TÚ SR finalizuje parametre kanálov pre DVB-T potrebné pre vyhlásenie výberových konaní

29.05.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zorganizoval štvorstranné rokovanie zástupcov regulačných orgánov Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Slovenska o problematike implementácie terestriálneho digitálneho televízneho vysielania (DVB-T) v prechodnom období, ktoré skončí v roku 2012 úplným vypnutím analógového televízneho vysielania. TÚ SR si počas rokovaní vyjasnil mnohé zo svojich doteraz otvorených požiadaviek, ktorými vytvoril základné technické podmienky pre riadne DVB-T vysielanie v prechodnom období. Definitívne technické parametre kanálov pre DVB-T budú pripravené po rokovaniach s regulačnými orgánmi ČR, Rakúska a Maďarska. Dohodnutie definitívnych technických parametrov je nevyhnutnou podmienkou pre vyhlásenie výberových konaní na prevádzkovateľov DVB-T.

TÚ SR má podľa zákona o digitálnom vysielaní programových služieb v prvej fáze zrealizovať výberové konanie na prevádzkovateľa multiplexu, ktorý bude zložený z kanálov, ktoré sa nevyužívajú na analógové vysielanie, t.j. z kanálov nad 60. Po uvoľnení analógových kanálov vysielateľmi zrealizuje postupne výberové konanie na prevádzkovateľa multiplexu zloženého z kanálov pod 60 a verejnoprávneho multiplexu.

TÚ SR po nadobudnutí účinnosti zákona o digitálnom vysielaní predloží na pripomienkovanie návrh plánu prechodu z analógového na digitálne vysielanie. V pláne prechodu určí najmä lehoty, podmienky a spôsob opúšťania analógového televízneho terestriálneho vysielania, harmonogram a podmienky spúšťania jednotlivých frekvenčných vyhradení tak, aby došlo k začatiu prevádzky jedného multiplexu pre analógových vysielateľov vysielajúcich terestriálnym vysielaním a do konca roku 2012 bolo možné poskytovať na území Slovenskej republiky verejnoprávny terestriálny multiplex... TÚ SR po nadobudnutí účinnosti plánu prechodu vyhlási výberové konanie na prevádzkovateľa multiplexu.


V Bratislave 29. mája 2007.