TÚ SR daroval základnej škole počítač s príslušenstvom

09.02.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úradu SR (TÚ SR) daroval - bezodplatne previedol na základnú školu vyradený funkčný počítač s príslušenstvom. Výpočtová technika zlepšuje podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. TÚ SR sa preto touto formou, v rámci svojich možností, dlhodobo snaží zlepšiť vybavenie škôl výpočtovou technikou.

TÚ SR, v rámci vyraďovacej komisie a rozhodnutia štatutára, vyradil funkčné nízkokapacitné zariadenie výpočtovej techniky, ktoré následne ponúkol na bezodplatný prevod správy štátnym rozpočtovým organizáciám. TÚ SR vykonal na základe prejaveného záujmu prevod správy vyradeného majetku štátu na základnú školu v Bratislave. Úrad v súčasnosti nemá ďalšiu funkčnú vyradenú výpočtovú techniku, ktorú by mohol darovať.

TÚ SR využíva výpočtovú techniku napr. na frekvenčné plánovanie, kalkulácie možných rušení vysielačov, návrh sietí vysielačov, databázy rádiových sietí a koordinovaných frekvencií, monitorovanie frekvenčného spektra, riadenie vzdialených neobsluhovaných monitorovacích staníc, prenos údajov z meraní, štatistické vyhodnocovanie dát z meraní, spracovávanie výsledkov meraní do 3D podoby, prácu s nákladovým modelom prepojenia, vydávanie rozhodnutí, elektronickú komunikáciu s laickou i odbornou verejnosťou...V Bratislave 9. februára 2007.