TÚ SR je schopný rýchlo a efektívne absorbovať Poštový regulačný úrad

06.12.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) je schopný pomerne rýchlo, efektívne a bez zmeny názvu absorbovať Poštový regulačný úrad, ktorý počtom zamestnancov a financií je na úrovni jedného odboru TÚ SR. Včlenenie však nemôže slúžiť na skrátenie funkčného obdobia predsedom a podpredsedom oboch úradov, lebo by to bolo v rozpore s európskym právom.
     Poštový regulačný úrad čakajú úlohy, ktoré už TÚ SR zvládol a je možné sa tým inšpirovať. Včlenením by úspora bola možná v tzv. obslužných činnostiach, ako sú napr. personalistika a správa majetku. Priradenie akéhokoľvek ďalšieho úradu je potrebné veľmi dôkladne zvážiť a položiť si otázky či to zlepší činnosť, kvalitu úradu a kto to zaplatí? Ďalej je potrebné zabezpečiť aj transparentnosť financovania, t.j. aby sa nestalo napr., že telekomunikační operátori budú platiť aj za reguláciu iných odvetví. Veľmi dôležité je dodržať základné požiadavky kladené na efektívneho regulátora, ktorými sú politická, finančná a personálna nezávislosť.
     Včlenenie poštového úradu pod telekomunikačný úrad nie je v Európskej únii neobvyklé. TÚ SR už túto otázku konzultoval na úrovni Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC). Podobný prípad je v Českej republike, kde Český telekomunikačný úrad (ČTÚ) zastrešuje aj reguláciu poštových služieb. V ČTÚ sa priamo reguláciou poštových služieb zaoberá 5 zamestnancov. Ďalší vykonávajú dohľad nad elektronickými komunikáciami aj poštovými službami. S touto otázkou sa už v minulom roku niekoľkokrát zaoberali priamo najvyšší predstavitelia TÚ SR a Poštového regulačného úradu.
     TÚ SR je národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií, ktorý podľa zákona určuje úhrady za poskytovaní sietí a služieb, za čísla, frekvencie. Úhrady zahŕňajú aj náklady úradu na medzinárodnú spoluprácu a harmonizáciu, analýzu trhu, sledovanie a kontrolu plnenia podmienok a iné kontroly trhu. Úhrady vyberá TÚ SR a sú príjmom štátneho rozpočtu. TÚ SR, ako jeden z mála slovenských úradov, hospodári veľmi efektívne a od roku 1998 aj s vysokým rozpočtovým prebytkom. Týmto dlhodobo preukazuje schopnosť samofinancovania. Skutočné príjmy TÚ SR za rok 2009 dosiahli 23,06 mil. eur a výdavky 4,88 mil. eur. Ku koncu roku mal 174 zamestnancov. Príjmy Poštového regulačného úradu v roku 2009 dosiahli 160,62 tis. eur a výdavky 534,62 tis. eur. Ku koncu roku mal 16 zamestnancov. Ďalej napr. príjmy Úradu pre reguláciu železničnej dopravy dosiahli 47,02 tis. eur a výdavky 1,4 mil. eur. Ku koncu roku mal 73 zamestnancov...
     TÚ SR je financovaný prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a zo svojej činnosti sa zodpovedá Národnej rade. Podľa nového regulačného rámca majú členské štáty EÚ zabezpečiť, aby národné regulačné orgány mali samostatné ročné rozpočty. TÚ SR zároveň, podľa nového regulačného rámca, bude musieť mať dostatok finančných a ľudských zdrojov na vykonávanie úloh, ktoré mu umožnia aktívne sa podieľať na činnosti BEREC. Personálna nezávislosť bola už zabezpečená na základe intervencie Európskej komisie novelou zákona o elektronických komunikáciách. Predsedu a podpredsedu TÚ SR nie je možné odvolať z funkcie pred ukončením ich funkčného obdobia. Súčasťou nezávislosti TÚ SR je, že podľa regulačného rámca nežiada ani neprijíma pokyny od žiadneho iného orgánu.