TÚ SR daroval základnej škole počítače

07.11.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) daroval Základnej škole, Ostredková 14, Bratislava vyradenú funkčnú výpočtovú techniku. TÚ SR daroval šesť počítačov vrátane príslušenstva za účelom výučby, výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy. Vyradená výpočtová technika bola plne funkčná, ale už nespĺňala technické požiadavky TÚ SR.
     Základná škola vo svojej žiadosti o darovanie vyradených počítačov uviedla, že počítače škola využije najmä na prácu so začlenenými žiakmi školy. Ako v žiadosti zdôvodnila riaditeľka školy „tieto deti majú pomalšie tempo práce ako ich rovesníci a preto niektoré vyučovacie hodiny u nich prebiehajú individuálne so špeciálnym pedagógom a asistentom učiteľa.“ Riaditeľka školy ďalej vysvetlila, že „počítače pomôžu aj pri práci školskej psychologičke, ktorá pracuje formou individuálnej alebo skupinovej terapie s deťmi s poruchami správania, s osobnými a vzťahovými problémami, s deťmi emočne nezrelými, nesústredenými a agresívnymi.“
     TÚ SR nemôže darovať novú výpočtovú techniku, preto pravidelne bezodplatne prevádza na školy funkčnú vyradenú výpočtovú techniku. Touto formou sa, v rámci svojich možností, dlhodobo snaží zlepšiť počítačové vybavenie škôl, ktoré o vyradené počítače prejavia záujem. Počítače na školách slúžia ako didaktická technika, ktorá umožňuje dokonalejšie, rýchlejšie a komplexnejšie osvojenie učiva.
     TÚ SR využíva výpočtovú techniku napr. na frekvenčné plánovanie, kalkulácie možných rušení vysielačov, návrh sietí vysielačov, databázy rádiových sietí a koordinovaných frekvencií, monitorovanie frekvenčného spektra, riadenie vzdialených neobsluhovaných monitorovacích staníc, prenos údajov z meraní, štatistické vyhodnocovanie dát z meraní, spracovávanie výsledkov meraní do 3D podoby, prácu s nákladovým modelom prepojenia...