TÚ SR dostal od ConnSpec Telekomu zmluvu o prepojení sietí

03.12.2003, Tlačová správa
Dnes v poobedných hodinách konateľ spoločnosti ConnSpec Telekom, s.r.o. osobne doručil Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR) zmluvu o vzájomnom prepojení verejných telekomunikačných sietí so spoločnosťou Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST). Spoločnosť si týmto splnila svoju zákonnú povinnosť. ST listom z 26. novembra úradu oznámili, že uzavreli predmetnú zmluvu, pričom v liste uviedli, že zmluvu zašlú v priebehu budúceho týždňa. TÚ SR sa k predloženej zmluve vyjadrí až po jej dôkladnom preskúmaní.

Podľa § 23 ods. 3 zákona o telekomunikáciách „po uzavretí zmluvy sú zmluvné strany povinné túto zmluvu poskytnúť úradu. Úrad zabezpečí zverejnenie oznámenia o uzavretí zmluvy a základné technické a ekonomické podmienky prepojenia vo vestníku ministerstva. Úrad umožní nahliadnuť do zmluvy každému, kto o to požiada, okrem údajov, ktoré zmluvné strany označia za predmet obchodného tajomstva.“
Podľa § 23 ods. 4 zákona „úrad je oprávnený pozastaviť výkon zmluvy, ak technické, prevádzkové alebo finančné podmienky zmluvy obmedzujú konkurenciu na telekomunikačnom trhu, poškodzujú iných prevádzkovateľov verejných telekomunikačných sietí alebo poskytovateľov verejných telekomunikačných služieb alebo ak obsah zmluvy je v rozpore s požiadavkami tohto zákona alebo udelených licencií...“

Ďalší operátori spoločnosti Dial Telecom a.s. a eTel Slovensko s.r.o. v nedávnej minulosti uzavreli a predložili úradu zmluvy o vzájomnom prepojení verejných telekomunikačných sietí so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.. Úrad zverejnil oznámenie o uzavretí zmlúv a základné technické a ekonomické podmienky prepojenia vo na svojej web stránke. TÚ SR umožní nahliadnuť do zmlúv každému, kto o to požiada. Úrad nezverejní tie údaje, ktoré zmluvné strany označili za predmet obchodného tajomstva.

TÚ SR doteraz udelil 15 celoslovenských a dve regionálne licencie. Držitelia licencií sú priamou konkurenciou pre donedávna monopolného poskytovateľa telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.

V Bratislave 3. decembra 2003.