TÚ SR dostal zatiaľ 11 žiadostí o licenciu

24.10.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR k 24. októbru 2002 dostal 11 žiadostí o licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.

Záujemcovia ktorí majú záujem zriadiť a začať prevádzkovať pevnú verejnú telekomunikačnú sieť a poskytovať verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete od 1. januára 2003, mali svoju žiadosť spolu so sprievodnou dokumentáciou podať do podateľne úradu alebo zaslať poštou v lehote 30 dní odo dňa uverejnenia výzvy vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len Vestník). Lehota zostane zachovaná, ak v posledný deň lehoty bude žiadosť podaná na poštovú prepravu. Záujemcovia, ktorí podali svoju žiadosť v lehote 30 dní odo dňa uverejnenia výzvy vo Vestníku, pričom ich žiadosť nebude v priebehu licenčného konania zamietnutá, budú zaradení do žrebovania o množiny účastníckych čísel a množiny národných čísiel pre geograficky neurčené číslovacie oblasti vyhradené pre služby s pridanou hodnotou a budú im prednostne pridelené ISPC kódy v medzinárodnej signalizačnej sieti SS7.

Ostatným záujemcom, ktorí podajú svoju žiadosť po vyššie uvedenej lehote, budú číselné množiny a kódy prideľované úradom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a podľa platného číslovacieho plánu. ISPC kódy budú týmto záujemcom prideľované podľa poradia, v akom boli ich žiadosti doručené a v závislosti od ich pridelenia zo strany ITU pre Slovenskú republiku.

Telekomunikačný úrad SR 18. septembra 2002 zverejnil vo Vestníku MDPT SR a v jednom celoštátnom periodiku výzvu na podávanie žiadostí o licenciu. Budúci držitelia licencií budú priamou konkurenciou pre doteraz monopolného poskytovateľa telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.

V Bratislave 24. októbra 2002.