TÚ SR daroval škole štrnásť počítačov

15.10.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) bezodplatne previedol (daroval) základnej škole s materskou školou v Brezne vyradenú výpočtovú techniku. TÚ SR daroval na základe prejaveného záujmu tejto škole štrnásť počítačov vrátane príslušenstva. Vyradená výpočtová technika bola plne funkčná, ale už nespĺňala technické požiadavky úradu.
     TÚ SR pravidelne daruje vyradenú výpočtovú techniku, lebo si uvedomuje, že vyradený majetok štátu môžu využiť ešte tí, ktorých činnosť je pre spoločnosť prospešná, ale nemajú dostatok financií na jeho zaobstaranie. Vyradené počítače preto najčastejšie daruje školám a spoločensky prospešným neziskovým organizáciám.
     TÚ SR využíva výpočtovú techniku napr. na frekvenčné plánovanie, kalkulácie možných rušení vysielačov, návrh sietí vysielačov, databázy rádiových sietí a koordinovaných frekvencií, monitorovanie frekvenčného spektra, riadenie vzdialených neobsluhovaných monitorovacích staníc, prenos údajov z meraní, štatistické vyhodnocovanie dát z meraní, spracovávanie výsledkov meraní do 3D podoby, spracovanie údajov počas analýz relevantných trhov, prácu s nákladovým modelom prepojenia, elektronickú komunikáciu s laickou i odbornou verejnosťou a pri ďalších činnostiach.