TÚ SR navrhol novú výšku prepojovacích poplatkov v mobilných sieťach

21.09.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) začal verejné konzultácie k návrhu rozhodnutí o cene, ktorými určí všetkým trom mobilným operátorom účtovať v období od 1. februára 2011 do 31. januára 2012 maximálnu cenu za ukončenie volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti. TÚ SR navrhuje, aby po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí, boli všetci traja mobilní operátori povinní účtovať maximálnu cenu za ukončenie volania vo verejných mobilných telefónnych sieťach 0,053 eura za minútu.
     Navrhovaná cena je určená na základe jednoduchého aritmetického priemeru z priemerných cien za službu ukončenia volania v štátoch Európskej únie, ktoré uplatňujú metodiky kalkulácie cien založené na nákladoch, v ktorých je zohľadnená otázka efektívnosti (LRIC), umožňujúce vypočítať efektívne ceny podľa dokumentu Skupiny európskych regulátorov (ERG) „MTR Benchmark Snapshot“ k 1. júlu 2010.
     Návrhy rozhodnutí o cene sú zverejnené na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3062 Pripomienky k návrhom je možné posielať do 19.10.2010 na adresu uvedenú v návrhoch rozhodnutí o cene. 
     Podľa právoplatných rozhodnutí predsedu TÚ SR Ladislava Mikuša sú spoločnosti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko povinné všetkým operátorom (t.j. nie len mobilným) účtovať v období od 1.2.2010 do 31.1.2011 maximálnu cenu za ukončenie volania v ich sieti (cenu za prepojenie) vo výške 0,0635 € za minútu. Spoločnosť Telefónica O2 Slovakia je povinná účtovať maximálnu cenu 0,0768 € za minútu. Predseda TÚ SR týmto rozhodol o rozkladoch spoločností Orange, T–Mobile a O2 voči prvostupňovými rozhodnutiam TÚ SR. Rozhodnutia predsedu TÚ SR nadobudli právoplatnosť 15.1.2010. 
     Ukončenie volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach je služba, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v mobilnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou.