TÚ SR daroval Klubu cystickej fibrózy počítače

30.07.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) bezodplatne previedol (daroval) občianskemu združeniu, ktorého poslaním je trvalé zlepšovanie zdravotných a sociálnych podmienok života ľudí so závažným genetickým ochorením, vyradenú funkčnú výpočtovú techniku. TÚ SR daroval na základe prejaveného záujmu Klubu cystickej fibrózy v Košiciach dva počítače vrátane príslušenstva. Vyradená výpočtová technika bola plne funkčná, ale už nespĺňala technické požiadavky úradu.
     TÚ SR pravidelne daruje vyradenú výpočtovú techniku. „Uvedomujeme si, že vyradený majetok štátu môžu využiť ešte tí, ktorých činnosť je pre spoločnosť prospešná, ale nemajú dostatok financií na jeho zaobstaranie“, vysvetlil Ing. Ladislav Mikuš, predseda TÚ SR. „Vyradené počítače preto najčastejšie darujeme školám a spoločensky prospešným neziskovým organizáciám“, doplnil Mikuš.
     TÚ SR využíva výpočtovú techniku napr. na frekvenčné plánovanie, kalkulácie možných rušení vysielačov, návrh sietí vysielačov, databázy rádiových sietí a koordinovaných frekvencií, monitorovanie frekvenčného spektra, riadenie vzdialených neobsluhovaných monitorovacích staníc, prenos údajov z meraní, štatistické vyhodnocovanie dát z meraní, spracovávanie výsledkov meraní do 3D podoby, prácu s nákladovým modelom prepojenia, elektronickú komunikáciu s laickou i odbornou verejnosťou...

Cystická fibróza je závažné genetické ochorenie, ktoré negatívne ovplyvňuje kvalitu života a predčasne ho skracuje.

Viac o ochorení - http://www.klubcf.sk/cystickafibroza/CF_002.htm