TÚ SR dosiahol pri certifikácii digitálnej gramotnosti úspešnosť 84 %

25.01.2007, Tlačová správa
esfZamestnanci Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) absolvovali v rámci projektu certifikácie digitálnej gramotnosti školenia a skúšky, pričom dosiahli celkovú úspešnosť za štyri vybrané moduly 84 %. Najvyššiu úspešnosť – 100 % dosiahli pri skúške zo základov informačných technológií, najvyšší záujem, až 85 % zo zúčastnených zamestnancov, prejavili o moduly spracovanie textu a tabuľkový kalkulátor, kde dosiahli úspešnosť 90,3 a 93,6 %. Školenia a skúšky neboli financované z rozpočtu úradu.

Úrad v rámci Národného projektu certifikácie digitálnej gramotnosti zamestnancov v štátnej službe (program ECDL) ukončil školenie svojich zamestnancov. Zamestnanci TÚ SR následne absolvovali skúšky na akreditovanom testovacom centre za účelom získania Osvedčenia ECDL Štart (Európsky vodičský preukaz na počítače). Úspešnosť projektu dosiahla 84 %. Predstavitelia akreditovaného testovacieho centra neformálne uviedli, že zamestnanci TÚ SR dosiahli v čase hodnotenia najlepší výsledok spomedzi u nich testovaných zamestnancov štátnej správy. „Teší ma, že predstavitelia akreditovaného testovacieho centra na záver neformálne vysoko hodnotili dosiahnuté výsledky aj prístup zamestnancov úradu ku vzdelávaniu“, povedal Mgr. Branislav Máčaj, predseda TÚ SR. „Verím, že realizovaný projekt pomôže zamestnancom k efektívnemu plneniu povinností úradu“, uzavrel Máčaj.

TÚ SR reagoval na výzvu na predkladanie projektov spolufinancovaných Európskou úniou, zameraných napr. na vzdelávanie štátnych zamestnancov v oblasti počítačových zručností. Výzvu zverejnilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Úrad predložil projekt a žiadal poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu na vzdelávanie zamestnancov TÚ SR za účelom získania Osvedčenia ECDL Štart. Na základe schváleného projektu bolo v lehote od 22.5. 2006 do 21.11. 2006 preškolených a preskúšaných 74 zamestnancov úradu. Európsky sociálny fond poskytol financie na pokrytie 50 % nákladov spojených s preškolením a preskúšaním zamestnancov úradu, zvyšných 50 % bolo financovaných zo štátneho rozpočtu.

Európsky sociálny fond bol zriadený Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva s cieľom zlepšiť pracovné príležitosti na vnútornom trhu a tým prispieť k zvýšeniu životnej úrovne. Úlohou fondu je rozširovanie možností zamestnania, zvyšovanie geografickej a profesijnej mobility pracovníkov v Spoločenstve a uľahčovanie ich adaptácie na priemyselné zmeny a zmeny vo výrobných systémoch najmä odborným vzdelávaním a rekvalifikáciou. Fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.

Viac informácií o Európskom sociálnom fonde nájdete na http://www.esf.gov.sk/ Informácie o aktivitách TÚ SR v súvislosti s projektom sú zverejňované na Hlavná stránka


V Bratislave 25. januára 2007.