TÚ SR dáva do pozornosti, prenositeľnosť telefónneho čísla aj v pevnej sieti

14.11.2006, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dáva do pozornosti zákonnú povinnosť podnikov poskytujúcich verejnú telefónnu službu umožniť záujemcom, ponechať si svoje telefónne číslo pri prechode ku konkurencii. Záujemcovia o túto možnosť sa obrátia so žiadosťou na podnik, ku ktorému si chcú preniesť svoje telefónne číslo. Podmienky prenesenia čísla sú uvedené vo všeobecných podmienkach, ktoré je podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu a prenositeľnosť čísla povinný vydať a zverejniť. V prípade, že podnik odmietne prenesenie čísla, je nutné podať podnet na TÚ SR, ktorý začne okamžite konať. Podnet je možné podať aj elektronicky.

Prenesenie čísla odovzdávajúci podnik (pôvodný poskytovateľ služby) môže odmietnuť a túto skutočnosť oznámi užívateľovi len, ak: a) telefónne číslo, o ktorého prenesenie užívateľ požiadal, nebolo užívateľovi pridelené na užívanie, b) pre telefónne číslo sa už začal proces prenesenia na základe skoršej žiadosti prijímajúceho podniku, c) užívateľ neudelil odovzdávajúcemu podniku a prijímajúcemu podniku výslovný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na účely prenesenia čísla.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu musí zabezpečiť, aby si každý užívateľ, ktorý o to požiada, mohol ponechať svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu. Povinnosť platí nielen v mobilných, ale aj v pevných sieťach. Na prenositeľnosť čísla medzi pevnými a mobilnými sieťami sa táto povinnosť nevzťahuje.V Bratislave 14. novembra 2006.