom povolení o skoršom vrátení frekvencií (pásmo 800 MHz – tzv. digitálna dividenda). Tieto frekvencie budú pridelené úspešným uchádzačom vo výberovom konaní. Jedným z cieľov budúceho využitia pridelených frekvencií bude zabezpečenie pokrytia miest, kde ešte v súčasnosti nie je dostupný širokopásmový internet. TÚ SR robí všetko preto, aby ich operátori mohli začať využívať už v roku 2012. Podľa skúsenosti zo zahraničia, čím skôr začne výberové konanie, tým väčší je záujem a trhová cena frekvencií je vyššia. Držiteľ povolení žiadal za predčasné vrátenie frekvencií od štátu kompenzáciu vo forme finančného plnenia alebo vo forme náhradných frekvencií a predĺženia platnosti povolení. Zákon ani schválený návrh nového zákona nepočítajú s vytvorením finančnej rezervy, z ktorej by bolo možné takúto kompenzáciu realizovať. V pripomienkovom konaní neprešiel TÚ SR navrhovaný rádiokomunikačný účet, z prostriedkov ktorého sa mohol aj tento prípad riešiť. Držiteľ povolení následne predložil žiadosť o zmenu povolení podľa § 32 ods. 26 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách a zároveň podľa novely tohto zákona z mája 2011 požiadal o predĺženie platnosti povolení pre 1. MUX. Vzhľadom na to, že neexistoval žiaden zákonný dôvod na zamietnutie žiadosti, tak TÚ SR na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia zmenil a predĺžil platnosť doby, na ktorú boli frekvencie pridelené. V prípade 1. MUXu nejde o úplný MUX, držiteľ povolenia nemal a naďalej nemá frekvenciu pre územie frekvenčného vyhradenia Nitra. Úhrada za predĺženie vymedzenia frekvencií bol stanovená podľa § 33 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách (novelizované znenie zákona). Stanovenie úhrady je zdôvodnené v právoplatných rozhodnutiach, ktoré sú transparentne dostupné na internete. TÚ SR poskytol spoločnosti frekvencie, ktorých trhová cena je podstatne nižšia, ako cena frekvencií ktoré získal späť. Dôkazom toho je aj plánovaný príjem do štátneho rozpočtu zo strany Ministerstva financií SR za pridelenie frekvencií. TÚ SR s týmito frekvenciami, vzhľadom na ich využiteľnosť v najbližšom období, nepočítal pri prideľovaní vo výberových konaniach. TÚ SR počíta s inými frekvenciami a na základe prejaveného záujmu pripravuje výberové konanie na ďalší celoplošný MUX.

Operátori sa odvolali, ale služby môžu aj naďalej poskytovať

25.08.2011, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Mobilní operátori Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. (T-Mobile) využili svoje zákonné právo a podali rozklad voči rozhodnutiu vecne príslušného odboru Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), ktorý podľa zákona o elektronických komunikáciách rozhodol o predĺžení povolení a o výške jednorazovej úhrady za predĺženie vymedzenia frekvencií. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné, operátori zatiaľ nemusia zaplatiť jednorazovú úhradu. Rozhodnutia sú vykonateľné a operátori môžu aj naďalej poskytovať svoje služby. TÚ SR neprejudikuje svoje budúce rozhodnutia v tejto veci.
     Podanie opravného prostriedku – rozkladu je legitímne právo operátorov, ktorí ho využili. Je to bežný postup, nie je to hanba pre operátora ani pre správny orgán, ktorým je v tomto prípade TÚ SR. Operátori toto právo využívajú, aby oddialili právoplatnosť rozhodnutí štátnych orgánov a prípadne zmenili pôvodné rozhodnutie. Vyjadrenia pre masmédiá bývajú súčasťou procesu. Svojimi vyjadreniami sa operátori snažia získať verejnú mienku na svoju stranu. Novinári si robia svoju prácu a nahliadajú na prácu štátnej správy prirodzene kriticky. Niektoré médiá citovali laický názor redaktora celoštátneho periodika, ktorý sa domnieval, že TÚ SR rozhodoval chybne. TÚ SR rešpektuje právo každého na svoj názor, aj keď bol vytvorený bez dostatočnej znalosti vecí. Na rozhodnutiach pracoval tím špecialistov pre oblasť správy frekvenčného spektra, ekonomickej regulácie a práva. Je preto potrebné opätovne uviesť, že TÚ SR začal prípravu na predlžovanie platností povolení už v roku 2010, vystúpil s touto témou na odborných konferenciách, následne urobil verejnú konzultáciu na túto tému a urobil prieskum medzi národnými regulačnými autoritami pre oblasť elektronických komunikácií (NRA) v krajinách Európskej únie (na Slovensku ňou je TÚ SR) a zisťoval, ako postupovali pri predlžovaní platnosti povolení. Účinnosť novely zákona, ktorá upravuje predĺženie a spoplatnenie predĺženia povolení je 1. mája 2011. Operátori doručili TÚ SR žiadosť o predĺženie povolenia v druhej polovici, resp. na konci júna 2011, čím sa podľa zákona začalo konanie vo veci. TÚ SR rozhodoval striktne podľa príslušných zákonov. Pri výpočte výšky jednorazovej úhrady za predĺženie povolení vychádzal z údajov od operátorov. Za správnosť predložených údajov zodpovedajú operátori. Pri určovaní výšky poplatku za predĺženie platnosti povolení neexistuje medzinárodne stanovená ani odporúčaná metodika. TÚ SR preto urobil vyššie spomínaný prieskum medzi NRA. Miera finančného zaťaženia operátorov je v rozpätí, v ktorom rozhodovali aj iné NRA v krajinách EÚ.
     TÚ SR neprejudikuje svoje budúce rozhodnutia v tejto veci. TÚ SR bude ďalej postupovať podľa zákona, ktorý umožňuje, aby svoje rozhodnutia zmenil alebo, aby vec postúpil nadriadenému orgánu, ktorým je predseda TÚ SR. Rozhodnutie predsedu TÚ SR je podľa zákona konečné a nadobúda právoplatnosť dňom doručenia účastníkovi konania, v tomto prípade mobilnému operátorovi.

Spoplatnenie volania na číslo obecnej polície nie je rozhodnutím úradu

11.01.2010, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dementuje nesprávne informácie v súvislosti so spoplatnením volania na číslo obecnej polície 159, ktorú masmédiám poskytla spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST). TÚ SR v poslednom období neurobil žiadne rozhodnutie súvisiace so spoplatnením volaní na číslo 159. Všeobecne záväzný právny predpis – číslovací plán je z 1.2.2007 a TÚ SR ho žiadnym spôsobom nemenil. Spoplatnenie volaní na číslo 159 od januára 2010 je rozhodnutím operátora a nie TÚ SR. Volanie na číslo 159 ST spoplatnil ako miestny hovor cenou 0,075 € a nie mediálne uvádzanou cenou 0,7 €. V prípade, že obecné a mestské polície budú chcieť umožniť občanom bezplatné volanie na ich linku, tak je to možné obrátiť sa na operátora a využívať čísla 0800 xxx xxx.
     Podľa zákona č. 129/2002 o integrovanom záchrannom systéme obecná polícia, na rozdiel od „útvarov Policajného zboru Slovenskej republiky“ nepatrí medzi „základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému“. Obdobná situácia je tiež v takmer všetkých ostatných členských štátoch EU, kde sú medzi tiesňové volania popri jednotnom európskom čísle 112 zaradené len volania na zložky hasičského zboru, zdravotníckej pomoci a štátnej polície. Všetky kroky v budúcnosti budú smerovať k univerzálnemu používaniu čísla 112.
     Zákon o integrovanom záchrannom systéme navyše pojem tieseň definuje ako „stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.“ Podľa zákona o obecnej polícii je obecná polícia poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku. Na základe hore uvedeného Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa zákona o elektronických komunikáciách vydal všeobecne záväzný právny predpis - Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 1. februára 2007 č. O - 14/2007 o číslovacom pláne (http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=202) v ktorom vyčlenil skrátené číslo 159 z množiny tiesňových volaní. Návrh záväzného predpisu prešiel pripomienkovým konaním a jeho znenie pred vydaním prerokovala Stála pracovná komisia pri Legislatívnej rade vlády. K spoplatneniu predmetných volaní pristúpil Slovak Telekom, a.s. po takmer troch rokoch platnosti číslovacieho plánu. TÚ SR preveril aj výšku spoplatnenia volania na číslo 159. Volania na číslo 159 (mestská resp. obecná polícia) sú operátorom ST spoplatnené ako miestny hovor – 0,075 € čo je 7,5 centa a nie mediálne avizovanou sumou 0,7 €.
     Len cca štvrtina obecných polícií používa číslo 159.

Stanovisko TÚ SR k podpore rozvoja internetu a digitálnej televízie 11.1. 2008

11.01.2008, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Vzhľadom na informácie publikované v jednom celoštátnom denníku, ktoré navodzovali dojem, že štát, resp. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) brzdí rozvoj internetu pre vidiek a neochotu periodika uviesť vec na pravú mieru, TÚ SR zverejňuje nasledovné stanovisko:

TÚ SR podporuje rozvoj internetu v mestách i obciach, rovnako i rozvoj digitálnej televízie. Legislatívnou podporou rozvoja, resp. odstránením bariér v podnikaní bol zákon o elektronických komunikáciách, ktorý od januára 2004 podstatne zjednodušil podnikanie v tejto oblasti. Podnikatelia už nepotrebujú licencie, ale svoj úmysel podnikať len oznámia TÚ SR, ktorý podporil rozvoj znížením správnych poplatkov a úhrad za využívanie frekvencií. Operátor platí za frekvencie, ktoré využíva vo vidieckych oblastiach nižšiu úhradu. TÚ SR ďalej podporil rozvoj internetu svojimi regulačnými rozhodnutiami, napr. významnému podniku uložil viaceré povinnosti pri poskytovaní širokopásmového prístupu, ktoré podporili súťaž pri poskytovaní širokopásmového internetu a ďalších služieb. Svoju úlohu zohrali lokálni poskytovatelia služieb i poskytovatelia mobilných služieb. V súčasnosti je preto ťažké nájsť na Slovensku lokalitu, kde by nebol možný prístup na internet, digitálna televízia v štandarde DVB-S je prístupná na území celého Slovenska. TÚ SR presadzuje, aby boli analógové TV frekvencie čo najrýchlejšie uvoľnené a mohol začať rozvoj digitálnej televízie v štandarde DVB-T, neskôr aj v DVB-H, a zároveň sa tým uvoľnili ďalšie frekvencie napr. na poskytovanie internetu vo vidieckych a odľahlých oblastiach.

Konkrétne k výberovým konaniam, ktoré spôsobili publikovanie článku: TÚ SR nedávno zrealizoval výberové konania na pridelenie frekvencií v pásme 40,5 - 43,5 GHz, ktoré sú určené pre multimediálne bezdrôtové systémy (MWS). Víťazi výberových konaní budú poskytovať v lokalitách Bratislava, Trnava a Trenčín rôzne služby napr. digitálnu televíziu a prístup na internet. Výberovým konaniam predchádzala štandardná verejná diskusia. Jediným kritériom výberu bola ponúknutá výška úhrady za pridelenie frekvencií. Zákon umožňuje operátorom obchodovať s frekvenciami. Zákon to umožnil tým, že prebral príslušnú smernicu Európskej komisie. TÚ SR bral tento fakt do úvahy a stanovil výšku úhrady ako jediné kritérium z dôvodu jeho maximálnej transparentnosti. Toto kritérium znemožňuje akékoľvek subjektívne hodnotenie ponúk. V mnohých krajinách je to jediným kritériom vo výberových konaniach, ktorými prideľujú frekvencie. Úrad tým zároveň vytvoril priestor pre maximalizáciu príjmu do štátneho rozpočtu za tieto frekvencie, lebo vylúčil možnosť špekulatívnej účasti vo výberových konaniach za účelom ďalšieho predaja získaných frekvencií. Proti tomuto kritériu výberu nemal nikto pred, ani počas výberového konania žiadne námietky. Napriek tomu, ako je už tradíciou, po skončení výberového konania jeden z neúspešných účastníkov namietal výsledok a spôsob prideľovania frekvencií. Uvedený účastník sa umiestnil dva krát na treťom a raz na druhom mieste, pričom jeho ponuka bola nižšia oproti druhému v poradí viac ako dvojnásobne a viac ako štvornásobne nižšia oproti víťazovi, resp. v jednom prípade bola štvornásobne nižšia oproti víťazovi. TÚ SR bol následne obvinený, že brzdí rozvoj internetu pre vidiek a to napriek tomu, že v týchto výberových konaniach prideľoval frekvencie pre hlavné mesto SR – Bratislava a pre mestá Trnava a Trenčín. Navyše podľa rozhodnutia Electronic Communications Committee ECC/DEC (02)04 je MWS odporúčané na zabezpečenie multimediálnych služieb v mestách, pričom vo vidieckych oblastiach, kde nie je efektívne budovanie týchto systémov, bude možné takúto službu poskytovať prostredníctvom zariadení družicovej služby. Inými slovami: uvedené pásmo nie je vhodné pre vidiecke oblasti.

V Bratislave 11. januára 2008.

Stanovisko TÚ SR k harmonizovaným službám sociálneho významu poskytovaných v množine harmonizovaných národných čísel 116 xxx

31.08.2007, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Podľa národnej a európskej legislatívy je Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „TÚ SR“) ako národný regulátor zodpovedný za reguláciu elektronického komunikačného sektora.. V súlade s touto reguláciou TÚ SR vykonáva manažment a administráciu národného číslovacieho plánu.

Európska Komisia (ďalej len „Komisia“) prijala vo februári rozhodnutie 2007/116/EC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_049/l_04920070217en00300033.pdf

(ďalej len „rozhodnutie EC“), umožňujúce poskytovať harmonizované služby sociálneho významu v rámci všetkých členských štátov na princípe rovnaké číslo – rovnaká služba. Rozhodnutie, že v každom členskom štáte má byť rezervované rovnaké číslo na určitú službu, má zabezpečiť koordinovaný prístup k poskytovaniu harmonizovaných služieb sociálneho významu. Na základe tohto rozhodnutia Komisia požaduje od členských štátov, aby rezervovali šesťmiestne čísla začínajúce trojčíslím 116 (ďalej len „čísla 116“) na služby sociálneho významu v Európe. Rozhodnutie EC ukladá členským štátom podniknúť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby od 31. augusta 2007 príslušné národné regulačné orgány mohli prideliť čísla uvedené v prílohe rozhodnutia EC.

V záujme uľahčiť zavedenie harmonizovaných služieb na Slovensku TÚ SR na tento účel rezervoval v číslovacom pláne číselnú množinu začínajúcu trojčíslím 116. Je dôležité zdôrazniť, že služby poskytované na týchto číslach nebudú poskytované komerčne, ale majú byť zamerané na sociálne potreby občanov a majú spĺňať špecifické spoločenské potreby, najmä také, ktoré prispievajú k pohode a bezpečnosti občanov a určitých skupín občanov, alebo pomáhajú občanom v núdzi. Občania pracujúci a cestujúci v rámci EÚ, ktorí sú oboznámení s týmito číslami resp. službami vo svojich vlastných štátoch, budú môcť tieto informácie využívať vo všetkých krajinách, kde sú harmonizované služby poskytované.

V súčasnosti je v prílohe rozhodnutia EC rezervované číslo 116 000, ktoré je určené na službu horúca linka pre nezvestné deti.

Účelom tohto stanoviska je zvýšiť informovanosť verejnosti o týchto službách a zároveň načrtnúť určitý postup, ktorým budú tieto služby na území Slovenskej republiky implementované.

Východiskový stav

V mnohých európskych krajinách sú poskytované niektoré služby sociálneho významu buď prostredníctvom bežného telefónneho čísla, čísla s pridanou hodnotou, alebo prostredníctvom zvláštneho skráteného čísla. Príkladmi sú horúce linky a linky pomoci pre ľudí v núdzi. V súčasnosti sú často čísla na rovnaké služby v jednotlivých členských štátoch Európskej únie rozdielne. Komisia prijala rozhodnutie EC, ktorého cieľom je harmonizácia služieb sociálneho významu. Na základe rozhodnutia EC sa rovnaké číslo 116 rezervuje na rovnakú službu v rôznych európskych krajinách. Jednotné číslo poskytne službe európsku identitu; uľahčí kampane určené na zvyšovanie povedomia a môže zvýšiť účinnosť a efektívnosť poskytovania služby na európskej úrovni. Táto iniciatíva bola vyvinutá v úzkej spolupráci s členskými štátmi a národnými regulačnými orgánmi v oblasti elektronických komunikácií.

Zámerom je rezervovať ďalšie čísla na ďalšie služby. Rezervovaním čísla v rozhodnutí EC sa od členských štátov požaduje, aby umožnili poskytovanie uvedených služieb na špecifickom čísle 116, ale žiadnej strane sa neukladá povinnosť poskytovať predmetnú službu. V ideálnej situácii budú služby na číslach 116 dostupné v každom členskom štáte, avšak môže to trvať nejaký čas, kým sa v jednotlivých krajinách vytvorí dopyt alebo sa nájdu vhodní poskytovatelia takýchto služieb.

Charakteristika harmonizovaných služieb

Charakteristika služieb, pre ktoré sa rezervoval číselný rozsah 116, je bližšie špecifikovaná v článkoch 2 a 4 rozhodnutia EC. „Harmonizovaná služba sociálneho významu“ je služba zodpovedajúca nasledujúcemu opisu: je prístupná prostredníctvom bezplatného čísla, má potenciálny význam pre návštevníkov z iných krajín a spĺňa špecifickú spoločenskú potrebu, najmä takú, ktorá prispieva k pohode alebo bezpečnosti občanov alebo konkrétnych skupín občanov, alebo pomáha občanom v núdzi“.

Podmienky spojené s právom používať tieto čísla sú nasledovné:

 • služba poskytuje občanom informačný, asistenčný, alebo oznamovací prostriedok, prípadne ich ľubovoľnú kombináciu,
 • je prístupná všetkým občanom bez potreby predchádzajúcej registrácie,
 • nie je časovo obmedzená,
 • využívanie služby nie je podmienené nijakou úhradou ani záväzkom na úhradu,
 • počas volania sú vylúčené tieto aktivity: reklama, zábava, marketing a predaj, využívanie hovoru na nasledujúci predaj komerčných služieb.

V rozhodnutí o pridelení čísla budú tieto podmienky pripojené k všeobecným podmienkam na používanie čísiel a zároveň budú pridané ďalšie špecifické podmienky na používanie harmonizovaného čísla uvedené v dodatku rozhodnutia EC.

Rezervácia a prideľovanie harmonizovaných čísel 116

Prvým krokom implementácie harmonizovanej služby je priradenie konkrétneho čísla harmonizovanej službe na európskej úrovni. Útvary Komisie pri identifikácii ďalších služieb sociálneho významu v Európe, ktoré by mohli využívať jednotné európske bezplatné telefónne čísla začínajúce trojčíslím 116 vyzvú zainteresované strany, aby prispeli svojimi názormi, návrhmi a príslušnými informáciami k harmonizácii ďalších služieb sociálneho významu. Príspevky sa zasielajú prostredníctvom e-mailu do poštovej schránky

INFSO-116numbers@ec.europa.eu

Účelom týchto konzultácií je umožniť útvarom Komisie identifikovať služby a pripraviť návrh nového rozhodnutia Komisie s cieľom aktualizovať zoznam rezervovaných čísel. Posúdenie vhodnosti navrhovanej služby a jej zaradenie do zoznamu harmonizovaných služieb je v kompetencii Komisie. Každé revidované rozhodnutie Komisie, ktorým sa aktualizuje zoznam rezervovaných čísel, bude po svojom prijatí uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Zoznam bude obsahovať pre každé číslo 116 krátky popis druhu poskytovanej služby pre ktorú je číslo rezervované, spolu s prípadnými podmienkami, ktoré sa na službu vzťahujú.

Ak je číslo zaradené do zoznamu v prílohe rozhodnutia EC, členské štáty na vnútroštátnej úrovni zverejnia, že číslo je k dispozícii na poskytovanie príslušnej harmonizovanej služby sociálneho významu a že možno podávať žiadosti o povolenie využívania tohto čísla. Informácia bude zverejnená na internetovej stránke TÚ SR, v úradnom vestníku TÚ SR, prípadne inou vhodnou formou. Podobne bude zverejnený a pravidelne aktualizovaný zoznam všetkých harmonizovaných čísel s priradenými harmonizovanými službami, ktoré budú poskytované na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).

TÚ SR má v súlade s článkom 3 rozhodnutia EC zabezpečiť, aby:

 • sa čísla, ktorých zoznam je v prílohe, využívali len na služby, na ktoré boli rezervované;
 • sa čísla v číselnom rozsahu 116, ktoré nie sú uvedené v zozname, nevyužívali;
 • číslo 116 112 nebolo pridelené ani ho nevyužívala nijaká služba.

Implementácia harmonizovaných služieb v SR

Druhým krokom implementácie je pridelenie čísla príslušnej organizácii na úrovni členského štátu. Množina čísel 116 je podľa Číslovacieho plánu vydaného Opatrením TÚ SR z 1. februára 2007 č. O-14/2007 vyhradená na harmonizované služby sociálneho významu.

Pri prideľovaní harmonizovaných čísel bude TÚ SR uplatňovať tieto zásady:

 • Čísla z tejto množiny sú prideľované jednotlivo a podľa Sadzobníka úhrad vydaného Opatrením TÚ SR z 19. apríla 2004 O-3/2004 v znení Opatrenia O-16/2006 úhrada za právo používať čísla 116 sa neplatí, čiže používanie týchto čísel na dané služby je bezplatné.
 • Čísla 116 budú prideľované rozhodnutím TÚ SR o pridelení čísla v zmysle zákona č. 610/2003 Z. z o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • V časti rozhodnutia TÚ SR „osobitné podmienky na používanie pridelených čísel“ budú obsiahnuté podmienky uvedené v Článku 4 rozhodnutia EC – podmienky spájajúce sa s právom používať harmonizované čísla, ako aj špecifické podmienky pre jednotlivé služby uvedené v prílohe rozhodnutia EC.

Poskytovateľ obsahu, ktorý chce poskytovať na území SR harmonizovanú službu sociálneho významu na čísle 116, dohodne podmienky poskytovania harmonizovanej služby s poskytovateľom elektronických komunikačných sietí (telekomunikačným operátorom), ktorému bolo číslo pridelené. Dohoda o poskytovaní harmonizovanej služby sociálneho významu rešpektuje podmienky spájajúce sa s právom používať harmonizované čísla 116, ktoré stanovuje rozhodnutie EC vrátane špecifických podmienok uvedených v prílohe rozhodnutia EC.

Vzhľadom na predpoklad, že sa nebude jednať o veľké množstvo čísel a skutočnosť, že špecifické podmienky a podmienky spájajúce sa s právom používať konkrétne harmonizované číslo je vhodnejšie aplikovať priamo na poskytovateľa obsahu harmonizovanej služby, TÚ SR zvažuje možnosť prideľovať toto číslo priamo jemu, tak, ako je to možné vo väčšine členských štátov.

Cena volania na číslo 116

Volania na čísla 116 sa budú spracovávať rovnakým spôsobom ako volania na súčasné bezplatné čísla, pri ktorých väčšinu nákladov alebo celé náklady na hovor znáša volaná strana. Použitie tohto spôsobu spracovania volaní zaručuje bezproblémovú prevádzkyschopnosť služby. Rozhodnutie EC nezaväzuje poskytovateľov elektronických komunikačných sietí (telekomunikačných operátorov), umožňovať volania na čísla 116 na svoje vlastné náklady. Spoločnosti poskytujúce službu sociálneho významu pomocou čísla 116 musia byť preto pripravené riešiť problematiku úhrady nákladov na prichádzajúce hovory v súlade s ustanoveniami zmluvy uzavretej s poskytovateľom elektronických komunikačných sietí (telekomunikačným operátorom).

Dovolateľnosť harmonizovaných služieb sociálneho charakteru

Je zrejmé že harmonizované služby majú význam len ak sú poskytované celospoločensky, to znamená, že prístup k tejto službe má byť dostupný pre ktoréhokoľvek účastníka verejnej telefónnej služby. Zúčastnení zástupcovia majoritných telekomunikačných operátorov na pracovnom stretnutí s TÚ SR dňa 23.8. 2007 toto konštatovanie jednoznačne podporili. TÚ SR urobí všetky potrebné kroky v prípade neakceptovania tejto skutočnosti.

Predpokladá sa, že väčšina hovorov na čísla 116 bude vytvorených, smerovaných a ukončených na národnej úrovni. V súlade s harmonizáciou týchto služieb je potrebné si uvedomiť, že časť týchto hovorov bude sprostredkovaná aj v rámci roamingu občanmi iných členských štátov, ktorí budú v prípade potreby volať rovnakú harmonizovanú službu akú poznajú z domáceho prostredia. V tomto prípade je nutné, aby poskytovatelia tejto služby prípadne zabezpečili smerovanie týchto hovorov na nadnárodnej úrovni a vo vzájomných dohodách riešili aj náklady s tým spojené.

TÚ SR je pripravený splniť požiadavky rozhodnutia EC a od 31. augusta 2007 prideliť harmonizované číslo 116 000 priradené službe horúca linka pre nezvestné deti. Povinnosť členských štátov monitorovať skutočné využívanie čísel z pohľadu obsahu služby je potrebné zabezpečiť v spolupráci s príslušnými kompetentnými subjektmi, pod ktoré jednotlivé služby obsahovo patria.

TÚ SR je pripravený každú konkrétnu harmonizovanú službu implementovať na domácej úrovni v spolupráci s kompetentnými autoritami a tak zabezpečiť hladký proces uvedenia danej služby na Slovensku. V tejto oblasti naďalej bude prebiehať diskusia s poskytovateľmi elektronických sietí a/alebo služieb, ostatnými regulačnými orgánmi v rámci členských štátov na úrovni príslušných pracovných skupín, na pôde Komisie, atď., keď to bude potrebné na finalizovanie a optimalizovanie procesu rezervovania a prideľovania týchto čísel v rámci členských krajín EU.

Stanovisko Telekomunikačného úradu k regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi

11.01.2001, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR má záujem, aby sa na Slovensku telekomunikačný trh rozvíjal a v žiadnom prípade nemá záujem diskriminovať ktoréhokoľvek podnikateľa na telekomunikačnom trhu ani ohrozovať jeho práva, naopak svojím nestranným rozhodovaním má záujem zabezpečiť bezpečné a stabilné trhové prostredie pre každého investora.

Vzhľadom na stav, ktorý nastal v regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi po 1.1.2001 a vzhľadom na krátkosť času nebolo možné objektívne posúdiť ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s týmito službami. TÚ SR sa preto rozhodol ponechať dočasne reguláciu cien na úrovni prakticky zhodnej s opatrením Ministerstva financií SR uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1999. TÚ SR teda nevykonal žiadnu zásadnú zmenu v regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi, ktorá platila do konca roka 2000.

Dňa 5.1. 2001 TÚ SR rokoval o vzniknutej situácii s predstaviteľmi spoločnosti UPC Slovensko a opätovne deklaroval princípy, na základe ktorých budú po analýze podkladov regulované ceny, a oznámil vedeniu ÚPC, že preskúmanie podkladov vzhľadom na zložitosť problému si vyžiada dobu 4 až 6 mesiacov. Rýchlosť vyriešenia tohto problému bude veľmi ovplyvnená ochotou poskytovateľa telekomunikačnej služby spolupracovať s TÚ SR. Po objektívnom preskúmaní podkladov, vydá TÚ SR rozhodnutie o regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi, ktoré sa bude opierať o túto analýzu.

Rokovania o problematike regulácie cien prebiehali už v minulom roku od 14.7. 2000 do 20.12.2000 a okrem 9 rokovaní boli zaslané písomné vyzvania. Na niektorých sa okrem poskytovateľov služieb a telekomunikačného úradu zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR - odbor ochrany spotrebiteľa, Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ministerstva financií SR, Protimonopolného úradu SR a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Priebeh rokovaní bol spomalený nízkou operatívnosťou pri predkladaní potrebných podkladov zo strany poskytovateľov služieb. Na týchto jednaniach boli deklarované princípy regulácie cien, ktoré vychádzajú zo zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z.. Vychádzajúc z týchto zásad TÚ SR vyzval najväčšieho operátora - spoločnosť UPC Slovensko, aby predložili účtovný rozvrh s členením triedy 5-náklady a audítorskú správu o účtovnej uzávierke. Audítorská správa bola doručená dňa 3.1. 2001, teda až po rozoslaní nového cenníka zákazníkom spoločnosti ÚPC.

Telekomunikačný úrad SR si je plne vedomý zodpovednosti, ktorá mu vyplýva zo zákona o telekomunikáciách pri regulácii telekomunikačného trhu. Úrad je si tiež vedomý, že rozhodovanie na telekomunikačnom trhu je veľmi zložitá a citlivá záležitosť, ktorá sa týka ako podnikateľskej verejnosti, tak aj občanov. Princípy, ktorými sa riadi pri rozhodovaní vychádzajú z objektívnosti, nestrannosti, nezávislosti úradu a zo zámerov nediskriminovať žiadnu zúčastnenú stranu. Samozrejmosťou je, že úrad pri vydávaní svojich rozhodnutí vychádza z platnej legislatívy s cieľom vytvoriť zdravé rovnocenné a konkurenčné prostredie na telekomunikačnom trhu a zabezpečiť ochranu spotrebiteľa i podnikateľa.

V Bratislave 11. januára 2001.
« 1 2 3