TÚ SR navrhol zmeny v skúškach odbornej spôsobilosti

25.04.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil návrh novely Opatrenia TÚ SR, ktorá umožní získanie osvedčení pre operátora námornej diaľkovej plavby (LRC) a operátora námornej pobrežnej plavby (SRC). TÚ SR ďalej navrhuje, aby skúška z telegrafie u rádioamatérskej služby nebola povinná. Novelou sa zníži počet rádioamatérskych tried z pôvodných štyroch na dve, z toho jedna bude pre začiatočníkov. Podľa novely aj rádioamatéri - začiatočníci budú môcť obsluhovať v zahraničí amatérske stanice, podľa doterajšieho stavu túto možnosť nemajú. TÚ SR vypracoval návrh novely z dôvodu implementácie medzinárodných predpisov pre plavebnú pohyblivú službu a pre amatérsku službu do predpisov Slovenskej republiky.

TÚ SR zverejnil návrh zmeny opatrenia TÚ SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky. Zmeny v opatrení TÚ SR implementujú ustanovenia odporúčaní Európskeho rádiokomunikačného výboru dotýkajúceho sa plavebnej pohyblivej služby v otázke procedúry skúšok operátorov a osvedčení, ktoré oprávňujú ich držiteľov obsluhovať zariadenia globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori na lodiach, ktoré nie sú povinne týmito prostriedkami vybavené. Zmeny ďalej implementujú ustanovenia odporúčaní Európskeho rádiokomunikačného výboru a Výboru pre elektronické komunikácie dotýkajúce sa povolenia na prevádzkovanie amatérskej stanice rádioamatéra –začiatočníka, ako aj obsahu skúšok pre rádioamatéra tejto triedy.

Pripomienky k návrhu je možné zasielať elektronicky v termíne od 27. apríla do 21 mája 2007.

Návrh je zverejnený tuV Bratislave 25. apríla 2007.