TÚ SR daroval počítače špeciálnej základnej škole

28.03.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) bezodplatne previedol (daroval) Špeciálnej základnej škole Lipany vyradenú funkčnú výpočtovú techniku. TÚ SR daroval tejto škole, ktorú navštevujú žiaci so špeciálnymi potrebami, štyri počítače vrátane príslušenstva. Vyradená výpočtová technika bola plne funkčná, ale už nespĺňala technické požiadavky úradu.

TÚ SR pravidelne bezodplatne prevádza na školy vyradenú výpočtovú techniku a touto formou sa, v rámci svojich možností, dlhodobo snaží zlepšiť vybavenie škôl. Počítače na školách slúžia ako didaktická technika, ktorá umožňuje dokonalejšie, rýchlejšie a komplexnejšie osvojenie učiva.

Špeciálna základná škola Lipany, pôvodne Osobitná škola, vznikla 1.7. 1999 oddelením elokovaných tried od ZŠ Komenského. V tej dobe bola jedinou tohto typu v regióne Hornej Torysy pre vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov. V roku 2000 bola Osobitná škola premenovaná na Špeciálnu základnú školu. V septembri roku 2000 bol založený klub rómskej mládeže "ČIRIKLOS", ktorý zastrešuje činnosť všetkých záujmových krúžkov na škole.

Špeciálna základná škola Lipany je otvorenou školou pre každého, kto príde s dobrým návrhom i riešením, ako zlepšiť výchovno - vzdelávací proces mentálne postihnutých žiakov i žiakov s kombinovaným postihnutím, ako získať iné zdroje pre skvalitnenie práce s postihnutými deťmi a podmienky ich vzdelávania aj realizácie voľnočasových aktivít.

TÚ SR využíva výpočtovú techniku napr. na frekvenčné plánovanie, kalkulácie možných rušení vysielačov, návrh sietí vysielačov, databázy rádiových sietí a koordinovaných frekvencií, monitorovanie frekvenčného spektra, riadenie vzdialených neobsluhovaných monitorovacích staníc, prenos údajov z meraní, štatistické vyhodnocovanie dát z meraní, spracovávanie výsledkov meraní do 3D podoby, prácu s nákladovým modelom prepojenia, elektronickú komunikáciu s laickou i odbornou verejnosťou...

V Bratislave 28. marca 2008