TÚ SR bezodplatne previedol na školy počítače a písacie stroje

07.12.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úradu SR (TÚ SR) bezodplatne previedol na tri základné školy vyradenú funkčnú výpočtovú techniku a na Stredné odborné učilište služieb vyradené funkčné písacie stroje. Výpočtová technika a písacie stroje zlepšia podmienky výchovy na školách. TÚ SR sa touto formou v rámci svojich možností dlhodobo snaží zlepšiť vybavenie škôl a znížiť počet žiakov pripadajúcich na jeden počítač. Písacie stroje využije učilište, ktoré trpelo ich nedostatkom, na výučbu strojopisu.

V rámci vyraďovacej komisie a rozhodnutia štatutára TÚ SR vyradil funkčné nízkokapacitné zariadenia výpočtovej techniky, ktoré následne ponúkol na bezodplatný prevod správy štátnym rozpočtovým organizáciám. TÚ SR vykonal na základe prejaveného záujmu prevod správy vyradeného majetku štátu na jedno stredné odborné učilište a tri základné školy, ktoré sídlia v Bratislave, západnej, strednej i východnej časti Slovenska.

TÚ SR využíva výpočtovú techniku napr. na frekvenčné plánovanie, kalkulácie možných rušení vysielačov, návrh sietí vysielačov, databázy rádiových sietí a koordinovaných frekvencií, monitorovanie frekvenčného spektra, riadenie vzdialených neobsluhovaných monitorovacích staníc, prenos údajov z meraní, štatistické vyhodnocovanie dát z meraní, spracovávanie výsledkov meraní do 3D podoby, prácu s nákladovým modelom prepojenia, elektronickú komunikáciu s laickou i odbornou verejnosťou...

V Bratislave 6. decembra 2004.