TÚ SR napriek finančným výsledkom znížil mzdy zamestnancom

03.03.2011, Tlačová správa

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) napriek svojim dlhodobo kladným finančným výsledkom pristúpil k zníženiu miezd svojich zamestnancov. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky rozpočtovalo výdavky TÚ SR na rok 2011 určené na mzdy o 10,01% nižšie oproti roku 2010. TÚ SR nechcel ďalším znížením počtu zamestnancov ohroziť plnenie svojich povinností, preto od februára pristúpil k zníženiu miezd.
     TÚ SR mal v roku 1999 316 zamestnancov a postupne, na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na príslušný rok, musel znížiť stav až na súčasných 165 zamestnancov. TÚ SR len v minulom roku musel znížiť stav o 22 zamestnancov. Ďalšie znižovanie počtu zamestnancov by ohrozilo plnenie povinností TÚ SR.
     Výdavky TÚ SR za rok 2011 boli pokryté jeho príjmami už za necelé dva mesiace. TÚ SR k 28.2.2011 priniesol do štátneho rozpočtu už takmer polovicu (42,03%) rozpočtovaných ročných príjmov. Príjem TÚ SR je už 7 128 tis. eur, jeho rozpočtované výdavky sú 4 786 tis. eur, z ktorých vyčerpal 395 tis. eur.
     TÚ SR je financovaný refinančným mechanizmom z úhrad, ktoré určuje a vyberá od telekomunikačných operátorov. TÚ SR, ako jeden z mála slovenských úradov, hospodári minimálne od roku 1998 s vysokým rozpočtovým prebytkom.