TÚ SR a ARTOS na tému poskytovania sietí a služieb v regiónoch

27.10.2006, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na pracovnom stretnutí informoval Asociáciu regionálnych telekomunikačných operátorov Slovenska (ARTOS) o novom číslovacom pláne, ktorý vyrieši podstatnú časť problémov lokálnych operátorov, ktorí chcú poskytovať telefónnu službu. Podľa skúseností TÚ SR za posledných deväť mesiacov klesol počet hlásení na rušený príjem, ktorý spôsobujú lokálni poskytovatelia internetu prostredníctvom sietí vybudovaných vo „voľnom“ pásme 2,4 GHz a zefektívnili sa kontroly zo strany TÚ SR na tomto pásme. Tieto pozitívne zmeny boli spôsobené zavedením informačnej povinnosti pre prevádzkovateľov zariadení v pásme 2,4 GHz.

TÚ SR a ARTOS na pracovnom stretnutí konanom 27.10. 2006 na pôde úradu prediskutovali legislatívne a technické otázky poskytovania verejnej telefónnej služby a ďalších služieb, ktoré poskytujú regionálni poskytovatelia. Medzi ďalšie témy patrilo využívanie frekvencií na budovanie lokálnej telekomunikačnej infraštruktúry. Predstavitelia TÚ SR a ARTOS sa dohodli na ďalšej spolupráci.

TÚ SR informoval zástupcov ARTOS o tom, že v Legislatívnej rade vlády bude v najbližších dňoch prerokovaný nový číslovací plán, ktorý pripravil úrad. Číslovací plán umožní tzv. zastrešujúcim operátorom sekundárne prideľovanie čísel pre lokálnych operátorov, ktoré sú potrebné pri poskytovaní služieb. Zastrešujúci operátor je stredne veľký operátor, ktorý má uzatvorené zmluvy o prepojení so Slovak Telekom, mobilnými a ďalšími relevantnými operátormi. Tento operátor umožní lokálnemu operátorovi na základe zmluvy, aby mohol plnohodnotne poskytovať verejnú telefónnu službu a ďalšie služby. Bez pomoci zastrešujúceho operátora by, vzhľadom na náročnosť, regionálni poskytovatelia nemohli plnohodnotne poskytovať verejnú telefónnu službu.

TÚ SR ďalej informoval ARTOS o stave využívania pásiem 2,4 GHz a 10,5 GHz, ktoré sa využívajú na budovanie lokálnej infraštruktúry. Podľa skúseností TÚ SR za posledných deväť mesiacov klesol počet hlásení na rušený príjem, ktorý spôsobujú lokálni poskytovatelia internetu prostredníctvom sietí vybudovaných vo „voľnom“ pásme 2,4 GHz. Rovnako sa zefektívnil výkon dohľadu (kontroly) zo strany úradu. Tieto pozitívne zmeny boli spôsobené zavedením informačnej povinnosti pre prevádzkovateľov zariadení v pásme 2,4 GHz. TÚ SR informoval, že podľa príslušných medzinárodne platných dokumentov bude budovanie lokálnych sietí v pásme 10,5 GHz naďalej individuálne povoľovať bez výberových konaní, čo naďalej umožní lokálnym operátorom bez zvýšeného finančného zaťaženia poskytovať služby pri zaručení určitej kvality pre užívateľov. Prevádzkovanie zariadení v pásme 2,4 GHz je na základe všeobecného povolenia, ale nie je možné zaručiť kvalitu. Regionálni poskytovatelia skonštatovali, že ceny zariadení za posledné roky významne klesli, čo spôsobilo preplnenie pásma 2,4 GHz. V dôsledku toho rapídne klesli prenosové rýchlosti v tomto pásme a preto členovia ARTOS v mestách postupne likvidujú spoje vybudované v tomto pásme.

TÚ SR po vzniku ARTOS ponúkol tomuto združeniu informačnú spoluprácu. ARTOS združuje poskytovateľov sietí a služieb, ktorí budujú telekomunikačnú infraštruktúru v regiónoch a stanú sa tak určitou protiváhou pre bývalý monopol v regiónoch. Informačná spolupráca spočíva najmä vo vzájomnom zasielaní tlačových správ a oznámení. Úrad podobne spolupracuje aj s inými združeniami napr. s Asociáciou poskytovateľov káblovej televízie (APKT), Asociáciou telekomunikačných operátorov (ATO), občianskymi združeniami Internet pre všetkých (IPV), Partnerstvá pre prosperitu (PPP), Slovenským zväzom rádioamatérov (SZR), Slovenským CB rádioklubom (SCBR) so spotrebiteľským združením Združenie občianskej sebaobrany (ZOS) a pod.V Bratislave 27. októbra 2006.