Trh č. 4 OLD1

Relevantný trh č. 6 - cenová regulácia

 

 

 

Veľkoobchodné ukončovacie časti prenajatých okruhov sú časti  prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia.

► Návrh oznámenia o schválení cien za kolokáciu poskytovanú významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 4 a č. 6 (18.08.2015) 

► Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 6 (07.08.2015)


► 
Návrh rozhodnutia, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/spríloha č.1príloha č. 2

 Návrh rozhodnutia určujúceho metódu kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní prístupu k veľkoobchodným častiam prenajatých okruhovmodel a manuálpríloha 1

 

Výsledky národných konzultácií
 


Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu oznámenia o schválení cien za kolokáciu v národných konzultáciách a stanoviská úradu: 


► Stanovisko Protimonopolného úradu SR k návrhu oznámenia (08.09.2015) 

► Stanovisko úradu k pripomienkam (08.10.2015)

► Návrh oznámenia o schválení cien za kolokáciu poskytovanú významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 4 a č. 6 predložený na nadnárodné konzultácie (08.10.2015) 


Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu oznámenia o schválení ceny v národných konzultáciách a stanoviská úradu: 

►  Stanovisko Protimonopolného úradu SR k návrhu oznámenia (08.09.2015) 

►  Stanovisko úradu k pripomienkam (25.09.2015)

►  Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 6 predložený na nadnárodné konzultácie (25.09.2015)

 Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu rozhodnutia v národných konzultáciách a stanoviská úradu: 

 Stanovisko Protimonopolného úradu SR k metóde 

► Stanovisko úradu k pripomienkam

 Návrh rozhodnutia, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s predložený na nadnárodné konzultácie

Príloha č.1Príloha č. 2


 

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu rozhodnutia v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

► Pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k metóde

► Stanovisko Protimonopolného úradu SR k metóde

► Vyhodnotenie pripomienok spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

 Návrh rozhodnutia určujúceho metódu kalkulácie cien kolokácie predloženého na nadnárodne konzultáciemodelmanuál a príloha 1


 

Vyjadrenie Európskej Komisie


► Vyjadrenie Európskej komisie k návrhu oznámenia o schválení ceny kolokácie (5.11.2015)

► 
Vyjadrenie Európskej komisie k návrhu oznámenia o schválení ceny


► 
Vyjadrenie Európskej Komisie k metóde kalkulácie cien (12.02.2013)

► Vyjadrenie Európskej Komisie k návrhu rozhodnutia určujúceho metódu kalkulácie cien kolokácie