TÚ SR k 16.12. 2008 zrušuje výberové konanie na prevádzkovateľa DVB-T

16.12.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) k 16.12. 2008 zrušuje výberové konanie na prevádzkovateľa (riadneho) digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T), resp. prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov. Dôvodom je zmena plánu využitia frekvenčného spektra pre úsek 470 – 862 MHz tak, aby bol v súlade s Opatrením TÚ SR – plán prechodu, ktorý je všeobecne záväzným právnym predpisom. TÚ SR zrušenie spolu s dôvodom uverejnil vo Vestníku TÚ SR, v Hospodárskych novinách a na internete, ďalej listom oznámi účastníkom zrušenie výberového konania s uvedením dôvodu a vráti im ich neotvorené ponuky.

TÚ SR podľa § 32 ods. 8 zákona o elektronických komunikáciách k 16.12. 2008 zrušuje výberové konanie z dôvodu podstatných zmien okolností, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo. Podľa § 7 ods. 5 písm. b) plánu prechodu je podmienkou spustenia digitálneho terestriálneho vysielania v jednotlivých frekvenčných vyhradeniach zdrojové kódovanie DVB-T s použitím metódy MPEG-2 alebo MPEG-4 alebo inej technologicky vhodnej metódy. TÚ SR zmenil plán využitia frekvenčného spektra pre úsek 470 – 862 MHz tak, aby bol v súlade s opatrením, ako všeobecne záväzným právnym predpisom. Úrad vo výzve na predloženie ponúk výberového konania určil pre prevádzkovanie prvého a druhého terestriálneho multiplexu výhradne kompresný štandard MPEG-4. Zmena plánu využitia frekvenčného spektra dáva možnosť použiť aj inú metódu zdrojového kódovania ako MPEG-4. TÚ SR považuje zmenu plánu využitia frekvenčného spektra za takú podstatnú zmenu okolností, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo, že má za následok zrušenie predmetného výberového konania.

TÚ SR vyhlási nové výberové konanie tak, aby jeho víťaz mohol začať s riadnym DVB-T vysielaním už v roku 2009 a zároveň nebol ohrozený termín ukončenia analógového terestriálneho televízneho vysielania. TÚ SR upraví podmienky tak, aby eliminoval možnosť napádania procesu výberového konania. Rozsah budúcich úprav nebude až do zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania komentovať. Všetci záujemcovia sa podmienky dozvedia až v deň zverejnenia výzvy v jednom celoštátnom periodiku, vo Vestníku TÚ SR a na internete.

Cieľom úradu je chrániť záujmy televízneho diváka, t.j. zabezpečiť mu kvalitný, nerušený televízny príjem a väčší počet programov. Ďalším nemenej dôležitým cieľom je plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. V neposlednom rade úrad vytvorí právnu istotu pre budúceho prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov a na strane druhej aj pre súčasných i budúcich vysielateľov.

Dňa 20. augusta 2008 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (Hospodárske noviny) a na internete výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania. Výzvou začalo výberové konanie na prevádzkovateľa DVB-T. Záujemcovia museli svoje ponuky doručiť úradu najneskôr do 20. novembra 2008 do 13,30 hod. V stanovenom termíne predložili TÚ SR ponuky do výberového konania štyri subjekty.

Digitálne vysielanie (DVB-T) najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie.