TÚ SR daroval dvom školám počítače

27.09.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) bezodplatne previedol (daroval) dvom školám vyradenú funkčnú výpočtovú techniku. TÚ SR daroval na základe prejaveného záujmu Združenej strednej priemyselnej škole v Trnave šesť počítačov vrátane príslušenstva, jeden notebook a základnej škole v Bratislave jeden počítač vrátane príslušenstva. Vyradená výpočtová technika bola plne funkčná, ale už nespĺňala technické požiadavky úradu.

TÚ SR pravidelne bezodplatne prevádza na školy vyradenú výpočtovú techniku a touto formou sa, v rámci svojich možností, dlhodobo snaží zlepšiť vybavenie škôl. Počítače na školách slúžia ako didaktická technika, ktorá umožňuje dokonalejšie, rýchlejšie a komplexnejšie osvojenie učiva.

TÚ SR využíva výpočtovú techniku napr. na frekvenčné plánovanie, kalkulácie možných rušení vysielačov, návrh sietí vysielačov, databázy rádiových sietí a koordinovaných frekvencií, monitorovanie frekvenčného spektra, riadenie vzdialených neobsluhovaných monitorovacích staníc, prenos údajov z meraní, štatistické vyhodnocovanie dát z meraní, spracovávanie výsledkov meraní do 3D podoby, prácu s nákladovým modelom prepojenia, elektronickú komunikáciu s laickou i odbornou verejnosťou...


V Bratislave 27. septembra 2007.