TÚ SR dlhodobo preukazuje schopnosť samofinancovania

09.07.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) priniesol za 1. polrok 2010 do štátneho rozpočtu už 13,66 mil. EUR, čo je o 20 tis. EUR viac ako za rovnaké obdobie roku 2009. Plánované ročné príjmy splnil už na cca 88%. Plánované príjmy TÚ SR do štátneho rozpočtu za rok 2010 sú na úrovni 15,582 944 mil. EUR. Podľa výročných správ TÚ SR, ako jeden z mála úradov, hospodári efektívne a minimálne od roku 1999 s vysokým rozpočtovým prebytkom. TÚ SR týmto dlhodobo preukazuje schopnosť samofinancovania.
     TÚ SR je financovaný prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR). Najvyšší podiel na príjmoch TÚ SR majú úhrady súvisiace so správou frekvenčného spektra.
     Dlhodobým zámerom TÚ SR je jeho finančná nezávislosť. Podľa nového regulačného rámca majú členské štáty EÚ zabezpečiť, aby národné regulačné orgány mali samostatné ročné rozpočty. TÚ SR zároveň podľa nového regulačného rámca bude musieť mať dostatok finančných a ľudských zdrojov na vykonávanie úloh, ktoré mu umožnia aktívne sa podieľať na činnosti Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC). Personálna nezávislosť bola už zabezpečená na základe intervencie Európskej komisie novelou zákona o elektronických komunikáciách. Súčasťou nezávislosti TÚ SR je, že podľa regulačného rámca nežiada ani neprijíma pokyny od žiadneho iného orgánu.