TÚ SR aj napriek podnetu ST nepozastavil poskytovanie „priamej linky“ od Orange

11.07.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) aj napriek podnetu spoločnosti Slovak Telecom (ST) nepozastavuje výkon zmluvy o prepojení medzi ST a Orange Slovensko a rovnako neuložil povinnosť zdržať sa poskytovania služby Domov 45 a Firma 55 s koncovým zariadením JABLOTRON a služieb s obdobnými charakteristikami. TÚ SR počas správneho konania dospel k názoru, že využívanie prepojenia na poskytovanie uvedených služieb spolu s uvedeným prístrojom nepredstavuje taký výkon zmluvy o prepojení, ktorý poškodzuje zákazníka i telekomunikačný podnik a teda nespôsobuje, že existujúca zmluva o prepojení je v rozpore so zákonom. ST nepredložila dôkazy a ani TÚ SR nezistil skutočnosti, ktoré by viedli k pozastaveniu výkonu zmluvy o prepojení ani k povinnosti zdržať sa poskytovania predmetných služieb.

Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má možnosť podať voči rozhodnutiu do 15 dní opravný prostriedok – rozklad.

Spoločnosť ST listom podala podnet na TÚ SR, ktorým žiadala o pozastavenie výkonu zmluvy o prepojení medzi ST a Orange a zároveň žiadala, aby úrad na základe správneho poriadku uložil spoločnosti Orange povinnosť zdržať sa poskytovania služby Domov 45 a Firma 55 s koncovým zariadením JABLOTRON a služieb s obdobnými charakteristikami. K podaniu ST sa počas správneho konania vyjadrila aj spoločnosť Orange.

ST vo svojom podaní argumentovala napr. tým, že spoločnosť Orange ponúka stolový telefón JABLOTRON nazvaný „Priama linka“, ktorý je dizajnovo rovnaký ako bežné telefóny pripojené prostredníctvom pevnej linky, ďalej že „Priama linka“ nedáva možnosť neobmedzenej mobility a je napr. závislá od prístupu k elektrickému vedeniu, nezmestí sa do vrecka alebo do kabelky zákazníka, poskytovaním služieb „Domov 45“ a „Firma 55“ na základe existujúcej zmluvy o prepojení dochádza k takému výkonu zmluvy, ktorý poškodzuje telekomunikačný podnik – spoločnosť ST a že podmienky zmluvy o prepojení sú v rozpore so zákonom.

TÚ SR nespochybňuje tvrdenie spoločnosti ST, že stolový telefón JABLOTRON je dizajnovo rovnaký, alebo aspoň podobný ako bežné telefóny pripojené prostredníctvom pevnej linky. Táto skutočnosť je však z hľadiska posúdenia podmienok zmluvy o prepojení podľa zákona nepodstatná. TÚ SR nesúhlasí s tvrdením spoločnosti ST, podľa ktorého je „Priama linka“ vyrobená pre používanie v pevnom umiestnení. Napriek dizajnu, ide o prístroj ktorý pracuje na báze technológie GSM a jeho pripojenie do siete nie je zabezpečené prostredníctvom metalického vedenia, ako je to pri prístrojoch využívaných v rámci pevnej telefónnej siete, ale prostredníctvom SIM karty. Táto technológia umožňuje mobilitu telefónneho prístroja bez ohľadu na jeho dizajn, potrebu prístupu k elektrickému vedeniu alebo rozmery. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o mobilnú telefónnu služby dospel úrad k záveru, že platenie terminačných poplatkov zo strany spoločnosti ST za volania na „Priamu linku“ v rovnakej výške ako pri volaniach na ostatné účastnícke čísla spoločnosti Orange je odôvodnené a teda nedochádza k poškodzovaniu spoločnosti ST ani zákazníka ST resp. iného podniku. Podľa TÚ SR zmluva o prepojení nie je v rozpore so zákonom.

V Bratislave 11. júla 2005.