TÚ SR dostal od Slovenských telekomunikácií referenčnú ponuku prepojenia

03.01.2003, Tlačová správa
2. januára 2002 Telekomunikačný úrad SR dostal od Slovenských telekomunikácií referenčnú ponuku prepojenia. Ponuka predstavuje návrh zmluvy o prepojení, ktorý bude predložený všetkým oprávneným žiadateľom po začatí rokovania o prepojení. Úrad v prílohe dostal návrh cien prepojovacích volaní, návrh Price Cap-u ako regulačného mechanizmu cien za služby prepojovacích volaní a návrh prvotných cien a popis výpočtu nákladov služieb prepojenia.

Slovenské telekomunikácie označili referenčnú ponuku prepojenia v celom rozsahu za predmet obchodného tajomstva spoločnosti až do doby keď uzavrú zmluvu s iným prevádzkovateľom.

Nákladová metóda použitá pri výpočte cien je rovnaká, akú ST predložili úradu v minulom roku spolu s návrhom oddeleného účtovníctva. TÚ SR koncom roku 2002 zamietol navrhovaný účtovný systém a preto budú úrad a držiteľ licencie spoločne v dobrej viere pracovať na vývoji a odsúhlasení primeraného účtovného systému.

Najneskôr do 30. septembra 2002 boli ST v zmysle licencie povinné predložiť úradu návrh účtovného systému, podľa ktorého budú evidované investície, výdaje a príjmy spôsobom umožňujúcim samostatne vykazovať investície, výdaje a príjmy súvisiace s poskytovaním služieb pevnej verejnej telefónnej siete, nezávisle od všetkých ostatných činností, ktorými sa držiteľ licencie zaoberá. Úrad bude mať k dispozícii lehotu troch (3) mesiacov, počas ktorej môže odsúhlasiť alebo zamietnuť navrhovaný účtovný systém. V prípade ak úrad zamietne navrhovaný účtovný systém, budú úrad a držiteľ licencie spoločne v dobrej viere pracovať na vývoji a odsúhlasení primeraného účtovného systému.

Telekomunikačný úrad SR bude poskytovať akékoľvek bližšie informácie až po dôkladnom preskúmaní referenčnej ponuky.

V Bratislave 3. januára 2003.